Return to flip book view

מגזין הבנקאות הפרטית 09.2020

Page 1

"בוט רבשמ םיזבזבמ אל"14 'מע ,יסורמא ילא ח"ור תמאב טדנרבמר םאה ?"ונלשמ" היהשדוחה תכורעתילברא ימדק לכימ תאמ34 'מעו רעשה תנומתהרטניס לש שדחה רישה22 'מע ,אגרש תימע24 'מע ,ןמרד ישוא2020 רבמטפס2011 תנשמ4 'מע ,ילילג יתיא 'רדץיאי הנורוקה רבשמ םאה?םזילטיפקב יונישה תאהבוט הנש!הקותמו

Page 2

ידימ םישדח םיטסאקדופל ןיזאהל ןתינ הב ,םיסנניפ תצובק תיבמ השדח היצקילפא !!שדח תואקנבה ןיזגמ" תורודהמ לכב ןייעלו םיסנניפ תצובק לש םיסנכמ םינוטרסב תופצל ,עובש תונהילו םיסנניפ תצובק תויוליעפ לכל םשריהל ולכות היצקילפאה תועצמאב ."תיטרפה...דועו םישדח םיסאקדופ לע תועדוה ,ןוהה קושו תועקשה יאשונב םינוטרסמ ,םיסנכל תונמזהמ תצובקמ מ"עב יטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ תרבח לש המזוי הניה "תועקשה םיניזאמ" תייצקילפא .םינושה םיקיפאב תועקשהה םוחתב עדי תרשעה תבוטל בחרה רוביצל תדעוימ היצקילפאה .םיסנניפ.הרבחה ל"כנמ ילילג יתיא ר"ד וניה היצקילפאב םיטסאקדופה החנמתייצקילפא"תועקשה םיניזאמ" – ושפחו לפאו לגוג תויונחל וסנכיה הנקתהל

Page 3

3?םזילטיפקב יונישה תא ץיאי הנורוקה רבשמ םאה יטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ ,ילילג יתיא ר”ד2020 יעיבר ןועבר - םיקווש הריקסיטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ תועקשה ץועיי ךרעמ תלהנמ ,ןוספזוי לכימתויורימאה דוחיא יטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ ,תועקשה ץעוי ,הביק ןולא"בוט רבשמ םיזבזבמ אל"M&A תואקסע לע הנורוקה תפוקת העיפשמ ךיא'תושו ץרפנזה ףיש RSM ,יסורמא ילא ח"וריתחפשמ ןוה ןונכתב טרחתהל תוכזהו תידדה האווצ לעףונורהא יחיבא ד"וע תאיצמ לע תודקמתה :ח"גא תועקשהל היגטרטסא ןוכדעיוושכעה העקשהה קושב תויונמדזהוקמיפ ,רופלבב ילריש עייסל היושע רמייהצלאל תינויסינ הפורת :תיעדמ ךרד תצירפםזיטוא םע םידלילביבא-לת 'נוא ,סזוג הנליא 'פורפהרטניס לש שדחה רישהעדמל ןמציוו ןוכמ ,ןוסדיווד ןוכמ ,אגרש תימע?"ונלשמ" היה תמאב טדנרבמר םאהידנלוהה ןואגה לש תידוהיה תוהזהתוצופתה תיב ,ןמרד ישואענורוקEven Better ,ןבא לטהמישואנ אוה ןפיב םויכ םיירלופופה תומוקמה דחאןיקסח )יליג( דעלג ר"דהנורוקה לצב ןונגעתירבע היגולוכיספ ,ךילביל הימע 'פורפןמזל ץוחמ ןמזMSW תיטסיפרתוכיספ ,יקסבורטסוא הוחתיטרפה תואקנבה תיירלגילברא ימדק לכימ תאמ הכורעת48121416182022242628303234 ידימ םישדח םיטסאקדופל ןיזאהל ןתינ הב ,םיסנניפ תצובק תיבמ השדח היצקילפא !!שדח תואקנבה ןיזגמ" תורודהמ לכב ןייעלו םיסנניפ תצובק לש םיסנכמ םינוטרסב תופצל ,עובש תונהילו םיסנניפ תצובק תויוליעפ לכל םשריהל ולכות היצקילפאה תועצמאב ."תיטרפה...דועו םישדח םיסאקדופ לע תועדוה ,ןוהה קושו תועקשה יאשונב םינוטרסמ ,םיסנכל תונמזהמ תצובקמ מ"עב יטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ תרבח לש המזוי הניה "תועקשה םיניזאמ" תייצקילפא .םינושה םיקיפאב תועקשהה םוחתב עדי תרשעה תבוטל בחרה רוביצל תדעוימ היצקילפאה .םיסנניפ.הרבחה ל"כנמ ילילג יתיא ר"ד וניה היצקילפאב םיטסאקדופה החנמתייצקילפא"תועקשה םיניזאמ" – ושפחו לפאו לגוג תויונחל וסנכיה הנקתהל,םירקי םיארוק”םיסנניפ“ תצובק שאר בשוי רבדילילג ירוא רמ2020 רבמטפסםיניינע ןכותwww.bankautpratit.co.ilךולב-ויז-ףירב :סופד / ךולב יבא :תיפרג הכירע!קנפל ,קנפל ,קנפל בורה ךא "היחי תונתמ אנוש" רמאנ םנמא .תונתמ םיבהוא שונאה ינב לש עירכמה ,ןוטלשה ידי לע תוקנעומש תונתמב רבודמשכ הליחתמ היעבה דואמ ךא ילמרופ יתלב ןפואב הלחה תוריחבה תכרעמ .הלשממה ,תוריחב ילוקיש ויהי םילוקישה ירעצל ךא קנופי ונתאמ קלח .ישעמ ,החימצ ,ךוראה חווטה ילוקיש הסיסבבש תילכלכ תינכות םוקמב תוסנכהה תקולח ,םייתרבחה םיתורישה רופישב תויופידע ירדס ביטיהל" תפוקתל םירזוח ונחנאש ןכתיי .הנידמה ילובקת תואלעהו .קומע ילכלכ רבשמב המייתסהש "םעה םע לוהינה יכ םא( תילכלכ תוטטומתהמ ששוח ינניא םויהל ןוכנ תולשממה .)ךכל םורגל לוכי הנורוקה תפגמ לש יתיירורעשה תושיכר ,םירידא תונועריג תועצמאב תאז םיענומ םיזכרמה םיקנבהו ונתאמ קלח ליבקמב .םייספא תיביר ירעשו ישפוחה קושב תורישי ינוכיסש וליפא ןכתיי .תבככמ הנורוקה הבש הביבסב להנתהל דמול תפסונ תורדרדתה ןוכיסל םיילוש םיסנניפה םיסכנה יריחמב העובה לש השקה םבצמב שאר לקמ יניאש שיגדהל ינוצרב .ילכלכה בצמב.קשמה יפנע רפסמב םיקסעהו םייאמצעה ,םיריכשה םילטבומהירה החוור תחנא עימשהל םילוכי םיעיקשמה רצקה חווטב םא ביצקתו תילכלכ תינכות רדעהל ."םניח" תוחורא ןיאש רוכזל ונילעש ינוניבה חווטב דבכ ריחמ היהי קנפל ,קנפל ,קנפל ןונגסב הנידמ דחי תילכלכ תואדוו יאו תיטילופה תכרעמב ןומאה רסוח .ךוראהו.שממ לש םיעוזעזל איבהל םילולע יתרבח גוליפ דודיע םע תוכופהתהמ תויביטרפוא תונקסמ קיסהלו ןוחבל םיבייח ונא !!החלצהב ,םינורחאה םישדוחב וניווחש תוישיאה תוילכלכהאבה ןיזגמב תוארתהל

Page 4

4יטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ ל”כנמ ,ילילג יתיא ר”דיסנניפ רודמץיאי הנורוקה רבשמ םאה?םזילטיפקב יונישה תא ,ילכלכה טביהב ונה הנורוקה רבשמ תמצועב ימוימויה קוסיעה אצמי םאה הלאשב תובר םיקסוע ונא .יטילופהו יתואירבה אבה אישנה היהי ימ ?רצק וא ךורא היהי ןותימה םאה ?ןוסיח טבמבש בשוח ינא ?לארשיב תוריחב הנמייקתת םאהו ב"הראב לודגו בחר רתוי הברה ונה םידדומתמ ונא ומע עוריאה ירוטסיה .דיתעל תויתוהמ ויתוכלשהו תויטילופהו תוילכלכה תוכרעמה רזגנה הנבמב יחכונה רבשמל תועיגמ לש םדוקה יסנניפה רבשמה תוכלשהמ החימצב םייתסה םדוקה רבשמה .2008 תובוחו ספא תיביר תססובמ תילכלכ הכומנ העקשה ,תונידמ לש םימוצע ,תוימואלה תוקזחתה ,תויתשתב דואמ ,הריגה ,רימחמו ךלוה םילקא רבשמ.ילכלכה ןויוושה יאב הדח היילעו ויהיש ןימאמ יניא .דואמ םישק יחכונה רבשמה לש החיתפה ינותנ ךא ,דדומתהל תוכירצ תונידמ ןמיע תויעבה לכל םסק תונורתפ םלועה תסיפת יאשונב קוסעל ילבמ תויעבה תא רותפל ןתינ אל .תיטסילטיפקה תויטסילטיפקה ןהב ,תולשממה לכ תא ץלאמ יחכונה רבשמה תבחרהב טוקנל השעמלו תומוצע םיצירמת תוליבחל רתויב ןקלחל( בחרה רוביצל םירכינ הכימת ימולשת תרבעהו ןועריג תא ןממי ימ הלאשה תלאשנ וישכע .)ןמלוע תפקשהל דוגינב רודל לגלוגי לכה םאה ?הנתשת יוסימה תטיש םאה ?תואצוהה עגרכ ?איהשלכ הביסמ םצעתי רבשמהו הדימב הרקי המ ?אבה רורב ךא םיבורקה םישדוחב רתפיי תואירבה רבשמש הייפיצ שי .המידק םינשל ונמע וראשיי תוילכלכה תויועמשמהש לפא תרבח ולא תורוש תביתכ תעבש ןייצא םירבדה עקרב איה .רלוד ןוילירט 2 לש קוש יוושל היוושב רידא קוניז המילשמ ,ןוזמא ,קובסייפ ןהב היגולונכטה תויקנע לכ השעמל ,דבל הניא לע תאזו ןיוושב המוצע היילעמ תונהנ דועו ,טפוסורקימ ,לגוג ןוה תמרזה ןכו( רבשמה רואל היגולונכטב ךרוצב הצאה עקר אלא ,תוינמה יוושב קר הניא וז היילע .)םיסנניפה םיקוושל הרידא תוליעפה ךסמ ןהלש חתנה לש ןבומב תילכלכה ןתמצועב היילע .םיילכלכה םירעפב הדח תוחפ אל היילעו תימלועה תילכלכה ,תוינמ ירעש ,תוסרוב ירחא בוקעל ונל לק רתוי םירבדה עבטמ םירקס ,םימגדמ ,תונגפה ,ןיפילח ירעש תסיפת ירחא בוקעל ןתינ ךיא ךא .'וכו לע דומלל ןתינ ךיא ?הנתשמש םלוע ?הנתשמו ךלוהש חיש תומגמהו םייונישה תנבהב םיצפחלםזילטיפקהו תילכלכה הבישחה םוחתב רשא םינויד רחא בוקעל ץילממ ינא תואטיסרבינואב הצואת םיספותו םיכלוה ,תוליהק ,תונידמ ןווגמב ןכו םלועב םייחה לוהינ ןפוא לע שדחמ הבישח תועצבמ רשא 'וכו תויריע םצעתה אלא ,וישכע ליחתה אל הז ךילהתש ןבומכ .םיילכלכה .יטילופה חישה זכרמל עיגהל יופצו רבשמהמ האצותכ?"תומייקה הלגייב" לע תעמש םאה – ימדקאה חישה יבגל תועמשמה הנה הימדקאב םינלכלכ םיקיסעמה םיאשונה דחא .וז הרטמ ביבס יתביבסהו ישונאה ריחמהו תילכלכ החימצ לש ג"מתה תחימצ - דחא ןותנב הלוכ היולת הלכלכהש הייארה םאה ?םלועה תומחלמ רחאלש םוקישה תפוקתל המיאתהש השיג הנה םינעוט םינלכלכ םינש תורשע הזמ .)יחכונה ןדיעל תוחפו( םוחתב םירבשמה תא תרצוי תוחתופמ תונידמב ג"מתה תחימצש הביבסה ,תואירבה םוחתב הווהה ירבשמ ןכו היגולוקאהו הביבסה תלסופ רשא השיגל תוחלצומה תורבודה תחא .'וכו ןויושה רסוחו טייק הניה דבלב ג"מת יחנומב תילכלכ החימצ לש השיגה תא תיטירב תיגולוקא תינלכלכ איה .)Kate Raworth( 'תרוואר התדובע תוכזב העודי איה .דרופסקוא תטיסרבינואב תדבועש

Page 5

5 הסנמש ילכלכ לדומ ,)"תומייקה הלגייב"( "טאנודה תלכלכ" לע ינפל .תושונאל םיירטנלפ תולובג ןיבל םדאה יכרצ ןיב ןזאל Oxfam –" ןוגרא רובע תרקוחכ הדבע איה דרופסקואב הדבעש תוליהקל עויסב "Environmental Change Institute .הקירפאב תוינע היפל הירואת גיצמ "תומייקה הלגייב" תויהל הרומא תושונאה לש הכירצה םורגת אל דחא דצמש ךכ תנזואמ םרגית אל ינש דצמו בער ומכ רוסחמל ,םילקא ייונישל תמרוגה תפדוע הכירצ .תויתביבס תויעב דועו םיבאשמ תולכתה החימצב דקמתהל םוקמבש הרובס טייק דקמתהל םיכירצ םינלכלכ ,תילכלכ לכל יכ חיטבהל םילוכי ונא דציכ תולאשב םיכרצל השיג היהת ץראה רודכ יבשות ,ךוניח ,ןוזמ ומכ םויקל םיצוחנה םייסיסבה וא ,יסיסב יאופר לופיט ,הלכשה ,הסחמ תויורשפאה תא ליבגהל ילב יטילופ לוק לע הנגה ךירצמש רבד( דיתעה תורוד לש םיירטנלפה תולובגה לע ןגהלו הרפסויבה ןדבוא וא תימלוע תוממחתה תעינמ ,ןחרזה רוזחמ לע הנגה ומכ בויטויב אשונב הלש תדקוממ האצרה תוארל ץילממ ינא .)םינימ.הלש הירואתה תא תוריהבב תראתמ איה הב TED תאצרהב לש םוחתב הנושארה הניא 'תרוואר טייק הגיצמ התוא הירואתה "ביצי בצמ תלכלכ"-כ םסרפתה םוחתב רקחמה .תיגולוקא הלכלכ ונה "תומייקה הלגייב" לש הירואתב דחוימה ."תומייק" חנומב וא החוסינו היעבה תגצה ןפוא .הנורתפ ןפואו היעבה רואית ךרדב הניחבל רבחתהל בחרה רוביצל רשפאמ :אמגודל .םישדח םיילכלכ םילדומ לש לע הזירכה םדרטסמא תייריע ,הנורחאל רשא הליבומ תימואלניב ריעכ המצע סיסב לע ילכלכה הנוזח תא םדקת לע רבודמ ןיא ."תומייקה הלגייב" תיירואת תוינידמ תריחב לע אלא , ךכב המ לש רבד םיטקיורפ וליאב יוטיב ידיל אובתש .תופידע ולבקיו ןמז ךרואל ריעב ומדוקי םדרטסמא ,םינש תואמ ינפלש ריכזהל שי ימואלניב רחסל תימלועה הריבה התייה רשא םזילאינולוק לע ססובמ היה רשא תוחתפתמ תונידמ לש םיבאשמ לצינ .הקירפאו היסאב תולצונמ תויסולכואו סיסב לע תגהונכ םדרטסמא לש בוצימה רודל הארשה הווהמ "תומייקה הלגייב" תויזכרמ םירעל לדומ תווהל לוכי רשא הלועפ ןפוא הוותמו ריעצה .םלועב תא בחרה רוביצל טשפל םיסנמ התועצמאבש תפסונ ךרד הנה םירכומה תילכלכה החימצה ידדמב םייקה טקילפנוקה דדמה .)2006-מ לחה( "ימלועה רשואה דדמ" חותיפ תועצמאב לש םתחוורל דדמ אוה )NEF( הלכלכל השדחה ןרקה לש ונה תאירקכ חתופ דדמה .הביבסה לע םהיתועפשהו םדאה ינב דדמ ומכ תונידמ תאוושהל םירחא םירכומ םידדמ לע רגית ידיל האב רגיתה תאירק .ישונאה חותיפה דדמ וא ,ג"מתה ג"מתה היפ לע השיגה יוטיב איה תחאה :תויגוס יתשב יוטיב תיברמ לש הנוילעה םתרטמ ןכש ,החוור תדידמל םיאתמ וניא איה היינשה .רשוע אלו רשואו תואירב השעמל איה םדאה ינב תויולעה לש הדידמ שרוד אמייקה-רב חותיפה ןויערש הנעטה הז ןיא .ויתורטמ רחא םדאה תפידרמ תומרגנה תויתביבסה ןהבש תונידמ חרכהב ןניא ,הז דדמב תוליבומה תונידמש ירקמ לע הבר תרוקיב שי ,ןאכ םג .דואמ הובג ונה שפנל ג"מתה ךס ןפואל הביטנרטלא תבצהב הנה ותובישח ךא ,ומצע דדמה םירחא םינוירטירקב הדידמה םצע .םויכ תלבוקמה הבישחה תורחא תוטלחה לבקל םלועב םיאקיטילופ עינהל הלוכי ץלאמ יחכונה רבשמה" ןהב ,תולשממה לכ תא רתויב תויטסילטיפקה םיצירמת תוליבחל השעמלו תומוצע ןועריג תבחרהב טוקנל ימולשת תרבעהו רוביצל םירכינ הכימת דוגינב ןקלחל( בחרה")ןמלוע תפקשהל

Page 6

6יסנניפ רודמיסנניפ רודמ הביבסו "תומייק" לש תלעות יחנומב הצרי תיטרקומד הנידמב טילש הזיא( רשוא דדמב האצי ותנידמש רדהתהל .)?ךומנ אל המל זא ףסכ םיקלחמ םא?םלוכל תילסרבינוא תיסיסב הסנכה ירוביצה ןוידה ,הנורוקה רבשמ םרט דוע תילסרבינואה הסנכהה תלאשב הבחרהב הנודנ חרזא לכל תיסיסבה הלאשה .םיימדקאו םילרביל םיגוחב תיגולונכטה המדיקה םאה איה תלאשנה אל םיבר תועצקמ רתייל היופצ רשא רוביצה תחוורב היילעל םורגל הכירצ תילסרבינוא תיסיסב תרוכשמ תועצמאב ?הדובעמ אלש היצאוטיס לכעל דואמ השק םיברל םדאה עבטש בושחל ונלגרוה ןכש ,וזכ ןוכיסו דובעל היצביטומ רסוחל םורגי םיבשוח םיבר םינלכלכ ,דגנמ .תולכלכל הבורק הייהת רשא תיסיסב הסנכהש םנוצר תא רתיית אל םומינימ רכשל בצמב .דובעלו רתוי חיוורהל םישנא לש םצמצל היהי ןתינ תיסיסב הסנכה לש עשפ ,תואירב ינוכיס ,ינוע לש תועפות םייוסינ םיכרענ תונורחאה םינשב .'וכו דנלניפב ןהבש הנושארה( םילכלכ תליחת לע חווד םינורחאה םימיבו ןתינ םהבש )הינמרגב ףיקמ רקחמ תמיוסמ הפוקתל ילסרבינוא סיסב רכש .םירקובמ רקחמ יאנתב תוריפ היפל הנבותב הרכההש המדנ הליהקהו הרבחה ייח תא רפשל םירומא תיגולונכטה החימצה תלוכי לש החטבהב ךרוצה .הנורוקה רבשמ עקר לע םידדחתמ תבוטל קר םניא םיילמינימ הייחמ יאנתו תואירב לש ןומימ דואמ תבכרומ היגוס הנה וז הנבות .ללכה רובע אלא טרפה תלעות לש הנושארבו שארב ךא ,רסומ לש תולאש הב שיו ,םהיתונקסמב םילבגומ ויהי םוחתב םייוסינהש ריבס .תיתרבח םייחה רובעב רתויב הבר תובישח ילעב םירקחמ לע רבודמ ךא העיגפה תא םצמצל ךכבו םייתרבחה .םילכלכ םירבשמ הוולמ רשא השקה ךא ,תולבגמ הנייהת דימת םירקחמל תמרזה תא תוארל ןתינ םירקחמל ליבקמב )הנורוק יקנעמ( רוביצל םלועב םיפסכה הסנכה לש ןנכותמ אלו המוד יוסינכ םייביסאמה הכימתה ידעצ .תילסרבינוא םיפסכ תמרזהו יאקירמאה לשממה לש ינוילימל ומרג תיתלשממ הכימת יקנעמכ רחסמ תונובשח חותפל םלועב םישנא תכשומ בלה תמושת ברימ תא .תוינמב ,"דוה ןיבור" רחסמה תייצקילפא ןבומכ ןוילימ 3-מ הלעמל לע החוויד רשא םג .דואמ רצק ןמז ךות םישדח םישמתשמ קוניז תוגיצמ תוקיתווה 'זארקורבה תורבח.םינורחאה םישדוחב החימצב ףיסוהל החילצה יכ החוויד יטילדיפ םישדח םישמתשמ ןוילימ 2.26-כ דוע לש הנושארה תיצחמה ךלהמב היתורישל גנידלוה דיירטירמא יד.יט ,הרחתמה .2020 לע החוויד )TD Ameritrade Holding( ךלהמב םישדח םישמתשמ ןוילימ 1.17.ןורחאה ןועברה?לארשיב המו רפסמ ע"ינל הסרובה יחוויד יפ לע תועקשהה יתב ברקב םישדחה תונובשחה 2020 ינוי–ראוני םישדוחב 180%-כב ץפק .דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל ידי לע וחתפנ םישדח תונובשח 21,700-כ .ןורחאה ץרמ שדוחב קר בחרה רוביצה 2020 ינוי ףוס דעו 2020 תנש תליחתמ תמועל ,56% -כ לש החימצ ,םישדח תונובשח 77,300-כ וחתפנ.2019 תנש לש הנושארה תיצחמה דחי .ןותימה יקזנ םוצמצב דואמ תכמות םיפסכה תמרזה םיקנעמ ,םניח ףסכ לש השיגה םאה ודיגי םימי קר, תאז םע תועובב םיכורכ אל ךא רצקה חווטב תוביציל םימרות תוכימתו רומשל ץלמומ ,העודי הניא האצותהו רחאמ .דיתעב תויסנניפ .תוריהז רתי לע

Page 7

juliusbaer.comWHAT MATTERSTO YOU?OUR PERSONAL FINANCIAL ADVICE BEGINS WITH ONE QUESTION: Julius Baer Financial Services (Israel) Ltd. 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, T +972 (0)3603 9111 The Tel Aviv Representative Office of Bank Julius Baer & Co. Ltd. is supervised by the Swiss regulator and is not subject to the supervision of the Supervisor of Banks at the Bank of Israel.Julius Baer Financial Services (Israel) Ltd. is licensed by the Israel Securities Authority and provides its clients  with investment marketing and portfolio management services in Israel and overseas. Aspirations_EN-BigDonorsIsraelMuseum-210x280-16082018.indd 1 16.08.18 15:59

Page 8

8 דואמ קזח דנואבירמ ונהנו תולעל וכישמה ח"גאהו תוינמה יקווש תוינמה דדמ לש 33.6%-כ לש הדירי רחאל .םינורחאה םישדוחב ברעמל ףיגנה תוטשפתהמ האצותכ )MSCI WORLD AC( ימלועה האושת בינהו 50%-כב ןקית הז דדמ ,תימלועה הלכלכה קותישו תוינמה קושב תוילעה תא ליבוה ,הנשה תליחתמ 3%-כ לש תיבויח זאמו ץרמב לפשל 34%-כב דריש רחאל )S&P500( יאקירמאה תיבויח האושת בינהו םינורחאה םימיב שממ שדח אישל עיגהו ןקית תוליזנמ הענוה תוינמה יקוושב היילעה .הנשה תליחתמ 8.5%-כ לש לש הפוקתב תולשממו םייזכרמ םיקנב וקפיסש ,םידקת תרסח םירוזאב הפגמה לש תשדוחמ תוצרפתה ףא לע תאזו הכומנ תיביר תשיכר תוינכותו תויתומכ הבחרה תוינכות שודיח .םינוש םייפרגואיג יפלכ יתועמשמ ןוקיתמ ונהנש ח"גאה יקוושב םג וכמת ,בוח תורגא ינזאמב ,תיקסעה תוליעפב תיביסאמה העיגפה ףא לע תאז הלעמ.בוחה רזחה תלוכיב םירקמ הברהבו תורבחה האצותכ ינשה ןועברב תיתועמשמ הטאהמ הלבס תימלועה הלכלכה הלכלכה .הגרדהב העצובש תשדוחמ החיתפו תוליעפה תתבשהמ תמועל 9.5%-כ לש רועישב ינשה ןועברב הצווכתה תיאקירמאה הלוכ 2020 תנשב ץווכתהל היופצו הרבעש הנשב ינשה ןועברה לש רועישב הצווכתה תיאפוריאה הלכלכה .6%-כ לש רועישב ךלהמה .8%-מ הובג רועישב הלוכ הנשב ץווכתהל היופצו 14%-כ י"ע דוחיאב רתוי תושלח תונידמב ךומתל יאפוריאה דוחיאה לש .וריאבו יאפוריאה שוגב ןומאה תא קזיח ןהיתולשממ ח"גא תשיכר-כב הלוכ הנשב חומצל היופצו 3.2%-כ לש רועישב החמצ ןיס תא םינחובה םידדמ פ"ע .2021 תנשב הקזח החימצל יפצ םע ,1% תינכרצ תוליעפ ,העונת :םיללוכה ,תילכלכה תוששואתהה תדימ המרהמ 60% ביבס תאצמנ תיאקירמאה הלכלכה ,הקוסעתו יפ לע 90%-ה תוביבסב תאצמנ ןיס דועב ,תעצוממה תירוטסיהה.םירוטקידניא םתוא ןועברה תמועל ינשה ןועברב 7.8% לש תילילש החימצ לארשיב תנשב 6.8% לש ילילש רועישב החימצ יפצו הרבעש הנשב ליבקמה .2020 תיב יקשמ ,תוליעפל הרזחו החיתפ ךילהת ,םייביסרגא םיצירמת ןועברב הקופתה ןדבוא לע רשגל םירומא תיסחי םיקזח םינזאמ םע רופיש תוארהל םייופצ יעיברהו ישילשה ןועברה לש םינותנה .ינשה י"ע הפוצמהמ תיטיא היהת תוששואתההש הארנ ךא ,יתועמשמ החיתפ דצל .תדרוי הריהמ תוששואתהל תורבתסההו םיקוושה לודיג םע תודדומתמ תונידמה ,הלכלכה לש תיתגרדהו תשדוחמ רבעב רשאמ רתוי תושלח החימצה תויזחת .םיקבדנה רפסמב .םיקסעה תחיתפ בצקב הטאהו הלחמה תוטשפתהמ האצותכ םיילכלכה םינותנב רופיש תוארל היה ןתינ ,תונידמה תיברמב תיצחמב תושלחהו ילוי תליחתבו ינוי שדוחב תילכלכה תוליעפבו הקזח תוששואתה רחאל ילארשיה קשמב םג .ילוי לש היינשה ןיידע הדובעה קושו םיברועמ םיילכלכה םירוטקידניאה ,ץרמ שדוחמ םיקסעומ יתלבה רפסמב היילעב יוטיב ידיל האבש ,השלוח םלגמ.ילוי לש הינש תיצחמב הובג הלטבא רועישו םיזכרמ םיקנב י"ע תוליזנ תמרזה ךשמה ,הכומנה תיבירה תביבס העקשהב תכמותה תועקשה תביבס םירצוי תוביטנרטלאב רוסחמו.תואושת רחא ףדרמו ןוכיסה יסכנב תילכלכ תוליעפ ךשמהו ףיגנה תוטשפתה ןיבש ןידעה ןוזיאה ףיגנה תוחתפתהב יולת תוששואתהה בצקו החימצה תא רגתאמ.ןימז ןוסיח תאיצמל דע ןמזה ךשמבו תובכרומה ןתניהבו ח"גאהו תוינמה יקוושב הובגה רוחמתה רואל החימצה תא בכעל לולעש םרוג לכל שיגר היהי קושה ,בצמה לש .תולשממה וא םייזכרמה םיקנבה לש הכימתה ףקיה לע עיפשהל וא םיצירמת תמרזה יא ,ב"הרא ןיס יסחיב תורדרדיה ,ב"הראב תוריחבה.ההובג תויתדונתל רוקמ תווהל םילוכי תקפסמ הדימב תינועבר תיזחתו הריקס Q42020 .מ"עב יטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ תועקשה ךרעמ תלהנמ ןוספזוי לכימ תוינמה יקווש ח"גאהו ונהנו תולעל וכישמה דואמ קזח דנואבירמ.םינורחאה םישדוחב הדירי רחאלכ לש-33.6% דדמ לש ימלועה תוינמה( MSCI WORLD AC )מ האצותכתוטשפתה ףיגנה ברעמל ,תימלועה הלכלכה קותישו הז דדמ כב ןקית-50% כ לש תיבויח האושת בינהו3% .הנשה תליחתממאה תוינמה קוש תוילעה תא ליבוהר יאקי(S&P500 )ש רחאלכב דרי-34% ןקית זאמו ץרמב לפשל םינורחאה םימיב שממ שדח אישל עיגהוו בינהכ לש תיבויח האושת8.5% הנשה תליחתמ. לעהי היושב הענוה תוינמה יקומםידקת תרסח תוליזנ, םייזכרמ םיקנב וקפיסש תיביר לש הפוקתב תולשממו הכומנ םינוש םייפרגואיג םירוזאב תשדוחמ תוצרפתה ףא לע תאזו. תויתומכ הבחרה תוינכות שודיחבוח תורגא תשיכר תוינכותו, ת וכמ םגגאה יקוושב"ח שמ ונהנלעמ יפלכ יתועמשמ ןוקיתה זע תאל עה תוליעפב תיביסאמה העיגפה ףאבוחה רזחה תלוכיב םירקמ הברהבו תורבחה ינזאמב ,תיקס. הלכלכה תימלועה תיתועמשמ הטאהמ הלבס האצותכ ינשה ןועברב תוליעפה תתבשהמ החיתפו.הגרדהב העצובש תשדוחמ ב הצווכתה תיאקירמאה הלכלכהעברב ינשה ןולש רועיש כ-9.5% תמועל ןועברהב ינשהש הנשע תנשב ץווכתהל היופצו הרב2020 לש רועישב הלוכ כ- 6% . הלכלכה רועישב הצווכתה תיאפוריאהלש כ- 14% ו היופצ ץווכתהל הלוכ הנשב רועישב הובג מ- 8% .ךלהמה לש דוחיאה יאפוריאה ךומתל בתונידמ תושלח רתוי דוחיאב ע"י תשיכר חגא ןהיתולשממ קזיח תא ןומאה שוגב יאפוריאה בווריא. כ לש רועישב החמצ ,ןיס-3.2% ו היופצ הלוכ הנשב חומצלכב-1%, תנשב הקזח החימצל יפצ םע2021. תוששואתהה תדימ תא םינחובה םידדמ פ"עתילכלכה, םיללוכה: הקוסעתו תינכרצ תוליעפ ,העונת , ביבס תאצמנ תיאקירמאה הלכלכה60% המרהמאצמנ ןיס דועב תעצוממה תירוטסיההיבסב תה תוב-90% יא םתוא יפ לענ.םירוטקיד לש תילילש החימצ לארשיב7.8% ינשה ןועברבליבקמה ןועברה תמועל ב הרבעש הנש החימצ יפצו לש ילילש רועישב6.8% תנשב2020. הרזחו החיתפ ךילהת ,םייביסרגא םיצירמתל םירומא תיסחי םיקזח םינזאמ םע תיב יקשמ ,תוליעפ הקופתה ןדבוא לע רשגל.ינשה ןועברב הה ןועברה לש םינותנ רופיש תוארהל םייופצ יעיברהו ישילשיתועמשמ, תוששואתהל תורבתסההו םיקוושה י"ע הפוצמהמ תיטיא היהת תוששואתההש הארנ ךא .תדרוי הריהמ ,הלכלכה לש תיתגרדהו תשדוחמ החיתפ דצל רפסמב לודיג םע תודדומתמ תונידמהםיקבדנה. תושלח החימצה תויזחת מ רתוי רשא בצקב הטאהו הלחמה תוטשפתהמ האצותכ רבעבםיקסעה תחיתפתונידמה תיברמב ., ןתינ םיילכלכה םינותנב רופיש תוארל היה תילכלכה תוליעפבוינוי שדוחב וב ילוי תליחתתושלחהו ילוי לש היינשה תיצחמב . ילארשיה קשמב םג תוששואתה רחאל םיילכלכה םירוטקידניאה ץרמ שדוחמ הקזחהשלוח םלגמ ןיידע הדובעה קושו םיברועמ ידיל האבשב יוטיב רועישו םיקסעומ יתלבה רפסמב היילע.ילוי לש הינש תיצחמב הובג הלטבא יטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ תועקשה ץועיי ךרעמ תלהנמ ,ןוספזוי לכימיסנניפ רודמQ4-2020 - תינועבר תיזחתו הריקס

Page 9

9Federal Reserve Bank of Dallas :רוקמ תוינמ תליחתמ 8.5%-כ לש היילע םע תוילעה תא ליבוה יאקירמאה קושה לע 30 ליפכמב רחסנו תוהובג רוחמת תומרב אצמנ קושה .הנשה תעצוממ האושת םלגמה ,23 לש ידיתע ליפכמו םיחוודמה םיחוורה.4.3%-כ לש היופצ ,היגולונכטה םוחתב תוליבומ תולודג תורבח תוינממ ענוה ילארה תורבח .לפאו ןוזמא ,טפוסורקימ ןוגכ ,ההובג דדמה לע ןתעפשהש קותישהמ האצותכ תוסנכהב הילעו שוקיבב לודיגמ ונהנ ולא קוחרמ הדימל ,תיבהמ הדובעל רבעמ לש תומגמ קזחמש ילכלכה לודיגה ךא ,רקי היגולונכטה רזגמ לש רוחמתה .ןייל ןוא תושיכרו לשב .תמיוסמ הימרפב םיכמות םיחוורבו תוסנכהב תוביציו שוקיבב עצבתהל הכירצ העקשהה ,םיריחמה תיילע רואלו רקיה רוחמתה ,רוחמתל םאתהב תורבחה תריחב ךות יביטקלסו יביטקא ןפואב וב רזגמה תת לש ןוכיסהו החימצה תכרעהל ,ןהלש יקסעה לדומל.תולעופ םיארנש םירוטקס .םיכומנ םיריחמב םירחמותמה םירזגמ םנשי תויתשתה רוטקס םניה החימצו רוחמת סיסב לע םייביטקרטא ןייפואמ ,םיחוורב תוביצימ הנהנ תויתשתה רוטקס .תואירבה רוטקסו 4.6 ,ב"הרא 3.6( הובג תיסחי דנדיביד רועישו הכומנ תויתדונתב םיחוורב החימצמ הנהנ ,יביסנפד וניה תואירבה רוטקס .)הפוריאב תחתו ןוסיח אצמייו הדימב .ריבס רוחמתו )2020 תנשב ( היצטור היהת ,תילכלכ תוששואתה לש ןוויכב ונאש הכרעהה שי ,רסח יעוציב ובינהש םיירוזחמ םירוטקסל .םירוטקסה ןיב םישוקיבמ ונהנש םירוטקסה לש םיעוציבה תא קיבדהל לאיצנטופ עגפנש םיסנניפה רזגמ .הדובעה תביבס יונישמ ןהו רגסה ןמזב רחסנ ,יארשא ידספהמ ששחו תוכומנ תויביר תומרמ האצותכ.ילכלכה בצמב רופישמ האצותכ הנהייו דואמ ךומנ רוחמתב עיקשהל םוקמ שי ב"הראב ,םידדמ תועצמאב םיעיקשמו הדימב היצטורש הרקמל קוש יווש פ"ע אלו םיווש תולקשמב יונבה דדמב קר היגולונכטה רזגמל םיפושח תויהל ןיידע תאז םעו הרקת ןכא וזכ.קוש יווש דדמב רשאמ הכומנ היצרופורפב קושה השעש ךלהמה תא השע אל )stoxx600( יאפוריאה קושה .הנשה תליחתמ 10%-כ לש תילילש האושתב אצמנו יאקירמאה וז הדירי .34%-כב תדרל םייופצ 2020 תנשל דדמה תורבח יחוור תאזו S&P500-ה דדמ יחוור תדירי רועישמ תיתועמשמ הקזח תא םיביכרמה םירוטקסה לש הנוש לקשמו בכרהב ינושמ האצותכ תוכומנ תויפיצמ האצותכ םיכומנ םיריחמב רחמותמ הז קוש .דדמה תובקעב ךרעהו החימצה ירזגמ ןיב היצטור היהת ןכא םא הנהייו .תילכלכ תוששואתה ונהנ )MSCI Emerging markets( םיררועתמה םיקוושה .הנשה תליחתב םריחמ ביבס םירחסנו הלעמ יפלכ קזח ןוקיתמ טנרטניאהו היגולונכטה רזגמ לקשמל תודוה תיסחי קזח היה ןוקיתה ,חווט תכורא הייארב .רלודה רעש תדירימ תאצותכ ןכו )35%( דדמב .יניסה קושב רקיעבו םיררועתמה היסא יקוושב הניה תודקמתהה וניאש רוחמתל ליבקמב ,הפוצמהמ הקזחו הריהמ תוששואתהה ףא לע ,הז קושב העקשהה לש תויביטקרטאה תא הלעמ רקי.םצמטצה יאקירמאה קושל סחיב טנואקסידהש סחיב רסח יעוציב בינה )125 א"ת( ליבומה תוינמה דדמ ,לארשיב תמועל תאז .הנש תליחתמ 10%-כ לש הדיריב רחסנו ימלועה קושל רסחה יעוציב .הנשה תליחתב ותמרל טעמכ עיגהש ,90 א"ת דדמ רזגמ תוינמ לש תיתועמשמ השלוחמ םיעבונ 125 א"ת דדמ לש תוקיחממ ששחה .דדמב יסחיה םלקשמו היגרנאהו ן"לדנה ,םיקנבה םידרשמה םוחתב רקיעב ן"לדנה קושב העיגפמו תיאקנבה תכרעמב תוינמ ה תא ליבוה יאקירמאה קושהדמועו תוילע כ לש8.5% .הנשה תליחתמ רוחמת תומרב אצמנ קושה תוהובגליפכמב רחסנו 30 לש ידיתע יליפכמו םיחוודמה םיחוורה לע23, האושת םלגמה תעצוממכ לש היופצ-4.3%. היגולונכטה םוחתב תוליבומ תולודג תורבח תוינממ ענוה ילארה, ההובג דדמה לע ןתעפשהש, ןוגכטפוסורקימ, לפאו ןוזמא. בח תוסנכהב הילעו שוקיבב לודיגמ ונהנ ולא תור ילכלכה קותישהמ האצותכ קזחמש לש תומגמרבעמ תיבהמ הדובעלןייל ןוא תושיכרו קוחרמ הדימל ,. רזגמ לש רוחמתה היגולונכטהרקי, ךא הימרפב םיכמות םיחוורבו תסנכהב תוביציו שוקיבב לודיגהתמיוסמ. לשברוחמתה רקיה םיריחמה תיילע רואלו, ןפואב עצבתהל הכירצ העקשההו יביטקאיביטקלס תריחב ךות ,רוחמתל םאתהב תורבחהןהלש יקסעה לדומל, ל החימצה תכרעה ןוכיסהו לש תת.תולעופ וב רזגמה םנשי םיכומנ םיריחמב םירחמותמה םירזגמ. רוחמת סיסב לע םייביטקרטא םיארנש םירוטקסו תויתשתה רוטקס םניה החימצו רוטקסתואירבה. תויתשתה רוטקס ןייפואמ ,םיחוורב תוביצימ הנהניסחי דנדיביד רועישו הכומנ תויתדונתב( הובג ת3.6 ב"הרא4.6 ) הפוריאב. וניה תואירבה רוטקסיביסנפד, החימצמ הנהנ+( םיחוורב5% תנשב2020) .ריבס רוחמתו תחתו ןוסיח אצמייו הדימבתילכלכ תוששואתה לש ןוויכב ונאש הכרעהה, םיירוזחמ םירוטקסל .םירוטקסה ןיב היצטור היהתרסח יעוציב ובינהששי, רגסה ןמזב םישוקיבמ ונהנש םירוטקסה לש םיעוציבה תא קיבדהל לאיצנטופנש םיסנניפה רזגמ .הדובעה תביבס יונישמ ןהותוכומנ תויביר תומרמ האצותכ עגפ ו ידספהמ ששחיארשא, דואמ ךומנ רוחמתב רחסנ ויי.ילכלכה בצמב רופישמ האצותכ הנה ועצמאב םיעיקשמו הדימבת ידדמם, ב"הראב דדמב עיקשהל םוקמ שי יונבהבמ םיווש תולקש אלו קוש יווש פ"ע םיפושח תויהל ןיידע תאז םעו הרקת ןכא וזכ היצטורש הרקמלה רזגמלט היגולונכ קר.קוש יווש דדמב רשאמ הכומנ היצרופורפב יאפוריאה קושה (stoxx600 ) ךלהמה תא השע אלש יאקירמאה קושה השע תילילש האושתב אצמנוכ לש-10% הנשה תליחתמיחוור . תורבח דדמה תנשל2020 יופצב תדרל םיכ-34% . הדירי וז הקזח תיתועמשמ יחוור תדירי רועישמ ה דדמS&P500 תאזו ב ינושמ האצותכ הנוש לקשמו בכרה .דדמה תא םיביכרמה םירוטקסה לשרחמותמ הז קוש םיכומנ םיריחמב תוכומנ תויפיצמ האצותכ יויהיצטור היהת ןכא םא הנה ה ירזגמ ןיב החימצהוךרע תילכלכ תוששואתה תובקעב. ( םיררועתמה םיקוושה(MSCI Emerging markets) נהנו ןוקיתמכ קזח ביבס םירחסנו הלעמ יפלםריחמ הנשה תליחתב. דדמב טנרטניאהו היגולונכטה רזגמ לקשמל תודוה תיסחי קזח היה ןוקיתה(35%חווט תכורא הייארב .רלודה רעש תדירימ תאצותכ ןכו ) ,התודקמתה הניה היסא יקוושב םיררועתמהיניסה קושב רקיעבו .התהאתוששו פוצמהמ הקזחו הריהמה, רקי וניאש רוחמתל ליבקמב לש תויביטקרטאה תא הלעמב העקשהההז קוש, דהש ףא לעי יאקירמאה קושל סחיב טנואקסםצמטצה . םיזכרמ םיקנב י"ע תוליזנ תמרזה ךשמה ,הכומנה תיבירה תביבס תוביטנרטלאב רוסחמו םירצוי ןוכיסה יסכנב העקשהב תכמותה תועקשה תביבס ףדרמו תואושת רחא. תא רגתאמ תילכלכ תוליעפ ךשמהו ףיגנה תוטשפתה ןיבש ןידעה ןוזיאה תוששואתהה בצקו החימצה תוחתפתהב יולת תאיצמל דע ןמזה ךשמבו ףיגנה.ןימז ןוסיח רוחמתה רואל הובגה ח"גאהו תוינמה יקוושבו לכל שיגר היהי קושה ,בצמה לש תובכרומה ןתניהבה תא בכעל לולעש םרוג החימצל ואע עיפשהל ףקיהתולשממה וא םייזכרמה םיקנבה לש הכימתה .ב"הראב תוריחבה, ב תורדרדה ,ב"הרא ןיס יסחיתקפסמ הדימב םיצירמת תמרזה יא תווהל םילוכיההובג תויתדונתל רוקמ . :רוקמfederal reserve bank of Dallas

Page 10

10 סכנ/קיפא תוינמ יקווש ב"הרא לארשי םיררועתמ הפוריא ה קוש"גאח לארשי יתלשממ תורבח לארשי העקשה גוריד גרודמ אל לארשי יתלשממ ב"הרא גוריד תורבחל"וח העקשה Senior loans אל ל"וח תורבחגרודמ גא"םיררועתמ ח יביטנרטלא היופצ האושתעצוממל תחתמ היופצ האושתתפדוע היופצ האושתעצוממל לעמ ילארטינ ןועברמ יונישםדוק >> םדוק ’מעמ ךשמה םירחסנ םיקנבה .ולא םירזגמ תוינמב השלוחל איבה רחסמהו תוקיחממ לודג ששח םימלגמו ימצעה ןוהה לע 0.74 לש רוחמתב הנבמו תולעייתה ןתניהב יחכונה רוחמתב .)יארשא ידספה( תוידיתע רוטקס .חווט תכורא העקשהכ ןיינעמ הארנ רוטקסה תואקנבה ףנע יחטשמ תוסנכהב הדיריל הכרעה ךותמ יבחור ןפואב עגפנ ן"לדנה הדובע לש המגמ לשב ,םידרשמ יחטשל שוקיבב הדיריו רחסמה הדיריהש הארנ ,רחסמ יחטשל סחייתהב .יתרבח קוחירו תיבהמ לע ,םידרשמ יחטשל סחייתהבו ןוסיח תאיצמל דע תינמז היהת ןיידע ןוסיח אצמיהב ,םידרשמ יחטשל שוקיבב היופצה הדיריה ףא רוחמתב תורבח לש תיביטקלס הריחבו םידרשמ יחטשב ךרוצ היהי .)אמגודל טירה תונרק( תויביטקרטא תוארנ יחכונה תולעב תורבחב יביטקלס ןפואב עצבתהל הכירצ תוינמב העקשהה .תילכלכ הטאהב דומעל תולוכיש םיקזח םינזאמ ח"גאה קוש ,הכומנ תיביר לש תוינידמב םיטקונ םלועב םייזכרמה םיקנבה קושב תורבח ח"גא לשו תויתלשממ ח"גא לש השיכר תוינכות תוליזנ קפסל ,תוכומנה תואושתה תא רמשל תנמ לע ינשמה .תוכומנ ןומימ תויולעב בוחה תא לגלגלו ןוה סייגל תורבחל רשפאלו יגורידל תחתמו תוגרודמ תורבח ח"גא שוכרל דפה לש תוינכותה לע הזרכה רחאל .םיסנניפ םיאנתה תא רפשל הרזע העקשה ריחמב רידא ןוקית ווח ב"הראב ינרצנוקה תורגא יקווש ,תינכותה תיבויח האושתב אצמנ תוגרודמ ח"גא דדמ .םיחוורמ תומצמטצהו ךלהמב 16%-כ לש הקזח הדירי רחאל הנשה תליחתמ 5-6% לש 0.56% -כ לש תיבויח האושתב אצמנ High yield-ה דדמו הנשה תורמל תאז ,הנשה ךלהמב 20%-כ לש הדירי רחאל ,הנשה תליחתמ 250 ךותמ דראילימ 15( דבלב יקלח ןפואב ומשוי תוינכותה לעופבש ןועריפה תולדח רועיש ,יזכרמה קנבה תוברעתה ףא לע .)דראילימ המ ,ךשמיהל היופצ יארשאה יגוריד תדירי לש המגמהו תולעל יופצ הפוקתבש הארנ ,רומאה ףא לע .HY-ה םוחתב תוריהזל ליבומש לצנל שיש ,הקוצמב בוחה םוחתב תויונמדזה הנרצווית הבורקה יגורידב תורבח ח"גא .הז םוחתב םיחמתמה םילהנמ תועצמאב םיהובג םיחוורמב רחסנ רלוד בוקנ םיררועתמ םיקוושב העקשה ןפואב הז בוח בלשל םוקמ שיו םימוד םיגורידב ילבולגה ח"גאה לעמ.ח"טמ יקיתב יביטקלס ךא ,תילילש הירוטירטב ןיידע םיאצמנ ח"גאה יקווש לארשיב דחוימב רבשמה םורט תואושתלו םיחוורמל דואמ בורק םירחסנ ינרצנוק ח"גא תשיכר לע ילויב זירכה לארשי קנב .םיהובגה םיגורידב קושב ךומתל תנמ לע הלעמו A- יגורידב ₪ דראילימ 15 לש ףקיהב דראילימ 0.6 שכר לארשי קנב ילוי ףוסל דע לעופב .ינרצנוקה בוחה תורבח ח"גא שוכרל םייזכרמה םיקנבה לש תוביוחמהו תונכומה .₪ הז קיפאב תואושתה תאז םע ,ינרצנוקה ח"גאה קיפאב תכמות העקשה דצל .םיהובגה יארשאה יגורידב דחוימב דואמ תוכומנ לוהינ תועצמאב עיקשהל שי ההובג יארשא תוכיאב תורבח ח"גאב האושתה תאלעה ךרוצל רתוי םיכומנ העקשה םיגורידב םג יביטקא.ריחסה בוחה קית לע תורמל .דואמ ההובג תואדוו יא לש בצמב םיאצמנ ונא .םוכיסל דוגינב ורזח םיקוושהמ קלח הנשה תליחתמ ההובגה תויתדונתה תוריהז קידצמ םרוחמתו הנשה תליחתב ונייה ובש םוקמל הפוצמל ןיב הובג רוזיפ הניה הז בצמ םע תודדומתהל היגטרטסאה .הבר םיסכנב עצבתהל תוכירצ תועקשהה .תויביטקלסו םיסכנ יגוס לש הפוקת דורשל םילוכיש םיקזח םינזאמ םע ההובג תוכיא ילעב תופידע ,תוליזנ ביכר תולעהל םוקמ שי ,הלא קוש יאנתב .הטאה.םינושה םיקיפאב תויונמדזה לוצינו יביטקא לוהינל הקזחה לע רומשל שי תויתדונתל ןוכיסה ףא לע ,תוינמה קוש תניחבב ,חווט ךורא ןוכסיחב תוינמב הקזחה רועישמ הכומנ םויהש ,תמיוסמ הלוע תויתדונתה רשאכו )הובג רוחמתו תואדוו רסוח יאנת לשב( .הכרעהל םאתהב קיתה תא תובעלו ןוכיס תולעהל ,קידצמ רוחמתהו לע תססובמ תויהל הכירצ םיסכנ תאצקהו העקשה תוטלחה תלבק תורטמ תניחבב חוקל לכ ינייפאמל םאתהב םיסכנה רוחמת ךמס.קושה תויתדונתמ תעפשומ אלו ןוכיסה תאנש תדימ ,העקשהה.29.08.2020 ךיראתל םינוכנ םינותנההעקשה יקיפא חווט תכורא תיזחתQ4-2020 - תינועבר תיזחתו הריקס

Page 11

לארשי לש תונוראה תשרלארה תונורא תרוסמב תונורא הנובו תננכתמ 40-מ הלעמל רבכ תיתחפשמ םתא םא הנשמ אל .הנש ,הזזה וא החיתפ ןורא םישפחמ ,םידליל ןורא וא תונורא רדח תונורא ןווגמ ואצמת לארהב םיריחמבו םיידוחיי םיבוציעב הוולמ לארהב השיכר לכ .םינגוה ,בידאו ריהמ תורישבו תוירחאב ןוראהמ תונהיל ולכותש ידכ.םלשומה ריחמב ,םלשומה 2016 הנשה יאנועמיק ןותיע לש תונייוצמ תורחתבחוקל תיווחו תורישבתורחתב הכוזתונייטצה סרפ הכוזתורחתתורישב תוניוצמחוקל תיווחו,לארה תונורא תשרהינתנ3 םינובהביבא לת73 לצרה03-5181774םילשורי16 םיצורח די02-6729814הווקת חתפהלוגס ת.א 32 סילג03-5531261ןויצל ןושאר14 יול השמ03-9412213ןויצל ןושאר11 בורחס03-9511083תובוחררטנס וליב08-9412777עבש ראב32 רודלפמורט08-6233444צ"לשאר - לעפמ34 ןתיא והילא03-951069209-7677070םולה דע-דודשא08-8665944B-mallרטנס רוואפ םיסנניפ תוחוקלליטרפ ןוה לוהינ החנהתדחוימ

Page 12

12יסנניפ רודמיטרפ ןוה לוהינ םיסנניפ תועקשה ץעוי ,הביק ןולאיסנניפ רודמ םכסה וניה תויורימאה דוחיא םע הנורחאל םתחנש םולשה םכסה תובישחה ךא יברעה םלועה םע ונסחיל הרידא תוילמס לעב .תילכלכ תונמדזה היהת ,הארנה לככ ,הז םולש לש תיתימאה ,לארשי תואמצעב ריכהל בריס 1971 תנשב ותמקה זאמ דוחיאה ץרפמה לש יחרזמה דצב תונטקה ריעה תונידמ לש ןדוחיא תעכ הריגסמש רוזאב הנושארה תיברעה הנידמה השעמל איה יסרפה םכסהמ תירקיעה הווקתה ,לארשי םע םיבויחה היסחי תא יבמופב תונידמ ןיבל ונניב םיפסונ םימכסהל הנושאר תינונס יהוזש הז.תופסונ הירוטסיה רשאכ הלחה תויברעה תויורימאה דוחיא לש הרישעה הירוטסיהה םצעמו הריפסל 630 תנש תוביבסב רוזאל העיגה םאלסיאה תוברת חרזמהו הפוריא ןיב תויורימאה לש ןמוקימ .רחסמ םוקמ התויה םיאפוריאהש דועב .הפוריאו ןיס ,ודוהמ םירחוס ןהילא ךשמ קוחרה תא וכפה םיאודבה ,ץראה םינפב ,םיפוחה לע הטילש ושפיח ובא לש תוילוחה תוירבדמה ובא הרייעהו םתיבל יאבודו יבאד . ב ו ש ח ר ח ס ז כ ר מ ל ה כ פ ה י ב א ד טפנה תיבח האצי 1962 תנשב תוסנכה ,יבאד ובאמ הנושארה ץופישל ואיבה תוביציה טפנה ,רויד ,רפס יתב ,תויתשת תיינבו יבחרב םישיבכו םילוח יתב רשאכ ,1969 תנשב .יבאד ובא אצייל הלחה יאבוד תורימא הדקמתה דוחיאה תוינידמ ,טפנ רפשל ןתרטמש תוינכות חותיפב םיבשותה לש םייחה תוכיא תא .תושדחה טפנה תוסנכה תרזעב העדוהה םע ,1968 תנשב ץרפמהמ התגיסנ לע תיטירבה ליבוהש המ תויורימאה ןיב רתוי םיקודה םירשק ורצונ ,יברעה תויורימאה תעבש ,דוחיאה תמקה זאמ .היצרדפה תמקהל ךשמהב דוחיא לש תיטילופה תכרעמהו תקהבומ תימואל תוהז ורצי ,הנידמה תשרומ תרימש תא חיטבהל תנמ לע הבצוע תויורימאה.ינרדומ ילהנימ הנבמ םע תרוסמ בוליש ידי לע הרומישו התמאתהדוחיאה תלכלכ םלועב הלדוגב היינשה הלכלכה תא הווהמ תויורימאה דוחיא תלכלכ רלוד ןוילירט 1.52 לש ימלוג ימוקמ רצות םע )הידועס ירחא( יברעה .טפנה תוסנכהמ עבונ רצותהמ שילשכ רשאכ 2018 תנשב יפ לע תגרודמ תויברעה תויורימאה דוחיא ,תימואלניבה הריזב ןיב ,םיילבולג םיתוריש יקסעל תוליבומה 20 ןיב AT KEARNEY תמקוממו "WORLD ECONOMIC FORUM"-ב תוליבומה 30 TI-ה לש תותיחשה דדמב תתחשומ תוחפ הנידמכ ןוילעה ןועברב ילכלכה ןוזחהמ קלחכ .TRANSPARENCY INTERNATIONAL תתחפהל היצזילרבילו ןוויגל תינכות וקישה תויורימאה ,ידיתעהתויורימאה דוחיא

Page 13

13 תילאנויצנבנוק הלכלכמ הלכלכה תכיפהלו טפנ לע תוכמתסהה הדובעו היגולונכט ,עדי לע תססובמה הלכלכל הדובע תריתע ,הפועת ,תוריית ,םוינימולא רוציי יפנעב תובר תועקשה ךות תנמוימ תנשל תויורימאה לש ילכלכה ןוזחה .היצקינומוקלטו היגולונכט לש בחר רפסמ לע תילכלכה החוורה רוזיפ רבעל רתוח 2030 ןייוולב דחוימב ,הלא םימוחתב גשוה רבכ תובר ,לעופב .םירוטקס.תשדחתמ היגרנאבו ,תורייתהו הפועתה םוחתב ,היצקינומוקלטבו הלכלכ זכרמב היגולונכטו עדמ ,רקחמ ,תונשדח ביצמ ילכלכה ןוזחה לע םיחקול םהו ,הז ןוזח לש וביל בל םה םיריעצה ,עדי תססובמ עדמה ימוחתב ,לשממב ,םיקסעב םייזכרמ תוגיהנמ ידיקפת םמצע דוחיא תא רתויו רתוי םיאור םיברעה םיריעצה ,השעמל .דועו הב תויחל רתויב הבוטה הלודגה הנידמכ תויברעה תויורימאה ןווגמכ הנידמב הדובעה תויונמדזה לש בחרה ןווגמה תא םינייצמו.רתויבםיקסע תריציל תוטשפה םלועב תוחותפה תולכלכה תחא תא שי תויורימאה דוחיאל תחמוצש הלכלכו םיקסעל םייתודידיו םיישפוח םירוזאב תנייפואמה ןתינ םהב הנידמב םייפרגואיג םירוזא םה םיישפוח םירוזא .תוריהמב .תורימחמ סכמ תונקת תוברעתה אלל םיתורישו תורוחסב רוחסל םיתיעל יוסימ םומינימב תוביוחמ תורבח ,םיישפוחה םירו אה בורב ודעוי ולא םירוזא .תילכלכ תוליעפ דדועל ידכב תאזו תורוטפ ףא לועפל תושרומ ןניא תורבחהש ןוויכמ םיימואלניב םיקסע ידקומכ ישפוחה רוזאה תורבח בור ינושארה בלשבש תורמל .הנידמה חטשב דוחיא ךותב םיקסע תולהנמ ןבור םויכ ,אוציו אובייב תוברועמ ויה תריצי .םיימוקמ םיציפמ תועצמאב ץרפמבו תויברעה תויורימאה תויורימאה דוחיא לש םיישפוחה םירוזאהמ דחאב תיקסע תושיי ןכש ,םירז םיעיקשמ רובע תיביטקרטא תורשפא איה תויברעה תורבח םיכשומו תיקסע תוליעפ לע םילקמ םיישפוח םירוזא םינחבומ םירוזאה .תולקבו תוריהמב םיקסע םיקהל תוניינועמה םיטלושה םיקוחהמ הברהב םינוש תונקתו םיקוח ילעבו תיפרגואיג תורבחכ תובשחנ ולא םירוזאב תולעופה תורבח .דוחיאב תורבח לע ישפוח רוזא לכ השעמל ,הנידמל ץוחמ תולעופה תורבח וא תורז תלפטמ ,תטלושה ,הלשמ Free Zone תושר םע תדרפנ תושי אוה םיישפוח םירוזאש תורמל .רוזאה ךותב תונוישיר האיצומו םושירב םהו םיהז םיראשנ םייסיסבה תונורקעה ,תויורימאה ןיב םינתשמ םייתועמשמ םיצירמת םייקסע םיפא-טראטסלו םיעיקשמל םיעיצמ םיערתשמה םיישפוח םירוזא 38-מ רתוי םנשי םויכ .םדרשמ תמקהל ידמ רשאכ תדמתמ היילעב אצמנ הז רפסמ .תויורימאה עבש ינפ לע.םישדח םיישפוח םירוזא לע םיזירכמ הנשהנורוקה לשב העיגפה ץווכתהל היופצ תויורימאה דוחיא תלכלכ ,ימלועה קנבה תויפיצ יפל םרג הנורוקה רבשמ יכ תוכרעהה עקר לע םיזוחא 4.3-כב הנשה תוכרעהה יפ לע .טפנ וניאש יטרפה רזגמה תוליעפב הטאהל דראילימ 52-כב םידמאנ תויורימאה דוחיא תלכלכ לש םידספהה ,תיקסע תוחתפתה תריצע ,ימלוגה ימוקמה רצותב הדיריה בקע רלוד ,ן"לדנ רחס ,תורייתב םייולתה יאבוד ידספה ,טפנה יריחמ תסירק תועקשהו אוצי ירזגמו הקיטסיגול ילבולגה ןומאה תמרב הדירי םיווחה גוריד תונכוס ,ס'ידומ םג .ימוקמהו דוחיא יכ הפוצ ,תימואלניבה יארשאה המסרפו ,תוצווכתהמ לובסי תויורימאה תלשממל םירושקה םיפוגה תובוח יכ םהיתוקזחא לשב םיעיגפ יאבוד .תורייתהו הרובחתה ,ן"לדנה םוחתב תויורימאה דוחיא תלשממ תאז םע בחר גוזימו שדחמ ןוגרא לע העידוה תוילרדפה תויונכוסהמ 50%-מ רתוי לש ןויסינב ,תוקלחמו םידרשמ ללוכ ,הלש םיילכלכה םיעוזעזה םע דדומתהל.םהמ ששואתהלו

Page 14

14 רסוח הרציו קומע יקסע רבשמל האיבה הנורוקה סוריו תוצרפתה תליחתמ םיווח ונא ,ךכמ האצותכ .ולוכ םלועבו לארשיב תואדוו.תושיכרו םיגוזימ תואקסע עוציבב תיתועמשמ הטאה 2020 תנש לש תילבולגה ותוצרפתה תובקעב תיקשמה תוליעפב החינצה עוציבל עגונה לכב םימלבה לע ץוחלל תובר תורבח האיבה ףיגנה ופיצש םידיגאת לש תווקתב הלביחו ,תושיכרו םיגוזימ תואקסע יכילה תא תואיפקמ תובר תורבח .2020-ב תיקסע "הזננובל" דע תוחפל וא ,ןוסיח אצמייש דע םיגוזימהו השיכרה ,הריכמה."םעז רובעי" עגרב יכ םיכירעמ םילאיצנטופ םישכור וא םיעיקשמ ,דגנמ ,ונייחל רוזחת תיסחיה תואדווהו בצייתת קושב תויתדונתהש עוציבל תורבחה לש תוכומנה יוושה תוכרעה תא לצנל היהי ןתינ יתימאה לאיצנטופה תיינק ידכ ךות םהלש תומולחה תואקסע."הנורוק" יריחמב תורבחה לש תינמז האפקהב םיאצמנ תואקסע עוציבל מ"ומ יכילה ,ךכיפל תושרוד השיכרל תודעוימה תורבחה ןכש ,לוטיבל הנכסב וא םהיתוינמ לש יוושה תא ךירעהל םהלש םיילאיצנטופה םינוקהמ."הנורוק ןיא" לש החנהה תחת ,םהלש אישה תומרל בורק לש הדירי ילארשיה קשמה הווח 2020 לש ןושארה ןויצחב ןניה הז גוסמ תואקסע .העקשהה תואקסע ףקיהב 25%-כ םישדוח לש ןטק אל רפסמ ךשמב תוכשמנה תואקסע ןתוהמב לש תוריגס םצעב ןה הנורחאה הנשב תואקסעה תיברמש ךכ קלחש חינהל ןתינ .רתוי תמדקומ הפוקתב ומקרנש תואקסע ומקרנש תואקסע לוטיבב רבסומ תואקסעה ףקיהב הדיריהמ 2020 תנשב )closing( םויס ידכל ולישבה אל םלוא 2019 תנשב.רבשמה בקע תא רתוי דוע ןיטקהל יופצ קשמה עלקנ וילא תואדוה רסוח םיעיקשמהש דע תאזו םיאבה םישדוחב תואקסעה תומכו ףקיה.תואקסע עוציבל הריבסכ וארי התואש תואדוו תמר ולבקי םירכומהו רוציל הלוכי הזועתה ,תואדו רסוח לש הפוקת לכב ומכ ,םלוא תפוקתב תושיכרו םיגוזימ ,יכ רובס ינא .ההובג תידיתע האושת החימצל תושדח תויונמדזה רוציל םייושע - הנורוקה רבשמ.םיחונ םיריחמב תיקסע הדנומיל תושעל ,תויקסע תויונמדזה לצנל - תורחא םילימב.רבשמהמ בטימה תא איצוהלו ןומילהמ תילכלכה תואדווה יא תמר ,הנורחאה הנשה יצחב ,רומאכ תויולע ,הנטק קשמב תללוכה תיקסעה תוליעפה .הלדג תיקסעהו לע רומשל תלוכיהו ןה םג ולדג תורבח לש יארשאהו ןומימה.תרגתאמ תויהל תכפוה תיקסע תודירש דואמ הקוחר 2020-ב תיקסעה תואיצמה ,םיקסעהמ לודג קלחב דוחייבו חוורה ינותנ .הנשה תא ולחה םה ןתיא תויזחתהמ רבשמ תעב ,םיתיעל ."הרגש תע"ב רשאמ דואמ םינוש םירזתה :ןוגכ תולעייתה לש םישרדנה םיעצמאה לכ וטקננש רחאלו סויג ,לוהינה תואצוהב ןוכסיח ,םירוטיפ ,םדאה חוכ תבצמ תנטקה התסירק תא עונמל ידכב "תיבהמ" ןוה תאבה ףאו ןומימ תורוקמ.הנוש הבישח בושחל שי ,הרבחה לש תא רפשל ידכבו םיטקננה םייטקטה םידעצה לכ םע דבב דב תחכופמ הבישח עצבל שי ,רצקה חווטב הרבחה לש הבצמ תויונמדזהה תא חתנל תנמ לע ךוראהו ינוניבה חווטל תיגטרטסאו.ונינפב דימעמ הנורוקה רבשמש ,תוליעפה ףקיה תא ןיטקהל ,םיידי םירהל םוקמבש ,איה יתנווכ תולדח לש בצמל ברקתהל ןיפוליחל וא תוליעפה תא רוגסל תוחוכ דוחיאו פ"תשל עיגהל תורשפא ןוחבל היהי ןוכנ ,ןועריפ ךות יקסע פ"תש וא גוזימ .םוחתה ותואמ םיקסעו תורבח םע תויושע תוכמותה לוהינה תוכרעמו לועפתה תויולע תנטקה קבאמה ךשמהל יתועמשמ ןורתי םיקסעו תורבח םתואל תתל .ירחאש םויב יקסע ןורתי רקיעבו יתודרשיהה הנתיא תוליזנ םע הז רבשמל ועיגה רשא תורבחש ,רובס ינא םיגוזימ לש ךרדב החימצ תייגטרטסא שממלו ותוא לצנל ולכוי."הנורוק עצבמ" יריחמב ףא ילואו תושיכרו תועצמאב החימצו יוניש תויורשפא ןוחבל הבוט תונמדזה יהוז םיקוושב תולעופה תויתוכיא תורבח םע תושיכרו םיגוזימיסנניפ רודמ יסורמא ילא ח"ור16 ןכא םיכוזה יכ ןימאהל קר רתונ ,תועודי תוריחבה תואצותשכ התע .רתוי בוט םוקמל לארשי תנידמ תא וליבוי ביבס בוסנ תוריחבה תוכרעמ ביבס ירוביצה חישה ,רבעב םא לש תויגוסב קסע ורקיעו ,זכרמו לאמש ,ןימי לש תויגולואידיא -תויולחנתה לש ןתמקה ,ץוחמ וא תיבמ םימויא ,ןוחטיבה תוינידמ ןוחטיבה תוינידמב קוסיעה תונורחאה םינשבש ירה ,אל וא ןכ .םיילושל קחדנ לארשי תנידמ לש םיידיתעה היתולובגבו הרבחב תושלחה תויסולכואב לופיט ןהיניבו םייתרבח םיאשונ ,תוילכלכ תויגוס ,תיפויתאה הדעה ינבו םיכנ :ןוגכ תילארשיה תמדקב םמוקמ תא וספת ,הייחמה רקויו רוידה רבשמב תוקסועה .המבה חישב ולחש תורומתל תויזכרמה תוביסה תא תולתל ןתינ בקע רתוי עדומ תויהל ךפה רוביצהש ךכב ילארשיה ירוביצה דיה"ש הדבועב וא םיילטיגידה תרושקתה יעצמאב עדימה תמירז טסופ וא רטיווטב ץויצ םסרפל לוכי דחא לכו "תדלקמה לע הלק יובילל םג ומכ תכל תוקיחרמ תוכלשהל ךכב םורגלו קובסייפב .םהלתמ חישלו םירציה םג םנשיו הרגב לארשי תנידמ יכ ,הדבועהמ םג םלעתהל ןיא ,סוזנצנוקה בל תא הוויה רשא ,ימויקה ינוחטיבה םויאה יכ םירובסה תונושארה היתונשב םלוכ וסנכתה הביבס רשא ,"טבשה תרודמ" לש תא ולידגיש ,תויגוסב רתוי ןיינעתמ רוביצה תעכו ףלח הנידמה לש .ולש החוורהו םייחה תמר תוריחבה תכרעמב םינייפמקה תא וליבוהש םירסמה ,יביל תניגמל רוביצל תמאב םיבושחה "םירעובה" םיאשונב וקסע אל הנורחאה .םירחובה דע יופצה הזו תעכ עודיה הנידמה ביצקתב רידאה ןועריגה תופיפצה וא תסרוקה תואירבה תכרעמ םג ומכ הנשה ףוס םיגהנ לש תועש ינוילימ תורשע תלזוגה םישיבכב תיארונה םיאשונה גוסמ םניא ,ג"לתל םוצע קזנל תמרוגו םיקקפב םילבמה ןודלמ "םיחרוב" םהש הלאמ אקווד אלא ,םיאקיטילופ לע םיביבחה .םנורתפל םיכרד תריציל תוירחא םג םבוחב םינמוט הלא ןכש ,םהב?ןודל "םיבהוא" ןכ םה םיאשונ וליאב םיפידעמ תיטילופה תשקה תווצק לכמ םיאקיטילופה ,ירעצל תוליהקו םירזגמ ןיבש הנושה תא םיקימעמה ,םיאשונב קוסעל .הייסולכואב תונוש רדס שארב דימתמו זאמ םידמועה "םירעובה" םיאשונה דחא םיריעצה לש םסויג יא תא הריתמה הקיקחה וניה ירוביצה םויה .ל"הצל םידרחה ראשה ןיב אוהו תובר םינש הזמ "תקולחמ עלס" וניה הז אשונ הלשממ ביכרהל והינתנ יביב חילצה אל וניגב רשא ,יזכרמה אשונה לש השוחנה ותודגנתה בקע ,2019 לירפא לש תוריחבה תכרעמב .םידרחה םיאקיטילופה לש םתושמגתה יאו ןמרביל רודגיבא ידרח רוחב היפל םינש הזמ תמייקה וז העפות יכ קפס לכ ןיא ל"הצל סייגתהלמ רוטפ אוה ןכלו ותנומא ותרות יכ ריהצמה ךלהמב וייח תא ןכסי ףאו סייגתי ןכש וליג ןב ינוליח רוחב תמועל תיברמ ברקב תוינויווש רסוח לש השוחת תררועמ יאבצה ותוריש ךלוהה ,םעב גוליפו עסשלו םוצע סעכל הליבומו הייסולכואה .קימעמו ןהו םידרחה ןה ,םידדצה ינשש ךכמ תעבונ תועטה ,ימעטל רצבתמ דצ לכו ןורתפל תחא ךרד קר שיש םירובס םיינוליחה.ותדמעב םנשיו תוינויוושה סנ תא ופיניו ורדהתיש םיבר םיאקיטילופ םנשי .םעב עסשה תבחרהמ תיטילופ ונהייו םירציה תא ובליש הלאכ םתמועל ינא .היעבה ןורתפל איבהל םייושע הלא אל םגו הלא אל םייושע םידדצה ינש וב "בהז ליבש" ונשי יכו תחא ךרד ןיא יכ ןימאמ.ןורתפל עיגהליסנניפ רודמףיש ןבואר ח"ורבוליש לומ ןויוויש רשא וז איה תסנכל תוריחבב חצנתש הגלפמה סויגו ידרחה רזגמה תייגוס תא ךופהל ליכשתדחאמ םרוגל עסשמו גלפמ םרוגמ םידרחה"בוט רבשמ םיזבזבמ אל" M&A תואקסע לע הנורוקה תפוקת העיפשמ ךיא

Page 15

15 ינשה דצה םע דחי ןוחבל ןמזה והז ,ןכ ומכ .םיקישמ וא ,םימוד .המכח תיקסע האוושמ רצויה יטגרניס גוזימל עיגהל תורשפא הלודגה האצות רוציל בייח םייקסע םידיגאת ינש לש רוביחה םיינשה לש חוורה תורוש לש יאנובשחה רוביחהמ תיתועמשמ השיכר וא גוזימ לש יקסעה ךלהמה תאצות ,תורחא םילימבו ינשל ףסומ ךרע אישהלו היקלח ךסמ הלודג תויהל הכירצ.םיגזמתמה םיפוגה תוחוקל הוולמש ימכו הליבומ ץועייו ח"ור תמריפב ףתושכ תורבח תארבה יכילהת ,הנבמ יוניש ,החימצו יוניש יכילהתב תונמדזהה ןולח יכ רמול לוכי ינא ,תושיכרו םיגוזימ לש םיכילהתו ונא ותוא הנורוקה רבשמ לש לדוג רדסב רבשמ תובקעב םרגנה תונתיא םע תורבחו םינש תורשעב םעפ קר רזוח ,תעכ םיווח.םיקיפא לש בר ןווגמב העקשהל ולצנל תולוכי תימירזת הפוריא ,ב"הראב םיליבומה תוינמה ידדמ לע לכתסנ םא יד רבשמש ,תוחינמ םיקוושה תויזחת יכ ןיבהל ידכב לארשיבו תיקשמה תוליעפה רוזחת וירחאלו ףולח רב אוה הנורוקה .התומדקל הבשחמל תודוקנו םישגד 'סמ ןלהל ,ליעל חותינה רואל :תואקסע עוציבו ןונכת ךילהתב הבוט תוליזנמ םויכ תונהנ רשא תורבח - "ךלמה אוה םירזתה" • םיריחמב תורבח תשיכרל תויונמדזה לצנל ולכוי יסנניפ ןסוחו ,םישדח םיקוושל הסינכ רתיה ןיב ורשפאיש םייביטקרטא.דועו םירצומה ליהמת ןוויג ,תויגולונכט תשיכר הנוכנה ךרדה - םייגולוכיספה םיעינמה תנבהו יקסע ןיעידומ • חותינב אקווד הליחתמ אל גוזימו השיכר לש תונמדזה רותיאל תומגמ חותינו יתוכיא יקסע ןיעידומב אלא ,םייפסכה תוחודה תולהנה ,תורבח רתאל בושח .םיקוושב םישחרתמה םיכילהתו וניאש הריכמ לש ךילהתל סנכיהל םיחותפו םילשב םילעבו ולבקי ,םילעבו ל"כנמש טושפ אל .תיגולוכיספה המרב ללכ לק תורשע ךשמב חפיטו הנבש קסע לש גוזימ וא הריכמ לש הטלחה הרבחה לש לאיצנטופלו םייפסכה םינותנל רבעמ ןכ לעו םינש מ"ומו תורבדיה םויקל םיחותפ הילעב רשא ,הרבח רתאל בושח.םייקסע היעבל ועלקנש תורבח - יסנניפ /יגטרטסאה עיקשמה רותיא • הרבחל שדח ןוה סייגל םעפ אל תושרדנ םינמוזמ םירזת לש יגטרטסא ףתוש וא עיקשמ תסנכה .העקשה וא ןומימ תועצמאב תא חולצל םיקסע ילעבל רשפאתש תינויח הלועפ תויהל היושע לוקשל תולוכי ףא תורבח .ןמז ךרואל דורשלו השקה הפוקתה הטקנ ףא תורחתה לע הנוממה( תורחתמ תורבח םע גוזימ םויכ.)בצמה רואל הז אשונב םילקמ םידעצב תנכוסמ ןטבה תשוחת לע תוכמתסה - Due Diligence • הלודג תובישח הנשי וז הפוקתב ןכל .וז הפוקתב יאדוובו ,ירחסמה טביהב תיעוצקמו תידוסי תותואנ תקידב - DD םויקל תעפשה תניחב הבושח ,רתיה ןיב .יטפשמה ןכו ייוסימ יאנובשח ףא בושחו תשכרנה הרבחה לע ךוראהו ינוניבה חווטל רבשמה .תלעופ איה וב קושה לע ,ךכמ רתוי תיינבב םירגתאה דחא - ילאמיטפוא הקסע הוותמ תיינב • תא דחמ ףקשי רשא הקסע הוותמ תריחב וניה וז הפוקתב הקסע ,)תואדווה רסוחבש ןוכיסה םהיניב( תשכורה הרבחל םינוכיסה ריחמבו תנגוה הקסע עצבל תרכומה הרבחל רשפאי ךדיאמו תושיכרהו םיגוזימה םוחתב החמומ םע ץעייתהל בושח .יואר ינש ןיב ךוותל ןויסינו תואקסע לש םישרמ דרוקר וירוחאמ רשא .םידדצה וניא תושיכרהו םיגוזימה םוחת יכ שיגדהלו דדחל ינוצרב ,םויסל ינויסינמ .םידיגאתו קנע תורבחל תידעלב הלועפ ךרד הווהמ תושיכרו םיגוזימ לש היגטרטסא תועצמאב החימצ ,יכ אצומ ינא .תויתחפשמ תורבחו Middle Market תורבחל תוחפ אל הבוט ינפב םייקסעה ןהייח ךלהמב תודמוע תויתחפשמו תויטרפ תורבח תילוהינ הטלחה תבייחמה םיכרד תמוצב תויוצמ ןהש וא םירבשמ עיגה אמש וא ,ןטק קסע ראשיהל םאה" :הטושפ אל תיגטרטסא רבעמ להנל דציכ ?תילוהינו תיקסע הגרדמ תציפק עצבל ןמזה ?המינפ קסעה ךותב תילוהינ הדותע הנשי םאה ?קסעב ירוד ןיב Middle תורבח טעמ אל ןנשי ,הנורוקה רבשמ תפוקתב םויה םג והז ןכלו ,םילועמ תוריש וא רצומ ןהל שיש ,בוט ןבצמש ,Market םעו תיסנניפ תונתיא לש בצמב תואצמנה ,וללה תורבחל בוט ןמז הבוט הרבח לש גוזימו השיכר ךילהת עצבל םינימז ןוה יפדוע.םיישקב תאצמנה תרחאח"ור 'תושו ץרפנזה ףיש RSM תמריפב ריכב ףתוש וניה בתוכה

Page 16

16 םינש .דיתעה לש יטפשמה ןונכתב יזכרמ ביכרמ הניה האווצה )"השוריה קוח" – ןלהל( 1965-ה"כשת ,השוריה קוח סחייתה תובר תא עבוק אוה הבו םדא ךרועש האווצ רמולכ ,דבלב דיחי תאווצל תולת לכ אלל ,ותריטפ רחאל ,ולוחיש ונוצרבש םייוויצהו םירדסהה לש םתעפשהב וא ולא תונוצר לע תוכמתסהב ,םירחא לש תונוצרב .וילע םירחא ,תושרופמ קוחב הנושארל הרדסוה ,השוריה קוחל 12 רפסמ ןוקיתב הניאש האווצ ךורעל תורשפאה ,טפשמה יתב תקיספ דוסי לע אלו ךותמ גוז ינב ידי לע תכרענ תאזכ האווצ .תידדה אלא תישיא רשאכ םג ,ינשה גוזה ןב לש ויתוארוה לע דחאה גוזה ןב תוכמתסה האווצה יפ לע שרוי וניא )תידדהה האווצל ףתושה( גוזה ינבמ ימ ינשב וא ףתושמ ךמסמב תושעיהל הלוכי תידדה האווצ .וגוז ןב לש .םידרפנ םיכמסמ תויוכז לע רומשל םישקבמה גוז ינבל ןורתפ הניה תידדה האווצ דובכב תויחל ול רשפאלו ,םהמ דחא תריטפ רחאל ,םהיניבמ רתונה תא שירוהל רתונה גוזה ןב לש ותריטפ רחאלו תילכלכ הגאד אללו ,ןבומכ .וטילחי וילע רחא םרוג לכל וא גוזה ינב לש םהידליל שוכרה תוקולחה תא עצבל ןתינ רתויו ינש בבסב גוז ינבב רבודמ רשאכש.םירדסה ב"צויכו וידליל דחא לכ רתונה שוכרה לש םהיניבמ רתונל רובעי שוכרה לכ ויפל ,רדסהב םיצפח גוז ינב רשאכ םנמא :ששח ררועתמ םהידליל שוכרה תא רתונה שירוי ןכמ רחאלו הגאדה רבדב המ םלואו ילכלכ שפוח רתונה גוזה ןבל ונקה גוזה ינב גוזה ןב םהב םירקמ לע םיעמוש ונא תחא אל ?םהירחא םישרויל םייח םיינשהו )"שדחה גוזה ןב" – ןלהל( שדח גוז ןב ריכה רתונה שדחה גוזה ןב ,רתונה גוזה ןב לש ותריטפ רחאלו דחי תובר םינש ,םיתיעל .רתונה גוזה ןב ןובזעב תויוכז לעב אוה היפל ,הנעט הלעמףונורהא יחיבא ד"וע תוכזהו תידדה האווצ לעיתחפשמ ןוה ןונכתב טרחתהלטפשמו קוח רודמ

Page 17

17 ותאווצ תא תונשל שקבמ ףא )םיירוקמה גוזה ינבמ( רתונה גוזה ןב .תידדהה האווצה תרגסמב עבקש השרוהה ירדסה תא תונשלו שדחה קרפה תובקעב טא טא ןקורתמ ןובזעה םהב םירקמ םימייק האווצב סחייתהל בושח ולא תויגוסל .רתונה גוזה ןב יוצמ וב.הב ועבקיש ,םייוויצהו השרוהה ירדסהבו תידדהה םאה – הלאשה תררועתמ האווצה לע גוזה ינב ומתחש העשמ םאה ?טרחתהל לוכי םהמ דחא םאה ?טרחתהל םילוכי םהינש הניהש( ותאווצב עבקש תוארוהה תא תונשל יאשרו לוכי םהמ ימ לודגה חתמה יוטיב ידיל אב ולא םירקמב ?)תידדה האווצמ קלח לובכ וניא םדא ויפל ,השוריה ינידב לע ןורקע ,"תווצל שפוחה" ןיב "תוכמתסהה ןורקע" בצינ דגנמו תע לכב התונשל לוכיו ותאווצב.תידדהה האווצל ףתושה גוזה ןב לש:םיבצמ ינש ןיב ןיחבמה רדסה עובקלו ונל עייסל הסנמ השוריה קוח האווצה תא לטבל שקבמה גוזה ןב - םייחב ונדוע ינשה גוזה ןב .1 ינשה גוזה ןבל בתכב ךכ לע עידוהל ךירצ היתוארוה תא תונשל וא גוזה ינב ועבק אל רשאכ תאזו השוריה קוח תוארוהל םאתהב תלטבמ תאז העדוה .וכרעש תואווצה לוטיבה ןפוא ןיינעב תוארוה ,ןושארה לש ותאווצ תא קר אלו םהינש לש תוידדהה תואווצה תא הנובתב וידעצ תא לכלכל ינשה גוזה ןב לוכי ךכ .לוטיבב הצורה ותאווצ תא ריתוהל הצור אוה םא וליפאו וגוז ןב תאווצ לוטיב רואל האווצ םיכרועה גוז ינב יכ ,תעדל בושח .תינשב הילע םותחל ךרטצי רמולכ ,הלטב תאז תורשפאש ,שארמ עובקל םילוכי םניא תידדה גוזה ינבמ דחא לכל תמייק האווצה תא תונשלו תווצל שפוחה.ליעל רומאל םאתהב לעפ רשאכ הסכמ הניא אוהש תומכ ףיעסה תארוה יכ ןייצא ,בגא תרעהב תידדה האווצב סחייתהל בושח ךכלו םיירשפאה םירקמה לכ תא רסח ךפוה גוז ןב רשאכ :המגודכ ךכ .תויטנוולר תויצאוטיס ןווגמל העדוה ול רסומו תידדהה האווצה תא לטבל טילחמ וגוז ןבו תורישכ לע עידוהש גוזה ןבו הלטב תידדהה האווצה וב בצמ רצונ ,ךכ לע ,ןיד יפל תורישכה רסח וגוז ןב תא תשרל יאכז היהי האווצה לוטיב תרחא האווצ ךורעל לוכי וניא תידדהה האווצה הלטובש העשמש.היתחת תא לטבל שקבמ גוז ןב רשאכ - ומלועל ךלה ינשה גוזה ןב .2 לש ותריטפ רחאל היתוארוה תא תונשל וא תידדהה האווצה םיכרדב( ותאווצ תא לטבל רתונה גוזה ןב יאשר ינשה גוזה ןב ןיב םיניחבמ ןאכ םלואו )האווצ לוטיבל השוריה קוחב תועובקה:םירקמ ינש ןובזעה ןמ קלתסהל רתונה גוזה ןב לוכי - ןובזעה קלוח םרט םא • לבקי אל רתונה גוזה ןב עמשמ .קוחב עובקה גייסל ףופכב תאזו.ומלועל ךלהש גוזה ןב תאווצב עיגמה קלחה תא םייחב רתונש גוזה ןב לש האווצה לוטיב – ןובזעה קלוח רבכ םא •.ןובזעה ןמ לביקש המ לכ תא בישי םא ירשפא סרטניאב עגופ רשא רתונה גוזה ןב יכ ,םיחיטבמ הלא םירדסה םידעצ טוקנל דוע לוכי וניאו רטפנש ,גוזה ןב לש תוכמתסהה קוח יכ ,ןייצל בושח הז ןיינעל .ונובזעמ קלחב הכזי אל ,םימיאתמ טילחי וב הרקמל ותאווצב תוארוה עובקל גוז ןבל רשפאמ השוריה ןתינ ךכ .ותריטפ רחאל תידדהה האווצה תא לטבל רתונה גוזה ןב ינוציק בצמל ומיאתהלו האווצב עבקנש השרוהה רדסה לכ תונשל .הז לש תורשפאה ןיינעל השוריה קוחב עובקה רדסהה תא יתגצהשמ הרקמב קר לח הז רדסה יכ ,ןייצל בושח ותאווצ תא לטבל גוז ןב םיאשר םידדצה ,רמולכ .םתאווצב רחא רדסה גוזה ינב ועבק אל וב םיסחיה תכרעמל םיאתמה ,יפיצפס ,רחא רדסה עובקל םילוכיו םיסכנה תרבעהו לוהינ ךרוצל םישקבמ םהש ןוחטיבלו םהיניב שפוחה תא רתונה גוזה ןבל רשפאל ןוצרה לומ ךשמהה רודל האב ןאכ .וחור לע הלועה לככ וא ויכרצ יפל השוריה יסכנב לועפל האווצה תא ךרועה ןידה ךרוע לש תויחמומהו תויתריציה יוטיב ידיל יכרצ תא יוטיב ידיל איבתו םיאתת האווצהש ךכ גוזה ינב רובע ןיב תוענו תונווגמו תובר תופולחה .התוא םיכרועה גוזה ינב תונוצרו ינשה גוזה ןב תריטפ רחאל גוז ןב תאווצ לוטיבל תורשפא רסוח.הלוטיבל תלבגומ יתלב תורשפא תיינקה דעו בושח יטפשמ ילכ הניה תידדה האווצש ירה םירבדה תא םכסנ םא יואר ןפואב ,ןזאל הלוכי תידדהה האווצה .יתחפשמה ןוהה ןונכתל תוכמתסהה סרטניא ןיבל תווצל שפוחה ןיב ,םידדצה ןוצר יפל רשאכ ינשה גוזה ןב ילענב ונמצע תא םישנש דימת בושח .םהלש תונשל ול רשפאתיש םיצור ונייה םאה .דיתעה תא םיננכתמ ונא וילע ליחהל םיצור ונייה תולבגמ ולא ?ונתריטפ רחאל האווצה תא ,םירבדה עבטמ .דועו שרייש שוכרל סחייתהב ונתריטפ רחאל לטבל גוז ןב לש תורשפאה ןיינעל השוריה קוחב עובקש ,רדסהה םיאתמ וניא ,תאז הלועפ תוכלשהו התכירע רחאל ותאווצ תא ,בושח ןכלו תוידדה תואווצ םיכרועה גוזה ינב לכ תונוצרלו יכרצל ךרועה ,ןידה ךרוע ינפב םהיכרצו םהיתונוצר תא וגיצי גוזה ינבש םימיאתמ םירדסה םהל עיצהל לכויש ךכ ,תואווצה תא םרובע.תידדהה האווצב ואבויש םהל םינוכנו תוחפשמל יתחפשמה ןוהה ןונכת ימוחתב החמומ ףונורהא יחיבא ד"וע חכ יופי ,תומכח תואווצ תוברל( בושיה ןמ תוחפשמו ןוה תוריתע גציימו )ימואלניבו ימוקמ( ירחסמ טפשמבו )ן"לדנו תויונמאנ ,ךשמתמ .םידיחיו תויטרפ ,תוירוביצ תורבחwww.aharono-law.com עדימה*** .םינימה ינשל סחייתמ םלואו רכז ןושלב בתכנ רוביחה * הצלמה וא יפיצפס הרקמל יטפשמ ץועיי רדגב וניא הלעמל עיפומה.ןיד ךרועב תוצעוויה שרוד הרקמ לכו

Page 18

18 רומשל ץלמומ ךא ,העקשה תויונמדזה קפסמ ילבולגה ח"גאה קוש .םלועב תילכלכה תוששואתהה ביבס תואדווה רסוח רואל ,תוריהז לע)2020 טסוגואב 3 | ןוסרדנא האושו'ג ,הטרומ דרפלא ,ןיסבייא 'ג לאינד :תאמ( ידכ ךות תירירבש תילכלכ תוששואתהב תנייפאתמ תיחכונה תואיצמה םג ךא ,םיעיקשמל םינוכיס רצוי הז בצמ .הפגמה תוטשפתה ךשמה לאינד ,וקמיפ לש םיליבומה תועקשהה ילהנמ ,הז רמאמב .תויונמדזה וקמיפ תוכרעה תא םיגיצמ ,ןוסרדנא האושו'גו הטרומ דרפלא ,ןיסבייא.םיעיקשמ םה תויציזופ וליאב ןכו ,םיקוושהו הלכלכה בצמל סחיב?תימלועה הלכלכל סחיב וקמיפ לש תיזחתה יהמ :הלאש תוששואתהה .הריהז לבא ,תימיטפוא ונלש סיסבה תיזחת :ןיסבייא ,םלועה יבחר לכב הנורוקה ףיגנב לופיטב דאמ היולת הייהת תילכלכה תוארל םיליחתמ ונא .הבורקה הנשה תליחתב ןימז היהי ילואש ןוסיח תוברל רקיעב ,ןהב ונייהש דאמ תוכומנה תומרל האוושהב החימצב תוששואתה םיביצקתה תלדגה תועצמאב ןה ,תיביסאמה תיתלשממה הכימתל תודוה ,תיסחי הריהמ תוששואתה םיפוצ ונא .תיראטינומ תוינידמ תועצמאב ןהו הנוש היהי תוששואתהה בצק .תונתמתה ןכמ רחאלו ,ןושאר בלשב תוחפל ףוס ינפלש תומרל רוזחל היופצ אל ב"הראב החימצהו ,תונוש תונידמב .2022 תנש ינפל 2019 םיפסונ םימרוג םנשיו ,בר תואדוו רסוחב תנייפאתמ ןיידע ונלש תיזחתה שי .יטילופואיגה בצמה המגודל ,עיפשהל םייושעש הנורוקה תפגמל רבעמ קזנ וגפס םימיוסמ םיילכלכ םיפנע ,בידנה יתלשממה עויסה תורמלש ןייצל.תיתנגה השיגב ךישמהלו ,תוריהזב לועפל בייחמש המ ,ךיפה-יתלב?ילבולגה ח"גאה קושל וז תיזחת לש תועמשמה המ :הלאש תיתועמשמ ונטק ח"גאה קוש לש םיבר םיקיפאב םיחוורמה :ןיסבייא .םייזכרמה םיקנבהמ עויסל םיכוזש וליאב דחוימבו ,ןורחאה ץרמל סחיב השלוח לש םיסיכ שיו ןכתיי ,תללוכה םיחוורמה תנטקה תורמל ,תאז םע םימוחת ןיבל ,קושה ללכב םיחוורמ תנטקה ןיב הזה בולישה .תוהזל השקש םישקמ ,)םלועל וששואתי אל ילואש וא( וששואתה אל ןיידעש םימיוסמ קיתב תוידילוס םגו תיביטקרטא האושת םג םישפחמש םיעיקשמה לע.תועקשהה לכב ןנשי ,םיבר םירזגמ ינפ לע ח"גא יחוורמ תומצמטצה וניארש תורמל תובישח תא םישיגדמ ונא ,הרקמ לכב .תויביטקרטא תויונמדזה המכ תאז .יביטקלס ןפואב תומש רוחבל תנמ לע ,יביטקאה לוהינה םיהזמ םג ונחנא .תואתנכשמ יבוגמ ע"ינב העקשהב ןימאהל םיכישממ ונא הפדעה לע רומשל םיכישממ ,ינרצנוקה ח"גאה קושב תויטקט תויונמדזה ךשמה הארנש םינימאמו ,םיררועתמ םיקוושב תוריכבו תוליזנ ח"גאל .רלודה לש תושלחה םהש םיבשוח ונחנא עודמ - תואתנכשמ יבוגמ םירישכמב דקמתנ :הלאש?םייביטקרטא האושת םיעיקשמל קפסל םילוכי ולא םירישכמ ,ונתעדל :ןיסבייא לש הרקמב הנגה םגו ,ןוה יחוורל ההובג תוריבס םג ומכ תיביטקרטא ,ונייפאתה ןכא תואתנכשמ יבוגמ ע"ינ .רתוי םיילילש םישיחרת תושממתה ךלהמב קושה ראשל האוושהב םיבוט תוחפ טעמ םיעוציבב ,ללככ ונאו ,םירעפ ורגס ךשמהב ךא ,םינורחאה םישדוחב תילכלכה תוששואתהה העקשהל הבוט היצפואכ הז רזגמב רתוי םייתוכיאה םיקלחה תא םיאור.רתויב תויביטקרטא םיריחמ תומרבו ,תידילוס ידי-לע תוקפנומש תואתנכשמה יבוגמ ח"גאה תא םיאור ונא :ןוסרדנא Agency - יימ יניגו ,יימ ינאפ ,קאמ ידרפ( תויתלשממה תויונכוסה םיקפסמה םייתוכיא םיסכנכ )Mortgage Backed Securities האוושהב דחוימב ,יווש תיילעל לאיצנטופ םע תיביטקרטא האושת עגרכ.ב"הרא תלשממ ח"גאל םיחוורמל ועיגה Agency גוסמ תואתנכשמה יבוגמ ח"גאה יחוורמ ומשרנש ולאמ וליפא םילודג ויהש ,ץרמב תודיריה ךלהמב רתויב םיהובג ,דפה תוברעתה רחאל ונטק םיחוורמה .ימלועה יסנניפה רבשמה ךלהמב הארנש ןוויכ תויביטקרטא ורתונ יוושה תוכרעהש םינימאמ ןיידע ונא ךא עגרכ .דפהמ הכימתה ךשמה םע רתוי דוע םצמטצהל םילוכי םיחוורמהש םיקיפנמהש יופצ תוחפש ןוויכ ,ךומנ ןופוק םע ח"גאב םידקמתמ ונחנא.הבורקה הנשה ךלהמב ןתוא ורזחמי וא וערפי Non( תיתלשממ תוברעב ןניאש תואתנכשמ תובוגמ ח"גא :הטרומ תטלוב המגוד םה )agency Mortgage Backed Securities ןתוא םיפידעמ ונחנא ןכלו ,ץחל יבצמב םג תוביצי לע תורמושש תועקשהל תוטונ וללה תועקשהה .ח"גאה קושב ונלש העקשהה תייגטרטסאמ קלחכוקמיפ לש תילארשיה תוליעפה תלהנמ ,רופלבב ילריש :ח"גא תועקשהל היגטרטסא ןוכדע תויונמדזה תאיצמ לע תודקמתהיוושכעה העקשהה קושביסנניפ רודמ

Page 19

19 ונא .םיילילש םייתביבסה םיילכלכה םיאנתהשכ םג תיסחי תודימע תויהל ישיחרתב ןתודימע תא םירפשמה םינייפאמ רפסמ ןהב שיש ח"גא םיפידעמ םידקמתמ ונא :תואתנכשמה תוכיא אוה ולא םינייפאממ דחא .קושב תודירי ינפל ורצונש ,תוקיתווו תוריכב תואתנכשמ לש ןווגמ רגאמב םיבוגמש ע"ינב ולידגה תואתנכשמ ילטונ םתוא ,ןמז ותוא זאמ .ילבולגה ילכלכה רבשמה.ח"גאה יקיזחמל ןוחטבה תירכ תא ךכו םהלש ימצעה יוושה תא תיתועמשמ יוניש אלל וראשיי ב"הראב רוידה יריחמ ,ונלש סיסבה שיחרת יפל ,ףסונב םיריחמהש אוה יפצה ,רתוי ךוראה חווטב .תובורקה םייתנשה ךלהמב םג לבא .דאמ תוכומנ תומרב וראשיי תיבירה ירועישש ןוויכ ,הגרדהב ולעי 30%-ב לופיי םירוגמל ן"לדנה קושש ,המגודל( הברהב םיילילש םישיחרתב ןוכיסה תומאותמ תואושתהש םינימאמ תאז לכב ונא ,)תובורקה םייתנשב תויהל תויופצ ןיידע non-agency גוסמ תואתנכשמ יבוגמ ח"גא לש.ביצי םינמוזמ םירזת קפסל וכישמיו ,תויבויח יוהיזל חתפמה םיווהמ ינדפק חותינו יביטקא לוהינ ,העקשה לכב ומכ ילכ םיללוכ וקמיפ החתיפש םיבשחוממה םילכה .םינוכיסו תויונמדזה לש םלועה לכב וב םיריחמה תומגמו רוידה קוש תא חתנל ונל םיעייסמה יופימ .יווש תוילעל לאיצנטופ ילעב םימוקימו םיסכנ תוהזל ךכו ,ההובג היצולוזרב םה דציכו ,ימלועה ינרצנוקה ח"גאה קוש תא האור וקמיפ דציכ :הלאש?היגטרטסאב םיאטבתמ ,ינרצנוקה ח"גאה קושב תויטקט תויונמדזה םיהזמ ונא ,ןכ ומכ :ןיסבייא בצמל האוושהב דאמ תוניינעמ תוינרצנוקה ח"גאהש םיבשוח ונא ללככו לש תוקפנהה קושב הרע תוליעפ המשרנ הנורחאל .הנש ינפל ויה וב תוקפנה תרגסמב ןה םייביטקרטא םיאנת גישהל ונחלצהו ,םידיגאת ןורתי םויכ קושב שי - םידיגאתה םע רישי מ"ומ תועצמאב ןהו תושדח.ח"גאה יאנת לע רתוי עיפשהל םילוכי םהש ןבומב ,םיוולמל תויתוכיא תורבח הברהל הרשפא םייזכרמה םיקנבה דצמ תוברעתהה חוורמ דוע ןהל ןתונש המ ,בוח רזחמלו קושל תונפל תוליזנל וקקזנש םע .רתוי הבוט תילכלכ החימצב ןייפאתיש םיפוצ ונאש ,דיתעל המישנ בוש ונחנא ,וניווחש םיחוורמה תנטקהו יתועמשמה ילארה רחאל ,תאז תופנוממ ויה ינרצנוקה קיפאב תובר תורבח - הז קיפאל סחיב רתוי םיריהז םיקלחש ןכתייש ךכ ,ולדג קר בוחה תומר .רבשמה ליחתהש ינפל דוע דאמ םיחוורמ תנטקה.רתוי ךוראה חווטב תוביצי רסוחמ ולבסי ינרצנוקה קושהמ תויהל היופצ םירז םישכור לשו םייזכרמה םיקנבה לש תוברעתה תובקעב .האלהו ןאכמ הקזח תוחפ תויחוורה תורמל ,ונתעדל .יסנניפה רזגמה תא ףידעהל םיכישממ ונא ,ףוסבל םיפוג ןיב םיעוציבב םירעפהו ,הפוריא יבחרב דחוימב ,םיקנב לש תיתייעבה .תיביטקרטא תונמדזה תוקפסמ יסנניפה רזגמה ח"גא ,ב"הראב םייסנניפ ,הנותחתה הרושב .תוכומנ ןוכיס תומרב הנייפאתה וזכ העקשה ,תירוטסיה ח"גאה קושב רתויב םיליזנה דחא אוהש ,יסנניפה רזגמב םינימאמ ןיידע ונא.הובג יסחי ךרע קפסמ ,ונתעדלו ,תוינרצנוקה ?םיררועתמה םיקוושה ח"גאל רשקב וקמיפ לש התדמע המ :הלאש םיררועתמה םיקוושה לש יוושה תוכרעהש םיאצומ ונא :ןיסבייא תניחבמ תוחפל ,םירחא םינכוסמ םירזגמל האוושהב רתוי תויביטקרטא ולא תועקשה רצקה חווטב .חווטה תכורא תירוטסיהה הביטקפסרפה ןה ךוראה חווטבש דועב ,הנורוקה ףיגנ ביבס תואדווה רסוחמ ועפשוי.םייתועמשמ םינוכיס םג ךא יתועמשמ החימצ לאיצנטופמ ועפשוי לשו תויתלשממ ח"גאב העקשה םע ,רתוי תיתנגה השיגב םיכישממ ונא תולק תומאתה םישוע ונחנאו ,םיררועתמה םיקוושב תויתלשממ תורבח סנכיהל הז בלשב םיניינועמ אל ונא .וז הצובק ךותב היציזופה לש דבלב.םיררועתמה םיקוושב תוינרצנוק ח"גא ומכ םיליזנ תוחפ םירזגמל?תיחכונה הביבסב מ"חמל רשקב םכתעד המ :הלאש תויתלשממה ח"גאה בורו ,תירוטסיה הכומנ המרב תיבירה ירועיש :ןיסבייא םיקנבהש הארנו ,תילילש ףא וא ספאל הבורק האושת תועיצמ םלועב םינימאמ ונא ,ינוניב דע רצקה חווטב .ךכ ךשמיי בצמהש םיצור םייזכרמה.ולא תומרב וראשיי תיבירה ירועישש .תועקשהה קיתב םינכוסמ םיקלח לש רודיגל שמשמ ונלש םיקיתב מ"חמה תועצמאב רקיעב ,תיביר ירועישל ונלש הפישחה תא טעמ ונלדגה ,ןכל ח"גא םיפידעמ ןיידע ונא .רתוי ךורא מ"חמ םע תורדוגמ אל תויציזופ ןוויכמ ,תורחא תוחתופמ תונידמ לש ח"גאל האוושהב ב"הראב תויתלשממ תונידמה בורבמ תיתועמשמ תוהובג ןיידע םש תוילנימונה תואושתהש.תורחאה?ח"גאה קושב םכלש תללוכה העקשהה תייגטרטסא המ ,םוכיסל :הלאש יקושב ילארה רואל ,םיריהז רתוי טעמ תויהל ןמזה הז ,ונתעדל :ןיסבייא תואדווה רסוחו תכשמנה הפגמה ףא לע םייקתמש תוינמהו ח"גאה העייס תילאקסיפהו תיראטינומה רושימב תכמותה תוינידמה .תילכלכה דוע םיצור ונא .ךכ לע ךומסל םיצור אל ונחנא לבא ,םיקוושלו קשמל.תיסחי תיתנגה ונלש השיגה ןכלו ,הנגה תובכש תא לצנל תובר םיכרד םיהזמ ונא ,םלועב תויונמדזהה תפמ לע טבמב םישדוחב קושה תולהנתהמ םיצורמ ונא .ח"גאה קושב תינבומה תושימגה ינטרפ חותינ ךות ,וקמיפ לש העקשהה ךילהת תא ףנמל ךישמנו ,םינורחאה.םלועה יבחרב תויביטקרטא תועקשה רחא שופיחב תויפיצפס ח"גא לש

Page 20

20 ,ביבא לת תטיסרבינוא תלבוהב בחרנ ימואלניב רקחמ הקיטנגל הקלחמהמ סזוג הנליא 'פורפ לש התייחנהב ןובלחה לש םיעקשמ אצמ ,הימיכויבו םדאה לש תירלוקלומ וחקלנש תומקרב ,רמייהצלא ילוח םינייפאמה ,)ואט( TAU תנומסתמ לבס דליה .ותומ רחאל 7 ןב טסיטוא דלי לש וחוממ ינויחה ADNP ןובלחב רסחל תמרוגה היצטומ – ADNP יתוחתפתה בוכיע לולכל םילוכי הינייפאמו ,חומה תוחתפתהל.םזיטואו תילכש תולבגומ ,רומח - NAP םשב תינויסינ הפורת םירקוחה ונחב םיאצממה רואל תנומסתל לדומב בצע יאת לע - רמייהצלא תלחמל החתופש ,החלצהב רתכוה יוסינה .רמייהצלא ייומד םינימסת םע ADNP.ןיקת דוקפתל ורזח םיעוגפה בצעה יאתו רפסה תיבמ םירקוח םע קודה הלועפ ףותישב עצוב רקחמה םירקוח ,ביבא לת תטיסרבינואב קינטוולב ש"ע בשחמה יעדמל :הפוריא יבחרב רקחמ תודסומ ןווגממו אביש יאופרה זכרמהמ וטסירא תטיסרבינוא ;היכ'צב BIOCEV היגולונכטויבל ןוכמה םילוחה תיבו ;היגלבב ןפרווטנא תטיסרבינוא ;ןווי ,יקינולסב 2020 ילויב םסרופ רמאמה .היטאורק ,ברגאזב יאטיסרבינואה.Nature תיבמ Translational Psychiatry תעה בתכברוחאל לגלגה תא ריזחהל תומקר לע ססבתמ יחכונה רקחמה יכ הריבסמ סזוג 'פורפ רטפנש ,ADNP תנומסת םע 7 ןב דלי לש וחוממ וחקלנש ריעצ םדא לש וחוממ המקרל ןתוא וניוושהשכ .היטאורקב םיעקשמ דליה לצא ונאצמ ,ADNP תנומסתמ לבוס וניאש .רמייהצלאה תלחמ לש ןייפאמכ םיעודיה ,ואט ןובלחה לש תועצמאב םיעוגפה בצעה יאתב םירקוחה 'ולפיט' ךשמהב סזוג 'פורפ לש התדבעמב חתופש ,NAP םשב יתפורת רמוח NAP-ה" .רמייהצלאה תלחמל הפורתכ שמשל דעוימ רשאו תנייצמ ,"ןיקת ADNP ןובלח לש רצק עטקמ השעמל אוה םיגציימה בצעה יאתל NAP-ה תא ונפסוהשכ" .סזוג 'פורפ אתה דלשל רשקיהל ואטה ןובלח רזח ,ADNP-ב היצטומ".הניקת הרוצב דקפתל ורזח םיאתהו ,ןיקת ןפואבינילקה יוסינה בלש תארקל יאת ייומד םיאת בישהל חילצה NAP-ב לופיטהש הדבועה" הז רמוח יכ הווקת הלעמ ןיקת דוקפתל םוגפ ADNP םע בצע ,תושקה היתואצותלו ADNP תנומסתל הפורתכ שמשל יושע םגש ןוויכמ :ךכמ הרתי" ,סזוג 'פורפ תרמוא ".םזיטוא ןהיניב תונייפאתמ םזיטואל תורושקה תופסונ תויטנג תונומסת םיקולה םגש םיווקמ ונחנא ,חומב ואט ןובלח לש יוקל דוקפתב תועצמאב לופיטב עייתסהל דיתעב ולכוי ולא תונומסתב לביק )CP201 םג יורקש( NAP רמוחהש ןייצל בושח .NAP ןוזמה להנמ – FDA-המ 'המותי הלחמל הפורת' לש היוותה הנכה יבלשב אצמנ אוה םויהל ןוכנו ,יאקירמאה תופורתהו תועצמאב ADNP תנומסת םע םידליב ינילק יוסינ תארקל בלשב .Coronis Neurosciences תירחסמה הרבחה יבגל הנבהה תא ביחרהל םירקוחה ושקיב רקחמה לש ףסונ ךכ םשל .ADNP תנומסתל תמרוגה היצטומה לש היתועפשה ויתומקרמ )חילש mRNA) RNA יטנגה רמוחה תא וקיפה םה 40-כ לש םיוטיבל הזילנא ועציבו ,רטפנש הלוחה דליה לש ןכ ומכ .mRNA-ה ידי לע םידדוקמה ,דלי ותוא לש םינובלח םינבל םד יאתב םינובלח יוטיב תעיבקל אלמ יטנג ףוציר עצוב לכ לע .ADNP תנומסת םע םירחא םידלי השולשמ וחקלנש תינויסינ הפורת :תיעדמ ךרד תצירפםזיטוא םע םידליל עייסל היושע רמייהצלאלםינייפאמ וליג ביבא לת תטיסרבינואב םירקוחטסיטוא דלי לש וחומב רמייהצלא ייומדביבא לת תטיסרבינוא ,סזוג הנליא 'פורפעדמו היגולונכט רודמ

Page 21

21 קימעמ רקחמ עצוב םייטנגה םיפוצירב ולבקתהש םינותנה .הקיטמרופניאויב לש םימדקתמ םייבושיח םילכ תועצמאב םינובלח יוטיב ינותנ לש םייטנרטניא םירגאמל וושוה םינותנה םיפתושמה םינייפאמ ןווגמ ופשחנ ךכו ,םיאירב םישנאב םתוא לש ןיקתה עפומהמ דואמ םינוש ךא םילוחה םידליל.םינובלח היצטומהש איה םיאצממה תועמשמ" יכ תמכסמ סזוג 'פורפ םינובלח לש בחר ןווגמב תעגופ ADNP תנומסתל תמרוגה םיעגופו ,ואט ןובלחל רתיה ןיב םירשקנ םהמ םיברש ,םיינויח לש )תורחא תומקרב םגו( חומב תורצונ ךכ .ודוקפתב םג תחאש ,תונוש תויגולותפ תועפות ADNP תנומסת םע םידלי תלחמ לש םינייפאמכ םיעודיה ,ואט יעקשמ תריצי איה ןהמ.רמייהצלא יחכונה רקחמה תועצמאב ונרבצש קימעמהו ברה עדיה .תנווגמו תבחרנ ,תפסונ תירקחמ הדובעל חתפ ונינפב םיחתופ הפורת חותיפ :דעיל עיגנ המויסבש םינימאמו םיווקמ ונחנא תויצטוממ עבונה םזיטוא םע םידליל ועייסיש תופורת וא".תויטנג

Page 22

22 רחש זאמ תישונאה היווחהמ יזכרמ קלח התייה הקיזומ ,תינוויב הלימה תועמשמכ ,"תוזומה לש תונמאה" .הירוטסיהה הנזאההו ,)ןווג וא( הינומרהו הניגנמ ,בצק הכותב תבלשמ איה יוטיבה דלונ תילגנאבש אלפ ןיא .ללכ ךרדב המיענ היווח איה הל.בל תממחמ השוחת אטבל אבש ,"םהינזואל הקיזומ ומכ" ךא ,דבלב םדא ינבל רומשה קוסיעכ בורל תבשחנ הקיזומ תריצי .םיבשחוממ םילדומ :םישדח םינקחש םוחתל ועיגה הנורחאל תודבעמב רצונש ,)הניגנ תבית( Jukebox םשב שדח חותיפ הקיזומ רוציל ידכ תיתוכאלמ תיבצע תשרב שמתשמ ,OpenAI תיתוכאלמ תיבצע תשר .םיילקיזומ תונונגס המכב הריש תללוכה תומישמ עצבל תנמואמו ,יטמתמ לדומ לע תססובמה הנכות איה ימונוטוא בכרב טווינ לשמל ,תיתוכאלמ הניבב תולבוגה תובכרומ.יאופר ןוחבא וא הקיזומ רוציל ידכ תיתוכאלמ תיבצע תשרב שמתשמ שדח חותיפהקיזומ תרצוי םיבשחמ תשר לש היצרטסוליא .הריש תללוכהAndrzej Dudzinski, SPLלולכמכ הקיזומל סחייתהל םינוש םיקלח םע דרפנב דדומתהל וסינש םילדומ וחתופ רבעב חותיפה תעכ .הרישה וא הינומרהה ,הניגנמה ,בצקה :הקיזומה לש בולישה בקע .הקיזומה יביכרמ ללכ םע הרישה תא בלשמ שדחה אוה לדומל םינזומש םירמוחה לש ירשפאה םירדתה חווט ,הזה השק ןכל .דחוימב בכרומל לדומה תא ךפוהש רבד ,דואמ בחר תועמשמה תא וא הקיטנמסה תא בשחמ דמלל תיבושיח הניחבמ .הקיזומה :םלשה תא םיביכרמה םיטרפה לכ לש אוה תאזה תובכרומה םוצמצל ינטשפו ירשפא דחא ןורתפ רשפא .ףיצר םירדת חווטב םוקמב דידב םירדת חווטב שמתשהל ראשינש ךכ ,ירמגל םהילע רתוול ףא וא ,םימיוסמ םירדת ןנסל םיתיחפמ ךכ .הקיזומב םיללכנש םיירקיעה םירדתה םע קר תריציל םיבושחה םירדתה תא קר םירמושו יבושיחה לטנה תא םירצק םיעטק רוציל חילצה ,רבעב הסונש ,הזכ ןורתפ .הקיזומ.וב ובלושש הניגנה ילכ יגוס תניחבמ םילבגומו רוציל חילצה ,MuseNet הנוכש ,הצובקה לש םדוקה חותיפה דע ובלישש ,הריש אלל ,)MIDI( י ִדי ִמ יצבקב הקיזומ יעטק לע הנמאתה הנכותה .תוקד עברא דע וכשמנו הניגנ ילכ הרשע בצק ,הינומרה לש תוינבת רוציל ךיא הדבל הדמלו תובר תוריצי לכב שמתשמ Jukebox לש שדחה לדומה ,תעכ .יתונמוא ןונגסו .רתוי םיכורא םיילקיזומ םיעטק רוציל חילצמו ,םירדתה חווט םיריש ןוילימ 1.2 ללכש םינותנ רגאמ תועצמאב רשכוה לדומה ףסונב .דועו זא'ג ,פופ ,קור ,תיסאלק הקיזומ - תונונגס ןווגמב ינותנו םירישה תולימ לש רגאמ םע םירישה תא םירקוחה ובילצה ,ןמאה םש ,רנא'זה ומכ םיטרפ ללכש ,LyricWiki רתאהמ עקר .רישל םיאתמה חורה בצמ וליפאו האצוהה תנש םירנא'זל הקיזומה חוליפ איה לדומה לש תניינעמ האצות .t-SNE םשב םידממ םוצמצל םתירוגלא ידי לע ,)היצטנמגס( היהי רצונש רישהש ךכל םרות לדומה לש םידממה םוצמצהרטניס לש שדחה רישה תונונגס יפ לע השדח הקיזומ תרצוי תיתוכאלמ הניבהקיזומ יהמ ןיבהל ונל תרזוע ךכ ךותבו ,םימייק מ תיבצע תשרב שמתשמ שדח חותיפ תללוכה הקיזומ רוציל ידכ תיתוכאל | הקיזומ תרצוי םיבשחמ תשר לש היצרטסוליא .הרישAndrzej Dudzinski, SPL לולכמכ הקיזומל סחייתהל :הקיזומה לש םינוש םיקלח םע דרפנב דדומתהל וסינש םילדומ וחתופ רבעב םע הרישה תא בלשמ שדחה חותיפה תעכ .הרישה וא הינומרהה ,הניגנמה ,בצקה םירמוחה לש ירשפאה םירדתה חווט ,הזה בולישה בקע .הקיזומה יביכרמ ללכ השק ןכל .דחוימב בכרומל לדומה תא ךפוהש רבד ,דואמ בחר אוה לדומל םינזומש םיטרפה לכ לש תועמשמה תא וא הקיטנמסה תא בשחמ דמלל תיבושיח הניחבמ.הקיזומה :םלשה תא םיביכרמה וצמצל ינטשפו ירשפא דחא ןורתפ םירדת חווטב שמתשהל אוה תאזה תובכרומה ם רתוול ףא וא ,םימיוסמ םירדת ןנסל רשפא .ףיצר םירדת חווטב םוקמב דידב ךכ .הקיזומב םיללכנש םיירקיעה םירדתה םע קר ראשינש ךכ ,ירמגל םהילע תריציל םיבושחה םירדתה תא קר םירמושו יבושיחה לטנה תא םיתיחפמ.הקיזומ הזכ ןורתפ תניחבמ םילבגומו םירצק םיעטק רוציל חילצה ,רבעב הסונש ,.וב ובלושש הניגנה ילכ יגוס עדמל ןמציו ןוכמ ,ןוסדיוד ןוכמ ,אגרש תימעעדמו היגולונכט רודמ

Page 23

23 ןוויכמ רצקתמ בושיחה ןמז םג .ולש רנא'זל םיאתיו רתוי קיודמ חוליפל םיאתיש ריש הליחתכלמ רוציל לדומה תא ןווכל רשפאש הבריק לש ץע ןיעמ השעמל הרצי הנכותה .שקובמה רנא'זל וא המוד הקיזומ םירצויש םינמאש ךכ ,םינוש הקיזומ תונונגס ןיב .םינוש תונונגס םע םיהוזמ םה תימשר םא םג בורק ומקומי ןיב םיניינעמ םיבורק םירשק תולגלו רושיקל סנכיהל ץלמומ.ןוטרפ ילודו זפול רפינ'ג וא קיירדו יילפדלוק לשמל ,םינמא ללש לע רבגתהל ךירצ לדומה הקיזומל הרישה תא םיאתהל ידכ םילימהש ךכ ,תואסרג המכב ועצובש םיריש לשמל שי .תויעב הסרגה לש הקיזומל דוע תומיאתמ חרכהב אל תוירוקמה רישה ךרוא ובש ,תיסחי יללכ ןורתפב טקנ לדומה .תשדוחמה ןולח" הלביק רישה תוליממ תחא לכ ךכו ,םילימה רפסמב קלוח םנמוא תאזה הטישה .ירודיסה המוקמל םיאתמה ,הלשמ "םינמז בצק ובש ,פוה-פיהה רנא'זל אל ךא ,םיבר םירישל המיאתה םינמז ןולחב פוה-פיה ירישב ושמתשה ןכל .רתוי ריהמ הרישה ךותמ םילימה םוקימ תא ץליחש רתוי קיודמ לדומבו ,רתוי בחר.רקי בושיח ןמז תפסות לש ריחמב ךא ,רישה .הקיזומה יביכרמ ללכ םע הרישה תא בלשמ שדחה חותיפהחומל תסנכנ הקיזומ לש היצרטסוליאShutterstock, fandijki ?רצויה ימ ךא )!םכמצעב וסנ( ןזואל םימיענ Jukebox-ב םירצונש םירישה יטובור עמשנ רמזה לוקו םירכומ םירישל םימוד םימעפל םיעמשנ יעטק ומכ תוילקיזומ תוינבת םיללוכ םירישה ,ןכ ומכ .תצקמב .רזוח ןומזפ לשמל ,םיבושח םיטנמלא םהב םירסח ןיידע ךא ,ולוס הבש ךרדהמ עבונש ןבל שער ןיעמב ןיחבהל רשפא דוע עקרב עשתל הקוקז הנכותה .םהלש דוביעה ךלהמב םיסחדנ םינותנה עמשנ אל הארנכש ךכ ,ריש לש תחא הקד רוציל ידכ ךרעב תועש.ידיימ ןפואב הרצונש תיתוכאלמ הניב לש הריצי בורקב הקיזומ רוציי לש תורשפאה םג ,תובר תושדח תויגולונכט ומכ םינעוט םידגנתמה .תקולחמ טעמ אל תררועמ בשחמ תועצמאב הריציל םיסחיימ ונאש ףסומה ךרעב ועגפי הלאכ תויגולונכט יכ םצמוצמ רפסמ ובש ידיתע בצמ ןיימדל השק אל ,ףסונב .תישונאה הקיזומ תריציל םייבושיחה םיבאשמב וטלשי תולודג תורבח לש תא ץמאל םינכומש םינמא רבכ שי ,דגנמ .תישונא תוברועמ אלל השדח הריציל סיסבכ תיטתניסה הריציב שמתשהלו היגולונכטה.תירוקמו קנרפ לש םיריש לע תססבתמש הנכות םא הלאשה םג תלאשנ תא הרפמ הניא ,המוד ןונגסב ריש רוציל ידכ ,לשמל ,הרטניס םינותנה רגאמ ילב ,לוכה ירחא .ןמאה לש םירצויה תויוכז םיריש רוציל לכות אל הנכותה ,םיירוקמה םירישה לע ססובמה וכרטצי םינמא ,ןמתסמ ךכ ,תיקוח הניחבמ .ןיאמ שי םישדח ,ןכ ומכ .םינותנה רגאמל סנכיי םהלש רישה לש קתועש םיכסהל תובתכנש ריש תולימל הניגנמ םיאתהל רומא רצונש שדחה רישה םירישה לש תוירוקמה םילימהו – םמצע םירקוחהו לדומה ידי לע ןויסינ וליפאש ןכתיי ,ףוסבלו .םירצוי תויוכזב בורל תונגומ רגאמב תויוכז יקוח לע רובעל לולע תמייק הריצי לש ןונגסה תא תוקחל םיריש דירוהל בויטוימ שקיב יז-יי'ג רפארה ,המגודל .םירצוי .ולש םיירוקמ םיריש סיסב לע תיתוכאלמ הניב הרציש לש םתסנרפל הנכס תפקשנ אל ןיידע בורקה דיתעבש הארנ םיאנומזפ ,םיניחלמ ,םירמז לש ללכבו ,םיישונא םיאקיזומ תולוכי תיתוכאלמ הניב תונכות וישכע רבכ ,תאז םע .המודכו םיבושחה םידברהו םינייפאמה תא רתוי בוט ןיבהל ונל רוזעל דר'ציר לבונ סרפ הכוז יאקיזיפה בתכש יפכ .הקיזומ תריציל."ותוא ןיבמ ינניא ,והשמ רוציל לוכי יניא םא" :ןמנייפ היצרטסוליא .הקיזומה יביכרמ ללכ םע הרישה תא בלשמ שדחה חותיפה | חומל תסנכנ הקיזומ לשShutterstock, fandijki ?רצויה ימ ב םירצונש םירישה-Jukebox ( ןזואל םימיענ!םכמצעב וסנ םימעפל םיעמשנ ךא ) םיללוכ םירישה ,ןכ ומכ .תצקמב יטובור עמשנ רמזה לוקו םירכומ םירישל םימוד לשמל ,םיבושח םיטנמלא םהב םירסח ןיידע ךא ,ולוס יעטק ומכ תוילקיזומ תוינבת הבש ךרדהמ עבונש ןבל שער ןיעמב ןיחבהל רשפא דוע עקרב .רזוח ןומזפהלש דוביעה ךלהמב םיסחדנ םינותנה ידכ ךרעב תועש עשתל הקוקז הנכותה .ם תיתוכאלמ הניב לש הריצי בורקב עמשנ אל הארנכש ךכ ,ריש לש תחא הקד רוציל.ידיימ ןפואב הרצונש בשחמ תועצמאב הקיזומ רוציי לש תורשפאה םג ,תובר תושדח תויגולונכט ומכעב ועגפי הלאכ תויגולונכט יכ םינעוט םידגנתמה .תקולחמ טעמ אל תררועמ ךר

Page 24

24 לשב דובכ לש ידוהיכ ותונמל שי ידוהי היה אל טדנרבמר םא וליפא" ןמחנ םייח ,ימואלה ררושמה בתכ ,"םידוהיל הברה ותבהאו ותושיגר דינואל ידוהיה רייצה רביחש רפסל המדקהב 1932 תנשב קילאיב םירייצ ןואג" יכ קילאיב ןייצ ךשמהב .טדנרבמר לש ותריצי לע ,קנרטספ רשאכ ,התנוכת רקח דע אבו תירבעה המשנה תא אלפ חרואב גישה הז."םייוגה ןמ רייצ םוש הגישה אל טדנרבמר .לוגדה ידנלוהה רייצה לש דיחיה ץירעמה היה אל קילאיב םיברב ץבושמ ומש .תירבעה תורפסב רתויב רכזומה ןמאה הארנכ אוה םולש .ש ררושמה ,קוק ברל הארשה השמיש ותומד ,ןונגע ירופיסמ שמתשה לודגה ןושיק םירפא וליפאו ,תומאקמו םיריש ויתודוא רביח הריטאס ,"םיחתור םימה ,רקטשה תא איצות" יריטאסה הזחמב ותומדב תפומה ןמאכ טדנרבמר גצוה םש ,תינרדומה תונמאה דגנ תיסרא האמב ולעפש םירחא םיסננ-םיזחתמ-םירייצל דוגינב ,יביטמיטלואה.20-ה )הידמיקיו ,ןודנול ,תימואלה הירלגה( 1640 ,טדנרבמר לש ימצע ןקויד תפומ תומדל ותוא ךפהש ,טדנרבמר לש ותריציב ידוהיה דוסיה והמ חצנומ תויהל הכז אוה אקווד עודמ ?תירבעה תוברתה ירוביג רובע-הד אלו ,ביבא לתב םידוהיה םינמאה עבורב ומש לע בוחר לבקלו וא ,ירמאקה ןורטאית דיל ידדצ בוחרל הלגומ ומצע תא אצמש ,י'צניו תירבעה ריעה תולובגל ץוחמ לא אצוהש ול'גנאלכימ יקלטיאה ןואגה?ופיב הנחו הנושארה ,סירביהב רוסחמ לש תידימת העדותב תולגב היחש תלפשומ המואכ ייא-ןא-יד וקלח אקווד ואלש ,םינואג םקיחל ץמאל וגהנ םידוהיה תאז לכב טדנרבמר לש רופיסה לבא .רחבנה םעה ינב םע ףתושמ םוי .ידוהי םצעב היה ידנלוהה רייצהש ונימאה םיברש ךכ ידכ דע ,גירח ומש היה טדנרבמר ,ןכ( ןייר ןאו ןוזנמרה טדנרבמר לש 414-ה ותדלוה ןיבל וניב הקיזה תייגוס תא ררבל תונמדזה אוה ,עובשה לחש )יטרפה.םידוהיה לש 18-ה האמהו ,םידרפסה לש האמה התייה 16-ה האמה םא רות .םידנלוהה לש האמה קפס אלל התייה 17-ה האמה ,םיתפרצה ילכלכ גושגש לש ןפוד אצוי ליהמתמ האצותכ דלונ דנלוה לש בהזה-ברה דיגאתה ,"תידנלוהה תיחרזמה ודוה תרבח" דוסייב םלגתהש דמעמ תוחתפתה ,שדחה םלועה תא שבכש הירוטסיהב ןושארה ימואל םירגהמ לש המירזו ,םיישפוח תועוצקמ ילעבו םירחוס לש דימא ינוניב ואשנש )ונימי לש גרובמסקולו היגלב( תוידרפסה הלפשה תוצראמ זכרמל םדרטסמא תא וכפהו ,תיטנטסטורפה תישפוחה חורה תא םמע.ססותו ילרביל ימלוע ,םדרטסמא ,דנלוה לש ימואלה ןואיזומה ,1662-1666 ,"היידוהיה הלכה"הידמיקיו ?"ונלשמ" היה תמאב טדנרבמר םאהידנלוהה ןואגה לש תידוהיה תוהזהןמרד ישואתוברת רודמ

Page 25

25 ודדנ ולא .םדרטסמא ידוהי לש הפיה םתעש םג התייה 17-ה האמה ,תובברבו םיפלאב לגוטרופו דרפסמ םשוריג תובקעב 'גנרואה ץראל ויה תיבב .הפירח תיתוהז תויבטוק-ודמ ולבס ןהב תובר םינש ירחא.םילותק בוחרבו םידוהי ליבוה ריעסמה יוליגהו ,םתודהי תא שדחמ םידוהיה וליג םדרטסמאב וצצ םיירבע סופד יתב .תונשדחו הריצי לש תינקלוו תוצרפתהל תאז לכו ,ודסונ םיינרות תודסומו תסנכ יתב ,םשגה ירחא תוירטפכ םייח חפטל החילצהש ,תידוהי תינגרוב הבכש לש התחימצל ליבקמב דסיימו יאנידמה ומכ םישיא .ילכלכה הגושגש תוכזב םיילאוטקלטניא ,בהובא קחצי ןנוחמה ןשרדה ,לארשי ןב השנמ ,ןושארה ירבעה סופדה ונאוב םירפא םסרופמה אפורהו ,הזוניפש ךורב ןואגהו לודגה רפוכה 17-ה האמב וררוגתהש םירכומה םידוהיה תומשהמ קלח קר םה –.םימי םתואב םדרטסמא התנוכש יפכ ,"השדחה םילשורי"ב ויה ,הזוניפש טעמל ,ליעל םירכזומה םישיאה לכ – אלפו אלפה הנהו ונאובו בהובא ,לארשי ןב .ומש טדנרבמר ,דחא לש םיבורק םירבח ,ונאוב םירפא לש רויצה( םנקויד תא רייצי ןואגה ןכשהש וכז ףא רייצה לש תפומה תוריצימ תחאל בשחנ ,טדנרבמר לש ישיאה אפורה.)ידנלוהה ,דנלוה לש ימואלה ןואיזומה( 1647 תוביבס ,ונאוב םירפא לש ונקויד)הידמיקיו .םדרטסמא ,1639 תנשב .יאזורפ טירפב הנושארבו שארב ץוענ ךכל רבסהה שולש ןב ראופמ תיב שכר טדנרבמר ,ורשועו ותליהת אישב ודועב שי ןכבו .לודגה םידוהיה בוחר – "טארטסיירב ןדוי"ב ףתרמו תומוק בוחר" ארקנ םרט בוחרה ,ותיב תא שכר טדנרבמרש ןמזב .קיידל ליאוה )"לודג בוחר" תידנלוהב( "טארטסיירב" קר אלא ,"םידוהיה ןייצמש יפכ ,18-ה האמב קר .םדרטסמאב יזכרמ ביתנ שמיש ונמזבו קר .ידוהיה עבורה בלל בוחרה ךפה ,אירול ןורוד ר"ד תונמאה רקוח םידוהיה בוחר"ל ךפה אוהו "ןדוי" הלימה "טארטסיירב"ל הפסוותה זא םינש ךכ ארקנ "היידוהיה הלכה" עודיה ורויצ הדימ התואב ."לודגה ויה אל ללכ וב עיפומש גוזהו ,ותוא רייצ טדנרבמרש רחאל תובר.םידוהי ידוהיל טדנרבמר ןיב קומעה רוביחל תיזכרמה הביסה ,אירול ר"ד יפל םינמאהמ םיבר ומכ .ך"נתל טדנרבמר לש ןועגישה היה םדרטסמא יארקמ-ורפה יטנטסטורפה םילקאה חורבו ,הפוקתה לש םיטלובה רייצל הברהו ך"נתה ירופיסב בהאתה טדנרבמר ,םדרטסמאב ררשש תדקע רופיס ויה ןלוכמ תוטלובה .םירפסה רפסמ תומסרופמ תונצס לאעמשיו רגה שוריג ,רצאשלב התשמ ,תירבה תוחולו וניבר השמ ,קחצי.רוביגה ןושמש לש םימסרופמה םיטרטרופה תעברא ןבומכו )הידמיקיו .גרובסרטפ טנס ,'זאטימרא ןואיזומ( 1635 ,"קחצי תדקע" וינכש יכ ןימאה ,םיטרפל הדירילו קוידל יביססבואה ,טדנרבמר ירבעה םעה לש םייטנתואה םיגיצנה םה םדרטסמאב םידוהיה םינמגודכ םידוהיה וינכש תא סייג אוה וירויצמ םיברל .םודקה ידוהי חקיי םאש ךירעה טדנרבמר .ך"נתה ירופיסמ תונושה תונצסל ןמאנה הארמה תא לבקי אוה ,רזומ עבוכב וא שוברתב ותוא שיבליו.ך"נתהמ םיכלמהו םיאיבנה רוקמל רתויב ,םרשבמ רשב טדנרבמרב ואר םידוהיה קר אל ,הינוריאה הברמל ופסא רלטיהו גנירגש רבתסמ .םתוא דימשהל ופאשש ולא םג אלא הנווכ ךותמ ,טדנרבמר לש םידוהיה םיטרטרופה תא הקיקשב.דחכנש ןוונמ םע לש יראזיב גצומ רותב המחלמה םות םע םגיצהל ,דדוב ,1669 תנשב רטפנש זאמ ,ידוהי היה אל טדנרבמרש תורמל זא םסק ונילע ךלהל הכישמה ונלשמ אוהש הנומאה ,לכ רסחו ירירע.וירויצ ומכ שממ .ןוימדה תא ונב ררועלו

Page 26

26 תואיצמה .ונלש הרגשל וכפה הנורוק ימיש הנש יצחכ הזמ םייוניש עצבל ,שדח בצמל לגתסהל ונתוא הבייח ףיגנה דצל הלאב דחוימב ,תוטלחה תלבק יכילהתבו הכירצה ילגרהב.בכר תשיכר ומכ ,תויתועמשמה?םינורחאה םישדוחב תיתסיפת הניחבמ ןאכ הרק םצעב המ זאתולוספק ונפ ,תירוביצ הרובחתב ושמתשה םינש ךרואלש ,םיבר םיחרזא ןיבמ .הרוגס הלוספק הווהמה יטרפ בכר תשיכר ןורתפל עתפל טסב יוטיב ידיל אב רבדה ,רבשמה תפוקתב תילכלכ ועגפנש ולא.בכר תשיכרל עגונה לכב םהלש םילוקישה ץרמבשכ ,ןיטולחל טעמכ ורצע ףנעב תוריכמה וב בצממ ,לעופב תוששואתה הלח ,90%-כ לש רועישב ועגפנ ןה הנשה לירפא- .שדוחל שדוחמ הכישממ התמגמש הפי שדח בכר תשיכרב תיללכה הדיריה ,בכרה ינאובי דוגיא ח"וד יפל לע תדמוע ,תמדוקה הנשה לומ לא 2020 ילוי דע ראוני ישדוחב.22%-מ תוחפלייטל םיאצוי םיבר בכר ילכ ,הלא םימיב םג ,קישהל םיכישממ בכרה ינאובי שכורל תרשפאמ םהיניב הזעה תורחתהו ,םינוש םיטנמגסב ןיעמ היה ,יאנפ בכר םעפ םא :ופסכל הרומתב רתוי הברה לבקל המלש םיבכר תיירוגטק שי םויכש ירה ,יתרקוי סוטטס למס דאמ המוד םריחמשכ ,םייטקפמוק יאנפ יבכר לש תחרופו םוש ןאכ ןיא ,תאז תורמל .תויתחפשמה תוינוכמה תיירוגטקל ,םירזבואמ ,םיינרדומ וללה םיבכרה .ךפיהל ,תורשפ וא םירותיו םינתונ םג םה ,סונובכ .תוחיטב תוכרעמב םידיוצמו םיבצועמ תלוכי ,תטלשו ההובג הבישי ,םיפידע ןוחג חוורמו בכרב חוורמ הסינכ טקפא – בושח תוחפ אלו דבוכמ ןעטמ את ,םיליבשב עונל.הברהב םישרמ ימיב הזכש בכר לש תונורתיה דחא ,םיליבש םיריכזמ רבכ םאו םיחותפ תויהלמ ןיידע םיקוחר םיימשה יכ המדנ םהב ,הנורוק ךכב אוה ,לארשימ הסיט קחרמב תואצמנה תויורשפא רדעיהבו.הבחורלו הכרואל ץראה תא רותל תואצוי תובר תוחפשמש םיינוניבה יאנפה יבכר תשיכרב לודיג תמגמ הכ דע םא ,ןכבו איהש ךות ,דחוימ ןפואב תירלופופ הכפה םייטקפמוקהו םלדוגב תוריסמהמ תיצחמל בורק םיבכרה תוריכמ תואלבטב תספות יבכר ישכור תעכש ירה ,)2020 ילוי -ראוני ישדוחב 47%-כ( ילושל ץוחמ םג םהיתולוכי תא דימתמ רתוי םהב םילגמ יאנפה ;טלפסאה עצוממ ןוחג חוורמ ,הענה ילופכ חטש יבכרב רבודמ אל םא םג םע עיגהל םיעסונל רשפאל תנמ לע קפסמ מ"ס 19 18-כ לש וליפא ילואו ,ועיגי אל םייטרפ בכר ילכ םהילא תומוקמל בכרה שיגרהל תנמ לע ,תלפקתמו הנטק הפק תכרע םוקמב חותפל.םייתימא םיאפי'ג בחרה להקל םילויט תועיצמה תונוש תורבח ןנשי ,היארלו הלא םילויט .)חרכהב הענה ילופכ םניאש( יאנפ יבכר ותושרבש םיליבשב העיסנ אלא ,ינכט חטש ילויטכ םנמא םירדגומ אלענורוק קושב םג ,קחשמה יללכ תא םינשמ הנורוק ימי לעייל היושע תואיצמ תמאות הבישח .בכרה תונכרצאשונב תוטלחהה תלבק ךילהת תאםוימרפ תוניינקו ץועיי ,Even Better ,ןבא לטיאנפו תוריית רודמ

Page 27

27 יקנע לש םדצל הדובעמ ןמציו ןוכמל עיגה בל םייח 'פורפ .ןמיונ-ןופו ןייטשנייא ומכ רודהללכה תלחנ ,הידפיקיו :רוקמ | סירקפ.םילוכי וללה בכרה ילכ םהל תומוקמבו םיבכרה תיירוגטקל דמציהל טילחיש שכור ,תאז םע דחי רחאמ ,חפוקמ ראשיי אלש רהמ יד הלגי ,אקווד םייתחפשמה ,ףוקשמל ףוקשממ וללה םיבכרה תא ורזבא םינרציה תיברמו בכרה תויביטקרטא תא ןכרצה יניעב ריבגהל ידכב תאזו.םיירלופופה יאנפה יבכר לומ לא ,ףסכל ךרעה תאוושמבםיילמשח בכר ילכ הכפה םקולדתו בכר ילכ תקזחא תויולע ,םינורחאה םישדוחב.םעפ יאמ תיתועמשמ ,םייתרוסמ בכר ילכ תשיכרב םיזוחא תורשע לש הדירי דצל ,םיידירביה וא םיילמשח בכר ילכל םישוקיבב הדח היילע םיאור.הצחמל םיילמשח המ הברה ןיאו רחאמ ,דאמ הכומנ הקזחאה ילמשח לכ בכרב םש ןיא .םיבגמו םיגימצ ,םימלב ,ילמשח עונמ םש שי .קזחתל .תומיוסמ תובאשמ וא םידחוימ םיננסמ ,םינמש תפלחהב ךרוצ וברקבש בכר תקוזחתמ תיתועמשמ הלקו הטושפ הקוזחתה.יסופיט תימינפ הריעב עונמ ןכוש 'גא 10-מ תוחפ לע תדמוע בכרה תניעט תולעשכ ,ךכל רבעמ וא ןיזנב תולעמ תישימחכ לש לדוג רדסב רבודמש ירה ,מ"קל."ליגר" בכרב הליבקמ העוסנל רלוס תויהל םילוכי םיידירביה בכר ילכ ,םיילמשחה םיבכרה דצל הקוזחתה םנמא .םקולדתב בר ףסכ ךוסחלו דאמ דע םיליעי עונמה םלוא ,רלוס וא ןיזנב ידי לע ענומה עונמ םג תללוכ עינהל לוכי ,הלועפ ףותישב םתיא דבועו םהל ףסונש ילמשחה.ודבל מ"ק 50-כ ידכ דע ,םימיוסמ םיאנתב ,בכרה תא םוקמשו ,ריעב ררוגתמה ידירביה בכר ילעבש איה תועמשמה ולש העיסנה יפואש החנהבו ,םשמ קוחר אל אצמנ ותדובע גאוד אוה דוע לכ ,למשח לע ןמזה בור עונל לכוי ,ורקיעב ינוריע דע בר ןמז חקייו ,)ןיא גאלפה יבכרב( ובכר תוללוס תא ןועטל.הבורקה קלדה תנחת לא רוסל ץלאייש להנתהל ידירביהה בכרב גהנה רחבי םא ,תינוריעה העיסנה דצל רחביו ,םינועט ילמשחה עונמה ירבצמשכ ,העוגרו הנותמ העיסנב אלל חילצי ,תבלושמ םיעונמה תדובע הב העיסנב ךרדה בשחמב ,רלוס וא ןיזנב רטילל מ"ק 60 וא 50 ידכל דע עיגהל דחוימ ץמאמ.תוינוכמה בורב.רקיה קלדה תואצוהב דח ןוכסיח איה אשונה לש האצותהותיטנרטניא השיכר וליבוה םירוגס תומוקמב להק תולבגמו יתרבח קוחיר תויחנה ,יתועמשמ ןפואבו ,םינורחאה םישדוחב חתפל םיבר םינאובי םירכומש םינאובי טעמ אל םויה םנשי .תנווקמה הריכמה תא ינפל תיחרכה הניהש ,ןחבמה תעיסנ אשונשכ ,ןייל ןוא תוינוכמ.הנמזה יפל ,תיבה דע םיתיעל השענ ,השיכר---- ןפואב לועפל ולוכ םלועל המרג ףיגנה דצל תכשוממ הפוקת.רבעב ליגר היהש הממ תיקסע הניחבמ הנוש תוילכלכה ויתולוכיב ,ויתופדעהב אוה ףא הנתשה ודיצמ ןכרצה.םיילועפתה וילוקישבו תויולעלו השיכר תויולעל רתוי הברה םויה שיגר לכשומ ןכרצ ןתינש תע לכבו רגס זרכומ אל דוע לכש הדבועה דצל ,תופטוש ,ותרגש תא רובשל ןיינועמ אוה ,תוישפוחב ץראה ישיבכב עונל .רקיב םרט םהב ץראב תומוקמ רוקחלו לייטל ,רתויב ול םיאתמש בכרב דייטציש יוארו יאדכ ,הלא לכ לשבו .הלאכש םיפורט םימיב דחוימב

Page 28

28 ,)Naoshima( המישואנ אוה ןפיב םויכ םיירלופופה תומוקמה דחא םוקמה .ןפי לש ימינפה םיה לש ובלב אצמנה ,תינרדומ תונמוא לש יא "םודאה עוקעקה לעב םדאה" – דנוב סמיי'ג יטרסמ דחאל הארשה קינעה ןוסנב דנומדייר ידי לע בתכנש ,)The Man with the Red Tattoo( .ןאכ טרסוהו )Raymond Benson( .הוואזאנאק וא ,וטויק תא ריכזמ אל .יסאלק ינפי תוברת רתא וניא המישואנ ,םיסווט לש םייסאלק םירויצ אל ,רימזכ תקרוחה הריט הפ םיאצמנ אל וליפא .ןיטולחל הנוש והשמ אלא .ןרואו ובמב ,ףיזש – ףרוחה ידידיו תופנא וארנ ,לירפא שדוח תישארב הנבנבל תוסכב ורדהתהש ןבדבודה יחרפ .ומצע רבדל םימוקר םיילושכ ,חפסנכ םעפה ,ץילרב תשר לש םילעבהו המאיקואמ רואל האצוה תרבח ,"ינפמוק סנב" בצעל ,)Tadao Ando( ודנא ואדט טסילמינימה לכירדאה תא הנימזה ,רגתאל הנענ ודנא .ימואלניב תונמא זכרמל ותוא ךופהלו קראפמ רכינ קלח המישואנב םיניינבה ,טעמכ רקבמ לכ רובע .טקטיכרא לכ לש ומולח ונבייש םינבמכ םיארנ םה ."קט-ייה רפוס"כ םתוא םירידגמה שי .םיעיתפמ המכמ םלוא .אבה רודה לש םישודיחה לכו רופא ןיוזמ ןוטב םע ,23-ה האמב לש תונורקע לא םינופ .רבעה םע אקווד םיבתכתמ םה יכ המדנ תוניחב רודיסל ,תיטסילמינימה וקיאהה תרישל םיינייפואה ,זוכירו תוטשפ ,םוצמצ ,םעפ לש ,"ונ"ה ןורטאיתלו םיינפיה םירויצל ,)Ikabena( הנבקיא םיחרפה המישואנ לש היגולונכטה .תוכסמב שומישבו תקפואמ תוינניחב ןייפואמה חור ,ריוואב םישחש םינעוטה שיש ךכ ידכ דע ,הטיאמו העיגרמ , אקווד איה לבא ,תיביטטידמ היווח יתשחש ימצע לע דיעהל לוכי יניא .היצטידמ לש תולכירדא ,עבט לש הזויבמיס יהוז .בחרמהו ןמזה ןמ קתונמ יתשח טלחהב.תונמאו רתייל ,לבז לש יא :חלצומ טקיורפ יונב םהמ םירמוח טעמ אל ןאכ וזכרתה םימ ,םיבוהז םיפוח םע ,"ישיבוצימ" תולעבב היהש רוזחמ לש יא ,קויד )Benesse( הסנב תחפשמ תא הזל ופיסות .תורעוימ תועבגו םילוחכ .המש תא םמורלו ראפל ןוצר הברהו הליהקל םורתל התצרש ,הרישעה Tadao( ודנא ואדט טקדידוטואה לכירדאה תא ףיסונ תאזה תחקרמל בחרנ שומישבו ףושח ןוטב תוריקב תנייפאתמ ותדובעש ,הקסואמ )Ando םינמוא וילע רזפנ ,ןכומ טעמכ לישבתהשכ ,תעכ .תיעבט הרואתב ידוחייו הדיחיהשכ ,ןוטב םייושע ,גזגיז ייומד םינבמב יוטיב םילבקמש ,םיינרדומ םירוזפה םינטקה םינואיזומב .ינפיה ןורזמה ,ימטטה איה םהלש תיסיסבה םהיניב .ולוכ םלועהמ ,תינרדומ רפוס תונמוא יטירפ לש ףסוא שי ,יאב רשועב םלש רדח עובצל תוחילצמש ,הנומ לש תויטסינויסרפמיא תוריצי אוה .תועט אל וז .רואב לספמש ,)Tadao Ando( לרוט סמיי'ג םיעבצ לש ו'גוואראק לצא ומכ רוא לש םיקזבהב ןאכ רבודמ אל .רואב שמתשמ אל ,רזע ילכ וניא רואה .זקסלוו השועש יפכ ,רוא ינוויכב רדהנ קחשמ אלו אלו חרזמב אל ,רבד םושל המוד אל המישואנ .המצעב הידמה אלא הדימב ,הסנמ איה .תוינרדומ תוצראב אלו תויתרוסמ תורבחב אל .ברעמב תורגסמב שמתשהלו תעדה תוחסה תא הדצה זיזהל ,החלצה לש הבר תיברמ .זוכירה תא ריבגהלו חומה תא עיגרהל תנמ לע ,הממדבו רואבו םה םינפיה ,ימעטל .ינפי דאמ אוה בוציעה לבא ,םיינפי םניא םיגצומה טעמ שי ,וטויק דילש )Miho( והימ ןואיזומב ,לשמל ךכ .השגנהה יפולא לש 'זאטימרהה לש םירדח ינשב םלוכ תא סנכל רשפא .תיסחי םיגצומ ,םוקמ לכב םצעבו )Adichi( י'צידאב ,םש השגנהה לבא ,גרובסרטפ טנס לע רומשל וחילצה House Project ארקנש רתאב .תיאליע היווח תרצוי םיירלופופה תומוקמה דחאהמישואנ אוה ןפיב םויכםילויט ךירדמ , ןיקסח )יליג( דעלג ר"דיאנפו תוריית רודמ

Page 29

29 עיגה ןוכמל ןמציו םיביכרה בור ,ל"וחמ ואבוה ורצוי םתצק לבא ימוקמ לעפמב .םיינפוא יקלחל תבכרה בשחמה :רוקמ | ,הידפיקיו ,תונמואל םינטק םינואיזומל וכפה ויתבמ השישש רפכ .היח תישונא המקר .םידרגנווא םירצוי לש תודובע וזכיר ,יתרקוי ןולמ םג אוהש ,הסנב ןואיזומב ןואזומב .ורימ אל וליפא .ןשי רוד אוה ןאכ וסאקיפ םג ,סיטאמ לע רבודמ אל הזכרמש תיתונמא העונת ,טרא-פופה ינמאל תדחוימ הביח םיטונ הסנב האמה לש 50-ה תונש ףוסמ לחה הילגנאבו תירבה תוצראב רקיעב היה ,תיטסלפ תונמא ,הקיזומ ןוגכ םינוש תוברת ימוחת הפיקה העונתה .20-ה לש תידדהה העפשהה תא ונחב טרא פופה ינמא .דועו הנפוא ,עונלוק םירמוח לש הסנכהב היה םהיתודובע לש ןייפאמה .םינושה תוברתה ימוחת תונייפאתמ תודובעה .דועו תומוסרפ ,סקימוק ןוגכ ,תודובעל םייתונמא ץוח םזינויסרפסקאל הבוגת הב םיאורה שי .הזע תוינועבצב ללכ ךרדב ןהב עבצה תוכישמו תויביטרוגיפה לא הבישב יוטיב ידיל האבש ,טשפומה הטרא" תיתונמאה העונתל הביח ןאכ תרכינ ,ןכ ומכ .תודחו תויקנ בור יפ לע ילד םירמוחב השוע איהש שומישה תוכזב תרכומה ,)היינע תונמא( "הרבופ ,ריינ תויקש ,םחפ — ותוא בבוסה עבטה ןמ םיעיגמ תובר םימעפ רשא ,ךרע .םיסוטקקו ,סרית םיאלמ הטוי יקש ,רמצ ,תבכר יספ ,םינבא תומירע ,הדלפ ןאכ שי לבא ,"שפנ םמורמ" וא "רוהט" ומכ םייוטיבב שמתשמ יתייה אל תישארמ תיתונמא העונת( םזירוטופה חורב ,תוטשפו םוצמצ לש בוליש תא ךפוהש , )םזינרדומב הכימתו תרוסמה תייחדב תנייפואמה 20-ה האמה.דחוימ ךכ לכ םוקמל המישואנ תעלדה ילספ ,לשמל .ףונה לע תובלתשמה תופסונ תודובע ופיסוה ןמזה םע ןמיס ,יעשמל םידקונמ ,םודא דחאו בוהצ דחא ,המסוק יאואי לש הלולחה המאסוק .הלש תופסונ תוריצי תורוזפ תואשדמה לע .היתוריצי לש רכיהה היתודובע .תינפי תרפוסו תימוחת בר תינמא איה תונמא לש םינוש םימוחת לע תושרפתמו תונווגמ םיבלשמ רשא םיגצימו לוסיפ ,םי'זאלוק ,רויצ :ןוגכ הערפה םע תינמא .וידחי תילאוזיו הידמו העונת תועיפשמה םישנה תחאל התיהש ,השק תישפנ.םלועב היעב רוקיבב שי .ןמז תכרוא המישאונל העגהה הנתמהה ,רצמה תייצח ,תרובעמל הנתמהה :וטנ-וטורב תויצרופורפ לש ןולל ,םיבר םיצילממ ןכל .דועו םתליענו םיילענה תייצח ,וצ'י'צ ןואיזומב ויתוריציו ומצע ינפב ןואיזומ אוהש ,)Benesse House(הסנב ןולמב .ומצע ודנא ידי לע תישיא בצוע רדח לכ .דבלב םיחראתמה יניעל תוגצומ םינירקמ םירזומ רוא ילספו וננמז ינב םיירוקמ םירויצב םיאלמ תונורדסמה .םאתהב ,הנילה ריחמ .הכישח טעמכל דעבמ םייסאלק םיינפי םיפונ תשוחת לא רקבמל קינעהל הרומא תאזה תינרדומה תונמאה ,רזומ ןפואב הליטמש תויללצה וב ,קיתעה יתרוסמה קדנופה ,ןאקוירה לש תוטשפה ףסכ םימלשמ םישנא .הוולש ליצאהל תורומא ,ריינה תונולח לע שמשה תרשעמ דחאב ןולל םילוכי ,רתוי לבגומ ביצקת ילעב .תוטשפב רוגל ידכ בר וקושנימ – החראה יתבב וא ,הנוכיתה היסאב תוברעה ימע ןונגסב ,"תוטרוי"ה .יאה לע םירפכב םירזופמ םהו ,תוחפשמ תולהנמש ,)Minshoko( םייוטיבב האלמ תתשרמה תיבטוק דאמ תוסחייתה וילא זקנמ המישואנ .ינמז לע םוקמ אוה המישואנש םינעוט םינקיטנמור ."תימימש הייווח" ומכ תינמז ובו רבעב קומע עוקש תחא הנועבו תעב שוחל יושע וב לייטמה םדא ,תודגנתה תררועמ םג המישואנ ,תאז םע דחי .דיתעב קוחר ךכ לכ אצמנ חטובה ,טקשה רשועה .תולעפתהה ומכ ,היצרופורפ תרסח המצעב הרואפתכ אלא ,ומצע ינפב דמועה רבדכ אל ,ףונל תוסחייתהה ,קפואמהו תויסקט לש השוחת ןאכ שי .תזרפומ הרקוי ףידמ ולוכ לולכמה .תמלשומ ,חורה תולעתהל תיטאנפה העיבתהו תוטשפל תושפחתהה .העמקכ תיתד קר איה ,הליהקל תונמואה לש להקל הדגנההש המוד .תודגנתה םיררועמ רוביג ,ודנא לש העמק ינחוכה םזילמינימה דבלמש רוכזל ךירצ .םייתפש סמ חילצהש חוכה אוה אלה ,ידיגאתה ףסכה םג אוה המישואנ לש רופיסה שי ,תורחא םילימב .והשמ יבונס יפוא לעב עוצעצל תונמואה תא ךופהל תא םהל שיש םישנאה .תונצלפה ןמ והשמ ,המישואנ לש ןדועמה יפויב.הביהרמ תונפגס ,טושפה םע יניעל םיניגפמ ,לוכה לש םחוכ תנגפה אוה המישואנ" :הבתכ בהי הילג תונמואה תרקבמ וניאשכ םגש ,חוכ והז .םיירופטמ ןיי ימעוט לש ,םייטסיטילאה םידיגאתה םרוגו םייניע רקנמ אוה ,קהבומ יטסיטילא םעט ןיגפמ אלא ,ישירובונ שי לבא .המזגהה ןמ הלש תינלטקה תרוקיבב שי ,יתעדל ."םזינוגטנאל ,ןורשיכהמ ,םזילמינימהמ ,השגנההמ ,יפויה ןמ תומעפתהה דצל .והשמ הב םידגוס תונמאל קר אלש ,השוחת תתל לולע המישואנב רוקיבה ,ןוזחהמ םירחבומה היאנתל םג םא יכ ןאכ רתוי שי תובהלנה תורוקיבב .תכל תוקיחרמ תושיגה יתש ,ימעטל ?ןוכנ המ ךכ לכ וילא ךשומש ,םוקמה .דועו "יהולא ,,בגשנ" ומכ ראות תומש ידמ תומצועב תודגנתה םירחאמ איצומ ,תמזגומ הצרעה לש תויגרנא הברה ביהלמ ,דחא דצמ .עצמאב ימצע תא אצומ ינא .ןה ףא תומזגומ .תומוד לקלקמ ,ינש דצמו יעבט ןפואב יל תנבומ הניאש ,תינרדומ תונמוא שיגנמו.ןיבל ןיב .םש אלו הפ אל .יחצנ הביסמwww.gilihaskin.comהמישואנ לש ירוטה

Page 30

30 יתארק ,'ןושארה לגה' לש אלמה רגסה ךשמב - הדימב םגו תוכיאב ,םילודג םירפס ינש םאולמב תאו ,)תילגנאב( יוטסלוט תאמ 'הנינרק הנא' תא ןושארה תא .)תירבעב( קו'צרקוט תאמ 'בקעי ירפס' רבכ הריעצ השיאכו רחאמ ,היינשה םעפב יתארק .םינשיה םימוגרתה דחאב ,תירבעב ,הז רפס יתארק ינאשכ .הנושארה םעפב ,ןבומכ ,יתארק ינשה תא תועש יתיליב םמיעש םירפסה ויה הלא עודמ תבשוח רגסה ימיב םגש השגרהה ךותמ עבנ רבדהש תענכושמ ינא ,תובורמ הכ .'ןמזה תא זבזבל' יל רוסאו ,יחורל יתועמשמ והשמ תושעל תבייח ינא .תוגהבו יפויב שודגו אלמ ימינפ םלוע היהיש ,ןוציח םלוע ןיא םא תולגל יתחמש לבא – הרפסו קו'צרקוט הגלוא יחבשב ןאכ רפסא אל תיגולוכיספכ הוואג יל ףיסומ הזו ,הארנכ תינאיגנוי ,תיטסיפרית איהש שממ ינא !ןבומכ ,תינורשכו תינעדי ךכ לכ ,השיאכ םגו .'ונלשמ איה'ש היווח םכל ןמזי אוהש םושמ ,ךרכה דבוכמ עתריהל אל םכל הצילממ הרקש המ ,לבא .ףיסוהל המ יל ןיאש ןבומכ הנינרק הנא לעו .האלפנ ,'הליגר' הפי תורפסל יתרזח רשאכש ,הלאה םירפסה ינש תובקעב יל םיצלמומה וליפאו ,תילגנאב וא תירבעב וישכע םיאצויש םירפסהמ הז ?בוש ,המ :ןוגכ תובוגת .וזה האירקל תונלבס יל ןיאש יתשח – רתויב םועטל ןויסינב ומכ .םירופס םידומע ירחא רפסל חינהל יל ומרג ?לכה והשמ ,הובג ןליא תשפחמ ינאש יתנבה ,רחבומהמ המיעט ירחא לוז ןיי.רקיה ינמז תא ול שידקהל ידכ ,ל"נה םירפסה ינש ומכ לגתסהל םישרדנ ונאו ,ונתיא הנורוקה לבא ,אלמ רגס ןיא רבכ זא .שי האירקל ןמז לבא – םוזב קר אלו ,'תדבוע' בוש ינא .התוחכונל יחורש חוציפל השקה זוגאה תא יל ןתי הז ילוא ,םצעב ,ןונגע אל המל ןוראב ילצא קבא ולעהש ןונגע לש ויכרכ לא יתעגה ךכו ?תשקבמ.תובר םינש ךשמב םירפסה .קנע ,לודג תמאב אוה ןונגע :םיעדוי םלוכש המ תא דיגהל השוב שוריפ ילב – יתנבה םגו ,עגר לכמ יתינהנ ,"ןולל הטנ חרוא" תא יתמייס תופכ לע" אוה ףדמהמ יתפלשש אבה ךרכה .תורפסל םירומה לש י"שר יתיארש( "הימי ימדב" לש הבהאה רופיס תא הקיקשב יתארק ."לוענמה ."טושפ רופיס"ל יתעגה הנהו ,)תחבשומ תינורטאית הקפהב "ןאח"ב םג תורפסב תורגבל יתנחבנ וילעש רפסה הז .ידכנ םירמואש ומכ !הללאו המכ .בוש ותוא יתארק אל זאמו ,הנש 60-מ הלעמל ינפל תבחרומ שי !תוברקתמה תוניחבה לוע תחת אלש הפי תורפסמ תונהיל בוט ,םידלי דמלל זובזבו עשפ והזש םיאשונו תועוצקמ זאו ,םייחה ןויסינ ןתונש דוהדהל תוכחל ךירצ.ןשי ןיי ומכ תורפסה םעט חבתשמ בורקמ תעגונ הזה טושפ אל ללכה רופיסה תלילע ריעצ שיא לע רופיס והז .םיגולוכיספ להקב אשינו וירוענ תבהא תא שטונ וירוה תעפשהבש סנכנש ירחא תוטעמ םינש .הנממ 'המיאתמ' השיאל ותשאש ןמזבו ולש םיינגרובה ןיאושינה ייחל ,רעיב ףחי טטושמ ,ןיינעל אלש רבדמ .'עגתשמ' אוה ,ןושאר ןויריהב ונייה תיטוכיספ הדוזיפא .םיצעה םע חחושמו לוגנרת אוהש ןימאמ לש ןועגישל םימרוג השולש תוחפל שי רופיסה תלילע יפל .םירמוא תקחדהל ןויסינ וא ,הבהא לע רותיו ,תישאר :רופיסה רוביג ,לשריה .ןועגישל איבהל םילולע - הבורק שפנ אלל םירק םייחמ לוכסתה ,רציה המכ ויה ומא דצמ לשריה לש ותחפשמב ירהש ;יתשרות םרוג – תינש גיצנ רשאכ שפנ הלוח ינפ דימעהל יאדכ – תישילשו .םיעודי םיפרוטמ ,םיריעצה םידוהיה תא תורישל סייגל הרטמב הרייעל עיגמ אבצה.םהילע הנמנ לשריהש ןתינ - םינפ תדמעה וניאש – לשריה לש ףוריטה ,רופיסה תלילע יפל המ .ונממ אירבמו 'םוירוטנס'ב םידחא םישדוח ההוש אוהשכ ,לופיטל בתכנ רבכ יאדוו ,דרפנ רמאמל אשונ והז - ותלחממ לשריה תא אפרמ יפל המלחהה רואית לע רמואש המ לכ .רקוח וא טנדוטס ידי לע םש יא לע שגד םגו לבקמ לשריהש לופיטב ינאמוה דואמ והשמ שיש ,ןונגע קחשמש ,לוגנרתל .ץמאל רומא גולוכיספ לכש םינותנ ינש – 'שפנ-ףוג' ןועגיש ירופיסב םישרוש הארנכ שי ,לשריה לש ןועגישב יזכרמ דיקפת ןב לע בלסרבמ ןמחנ יבר לש םסרופמה ידיסחה רופיסב ומכ ,םיידוהי ותואל ןונגע לש הצירק יהוזש רורבו ,'קידניא' אוה יכ ןימאהש ץירפה רוקרקמ האצותכ ותויפש תא דבאמ לשריה ,חטשה ינפ לעמ .רוקמ ויתובשחמ תא ןונגע ראתמ ךכ .תולילב ןושיל ול ןתונ וניאש םילוגנרת בוט םוקמ לכמ" :וזופשיאל ליבוהש ןועגישה ףקתה ןמזב לשריה לש .לוגנרתכ ארוק וא םדא ןבכ קעוצ יתייה םא עדוי יניאש ,יתקעצ אלש "הפרטנ הז לש ותעד ,םירמוא תוירבה ויה המ ,לוגנרתכ ארוק יתייה םאו.)ד"יר .מע( הממ רתוי ןונגע עדי הב לופיטהו שפנה תואירב לע םגש רבתסמ ףתשל יתשקיב קר ינא .ןבומכ ,ינפל הז לע ובתכ חטבו ,רעשל רשפאש.יתאנהב םכתאהנורוקה לצב ןונגעךילביל הימע 'פורפwww.hebpsy.net תירבע היגולוכיספ רתאה ךותמהיגולוכיספ רודמתונמאנ לוהינו המקה077-77-83000 :םיטרפל

Page 31

יקנע לש םדצל הדובעמ ןמציו ןוכמל עיגה בל םייח 'פורפ .ןמיונ-ןופו ןייטשנייא ומכ רודהללכה תלחנ ,הידפיקיו :רוקמ | סירקפ םיביכרה בור ,ל"וחמ ואבוה ורצוי םתצק לבא ימוקמ לעפמב .םיינפוא יקלחל תבכרה בשחמה :רוקמ | ,הידפיקיו ט"יה האמה יהלשב רשא ,םייהנפפ הטרב ,הלעמל הנומתב הרייוצו לקילג לש יוקיח ןיעמכ ח"יה האמה ידגבב השבלתה.יקסבוחיליפ דלופואיל :רייצה ידי לעתונמאנה תורטמ.ךשמה רוד יפסכל תונמאנ.םידחוימ םיכרצ ילעבו םייוסח יפסכ לוהינו תקזחהל תונמאנ.ןובזיע יפסכ לוהינל תונמאנ ןובשחףטוש לוהינ.ךמסומ ןמאנ ידי לע לוהינו חוקיפ.ךרע תוריינל תושרה ידי לע השרומו חקופמ ףוג תועצמאב ףטוש תועקשה ץועיםיכילהתו םיבלש.תונמאנה תורטמ ןונכתל יסנניפ ץועי.ועבקנש תורטמה יפ"ע ןרקה יפסכב שומישל ידועיי ןונקת ןונכת.םוחתל החמומ ד"וע יוולב םיאתמ יטפשמ הנבמ תמאתה.םוחתל החמומ ח"ור יוולב םיאתמ יוסימ הנבמ תמאתה.םימיאתמ םיידסומ םיפוגב וא/ו םיקנבב העקשה תונובשח תחיתפתונמאנ לוהינו המקה077-77-83000 :םיטרפלwww.bankautpratit.co.il/trusts

Page 32

32MSW תיטסיפרתוכיספ ,יקסבורטסוא הוח םילעפומ ונייה ,קוחר אלה רבעב םעפ .התנתשה ונלש ןמזה תיווח םימיב .הרגיש ,ףופצ םינמז חול ,תויובייחתה ,םיעוריא תועצמאב ףדור םוי ,םיליעפ תוחפל וכפהו ונתשה םימיה ,הנורוקה יבשב ,הלא הרזח ונלביק "הרומתב" .ונייחב דתי עבק תואדוה רסוח רשאכ םוי תויוצצורתהב םוקמ ספא דע םימעפל םיאלמ רבעב ויהש םייח תועש רתוי םישוע ונחנא ,ןמז רתוי ונל שישכ וישכע .תונושה תולטמה ןיב?תוחפ וא ילבמ תוינכות שארמ ונעבק רבעב .ונתשה דיתעהו הווהה ,רבעה םירצק םיחווטל בייחתהלו עובקל השק םויכ .םיימעפ בושחל – הבשחמ הלעתש ילבמ ךורא חווטל ןנכתל השק ,םויכ .םיכוראו קוחיר ...ולח םישנא המכ ,תושדחל םידומצ ?הנורוקה םע היהי המ היה אל םלועמ וליאכ הארנ םיתעל .המודכו ןוסיח...תוכסמ ...יתרבח ךותב ונמצע תא םקמל השקמ רבדה .ףיגנה תעגה ינפל רחא םלוע ונילע המ ?םיכלוה ונחנא ןאל ?ונייה הפיא .ונמצע לש םייחה ירופיס?תוידיתע תוינכות םישוע ?תושעל רתויה לכל וא ,ונינפלש םויה תא תואדווב וישכע ונל שיש המ םירבדה תא להנמש המ .ךכל רבעמ רורב אל רבד .יחכונה עובשה המ וז הפוקתב .סוריוה תוגהנתהב אלא ונב יולת אל ,הדובע :ומכ תויתוהמו תוימויק תולאש הלא ונתוא להנמש/הברק ,ילכלכ בצמ ,רפס יתב ,םידומיל ,םייתרבח םירשק .המודכו החפשממ קחרמ םיבכרומ םימיה .תיבה ביבס רקיעב םייונב םייחה ,וז הפוקתב רשאכ וחדנ רשא תונטק תולטמו תויורשפא לש ףצרמ םנשי .החפשמ ינב םע ןמז רתוי םילבמ םיבר .םיקוסע ונייה "םיטקיורפ"ה םתוא לכ תא תושעל וז הפוקת םילצנמה ךסמ תועשב םיקוסע םלוכ טעמכ ...שכ דחא םוי ...ל וחדש ןמזה תא םיריבעמ .םיקחשמו תורדס ,תושדח ןיב םירבועו ,םירפס יפדמ ,תונורא רודיס ומכ תעד תוחסה תועצמאב.ןמזה הל אצמנ ףוס ףוסש תריינב לופיטו ןסחמ והשמ ושע םויה ףוסבש שיגרהל םיצור םישנא ,יעבט ןפואב .רתוי תומצמוצמל וכפה תויורשפאה .יתועמשמו בושח ,ליעי תושעל ונמצעל םורגל ונילעש םירבדה תא שי דימת ,ןוכנ םימעפל ?קפסמו קיפסמ הז םאה ךא .ףוס ילב וחדנ רשאו םורגל הלוכי "הנטק" הישע םג ,תורחא תויורשפא ןיאשכ ,ןכ .הבוט השגרהל םג ,השדח טבמ תדוקנ ץמאל רשפא לבא רבעל עגעגתהל רשפא ליחתהל .וישכעו ןאכה ץומיאו רבעה תוחונ לע רותיו ושוריפ םא עינתהל ךירצשכ ,תינוכמ ומכ .םישדחה םיאנתב שדחמ עינהל תמישו תונרעב חרכהה םע הפונתהו הצאה תא םישיגרמו םיעינתמ .םאתהב גוהנלו ךרדה יאנתב ןנובתהל .שחרתמל בל תוכיאב תמכתסמ ןמזה םע ונלש השדחה םיסחיה תכרעמ ילוא קפתסהל ונילע הפכנ ,טעמכ ןייע ףרהב .םיטרפל ונלש בלה תמושת .החמש ונל ובסיש םירבדה תא אוצמל ,טושפהו ליגרהמ תונהילו תימוימוי תואיצמל ונמצע תא םיאתהל ונתיאמ םישקבמ הלא םימי תא לבקלו הז עגרב הרוקש המב קסעתהל .בר םוכחת אלל ,הטושפ העידיבו ריקה לע ןועש ןיא וליאכ להנתהל .רתוי וא תוחפ ,אבש המ ,עגרכ ונל שיש המב וישכע ונחנאש תעדל .לכה הז – עיגי רחמהש םע תויחל דומלל ,תואדו רסוחב תויחל ,תויתריציו תושימג תולגל .םאתהב להנתהלו הטילש ונל ןיאש המו הטילש ונל שיש המ.הנשיה הרגשל הרזח לש םיבוט םימילןמזל ץוחמ ןמזהיגולוכיספ רודמםדקתמ תועקשה ץועייתיטרפה תואקנבה תוחוקללםדקתמ תועקשה ץועייו סיפוא ילימפ יתורש.תימואלניבה תואקנבהו תיטרפה תואקנבה תוחוקלל

Page 33

םדקתמ תועקשה ץועייתיטרפה תואקנבה תוחוקללםדקתמ תועקשה ץועייו סיפוא ילימפ יתורש.תימואלניבה תואקנבהו תיטרפה תואקנבה תוחוקלל

Page 34

34ילברא ימדק לכימ תאמ הכורעת תדילי ,הפיח תבשות ילברא ימדק לכימ המייס .אתא תירקב תררוגתמ םויכו 1969 תנשב םינפ בוציעו תולכירדאה ידומיל תא ,תונמואה תודלות הדמל םתרגסמב 2010 רויצה ידומילל הרסמתה ךשמהב .םושירו רויצ ,רמלפ תור ינור תרייצה לש התדימלת התיהו ןמשו קילירקא יעבצב רייצל הדמל הלצא ידכ ךות .תוברועמו תונוש תוקינכטב דב לע ןרקסמו שדח םלוע לכימ התליג ,רויצ דומיל .שגרו ןוימד אלמ ימצע יוטיבל רוקמ האצמ וב ףוגה וב רוביח והז היניעב םיעבצב תויתריצי םה וב עסמל םיאצוי םה םשו םישגפנ שפנהו.םינהנ לכה לעמו םיקוח םירבוש ,םיעוט ,םיסנמ עבטהמ רקיעב םיעפשומ ,םינווגמ הירויצ םיבלושמ ,הרקיב םהבש תומוקממו חמוצהו ןיב םיענו תוברועמו תונוש תוקינכטו תונונגסב.טשפומו יטסילאיר ,יביטרוגיפ ,ץראה יבחרב תוכורעתב וגצוה לכימ לש הירויצ ץראב םידרשמו םיתב םיראפמ הירויצ ,םג ומכ.םלועבו050-6245969 ילברא ימדק לכימהירלג

Page 35

Page 36

תובייחתה אללו םולשת אלל הנש ךשמל ןיזגמה תלבקל:תיטרפה תואקנבה תוחוקללםיקנבה לכ לש תיטרפה תואקנבה תוחוקל רובע 2011 תנשמ קפומ תיטרפה תואקנבה ןיזגמwww.bankautpratit.co.ilםיתורישלו םירצומל הרישי השיגןילג הרימא ’פורפ * .ביבא-לת תטיסרבינוא , לוהינל הטלוקפה רמו תרקוח ,תרשגמ , תצעויתובייחתה אללו םולשת אלל הנש ךשמל ןיזגמה תלבקל:תיטרפה תואקנבה תוחוקללםיקנבה לכ לש תיטרפה תואקנבה תוחוקל רובע 2011 תנשמ קפומ תיטרפה תואקנבה ןיזגמwww.bankautpratit.co.ilםיתורישלו םירצומל הרישי השיג הקירפא לש הנינפה - הדנגוא :רעשה תנומת34 ’מע ,ליג רלפ קישוא תלספה םע םימוליצ תכורעתתיסנניפה תכרעמה תאצמנ ןכיה?יסנניפה רבשמה רחאל רושע תילבולגה!?וסנת אל - וסאוגיאה ילפמ 24 ’מע ,חלמלא ירמעCoCo-ה יקוושב תויוחתפתההבוט הנש!הקותמו םידספה זוזיק תובקעב סמ ירזחהןוהה קושב םיחוורמ ילמיטפוא12 ’מע ,הדאזיבר ןור16 ’מע ,ףיש ןבואר ח”ור2011 תנשמ2017 רבמטפס4 ’מע ,ילילג יתיא ר”ד4 ’מע ,ילילג יתיא ר”ד34 ’מע ,ליג רלפ קישוא םע םימוליצ תכורעת הקירפא לש הנינפה - הדנגוא :רעשה תנומת34 ’מע ,ליג רלפ קישוא תלספה םע םימוליצ תכורעתתיסנניפה תכרעמה תאצמנ ןכיה?יסנניפה רבשמה רחאל רושע תילבולגה!?וסנת אל - וסאוגיאה ילפמ 24 ’מע ,חלמלא ירמעCoCo-ה יקוושב תויוחתפתההבוט הנש!הקותמו םידספה זוזיק תובקעב סמ ירזחהןוהה קושב םיחוורמ ילמיטפוא12 ’מע ,הדאזיבר ןור16 ’מע ,ףיש ןבואר ח”ור2011 תנשמ2017 רבמטפס4 ’מע ,ילילג יתיא ר”ד2017 רבמטפס עקר לע תוילכלכו תויטילופואיג תומגמ הפוריאב ,ב"הראב תויטמרדה תויוחתפתהה.לארשי תלכלכ לע ןתעפשהו םלועבו16 ’מע ,ףיש ןבואר ח”ור:רעשה תנומת34 ’מע ,קב רתסא תלספה םע הכורעת190 ןוקית יפל למג תפוקב העקשה14 ’מע ,איבל םחנמו הנוקסומ ןוריןהיניבש המו ,תרוקשת ,תרושקת 22 ’מע ,ןמדלוג ילרואח”ש 40 :ריחמ2017 ינוירויד תשיכר יישק לעהיסנפל ןוכסחועיקשהל ילאיר םאה?םיילאיר םיסכנב4 ’מע ,ילילג יתיא ר”ד10 ’מע ,הביק ןולא2011 תנשמןילג הרימא ’פורפ * .ביבא-לת תטיסרבינוא , לוהינל הטלוקפה רמו תרקוח ,תרשגמ , תצעויתובייחתה אללו םולשת אלל הנש ךשמל ןיזגמה תלבקל:תיטרפה תואקנבה תוחוקללםיקנבה לכ לש תיטרפה תואקנבה תוחוקל רובע 2011 תנשמ קפומ תיטרפה תואקנבה ןיזגמwww.bankautpratit.co.ilםיתורישלו םירצומל הרישי השיג הקירפא לש הנינפה - הדנגוא :רעשה תנומת34 ’מע ,ליג רלפ קישוא תלספה םע םימוליצ תכורעתתיסנניפה תכרעמה תאצמנ ןכיה?יסנניפה רבשמה רחאל רושע תילבולגה!?וסנת אל - וסאוגיאה ילפמ 24 ’מע ,חלמלא ירמעCoCo-ה יקוושב תויוחתפתההבוט הנש!הקותמו םידספה זוזיק תובקעב סמ ירזחהןוהה קושב םיחוורמ ילמיטפוא12 ’מע ,הדאזיבר ןור16 ’מע ,ףיש ןבואר ח”ור2011 תנשמ2017 רבמטפס4 ’מע ,ילילג יתיא ר”ד4 ’מע ,ילילג יתיא ר”ד34 ’מע ,ליג רלפ קישוא םע םימוליצ תכורעת הקירפא לש הנינפה - הדנגוא :רעשה תנומת34 ’מע ,ליג רלפ קישוא תלספה םע םימוליצ תכורעתתיסנניפה תכרעמה תאצמנ ןכיה?יסנניפה רבשמה רחאל רושע תילבולגה!?וסנת אל - וסאוגיאה ילפמ 24 ’מע ,חלמלא ירמעCoCo-ה יקוושב תויוחתפתההבוט הנש!הקותמו םידספה זוזיק תובקעב סמ ירזחהןוהה קושב םיחוורמ ילמיטפוא12 ’מע ,הדאזיבר ןור16 ’מע ,ףיש ןבואר ח”ור2011 תנשמ2017 רבמטפס4 ’מע ,ילילג יתיא ר”ד2017 רבמטפס עקר לע תוילכלכו תויטילופואיג תומגמ הפוריאב ,ב"הראב תויטמרדה תויוחתפתהה.לארשי תלכלכ לע ןתעפשהו םלועבו16 ’מע ,ףיש ןבואר ח”ור2019 לירפא2011 תנשמביבא גח!חמשגנירוקס טידרקה תכפהמריהזמ דיתע הפוצ תינויבה ןיעהתאמ הכורעתירמת המלת תרייצהPrivate Market-ל הצצה העקשהל דעומה עיגה םאה?תושדח "תומת" יפ לע4 'מע ,ילילג יתיא 'רד10 'מע ,הביק ןולא32 'מעו רעשה תנומת12 'מע ,הדאזיבר ןור18 'מע ,לדנמ יסוי 'רדןילג הרימא ’פורפ * .ביבא-לת תטיסרבינוא , לוהינל הטלוקפה רמו תרקוח ,תרשגמ , תצעויתובייחתה אללו םולשת אלל הנש ךשמל ןיזגמה תלבקל:תיטרפה תואקנבה תוחוקללםיקנבה לכ לש תיטרפה תואקנבה תוחוקל רובע 2011 תנשמ קפומ תיטרפה תואקנבה ןיזגמwww.bankautpratit.co.ilםיתורישלו םירצומל הרישי השיג:חומה רקח םוחתב השדח הרושבבבש לע ישונא חומתארקל תובשחמבורקה רושעה4 'מע ,ילילג יתיא 'רד22 'מע ,זועמ ריאמ ןב 'רדBULLET-ה תונרק ןהמתויבוליש לומ תוינויווישתאמ הכורעתבגש יפר ןמאה32 'מעו רעשה תנומת14 'מע ,הדאזיבר ןור16 'מע ףיש ןבואר ח"ור2020 ראוני2011 תנשמ2011 תנשמ:חומה רקח םוחתב השדח הרושבבבש לע ישונא חומםיילכלכה םיטביההינויצילאוקה מ"ומה לש4 'מע ,ילילג יתיא 'רד22 'מע ,זועמ ריאמ ןב 'רד2019 רבמטפסקטדופה - החימצב היישעתבוליש לומ ןויווישתאמ הכורעתבגש יפר ןמאה32 'מעו רעשה תנומת14 'מע ,הדאזיבר ןור16 'מע ףיש ןבואר ח"ורתרחוסו םאםידליו םירוה לע -4 'מע ,ילילג יתיא 'רד28 'מע ,ןמסור השמ 'פורפםייסנניפה םיקוושב תלופמ?תא הפיא -ךלמה אוה ןמוזמתאמ הכורעתרגניטא הליא תרייצה32 'מעו רעשה תנומת11 'מע ,קפטס יבצ14 'מע ,ףיש ןבואר ח"ור2020 יאמ2011 תנשמתיזחת ןיב רשקה לעהקיטילופו תילכלכ