הילא :השיגמ
יבח
הניינע דואמ וזה תומדהש ןוויכמ ,הנפד לש אתבס :רופיסב תומדב יתרחב ינא
ןכלו רופיסב וריבסה אלשו יתנבה אלש םירבד רפסמ ויה -יתוא הנרקסו יתוא
.קמועל רתוי רוקחל יתיצר
.הילע עדימ הברה ןיא ךא רופיסב העיפומ איה .החוטש תומד איה אתבסה
התומדב תוירותסמ רצוי רשא רבד ,רופיסב ןיוצמ וניא הנפד לש אתבס לש המש
אל הארנכ איהש קיסהל ןתינ ךכמ ,שידיי הפשב רבדל תעדוי איה .אתבסה לש
-"ריא םנ" םילימה ףוריצ ,הלספשו ךוליצש :םייוניכה) לארשי ץראב הדלונ
.(שידייב הל ןת רמואש
יתרקח ,יתשפיח ."ןיקבוט לש תלוכמה" דיל אצמנ רשא ןטק תיבב הרג אתבסה
בורק הרג אתבסה) םילשורי דיל תאצמנ ןיקבוט לש תלוכמהש יתאצמו
.(םילשוריל
,(םחש תורמל) ההכ יפרוח קולח תשבול אוה ,"הנטק"ו הכומנ תומד איה אתבסה
הרעש ,ההכ םוח /רוחש הרעש ,םיטמק שי הינפב ,הנפד לש ומכ תולוכת היניע
לע תועבט הדנע איהו ("םיקושיח" יליגע) םיליגע תדנוע איה ,לוגלוגב ףוסא
.הריהבו הכורא הצלוח השבל אתבסה ,הנפד לש הרוקיבב ,ףסונב .היתועבצא
לש הביזעה ןמזב .רדכ הרובד לש אלו ,הנפד לש היבא לש אמא איה אתבסה
הבוטר תחפטמ םע ,ךשוחב הרדחב הבכש אתבסה ,(רדכ הרובד) המא לשו הנפד
אתבסל השקש ךכ לע דיעמ הז רבד .בוטב השח הניא איהש ןוויכ החצמ לע
יתנבה ינא .(הרק הזשכ התכב איה) רדכ הרובדמו הנפדמ -היבורקמ דרפיהל
איה -הנפדל תוריסמב תגאוד אתבסה ,ףסונב .הז רבד יבגל השיגר אתבסהש
.הנפד תא תבהוא דואמ איה .דועו הל תגאוד ,הב תלפטמ ,לכוא הל הניכמ
.התיבב וראשי הרובדו הנפדש התצר אתבסה ,יתעדל
.תופורת תלטונ איה ךכל ףסונבו התואירבל בוט וניא הזש תורמל תנשעמ אתבסה
הרובד םע ץוביקב רוגל הרבע הניא אתבסהש אוה רופיסב יתוא ןיינע רשא רבדה
השק הל היהו הנפד תא תבהוא דואמ אתבסה ,המל יתנבה אל ינא .הנפד םעו
.הנממ דרפיהל
תוארל השק הל היהש תורמל -התיבמ האצי אתבסהש אוה הל יתמשש ףסונ רבד
הל היהש רבד הנפדל איבהל ידכ תאז התשע איה .תובזוע הרובדו הנפד תא
.הנפדל תגאוד אתבסה המכ הארמה הרקמ דוע הזו -ישוקה תורמל דואמ בושח
התומד לע רוקחל ןיינעמ היה , יתוא הנרקס אתבסה לש תומדה ,רבד לש ומוכיסל
...רבעמ םירבד לע םגו
תומד ןויפא -ץוח תדלי
לש התייווחו ץוביקל רבעמה לע עדימ הברה וב שי .ןיינעמ דואמ רפס אוה "ץוח תדלי" רפסה
רפסב שיש םינושה תועוצקמה לע עדימ שפחל ונשקבתה ,וזה המישמב .ךכ יבגל הנפד
:עוצקמל רושק עדימה ךיא ריבסהלו
וישכע ,בל םיש" ".דחא לוק רמא ,?ידאווב םויה ךכ לכ םיכוב םהש םינתל הרק המ" :םיעדמ
(שדחה םוקמה :2 קרפמ אוה טוטיצה) ."ינשה רבעה ןמ םינתה םהל םינוע
םירקוח ,הז רבד .םינתה לש תרושקתה ךרד איה וז .םיעדמ עוצקמל רושק הזה טפשמה
.םישבי וא םיחיחצ םירוזאב בורל אצמנ רשא ,לחנ ץורע הז ידאוו ,ףסונב .םיעדמב םידמלמו
.םיעדמב םידמלמש רבד דוע ,םייח ילעב לש הייחמ םוקמ הז
תוליעפ וז - (םילוחה תיבב :3 קרפב) "ןבלה תותה לע םויה םיספטמ ונחנא" -ינפוג ךוניח
-םיאובחמב וקחיש םידליה ,רפסב םג .םיתותה תא ףוטקל םגו סופיט ,םידליה ליבשב תינפוג
איהו ,םיאובחמב םיקחשמ ,רבע לכל םירזפתמ םידליה" :תינפוג תוליעפ לש קחשמ דוע
(היינשה יחלה :4 קרפמ אוה טוטיצה) "סוטפילקא עזג ירוחאמ תרתתסמ
אוה אשונה ,(היינשה יחלה :4 קרפמ אוה טוטיצה) "הנפד העיצמ ?רייצנ ילוא" -תונמוא
"הרימז םגו ,תולוחכ תופפכ המצעל הגרס המונ" :תפסונ המגוד .תונמוא תאז רויצו ,רויצ
.תונמוא תארקנ םג הגירס ,יתעדל (לבזה ךלמ :13 קרפב אוה טוטיצה)
זא השמחה שארב עיפומ לומבשכ ,לומב יס הז הנה ,ןמזה לע לבח" רמא אוה "ינגנ" -הקיזומ
קסוע טוטיצה .(רתנספ רועיש :9 קרפמ טוטיצה) "לומב לבקמ הבוגה ותואב עיפומש ות לכ
.הקיזומ רועישב -רתנספב הניגנב
הלש אמא תאו תירבעב םיגוש הלוגה ידלי תא עומשל תשייבתמ םג איה" -ינושל ךוניח
:5 קרפב עיפומ טוטיצה)"...יתיצרשכ אלא ,יתיצרש יתמ םירמוא אל :בושו בוש םהל תנקתמ
.ינושל ךוניחל רשקתמה אשונ -ןושלב תואיגש לע רבודמ טוטיצב .(תורבח יתש
ךסמ םע ,ןוטרק תספוקמ המב וניקתה ,תובובה תא ורפת .ןורטאיתה תא ושע ןה ..." -ןורטאית
תא תובתוכו תובשוי ןה וישכע .הרפתמהמ האיבה יפיצ לש המאש קירבמ בוהצ ישמ תכיתחמ
הנפד ךיא ,ןורטאית לע רבודמ הז טוטיצב .(תורבח יתש :5 קרפמ אוה טוטיצה)"...הזחמה
.יפיצ לש התחפשמל ןורטאית תגצה תוניכמ התרבחו
אוה טוטיצה) "המחלמ הצרפש ינפמ ,ץיקה ותואב אתבס לא העסנ אל הנפד" -הירוטסיה
.(היוולה ,7 קרפמ
תרעשמ ינא .המחלמה לע עדימ יתשפיחו יתרקח ינא .הצרפש המחלמ לע רפסמ טוטיצה
יחרז תירונו ,1956 תנשב הללוחתה יניס תמחלמ) יניס תמחלמ התייה תרבודמה המחלמהש
הללוחתה המחלמהו יחרז תירונ לש התודלי לע תצק רפסמ רפסה .1941 תנשב הדלונ
.הירוטסיה עוצקמב לארשי ץראב וצרפש תומחלמ לע םידמלמ .(.התודליב
ילעב םירחא שיו ,יסרא ץימ ילעב םיבשע הלא הארנכ , ...תוינונצ תבשעמ הנפד" -היפרגואיג
(היוולה -7 קרפמ אוה טוטיצה) ".שרושה ןמ םתוא רוקעל השקש םיבע םילועבג
רושק הז אשונ .םהיתונוכתו גוס יפל -תוינונצ תליתשו בושיע לע רפוסמ הז טפשמב
םימיוסמ םירוזאב הייחמצה תבחרהב םג קסוע אוה ,םירבד רפסמב קסוע עוצקמה .היפרגואיגל
…םיחרפו תוקרי תלתשה םגו
.הנפדל תאז רמא לבזה ךלמ ."ןויצ תב רפעמ ירענתה ימוק" -ך"נת+לארשי תוברת
,רבעב .םויכ הב םישמתשמ תוחפש ,הקיתע תירבע הפש תאז הב שמתשמ ךלמילאש הפשה
הז טפשמ ,ףסונב .לארשי תוברת עוצקמל רשקתמ הז רמוח .תאז הפשב םירבדמ ויה ,לארשיב
.תיכנת הפש ,המודק הפש תאז שמתשמ ךלמילאש הפשהש ןוויכ ,ך"נת עוצקמל רשקתמ
רופיסב םינושה תועוצקמה תאיצמ "ץוח תדלי"
רופיסה תרוביג רויצ
אל ללכב איהש םוקמ ,ץוביקב רוגל הרבעו הרוגמ םוקמ תא הבזע רשא הדלי איה .רופיסה רפוסמ היילע ,תישאר תומד -הנפד
.רופיסה ךלהמב התשע איהש הישעמו היתובשחמ ,היתושגר לע רפוסמ רופיסב .הריכמ
.תולוכת םייניעו ריהב רוע ,(דואמ לתלותמ רעיש ,"םיקובקב ילתלת") םיבבוגמ םילתלת ,תוזרו תוכורא םינפ :ינוציח ןויפא
.ץוביקב היה הלש הדובעה םוקמו הרומ איה ,םימעפ רפסמ רופיסב העיפומ ,תינשמ תומד ,הנפד לש אמא -רדק הרובד
דואמ איה ,תירותסמ תומד איה יתעדל .הנפד לש היבא דצמ הנפד לש אתבס איה תומדה .רופיסב רכזומ וניא המש -אתבס
.הנפד תא תבהוא
תומדה .ץוביקל הרובדו הנפד לש םהיצפח תא ריבעה רשא תיאשמ גהנ איה תומדה .רופיסב רכזומ וניא ומש -תיאשמה גהנ
."הביזעה" קרפב ,רופיסב תחא םעפ קר העיפומ ,החוטש תומד איה
לש היבא .רופיסב עדימ הברה הילע ןיא ,החוטש תומד איה תומדה .רופיסב רכזומ וניא תומדה לש המש -הנפד לש היבא
איה ,רחא רדחב ותוא ומישיש התצר אלו ולש רתנספה לע רתוול התצר אל איה ,היבא תא הבהא הנפד .הלחממ תמ הנפד
(היבא תא הבהא הנפד המכ דע הארמה הרקמ) הרדחב ותוא התצר
ןתינ ,"...התוא וכה םא תלאוש האונשה הרימזש" :ךכ הרמא הנפד .החוטש תומד איה ,ץוביקבש םידליה תיבב הדלי -הרימז
.תויומדה ראשמ הדמחנ תוחפ תומד איה הרימז .הרימז תא תבהוא אל הנפדש ןיבהל
.רופיסב םימעפ תצק העיפומ תומדה .החוטש תומד ,ץוביקבש םידליה תיבב דלי -יבוק
איה הארנכ ,הפיו חקיפ אוהש הרמא הנפד) .רופיסב םימעפ רפסמ קר העיפוה תומדה .החוטש תומד ,םידליה תיבב דלי -יקצ
(...ותוא הבהא
.הנפד לש התרבח ,החוטש תומד איה .םידליה תיבב הדלי -יפיצ
הדלי איה ,תינשמ תומד איה .רטפנ ןהיתש לש אבאה -ףתושמ רבד המונלו הנפדל שי .הנפד לש הבוטה התרבח -המונ
…הדבל תומצ תעלוק ,רתויב בוטה דצה לע רבד לכ השוע :"הבוט"
.(התוא הראית הנפד ךכ) הקזחו ההובג הדלי איה
.רופיסב םיימעפ וא םעפ קר העיפוה ,החוטש תומד .(ץוביקב םידליה תיב) רפסה תיב תניגב ןנג -הירא
רכזומ וניא המש ,הנטקה תלפטמהמ רתוי החושק איה .החוטש /תינשמ תומד איה ,םידליה תיבב תלפטמ -הלודגה תלפטמה
.רופיסב
אל ,הדמחנ רתוי איה .רופיסב םימעפ תצק העיפומ .החוטש תומד איה ,םידליה תיבב תלפטמ םג איה -הנטקה תלפטמה
.הלופ אוה המש ,תינשייב תצקו החושק
םיאצמנ םירצומה לכ הב תיתרבח תילכלכ הטיש) טסינומוק אוהש םירמוא ,רופיסב .החוטש תומד ,היירלדנסב רלדנס -לדנמ
.(יתרבחו ילכלכ ןויווש לע הרימש ךות ,תפתושמ תולעבב
.ךומנ שיא אוה בוד ,ןילופמ ץראל התלע הארנכש תומד איה תומדה .החוטש תומד ,היירלדנסב רלדנס -ינלופה בוד
.הנפד לש המא לש שדחה רבחה .החוטש תומד .םידליה תיבב רתנספל הרומ -לבבורז
…הברה עיקשמ אוה לבזב ,המדאה בהז הז לבזהש ןעוט אוה ,החוטש תומד ,"לבזה ךלמ"כ ומצע תא הנכמ -ךלמילא
.ןתוא יתבתכ אל ןכלו רופיסב ורביד ישוקב םה ךא ,ורכזוהש רופיסב תויומד תצק דוע ויה
,הידחפ לע רבגתהל הנפדל רוזעל הדעונ קר הספוקה ,רמנ תמאב ןיא הספוקב .רמנ הרואכל שי הבש ,הספוק שי רופיסב
.םש תמאב אוה וליאכ רמנה םע הרביד הנפד ,ךכל ףסונ .הטימל תחתמש תוצלפמה ינפמ הילע "ןגהלו"
תא וקיבדי אל םהש ידכ "ץוחבמ" םיאבש םידליה תא דדובל דעונ דודיבה .עובש ךשמב דודיבב התייה הנפד ,ץוביקב
הז לוזיל) לוזיל חיר םע ,רפסב הבתכ יחרז תירונ ךכ -"רעוכמ רדח" :ךכ הארנ היה רדחה .תוקבדימ תולחמב םידליה ראש
.דבלב תוטימ יתש ויה רדחבו ,םינבל תוריקה ,(ףירח חיר לעב יוטיח רמוח
.ןגוה וניאש רבד ,בוט אל וא תולפטמה ןוצרכ אל והשמ ושע םה םא םידליה תא םיכמ ויה ,םידליה תיבב
תיבב םידליה לע ,תורקל םילוכיש םירקמ לע תבשוח איה תובשחמב .רופיסה ךלהמב ,השארב תובר תובשחמ שי הנפדל
…דועו (בוש עיפוי אוהש ךכ לע הברה תבשוח איה) היבא לע ,םידליה
.הליבשב "חוטבה" םוקמה הז ,םירבד תניימדמ איהשכ .בחר ןוימד שי הנפדל
.הז שיגר אשונ לע רבדל הנפדל השקש תורמל אבא ןיא הנפדלש הז תא וריכזהו וקיצה רופיסה ךלהמב םידלי הברה
הנפד לע רבודמ רשאכו ,תשמתשמ המא רשא ייוניכ הז "יפד" .הל תוארוק אתבסו המאש םייוניכ רפסמ שי הנפדל
.הנפד המשב אלו יפד ייוניכב םישמתשמ וללה םימעפהמ קלחב ,רופיסב
תשייבתמ הארנכ הנפדש דיעמ הז רבד -התוא תוקבחמו הייוניכב הל תוארוק המא /אתבס רשאכ תשייבתמ הנפד
.תרחא והשמ היילע ובשחי םירחא םישנא/םידליש
תמחלמ התייה המחלמהש תרעשמ ינאו המחלמה יבגל עדימ יתשפיח ינא .םיטלקמב ויה םידליה .המחלמ הצרפ ,רופיסב
יחרז תירונ לש התודלי לע תצק רפסמ רפסה .1941 תנשב הדלונ יחרז תירונו ,1956 תנשב הללוחתה יניס תמחלמ .יניס
…תאז ואר םינטקה םידליהו ,רוחש דבב ותוא וסיכ .המחלמהמ תמ והשימ ,רופיסב .התודליב הללוחתה המחלמהו
הנפד .עודי וניא הבצמה םוקמ .רה שאר לע תאצמנ רשא ,הרוחש הבצמ איה וז .למיג דויה רכזל הבצמ תרכזומ רופיסב
.היילע תבשוח םגו הברה היילע תלכתסמ איה ,המצעל תאזה הבצמה תא "הצמיא"
,ןדחפ וניא :וילא תסחייתמ הנפדש ךיא יפל ותוא ןייפאל ןתינ ךא תומד תארקנ אל ,רמנה אצמנ הרואכל הבש הספוקה
...הנפד לע ןגמ ,תוצלפמ דיחפמ
ךיא יפלו התעד יפל -תונורסחה םגו תונורתיה םג ,ץוביקב םייחה לע דוס תרפסמ איה וב ,יחרז תירונל סחייתמ רפסה
.הדליכ ץוביקב היווחה תא התווח איהש
:"ץוח תדלי" רפסב בושח עדימ"
.אתבסו המא םע ריעב הרגש הליגר הדלי התייה הנפד
איה ךא אתבס תאו התיב תא ,ריעה תא הבהא איה
בוזעל התצר אל הנפד .המא םע לכה תא בוזעל הצלאנ
.תרחא הרירב הל התייה אל ךא -הירבחו התיב תא
ץוביקב םאה ?ץוביקב םלקאתהל חילצת הנפד םאה
?"תינוריעהו תקנופמה הדליה" היהת דימת איה
...הנושארה םעפב דוסה תא יתפשח הזה רפסב"
הלא לכ לע דואמ לקי דוסה תא תולגלש יתבשח
"רתסב םהילע קיעה דוסהש
יחרז תירונ
שפנה ירואית תוניב יובח ,ןידע תרפסמה לש הלוק"
".םייתיצמתהו םיפיה םיגולאידהו םינידעה
"ץוביקב ליחתה לכה" הבתכה ךותמ - Ynet
ץוח תדלי