Return to flip book view

برگ های زرین کتاب مقدس – جلد دوم

Page 1

uÒhRtEtR}ÊgÊyPyN#éXeRIwyN#èXR°´yXÔÕëÔ½eÔy×xwyN#èXR¯yÄXRIÊËX¸¸X·³çxE[#"wÅéXOÕÊ´´°´½·³ÄXRIÊ°µ´¸±exyXOìÊe¤eRÒyN#Êgèx¯eRÒyN#ìëêXPëêeèXOëÊÒXQÊweRPÊeÊÔëÊëeRxuRNÔëÊwhëÅçÒéXP"¾êeÒgêeRD"¤[ÊwXéÊePëÒjXXPyXOìÊg¯eëÊe[ÒÕÊë½ePyÊeyÊe¤eÕXXRQéXXRÔÒÊÔêxQêÊÔ¤eRX2[ÊÔÊg!ÔÒXìÊeìÊgyLgZZZLUDQFDWKROLFFRP[RLìÊg±eBXy¸¶¼ÕÊtìXçXBy"ÔXrÊïêeBPPxÕXB¯yÄXRBIÊËX¸¸XB·³çxEéXBXB¯ìë±ÒÔÊÒêÊgBOBBwj"ByNBB#ByXBRBB¯yB¯eBBÊêeBêÒxBÕÅyBB"BweBRBBIBBgBBÊÔÒwtRB}ÊgBÊyBPBwyX!BRB#yXBÒXBÕÊyxB¯ëÊgÊgBÊgBÔÒ±ePByèÊÊÔ[DBÕXBìÒXëìeBëÊeBxKB¯XByB"ÊÔrRBeBQBéX4ÊìBÊïwGLBéÅëeBXByhBReBPBÒÔÒcRB#BÔëÅÒXw[BëÊu¯ygÕÊ±ÒÔxByuDB±eÒytRMD

Page 2

¤eeÊx[#yNëêxgëwÊgÊgêôÔÒg¤eÒgeÊxÔÊxOXìÔÊxOXë[ÊÔXy ±eÒeÊxÊÔéÅgDyXO¯wDäxDMeëÊeç±±±¤[ÊwKÊÔvÊeëÊeéXÒwÊgÕ¤ìÅgePNêxw¯yÒyÍÔXDwéxRQìʤvePNÍxXÊÔÍÕÊëÅ¯yÒyÍÔXDwuRNÔëÊìʤ[XOìÊeéX½wìxÊÒxQìXgQwëÖgëvePNÊÔéűeX2yyÊgOMjÊgìëìëÕXëeÅyÍxXêxQeëÊesPʱeÅyëÊìëÔjRìë[xLë[ÊìëXëÊÍgÊsPʯêÒgoOÊÔXêgÒxìëÕXwëeRÊgeÊxÊÔÒxïwNéXtëÊ±±±ÒgeÊxìgÔ[4wÊÔéXePÒgRë[geÊxjx×xÅwÕÊÊÔÍX'wgBÊvÊéXDB¯tXBg[ÊeBëÊeBìÕëgRBïwhBPw×ëÔxBÍXBxB±ÒxìeBëÊeBuDïwXBDB¯uRNBÔëÊyÊgBë±egyjxìÊgÔëÅÒX¯éXBRÜxBvÊ±ÒÔÊfByXgBÕÊÔÊgB!¯ìeBëÊeBçwyXBPBt[ÊêeBéXBR8ByBÊÔXBXeBëÊeBÔxQB±¬µ´´µ³µ¯´³¼±æ±Ô«éXgxE[Êwx8Ow±¬·¸¯¶¶¯¶³«[ÊgEÕÊÏëgyR!ïwHxÔÒ8Pu±gDÜxÍX'ÕÊ[ÊìÊwXBDéÅëeXyyQÊÍX'vÊyN)ÜxvggïwhBPwyNR'ÊìXÒÊeëÔXPxBtRB'Ê¾¹°·½¶XxtBR'Ê¾¶½´igBtR'Ê¾¶°´½¶yBtR'Ê«ÒxBywgBÔXwXBQÅÒÔxBÔÒÔxhB:¯êeBPÒeBROBI±¬µ¶½´eëÊe[ÒÔÒìÊwNRë¯×ëÔxëÊgyQÊ[RDBw[Ê×ëÔxvÊ¯éXÕvÊÔÒ±eBPhygÊÔyÊÒgB¯gDdÔXBÔÒ×ÊwDLéeXBÔèX'ÊwìÊgeëÊeB½ÒgRyÔÊgµ¸ë¸°´½·´ÄXRIÊ°µ´¹¤ex×xXvÔxFw¯XêghìÊtRÊgÊyPyN#¶´µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 3

¤ePXR¯êesÒhXèx¤ePPuNMêXÅ¯êeÅxN¤uRXRsÒhwOX!wuX["RÊgågDÕÊÊÔy#w[#RÂePyyÊgOÊÔjegìÕëgRwy#ePyuRN#ìëwÊÔX[ÊÂeÊÒgymN#éXXÒXgÊÔëÊëìëgRDOwÔXtÊÔéXDʱÒx2eÊxuRN#ìëéXOwÒÒgyêePÊgwêXtë¯êÒx2YXIÊÔéXDʱ[feÊxywÒxwghgwyÊÔwÂ[ÊêÒÔëÅX ëêÒx2tOÊÔvÊw[#R¯[ÊêÒx2ÍxÒÊeÊÕÊÊÔXt#wy#±±±¤u#v¯uXyvgÅXëçëÊëêxQwv¾u"RÊgçXOÕÊÊÔy#±[ÊêeêeÊxjOÊw¯ËXÅågDÕÊ¯eÅeÊxëʯePyçXeÊÔXöÊgX¯tót±±±ePyçX4XÊÔtówìgêÕxePX¯eeRgëeeÒXêgh±±±eeÕgN8ÕìXEÊë±è±å¸·ºçXwwÒxwRNìëÒgw[ÊìÊêÔXÊ¯X PÊÔÒ¯×ëÔxïwÊePÕëgR[gqRxeXwgEÕÊÏëgBePBX3¯ÒxeBÊxeBëÊeÔXB¯éÅrROìXBPIBwtR}ÊgBÊyPyXÔXBÊeXB2ytO×ëÔxBw[Ê[ÔÒvÊëÒÔÊÒeRTB¯yXQdÔXBgeBëÊerNGBïwGNìëÔgBywxBw[ÊwxtBX±¬¶´Xµ¸«ÒxByËx#!BÍX'8ëÊ±[ÊtR}ÊgÊyPYfìXyëÕÊyM¶´¶XRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 4

eRÊwÍxÒ½eX2yÍxÒeRÊwÊÔjXPxO¯ÊgRyXRÕgXyµ³°»½·´ÄXRIÊ°µ´º¤uRÊgÊv[ëÒ[ÔÓìÊë¤èehgÊÔxwËxLIìÊë¤vïêeP¯tR}ÊgÊìÊx¾èÊêeÊxjXwÊgÕÊëwg8ÕìXEÊÕÊwÊÔx¤èÒxOPægëèehgÊÔx¯y#vïêePx½èÊwKxw±u#xìÊevwÊgÕxD×xD¤u#xXvwÊgÕÖgeÊxìgRÒÊÔxvePÕëgR[ÊÔ[ÒëÒguÊxsO¯êÒx2[xLÊÔx±Òg±eePÊxÊxÔët eÔÊÒuDxgwyXÅïwO±±±¤eÒgePÊxæ¯êehRX¯ePX2w~ÔXIxXwyXÅë¯wgÊÔx[ÊÔ[Ò¯u#xìÊeêxQwvÊgÕ¤1ÅyxìÔXwv¯Ög½1xyxw¤Ög¯tR}ÊgÊïwÓgëËxLIègìʱ±±¤[ÊtR}ÊgÊÖëexyëë1ÅyxìÔXwv½exyêxQ±ÒxysDyPDÕÊéXDÊéXÕ¤ePXy2ëePxyÊÔËÅ¯éXPRM#ëéÊgRL¤ÒguÊx"ægÊÔéXDÊ¯tR}ÊgÊìÊe¯v¾Òx2uÊx[XÊÊÔéXDÊ¯êxQ¯v¾Òx2uÊxìÔXXwOD¯XìÒÊëéXRÔÒëXgQ¯sDìXtg±[XuÊxçeËÅìXwODwÊÔsD8ÕëËÅïwgwÊÔéXXR¾[ÊfuÊxÊÔéxÕ[ÔÒëÖÅëXRXÊëÒÊÕÅëg¯éXXRÔÒ¾[XuÊxuXÊÔÔXPëÏXëgxP¯Êg!ÔÒePX2tT¯êÒx2gMKëePÊeëePPRX¤[ÊêÒx2ÒX ÊÊÔvÊtR}ÊgÊÖëeëêÒgÊÔvÊeëÊe[Òw±ÒÔÊÒyèÊÊÔéXXBPBeBgÕXBëÍXB'ëyXBÔ¯yB¯tÊvÊgwBRMBXB±[ÊeBëÊeyxBMBRBëÍÔe¯ÒXOBBÊtNB°´tRÊgÊyPyN#¶´·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 5

vÊÕÊìÔXR#±y#RByXëÔtOgeXByXDXÒÒgByÔÊgMeeeBQÔÒ[ÊgEÕÊÏëgÔëÅÒXBwÍÊÔXvÊÕÊìÔXRB#îXìëgÊÍXB'ÔXHBÊXByÅÍX'ÔXBHBÊweRBX2wxB¯îXPBO~±eBX2yygBIvxByLNBéxÊÔÍXB'vÊ¯gëXBEXBÍÊÔXB±ÒhRÅyuÔÒgBRBLB(ëjBXBÕÅéÒxB2k"BBDBìÊgBwyÊÔXBBB±[ÊwxBBtXBeBëÊeBBìxBÕÊtRB}ÊgBBÊyPBÍxBÒìëÔgBBìÔXBDBXBB°µweRPBÜxÔ¯[ÊêeuRBÊgÊwwìÊêÔXÊÔÒ±¬µ»³Íµº¹«eBxyêeÒ$ÔwÚxBggRBÊhÔÒ[ÊwBÔÔXwtR}ÊgBÊyP±µµ´vxyëgX[DÕX±[ÊêeéXRyXxÕgw¯vxyëgéÊxPwÍX'ìÔëÅÒX¯Xj"ìÔXR#ÔÒµ´°´¹¾·°´½·¶ÄXRIÊ°µ´»½exy8P[ÊtR}ÊgÊìÊxoXëËxLIìÊxïêePPgÅweëÊe±y#véÅÕÊx¾èÊêeÊx[OÊwÊÔx¾èÊêÒÊÒweÊÔxwÊgÕ¯ÖgëgÊÔxByXB2ÔxBXBgBQBÕÊéxëÒxBuÊxBxBXvBìÔfBXBËÅÕÊéxB±[gePÊx"±eRÊÕxeÊx"ÊÔx×ÊwNIëeyÊx"wx¯ìëÔjÅéXRÕÊéxÖëeBBBëxBBBìÊeBBBêxBBBQBBBBvÊgBBBÕ±±±u#xïêePÒÍX'¯tR}ÊgÊÔÒyLBgBëXBÔÒÔÒyÊÔwBeBëÊeB8BBPBBBÒÕXBBByuBRBBBHBBìXBBBËÅ¾exyëgBBMBBDBBBëXBBYÊëXBBBwÊgBBwéÅ¯ÒÔëÅyéëgRÊÔêePÕÔìXëgReBBÊêeBBBRBBÊxBBBuXBBéXBBBDBBÊ¯wxBïwNBRBtBë[XBeBÊx"BgB¶´¸XRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 6

¤eÊêe×xX¤eRXOPgMK1eÔxÊÔÒëeÔëXRÒXwÊÔ8ëÊìXhR¾èÔëÅyÒxëwìxhRvsPÊÂeRPRy2ÊÔéÅXÅ½eÔyÔxQwéÊ±ÒÊÒuÊxÔÊgéxXÔÒXgQëéXXRÔÒyÊÔwyÔÒw¯Òx2ePÊxeR OÊgXÝggëXçXJ¯yDëÍXÊxR¯1X2ËÊgRÊÔjxéXehgëÒxèxXèÔëÅyÒxxéXXRÔÒËÅwéx±±±¤ePÊx"ÊgcR#XèÒgÒX ÊÒxìÊgwÊÔyx´¶°¼½·¼ÄXRIÊ°µ´¼±ÒxeÊxyxìXÊg!ïwOgéXDÊìXogëegePÊxXêÊÔÔÒéXDʱeRXÔeÊx"Ôg~éXDÊwËXÅëÍÔÊgëÒxePÊx"wPDëwPgÊÔéXDÊËÅìXwODÒhëÒgeÊx[ÊeÊÔéXDÊ¯ÒÔÊÒugéXDÊgwéÅÊgÕ±Òx2eÊx[Êe±eeÊxXRQéXDÊìÊgXêÊÔëÒx2uÊxçeXrgwÊÔXêxyXO¤eRÒyXÒXÕÊëÅ¯XêxìÊ¤X2eë8ÕìÊë¤eRP.gXéXOÅìʱ±±[ÊêÒx2ugÒxéXxNHg¯[ÊêÒÊÒyN#ÊÔÒxèx¯êxQwÊgÕ±éÒÔÊgQBÕÊëÊg!BÕÊÔf¯ÑgBìXÔÒÕÊÔxB½eBRBX2wxB[ÊêegBEÕÊÏëgBoXBëwwyXêÔXBÊw¯éxBvÊÔÒÍX'¯tÕÊwBeÒyêÕXÊ¯gBUyXBtOBsOwwBìeÅÔÒjR¯êeBêÒÊÒêeëÍXB'ÕÊ[ÊìgQBHïwhBPwgBEÕÊÏëgBuÊgÔÒ½¬¹°´½´³éXBRBgBçëÊ«eXByÊÔXBÍX'gBxBE¯gBEÕÊÏëgBïwIBÊëÔÒ¯eeBeBQ¯8BPBu±Òxu#B BÔXHBBÊÒÔx±¬¶´ë¶³cR~xw±æ±Ô«ÒgRyÔÊgêÒXKÊÒÔxÔXR#¯gXH8O¯ÖeLïwPyÒXÍX'ïêeëÔÒ¯tR}ÊgÊyPéXXPéeæXëjXD"êXX½ÒÔfyÔÒéXeRIÔXHÊÒÔxìxRÒÍXReBe)ïwXgÕÊyìXêeë±[ÊwxtX¯vgÕètRÊgÊyPyN#¶´¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 7

»½·¸¾µ¶°µ´¾»°»½··ÄXRIÊ°µµ³½exy8P[ÊéXDÊyëwÍxXêxQëtR}ÊgÊêXÒX¯eëÊe¤[#RyÊevÕÊgR¾u#gÅëçëÊv¤ePw#XLvXÊÔÒxëeX2éÊ¤ehägëeXRxNÂvePX[#RwÊÔwÅiÂ[ÊêÒgéÊÒXÊyåXKÊeXwÊÔwÅ¯1eÕÊy#w¤ePX2éÊeeÊxoÊëÂèÒxOPèÊëÔXÊÊÔXO¯1eéXÕÕÊXÅ¤eRXéXÊgëéXg±±±[#ìÊêg"vÕÊgRwÂ[#yÊevÕÊgRXÅ½eR#vÒxQXO¤y#vïêePxwÊgÕ¯tR}ÊgÊìÊ¾ÔëXRÒXwÊÔXhRvÊËxLIìÊ±±± ¤ÒguÊx"×xÊgÊÔx¯y#êePvìÊgx¤tR}ÊgÊìÊugÊÔx±uXx!¯gÊePXÊÔ[XXPënRNgÊtÊÔxìXgREL¤èÊêÒgweÊÔxÊgÕ¯X2[DÕXvÒhÒXg8ÕìXtKÊìÊ¤[ÊêÒgÊÔvÊeëÊewÊgÕeRX2.gXéXOÅìʤeÔëÅg¤eRÊg#¯eXXQÅÔÒwyÔÒgëXtPëXêxìʱ±±¤[ÊêÒx2eR OtR}ÊgÊÔÒÊÔ:Dxë[ÊêÒgweÊÔËxLIêxQwÊgÕ¤ePÊÔXÊÔ[ÊeXgÊë¯eRÊg#ÊÔuPXÕÊ¯XéXOÅìÊ¤ePPx2[ÊeëÍX'XeXMD8Õ¤èÊêegÅÊÔXvÊ¯êxQvqRxBìÊgwyPBÍXJBCPgBw±[ÊêePBÅèÊwÔÒXBëÊXQBP¯dÔXBÔXRBÊèXBYX¯wXBeBëÊe½êxBQtRBN)ePÕëgBR[ÊeB¯¬µ´¸¯µ³¶±æ±Ô«ìeëÊeBçgXBH¯ÍXB'½yPIB¯eRBX2wxB[ÊwÔÔXBwëÊyXPBÍgÅtOBÒÔÊëy!R#ByDXBR8BÅÔÒ¯:gBÅj"ëÒÔxByuDwhBRy!BR#uBRXKBëéXÕÔÒÍÊÔXBvÊ±ÍXB'ë¯¬µ´º±æ±Ô«±[Êêe¶´ºXRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 8

»°´½¸´ÄXRIÊ°µµ´ìxw[gD[DÕXBëêxQyXQ[PBGNìëÔgeRBTÔXvÊXÊ¯[ÊwÔÔXBwhRìeIìXBËXÔÒÍXx~xéXBO½[XÅ[DQìÒX¤exPDÊg¯êxQéXXë[ÊeéÊëgRìʱeRPgHeÊêeêePéÅÕÊwyXïêgKwëwDoGéÅÕÊwìÊêg"w±eRX2gHeRÊÕÊÔXOwêÔXwëuRÊgÊÒxÔew±èeRÊÒggR¯êÒÊÒ[gÊÔëÊëèÒx2ÍxÒÊÔgKséÅwÊgÕ±eÒyyN#ÊÔjXwÊgyXOëeX2yuÔéxRQgêxQrRL(weÊÒgeÊxêxQ[ôPePXÊÔëÊéxXëéetÊÔëÊéXXR±.gÕÊëÅëcR#ëeeÊxêeRPéÅÔÒìÒXëyx¤eRÒ×xvwXwKXìÊëeRX2wxvwXèxìʱÒxeÊxXèxyXPëÔvìÔëÊÒëÒxyÔÒXvÒhÕÊ[IgwÊgÕ±Òx2eÊxìÔëÊÒÊÔXèxvìëÕX¾eÅyvÍX'¯[ÊsÒhv[Êe±ÒgePÊxÒXOÊvìëÕXw¯êevgHPXêgh½eRPgH8Õìxw8XëeÕÊgÊgéXOÅìxwÊÔÒxéXOD¾eÒgeÊxÖÔeP¯wXt8ÕëeRXeÊxuÕÊÒëÒtXéXOžÒgePÊxitjXPX±eÒgeÊx"tÊÕv[ÊeëeXeÊxeÊwXvÍX'XÊÊg¯[ÊXOçÒÔÒv[IgwyxìÊëeRXPyÊÔ[ÊewXOìʤexPD¯exDéXÊgéXDÊèXPÒÕÊëeRgéXÒg[fÕʯÒÔxeÊxuDtÊÔéXDÊ¯ègëÒÕeÊxwXtÊÔéXDÊ¯eRwÊgÕ±±±¤eXeÊxyXt#eIî#vÍX'ëÒXÊeÊXv[ÊeXÊyÊÜxÕÊwMNêÒxyXRìÊwxL¯èÊxÊgBêxQ[PGN°±[ÊwÔ[ÒÕÊ[DQìxwyBDÕX¯ÒxxÍX'°´±[ÊêÒgèÊeëÊew[Ê[IgÕÊìÊwxO ¯X PÊÔÒ¯ìÔëÊÒïwONÕÊÔxHP±¬´¶¶±æ±Ô«[ÊyfëtRÊgÊyPyN#¶´»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 9

±æ±Ô«eBXBByjBBNBBÔÒeBBëÊeBB[IBBgBB¯êÒÔëÅÊeBwBìëÔw[ÊtRBB}ÊgBBÊyPBB[RBBLBBwËXBBGBB¯XBêeBBëvÊ°µìÊg½uRBXëÊt#BÕÊîXOB#wB[#RBìÔëg~¯éÒxBuRÊgBÊg#BìÊgBw[ëÔvÊÕÊXêeBëvÊéÒxçxBOBDXBQ±¬´»´¯´·»±¬µ¸°´¶½·éXRëÔwwXÔ±æ±Ô«eXeëÊeYX¯êÒx[Êeìx #ÔÒw[ÊyXÔÊeX4ÊuRNÔëÊhRXÔ½eÒÔÊgÒxìXêeëÖÆÔÔÒÊÔtR}ÊgÊyPìxRÒÍXRee)ëìÕXÕX¯ywÒxy2éÅÕÊoXgH[IëvÊ>´µ®@´»°´·½·¼ÄXRIÊ°µµµ¤[ÊêÒg×xÊgÊgeëÊe¾[ÊêÒgægÊgêxQ½[KyéxRQÂeX2y2ugjxuÔg#gëePy×xÊgÊÔÒxïêÔÊxgRïwéÕXŤÒguÊx"×xÊgÊÔxv¯ePP×xÊgéXPÊgÊy±[ÊvgHÔÒîX4ÊÒ[XÔXEëèÒx2jLÒxìX[ÒqgÊÔxsPÊ¯8ëËÊgÊÔxwyX#ëePÅy¯[XePÊxxÕÊÊÔxwyXűexyÔëÒ¯eÊêÒgéÊgë¤ePÅyxÒh¯êeoOXQPÊoRO½8¯êÒgePNäggwÊÔÒxéXOD±uRPRÔXÒÕÊyFIëËgJÕÊëçXOÕÊyFI¯ePÅyÔëÒìXÕÊyFIsPʯeyÊxiNéÅwwÒxePÊxìÔxÕXQÅ°¤êxQè°¤u#èÒxÍXRw±±±[ÊÔÅyÊxÊÔ:DxÖëgtëyO}ÊÒìXëÔ¯ÖeLgQBìXPee)ëêeBPÊgtR}ÊgÊyPBoO)°±¬´´µ±æ±Ô«[ÊÖx#!ìeëÊeB[!ë[KrOvÊÔÒ½ÒxêeoÊëXBRNBgEìXBÕgÔÒw[ÊvyéXBOÒXBÕçXOBÊwuRPBR8BÕg°±eBXyÒxQBèxyXB!RB#ÔXHBʱeÊêÒxvXX'ÅÔÒéXÒxQÕÊyXHyRIO¯ÒRÕÊtuDXuKégÕÊwuRÊÒyÒÔx½eeÊxÄXRÊéxPÊ¯ehyÔXëÒgÔÒìÊêÒgéX#wìgQ´³½¸µX´º½¸´ÄXRIÊ°µµ¶¤hRg¯w"RÊgÊÔ:Dx¯uRNÔëÊìÊhRÊgÊÔ:Dx¾ìeRxÊÔëÊYFïwX¯êxQ[ÒÕÊìʶ´¼XRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 10

±±±¤ìeRXÅwXÊgÅ¯êeRxÊÔw RgïwXÒÔÒë¤ËÊgÕÊwXÊêe[#ìÊëxPDÊgPÊêeRD[OÕìʽexy8PePyyÒX#ÊÒxèxìxÒÔÒwxìÊeëêxQxeëÊe¾ègRyx[ÒÕÊw RgïwXsPÊ±eRXÅyÊx"gÒÔXÊÔjxYFïwXÒÔÒ¯èÔÊfyePX2yuxgwyXÅ[ÒwÊÔéŤ1ÔfxÕÊX¯xu½ePKyxwwyX#[Òw±yÊfyéÊÔfÔ[Qwwxtë8ÕtÊÔÒx[Dxë¤×xÊÔÒxÍxëxÔÊeRéxRQìÊxÔÊeR°¤vgÔÒÊÔjxyXÕÖX¯uRNÔëÊÖeLgQìʱeeÊx"xtÊÒgÒÔX¯æXXëéx"XwÊgÕ¤hRgëéXDKRÒgÕÊÊÔÒx¯êegRÊìÊ¯uRNÔëÊìʱ±±¤XDÊÔÒxéÒgìXeP¯ìÊêegRÊwéxRQgÒìʯePyÊeÊÔjÊÔÅwgDìXìXXêxg[XÕw¯ePyÊeÊÔÍX'ëeÒyÍÔXDÍÊgRwë¤eX2y[PGNxìÊewexyéxRQwë¯ePX2y.guXêÒgePNÊÔÒxÕÊëÅw[ÊxéXXêeÒÕÊëűeÒePÊxuDÔÒuD¯ePy[IÔéxRQwêxQwyë¯éXÅwÊgÕ¤eRX2.guXePNÕÊëÅw¯uRNÔëÊìXyÊgìʱ[ÊêÒx2weÊÔuRNÔëÊëêÒÊÒyN#ÊÔÒxèxêxQwÊgÕ¯[ÊêÒÕXX[ÊyXOgHÔÒÊÔÒxÖëeeXêxQ±eÒePÊxÊÔXìÊeÍX'8ÕìXwÊgoROëyÊÕÔÊÊÔjxBlRBeBëÊeB¯êXBPBéeBêÔXBKBXB±¬´¹¼«eBPByêÔXBÊyBÄXBRBBÔÊìXBeBeBQBwÔxBhBgBIB[#B"Bj"BwygëÒ±eBXyÕX¯eBëÊe[PBGNBéeRBÔÊgXBéXhBOÊÔÍXB'ëç¯yXÒXB¯cN¯ÍXB'¯êeÄXRBÊuRNBÔëÊ±ÒÔÊÒyÔÒw[#RByBKBËXBBÊ±eBxyèXBÒÊgBeBMBÔÒîXB¯yXBQÍXB'ëyÅìÕXBÕXyBPIB¯eBPÒyBtRMBDBÊÔêePBÅìXB2ÔëÒ±eÊêeRÔyQÊìXêeëçhPgwwÒxvÊgéXDXO¯eÒxêeÅeëwyN#èXRvÊÕÊwyXÒxQ¯eRIÕÊ[DÕXtRÊgÊyPyN#¶µ³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 11

êxQÖëgXvxuRNÔëʽÒÕXyu# éXÓÊÔÒ¯eeeQèXPwÊÔêxQÖëgXvxuRNÔëÊ¯êePÅXwGÊÔÔÒyèX'Êg´³°´½¸·ÄXRIÊ°µµ·X2.g¯ePNÕÊëÅw¯ìÊêeRDMêÕÒÔÒwìÊ¤Êg#¯ìeRÊÕy2¯êeDÔëÔXwìÊ¤ÔëÅgÒXgë±±±eÊêÒXÕwxMPéÕéÊg#ÕÊiMRéÕéÊg#wexyêxQÊgÕ¤eÒgyÊx"ÊxÔwÊgÕxD×xDëeyÊx"t wÊgÕÖgyÊx"ÒXwgÒÊÔÒxyxRÔXëÒgyÊx×xÊgÊÔjxyÊx[X ÒÔëÅ¾[Êxgx¯[ÊÍxXêxQjOÊwxïêePPgÅwÊgÕ±[ÊéXQyXOìÊeëÊèX¾[ÊtR}ÊgÊÖëexóyë±[ÊêeÊxçÒêeR'ÔëÔx QéÕtÊÔxêxQÊgÕÂeeÊxægyÊxïwëÕXÅ½exyxìÊe±uPyoOÊÔxuRHìX[OÔwXÊèÒgægìÊwH+æeÊwÊÔx±èeRXxìÊwH+ìÊgxÕÊÊÔÒx¯yFjxwexyxóyë¯êxQ±ÒxguÊx[OÔxgyÊÒëX[!wXʽeXyÐxéXÕtvìÊgvʱ1XOPËXÊÔxëuPMYFxgwèÔxyu#wéXP¯eÒgeÊxæg!XtëeePÊxtÊÕXêxwPÅgeBÊxB"BægB!BBvyBeBQBëeBeBÊxB"BBtÊÕxBÕÊvéXB#BÊvMBRB±±±eÒguDBwhBRBeBeeBQBÔÒÜxB~xBvÊ±¬´¼µ¯´¸º¯´¸¹¯´´´¯´´³±æ±Ô«[BÊêewB#BXLBÏÊëÒÕÊXBéXBOBRBwuRBPBRByw[#BìeBëÊe[B!B[RKBRBïêePBPBxÕXB¯gBxEBvÊ±¬µ°´½µ´wKBXMB°µ¶°µµ½¸éXBR#B#BÊ°´½µ¸¾µ½µµy«ÒÔxBy±[ÊgfXtNëÔÊeX¯êXPëyXëyugRN¯êÒxugÕÊÔXgëqRGërROiw[ÊéXRÒűµ³·¯´»´¯´´´ìXêÔXOwÒxÜxÔ¯vxéXORÒÔxÔÒ¶µ´XRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 12

êxQèÒXÍx°µueXëyN#èXRìÊïwGLBïêePÒtRMD¯ÒxyÔXMBÅéÅkÊèxQKÔÒêxQèÒXÕxgBïêgQéÅÔÒwìgIÔXQ±exyËx#!ìÔXÔÕÊÔyxèÊvgrRO¯ÔXIÊvÊ8Pu±eXrReQgÊgeX2yygIÊÔÒxèÒX¯êxQº°´½·µÄXRIÊ°µµ¸±[ÊÒxPDëÊÕÊ.Xwvïêehgë1X2yìgRÒÊÔëÊwvïêeP¯sPÊ±ÒÕXÔÒXX[ÊìÊgÊÔäXEÊXèÒXQëÊgÊÔÒxÐëÔv±eRÊxPeÊx"XwxÔÒÊgÅëÒx2eÊx"ePNÊÔÒxÕÊëÅëÒÕeÊx"ÒXgëʱ[XeÊx"×xXÊÔqRI~ïwNRë[#MeÊx"ÊÔêeÒÔxy¯eeÊx"g#MPëqRI~¯ÒgeÊxÔÒXyÊÔwÊÔ[Êe±eP#ëÊ[IggHPXêghëeÒÔÊg8ÕgÊÔäXEÊX±±±½exy8PêxQêXÊÔx¯wgÊÔx[ÒëèÊêeÊx[ÊewÊÔx¯u#êxQwv¾èÊwÊÒ¯èÊêeRÊÒgX[ÊÔxëèxeQÊÔx¯éÊeÕÕÊÊÔéÊgRÊëyXDÊÔéÊÔxéXODX±±±ìÔëÅéëgRi!ÕÊÊÔ[ONÔÒéXePPRDëeëÊeBìxBÕÊ¬µ´¶«ÒëÊÒë¬µµ³¯µ´º«tRB}ÊgBÊÍxBÒëvëXBPBÔëÅÒXB¯eBëÊeBìxBÕÊèÒXBÍxBÒÜxBëvëXBPB°´ìXwP!æÔÒìÊg¯wDBROeXBÊÔ:vÊ±ÒgRyÔÊgBìëgeëÊeÐëÔ¯¬´µº«yBÄXRIÊÔÊxBXcR#ëÄXBRÊePXBO±[ʱ[ÊÒÒXw¯cR#yN)ëeROIuRNIwsxyNK!ÔÒ¯êÒx[OMBÒXÊëÊweÅygHw8P±vXwëyw¯[ÊêXBÒXwèÒX¯vÊÒxëX°µìX#BRBgxBEBéXOBvÊ½[ÊìeBçXB8ÔÒë1ëÊyëÔ[BRxBEBë[ÊéXQByXBOBwËXGBìëéXB4ÊyXB±ÒÕÊÒgBytRÊgÊyPyN#¶µµZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 13

¬¶µ½µ¾º¼½´Xx¾´µ½»XPx±æ±Ô¯[ÊéXQÔxìë«yXëÔîXXÊ[XÔvÊ±¬µ´°´»½´´y±æ±Ô«[ÊêePBÒuRNIÒxÜxÔeÒyuRNIëÊwyXEBÊÒÔxÔÒ±ee[ÊyXxgBÒÍÔXw¯ÒÕXyèÊxÊyXOìÊgBvxeQy'XRÊÔìë±´cR~xë¯µµ´weX2yygIÊÔÒx¯èÒX¹°´½·¼ÄXRIÊ°µµ¹¤eRX2wx[ÒÔëÒèÊxÊìÊ¤eRÒÊg×xvwXêghìʱ[ÊêÒx2gÓÊguÊèÔÒXìXDÊÕÊëêÒgÍxÒuÔÕÊÊgêxQ±[ÊêÒgéXQPÒx[ÒïwXgÕÊg¯wXhRgRDOtÊgéXÒ±[ÊêÒx2yK"ÒxjgÔÒ¯wXyNLRgRÊg±èÊêÒx2eR OÊÔ:DxxÕÊ¯y#vïêePx¯tR}ÊgÊìÊ½[KÊg½uKyvëÊÔÒxBÍxBBëèÊêeBBRBBDBB[OBBÕ\BB±èÊêÒgägtXëêeXyìÊeXvÍgBÊëêxQXBvrvMR±eXyvìÊgBBBBuBÔÕÊÊgBBBBwBêxBBBBQBBBBBéÊë½[K¯[gjxyePXìxDvïêePw[ÊyNRNhRvÊéXXÍX'ë¯yPXgÊÔËxLIÚXÊÔxBBÊÔxBBBwMBBBNBB±ìÔëÅÕXBBBÊÔtRBBB}ÊgBBÊÚXBLBBXBEBBÊwvÍXBB'XBB¯eBRBBÊÒgBBuÊxBXBB[ʱ±±eg8ÕìxBÕÊÄXBRBBÔÊéeBÊxBBÊgBÔëÅÒXB¯XBB BPBBÊÔÒèÒXBygBBIBÕgB°´¶µ¶XRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 14

çXOBÊ±eXytRB}ÊgÊÊÔÒxèÒXBeëÊe°±eBRPwxB¯eÒyéXBDY"BPìÔÊhÊÊÔèÒXBwìgëXEBw±¬´¸¸«[ÊeëÊeïêePÒéXD¯ygÕÊ±¬µµ³±æ±Ô«[ÊwgèXQÊyN#èXBRìXj"gXÕÊweXy4eÔXR#ìgBR#KïêāÊë¯wONvÊwÒÔÊÒwÒxÜxÔ¯y#BRmxeBëÊeeRB OÒÔxÔÒ°±[BÊêegRBIwxB¯eRIBéÊÔëÒÕÊeIB[ÒxQÔÒ¯èÒXBÍxw[Êvʱµ½´º¾µ»½´µXPxwÔxh[XÔwÒÒgyvëÔ¯éXXÔÒXÊ¯eÒy[ÒwÊÔèÒXB[XÔ[RLxèeÕÊyX#Ê¯gBIyXRj"°µêÒÔëÅèÒXïwNRëw¬µµ´¯µµ³«eÒyêeëyN#èXRwÊÔyX'±[ÊwXrL(v#Êx!w¯[ÊçxODXBQëyXëÔîXXÊçXOÊ¾¶µ°µ¼½µXx«[Ê8OhR[R!R#eBÒÕÊÍX'yIÊë[NE±eXy×g#¯ÄXPBÊéëeèÊxÊyXOcGÔÒ¯êe±¬»°¸½´éxÔèÒXìÔXÒgëäXGIʼ°·½¸³ÄXRIÊ°µµºX[ÊêÒÊÒvwÊÔéÊÒgXéXÕ¯êxQeëÊe±.hägéX#Xwxw.Êe[gBIBBìÊgBB@ÒxBDBBÊgBB×xBB¯êxBQBBeBBëÊeBB±>¬Â«jtBXBBeBBPBByÔÊeBBRBÊgBB×xBB¯ÒÊeBBXBgBB±èxPDéÊÒgX±uDgYLw¯êÒgM[KX"vëwÊÔÒxBBÔXBB#BBBÔëéXBBeBBBPBBÕwÊÔÒxBBB[DBB±èÒÊÒ¯eePyÊgjÔwyX#±èÒgMéXQPéXÒËÅëyÊxÔÕÊÊÔÒxìëÔ±uDÊxÔi¯Òg[XÊÊgêxQeëÊeë¯uXÊÔXBCPtÊÔÒxBìëÔ[QvÊÕʱeuÊx"t wu#ÊÒy[#Ri¯[ÊsÒhePyreEÊgwéÅtRÊgÊyPyN#¶µ·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 15

¤uR#XuXXÂeX2wOX"vXw¤eÅvsÒhëÊi¯eX2ìxÒvgw[#Rw[#Ri¯ePy[XÊÊg¯êxQeëÊesPÊÂÒÕXèhNÊgwìë±¬´º°´¹½ºXPx«[ÊêÒXgÊÔëÊw[Êy#ÕÊwMN[#R:DxÕÊwXèXQÊuRBMvÊ¯èÒXéX4ÊÖXÊeëÊewÒÔÊÒéXPROÊwÊgÕeÒyéXDÒxÕÊìÔXBÒg¯[P!gÊgÔÒ¯ÒgRyÔÊgÔÊÕÅëw PMÒÔxBjx[XG¯gXw±[ÊêeêÒÊÒw}ÊÔÊ¯j'ÔëÒÔÒèXPw¯y#RÕÊyÊìgxEX PÊÔÒ±[ëÊÔÊeXêePPêÔXKyXgXêee'ÔèÒX´µ½¸¶X´¶½¸µÄXRIÊ°µµ»>½exyv"êxQ@±eeÊxePNÔXR#ëoRÔëyXvïêePsPʱeÒxêeêÒÕ[DëìëgXwìÔXR#wéXP¯[ÊeyX#ÊgHP¯êeêX×ÊêgQw[QéÅÕʯ[#ePÊxÊÔÒxéXÒéXXÒXëÊgÊgÔÒëÒgeÊx8#(ÊÔëÊX[ÊoROeÒePÊxÒxêeDéXRéXDÊìÊgwÊÔyXhRÊgÕ±eROQePÊxeÒxêeRPDwÊÔwÅë>½[RIO@ÂeXêeqDMPëÊgeëÊeeXw[#RëêÒx2reEÊÔXgw[#R[ÊêeRëÔsD8ÕÔÒwDÔePXëçXQtXÔxFwåXDwÒÔÊeìgHP¯1gyÊÔëÊéxëeXyyXOwëyÔxwÊÔëʯuRXëÊ¯êeÒ$ÔëXuYXëÒëÒgéXÒgÒhëÔÊx±1ÒÔëXRËX#wÊÔëÊwêeÔÊxëePXxëÊÕÊÊÔXìëÔwy#t¶µ¸XRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 16

±Òx2tOjxgÊÔXìXÒÔÒë[gÒxgÊÔXìXuëÊvM¤1ÒgéXOëËëgFëêeRD[OÕÊeYXÕÊÊÔëÊXë±eÒgwxXéXXPYwëÐëg XìXgRELYwwéÅçX±uRXXKXëÊìXuÕÕÊëeÅìëgXyYÒTÒxwDgÒxêÊÔwXÕÊyMgë1ÒxêeêÊgOéÊePKxtXoRO¤ÒXQìëgÊÔXoROêXPêxQë¯ÒxDÊÔÒxéXÒ¯êÒx2yPëgXÊ¯eèxNHëʱ[ÊéXÕyjXeguDÒhwìePKxePXëegycÓìÊgwìÊêgt¯>Òx2gMKwëÊïwLÕÊë@ewgìÔëÊÒÕÊëuNÕÊÂ>eÒgËëgFjxéXXP[Qwë@eoGLPéXeÕ8ÕÕÊëÊw±eÒx28RIéÊeXëéÊggXÊÔëÊgìëéXBBÒÔÒëÒgBBMBBuNBBRBBeBBPBBgBB±ÒxìÊwNR¯Òx2ËëgFBÊÔëÊweÅeBP#ÊÔêxBQÒxBBéXBBBéxBBB½ÒÕXBBBBBBBBBXBBBÒÔÒweÊxÊÔÒxB[ÔÓ¯[XêXBPyXBgÊÔÐgBBëeBBBeBBBÊxBBBÕÊÔÒëÊgBBBOBBëeBBBÒÕÊeBIB±ÒxBBygB#BBRBëÊmxBBeBëÊeBBgR¯êeÒÊÔÔx¯jxéX[LDïêgO±±±eeÊxà½exyv"êxQÞÕÊeBIB¯ÒxB[gBBIBw¯vçÒXBïêeBBPBtOB:BDBxBBgBÊÔéXBDBBÊéXBXBPBwBéÅ±eRÊÒgeÊxçÒXÊÔìÔXR#¯Òx2YRBEBBéXBBÔhBBéXBRBBÔÒÊÔëÊvÊgBBXBBPBwÊÔÒxBéXBwvÊ[QBw¯ÒxB2eBÊxBuBRB#BLBéÊÔëÅÔëÕXBÊÔ[OBRBPBëÒÊÒuÊxBtRÊgÊyPyN#¶µ¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 17

[XKéÊÔXBXGBìÊgë[gBÒxgÊÔìÔXBR#BéXXBPëeËxB#!BéÊÔXXGBÕÊë["ÔûgB±Òx2w¬´º¸X´ºµ¯´º´¯´¹¸«yBÄXBRÔÊÕÊêëw¬¼¶«ÔÊÕÅëw BPBMÒÔxBìXBRBÊdÔXBÕÊÊÔìeBPÍXBÅ¯gBxEBvÊ°´ÊÔyPhXtÊ¯ÒxyËxB#!çÒXwONBkÊyPIÔÒwêxQèÒXuÊë$ÔgBîXxEgxBEvÊXÊ±[Êwg[ÔXêÔXKyXgvÊ¯èÒXÒÔxÔÒ±eyyXgéÊxR¯éX#ÊìXwwyPIve¯ePyêÒXR¯[ÔyÔXOwXyXgÖXÊwë··¯´·«ePy[XKBéXDÊìÊgBj"gOBìÕgwèÒXwÊgBÕ¯ÒÔëÅyêÊgOQÊÔéÊÔXBMXPBjXD"Bw[KéÊxy¯êeBPPëéÊÔXMXPìXBKëyÒgOçÒXBéÅïêgO±eXyrBL(ìÕxgyB#OYxBwéXDÊÍX'YRBgvÊw±¬exw#BXL´¹ºw¯[ëÊÕÊyX¬µµ¹«éXQtÍXB'w¬µµ¸«èÒX[XëwvxBeQw[X BPÊÕÊ±eXByeëÊeÐgéeBRÔw RBw±ÒÕXyXRQÊÔYRNyXgèxQKæÔÒ¯îXORL#¯yX4ÊyXvÊ¯ÒxywHwwxéXO±eÔyèX'ÊÒÔxgDBReXÒëÊÒgB#wyXÒXïêgBQ½ÒÔÊeÒxëgB'ÔèÒXìÊgByÊePìX¯êÔëÒvÊÕÊeBI[ÒxQïwDBeÊÔÒ°µ[#BÒxwBÊÔÄXRBIÊïwB!KB8OBîXBORBLB#B¯ÒxBûgÕÊÔXBjÊÒgBXéÒgBXBPÅìÊgBy#BRw[KBeBXtXBLBÔÒ±ÒxwxBy¾·¸½´³igB±æ±Ô«eXBX2y¯[ÊêeBw}ÊÔÊèÒXÕÊwyÊgBxEBrXGBÊÔÒxÔXBÔ¯y#BRgBÒÍÔXBw±eBÒywfÔÒÖeBLËXBËxMBY#gy#BRw[XeBPÊxÔÒéÊÒgBX¯èXBRÕÊeIB±¬¶º½µµXx¾¸·½µ¹¾µ»½µ¹¾µ»½µ³èÒXéXOy#RwÒxeÊxvÊy!R#ïwHxÍXx~x8ëÊÕÊyMYRgvÊw±¬¶½´¸éXBRgçëÊ¾·»ëµº½µ·Xx«[ÊéXRBëÔ¾¶»½´µXPBxB¾µ¸°µ´½µÖgGBçëÊïwXBÔ¾·¸½´³ig¾¶¸°µ»½»¾¶³½¶¾´»°´¶½¶éxBÔçXBOÊ«[BÊêeèʱ¬·¸°µ·½·¶µºXRÊÍÒXQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 18

èxj"[ÒxQÖÔX[ëÒéXÕÔÒuÒÔXQtEÒxQÍXRee)ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 19

eIìÕXÕXëéXeRI[DÕX°´jxBïêeBhBgBëËxBLBIBïêeBPBgBXBw½eBxBy8BPB±±±×ëÔxBwyPBIBjxBBcRB#BweBëÊeBë[#RìgÒëu#êxQv±uXBYLNëèeÊx[OÊwÊgyXPBDÊgwyXPtR}Êgʸ°·ë´½·¸XRIÊ±yyÊevÕÊgR[DÕX8#"ë×ëÔxéXg´´°¸½´ë¸°¶½¹ÊÔhËX°µµ¼¯ÒgB[xBMBBtXBgBBêXBÒXB×ëÔxBBwyXB8BBëÊÔÒwÊeïwX½ÒgÔÒXBÊÔéXgvÊêXBÒX×ëÔxwyXMéÊxPw¯ÒxXPxÕÊeXwXvÊ±[ÊuRNÔëÊëÜÊÔÓ[EBjBeBPBBNBB±±±eBBPBPBBycBÓyXByBXBgBBéÅÔÒZZZLUDQFDWKROLFFRPéeRÔèX'ÊwÔXHBÊÔÒXQÅePBDÕXeRIBÕÊèXOìÒXXÒxBêÒgÒÊÕÅgR×ëÔxBwÊÔyXÒxQìX$ÔëÍMDBÕÊ:fBÕÊimLéXBDÊeBIB±eeBÖxTBÒëÕyNRBXÊeBÒxj"BÍX'èìÔxBÍX'wéÅw±eBRBÊgByxXBwÒëÊÒwNB#BNéeBÅÔXBìëÔêÔXBÔÒéXeBRBÊ±[ÊìÕXBÕXtXBÔXBR#BgrRBOBëgBäXBéXDBXB4Ê[fBBéXDBÊgBwyëÔéÊgB!BvÊÔÒ±ÒxBÔëÒÔXRB#BìgBÊéXBPÊeBÒÕÊêxBQBjXêeBëèXB'ÊÔÒëêeÒgBeBëÊeìÒxBPBDB\XXBeBPÒyBRBgBéXPBXBÒxéÅ[Bë¯vÊÒxëXB±eBÒgÕÊìëgONywëÒxtL#yNwgBÒtR}ÊgÊyP±eÅÒxx¯[ÒxQ8ÅÕXRvÊwGBÔÒ±ÒÕÔëËXéXDBÊrgÕÊìeBëÊeB[PGBNwBeeBXyXBêxBQèxBéXOBwDBROBëéXBÕgÕÊjRBXÊ±[BÊÒjxéÅ±eXÔÊgLÊéXQwPQgÊgg[#Xy

Page 20

±ÒxêÒÊÒêXÒXïwXÕÊjg±ËxqsëûÔhìXCPqw±eXÜÊÔÓ[Ej~gi¯ÒxêÒÔëÅtXwwguRNBÔëÊeIÕÊÊÔXQÅgEBexwÊÔÊeïwXïêgBLëäëghRë±±±eÔÊfÊeïwXÔÒÊÔXQÅëegÕXuRNÔëÊeIÔÒÒxìXwÊÔXQÅëePeÊÔéXDBÊÐëÔÊewyBX#BïwOBXéXBëëéXPBXBë8XBRBPëÊÒxBQBïêÒÊxXBìXBÇÔi±±±éXBX#BOBoROB±eBPPBXBP[ÊuBRNBÔëÊÔÒwÊÔÊeBïwXXBeBewÊëÔ¯wBXBgÒxBêeBÊhRBBÊg¯wXBNBëÊÒìXÊeBïwOBgBêë¯XBwK(ëéXBXBÔXBQëçÊxBÊëëêgBLÍÅwBÊÔéXDBÊ¯éXBDÊïwXÔÒëêÒÔëÅuRNBÔëÊÕÊÊÔXQBÅgEeBxBwÊÔeëÊeBïwXäëg¯êXBÒX×ëÔxB±eÒg[BXÊwÒÊÒÒxÔÊÒwÊh¬ÒÊÒÊgRB«ÍÊÒñgó[ÒwÊÔXQÅ×ëÔxB±ÒÔëÅéëgR¯ÒxwÊfBÒxéXÊewtXBÕÊwyÊgBRBÊXBÊÔXBQBÅïwOBgBEBBDBRB±±±[ÊfBÊëéXBÒxBQBiRB}ÔgBEBBDBRBwÊÔXBQBÅëʱ±±ÒgePÔyuRNÔëÊÔÒéÊëÔX8BB#"B[DBÕXBwÒxBeÊxB"BY BIËXBBÊÊfB±¬µµ´¯µ´¹¯µ´¸«[xRBÜxBëwwxBvÊyNB#èXBRBÍxB½eÅÔÒÊgÊwìëgÊìÒXÕÊgyGR!¶¸XRIÊ°µ¶³¤ÒxéXÒXsD8ÕëéXXR¤eKMDëeÅeëwÊg!¯ÒÒgwKMÑgtt¤eP.gëyXÒX¤ÒxXGéÅwéëÔXëtgyXÕëéXP[x±eÒuRÊxÊÔéXìÊeyXÕëêxQç±eRÊÒguM!ÊÔêeÕgìXxÊÕëeÕXìxÊÔ[#ìX[Ò¤eRgëexìx½eRxq}XìXçÒw¤eÅyèXLÊXXOìÊesPÊ¤eÒÍX'ÊÔXOXeÅyyQÊ[xLXëʱeÒgeÊxêÒxDéÊgìX×xëeeÊxÕXéÊÔxéXODêXÅÒxQÍXRee)¶¶³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 21

¯Òx2ePÊxhRë[#çÊhtéXPêXűeRÊgeÊxCPéXÕë±eRxeÊxÊg!ÔÒXgQëéXXRÔÒËű±±eÒgeÊxçeËÅìXwODwsDìXéXMëwgwsD8Õ±eeÊxêeRXÖeLrgwwÒxeÊxyÊgXX'ÅÔÒ±eÒgePÊx"éÅäÊgÊÔÒéXLOÊëÒgeÊx"ÔxéÅÕÊy#'R±eÅeÊx"géÅgìÊêeÔÒéÊxRëÒxeÊx"éÅÔÒìgR¯[DePÊxsXéÅgéXXÍX'¯êÒx2[DÕXeëÊeéXeweë±ÒxeÊxéXDÊggyÊÒëXyxëeÅePÊxéxRQw.gX[XePÊxÊÔyxëyXÒX±±±ÒgeÊxÔÊgwXëuëeP°µ´¸½µeBP°µ´¼¯µ´¹¯µ´¸½´eBP±eÔxByuDByN#BèXRBÔÒ¯:vÊÔÒêeêeBX BPyÒÊÍXBGÊYNÊêeÊxq}XBìXçÒyXÔëeBgÕXXB PÊÔÒ[ÊéXBRÒÅìÒXwXBwwÅ°µµ´¯µµ·¯µ´¸ëµ´»½·ePB°µ´º¯µµ¸½¶¯´·½´XPx¯µµ½ºXx«ÒxÜxÔ[ÊéX4Ê8OBÒÔxÔÒwyÊÔXÊweeeQÔÒ±[ÊyQÊçÔxQXBéXhOwÒxyÍXGÊXtEvÊÊf¯[ÊwxRBrL(wcR#y#RÔÒXêeBëvÊweÒyÍÒXQeeeQB¬´µ½´µéXRÊgwwXÔÒReBRÔXBHBÊèXÊyBfuÊgBÔÒéÅêÒXKBÊèxBQKBwX BPÊÕÊvÊgBXPB±ÒÔÊÒyéXRBÊÔy!RB#eBRÊtÊ¯vÒXB2ìXÔXBKBë±1gyy[DÕXìXÖTX'ÅÔÒ¯ÔxDBÕÊ[BRéÊÔëÒÔÒwyXB#[KBX"BXXBQÅXBÊ±ÒxeBIBìÕXÕXÔxBHPBwéXBeRIBêëgB8B#"B[DÕXB½eÒx2ÒÔxg¯eÒxwgvM#µ·ë¸°·½·ÊÔhËX°µ¶´¶¶´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 22

e~w±eÒÔëÅCPBwéÒx2XPBÔÒÊÔéXDBÊëeÒg[#BÊÔÊÒxQèxBìX[Ò8BÕyXʯÖÔXêXBÒX×xBÔÊÒ[PBGNBXÖÔXBêXBÒX×ëÔxBèXÊèXBOBÔÒweÒgBgRBÊyÊÔëXBDéXBDBÊèëÒçXXBëÒXBÊrxBIBw[ÊuRNBÔëÊÔÒwÊeBïwXÔXBêXBÅ±±±eBPBXBtXBÊÔéXDBÊeBE±eXtGI¯ÖÔXêXÒX×xÔÊÒ[PGN½eXêÒXQgÊ¯eÔÊÒæXÒÔÒyP+wgRÊhÕÊygÔÒ[ÊvM5[#MvÊÕÊyXÖT´µ¶Ôxh¯èÕÊgÊygÊÔÒxéXODxìxw¤ìÊêÒxgÖxNXéXOÅgwìÊ¯ÒxìXÅìxwéXéXODt¯sPʯjxéxXìxwìhRPéXODtë¯[XìÊeêxQìxwXéXOD¯éXPu±eXgKègXgX¤XgègXg¯XgègXg¯êxQìʤ1Êêeg[XÊÕÊÔXR#wÊgÕ¤éÊgM[XÊëÊhQÊÕÊ[ÊêegXéXvxìXéÊëÔXÔÒwRxOûgÕÊi¯è±å¸µµçX#tX±ePPyçXBÒÊÔÍXXgËÊgG~ÊëyÊgXìeRIBéÊg#tX8ÕgÔÒeRI8ÕgÔÒÕxPwyBìXgÕ¯eÒgËxgy"wBÖÔXeeêX¯×xÔÊÒyPIëÊ8DBXìxÕÊëeÅg×ÔxÒe±eXyÕXeëÊeÕÊyXD¯eÒgÔëgJgQvÊ¯tX[#Mwg PwwIÊëvÊÔÒÒx´¹°»½´XgÕ°µ¶µéXBÊ¯ëÊYLÔÒ±±±ÒxBêÒXB#ÊÖÅéXBÔÒéXBRÔÒìÒgBsPBÊwèeÒyXBÇÔY[ëÔÒÒxQÍXRee)¶¶µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 23

ÒxÖÅéXBÔÒéXRÔÒwìÒgBÂePB#RBXQBPÊ¯1XÅìÊ½uBK±ÒxBêXRëeBRKëÒÔÕëÑgBéXDÊë±[ÊêÒXgéXQBÔÒéÒx2ÒÒgìÊgÊÔéXDÊêxBQwePXyyX#BXQPÊ½ÒÊÒdXsPÊë1Òx2ÒÒgBéXQÔÒXB½ePBKêÒÊÒËÊxÒxBêÒXB#ÊÖÅéXBÔÒéXRÔÒwêxBQïwBgw±[ÊjÊÔÅëcNÔÒéXQyXOÒXKvÊÔÒwÊÒxQìXgQBëuRNÔëÊgywX¯ÍxXêxBQìÊ½[KêxQïwgiyN#èX¯[Kyv"vXBwìÊwgwêxQÂÒxB2yÊx"[OÔ¯ìÒxyæXBPFçX8PBÍxBXBBêxBQB¯xBBêÒgBÊeB½[KBÊgBÒxB2yBuNBMBvXBwìÊwBgBë±ÒÊÒËÊxBj"B±±±u#æXPBF["BgMBìX[ÊgëèÔÊÒyOBRHÍgRB¯éxRQBëuRNÔëÊïêÔXÔÒ½eBxy°eeÊxXBPéÅÔÒvïwX±1XB2yÜxÔ[OÔXBuRNÔëÊw½eBxy8PêxBQ¯tRÒ8BOw±±±eeÊxêeRDuRNÔëÊwìgRêÕÊeÊmë±°¤[ÊvÊÍxXêxQçxvhXByeÒtBÊx±eRBX2[Ò¯[ÊÍëXBKBÔXRB#yBÄXRBIÊëÖxBXêÒXBsXBwséÒxBêeRBRëtMBDwÊÔjÊgvÊ±ÒÔÊÒyéXR[ÊwxXOIêXwXÒX2ëgëXBEÕÊyXRÒsOwÊÔÒxwHxy±ÒÒgyuRLB#ëyxOIéXÕÕÊÒxELgÒ±eÔyìÔXwKXMswÒxBtXMëÔxGçxÔÒw[ÊyMéXOvÊë1ÊêeÒhRByçXRhÒhîéÅ8ìÊwGÊÔyëyÒÅëÊeB8ìÔXÊy'XBRw[#ÊwgBwMN¯[#RBeëÊeÔxFBÕÊ:Kv"¯wXBPw¯eëÊewBg±eXy[ÊìÔëg~ëÒ¹°´½¶ÊÔh°µ¶¶éÊeXÕÊìÊêÒÊhBXtXBëÔÕéÅÖÆÔÔÒw[XYRgB¬è±å¸µ³°¸µ´çXÔÒ«vxByÊëÔX¯yXBRÊ[ÔXBDvÊëgBRXwXDygÕÊXBÊePPy2yB!eRBIÕÊ[DÕX8BëÒvÊêÔXÔÒÒXPÊëoXBPoÊëÔÒ±ePBÊÒÔÊguHÊvXÜxBDëyXÍÒXB8ÅXB[ÊyxBìXyXBgcfB:ÊÒXBggBÔëÒvÊjxB8B#"B±[ÊêÒxuBN#BgÊvÊwÒxByêeRBOQB8PB½ÒÒgÄXRÊêxQë¯ÒxvXBéÊÔÒÊgBXåÊÒXBxgB#BÜxDB±eBeÅoOBuRBNÔëÊÔÒtRB}ÊgBÊyPBuKBêXBÔÒXB'ÅÔÒXB¯eBÒgBÕXBÅÊÔtRBB}ÊgBÊìÊeBcfBìÕXBÕXBB¯ÒxBéÊÔÒÊgBXB¯tRBBBRBBXBgB#BtBXBëÔÕ¶¶¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 24

ëc¯yPBxìXyXBgëeÒgBXgjXBgÊÔcfi±±±¯eBPX21eBLyPBxìXyXBgÕXÅêxBQBwÊÔyPBBxìXByXBgB1eLBéXBÅ¯êXB8BOBKBçëÊÕëÔÕʱ±±eBeRBÊÔfBêxBQBìÊgèXB±±±ÒxêeDwÊfÕxPêxQeIÒXRPwvÊX¯eÒgyy wHxXeBÔy×xByy BéXPB"[ëéÅÔÒ±[ÊéXBgÔÒìeBPBXeBIByXOBXBìXÔXB±[Êè±å¸µ³çXéXB#BX½ÒÒgÔXÔÒ×xëYPërxDYx´´°µ½´y °µ¶·êeRBgBÕxPBeBëÊeïwXBéÒxB2XBP[ë½eBPBxyèxBvÊ½eBXBgy8BPBÍxXBBêxBQiÂeX3ËÊgwXvÊëeBxvXÒxqLB#ìXwXÔÒw[ÊéÅ[ëXBOìÊgXÅ±[ÊæeÊëeBÊwXBÔXRB#B¤eRBDeBPBRÒxBÔXBÔÒÔxÔÒ[ÒwB½exBy8PBÍxXBBêxQB¯çXègXÊeRxy[Ô±eÒgy2ËÊgRvMReRxy¾exy2gRXÊeÔxy±eRPytXsPÊëeÒxByÊëÊggBHBP±±±ÒÔÊfByÑÊÔxïw#BRÔÒÊÔjxBÒhÒgBRyÒhBwéÅ±exBy2w[ÊvÊYB¤ÍxBXBêxBQByë°Â[#BRBYB±èeBRBÒéÅìëÔgB¯ÊÔçxBEB!¯[ÊêeBuéÊÔXBÕÊXBéXBOBÅYBvÊÕÊ±eBXBByBjxBïwXBwXBOBÕÊèÊeBgBëeBXBByËÊgBvïwXBÔxÊgREëwNBgëXêxgë8ÕgB±ÒÒgywÊÒÕXjxE!BÕÊ8ÕëÒxywÊÒÕXÊÔyXB#BMBDB¯XB[Ò[LBDByXBOBë1XBQBëéXB#BÊgBëeBXBBëÔy8BÕwBÅgBgBë¯vëÔë°±[XuÊxç¯êey~ÊÔéÅÕÊ½eRX2XPBÊÔwX¯êÒÔëÅËx¯êeÅgêxwi±±±èÊêeÊx°¤ÍxXêxQyëX¬´³¶æ±ÔçXéÊxBPw«ePBRyÊÔéXOBÅÕÊyXéXDBìÕÔëXDÍXBÅÔÒhRyBy ¯eRBIéÊÔëÒÕÊjRBÄXRBÊePX3vgXIBwëePyBêÔXÊXQBÅwyPO~ÔxBwyy BwÒxywHB¯¬´º¼«yÄXRBÔÊyX!BR#ìXBÔXBKyÊxêÔXBëÒ±éXDRfÍgRyOg[#RyNRÒÊÔgÊvÊÒexRy2rL(wêxQìXÔXKvÊÊgweÒycR~xÒx±ÒxyÔXw[ÒyhRXt}ÊëÊÔÒeIêXwÒxQÍXRee)¶¶·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 25

¼°¶½µy °µ¶¸gHÔÒéÊiÂeXêeÒjPRB#"çÔÒÊÔwXvÊëêeXyXwXBOéXRÔÒ[#Rë°¤êxQyë°¤×XçÒìxBtXÔÕìÊéÊXÊÂeBX2y2hRXBXOgBHÔÒXÅ¯eBX2ywxXBOçxJBDB¤eBRXBçÒìxB¯8BÕèxByXBOìÊ¤×XBçÒìxB¯wPBQBiRB}Ô¯åÒXxBQBgB#BoxQBìʤÒgRÔÊgXOéXRÔÒvÐëÔë°¤ÍxXêxQyë°u#XOXvwÊgÕ¤exDçhhBÊÔyMBDëXBÔÒë8ÕëXBéXOBÅ¯yXBÕæeÊÕÊeBI½eBXgBy8PBêxBQwÊgBÕÊÔwXvÊëeÅeBPÊxXB[ÊoOR[NBRFë[XBuÊxçhhBÊÔX[BÊyXO±[XBuÊxêxQByë°¤[ÊvBéÅÕÊëvéÅÕÊêgBL°¤eBxByÍxBXBBêxBQB°[XBuÊxBgçBÕÊuÊxÊÔjÊÔÅéXBMBvÊÔÒëÒxBeÊxBgBuRBHBjPRBB#B"çÕÊwBXvÊgBÅçã¤ÍxBXB°¤ÍxXêxQçx°eRD"ePyYRLBIdÔX[ÊeXBêxQwÊÔyeB±[ÊêxQÕëÔÕÊyPBëyxOIBÍÊÔxEwÚxgBéXQéÒÕugëéeBÊÕgÔXMyy wÊÔyXJëÍXBGÊweÔy8PgHBw±¬µ·´ë´¶¶æ±Ô«[ÊéXQvÊÔÒtNèXOgìë[PBGNìÔÊgg±eX2y8LNÊÔyXPÍgÅìXêeëÖÔÒëÕéeRÔèX'Êw¯ÒgyÒëÊÒïwÊx8#"B±ÒÒgyÕXÅeBI[gëìÕXBÕXìXÔXèXB'Êg¯yìXBgÕëy gRBT[(±¬è±å¸´¼éX#BÕwORB«ÒxyêÒXQByxOBìÒXéXRBÔÒyÔhÍXBKgBDXeBIBìXPCPB±¬´»³æ±Ô«eXyÒëÊÒwÊxÊÔìëyìXgÕw[ÊÔÊÒÔxgyROÊéXPÕÊtXëÔÕ´¶°¼½¹XgÕ°µ¶¹w¯wgÊÔXReëXRxëìÊeNyPI¯éÊgRÊìXy4eL¯eËXG8PvwêxQèëggBÊÔéÅëÕX#ByX¯wBÊÒgÊÔëêgBK±ëgB[ÊêeRBÔtXÕÊw¯XBRPBKBg#BXRBxïwXBvÊ½exByÊgBPÊÍxBXBBêxQB¯xBëÊwÊÔvÊë±êeBÔÊgBuHBÊvX¯åÒXBxBQBg#BoxBQ¶¶¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 26

ÕXÊÔêxQBÖeLéXBMw[ëÊ±eBR}ëÔeÊxBÒxéXBMÕÊëeXBywXjXBw[ÊìÒgeÊxBj"BgBuXéÊxBPwBìë±eeBÊxtOB!BÊÔyBPGBNBéXDBw[ëÊ±ÒxB2eÊxBìÕX±±±¾ÒxeÊxXgKOMëÒvÊ8jÊÔÅÍÔxDë±ÒxeÊxëÊ[ÊÔ[ÒgyPXë±[#D±eÒx×ÒÊeÊwyXXePXOeXytR}ÊgÊyPeRÊÔÊÒ[XÊ¯[ÊÒëÊÒÔXÕÊwtXëÔÕÔÊxÒyXPee)yPIBÒxB2ÕëgBéXBDBÊéÊeBÕgBëéXBgXBìxBÕÊXB[KBXB"BvÊ±ÒxB2ÒÔxBgByX[BKXB"BXBoxBQBëtXBëÔÕìXBÔXB±¬´¶³æ±Ô«±eÒxêeÊëÒwDÔêgXyÊgëÕÊitR}ÊgÊæXÔÒwyPgXQ¸°¶½¸ë¶°´½·ÊÔh°µ¶ºÊÔtRB}ÊgBÊìÊeB¯êxBQBeBBBIBéXBeBeBRBIBBBweBeBRBPB8BBXBRBPBëÊÒxBQBéXBPBBOBÒyBëXBÊÊgÕ¯uRPBXPXBOX1ÔÊÒtRBX¯ePBK¯êeBÅXêÒÊxXBéÊgëÜxDëtBXëÔÕjR¯eBÕXyëÊwÒÔëÅX BPÊwÊÔXBwÔxBÅêXÒXBéëeBgÊéXBÕÕÊëuRPByxB B#BÊÔéXBÊeXBOBePBX[ÔÒvÊ¯eÒÊÒdXByNRB}ÊgÊìXBêÒÊxXBéÊggBÒë¯ÜxDB¯tXëÔÕ±1ÊêÒxB21eLByXgBÖÔXêXBÒXB×ëÔxÕÊwBÔxéXBOB¾eeBxBRBXBwéXB4ÊeBìÊgìeBBIB:XBÔÒXBOBw[#RB±±±uRPyXPtR}ÊgÊìÊe¯êxQìÊgyXQPwÒx¯1ÔÊÒÔxÒÊÔyXLRBL(ÒxïwxBwéXDÊweBPPyÜxBÔÍÊgÄÊÔëXöÊgBXwséëeeBPÊxBÊÔéXDÊÔféXBÒxQwyBXgX½ePPyÕXůêeÅXBQBÅjRBéXBDBÊìXLBÔëìXBÕxBgBB¯ÍÊgìÊÔëXBìÊëgBXBgByXBPBwÒxB[ëéű±±ÂeRPXgÊÔÔXBEvÊëeRX2XBPÊÔwXvÊw[ÊêÒxggBÊÊÔXOw[#R½eBeRg×xwgBÊvÊXBeBÔÊÒÕXBÔXBÕÊeBPB#BÊxBBÊÔéXBDBÊ½ÒxéXBÒxBQBéXBÔhBgBéXDBÊeBuDBXBʱÒxêÒÊÒ×ÊêÔXÔÒËxMËÊxëeg×xÔÊÒëêeÅÔXéXg×ÔÊhéÅÔÒ±[ÊêÒgnKêeêÒXBgêXûÔhgÕëwöÊgXÕÊwÊÔyÔÊhÕÊìÊw"#BÖeLËXÄÊÔëXÔÒ[Ê¬yÊgBXXB«yXBÊÍÊgBìxéÅwBRXB°eÅtOBw×ëÔxBéXgBw"#B:BX[QBÔÒyXBÊeÊwÒxByXB~XLBÒxQÍXRee)¶¶¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 27

±eÒgy8G#NëwÔxtXöÊgXvÊ±ÖÔXéXX["X×x[#wÍÊg»¸Ôxh°µ¶»tXîXÒÔfyxëgRwhRwOwjXRÔÒéXÅyXR[ÊxÔÒëXPOëeewg)vÊéXgÔÒéXBÒxQÍXX#ʱ[ÊÔxEëæÔÒ±ìÊêÒÊÒgRRJÊÔËxLI[xg¾ìÊêey~ÊÔÒx8ÕÕÊ¯êxQìʱìÊêeRXxÊÔéXDÊéXXPyXO¯ìÊêÒgxKÊÔÒxèxéXRE±±±ìÊêÒgÜxÔÒxuDjÅÕÊëwÊÒgÊÔÒxYFèXO¤ÔÊÒgXÕÊÊÔÒxnR¤éÊÒggÊÔX¯XÍX'ìÊeìÊÂÒÊÒyÊxçxt#eIî#ÊÔjxuDÂÒxyÊxæXPFXXeÊwXXÅÂePX2ìÒXxÔÒxèxX¯ÒÊÒyÊx"ÍXRÊÔX¯wDgXŤXgXGXwÊÔjxÍX'ëvgXXgÊÔÒx[OÔ¯êxQìʯeRPuÊxexyêxQwÅëÊìxwÊÔÒxYNwyXÅèXOwëÒxéXeLwëÒxèxwwÊgÕ¤y½[KeÊxeÊêeÊÒgÕX±[ÊsÒhëÊéXePgwëÊÍX'îXPRL±ÒxvXX8ÕÔÒçX±eÊêeRxÊÔgeMjÊÔÅë[Êe¯eÊêÒgÍXuXyÊÔë[OÔeÊxÊÔÒxçxE!X8Õ¯ePyXGXwÊÔy"x¯êxQwyPRÔÒ±ÒÊÒ±±±eeÊxéÊëÔëÊÔXÅçXÒwjÊÔÅëeRÊgeÊxëÊìëÔjR[ÊewweëÊeBìxÕÊrÊxByéXRB¯jxDBÕÊgyXBPOB¯ìÔÊhBXB½eBRPBtRNB(ëwh)ÊÔjXBRvÊyÊxBÍXBgw[ÊgX8OBw±[Êy!R#yXBeÕìX/ëgÕÕÊìÔXBR#XrXBGyfÔXBÔ8PvÊ±eBD"yéXPBROÊëÒXOBÊYN±¬µº´wæ±Ô«eXXjXRu}ÊÒwhÕëéXReÊxyÔxh¯ÒxyeÕXéÅåXGÊX±eÔfjXÕÅs!ÕÊeXhRéÅìXFÊÕÊsgëX#RNy¶¶ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 28

´¹°º½¹ÊÔh°µ¶¼½egyrÊxy"X×xÔÊÒûÔhgÕëë¬µµ¼wæ±Ô«Òxy[XyXXÔÒ×ëÔxéXgèX'Êg XPjXÔÒÊÔÊeïwXvÊéXÒxQdXDëÒxQuX±ÒxèX'ÊwXvÊìXÔXeÔÊfêÒÊÒéXÒgvÊw¯êeBwÊÒgBÕXRBÒÔxpNBgQBìÊÔëXÍXBRXBÕÊyPIByXïwÊhÕÊ±±±eBPXB2ìXyXBgB[QBwXêgBëXBøxB¯éÊxéÊëXBÕÊÊÔéXBDBÊÏXB!BX±eBxBDBtGBIXBÔXBXÒxB¯ePB#uRNBÔëÊÔÒwyXPBXçxY#BgvëÔëËÊgBës2ëèePëéXBOÅìÊeìÊgByPBxwëePBÊÔfBBéXBOBÅìÊeBìÊgBxBBxBìXÊeBwéÅXBÒxBêÒÊÒÒXBÕëuyéXBDBÊwÕëÔwÕëÔwxwxweX¯èÊêÒx2ÔÒXBÊÔéXgvÊ¯×xÔÊÒv±±±ePBX2XÒjÊg#ëêXÒXBgO[Q¤eXRÔÒÊgÊêXÒXB×xBÔÊÒwyXgBrXBGéXBDBÊìXLBÔëìXBÕxBgBëgBQìÊÔëXByÊëìXBPBêXBÅÔÒ>Êe@ïwX±±±eÒgjRÊÔyXBOXìXBÔXÒxQdXBDë±eÒx2tOgBRT¯ÒxêÒXBggXBëéXBëëéXBPBXByPBIBtRB}ÊgÊyPB±eBèXBOBêXBÒXB×xBÔÊÒuDBçXÔÒÔÊÕÅêXBèxBÕëÔ±±±eÒx2sgyXÒXXÊÔÊeïwXvÊ¯eÒxwDgìgRÊÕÊwyXÅéXDewyXOÊyXOìÊg¯êÒgyÖÔXìÔxÊgBÊÔÒéXÒxQyxXêXXwéÊxyéÅÕÊÊgBÕ[ÊuQÔXR#:vÊÕÊyXéXBÅ×ëÔwéÅÚgBw[ÊêÒxéXBDBÊ8}ÅyXBîXBOÔìhBgB[xMB±ÒxByëÒéxBXBuMÔÒéXBDBÊéxXB¯ÒxBÚxgBÕÊXÊÒgRy2ÔÊgwBÔyXÔxTèXLBÔÒëÊìXwy#ìë[ÔxTBéXXX±eXByyOÔyOtXBëÔÕ±eXyXRBìÔÊÒXëìÔxÊgÊgBÊgÔÒÒxQBêePÊgBèxêePBÒtRMDBwyPÒëyxêëgBiR}ÔìXwûÔhBvX¯ÖÔX[BxMìÔÊÒÊêXBÒeÒ±eyw#g¯ÒxÖÔXeeeIçgçXÔfeBRhRéÅÕÊiwB¬è±å¸´¸ÔXQt}ÊëÊëéXB#ÕgÊëÊ«eeBeIBÖeLèXRwÍXB'éÊÔëÒwXÅ±ÒÔëÅyÒxBxyBfûÔhBìÒXuRNBÔëÊÔÒÒÒgyÔÊhBggBDRBwwxvÊÔÒyBÄXBRBIÊwKBRB!¹³°¹µçxBEBîXBOBÊÂeBÒxêeBRBgÒxBêÒgBèÊÊÔéÅyNB#ÒxQÍXRee)¶¶»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 29

½[ÊyXRÊÐëÔwGNëeRÔÒw[ÊéÅgÖX#ÊÊÔêeÔX±eeÅÔÒgg(wÔ¶°´½¹´XRIÊ°µ·³¯[ÊvgêxQeëÊeÐëÔ±[ÊêÒgc#ÊgêxQÊgÕ¯uÒÍÔXDÊÔéXPRM#X[ÊêÒXgÊg¯uD"èXRÊÊÔéÒw#Më±1X2èÊÊÔìÒÊÕÅéÊgRÊwX¾ePÊeÕÔÒwyXÅwÊÔyXÔë¯1X2ÊeXìÊeèXLÊÕëÔÕÊëeëÊeïêeeP#çXÕÊX¯uD"yN#ÊÔéXROXoROë¯ueéXDÊwyXg#XÙxwë¯ÊhÖXÙxwyXÒXvëÔë±±±¤ìeRÊXìXwcR#ëÊÔêxQBÕxBgBèÒXBë¬´¸¸«yBÄXBRBÔÊweBÒyéXBDBéXBPBBÅÊÔ:DBxBXBvÊÔÒyBêeÅyNB#BèXBRBÔÒw[ÊìhBRBéÅwXBDîXBLBRBÒìë[XBÔ[xB±¬µµ¹°µµ¸«ÒÔëÅygBXB"¯wgXBïw#RBPBÔÒÊgÕ[ÊuQBÔXRB#B:vÊ±tRB'ÊéXOByPBI°[ÊÍXB'×xgBBéÅë[ÊèX'ÊwXQXBÕ½ePyèÊëeBÒymÔÒxwÊÔ:vBÊjxØX[XBÔéXRìÊgy#BR¬µ³°´»½·Xx«[ÊsÒheëÊeÍxMNëeÊêeRÔ¸°µ½¹µ¾µ´°´¼¾´¶°´³¾¹°´½¹³XRIÊ°µ·´±eX2yqëvxuRNÔëÊëvxeIçèÊXwÊgXyXÕëwXPXyÊÔìeëÊe[PGNoÊëÔÒ¤[ÊêeÒgoXxgeëÊeçëêeÅxÔxÊgÕ¤xéXDÔÒëhRg¶¶¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 30

¯eXxyÊÔqÊx[ONëÊÔéXQ¯yMÔXwyXÔÒ±ÒxygXxgìëçëePyÜxNxgêxQXʱePgÔÒxÜxNyePDÔÒìxwéXXÒXëxÔxìxwX[ʱePÅyxÒhêeoOyO½8ëÕÊgÊgäÊgÊwÊÔÒxéXOD±eÔëÅy×xÅÔÒÊÔ[ÊgÒëePÅyÔëÒÕÊ[Êg#±ÒXÊeÊxjwéX RÕÊxYNëeRDÔÒyÊxëeÒyÊxêXůeeÊxêeRÊÒgxìxwXÔÒìgÊxwÊgÕ±eÅeÊxxÒhX[Ê[ëÒë±eRXxePÊxÊÔxwKRëéXeéXÕXOëéÊgÍg±±±ÒÊÒePÊxÍÔXD¯êxQcR#w¯êÒÔëÅÔx"ëëeÅePÊxotÊoRO±ÒgePÊx[eÊÔxéXDÊéXXÒXëÒx2ePÊxXPÊÔxìXÔXE¯éXgÒx2uÊxugÊÔxjxqGwvMR¯èÒÕÊÔxÒxYFÔÒwÊgÕ¯eÒgeÊx"w#ÕëÔëYëÒxeÊxÕXîXO}ÊÒxìXêÕÊëÔÒ±±±exêÒÔëÅêÊgOéXDÊéXXÒXëeÔëXRxÒhÊÔX[Ê[ëÒXeeÊxêÒÔëÅxìÊguXÔXPëÏXëgxPéXÔÒXéXPç±±±ePPeR OÊgìXìXìXëePÒ[PÕÊgÖeLéXMX±eRXeÊx"xìÊgyePDÔÒXêXëÒxeÊx"xÔx¯ËXÅgÒÔX±ÒxeÊxxyXÕ[ÊeëxyÊÒëXÔxêxQwÊgÕ¯[gfeÊx"çÊëÕxêXëÒgeÊx"ËëgxËXůÒxeÊxyÊÒëXÔxxìÊgêxQwÊgÕ±[ÊêeèXOÍÊìgwxìXÕëÔë±±±eePÊxägEeÊwXÊÔ8ÕëÒxePÊxçÒXxèxoRO±eyÊxyO#eÒyÔÊgÊÔéÅêxQéXÒwìeeuÊwxëÒxBìÊeB[ÒÔÒwXBBxBNBgBB#BÊëeBëÊeBB[ÒÔÒçÏXBxB±ÒxyÊxePÊx"êeXÔÊÔ[PBRÕëeÊxePÊx"BæëggÒÊÔxÒxQÍXRee)¶·³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 31

¯[K[PBRBBÕëeBÊxBBeBPBBÊxBvÔëgBBÊÔxBwMBBNB¯eeÊxwxMP[PBBRBBÕë[ÊÔëgBB#BBxBBBÔÒêxBBQBBwÊgBBÕ±[ÊÒeÊxìgxÒxÐXMwÊÔìÊêhBRëÒ¯éÊxìÒgwéXBPO¯ÒÔëÅyÔÒ¯ÒÔëÅyÔÒjxÐXMw¯ePXPÊÔxwy#¯ÒÒgy]QÖëgÕÊÒXÊÒwwxéXO±±±eeÊxÔëg#xÕÊ[ÊeéXPOyNB#BèXBRBÔÒgBBDBRBBw1ÔxBygByXBxB~xBwB¯eBëÊeBèvÊÔÒ°´±1eÒ¬µ¶¸«yy ë¬µµ·Xµµ´«´¹´«yÄXRBÔÊ¬´µ¹yXPBëÔÜx~x«yBÄXRBIÊ¬tRB}ÊgÊyPëêxBQ8BexRBÜx~xB«yoxÕÊyBÊgX8BPBO±1ÔxyghRêePxyXQeÒwÔXKvÊÔÒ±ÒÔÊÒgÔÒÊÔ¬´º¼ëtRMDÊÔ¬´¶°´½µ¸y«êgXêÒë¬´·°´½µµy«yëg[XR~ìXtÖXÊXÔXKvÊeeBeQËXÔÒ°µs¯éÅeBIBëuRBNBÔëÊiÔÒ°¬µ´wKBXMB«ÒgBRByÔÊgBêÒXKBBÊÒÔxBìgoBRëtMBwçxBÔìXBPBxïwKBXBMBÔÒëeBÒyyXOÅuRNÔëÊwÒëÔëïwXÅX#RNwyPIBve[ÊêÒÊÒéXDjRÕÊÊÔéÅvQeQwÒÒgyyRIBÊëqDwrxy!R#ÔÒ±[XPIBvÊyXOBêeÔÊÒgÔÒyBÄXRIBÊïwKRB!ÕÊw!KBvÊ±¬ÒxÜxBÔX#RBNieBLwÚxgBÒëgwÒÔxBvÊÔÒ«[ʱÒgRyèXQÊéÅÕÊîXORL#¯ÒÊxòÔxQDÍx¯w#ÊgueKéggX¯8ÊÔìXRNËXyÔXDYf°µmvhXëwgÔÊgBeRTÒÔxtRB}ÊgÊèx8ÔÒìgDBR[ÊgXyxOBDXQìgMéXBgw1eÒwfçxBEÔÒX¯[ÊÕXBtNBèXBOBëéXBBOBìëÔgBéÅóÔñÒweBÒxBvxBeBQgBèÊyBPëÔwByxBìXBÔXBBKB±eBÒgByyNBYfBìgBMB¶·´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 32

±[ÊéXRwv"yXOÀsRxXeQsÕÊgÒÍÔXw±eXyÔXD[#XyîXëheRIéÊÔëÒÕÊi[ÒxQ¯ìgMìgR[QvÊXåXGÊìÊgeëÊeìxw8gDyÊxÊgyLRLyxXïêePÒtRMDwgÕyëePX±ePxyv"[QvÊÔÒw[XéÊxyÊÔyXyë¯yBÄXRIÊËXÔÒ½¬egRyìXeëÊeèxéXRÔÒweP#yXg[¯éXeëgxvÊ«eXyÒxQYfwéXeëgxÒÔxÔÒº°´½¸¹XRIÊ°µ·µë[ÊsÒhvÍX'wÊgÕeBRX2ÊgBÊÊÔ[Êe¯wÊÒêXBÊÔäXEÊ½eBxy8PBêxQs#OBvÊwwyÒÅyPBëÒÔëÅX BÊÔvÊwyX#BÊçXwXBx±[DBeÊxgBXv[ÊeB¤ÒÔÊÒÕXetOgÕÊÊÔjx[ÒëePM[gyÊÔéÅwÊÒêXÊÔ[w¯ÒÒgeÊxBÊeÒxBèxÕÊÊgBêxBQ¯séëeB½exBB[ÊwDBtxBêxBQwwyBgBiuÊëePXB2[eÊÔëÊXBeÊwxBRêxBQwwyXBg±±±½eBxy8BPêxBQwÊgÕ±±±¤ÒgBeÕX#[gyÊgÅ¯wÊÒêXBÊÔ[wyX#ïwOyPI¯exBDëÊïêeP¯wÊÒ[ëÒÊÔeëÊeÒxÍÒXBBïwXBÔÒÊÔéXBDBÊëÒÔëÅuÊxBÒxBÖeêxBwÊÔéXBDBÊ¯eBxBs#BOBvBeQBwëwvïwXÊgÕ¯eeÊxBçxvcfgéXBDÊcXÓëyPxBìXyXg±[XBuÊxéXÒX¤eeÊxyO#XèxyXOìÊgÍÒXïwXëwÔÔXBMyXBÕ¯ÔXBKvBÊÔÒ±¬µµ´æ±Ô«ePBXyyXB!RB#BÍX'éÊÔëÒÔÒyQBÊûÔhtOBgBXBDÍXB'ëçe°´±¬´»»X´»µ«eXyyXQ[PwÚxgw[ÊÔXMÅìÊwDeÊw[ÊyMBBtÊvÊgBéXB4ÊvÊ±[Êy!BRB#BÍÔXBDBêÊÔïwPBRBÕïêeBPPBXBRBQBÔëÒÕÊ¯ÒxBQBéXBeBëgBxBgByPBBéXB4Ê°µÔÒgRÊwMvÊÒÔxÔÒ±[ÊÍÊÔxèXMÊ[XÔëéX4ÊgyMwMN¯êÒxw#ÊëyÒÅexwìeëÊeÍX'ëçeÔÒ[ÔXD±¬éXRwixwXÔwæ±Ô«[ÊêeêÒgÔXMyPxìXy PwMy!R#ìXwHxµ´°´»½¹¹ÄXRIÊ°µ·¶ÒxQÍXRee)¶·µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 33

YfÔÒXéX#ÊÒX(ÊìXBPÒxéÅweÊÔëgygBÔÒyÔhwDeÊeRBIéÊÔëÒÕÊi[ÒxQw[B#ÊÒeX¯vÊÒxëX±[ÊêÒxygXMXgBéXDBÊéXRBÔÒìÊwXBD±eBPPBRBÊgBçXuBPoOBÊÔXéXBÕëXB[ÊoROBXèëÔyBÊgçëeBÊêeRBPBDÊgBïêÕÊëÅw±±±ÒXBgBuÊxBX[ÊÒhBeBPXBÍX'wBÊÔyXÅëÒgBuÊxBêxw¯X[ÊyXOÕÊÊÔXOéÊÔÒÊgoROéXDÊ±eÕXoXX[ÊéXRÔÒÊgçX¯eÊêeeêxQB°¯ÒÔëÅeBPBÊxweBeBëÊeB[QBwuRNBÔëÊÔÒvÖeBLBwæXBägBBÔÒÊÔÒxBïweBBtRBB}ÊgBÊyPBBwéXBBPB°¤eBBxByëéXPXÒxBìÊgéXDÊÕÊ¯eBxyêxQB±eÔëÅyêxQeBI±±±¤ehuÊxgéXëjR8PO¬´¶¶«[ÊyÄXRIÊìXwDeÊÕÊyMïwXBÒÔÒwHxvÊëtNêÔXBëÒÒX(Ê±eBXBy¯X#BRBNyÔXBD[RBXBIëéÒxBçxBODBXQBgBìeÅÔÒ±¬´³«ÒgRyÔÊgtXyePÊgtXLÔÒXéXÕÍëÔ[fgÔÒÊÔìë[fgwêePB#x±[ÊêÒxÒëÊÒÒÊeBÊÕÊw[ÊéXRÊxBÕÊyÕÍëÔêgXêeÔÊÒgBÔÒy4eÔXRB#yXMBwgìXBjxéXBRÔÒëwXBexBRêxQBXw[ÊêeBÒÊÔìÊwXBRéÅìëêgQBÔÒweÔygBHP¯êÒgBtLY#BÒyXBÊÒ±eXyéXeëgxÕÊìÊwx2éXOw[ÊePyPyfyPRhgÒxwRNw#gÔxw¯êÒÊÒÔÊgtR}ÊgÊyPûÔhêXïêeÊÔìëeëÊewgÊvÊìÔëÅÒXXìëÊÔ±ePyÙÊgÊjXPxOÕÊêÒgDÍëÔËX°µ··ÔÒX[ÔÊÒxBQu+[RBÕÊìÒg±eBÊeR8BÕÔÒyG!BwéÊÔëÊÒ[xBMèXÊÔÒeBoÊëjÊg#BëyxBIBjÕuÊëÒxBsNBOBRÊÒgBéÅuÊ±×gB#BëÒëjÕëëÊ¯ÒxBvXBËÅxBÒ¶·¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 34

±±±ePÊÒèXéxRNëéxN!yhBRB×g#BëÒëÊÕÊiBëÒgRByBsNBOBRÊ±eBPBPByÏÊëÒÕÊÍëÔëwBgìXBèXBwyBÅxBéXÕXBéxBRBNBëéxBNB!B±±±egRÒÕÊX[XgBÒxÖëgëÒXBëÊi±eXèëgB!×g#BëÒëgxÕÊëeBXXQBPéÕëêÒÊÒéXDBÊwéXB¯êÒxB2eBLBKBÒxBèxBÕÊeBëÊeBwÒxBêeBRBPËÅxBÒÔÒwBÊgÕÒÒgBgBËÅxBwXeewÊëÔêÊÔwëeÒxìëêÊgOjëgëÒëeÅéëgRÒxvXéÅÔÒwyXMÕÊë±[ʱePP[IÊgÊÒxQ8ÕXOgêxQ±eÒgBgÒxÔÒXïwXwXBOÕÊyMgëeëg½[KBÒxÖëgëÒwyxIïwXÔÒXOÕÊyMgwÒXPXGBXOweëÊeë±eÒgvëéXÒgwXBOwéXPÒXPéX#ÊwMN¤gR½ePKëÊwB±eP#g¯êÒgePNBÊÔÒxÕÊëÅëeRxÊÔXQÅëÊ¤eRBXR[ÊÔÒxgxÔÒXÅÂeRXRvêÊgOÊg¤eÒgg¯.ÊgÒìÊ½[KByxI¤[DguRÊxxèxÒhxêÊgOÂÒgeRÊxìgxywèxM!ÊÔÒxXÅ±±±ÂePXgxXOìÊgweP#éÊg#ÕxPvuÔÔXi±[ÊêeBÕÊÔÒvgeBëÊe[ÒwéxB¯[ÊêedBNÔXBR#BXOBìÊg.XB¤.ÊgBÒwÒxèxBìxBwëeBRBxBÊÔÒxBgBxBÔÒXB¯wgBiB±eBPBB#BgB¯êÒgBeBPBNBÊÔÒxBÕÊëÅgBBÒìÊeëÒxBèxÒhBÍgxBÔÒÊgéÕ¯sPBÊ½[KÍëÔwyxBI±eBRB#ìëwÍëÔXBÊ±[DÕXBuPægÊÔxBwvMBÔÊgÊvgB½ÒÊÒdXÍëÔ°¤ÒgBgëÊYLBÔÒhRxB¯[ÊwDBgÒxBvèx¯xèx±uPyçhP¯yPçhPwXg±[ÔuÊxX'Å¯ìëgxXg±èëgëÊYLÕÊX8PvweëÊe±euÊxvÒX'ÅÔÒëègRy¯ìgR3wyX±ÒxeÊxvìÊe¯xìÊeë:BÔìÊgBëÊweBÒéxBBi±eBXB2ÊeBxBBÕÊÊgBÍxBÕÊgBRBìhBBRBgBÊeBPBBvÊgBêÒXBÕwMBNBBu+Ê[RBwXBeBeBwÊëÔëÒgBéXBDBÊ±ÒXBBB#BÊÕXBìëXB:BKBv"BÕÊ[ÊêeBuBOBEBjÊgBOB±eeu+Ê[RÒÔÊëxéeëÔÒìÊeÊÔÒXQÅ±±±eeRÔ°yër«ìeëXBDBxïwKBRëìÊgBÊìÊgBëÊ±Òx×gBxBèÊxÊÕÊÒgBvÊ±eBÅÔÒhxBwÔhBwyPRBwxBìÊgÍëÔÒëÊÒÔey#BÔeéXBOBweÒXBQBeRBxBÊÔjXeBÅéXQBw[NBëvÊÕÊwìgB#±[gBgBìg#BOwÊÔìëèXB'ÊgB¬¶¼±eXÒxQÍXRee)¶··ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 35

ÊxPR×ÊÒXëixÙÊgBÊëÒXBLBÊéëeB¯[ÊeBxBéxBvÊÔÒë[ÊéXBQByXBOÍXB'ÔXBBÊxBÊewvÊjLÔÒËXvÊÔÒix±ÒgêÕÔXeXwRëÔvÊXweX2yÒXQPDRixËX±eX2yXìXgQìÊgÕÊìgBD¯YEIBìÊgyNvÊÕÊeëÊeëÒxBygXÊgyNyBfyÊgÊs±ÒÕXy8gDêÒgDixËX°µ·¸êXÅÊÔXQÅ¯wÔûÔhgQ¯ÊxPRw¤hRg½[K¯êeËXGìXÊg#ixwêxQèjRgwë¯ePÔÊgêxBQÕÊw[guROEixB±[ÊêewXPvmxBéXDÔÊgwÕX±¬XRXÊ«ÒëgXÒ[ÒéXÊxBN±ÒÊÒÔÊgBgGBÙgIBÔÒÒgygBKéÅXéXBgXBywÊÔìÊyBDëÒXBgByXxBeëÊeèXBPBéÊeePXBÕXÊÔÔXMBXPBXeeBRDBwgëeÒgBÔÊeRÊÔìë±ÒxBêeRBÊxyDBÔXBÊÔÒixwyXÔÒ¯eBPBÊÒgÒxìÊeBìxw½[gÔÊgyX!R~xëXjggÊgÔÒëÒXÊixèXwwgjgegÅÊÔyMDëXÔÒw¯ÊÔéXOÅìÊe¯êxQë¯u#yÊgsv½ÒÊÒËÊxëÊëÊweBPBB#BÊÒyéXBÅÂìÊêÒgBw½eBPBBKB¯êeBêÒÕ[DBëägBvÊXBéÊÒÔxBXBÔÒ±1XB2y±ÒxwKéXÅwÊgÕ¯ÒhgêxQÕÊ[ÊÒyI¤ÒxìÊêÒxQRjx±eBPÅyMDìxwXëÔXBsOwweeRxBÕx#Ò8gDvÊ¯eBÕÊeÊXÔÒwÊÔixwMÅìXw±±±[DéÊePëÒéXxÊgÕÊÔX¾1ëg8ÕÊXÔÊfBÒgvÊéXgXBw¯êxQìÊ½ePBK¯êeÊxÊÔêxBQiéXÅwBgÊÔiBxBéXÅë±yBPyByÊxBywgB¯êxBQB¯xBÊgBÕ¾ÔXOBDBgBEBLBêXBPByéxBìÊgBséXÅ±eeéXgB["êxQÕÊéÊÒgBéÅèXPvÊÔÒ±eBèÊÔÅÕXXÔÒë¾ePBÊeÊXÔÒéëÔÒw±eÒgÔf¯êÒx21eLêxQwyXgëÕëÔwìÊgixë¾eBINBÊÔixBXeBXXB'ÅyÔhyXBwÒxêeBÒæÔÊe8PBêxQB±±±eXyXuMÔÒYw¶·¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 36

±ÒgyyMDgÊÔixëÒxggÊÊÔyXêxQë¯ëgBûÔhBgBQB¯ÊxBPBRBwB¯hBRBgB½[KB¯êeBËXBBGBixBwÔXB8BëÒìÊgBêxBBQBèÊxPRwêxQèÕÊ[XÊÔÒ¯êÒXÊêÊgBix±vwHxÊgèXRéXDBÊìÊguKxwwéXPÕÊeIB½[KB¯êÒgBÊeBÍÊÔXBvBÊX±eBgBQBtÊÒìëÔêÒXBRBÕëÔs[XB#wBix±±±¤[BÔXûÔhBÕÊ¯êÒgÊeBÊÔêÕëÔ¯eBÒÔëÅéX4ÊÊeBwÊxBPRBéXBÒg±eBeÊxBéxBgBÊxBPRBÕëÔtQBÊÔÒxìÊÒÔ¯wXBgÒxBygÕÊ¯[XBÜÊgÊvÊÕÊÊxBPRêXBÒXéxB±eeBRxÖsxB±[#Dg#Xg¯êeRxÖëePgÕʽÒxwKêXÊgÕePPÔXÔrg8OweeÒgÔx éÊxRëèÒÅÕÊÊxPRéXPXèXOwXXyXgYxwæXeXB2ÜxÔÒxBuDÍeÕÊëÒxBéXOBRDB¯wDgBÊeeBXweBÊe[#RB±±±wKwyÕÊÊeBêXÅ±eÒxB2[DÕXÒxB[ÕêÊÔÕÊweÒÊÔéXDBÊçXOÊÊeiBÂ1xDtOBwÊÔéÅëeBÒgBéXBOBRBDBB¯eBXBgBéXBDBÊwwÒxB±ÒÔëXRÕXB]êÊÔÕÊëêÒgBMBwxBwuBRBBÊyuRBNBÔëÊ[BXB*ÒXBwyBëêgXD¯ÊxPRÔXKBJÊïwHX¯ePBÒÄXRÊ[!REw×xBXeÊwD8gDÕÊgeBwjMÒgèxwRBNw#XBëXwXÊuRLB#gRìÊëêÒgwxB8BgDBwyXBÔÒeBÒgBéÊgëuRBNBÔëÊ¤ÒxyBgRBÔÒ¯eBʱeRXÕX·´½´µyÔÒÊÔwDeÊ8OgÊ±eeØ¯éXORD±eæXPBFëeBÅeP#BXÔXBR#ÊÔixBgÊvÊwÒxyP"vÊXÅ¤êxQ¤êÅ½[K¯êÒx2XÒêxQÒhwYBBvÊÕÊÂuBBBKBB¯èÒxBBÒxBBB[ëÔÒwyXBBBBBPBBë1gBìÊeBBxBBwuBB#BÊÒyBÊgBÕ¤èÒgBBÔÊgBBjRBBgBwÊgÕgBRBÊgBéX¯êxBQBçX¯ìxByéXBORBDBÕÊëy#BéXB#ÊgBRBëYFBgBÒëuRÔ±±±ÂìxæXPODw[Ê[ÔÒXÅ½ÒÊÒdXêxQ¤[ÊgQvìÊgéeXêeÕÕÊéÒgéXÒXBixB½eBPBMBÊwXìëgBgBXBeBXBëÔyyëeBÊe±ÒgBRByêXBPByXBXBgBÕ¯gBQByMBÒhÔÒ¯8BBOBDByBÒxQÍXRee)¶·¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 37

½exyeëÊeXÊ¯ÒxyËXyix½ÒxysDëeëehÊÔëeXegyÊÔygÊe¯eIYXÊ±ÒxyeÅÒxxYsÔÒwìÒÊex2ÊÔéÅëìeRDM[OÕéÅìÊgw[x#ëeìÊgxçÒ[#RBëeBÕÊjRBéÅÔÒwÒÕx#BûÔhBgBQ¯ÊxBPBR[BQwvçÒXBÅ±eBÒgBoX~YBsÔÒë±±±ÂÒxy[XÍgw1XQëyX#ÊÒxxÔÊh±eÊwBÊÒgBwxBwwyXÊxBPBRBë[g[éXBÊxBNB8DBPBÒ[XBwØxEBweBRBPwxByBfByxOBDBXQBÍXBÅw°´ëêeÒgÊxPBRéÊgêxBQ¬¤uRNÔëÊeBIÕÊÏÔXB«ePX2yyXBgìëìÊgÕÊyDBÔÒëeÔÊÒygêxBQìxwXÒ[ÒéXBÊxNëêxQ8BeQBêÔXÔÒwÊgBHCPBìXgBR#BKëXBgRBIBwRNBìeeÙÊgBÊXB PBÊÔÒ±eXBD"By¯ePBywxw8BOÊÔgBQéÅìÊeëêÒxhRèÊxÊëtNgÒwDeÊÔÒêxQXBÊ¯[ÊêxQêehgèxtR}ÊgÊyPw[#RyB!vÊÔÒ±ÒÔÊÒÒxëtR}ÊgÊyPePXxBeëÊegBHÔÒéXDÊsRBçXOÊëeBxy2yLNBÍÔÊg8gBDìX[NRBF±[Ê8OBhRtRB'Êv"±eXyBhRéXDBÊÂ[ÊixéxéXgMKÕgw1Ôxy2gÕëgÊéXR!R#wXÅXÊ±[XgXéXR!R#gRrÔÒhRÕëgÊ[LRLvÊ±[ÊÕÊìëèXRBÕÊjRûgB8BÕgwçëhBéÅw[ÊêÒÊÒéXBD¯XBOBIÍÔxBwìgBxEBixBËXBÕÊcRB#y#BR°µ¬æ±Ô¶³½´´Xxë·³½´µyw«[ÊêÒxèxÕëÔÔÒûg±[ÊyxPìXRXÊéXOw[ÊêÒxéÊÔXÕëÔéÅïêewXPéXQwGLvgÔëÒjRgwRXÕÊÔxHP°¶uÒhXtE¶·ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 38

[OM[PéXORNçXÊËX[OMyXÊeÊx°´[#wwxéÅéXQ°µ·¹ÕÊyg±eXy2ÔÊÒgëÔXÔeÊxëËÊÒÅyXOìëX¯[ÊêeìÔëÅoOéXORNçXÊËXÔÒwB[OMyXÊeÊxêÔXÔÒw[ÊuQi¯eXPBDÊÔÒxÒëe¯yÒÅwvÊìÊgB½ePÒyw}ÊÔÊÊÔ[#wwxBéÅ¯éXQÕÊyXeBÒêÒXÔxwXQűÒxDyÊëÍÊÔxEÔXÒXRÒïyXRïwIXà´µ½´¼Þ±[ÊêXRguPtëÊìePX~ÔXÊ¤[ÊgR×gtêXÒXuDà´¸½´¹Þ±[ÊìÔXQxgÊtëÊìePX~Ôë¾[ÊÍXRêXÒXïêgQÔxÔÒà´¶½´¹Þ±ÒÔÊÒy[ëÒÊÔéXxÊÔë¾[ÊêXÒXïêeeP#xÊÔìXYà´·½´¹Þ±eXDyëgÊÔéÅuRMÒgXÊ¾[ÊÍxéxÔêXÒXYFൻ½´·Þ±[ÊèÒgyOÕÊéXGNy#Më[ÊåxN"ÍgÕÊêXÒXçZZZLUDQFDWKROLFFRPwéXORNçXÊËX±[DgBXtR}ÊgÊyPéXRÔÒ¯éXORBNeQÔÒéÊÒg"ÍXRÒÊXyBOM[PdÔX8RBIwXB'ÅÕÊ±[ÊqNB"éëgBÕÊyXwXBìÊÔÊÒ¯egBDPB±è±å·»³çXéÔXBLeBÅygHBwÊÔêëêXXBëÒgRBÔÊgyÔgBÒÔxÜxBO ÔÒwBÒxeÊxBéÅgBQi¯[ÊvMB5gRBîXBgLXBQÅrRBÒ±1xtXgXÒxgÊìÊgXQP

Page 39

yXOÊÍXHà´¹½´»Þ±eXÔyéXÔhÔxFwÊÔëÊëePyÊeR[IëjÊgÕÊk"ïweà´º½´»Þ±±±ePXÕÅyÊÔëÊ¯eÅwjKgXÊ¾eX2yåÒXeÅçëÊÒxìxÒÔÒwgà´·½µ³Þ±±±ePyg"êXÅ¯[ÔéxXÊ¾¤[Êe¯[Êe½exyìgDà´´½´»Þ¤[ÊePNÔXEtìëÔxEÔÒ¾[ëÊuM!#gQ¯ePOëÒk"ìgÊx൶½´»Þ±eÒyËÊxy"wePOëÒk"XÊ¾ePyuNMÜgFwgRLÒgëeÔXBÊygBRLBÊÔ:DBxBwePB#B¾eÔÊeBRBëeÔXBOyeBPOBBëÒÊÔÒxweBPB#±àº½´¶Þ±eÔÊÒÔXR#[ëÒ൳½´·Þ±eÔXR#ePOëÒk"éXëÒXÊ¾ÒÔÊÒÍgKëÊÕÊhRgRLïwX#OwXÊ¯eÔÊÒyêXB¯eXBwÅÕÊêÒXBÕwePB#¾eÕëeBÊygBDRëeBPXyweBP#Bà´·½´´Þ±±±eX'ÊyìePÕXRw8ÊxBvÊÔÒwyÊëÍÊÔxEBÕÊÔëÒ[OMBëêeXBDïwBRGB¯yXPBDÊëÔqgBÍXMBw±eRX2wx¯[ÊêeêÒgÔXwv#Êx!jÊëgRìÊgBÕÊ¯yxÔX8BPÔÒwMNBePBy2eRTBÊÔéÅXÊeXBPysRÊÔéXBQ¯uRBM±eX2yuRgÊÔyXeÕyDmyÒÅtXFëqI~ÚXL°µ·º½[ÊÔÒÕÊÔXgXÊìÕÊëgePNÕÊÔëÒ¯[ÊyX#ÊuXåÊ¯[OMïwNg8#"yNPëÔXà·½´³Þ±ÒÕXyyPsX[ÒXÊ¯ÒÒgygRLePyÔX[#[Òwwy#à´·½µ¹Þ±jxg#gtXéXPO¯ÒÒgy×ÊwPXgÔÒwéXP൷½´¼Þ±ÒÔëÅy2gÒxéXÒwÊÔéÅXÊÒgyägéëÔÒwÊÔÒx[ÒtXÒgà·½µ³Þ¤eXy2ëePyyÊe¯ëÔÒèXPXÊePy2ÔXRtXÒghRXÔÒ¶·¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 40

ÊÔëÊwyXÅìÊgBtXÒgB[Ê8PBOB¯[ÊéXBODBìÊgÒëÒëéÊeBÒìÊgwgBwéXPB൹½´³Þ±ePgy൷½´µÞ±ÒgeÊxyePtXÒgXÊ¯Òx2eÊx[PGNCÔÕk"[ÒÍëg±ÒxeÊxeÊhÔÒ¯ÒÕëeÊæeÊæeÊwéÅXÊ¯eeÊxêeRX¯Òx[XîXIgwyëÒà´´½´¶Þ±eXBÍëÊeéÅXBwìÔÊëgBëXÕÊ[ÊgBQBeBX[B!BwyXÔÒÍXB hBBËXLBDBsà´º½´¸Þ[Êeൽ´³Þ±eÒyyXÔÍxÕÊ[ÊeXÊ¾ÒÔÊe[IKPÍÔÊgìX]Pà´º½µ³Þ±eeÊxgXêhÔCPÕÊjXÒeIXÊ¾[ÊfféX#ÊìÊgYgéX໽µµÞ±ÒÕeÊxÊÔëÊÒxjFìXEëeëÔÒeÊxÒÔXMuNwg[OÔà´º½´´Þ±eX'ÔyÊÔÒxvjRuÒgXÊ¯eX2yéX#Ê:DxwuRÔÒg±eX2ugBéÊgRBLgBwy#çXBwXxB¾ÒÕÔëyêXPB¯ÒÔXOBgRBLÊÔÒxBïwX#BOwgB൴½´·ÞeBÊxB"BBËXB BBB#BBëÒgBeBBÊxBÒXBBgBhBBRBëÊ¯ÒeBBPBygBBRBLBBÒXBgBÕÊÊÔÒxBB×xBwBgBà´¶½µ´Þ±eÔëgéXÏXB!BëÒÕÊgBÊgÊÔ:BDBxwy#BÕÊ[ÊgBQBeBXÒxBèÒXBëeXBgRBLBwy#༽´µ«Þ±eX[OM[P¶¸³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 41

à´µ½´»Þ±[ÊÍhïweLo~Êx¾ÒÒgygMéX#ÊçÒ¯y#MÕÊjR°µ¶½µ¼Þ±eRBÔeBÊxBçwÒÔëÅyBÒëgBgwBy#B¾eBPyB[#BÊÔëÊk"BgBBMBà´´½´·Xx±æ±Ô¾[#XéXÔhìXÔÒëÕÊgKRgÊÔ:Dx¯êXÒXÔxFÔÒ±egB8BXBÊÔxìÔëgBÔxBFBwwéÅÕÊXBRBXXB BPBÊ½ÒxBwKBÊÔxB[ÊgBBQÊgBÕà´³°º½´·Xx±æ±Ô¾º°¹½µ¸ÞìÔÊÒ:DxïêePBPgBR"B#ÕÊ¯eBXsXBÒxÐëÔgBwgë¯[ÊgBQBÔXBÕÊeXBYFBgÒwy#Bඵ½´¹Þ±[ÊtFÊgQൻ½µ¸Þ±[ÊÔXEyëèeQPgQt¯ÒÔÊemN#ÒxÐëÔgwy#wÕXPà´½´ºÞ±[OX"X[XR~ÕÊgïwXÕÊ[ÊgQyXsDïwOL±ÒgRjÒÕÊÊÔCw[Êy#BtÒxÙgBIÒÔÊerNIBëÊwwyÊhÔÒwy#à´º½µ¹ÞéXÕ൶½µ¸Þ±ÒÕXyæXPODÊÔêgQx[RéXÕéXPO¯ÒÔëÅyéÊÔXçXOÒXwéXP±eBDB"ByXBBKBéXBOBRBMBBéXBÕXBÊ¾eBPBBÕytXBìXBägBBgBRBDBOBBËgB~tBweBBPBB#Bà´»½´µÞuRQBÒeBPByÊÔÒxBìXYwgB¾eBÔXBOByuRMBÊÔëÊeBXB×xBXéxBhBRBrOBÊÒgൻ½´º«Þ±[Êà·½´¸Þ±[ÊÐëÔy#MéÅy ë[ÊÍXR[ÔÒ¯1éXÕà´¶½´´Þ±ÒÔÊÒyyK"ÊÔgÊ¯çÒ8Êk"XÊ¯ÒÕXy×XÊÔXôg¯äggk"¶¸´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 42

eXDÊÔÒxBìXQwBy#XÊ¯eXB2[HX!ÊÔjxBéX¯ÒÔÊÒêXÊÔÒxBéXÒwgල´¶Þ±eeÊxæÍgXI൳½´¶Þ±[XeÊxÔg~éXrRÔXÊ¯eyÊxuRM¯vÍgXIéXORMXÜÊh¤egBwÒXB BwwéÅÕÊtBvægBÊÔwOBXB"Bi¯[ÊËÅéÒgBwPBÔtBÜÊhBìÊeBBÊà´·½´ºÞìÔXÒgà´¸½µ¸Þ±ePMyÊÔéÊx"Ê1éXÕ¾ÒxyègÔëÊÒ¯ìÔXÒgXe#ඳ½´·Þ±[XéÊx"ÊyeRx¯e#XÊ¯[ÊéeÍXR¯èÊÔÅçÒYgeÊxÔXBMÅ¯ÒÕXB]ÊÔÒxêÊÔwy#B¾ÒÒgsXB[RPBÊÔÒ¯ÒëÔêÊÔyÊÔwwBy#༽´³Þ±eYgÊÔÒxïwX#Ow[Êy#t¯ÒÕÊeÊyÊÔÍxëXgRëXtIDwìÊwÊxÒèÒÅà´¼°´»½µ¹Þ¤Òxyx½exëeÒéÒXÊÒxèÊÒÔÒൺ½µ¹Þ±[DgeÊxëÊgeXGNJyPwgëÒXÊeÊxéÅÔÒePMìÊêgKwg[OM[P¶¸µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 43

éÕäÒXBëXBgBÊtB¯eBPBy2tOBÒxBïêeBBëwXBÊ¯eBÒyêeBPBBgBìXBjDB"BBïêeBëwy#Bà´·½µ¸Þ±[ÊéÊÔXyrNOൺ½µ¸Þ±:gìeÊÔhRÅrNOéXP"[ÊéXPO¯[#RËxéÒÔxt#ÒXÕyXÒxൽµºÞ±±±¤xìXYwëyg¤ÍÒxéXÒwëeX#ÊÔxìgÒ×XRePBOBBëÒÒÔÊÒ[ëÒÊÔvëÔëËÊgBwgBëeBeBÊxBÏXBB!B¯ÒÔÊÒ[ëÒÊÔjRBwgBà´º½µ´Þ±eÒgeÊx"èXQBÊèÒÔÊëëÔéÅÕÊÔXEBÍXOBNBvÊ±[ÊìÒÊeÊìXBwg)tXBXBÊ¯ePBXwBÊeByÊePBÒgeBXyBÊçxÊvÊwePgXQÅ]XëÍXX#BÊtRN(ëwh)±ePPyéXReBXyxMRéXOwÊÔÔxÊyIÊëuH¯yPBëg8ÔÒweÊêewXïêÔXÔÒÍxMÔÒwÒÔÊÒyéÅgÊÔÒgBX¯êÒxìeOèyÒgBD±eXyXxBÔXR#îXBXXÊ¯[ÊêeéXRBæeÊyXONBsO±[ÊgDRtxwHxÕÊéÅyRggRTw[ëÔvÊÕÊ±eX2rOIéÅyÒÅYN°µ·»±ÒÔÊÒ7vÊXìÒXÕ[ÊgéXORNçXÊËX±eÊwÊÒyÒÅYNÕÊyIÊëyXPweÅyg8PtR}ÊgÊyP7ÕÊeRÊëëÕÔűeBXByÍXBRB[ÔÒÒÊgBçxBEBXBÊ¯[ÊçÒìÔXBOBRB\BXBeBXBrxBIBéÅÔÒwìeBRBÊà´µ½´¶Þ¶¸¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 44

ຽµºÞ±[ÊvgRy"Ng¯wPguMìÊgXÊ¯ÒÔÊÒ[Êgt#ÕÊgRuMìÒXë$Ôà´¸½´¸Þ±[Êy4ÊÒ[XR~çÒyxXÊ¾[ÊeéXD[REìXÕëÔyXO൵½´ºÞ±ePysDÊÔXéÊx"Ê¯w#MÐëÔXÊ¯eD"yxMRìXKéXÒXçÒà´¶½´·Þ±[Êéh¯yx[X¾[Ê8OçÒhRYIëxQÔÒà´³½´·Þ±ÒÔÊe[ÔXDéÅyxÔÒYgë¾eÊÒyÊÔ:Dxy"Nk"çÒygÒëÖT൸½´µÞ±eÊÒgyéXÒXÊÔëÊxMRv"XÊ¾ÒÕXyyP!PÊÔëÊ¯éX#ÊçÒÍÔëeඳ½´¸Þ±ePyÄXRÊÊÔÊx¯xMRgë¯ÒÕXyéXÒXÊÔçÒ¯hRÅ[KyXyëÒ༽µºÞ±[ÊÐëÔ8M#yëÒÍë¾ePyÒXÊÔçÒgGëvëÔ±ePBXyÏgBtKBtéXBBëÒë[ÊuM!BB#yXBMB±eXB×ÔÒÊgBsOÒÔxBwìÔÒÊgBà´¼½´»Þ฽µºÞ±[ÊgQéXQP[!ÕÊÔXMÅwRP๽µºÞ±[ÊhRÅeeQvOÒìXwxXÊ¯[ÊÔÊÒXë[ëÒÍXÊg±egBêeBPBB#BÔÒÊgBÕÊweBPBB#ByXBëÒXBÊeBÔëÅyÔXBwÊÔ[wBePBB#ByXBBëÒ൷½´»Þà´º½µºÞ±ÒÕXyhRÊÔÒx[ëÒìëÔÒg8PO¯ePyhRÊÔvÅ¯vÅêÒÊxX°µ·¼¬¶¼±æ±Ô«[ÊÔÊxÊë[XìÒXQtR}ÊgÊyP8ÔÒêÒÊxX±eÊêeÊÔv"Y#ÒÜx~xvÊïêÔXÔÒîEKXOMw[#RY IËXÊÊf[OM[P¶¸·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 45

½éÕÊÔj"vÊ±¬¶´°´³½¶´½éXOBRNBçXÊËXB«[ÊêeBuRg¯ÒÔÊÒyBÕxÅïwPBwìgIBÔÒwXìxXBeçÅêeBÊïêgQéXÕw[#çXÊygÔÒwìhRÅgRL(v+¯wX"xw¯¬ieéXÕægDïwXBÔ«[XyëÔïwÊÕëÔìXÒËXÔÒéÊxy½eX2yteI¯[ÊêeêÒgÔXwÒXOBÊëÊgB×gxBçÒ±[ÊgBéÊgXBtIBÕÊëÊ[ORBÒgeBÊxBÊeRBw[#RBÊÔw+XBéÕÊÔjxìX[ÒëÒÕXyÚxB#éÊgRBLìÊgÊÔÒxìXBq±ÒxeÊx"B[IKPÏXB!ëÒÔÊÒ±eX2yÕÊÔÒéXPRM#ìÊgyhy["¯ÒÔÊfyBXgÕÊÔ[ÊewyÕXBÊ¯eXy×gBxÔX"BÊ[gxBMRéÕà´¹½´´Þ±[ÊYXÕÊtXBg#BOXBÊ¯[ÊìÔeBÎÔÊ[ëÒëwXà´·½´¼Þ±[ÊêxQë¯[ÊwBBXBBBÊÔyBBB"BBBBBxBBeBBBXBBìgBBB#BBOBBBwgBB൵½´»Þ±[ÊêÒgtRE(ÊÔêxQìePX~Ô±ÕÊgBByPBBRBBÔÒ[ÊyPBBÔÕïwLBBBNBB¯tLBByìXBBBBÕéÕ൵½´´Þ¯éÊÔXBBBÕëÔÔÒËÅyB4ÊÒéeBBBRBBBBMBBBBëxBBBBêhBBBBRBBBBBBBéÕêXÊÔÒXBw[Êy#tÒÔÊÒÕXBÊÔëÊwg¤eÊwBXD°´¸½µºÞ±eXBwBgBÒxB[ÊÔ[ÒÔÒÊÔvëÔXBÒÔÊÒഹ഼½µ´Þ±x PëgêhRéÕXéÒxÕÊ[ÊgQéÒxvXgX8ÕÔÒéÊeÕgëveÊëà´½´³Þ±Òxy×ÔÒXéh\XrOÊg#XÊ¯ÒÕXyÔëg#ÊÔÒxÔeuRMg#±ÒÔëÅy[XB BBëyÊxBBÔw[ÊìgBB#B¯eBBÊgBBÊÔ×ÔÒXBëeBBPBuBBÒxBBÔeBgBBwgBB൹½´¼Þ¶¸¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 46

൳½µ³Þ±eeÊx×xXnRN[ONÔÒjÊg¯eP[PIÊÔÒxÔÒXëÔewg[RgëuRNIà´¸½µµÞ±ÒgeÊxÔëÒëÊÕÊÊgÅYÒTËxXÊ¯[Êêew#tKçÒÔÒ[XOwÊÔëÊÒÔÊÒy[ëÒÊÔëÊwy#XÊ¯ePyÍgKjxg#ÕÊÒÔÊÒÕXÊÔËxwy#൷½´¶Þ±eX2yYÒTèXOyIà´»½´¼Þ±ÔÊeÊëëÊ:DwÊÔÒxXÊ¤[#eRÊwÊgÕX2YÒTÊÔÒxg#฽´¸Þ±eXyægÕÒÔÊÒêXÊÔwRPwgXÊ¯ÒÔXOyÔÊxÊÔÒxÔeYÒTrOÊà´´½µ³Þ±wX[Ê[ÊÔëæXjXOÊXÅwÒxywXPjXìÕXÕÊhRtKéXÒÔx,X๽´ºÞePXDÊéÊÔeéÊeÕgçëePÊg#éÊg#¯éÊgRÏXർ½µ³Þ±eRKìx¯éÊgRÍhë[ÊéXDÊÍxéXÊxç±ÒxyyXBéÅÕÊ¯yRBgBçxÊyB#ìgBRBB"ÊfB¯1Êêe[ÊêeBêÒÊÒw}ÊÔÊyÒÅÕÊwìÊwXBPRBeBæÔÒwxBîXIBGyPRBx¯wëÔvÊqX"B[QÔÒ¤[ÊÒjÊeBÕgÍxëÍXBRÒÔxÔÒyxBL¯êÒÊxBXÔe¯éXBXèëÔÔÒwÒgBeXB×xÊgwÊÒgBÔÒÊÔìÕÊeBÊgéXB2XByRBgB]XB[#BÊxBy¯ÒxÔëeByPBRoBÊëÕÊw[ÊÒgHBeBÔÒéÊxyÊÔ´xëÔæÊāéÊārNBGB±eX2y[RgÖxONìÕgw¯eP#wwxéÅÊÔéXÒx¯ÖeLËXuRMXÊ¯[ÊyXRyRE"tRÊ±eXyÊxÒë[OM°µ¸³[Ê[OMXQPBXÊ±¬´¶°´½µ¸y±æ±Ô«éXÊÒXBëéXORM½ÒxByuR#LêëgBëÒwgDÜx¯yBOMÍXÊëÔY#Bg½ÒÔëÅyÔXwy"xw[OM[P¶¸¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP[RgëuRNIïêÔXÔÒwêÒxtRÊËXwNOÕÊ¯éxXxÍXKRTìÊÔÊÒ¬´º´µ°´ºº»«ìx#ÊgïêePB#x°´±[Êêewx

Page 47

[OMà´¹½´¹Þ±gêehgêgLÕÊuQtRE(ë¯[ÊgQÔXR#wkXÔÕÕÊ[OMtRE(à·½´»Þ±[ÊÍXRïwODëìÔXgQ¯rROËÅ¯uRMÒgéXÒéXP"à´½´·Þ±eX2yËÊgÒx[ÒXÊÔéÅ[XQXÊ¯ePyXPÊÔÒxïwX[OMéXÊÒXൽ´»Þ±ePw~gÊÔÒxÍXX#ÊwMN¯eX2gMK[Êe[ëÒrOÊà´¸½´µÞ±[ÊuRMÒxPDÊÔ[!REwgXÊ¯[Ê[ÊÔ×ÒxgHÔÒrOÊêÊÔ൵½µºÞ±[ÔeÊx"éëgRéÅÕÊjXOëËxMéëXÔÒÔxJNéXRÊÔrOʱÒx[XBOÔÒrOBÊÒgÕÊ[ÊgBQB¯ÒÔxgBéX#BÊwÒxwBDBjXwBwyggBÊà´µ½´ºÞà´³½´ºÞ±tXÒgwwXÕXeÕÊgDR¯ePygÊuRQÒgw[s×ÔÊÒgY#gigw໽´´Þ±eÅyëÊìXwggë¯ÒxyØyPÕÊçÒXÒgຽ´³Þ±eePeÊxéÊgguÊXÊ¯[ÊæÔXéÒXïêgX൸½´³Þ±[ÊyÊÒëXÒXRPçÒXÒgXÊ¯ÒxyÒxXgg¯ÒXÒg:ft༽´¶Þ±eÒgeÊx×xXéÊggÝÊgXÊ¯ÒxyePNéÒXÔxൻ½´µÞ±ÒxyuÍxwéÊggêÊÔXÊ¯[ÊÍXR[ÊergÔÒÔÊgtRN(ëwhB)ÒÔxîwÊÔyÅêeBÊëéXÔÅ¯v"sX±yNBçXBÊg[ÊyXXïwGBL¯çXBÊÕÊgRÊïwN#BNvÊ°´±[OMÕÊ[#ÔXéÅëeX2y8R[gY#gëìÒxBwÒxÔxBwyÒÅweXByéXOB[ÊêeÒgBÐgGBX BPÊÔÒwìxRBÒ×ÊÒXwÚxBgyXB4ÊyXB°µ¯Ðx~ëw¯yBOMB[PB±[ÊêÒg[BgîÊeB8BOBÕÊrRBeBQyXB4ÊïwIBx±ÒÔÊÒjÊgBéÊe¯[ÊeBw[B#×ÊìgBGBïêhgBYx¯yQBÊïwKXBMÒÔxBÔÒÊÔyPxBrOIB¯éÒX$ÔwTB#¯XBeIB±¬´¼·¯´¸µ±æ±Ô«eÒyÔÊgBeRBTÒÔxBÊÔìÒg×ÊÒXB±¬ìeIìXêÔXOëµµ¸±æ±Ô«Òxy¶¸ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 48

eëÊegÊgÔÒyÒÅ°µ¸´éXgXexRÔÒ¯yXvÊwyPIve±[ÊwXRyfïwNJDwxgXçXÊyX4ÊyXweÔygHwXveXwteBw[ÊÖeBLËXBBìÊwKXBMBìXXB2ÔëÒXBéeèXBÒÊrgBÕÊXQBPBXÊ±[BÊyX#BÊgBwåXBGBÊtX¯yNBNB-Ê8ìgBMB½eÒyÔÊg×ÔëgëÔXegÅgÊgÊÔyÒÅwÒgx #yXÊÔÒéÊxyÊÔ[OMÕÊÔvgÅ¯Êf±ÒxyeëÊeèx[OMeëÊeÔxFÒÔxBÔÒ±à´´½´¸Þ¤èÒÅyPBìXBçÒ¯êÒXBÕwBBgBeBPBi¾[ÊêxBQBBgBÊgBÔÒwô*ëwëXB±´cR~x¯µ´·ïêÔXOwÒxÜxÔwëXൽ´¹Þ¤ePyéÕëÊÔXÐëÔêxQXÊ¯[ÊæX×ÒxgHÔÒéX#ÊìXêÊÔïwO༽µ³ÞÂèeæXjxêXPÕÊëuXgXÊÔÒxçÒ½exeÊxw[#RgÒÊÒìÊe൸½´¸Þ±eX2yÔÊxÊÊÔéÕêxRÒëeXÊ¯ÒÕXyèeQPÊÔéÊgMwX¯êxQർ½´¸Þ±ÒxPyÊÔéÒXìXÒXÊ[ÊÔëÒéÊggÕÊêxQ༽´·Þ±ÒÕXyuÊgÊÔéXÊÔìePX~ÔXÊ¯ePyÊhQÊÊÔéÊggeëÊeyÒÅêXXPà´³½´»Þ±eXyv4Ê¯êÒgwRMéÅwçÒXÒg¤[ÊuM!#ÏgêxQèXéXÕsXà´½´¹Þ±[ÊêxQXuROEXÊ¯[ÊéX#ÊéÅÕÊçÒìXgRe൴½´¼Þ±[ÊêxQÍÔxD¯eX[XwÅXÊ¯[ÊéX#ÊçÒÔÒÔXR#ìXgM൷½µ³ÞÂeOQKwxÊÔÒxêÊÔÒgi¯[ÊêxQÕÊéX#ÊìXèeප½µ´Þ±[ÊeëÊeYXÕÊÍgEXÊ¯[ÊXRQCPÕëÔìÊgYÊ[OM[P¶¸»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 49

[ÊêëgMeëÊeÒhwÅà´½´´Þ±[ëÊïêeeP#èXOCPXÊ¯[ÊêëgMeëÊeÒhYNLXìëÕÊg໽´¸Þ±[ëÊïêeeP#éXÊÔìXÒXÊ¯[ÊêëgMêxQÒhéÊggyXgêxBQBÒhBéXBDBÊìëÒgB¯ÒÕXBèhBNBÊÔçÒXBwgBBëÒÔXBOBçÒXBÊÔgBgBwgBà´¸½´ºÞ±ePëgMà´³½µ³Þ±[ÊêëgMêxQÒhXQÅìëÒg¯qN"ìXwXORëqN"ìXCPÒÔÊÒy[ëÒeëÊewwÅ±ÒxB2eBÊxBÒÔëÊwÊÔëÊéXB#BÊgB¯eBÒyÙgBeBëÊeBw¯eBXB2ugBgBRBLBgBwgBà´º½´¼ÞÊÔëÊ¯ePBugB8BM#BgBwgBë¯ÒÔXOBygBRBLÊÔÒxBïêeBPBPgBÅ¯eBPBuNgBRBLBgwgBප½´·Þ±eX2yeR Oලµ´Þ±[ÊgêeeP#XyXgÕÊêxQÒh¯éÒÔëÅXwÊÔäXEÊë[Êeà´´½µµÞ±[ÊêXÒX[ëÒÒÔÊÒYgÊÔ[Êgwg¾ÒÔÊÒy[ëÒÊÔçÒÍÔXQ¯êxQeëÊeÕÊÖgà´¹½´¸Þ±ËÊgG~ÊXuRH]PÕÊ[ÊgQêxQÖgXæeÊçÊxÊൺ½´³Þ±eeÊxêXxéÊggìXçXXÊ¯ÒÕXytxÊÔgOêxQÖg൹½´·Þ±ÒxeÊxX NÊÔëÊéÊeÕgë[ÊìxÒXOÊêxQÖgÔÒeÊxw[ëÔvÊÕÊ±[ÊyQBÊ[IgÔxBNBéÅëÒgRyÒxBwyfv+¯yBOMBåÊyXO¯çXBÊÕÊwN#BNvÊÔÒwy#ÕÊë¬¶¼¯¶»«[BÊyXOBBÊ[ÊeBwxBhBRB[OBMB¯[IgBeBPBXOB±¬¶º«eBXByeBxRBwXBBÒ8BÊgXBéÅyXBÊeÊÒyyIÊë[OMBïwODgBÊÔ[Ig¯wRBPËXB¯YRg8BOw±eXBwÊÒuRÊeBÕÊwÒÔÊÒox¯ÒgÔXBwÊÔéÅeÊxygÊgBÔÒyOBMéXBg½ÒÔÊÒÒxBë¯sBäÊÒxBëX¯XBRBÊåÊëéXBORBMåÊéXBRìgBRBOBDìÕÊxB¯èX'ÊgB°±¬´¸´«±[ÊwgfÊÔtR}ÊgÊyPéXXèXQÊgRT¯wXwIxyXRÊïêÔëÒ¶¸¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 50

éXORNçXÊgìÊweL°µìgêÒgB#BïwPÊÒÍÔxBvÊÔÒ[OBMyXB4ÊyXB±[ÊêÒëhBÊéÅwhRBÊÔjxØXBÍÊgMBKB¯çXBÊïwxOB ïêeBÔëÅÒg±eÒÔÊgëXëePÒÔxÊÔ[OM[IRëîÊe¯ÒÔÊÒyIêx¯uRM±[ÊwX[OMwÍxÒ8LBNB×ÒgXBweBÊxyÒXBBÊw[ÊìÊwDBeÊéXBOBvÊ½[ÊyB"BxBoPB[OBM½¬eÊxyjxg#ÊÔëÊwìÒgX«eX2´¼°´»½¸¾µ¹°µ¶¾´»°´¶¾·°´½¶çXÊ°µ¸µìXçXBëèXÊçxBwÊgÕ¯ÒÔÊÒêXBÊgBgÊëÊxBçÒëvM×xBÊgÊgBuRBNIB¯vg#BìʱÒëhÊeÊxxìÊgÊÔyëÍXR±ÔÊÒèxgÒxçÒÐxgëePÒxéÒggÊÔXQÅ¤ePMægÊÔxyÊÔë[OÔwÔXQÕ±±±[XyÊxéX#ÊëÊegHÔÒìePX~Ôë[OIêXÅehJeÊx"[XëeyÊxsX[RPÊwÒxêÊÔÔÒ±eeÊxvgR[Êx¯ìxÕÊÔÒéxëeRgyÊx"yPRDPwyXP¯éÊggïwNOÕÊw¯eRgyÊx"yXQXäxÕʱ±±Òx2eÊxnKèÊÒÕÊÊÔxìXëÒxeÊxxÒXOÊêxQwÊgÕeÊÒyyBM[IBgBèXBMBÊXB[Ê[OBMBïwÕwÊÔwBÅyPBOB~ÔxBwìë½ÒgRByèXBQBÊwRBPBBÕÊ[OBMBÒXBÊïwDBeBʬ´·»±æ±Ô«¤eX2tRE(ÊÔ[XGwyE"ëePÊeRÊÔ[OMwy#çXwXx±[ÊgxMRkXìÕÊjxE!ëêgLÍÔX)ÕÊéÅÍÔX)wÊgÕ±ÒgeÊxìgÊgéÅXyPyëÕÔÅwÊÔy#XKë[ÊgXQéÊgXtIÕʤçë[ëÒj[Òwë[ÊèXÊçxìë[ÊÔ[Òw[OM[P¶¹³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 51

±eXyyìëìXêÊÔïwOë[ÊyXÒXìXrgìëìXrgwB#B B¯ÒxBs#BOBBBëÊwwy#Bë[ÊÍXBRB[ÔÒ¯ÒgBBRB[ÒwÊÔéÅwy#BìÊgB±±±[ÊÔÒXçXBwXBxyÒÊsBw[ÊkRB"DBtXB¯êëI±ÒxB2wNBXLB·¹°··½´¶yBXBéÊxyÊÔÔxBhB:ìÊeBÊëjPgBÅ[ÊëÔgBPëÔXBÅ¯[ÊwÔÔXBM:BÔÒwwxéÅ¯ÍXBR[ÔÒsBRNBOByë±¬¶½¸y«[ÊwBÔÔXwhBRtRB'ʱ[ÊwxtX¯[ÊwXØXEÊêÊÔëÒÜx~xwwyPèX'Êg¬¹°¶±æ±Ô«eXy2wRëÊêXP¾eXyjÊhÊÕëÔyÔÒéÅjDÔÒw[ÊrKÔxePXwéÒXêÊÔ±ÒÒgyéXDÒXÊ\XhRwePÊÒy2XQÅ½[Ê[ONePXOéÊggêÊÔÒÔëÅygBBXBBwÊÔyXBB!BBRBB#BBìXBByëygBB¯[BOBBNBBëÔxBBsRBBxBBBBOBB[RBBxBBEBB±ÒxBBw#BBXBBLBB¯´·°´¶½ºyBBXBB±¬µ»·¯µ·´¯´µ¹«[Êjxg"gXRÒx[OM½eÒyÔÊgYX"ÊÔéXRÒÅëÒxywP!ÒÔÊëÒx¯wXu#)yQÊ[OM¯çXÊgweLÕÊj"ëÒÔÒ¶¹°·½»¾µ¶°µ³½´çXÊ°µ¸¶±ePyePNÊÔÒxÕÊëÅyxOìXéÊeRÔÒëeÒyÊeéëgRÔÒ[OM½ÒxyuNMXêÕÊëÔÒïwPÒÔÒëeÊxyXêÊÔÔXQgÔÒ±eRBXB2[DBÕXBvËXBYBw±±±Â[ÊÒeBRBÊxB[ëÒÊÔ[XBQBywXB¯éXBìÊ±±±ÒguÊxèÊXOgÊÔÒxÍXONëÒx2uÊxw~XÊXOgÊÔÒxçÒsPʯeRIéÊÔëÒÕÊioÊëÔÒ[OBMÒXÊ±¬eRPBw#XL´¹¸X«ÒxByêeXX2ìgBXRÍTRwXB PÊÔÒu# [OBMïwGÊÔ¯ÒxÄXRÊj"èXQÊweëÊeÐëÔw[Êwxve±ePyéXRÍëXKyXÕXÊÔXQÅìX4ÊyBXëÒxyÄXRÊÎÔÊë±yQÊ[ÊyRIÊë¯eÒuRÊxîÊeIwÔxéXO[OMvÊ±ePyÊeR[OMXyPXP½eÒywÊÒÊ8P[OMìxÔXK¶¹´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 52

±[ÊèÒÅyPwvÕÊëÅ¾.ÊxyéÊÒgìÊÊÔXO±±±±±±eRX2æÔÒÊÔtLéXLOÊìÊëeROQKÊÔygÕéXìʱèÊwXÊÔgRe[gIëèÔÊÒ[xMygÕÔÒëuOMv±±±¤[#PéÅÕÊÍxëu#uQv¯[ÊvéÅÕÊtX[OMëÍÔxD±èÔÊÒyêëgMÊÔxëÔÒéXÒëeêÊÔëgMëÔëgeÊxBÊgeBNBGBeQBëewÊgBwgBë¯eÔÊÒy[ëÒÊgBwÊÔyXBÅèÔÊÒy[ëÒv[XePÒyÊx[ÊewéÊÔëÊÒëePPy[PGNéXXÒXvw±éXQéÊÔëÊÒoROëéXKgëePPyyÊgOMéÊÔëgvw±[ÊeëyÊÒëXìgÊxë[ÊvXçë[ëÒ±kXïêgLÕÊvtXë[ÊgQËXÔÕëÕÊvïêgO¯äXEÊìXêÊÔéXRÔÒ¯6Êgy[ÊergÔÒ±±±èÕXxN5ÊÔéXDÊìXwPhë.ÊÒgÒxéX!YREÊÔyLRLçXXÒÔëÅyéXRÒÅìÊgÊÔeëÊeè¯yÂyXE"DwXÂ[ÊÕÊgBGOeëÊeÒxXu# [OMweÔy2gBHP8PXÅëº¹ìXêÔXOXéÊxyÊÔj"vÊ±[#BRgXJgBeMXîXXÊXQÅìëÒgjLi½[Ê[OBMìxP"uRBMk"XʱÒx2wNXL´µº½eXywÊÒÊ[OMÄXDPëtÊÒÔxÔÒyXHX\!ÒÔxÔXK±çÕÊÕÊjxçXOÊÕÊt¯[ÊÒÒxrgìÊeÊgeëÊe±éXQéÒxÕÊjRÊeÊÕÊ¯èÒxÔÊggçÕÊÕÊv±[ÊeÒxëËÅÕÊgXwODwyë¯èeÒxxvÒxw*wyXP¯ÒxwX#ÕxPÊÔXÊg!ë8Õéx¯èeÒgÒxxXtÕÊjR¯ÒxXgwéÅÕÊt±ÊÔ8ÕÔXçëÊwëÔÊgw*cBGgBÊÔêgBÊÒwyXBBPBë¯èÒxBX'Åv¯[BXuMB!BB#BÊÔéXBOÅëÊwByë¯ÒÊÒ¯eRÊÒgÔÊxÊÊÔw*ìXwODëÒgÔÊxÊXÊÔæÊwyë[OM[P¶¹µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 53

¯ÒXQÊÔ8ÕÒXRPwyXÕ°¬¤ePMÕëX)ëÊéXgÕÊXËÅX«°ÒÊÒÔÊgeXÔÒwéxë¯èÒgyÕÊhBÊëÊÔxBFwwDBROBë¯èÒx2yBìÒXÕëÔwÕëÔëèÒxBÔXOBIëÊÒhBêXBÅ±±±ÒxyèÒÅyPXvìÒXë8ÕìÒXÅÔÒvÕÊhÊ±¬´»·ë¶«eRÊx"xÕÊÊÔjÊeR[ÊëÔ¯[ÊtMD¯vxÍXKXMèXQÊÕÊ[Êy4eyfÍXBÊÔÒÊïêeRMyPIìgXgPwwÅ¯sRMBK¯éxvÊÔÒwePgwMN¯êÒxåxN"[OMÒxB±ÒxygêxN¯éÅèXHÆeëjPBgÅj"èXQÊéÊxPwX PÊÔÒyQBÊ[OMwÒx2uRÊxwxeëÊeïwOBNéXOBwÊÔg#yBRNByXeÕ¯ÍÊÔXBéXOBX¯ieìXBPxBtR'ÊÔXBKjR±[ÊwBÊÒÒxëeëÊeBÔÒçÕÊÕʯtyNBRBÕÊ¯YRBgBvÊw[OBMyXB4ÊyXBB±¬¶°´½´XBPxBtRB'Ê«eBÒycRB~x¯[ÊêeBêeBgBÅhBRwOBëÊÔÒë[ʱÒÕXyuÊgÊÔÖeÊ\RNïwKXM½[ÊÔÊgvÊÕÊÔXKìgRw R¤exPDÊgéÊg#ìÊ¯éÊi±±±±eRXOPÒÔÊÔéÅëeRXuRMëexPDÊÔYÒT¯ÒxPDÊgwy#çXwXx¤eÔÊÒêXÊgìXrgwyXÅçXwXx±eX2[HX!ÊgìXêÕÊëÔÒìXxXëePyXêeÒvìXÔÒÒhÕëÔgë¾eX2tXÊÔêxQìePX~ÔëePtRE(ÊÔÍXReXÊgwgÊgÕ[ëÒÊÔÍxBÒÔÊÒvOBÒÊgBwgBëeBXBBÔÔgB~ÒxBéXBweBPBXBGBBÊgBwy#BXBÊ±ÒÔÊÒ±¬µ¸µ±æ±Ô«[Êy"xïwODg[OM¶¹¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 54

[OM[XR~½ePywÊÔéÅyÕxÅÍXMyXOweXywOXyNXçXÊgweL´»°´¶¾¹°´½¼çXÊ°µ¸·±[ÊêeRÊgÊÔjxìXéx[KëêÒgXPÊÔÒxïwX[OM±[ÊwÊÔÅhRÊÔÒxïêgKëêÒgêÒXÅÊÔÒxËÊg¯êÒx2cÓÊÔÒxcXÓ½ePx¯êÒgÊegQìXìePNgXêÒXgÊÔÒxéÊhRP½exytLIÊkXÒgw¤eXRX PÊw[ÊtXwg±eRxPèÊêÒgêÒXÅwyÊgÕÊëeÔx"vìÊfÕÊeRXR±±±eRX2æxNuQrgwë¯eRX3êeÕ¯êÒgægÊÔ[XQÒhBeBBÊÒy2BRBë[BÊtXBB¯[xBBêëXBrBOBBÊéÕ gBgBQBeBBPBNBìXBBéXBMBÔÒ¯eBPBBRBDByÒxBBïwXBÔÒ½eÊx"eëÔyÊÔ[ÊÔêÊÔwyXeëÔêÊÔX¯ygÒgBBw¤ÒÒgBBgBBBXBB BBPBBBÊw[ÊtXBBBwgBB½exytLIÊkXfBfBBwRBBKBBéXBBë[ÊvgBBRBBêeBBêeBÒÕÒìXBBËÅ±eXyÍxBÒëeBBPBBBB#BBXB'ÅÔÒéXBBÒgBBweBBÊÒy2ÒgBBë±ePXywëXìXrOÔÒjXeyÊÕÔÊéÊÔÊÒéXBB4ÊwÊÔlBRBBvÊeBBBëÊeBB±[ÊuBQBBÔXBBBRBB#BB:BBBvÊ°´±[ÊeëÊeX[ÔXBDéXOBvÊ½¬¹»¯¹¶¯¶·¯¶µ«ePxB[geBIÖeL[XBR~ÔÒìëÔxFBÔÒ¯×ÊêgKgBgwÒÔÊÒyeÊxeëÊeXtXyÔXDïêgOìÒXvÊwÊgÕ¯¬µ»º«[ÊêeygI[R8O[(¯ìxéxBìÔXR#ÔÒ¯ìëgÊìÒXèÔÒeëÊew[Ê[OM[XBR~éÅëÒÔÊÒyÔxHPeBëÊeX[ÔXDìÊgBÊÔìgÒïwNRëwBXèXQÊïêeBÔX¯X PBÊÔÒ±ÒxÖeLìX[XR~ÔÒwyBXPePXB«yfÜxÕÊyÒX¯ÜXBÊewyÒÅë[ÊÐëÔìÊfìëè±ePByÄÊeÊXwÖeL°´½µµy«[XRB~yNRB'ÊtyÊxBÕXìÊgB±[Ê8#ÊëìXBÕëÔìÒXj"BexBìÒXvÊ±eBXy¬exBy[geBIB[OM[P¶¹·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 55

±[ÊÒgXwÊÔéxwxO vÊeX¬µ¼°µ¹½µ¹y«gÅèXwÚxg[ÊëÔë¬··[ÊêÊÔëÒìÕÊxïwBXBw¯[XBRB~ëÒìÕÊxB±ÒgBRByÒxBwÊÔêeBPBgByÕtXBOBëtMB¯u#B ByBÊxBÒë[XBQ°µoX¯yXOBwyÒÅ[BX¯¬´¹°´·½¹éXRBgBwèëÒïwXÔ±æ±Ô«ÒxB2ËX"BÊÊÔyMBÒXFB[xgBëÒéXRBÕÊeXB±¬µ¸µ«±[ÊËX"ÊvÊ ¶¹¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 56

uÒhXtEgwT#ËxÊËXËxÊìXy"e½ÔXKjR°´vÊXÊ±eBÒy[ÒÕÊÒÔÊÒwÊÔwBÅgB¯yÔÒyÔxBww¯ePByygBIBXwÊÔìeBPBOëgBÒgB[#B"¯ËxBÊËXByXwP!ËëXPX[ÊëÔyÒÊ[XP°±eÒÔÊgjXÕÅÒÔxÊÔëÊweeçÕXìëg¯eëÊeïêÕXÊX¯ëÔéÅÕÊXQP¯Xy"e±[ÊwxéXX¯8ÕgêXëéXOÅÔÒêX´½¶X´½´ËxÊ°µ¸¸ìeBÕÊëÒxBÖgBÊeBë[ÊÔëtXBÒgBéÅë[ÊÒèXBËxBÊwÒxBìÒgBØxBB8BÕÔÒ¯gBÔÊhBwB¯êgBÔÊhB[KBëÊçÊxBÊ±eBeBêeBRBÊÕgBBÒwëgB#B[KBëÊìÊgB±ÒxB2yËXBPBBÊgÔhågDyPyXOÕÊÒgéÅ±[ÊÒgRÔXR#BéÊgxëÒxêÒXÝÊeEXëëX[KeEX±±±Òx½eÅyÕX¯ìëjXÕÅgÊwêeÔX¯ËxÊéÊeë[ÊgqRxÕÊiZZZLUDQFDWKROLFFRPtXLÔÒ±[ÊyB"BxïwOBDgB[OMBwÒgyeBRT¯çXBRjÊÔÅ[XBQÔÒéXBORBNçXBÊËXBËxÊËXBBïêeBÔXB½ÒÒgByÔXBMBÅ¯ÔxBÊÕÊÍëXKBByNBMBìÕÊeÊuBDéXBQBXB¯ìÊwXBPRBBxBêXBeÒ8BPB±ÒÕXyÐgGÊÔgïwT#¯wXXMxìÕgwëeXÔyX×xwÊÔyÒÅïêgQÒëËÊgG~ÊÕÊyÊë±[ÊêÒÊÒÔÊg\!ÒÔxÊÔéÅhRByNXïwDeBÊ¯êÒxyeLBËXÍXRBÒÊk"çÒXÒgB$ÔïwT#w PBMBÔXÒÊÔëÊwyBXOBIBçXBPBÔÒ¯ËxÊ½eBXBy2yKB#NBîXBgBÍÊgMBKBÜx~xBgBÊvÊ¯XB PBÊÔÒXBʱeÒyÔÊgjgÒÔxÊÔeëÊe¯êeRÊÒg

Page 57

hR¬êePBPuQB«éXGBRëexBg~XêxBQÔxFwBXeeBÅÊeéÊg#BweoÊëìÕëÔëgRëéÒgÒÒgBÕÊ½ÒÊÒdXéXGRB°ÂìeÅX ÕÊ½[KBéXGRwêxBQ±eÅéXDBÊéXRÔÒëtXÒg¯[#BR8BÕÔÒëÊtwìÒgBgMBKËxÊvïêeBPÔÒXBÅ½[KêxBQ±8ÕÔÒéÒgBXÅÂegyÊeÕÊîXX ËxBÊXÅ½ÒÊÒdXéXGRÂePyËXBPÊêXPÕÊwÖgÊeë[ÊÔìÒÊe[gÊÔëÊ[ÒçXOÊëìeRDMÔXEäggwëÊçÊxÊïwOÒgëëÊïwXÒgëëÊÒgxjRëX2i-ÊÔëÊsN4XByXOëvÕÊÔÒÊÔÒx[ÒéÊvBMRÂeDBgDPB8ÕÔÒëÊyÊxë[ÒXÊ¯[Êx[ÒÔÒjÊxÊïwOsPÊ½[KBéXGRwêxQ¤ÒgeBÊx[PIÊÔxxìëÔ±±±[ÔéëgRêxQÔxFÕÊéXGRi¤vMÕÊÔÒëÊÒxgÊÔ±ÒÕXyæBÊÔjXBêgwBLXB±eBPBPByÍÔXBÊÔjXBÊêÒXBëéÊëXBéXBhÊÔ±eBÅyÒëgBËxBÊgBxBgBÕÊyB"BeBoX vÊèXO±ÒhÔyëgéXgg¯eÒxw#BD[XR~wéÅÔÒjÊgÒëéÊg#wìÊwX±ePXÔyBÊÔjÊggÒéXhÊÔÒxyoÊëÕëÔsÔÒ½[KëÒgêe ¯êÒXÊ8hëeRÊgÊÔÒxgëeÔÒÊÔÒxïwX¯wXgËxÊêXű[DguÊxX'ÅwwPgëèeÅéëgRÒxÔÒXuÔÕÊwPg¤ÒXæÔXêxQèX½[gêxQëÒÊÒêxQ±ÒÊe[#[XQÊewëÒgMêXPËxÊ¯wOvÊÔÒ½eXy[XgXÒx[ÊeÔÒwÊÔËxÊëÒgRyÄÊhQÊwÊÔéXGReëÊe½éXOÅÔÒgÒìÊwP!vMRB±ÒÊÒeBÊxÒxBéXBìÊgÒÔÊÒéXB#BÊwwgB¤[xÙxBw[xB½ÒÊÒdXBéXGBRB¤Òx2eBÊxBægBxBìëÔjRBÊÔxBëXB2i-ÊÔëÊ[BxBëéÊxB"BÊ¯êÒgBÕÊÔÒÊÔÒxB[BÒéÊêxQÔxFÕÊéXGRi±vnKÊÔëÊéXvMR¯[Êx[ÒÔÒëÊsPÊ½[KéXGRwêxQ±[ÔéëgRéÅXÊÔÒxXB[gyXBKëÊ±[XB["BìXtÒw×ÊwNBXXBqÕÊÊÔËxÊëÊêXÊÔÒxB[RBNXBçXwXBÂÔxGB½[KÊÔëÊjÕi±ÒxBw#BDgB#BXéXBRÔÒëeBÊg"BXÅ±yxByv"wNBÊéXBÕÕÊyMtB½[KB8PBÊÔìëËxÊ¤gBRB3ëvægÊÔÊeBÂìÔÊÒy±ÒgMêXPÒxìXYwËxÊ¯wOvÊÔÒÂuRXRÊÔìeëuRXRÊeÕÊÊÔyxMR¶¹ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 58

ëÊgwÊÔìeBïwOB¯yXOBIBggBëyxBeNBëyXBORBÕXKBRBÊyPIBËxBÊ[ëÒwéxBëÊÔëÊ¯êeÅweeÒgéXÊeBOgeMXëeeBwÊëÔÒxéXMÕÊyMg¯eBeRPÒxêeoÊëePNÊÔÒxBÕÊëÅ¯ePBXPDÊÔëÊ¯êÒgBePNBÔëÒÕÊÊÔÒxéXOBDéxë±ePBÒyN#ëeBPx[hBI[KëÕëÔ[K±eBeXDÊÒxBggéXBOÅìxwæXB¯êeÔÒÊÔÒxïwXBsg±ePB#gB¯êÒx2±[ÊuRHÔXR#BëÊÒÔÒweeÒwéx¯[KByP"ìëXy#ëeBP#D8BÕgëÊêÊgOY±±±ÒgvgKÊÔÒxÍÒëÕëÔ¯êÒgÕXÊÔÒxéXÒËxÊéÅÕÊeIeRPwxÂÒÔëÅy2gXwÊÔçXÊÔÒÒxxèXMBÊÕÊygXÅ¯[Êêe×xLPX PÊÔÒ×g#BOëËxÊÕÊwìgxE°´gwÊgBÕ¯ÒgRBy2YRBëÊgBeëÊeB½eÒyBÔÊgÒXBLBÊÒÔxBÊÔåÊÕÊwXBx[IBKPBæÔÒwxB¬éXBGBR«gBwxBëwvÊw±[XeÊxÔXMÅyMRw[#ÊÔçÒXÒgvÊyxÒxÕÊìÔXexR¯ËxÊjXÕÅ¯[Q¯yxLBéXÕÔÒyPBIB«éXGBRÊÔëÊwBéÅïêeQBgyDBLBwÂePByu#B ÊÔyXBOÅêXBÔXBëeëÊeB¯wxB¯êeBÔXB°µ¯¹XB·±æ±Ô«eBBXBBygBBÐëÔÕÊtXBBXBBÕxBBPByBBXBBPBBìXBBxBByOBB#B)8BBPBBÂÒÔÊfBByeBBXBBy¬êeBBPBBPBuBQBBBëYRBBÔéXBBOBByÒÅgwy'ÔÔÒXÅ¯ÒxBïwxwhBReeBeQB°±¬¶½µ³¾¼½´µwKXMB¾µº°µ¶½´ig¾´´°´½·yB¾¶¼¼¯¶·º¯¶··ÍX'lRXQPë[ÊyIÊëXÊêÒxÒëe!eëÊeB[ÊxY#gwyëgR°ÂePRy2ìëgÊÔéXGBRÍÔeÕÊìÊwXD¯eÔy±¬´¸°´¶½µéXR#x¾µ»°´·½¼¾º³°µ³½¶ig¾´º°´³½´¶Xx±æ±Ô«eXÔyéÅÕÊÊÔéX#Êw[ÊjXëÒXËxÊìxK°µegy[PI×exÕëÔwËxʽ[ÊêeRD$Ô[gDìxP"yÊÔwëÊ±ÒxyÕXÅËxÊyxÔXR#[XMëwXXxK¶ËxÊ°µ¸¹¤[gÔÊgBuÔÔÒìÔxÓ½eBPBKBwyBëÒxæ¯èeBeBxBéÅÔÒwìÕëÔ¤eXëÊgyXPëÔëePMXPÊéÅgXÕÊÊe±ÒxyMÔXÕëÔéÅÊÔéÅÕëÔÍXx#±ÒxvXéÅggÊ½ÒÔëÅägEwÊÔéÅÍxïwXëyMÔXgwX#¶¹»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 59

¤eXgèïêÔXOBwëÒxDBêÒgOBçXìXBÕëÔéXRBÔÒ±ÒgRBëgnRBN[OBNÊÔYéÅ¤wNB¤ÒÒgtÊÒXêX¤ÒxDêeRPéÅÔÒyXÒXÕÊëÅëeXÒÊÕXYéÅsPʤePXygXéXXxéeÊhRÊgÔÒwePX2vgKÊÔéÅÕëÔéXePP[PI¤ePRÊÔg!éXëeXëeDMÔxÔXHÊëÒÒgsÔXéÅrKéXÔX±[X#Ôx#.XODÕÊÊÔ[LDë[#ÊÔèÔÒXuÔìXÔÒwéxÂèÒÊeéXÊgèeÅéëgRuMÕÊéxë¯èÒg2èÔÒXuÔÕÊÊgÂePÒgRÊgXXéX#ëeÒgçxÊgXxÊÕÊgÂeeeÊÔyXPëÔwyXwt¯èeDêeéXQPmLtÊgwéXQéÊgRDëéXXÒXXuXy[ÊgÊëèÒxyËÊxÔÒÍÔxvÊÔÒÕÊÊÔÒxìXwXëePÊÒwéÊÔëgXX±eÒx2XP:DxìÊgXêgL±ePXgêgL±ePÊÔÅyéXw#X'ÅÔÒëeP#ÊyÕX×ÔxÕÊéÊggX PÊÔÒ±exPy2ÊÔéÊÔÊfÔXÕÊëÅëePPXuXéXPROÊÔÒéÊgRÊX'ÅÔÒ±[ÊÒÊÕÅjXÅÕÊèëeÊsX'ÅÔÒûÔhësx¯éXXdNwyeÕëÒxêÒÊÒePO#wyPëÔÊgÕÊgDRePÕyêgKjx #ÔÒëÒxy2[XëePDyÊÔÍxÔXHÊwÂX]P±ePXyÊÔgéxexyÔëg#ëePX2yÏXQÊëìÒXwwXÒëe#ÊÔjÊgÊÊew[ÊÔx#jÊÔwy#wÒxyêÒÊÒÔxÊgÂ[Ê±Òxyw"ÔËÅtvïêgIë[#PæÊÔxvïwXwÊgÕ±eRÔvguÊÒuRéÅÕÊwÅëeoÊëvgèeRgyéÅÕÊwygÊgÕ±ePXÔyÊÔyÊÔXyXDgë¯ywëuÊÒjÊÔÅwvÊ±[Ê[LBDÔÒyXBeBÕÕÊgBQBéÒxBB±¬´º¶«eBÒym#ÊÔyBÄXBRBÔÊËXBÍXBxB~xBÕÊyMBX BPBÊÔÒgBX¶¹¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 60

ïwT#ÕÊgTBîîXLBROwyÊÒxYfB±eXygBDÐëÔìÒxwÒxBtOIÊiMXBXOë¯êÒxBÍXRÒÊyXOBægDBtEÜx~xïwKXMBmxwyÊÔ±[ÊÍXRBwwéÒg×xBXéÅëePByÒXQPBDRéXB#ÊwÊÔêÊÔsXQBP¯[Ê[LBDë$ÔÔÒyeÕeëÊew[ÊyXX#ÊÕÊgBÊwMNÒxy2êÒgOBYMs¯ËxÊ[XMëwXB½[ÊgÒìÊwxwÒxyêÒxBDyeLËX±Òxy2vëeËxÊËXÔÒîXdXvÊwePg±eXyéÅìx"XìeëÊe[ÊeÕÊwRXÒ½eÅygyx"XÒeÔÒ¯[ÊËxÊ[ëÒvgv#wÕXKRÊ[#"¸ë·ËxÊ°µ¸º½[K¯wg[ÒwÊÔv"ïwÔyXORÕXKRÊÍxMeÊxw[#RyëÂeÅyeP#XÊÔxXÅ¯exv"xXy#gÊÂePÔXRÊ±ìÊêÒÊÒ[xLÊÔqRI~ìX[Ò¯ìÊwxÅËÒÊÊÔìÔXR#x±ìÒÊÒ[xLÊÔêeÕgìXxÊÕë[ÊÒ1XÊÔêehJxéXP"¤ìÊwDéXDgë[ÊêÒgi-ÊÔx±ìÊêeçxNë[ÊêeRÔxwéÊvMRÂyxÔXÔ[RNXgxeRÊëÂ[#RxìÊxLgxtxXÅÂeeqNX ÔÒéXÊÔëÂeæêXPyw[#R½vgMéÊ¯eÔXyÊÔÍëXLëePPyÔXRÊÔÍÔÊgwyXÅ½1xyv"wg)ìëÔÕʱeëÔÒyÊÔéXO±±±eÒgyêXëÊYFÒXÕÊëexyæÊeïw"KÕʱÒx2ÖX#ÊéÅÕÊygÕÊëÅv×xëeRÔXKÔÒvwv"¯ÒxYXèÒgg8PËÊxwyXP¯YìXXÇÔÕÊXgMKÔÒ±ÒÔëÅÔÒjPwÊÔ1XéÊx"ÊoROweyx#vgÕgëäx[Xg.eìXxë[fvjRÕÊyëÔêXűÒxègHjRÔÒyÔxXÊ¯èÒxOPkR"DÊÔjXORXÊÒX#ÊX'ÅÔÒy#gwX#¶º³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 61

½èeRPìÕÊëÅë±±±ÒxyxXÂeXgXÒxrXgHÔÒÒgXÅëÒxêÒgOçÒXÊeÔxFwéX#ÊXÅ±eÒy[#[XOjxéXgwëÒÔÊeÒXOÊhRÒxéXÒXgsPÊÂ[ÊÔXÔÒéXDÊÖXÊw8NìXwXéXPXwêÒXÕwgePi±exyÒgèXXcÕÊ¯exyêÒgDeRt±ÒÔëÅy2gXwÊÔéÅy#ëexyæeÊwX±±±egRy[OMéëei¯ÒxyêePéXDÊÕÊéXDÊïwORËXP±èÒgyÊegÊÔÒxìxÒëèÒgyYNÊeÒhvvM±±±ÔXOyYX ëePyÖXRyëuRHçXOÊëʤÔXODÔÊxÊÔrNGÔÒXYÒTi¤ePyjQRPÊewyE"çXwXx±eÒyXKëÊ[ÒëexyëeÒyèXRÊëÒÕXyÐëg ëʱeRÔeÊx"xgÔg~R[KÔÒëÒÊÒeÊxÍX'ÊÔxjÔÒ±gRDOèÒÕÊCPÔÒëÒÊÒeÊxweÍxÕÊÊÔxm!ÔÒ±eRgyÊx"éÅÕÊeÅgÔXéxëeXyÊxéXQPéXÕïwXÕXÕʱ[ÊÒyÊx"uR8Õ×xëÕÊëeePyÊxyXCPëyÊgg±ÒgePÊxcNxXÊg!×xëëÒxyÊxéXÊÒuÊg!ìXCPXìhRëÒgyÊxi#)ÊÔÒxvM#ë[Êv4ÊxïwORw[#ÊÒyÊx±[XyÊx"ÒxLK±8ÕqNtxÒëÊë[ÊgR[ÔÓw[#ÊÒyÊx±ÒxywÊÒgjOxÔÒwèePïwXt¯[ÔyÊxgw[Rx"RÔÒ±éÊe:DxìÊgëxPDÊÔvÊxi¯[Ê8PëèÒx2jRKÊÔvÊsPÊyLXBLìëXBìëÔXBK¯vÊÒxBëX±eBÒéXDBXwÊÔéÅìXBqI~ÒÔÊÒeBEBqUw[ÊyBPïwgBHïêeBPXB2ÕXKBRÊ°´wÒÔÊfyjX2wÊÔêXBPÕÊìÊêÒXIBÊåÔXæÊÔÒÊ¯eBëÊegÊgBÔÒyÒÅvÒXRBPyXXBìëÔgêëwëÊeRBT±[XBQéÊgÔXBR#±¬µ¶½¹X´µ½¸éXRëÔ¾Òxw#XLµ»´ë´´·X«¬ÍxêXP«ïwRëÊêXPwÚxgéX4ÊìXPg[ÊìÊweL¬±[Xµ¶³¯´µ»¯´´´ìXêÔXOÔÒéÊxyÊÔXQÅÕÊyg«[ÊÖeLÍXÊëÔwyÊÔXÊÕÊÔXgÕXKRÊÔXK°µ¶º´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 62

êeXÔÒÒgyXQP½ePyxÕXÊÔyX#ÊmÊgÖxON[RIÊëËxÊ¯ÕXKRÊyÊhÊïwgHgÊgÔÒº°¹ËxÊ°µ¸»½[K¯êÒÊÒËÊxËxʤeÔÊféÅXéÊhRÔÒÊg[LDëÒxêeR PvïwEw×X±ePXyêÒxQRvéXP"YvÊÕÊ¯[Êg8PXÔÒCÔÕÊéÊwÊgÕ¯eXÅyÊÔXQÅgÕvÐëÔë[ÊvéëÔeÊÔÒrNGÔÒXìXgR±±±ePyyÊÔÅqvgÊeìXÖgë±eÔfywXìÒÊëïwXÒëÔt¯eÒÊÒYgÊgXgQtvéÊÔÒÊgXʯePPyéXRJ¯XägéeËÅèXPw¯ePywfJÊÔéÅïêgRìXËÅ¯d±eÒgyeeXËXÅÍeÔÒëeëÔy8ÕÊ¯sDtEÔÒXʱ±±eÒgyæ¯êetÊÒéXXRÔÒëexyäg!PÒxêÊÔÕÊéXRÊëÔX±±±eRDéXgëeeÒyRE¯eÊêeXQÅtXOéÊwÊgÕÂeD"yw RwXOwRPXÊ¯[ÊÔëÅÔëÕÔeLyÊÔéXP"±±±Â[ÊÒXtwÊÔÖxTéXP"ëeRX2ywRPÊÔéXP"wegyéXOXű[KuÊx"ÝëÔÒXOìëÔwëÔë¯eRX2wxvg¯êÒgÍXKÊéÊi¤[Ê1Xv[ÊeÊgÕeÒggÕXëeXyXEÊyëeÒggÂeÒy2hROÊÔeXìXhRvèXXÅëeXyyXEÊyvéXÕÔÒXÅÂyÔëÒhìXÕëÔtìëìXÕëÔë[#RìÊêeX 8ÕgéX#ÊìÊgXů[ÊjxÒhgHPwìÔëÒhëÒÔÊÒåXRÊwXìÊgwyt±wD8IvìÊg[LDìXYë[ÊêevYRE[XGìXêXéXPOyY½1xyèhRygéxëÂÒxycy½1xy/ÊxyéxÂeÅeÊx±èxyw#éeÒgxNQwxNQÕÊcïêeRXgwX#¶ºµZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 63

×ëÊgéÅÕÊægëêÒÔxæguxë[ÊiNæXìXêÔXëXègÕÊuP±Òxyéëeë[ÊgëÔhRxBìxXÕÊ1XÕëÔ±ÒxyèXOeRÊ.XBOBDBë[ÊÒXBvyeBBÕwÔëÅÒXBwÂeÒeÊx"ÊÔy"xgÒvwgBBBBÒeBBPBBRBByÊgBBwy#BBuDBBêXBvìÊgB[XBODBë[#BgBBeÊxB"B±±±ÒxuÊx"ëÒgeÊxçÒëyDBB"BBÍhBÊÔëÊwB[#BBRBBéXBB#BBÊÊÔëÊÒÊeXBg¯ìÕXBçxBJDBëÊXÊÔÒxBÂyXÕXRÊÔëÊwH+gëyX2eLK±ègëgÊÔÒxéXÒËÅXÔÊfÊëÊg¯yÊÒgy2gvÕÊÊÔÒxuDywXÂèÒÅyPéXXìÊèÊêÒgwxw¯èÒgêXPgÊÂuPRPÔXxìÊgwìÊgÂìÊwXäeÒx[QwÊgwìÊgÂìÕXy2ÔëÒÊÔ1XGëìÕgÅy2ÊÔuXPÊg±ÒxuÊx"ëÒgyÊxk!KÊgëeRÊxuÊxæXÔÒéÊwÊgÕXÅÂ[ÊêeéXRÊgRBìÕgwX PÊÔÒyÒÅyeÕÕÊwBPèÊe±eXy2eëÊeB[IgwRNyXRBE¯ËxÊÒXgëwX°´¯êXÒëÊÔÒtxx¯wëgÔÒtRÊXQÅïwNOÕÊÂuRXy2eeë1eéXeP#xëvgMKìÔXR#ÒhÊÔwXDyXMIÊvÊÒxëXB±qgBPBRBwXB#ÊÔÒxBXBgBBÅèX'ÊgBëwXBBRBÒxÕÊéXB#BÊÔÒiÔXB¯[xBgB8xBMB!BÔÒyPBëëÒÒgKBÅÂÒxy2çeéXREwËxÊÍXXMw[ëÔwÕÊÂÒxyêeXDX ÔÒv+äÊ¯wXD±¬¶³¹«´¶¼ÔxhBë¬¶³·«»ÔxBhBXBÒxBw#BXBL±[BÊwxBtX[BÊêeuB# BêeBÕìÕgBwwyQBÊÔxBFB°µ±¬´¼±æ±Ô«[ëÊvOÒeëÊewePyÖX#Ê8Pë¯eXy2yN#¯eëÊeïêeÕÔxFvÊÕÊêeP#x¯vÊuÔyN¶º¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 64

yQÊ[ÊeÕÊÔXÊ¯ePByìÔëÅÒX¯ÒÕXÔÊÒweBÊÔéÅeÊxy2hBRRwÊÔyQBÊ[ÊetÊ¯ËxÊgBÒ[ëÒyxBeN½ePyêÔXÊ[ÊevÊæÔÒtXgRëÕÊÔgïwPwËxÊ´³°¼ËxÊ°µ¸¼ÂÒxêÒgOçÒXwxÊeÒhéX#ÊvMR¯[Ê8Pw.ÊÒy8LêeËXRX¯êÒg[ëXLëÊXw[#R½[ÊXÊxÍxÔÒëuRMvÓÔÒëʱ±±ÂeX±±±ÊÔÔXOyYR ìXÔXëePyÊÔÖXRyuRHìXÔXëÊw½[KeÊxëÊww[#RëeX2oPÊÔëÊw[#RëeXÔyëÊsPʱ±±ÂyPyÂuPwXëÊXXèehyÊÔÒxéXP"XÅuPÜXÒÒxÕÊuÊxygÊvë±±±èÒx2ywXJÊÒxÔëÊÒÒhwMN¯èÒÊÒy2ËÊxÊÔëÊ¯èÒxyçÒXgÊy¯èxëÔêÒXD¯êÒgÔëÒÊÔÒxyëÔ×gëuP×xÊgÊÔÒxïwXwuPgMgʱÒgOyÊx"êXPyÊgw.ÊÒyëugyÒxìX[LDyXOÕÊÂuDM[OÕXyÊgi¯euÊxèhNwéx¯uPæXéXPÊwÊÔÒxìX[ÒëuÒt#ägËÅwÊÔ:Dxgʱ±±ÒÔÊÒyêëgMÊg1X[Ôëìgyëgv*ÔÒÊgêXÅv"ÒxéXy"NÔÒëèÕXyéÊëÔÊÔÒxïwXi¯[ÊÔÊhR0XRÕÊ.X±.ÊÔy±yPy[ÕXPvXYwÕÊwéXOQKÊgëÕX#èhNÊg1xyÊewÍÔxDgëìÔXOgRLÊÔÒx[ÒtOëyX2uNw[xMRxìÊgXű±±ÂyXéÊgg¯yX2yi#).XXPìÊgëyPyk!KÊg[REIwx¤[#RìÊêePXÔx[ÒÕÊëu#RggwyÊÒywgÊgwX#¶º·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 65

ÂìÕXyæÊgXÅ¯[ÊwgîXXOëîXIROÊg[X[ÒÂyÊÒgygÔXwÊgXÅ¯yXçXKtÊgwÔëÅÒXwÂyX#eO PgRPtÊgëy"ggRtÊgXűyXXyëXéÊx"ÊXÊgëìÒx2iN[xë[xwÊg±Òx2[HX!ÊgÐëÔxqGëìÒxgXGvwéX#ÊëÍXR¯ÒxxgMÔÒXQPÊw.ÊÒyëìÒgéXQPÒxçÒÔÒÊÔXhRvÊXʱ[XyÊx"ÊguREIÕÊÊgëìÒgéXDÊgèÒgêXPgʱ±±[ÊgÊuÊx"gÊÔÒxg¯u#çÒXgÊ¤vgìÊë¯u#gggÊvgÊÔÒx[OHÕXëÒgyÊxÔXMÊggRt¯ÒxwÊgÊgèggʱ±±[XyÊxgX±±±eÒy2ÊgyODëèÒÊÒyéXw×X¯ìÒÔëÅéëgRuÔÕÊÊgwìÊgi¯èxëÔêÒXDyeÊXÔÊÒg[ÒvÕÊiÂ[#RtRN1XÕëÔXůÍxïwXë[ON8Õwë[DuÊx"géÅÕÊwyXwèëgwéÅÕÊt¤[ÊÍXONtéÅyXPëÔwyX¯YRgyënRNyMÔX8ÕwyX#BÊYRLBIBÔÒeëÊeBw[ëÔwÕÊXBÊ¤[ÊÒgwBXBwéÊxBy2éÅXBëyPBXBR[Ò[ÊìÕÊÔìeBëÊeB[Êe°´ePByyPRBPByÒÅ×ëÒgwêXBPÕÊÔÂÒÊÒyBÅ×ÊìgfBXäXBGIBÊXÊÔìëyxBMRBéÊxywBxBÂ[ÊêegBÅÒxw[ÊËxÊïw PBMÕÊÔ½eRBÊx"êÔXëÒÊÔµ´°´»½¸ëµ³°¼½¶éXBRëÔwwXBÔÂeÊygBRÊéÅèÊÒÔÒeXBêXÅÒxwéÅyw[#BR±ÒÕXyeeeQïwKXMæÔÒïêÒXÅÊÔëÊ¯eDy[LDwyÒXÒgËÊgG~Ê±ÒxyvëÔéÅÔÒëêÒxægBBDBéXBRBXBéXBRBÔÒæÔÒvBÊ±eBRBPBwxB[ÊêeBêÒÊÒw}ÊÔÊgBBÒìXBRBÒÕÊwyÔÒwåxBïwIBGBéXBXBÔÒ°µÕÊtÊXÊ¯[ÊêÒxBj"yNB#wéÅuÔyNBÄÊÔëXéXBQÕÊyÔÒ8BP±[ÊêeBDÏÔXéÅìgBMïêÕxBÕÊËxÊËXBïêePB#xBÔÒéÊxyÊÔgBRÊgBMKBïwx2±ÒxBÔfBg8BgDBìÔXBÊ[#BRë¬eBÒxÊÔÊÒéXBÕéÅéXgBEwìÒXBLBÊ«éXBÒgyÊgBÍÒXB½[X¯ìx#ÊggXìgÊëtÕÊìgI¯êeRxÊÔeRKÒÊ¯ÖÔtó±±±[ÊwXçXLÊXtwyXeÕïwRG±eXy×g#yXéXQìÊhë×ÊÒXïwKXMîÊeIw[ÊyEXæÔÒ8PìXPg¶º¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 66

ËxÊÍÊUÔXMXPwuQÊÔËxÊ¯eëÊewRxìÊgìë±ePÜXÒyQÊ[OMÕÊwÒÔÊÒéÅgyI¯ËxÊ[ëÒ8xByXOIgx8OÔÒyÒÅ[xgweXÔÊgBgÊ±éXXPy$Ôë[LDÕÊ[#BÔXéÅëÒÒgyÕXyIÊëwT#BwËxÊXÊ±eX2yéÒxÂÒÔÊÒgÔÒìgOwéXXPy$Ô¯eÔéXXwÊÔféXQ´·°´¶ËxÊ°µ¹³½[KËÊxÔÒËxÊi¤ÒgeÊxXOX[OMëeR#èxÕÊëÅXOwyÔÒw±±±u#RgOXOÕÊë[#uQXOthRÊg±1X2wX!ÊeXwèÔÊÒëÕÔÅë1xv"rNGÔÒXXuÊxy¤eR#tXéXRXOoROëeRPytIXÝëÔÒXOXʱ±±¤Òxy[OMXOìÊgvÊweey[XyNwXOw×X±[ÊtóìXËÊxXOìXËÊxë[ÊÔXìXtXOìXgÓ±±±ÒxoÊëvgeÊxwgë[KuÊxv"v¤ex[X±±±euÊxêÒgOçÒXw.ÊÒyëuXYgÊÔÒxìxÒéÊ¯sPʱéXXPDvwÊgêXPëgREL¯[ÊÔeL.XXPëXXGÂìÔXOyÒxvOÒÊgëyXxyvÕÊÊÔÒxìëÔÊgÂyPyYXIÊÔsDêXëyÊhgy[ÊêeêeÊÔÒXÕÊwÊÔygXÅvYREÊÔèÊyÊxéXXPëy#xyve~wÊÔdNìXhRwÊgÕ±±±ìÕXy±[ÊÍXOÕÕÊgëèXÊtRNÒxyêeRÊÕéÕÕÊwéX#ʱeXy2ëÒhgywXtëÒxyêegëeëÔytòtÂìÔëÅywOX!wÒxXëyXDyÊÔÒxéXODyE"8PgXŤiMRÂÒÔëÅéëgRi'hRÕÊÊÔgXhRw[#RjÊgÕÊìeë[ÊxÒhjXêXïêÔXOë[ÊÔeLjXÕëÔwéxgwX#¶º¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 67

¯Òx2eÊxÔëX)éÅÕÊwìÊwÊf¤eXÔèX'ÊwÊÔÒxìXÕëÔÔëÒhtë¯ÒgRèÊÔÅXéÊÒgëÔëÊÕÊÒxXjXwÊxëeRëÔeÊxÕX¯ÒxêeggÊw[ÊìeRÊ[ÔÒìÊgÊgÕ±±±eeÊx"Â[X ÒÔXÊÔéXéxyÒÅëÒxyeXëÒgRyÒgXʯÒÒgysDëoX~XgQëÒxytÊÕXÔÒÕÊXËÅwéXP±±±eeÊx"ÔÊeRXéXOÅée[#RXëÒhRy2gëeÊxyéX#Ê8POËůÒÒgBytLBBPBjBXBMBÕÊêgB"BëÒxBByyXBeBBÊywByxByBÔÒwqNBÊÔéXB#ÊeBRBÊ8BPBBOB¯ÒgByÊÔ8BÕæXBjXBtRBëeBXByÊÔXBCPB±yPy±yPyXÔÊÔëÊëyÒygRRJÊÔëÊìëÔ¯ÒëÔyiyPywNeÊwXëÊg±ÒÔëÅy2gHwÊÔéXDÊëePÊy[ÓwX¯eÊÒy2ëÊëePÔyÍhwjÊg#±ÒgRy0XëÊéX×ÒxìÊgë¯ÒxyËXyÒÔÒÕÊëÊe#mL×ÒxìÊgeëÊewvÊçxBXBÅXÊ±¬µ»´«ePBX2uQBÔëgwÊÔËxBÊ¯éÊÔXBÔxhygByPëgBgÊgBÔÒw[ÊvÊgjÊg°´ÔgL[ÊêÒÕgBÒxëyÕXBÕÊwyXXGBeÕÊgBÊgyBxLXBëeXB2wRPB[ÊêeDBYMgyBXPîXBIÊëwÊÔyEB"eÊxBÔÒ¯[ÊÔXMXPBjRëupXBÒgw1gfBgÊ±[ÊwKBQ8BOQìÕÊÔéXBXPy[LBDë$ÔÔÒÂÒxeBÊx"hBRÅgK¯ÒÔÊÒ¯u PËX¯yMxXÊÒgÊäëÕXÊÔXéÊÔÒÊgËXwÒxÜxÔÒÔxvÊÔÒ«ÂuRX2wRxwxBÊÔêXPyéXÒx$ÔÍÔxéŬ±èÔXQtEìhRéXOw#XBìÕgw:vÊXÅ±[ÊyX#BÊmÊggPëÔ¯eXByËxÊéXP"j"éXBXwåxgIïêgU°µ¯ÖeLËXïwKXM8POÂÒÔÊÒy2éXReÊêeBRDeÊëêÒgÖX#ÊìÒxwÒxÔxwéXR!R#yBëvgXIÕÊìÔXR#wÊÔgB#BtXB[XB~ÔÔÒ¯êÒxB[OBIBëÕXBÔÒwyXBÅwëêÒxB2êÒÕÍgBRBBÊÔéXBÅyB#B×ÊgB,ÒèxBQBKBw[ÊyXB#BwËXBGByëgwuRPRyëÔvÊÕÊ½ÒÕXyXBÔjÊgG~ÊÔÒÊÔìë¯eXXByÒÅêÊÔÊgìÔxwéÅÕÊjR¯yeìÊgeBëÊeXÊ±egy±eÒgeeeQìÊgìeÅÔÒjRîXORL#XÒxyìg[OMëçXRÊÒìXËXëËxÊËXéXReP¶ººÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 68

eNy[ÊeeëÊegÊgÔÒËxÊéxwÊÔìëËxBÊ$ÔXÊ±ÒÔÊÒäxBGBIBìÒÊeBÊ7BwëXBOBMBÍXBOBRBNIBwÊÔËxBÊwxBweBÅgBÒeBÔÒËxBÊ[ëÒÕXBKBRBʽeXDyûÔhjRÕÊjRyÔX#´º°´¹ËxÊ°µ¹´¾ÒxyvéXìXÔÒXOéXgÊ1xu#ÊxyXOthRv¯.XP XOgÊÔÒxgëuÒYRgXOe~wXv"u#Êxy±èeXyÕX1XYéÒÊÒ[gÕÊièÒÊÒy[xLÒxìXägwÊÔXOÂÒxytXwÊg¯èxy[X¯ÒÒgy2oÔvu¯1xyv"gÊXʱ±±[Êwg["ÊgyXOë[ÊêÒÔëÅêxwÊg¯YFéxPÊë¤eXèÊÔÅÊgwXJÊëéXxÊgéx¯8Õìʱ8RNyNÊÔÒveXë[ÊéXOÅÔÒveXhRéÊsPʱÒhÔysÊÊeÒh.XODvMR¯[#PeXeëÊeÒhvïwX¤eX2yÒxïwX#OìÊgwyÒÅyPt¯ePywX!ÊeÒhvìÊg±[ÔuÊxèÒgy2gwyÊÔwi¯ÒxyìgæeÊìXçXÊgÕ±±±eÊêÒx2oO)vìÊgéXPÔxëêeqNvÐëÔ±[ÊêeoGLPuÒìXgMëvìXeEëwfvìXÕëÔ±[ÊsÒhyXPëÔ¯ePxyyMÔXÒxëXëePPyteÕëÔwÊÔY±.Êg#yyMÔXÔÒÊÔÒxg#ëeXvïwXwëXèÔÊÒeRÊ¤yXyvgÊxëÔÒXx½ègwë¤y#vÔex½1xy[wÂeÒeÊxÊgeRÊw[#RëÂ[X veRÊi±uRX2çëhæXÔÒuXwyXP¯ÒëÔyëgwëXìXePXve±[ÊwgBÔÊg[DBÕXéëeBêÊÔìëÔgêeuRBN#By#BRëwëX¯ûgBìëgRB[ÒwÔXOBRÒg¯XBeæÔÒrBéXÊxëeBDyèXLBÊÒXBgëÊçÒXéxB¯éxPÊuÕÊ½eBxv"BÒgeÊxBwyXÕïêÔXBÔÒ¯exÕÊtB¯eÊxByËxÊYRgBëÔvÊÕÊ±[ÊeëÊeÒxBhRÔëÊÒ±eBPyìxÒïwXBÊëÊwRNËxBÊw[ÊeëÊeÒxBX PBÊÔÒuQXBÊ±¬º±æ±Ô«[Ê[ÊegwX#¶º»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 69

ïwPvgÅw¯ePyuQeëÊeÒxgÊgÔÒÊÔeëÊeËxÊwìÊwH+ÔÒ¯Êf±ÒxyÔXMÅìë["[RIxëËxÊyOÔÒgYRgBveB¯ËxÊ±eBÔÊeByX#BÊgBìÊwRMB¯ËxBÊePBXBOw[ÊyBX#BïwOBéxïêeBgBRèXBLBÊ¯eBëÊeB8OB½ÒgByyÕÊÔ±[X8OÔÒËXìÊïwGL½[ÊêeêeÊxÊg¯eëÊewtXÒXOÊÔÒÔxyDQwwÒgeÊxÖX#ÊéX4ÊìÕëgRdX8BPBÊÔìëËxÊ±eBÒyÐgB¯éÊgBgyB"BeBëéÒXÍÒXBIBïêÔXBÔÒÊÔìgHBçxBÊéXOB¯yXBMBxXByxBeBN½eÒy´¼ËxÊ°µ¹µ¤.XëÒìÊXO¯eRPug¯eRPugvgv[xÕÊëeRBPyXBKvgBÊetBÊgÂexy2gRXBB¯eBBywBBBxBBéÊ.XBBPBB"BBBw×XBBgëeÒgy[yXÔÒ¯Ëgë8PÅyON¤eyêePeÊwXìÊêg"gBÅèXBÊÔÒë¯[ÊêeBÕvyëw.ÊÒyv[xBvÊwéÅÕÊeBIB±[XBgBeBÊxB8BÕgB±eÒuÊxÊÔÊehRèe#éëe¯ÒxqNv.XOBDBgÊgBÔÒ¯eBÒuÊxBÒxìÊgBÊÔëÊv¯ÒxeÊx"ÍëXKygÒ±±±eXêeqN.ëÔeÊÔÒ1XÒgòwgÊìÊwXQwÂuRX2XBKëÊgwxB½1xgÊÂ[XuRÊxëÊwRNìÔëÊÒweRXw#ÊÒX¯[ÊæXPFgRDOBìXÊhwÊgÕeRggRDOÕÊi±ÒxeÊx¶º¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 70

ÔÊgeRTÒÔxBeëÊewÊÔjxrNGBéX4ÊéÅÔÒËxÊ±[ÊêeRÔXB[ÒwkXyÔxwwXKBT¯uQ:vÊ°´yJwÊgÕ[#RXxéÊePXB PÊÔÒoÊeïêāÊë±eRD"eÊxByXÔÊÔêee'ÔÒgwÒxeÊxyIÊeéXBOgO½eÒyÔÊÒêeQBÊÔqRXBMëXB[RBxB#ygBw[ÊÒgBeëXBDxBvgBsÒhîXBXBéÅåÊÒÔxB±tR}ÊgBÊyPåxBLBuNÔÒyPB[ÊÔXwhReëÊeÒÔxBÔÒÔxhïêāÊë±yÒgÕÊéeRBD"yXÔXë¬µ··¯¶»«çÊxÊeBgÕXr¯¬¸»«éxèXLBÊ½tRÕÊeXyèXLBBÊ¯×eQBlRBwë¬µ´º«ÒÊÒÍXB'eBRIBBëÍÔXÊÕÊë¬¶´«eBRBXBÔgEByeBPBÕÊÊÔÒxèxBwìeBëÊeB¯ÒxyêÒgB¬¶¼¯¶»«éXORêëwéXeeOåxLÕÊ¯êeRXBÔûgÕÊÊÔéXDÊÊgÕ[#hRÒÊgÊoÊeéXPOeBëÊe±eXyëÊïêegR±¬wÔ±ö±Ô«ePyÜXÒw×eBRÊ¯eBPBÕy[OBQBìëww[BÊyXBePBPBÄÊhBQBBÊgBRBÔÒwyXBÕ±ÒÔÊÒÊÔjxBoÊeBÔÊeBÒeBRBÊ¯ËxBÊ°µxÕX¯wBxXOBIèBvÊXÅ±ÒÕXBËxMBPjgBÕÊiyPIB«ÒÒgÒxBvÕÊÏÔXyBëÊÔéXDBÊÝëÔÒw[ÊeëÊeBìÔëÊÒwÒÔÊeBÊÔvÊeBRÊËxBÊXBÅÂeBXBy2jxBoÊeBìÕëgBRBÔÒÔxBFBìÊgBwëXBÕÊ:BXBgB¬êeBDBêeBRPBÕëÔéÅXB«eBRBÊïêeBPBPBèxQKÕÊyBOQyBPRjRBÖX#ÊX BPÊÔÒ±¬µ¸¹¯µ¸¸XeBRPw#BXL«ÂeBDÊÔìÕëgBRvÊìÒX¯éXBÒgêXBXÊÕÊ×ÊwXB¯éÅéëeXÊ¯ÒÔÊeÒxëy!gBeRTËxÊËXBÔÒêÔXvÊÔÒePgB±ÒÔxyuDwÍgÅéXQëûgBÕÊiyXeÕ[xL±[ÊÒy2hRyeëyPIÔxfËXÂ[Ê["xggk"XÅÐgGBêÔXBëÒ¯ÒxêeByÔgBêÒgBDBÔxwîBwyxB~xB±ÒëÔy2jRByLBGPByÊëÔìëÔgBjXBëÒëËxBÊìxBBKB±[ÊËxÊéXëÒgHvÊ¤gRÂ[Ê["xggk"XÅwçÊUvÊePXÒÒgyµ³ËxÊ°µ¹¶½±±±[KËÊxÔÒyXOIgxi¯eêÒÊÒÔÊg8ÕgéX#ÊwyXÕÕÊ¯ìÊw#Êe1eÕÊÊÔvÊXÅÂìÊwH+éÊÔXXÔyxë[ÊyXÕæeÊéÊggìÒXw¯ÒÕÊgÊgsNwXÊÔÒxgëÒxePNéXOÅwXëÊ[xwgÊÂ[X ½[KePÊxjXePPRëeeÊxæeÊwXy!tvMR±±±["geÊxYìXÇÔtëÒxy2[XëÒgyËÊxtgwX#¶»³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 71

±ÒÊÒePÊxiÊÔëÊ[ëÒjÊeÕgëÒgePÊxtféÊgRLÒhjÊg#±±±eRÊxeÊxæXÔÒëÊêÊgOvMR¯[ÊgyÊxÕÊjXéÊx"ʱ±±gRëeQìXìxëXgQgëÒgeÊx"gHvëÔìXwXÒëÔg±±±ÒÊÒePÊx"jX'jX]PëÒxeÊx"èëÊeìërëÔìÕgwwyPéX4ÊyXÔXKvÊÔÒ±eÒywÊÒÊeXwgÊgËxwyÔÒePXÒxyxÔXKBwyXOIgx½ËxÊdX[Ê8P±[ÊêeÒgìÔëÅÒghRçXÊËXÔÒ¯[ÊêeXPeQçxÊïwXgÔÊxʵ´ËxÊ°µ¹·±[ÊfeRÊxÒxéXÒg[ÒêXÅë¤eRX2Y IëeRPwxvw±ÒgRyÊge#êÕgëèxyéÊgRèÔëÅyÒXwêXgÂeÒgyìxyXÊxÔÒëexygR¯ePXyêeÕéÊggÊg±éXDÊgHÔÒéXDÊÒëÊëexyÔÊxÊéXDÊX¯éXDÊÔxFwéXDÊ[ÔÓ±±±eÅy2éXDÊgÊeìXEëeXyv4ÊÖgÕÊéXDÊìXwX±ePX2yìÒXìXìÊeXëePÊgyÒxëäÒX±±±eëÔyÒëgwëXwìÊwH+wëePPyägìePOÒXIÔÒÊÔÒxìXÕëÔ¯Òxy×xXéÊggÝÊgÔXePeRxvw¯ePyéXDÊYREÊÔXÒÔÒÒxYFÔÒÊeëeÔyéXDÊwéXDÊ[ÓëÂePyêePÊgÒXÒgwêXtëexyÒXìëÔjRçXKtëeXÔÍXXMÊÔëÊÊeÔÊfÂePyêgRÓjÊeÕgìÊgÊÔjXPÊeXŤeÊe¤exPrNGÔÒXuDÕÊëePRÊÔÒx[jXODXÂÒxoGLPjXêXÒeéx¯ÒxeÊxwëÊìÊg×ÊwX[xgwwy!gÍÊÔXÊ±eQyìÔXPwÊÔìÊwgHwxg¯X[BREëwgÔÊggfXäXGIÊçxÊgÊgBÔÒÍXXKÊ¯X PÊÔÒ¶»´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 72

éX4ÊtXLÕÊ½ePy8PësÊÔtX#¯gXOwg[ÒXËxÊËXïêeP#x±¬´¸³«[ÊwxtX[ÊêeçXÊËX±gÒyXeÒÕÊXÊÒgeÊxêxNyLRL¯éX4ÊgyPçxÊèX'Êg±eRDÔÒeÊxìÔxyNOïwg)ëyPÂ[ÊYXeëÊeXÅËxÊXBÊ±eBPByeBëÊeBìxB#B[DBÕXBwÍxBÒÊÔëÊ¯êeBÕÔëÔÊgBÊËxBÊéÒxBÔXBMBXBPBìëÔgB\BwgBBÒÔXBÕXBKBRBÊXQPwyxBw[ÊéXPÅyeBÕéXgë[ÊgBéÅÕÊìÕëgRéXQBvÊÔÒ¯ëÊgHw½ePByêÔXÊÍXRBIÊëwjRÕÊguOBE±[ÊÖx#!XwOÔÒëÊ[RwMN[ÊÖgÒtXgReëÊeµ·°µ¶ËxÊ°µ¹¸¯1XRëÊygÒhwéÅX/XX ÊÔëÊwu#ÊÒy×XgX[ ÕÊÊÔÒxéXÒëèÒÊÒyYRgìëÔxFwÊÔÒxìxÒêXű±±uXy¾uPRy2ÊÔëÊëËgJägw¯Òxy2[XëÊëèëÔyågDägwsPÊägwÊÔÒxëÊ¯uPy2êeXDÊÔëÊëePytOëÊwyX¯çXOägw±uPRy2ÊÔëÊë¯eXxyËxPéëgRt¯eXÕÅyÊgéxë¯eÊÒyèëÔywÊÔyLgëÊvÊÒxëX±±±¤1ÅywHÊÔëÊèXÊëÊéXÔXÊgi¯[#RyK"rNGÔÒXÕÊXéXÕwéxÂePPy2±ePX2yYEÊÔéXëwN¯eÕXytLPÊÔÒëeéÊgg±egRyëgwÊÔéXÕêxRëXëePÊÔyÊÔéXORÝʱePPyéXQPÊÔÒxîXIRO8ÕéXPRM#ëexyÔëÒêÊÔÕÊéÊgRL±±±ePX2yyPRwxÊÔéÊggéX#XëePPyëÔÒÊÔhRXÒgïwxNwPDëePPyçX4XÊÔXQÅ[Dg±±±ePXywPgëeÔÊÒygÊÔXwX±ePXy±eÔÊeyDxXgÔÒëegyg#ÊÔYÖXygwX#¶»µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 73

±egRytJÔÒÊÔXêg"¯êXXPèeÕÊëexygXêxéÊÔXÕʱegRyëgwÊÔ8M#ìÊÒÔëegRyÊÔ×ÊwÔhuRÕÊs¯8ëg ëeÔy×xweÔXFÊçXÔÒwyX#ïwXìÊegQÕÊ±ePNysOiK±±±¤ÒxPy2ÊÔéXDÊïwXeëÊeëÂeÊÒghRXÊgèëeX2YfMÊgw[#Ri¯[#R8PgÊy4eéxBwyXBÔÒ±[ÊèXBOÄXBRBÊë¬¶¼¯¶»«[IgBrgXB¯ÒÕXyÔXBMÅgBXwÊÔyXBOBÊ[ÊeïweBÒèXLÊvÊ¯eëÊeÍÔxvÊÔÒi±ÒÔÊeBÒxëyÊÒXéXQvÊÔÒweXByÔÒwg)wËxÊ¯[ÊtXyOyxBLéX-XìÊgÖX#éÅw[#ìÕëgÊéXBeP#xìÔXR#BwgïwT#yXOBÊïwPvÊÂeXyèXBPwjXLÊÕëÔÂ[XB XKI~ïêegBRgéÊgÒyeBXÔÒgÊgÔÒwÒÔÊeBgÔÒÊÔéÅìÊÒxËxÊXBÊ±eÔÊeÔëXÊÔÊeBw[ÊêÒÊÒyX#[ÒwìÊwXBQ¯ePXByÐgGBÊÔjXBjgìëw[BëÔvÊÕÊ±eÊÒgBBìëÔÒÔÊÒéX4ÊëÊwwìeBëÊeBÕÊjLBROBËÊgBG~ÊgBÊÔÒXBëÒÔëÅÒëguRBNB#±ePXy2éÅÒX ÊwÔÒXyPéX4ÊwìÔx¯eXyyXÔxjDÔÒÔXHÊÔÒëÒÕXyËxÊyeXÔÒëqT½eXX2ygdNÊÔ×ÊyNIo~ëëePyÔxGjPÓwËxÊÍÒXIgÊgyXeÕvgRìXÒxÒX¶³°µ¼ËxÊ°µ¹¹¯[ÊÒyêXXQÅÔÒÊgÊewyXÕëÔ¯èÒxyjRìXêXtvw×X±uÔyêÊÔyMÔXwëÊÔxXëeRXyvggëÊÝÊgwyXP¯eXyvïwORgÊegwyXP¯èeÒyÊÔÒxhRXìXÕëÔw×X¯eÒxyväÊgÊw.Êg#ëÒxyvXÕxPrNGÔÒXwyë±["ÔyvìÊgÊÔvëÔìXgQêg"ëu#yêgXÊÔÒxìXèewyPR¯uXyg~XåxÔXQÔÒÊÔÒxygëuÔyéëgRgQïêÕÊëÔÒwéx¾eÒX#Êy¯wXgéÊgRëePXyyK"ÊÔÒx¯êeÒÊgéXÊx±±±ePÊfyÒxéXÒw[ÒëeÒX#ÊyÕX:Kv"ÕÊéÊÔëg¶»¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 74

±±±eeXyvXvÍÔxDìÊgëeeRDyÔXHÊëeeRPyÊg±±±u#Dy[XÔw¯êÒgÔXRÊéXDÊìÊgÊÔêÊÔÍÒXQ1ÊgeÒyÊgwyODëeÊxyçX!xÊgeRPyÊgwyx±ÒÊÒy±±±[ÊeéëXIhRwyORëèeRXÔyÊÔëÊ¯ÒgywXJÊwìgRLÊgÕ±ìXéXP[QwëèÒxuDéÊÔx[Qw±èÒgyk!Ku#ÊÒy2wÊÔyÊxÒëèÒxÔeéXPRM#ìÊg±èÒxÔyjXéÊeÒÕÊÊÔÔXMëu#MyÊÔggìXRÅìXéÊeÒìXÕëÔÕÊeIt"[ÔÒePX¯ÒguÊxéXjxÍhÔÒ½uKyë±±±ÔXR#¯ePPyÄÊhQÊvgegçXÒgvÕÊwyX#éÊë±±±èÔÊfÒxwNéXXÊÔéXDÊéÊÔewvÊÕÊuÊÒy[Êgw±èÊêeÒgt-ÊËg~éXDÊìÊgÕÊëèÊêeéXDÊÒëg¯éxPÊËÅuNBXBLBeBPBBB#BÊÕXBwéÅyBë¯eBxByÔëÒvÕÊ¯wBBÊÒêëgBMBÊgB±±±eÕÊeÊyéXÒ±eRÔ[ON¯èeRDÔxÔXHÊ¯eÅìe¯uÊÒyxMReRÊéx±èÊêeÒgÝggrRÔëèÊêeéXJÔÒÊg±[ÊêeÒgwxÍÔÊgÕÊ1XéÊx"Êë¯ÒhÔyvÕÊ¯wDêXRv[x±±±éXePPwgÕÊëÅwvìXëêeçeìgwxwvmggÊgByXBeÕhBRBëyÊgÊéXBÔÅ½eBRXB2xB B#BÊÔtR}ÊgBÊyPBvQBïwIXBÔÒeBPOBÒXBIëÍhBgByeÕçÅêeBÊëéXBÔű¬¶µ¼«ºµÔxhë¬´µº«´´ÄXRIÊÔÒyXÒXéXÔÅXÒxw#XLÂeÊêeuRgwxìÒg2ÊxëìÔXRÂ[ÊePyÒxìÒXBëìÕÊggïwXBÊÔìxRÒÍXBOIìëwÒxBy2yXvÊÕÊw#BMuÔÒûÔhéXBvÊêXMXBuXÅ[ÊìÔëg~êXXÊ±¬¶¶°µ¸½¹¾´µ°´½¸y¾¶´¹XB¶´·±æ±Ô«[ÊêeÒæÔÊegÒÜxBÕÊyÒX¯yÒÅgQÕÊeBëÊevMR±¬¶·µX¶¶»±æ±Ô«eÅÒx"XeDÊÔy#ìX[REëX[#MéX#ÊwgwX#¶»·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 75

ËxÊyÊgw!e¶´ËxÊ°µ¹º±ÒÕÊÒgjxÔXÔÐewwÒÔÊÒyéÅgÊÔËxÊëÒÒgyìÊwRXÒwyQP¯ÍÊgXwOéÅdNìÔëÅÒXÂèÊêÒgePNeRNyÊÔ[Êe×ÊyeXÔÒÔÒwgRLìëÔgÊÔÒx[ÒXÅÂèÊêÒxOPug8M#gëèÊw#geÔÊÒyOÕgyeÕwyX#èXOìÊgXÅÂèePMÊygHìÊêhRëÒgwxi¯èÒxw#eQÒxéXODX±±±Â8RNyNÊÕÊrNGÔÒXYREëÂ[#RyNÊÕÊÊe[O#ÂÒÔXOy2ÊÔ1XèeoROëePRy2ÊgìXêÊÔëÊXÅÂeRXyYgX1XìXXuÔyêÊÔÝëÔÒXXŤeÊeÊg[RNXÊeXe P#[ÊeéÊhRwÊg¯êeÒgêÔÊëÅrgÕÊ1XèegʱeXêeR#1X[ÒwìÊwMëwÔ.XODyÔÒuNë¤ÒxêePwDÔÕÊvçxE!ëÒÔx"ìgÒëuP[Dvi¯uXw#D8OÔÒÒxïwX#OÒhXêewKgyÕwuNgʱ±±¤exuëÊgéÊgÒëePXRÅgÒk"ìÊgvéÕi¯eeyyevgwyXP¯èÒgyÒÔÊÔÒxhRPëêePìxÒgÊwëÊweX2jRKwyXPëÂÒguÊxwÒhRgve~wÊeéxi±±±ÂÒÊÒuÊxËÊx¯ePgéÅêÊgOXÔXRgÊë¯eDgèXLÊÒXgvwRNv8ÕgÊÊëÔuNéÊgÔXgëèÊêÒÔx¯uXwÊÒgÊÔéÅìXQwéÅyÊÔ8ÕçxE!gʯèÊwÊÒ¤ÕgqNxìXwëeëgéÅÔÒiëÔX¯èePìXwÂêeRÊÒgÔXÊÔéXÕêxRéXODëèÊêÒx2oPéXDÊÕÊÊÔéXPRM#ÒÊgXůêÒxOPçëXPéÅÕÊuRëèÊêÒÔxyXQPwÊÔÒxïwOLgʶ»¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 76

¯jxéëeÊÔ8M#ëuXêeÒæyPgÕÊÊÔy#gʱ±±êeDègvéÊePKxuDÕÊëeXêÒÊe[gÊgëÊìXgOgÊy#vÒXOÊx½uKykXÔÕwëuXyÒxeRÊÊÔgÊêÒx2Y#ÔXR#v[ÒwvÊÕÊëèÒx2yìÒXjx[ëÒyÊëÊgÕÊgÊ±±±ÒxeëeyÙÔXëÊwwyPRXèÒgyìÒXÒxvOÒ[REÕÊgʱ±±èÒx2y¤èÒxOPçÊUÊÔ[PIëÊéXg¯wÊÒÕXéeÕÔëêXPÕÊÊÔÒxéXÕwMÅçXÂeXêeDgRëÊ[xÕÊw[#R½ePKy2vïwORtÊgʱèÒxDygX#ìëgÊÔÒxóÔÒëÒgy2gwÊÔYwxÔÒYgyK"ÒxïwPRÔÒÊÔÒxéXREëèeXxyéXÒgÕÊÊÔÒxÍÊgRELXű±±ÂuXyÊgrNGÔÒXi¯[Êg~XvìXFÊsPÊ±eRPyÊgÊegÊeyw¤eÒËÊxÏXtëuÊÒygÒx×ëÒgÊÔéÅîXPRL¯[ÊwxvyewyXsPʱu#yÒxg¤u#yËgLëÊwìgRÊtëèÒgyéXRëÊìÊgÊÔÒxìXèeïêÔXOêeêÒÊÒm#YRgveBwyÊéXÔÅXÊ±[#BRìgEéXÒgBËXÍXxB!X[XByyKPäÊgBÊvÊ°´Xx¾·¹°¶´½µ·¾º°¸y«eBÕyxNQBtR'ÊX¯êeBwgÍTBDÄXRBÊÔXBKÕÊë¬¶¼X¶º«wXBÒ8ÊgBÕÊèX'Êg¯[ʱ¬¶º°µ¸½´´éÅÕÊêÒgjxBdXBÔÒeBëÊeBw[ÊéXBQBPBÔëgByxBëéÊeBëyXBÕÊyXB×ÊyXBPBygByPBBËxBÊÙÊgBÊ°µwÒÔÊeÊÔêÕXÊvÊÔXBMÔÒëçÒXBxë¯yX#BÊR±eÊxByÊgyPëgBëo~Êxw×ÊyIBÊëo~ëtXLÔÒÊÔËxBÊëÒÔÊÒyg±¬µ³°¼½¶éXRëÔ°º½·éXRgçëÊ«eX:DxweëÊegÊgÔÒÒxtXFwêÔXÊXgwX#¶»¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 77

eëÊedX°¶ìXêÒëgBÔÒjXByNB)yDBRBOBìXFBwéXBxBëeBÔéXRBÕÊhBRBeëÊeB±eBÒdXBëÊwXÒgBÔÊÒÊëÊÔeBëÊeBËxʱeÒyÊÔËxÊdX¯eXyÖeLËX¶»ËxÊ°µ¹»½[K¯êÒgËXGÒXÒgéXRÕÊÊÔËxÊ¯êxQÂÒÕXysÔXuNyéXP"ÕÊÊÔÍÔxDw[#R±X2èÊÊgi¯1X2yçÊUxÕÊwÊgÕ¯ePÒgtÊÔÒxgOéʤìÔÊÒuQgÊvéXRÂìÒxX èÒXQÒXRPÊÔ8ÕwyëÂeRDéÅgÊÔÔXMXO#Ôw[#RëÂyÊÒygÊ¯Òx2jXORÊÔéÅw[#RÂÒXQÊÔ×ÊwëÊÕCPw[#RëewÊfhRwgjXwXÂeÒÊÒyXÒXÕÊëÅÊeéÊg#oROëeÒx2.guXcéXÔXwyXPÂeÅéëgRuÔÕÊë[#Ôewyë[XÒëe#XÔÒwÊÔXÔÒw[#R¯uXéÅïwÊePÊÔnRNyMÔXëèeRÊÒgéÅÖXÊÔXgÊwyëÂèÒx28RIXÔÒëXeP[DëèÒÊÒÔÊgéÅìÊgìeë¤ÒxwÊÒÕXxjgÏÊxÊX PÊÔÒëXOPÕëX)ëXRX PÊwX½uKë¯ìeRÊÒgäÔXjI~xwÊÔg ëìÒÊÒéXgÊÔcÒxgOìÊeÊÕÊxXű±±ÂexêeXDÊéÅÕÊéÊggëÒgRëgÊÔ8ÕìXéÊgXÂìÊwÔw*ìXrOwX¯êetÊÒXÔÒìXwODwXÅÂìÊêeÒÊÔÍxïwXìXêÔÒX[ÊêeÕXxìÊgÍxìXêÔÒXű±±¤yÊÒyÊÔwOvÊgÊêegÂìÊêÒgæÊÔÒÊÊÔ8ÕìXPQXÅÔÒgX±[ëÊuÔëgXQP½eÒywÊÒÊÒxéXP"wjPgÅïêÒXIÊåÔXëhRÊ[KìXêeeéXRëéÒgOgXeëÊeéXXxBë¬ÍxOBQ«yÅYÊyPBI[XBQïwxB2ëÒXÊÔèëeBxyv"B8XëYÊ¯ÝgBgB¯yDëgBÔxÕÊjXBRÔfBÔ±eÒywOX¶»ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 78

½ePyìgRw R8Pë¹°µ½·µ¾¸°´½·³ËxÊ°µ¹¼½[KÊÔËxÊ¯êÒgÔgMêxQËÊxÊÔéÅePwX!ÊeXwy#ÂeX2wOX"rNGÔÒXXêePPwÒX Xűee½[K¯êÒÊÒËÊxÊÔeëÊeËxÊêXÅÂuÒËÊxBwxBBw¯uB#BBgBRBBLBvsPBBʱèÊwÊf.XÒwÊÔÒx[ÒëÒwMN¯ÒgBuÊx"ÔÊgBMëuKBwgs±±±ÒëhÊuÊx"ëwgwÊÔwÅ½y#ÔÒXhRgww.ÊÒy±yD"yrL(¯yPyeE±uXyK"uNyÊÔxÍÔxDvwyXhBRBw¯èÒx2uNBMBèeRBOBQKBwBÅw±u#ÊÒy2ëÒxvtLÕÊåxvMRB¯èÒxêeBRBPxBïêÔXBÔÒ×xéeBRPBÕʱePRyÊÔxvuDéÊ±1X2ywxg#XëæXÔÒëègRyiÊÔÒxéXP"ìëæÊÔÒÊìÊÔëwyXÕÊÔgÊgÔÒXeX2yÍxÒÊÔyÒÅwMNePy2t¯ÒxwXÐgGËxBÊwÊÔìÊwX#¯dXvÊeXBXBÊ±yBxvMBRByNOB[ÊyNBêÊÔ¯ìeIBìXBìgBPëÔéeBRBÔÊgXBtêÊÔvÊ±eBPwDBRBX~ÔëuRBN#B[XB¯ePBXBy±¬µµ°µ´½´³Xx«ÒÕXyÔXMÅéXPëggXQPÊÔÒxÔÊgÊ¯eëÊewÒg×xÊg±ÒÔÊÒy[XÔÒ¯ÒxêÒÊÒ[ÒÕÊwÊÔwÅéÊePëÒ¯eëÊeÕÊËxÊ½eX2yxÕXÊÔèÊÔÒvÊ×xèXg¯ÔxPìÊêgU±eQyÊÔéXXïwGL¯ìeëÊe[Êe¯YRgveë¯ÒÕXyéXX2jRÕÊgéXDÔÒÊÔìëtXF¯jXÕÅïwxgwX#¶»»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 79

ueKtEêxQìÊgLjXRéÒw#MjXR°´ÔÊÕÅëw PMgÊgÔÒìÊgÕÊ±eÒxBéXB4ÊÔxìÊÔÊÒweBPBgÔÊgByXPBxOBÔÊÕÅëÄÊhQBÊgBÊgÔÒwÒxBvÊÔXhBRgBéÊÒgvÊ$Ô8B#B"½[ÊêÒgyxÊg[ÒwÊÔéXÅ¯eëÊewyx±8ÕÕÊwëeRÔyéXOÅÕÊy#wéXDÊ´¶Ôxh°µº³ZZZLUDQFDWKROLFFRPéÊëgR±ÒxyBfyÊgéëÔÒwtXOBîXweÅÒxBëwyXëÔéXg¯éXBXÒXeQBgÊëÊÒëeÔÒÒewweÒÊÒtRMDÊÔìÔxgïw#éXPÊ±eeÊxyÒxQïêetRÓëÔÊx¯gRLÊÔÒxtRBçXOÔÒéÅÒxéXBDBÊwËXBGB¯ÒgyèÊÊÔÍXB'×xBgBBwyXB!RB#BìXByë±[gBfèXB'ÊÒxBQBìÕXBÕXéű¬µ·³¯µ´º«çÊU±eÒgyyÊgG~ÊgéÊg!ÔXÒéXB4ÊéÊÒgvÊ¯eÅyeeeI[gÕÊeBIwìÒxÔïêÔëÒÔÒëéX4ÊìÊgBÕÊìÒxBQBDB×ÊÒXBtRBÒwwÂ[ÊêÒXBBÊgBRTBwÍXB'ÔxBQBw[ëÔwÕÊ½[ÊvÊéXBDBÊÔÒéÊxyÊÔgBuRLB#BÖXMBIÊ±[ÊyOBÔÒg8BPÖXBMBIÊËxBÊËXBÂeÔÊÒy2[XBÔÒjxìÔÊÒXBëÐëÔ[ÊgërO¯gRÊhvÊÔÒ±ePywfJÊÔêePPwxëw#ìXéXvÊjXRw[XgRÊhByFI±ÒÒgyäxDMXg[ÊtR'ÊèXR×gfïêÒXÅyXëÔÛX+ÕÊ¯j"ÍXRg)gÊÔÒwÒxQ

Page 80

ÂyPy×xÊgÊgwDROywX¯êxQìÊÂeRxyÊxvÕÊÊÔÒxìëÔywX±±±ÂÒxeÊxuêÕëÔguÒÔÒywXÂÒxwÊgÊgvguPOÒywX¤XgËX #ÊgêÒggH¯vìÊe¯êxQìʯu#"ÍxËÊxwÊÒX¯vvëÔÊÔ.XOD¤èeÅYXëÊg½exuPOÒÊÒX¤ePX2ìÒXèÊyXDgÕÊ¯.XKX"ë½èÔÊÒytxx[OÔwêxQìÊ¯vXʱ±±¤ÒgeÊxìÒXxÍX'ÔÒvçÒ´³Ôxh°µº´ÂyPyéXQPyPìX[ëÔÒÊÔÒxëìÊêÒX#ÊÔëÒÊg¯êxQìʱ±±exyÔXgeÊêeRDeÊwyXQÔxDÔÒ¯ÒxywxgRL¯éÊgggMÕÊ¤[#RyÊe¤ÒÔÊeÒxëyÊxÕX½exyÒxÔëgÔÒgg±±±¤[ÊeRIëePNëÊÕÊxèXMÊ¯[ÊÔÊxÊwDROëÊìXêÊÔ±[ÊuNëgMjXÕgÕ¯[Êg[xDëÝëÔÒÕÊëÊéXÒ±eDyÊÔêXPyyK"ìXìXÔÒ¯ePRDyÍXÒìX8OÔÒ¯ePy8OÒxïwDRÔÒgRtyK"ìXÔÒ¯[ÊYÊgéXPRM#ìÊgjXOD±±±ÒÕXyÔXgêeRDÒxèÊÒwÊÔgRL¯ePy8O8M#:g[Qw¤eÒeÊx"hgëêeRXxÊÔÒxìëÔ¯[ÊêÒg×xÊgÊe½exyÒxçÒÔÒ¤vM×xÊgÊÔéXPRM#ë¤ÕÊgÊgÊÔÒx[Ò¤hRgêxQìÊÂÒgyÊx"[ÊxÕXxwexÒxçÒÔÒ¯êÒg[XÊÊÔÊeggÊg¤yXgÍXXMÒx[ÒwXìgyuë[LDgxwÊgÕìÊêeÒwʱy#xéXORÔXÒe¯[ÊêÒguRN#xwÊÔjxgÊ8M#±±±¤yXRÊÔéÅXv[ÊxÕXëÊÍÔÊgÕÊÊÔggXÊ¾vMDÊÔÔXMXPëggìëÕXÒxQìÊgLjXR¶¼³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 81

±¬µ¹¸«eRPw#XL¯ËxÊÍÊgMKXÊÔÔxhvÊ´¶°º½µºÔxh°µºµ¤XgËX #Êg¯êÒxg[OÔëxPDÊg.ÊxyÒxÕÊëÅwéxeëÊeìʤéXxvÕÊÊÔÒxìëÔ½eRNuÊxêxQìÊÊÔxìëÔ¤ìÊêÒxvÔXÒex¯éÊÒgguDÔÒÊÔÒxïêeP¤XOPægëvMÒÔÊg¯0X'ìÊeìʤÒÔÊÒygÊgeëÊeêXÅ¯ePPægÊgèÔÒXëÔeéxÕxXRvwÊÔÒxrg½ÔX#.XOEjÊxwÊg±Xg[Êe[ÊÔêÊÔwÊg.XPOÒYw±±±eÊwXgvguNéXePÒëwfÒxQwÊgÕ±uPRéXeÕ8ÕÔÒÊÔêxQéX#ÊwèÔÊëeRÊ±±±yDXR¯´³ÔxBh¯wÊgByëÔxg[ÊyXBÒ¯´¶Ôxh½[ÊwxBtXÜxPByëìÕÊxìXBXÒvÊrOëyXBÕ±ÒxyêeRPìxìXêeëÕÊyÊëéÅÔÒwwXgGF[ÊyXÒµºÔxhëtTërOIÕÊxN5[ÊÍe8BOBwéXBDBÊgBGB~Ê¯eBPBBÊÒyXBÅûgBÕÊi×ÊÒXBÒxBëgBgÊXBÅÂeBÔÊÒeBëÊeBÕÊìÔxBEBwéXBeBPBPBjXBRBËXePXOB¯yE"ÔXR#v+uÔyNBXÅ±¬´º¸X´ºµ«eëÔyÔXOwByÄXRÔÊìXXÒïwXBÒìÊwxwXXÒvÊÂÒxyÂtRÒwwÂePXy2yXQëyXOyÕÔÊìÊÔÊÒ¯ËxÊìÔXORÍXg~gÕÔÒÔXOBRBYRBgBvÊw±¬ÒxBw#BXBLBËxBÊXB«eyByLNBÔXBMBXBPBÒgBìÊgBeBëÊeìxBÕÊyÊÕXB B¯ìÔXBOBRB¯éXBÕéÅÔÒ±ÒxyéÊePëÒ¯[ÔÒXÍXXQÊgÊgÔÒìë$Ô¯ËxÊePXO¯YNÊXÊ±ePwIÊgjÊeëw[#Xy»»Ôxh°µº¶±èÊêÒgÒXgxÒhÕëÔëY¯vìÊe¯êxQìʶ¼´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 82

¤gRÊgÊÔÒx×xvïwXw¯egxÔxFwvìXÒ±êeÒgsÒhgwèÊyXeÕë[ÊêegXÕÊvéXwÊgÕ¾èÊwDÍxyÒgtëèÊêeêÒgOwëXwéXeëÔëgÕʯeÊêeRÊxgÔÒwéXDt¯êeÒgKPéXÒgéXRÔÒ±eÊêeoGLPx[ÒÕÊë¯ÒÔëÅyÊx"ÒXwgÒÊÔéXDÊw±XyÔāÔÒ¯[ONÔÒ¯ìÊwÊftKÊïwëXÔÒÊg±ìÊwXÊgÒxÏÊxÊïwOwë[Êêe8PvgxuD±ìÊêeRÊÒgéXDÊêëgMÊgëìÊêÒgÔëÒvÕÊÊÔ.XXPűeêeRX[fÕÊ.XOD¯eÅ.Êxy2éëgR¯êeÖx!¤èÊêÒgÕÊÔÒxwÊÔÒxìX[Ò¯ÕëÔyXO¯èÊêÒgÒXgxÒh¯êxQìÊePÊxeOÊÔx¯wXgéXÒggÂÒgyÊxYR ìÔXéXÒgìÊgXÅÂ[KÂ[ÔÒx[XÊëeeÊxÔxfgÔÒx[OÔXÅÂyxÊg8ÕÔÒx[ÊeëÒxyèÊ[ONÔÒxYR ÔXXűeÅyxjRÔÒvìXÒéÊÒÊeXëèÊêÒÔëÅgÒXgêxQìÊxÒhvXÊÂìÊêÒx2éXQPvÕÊÊÔÒxìëÔë¯êÒgægÊgéXÊggR!¯êetO!ÊÔxìXÖg¯èÊêeÍxgägD[RxKÕÊëePO#v±èÊêeÒg±wXæÊgxìXäxë[ÊwfvgxuDÍe±êÒx2wXÊxgÕÊÊgë¯ÕëÔyXO¯[ÊwgÊgÔëÒËÅt±±±eP#ÍXONvéXXPÅëìÊêÒgÔëÒvÕÊÊÔéXëÒëéÊÔXëìÔXORBÕÊwyÊÔÒÊ±eXêeBÒxLKBéÅyXX[OB#wéÅgB¯ePy2yPBMÊxgB¯ÒÔÒgÔxhBvÊgìeRBÊÔxR±æ±Ô¾µ¹´«ÒxByêeBXBDBËxBÊËXBBÔÒw[#BXBOB[BÊêeBêÒÊÒw}ÊÔÊ¯êeBÕéXB#BÊìëÔgB¬éXBÒgBêXBBBXBÊ«wëXBïwBGBNB±¬µ¸¼«eÒy[ÒwgÒéXQÕÊyQXDæÊÔÒÊ8PO±¬µ´·ÒxQìÊgLjXR¶¼µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 83

µ»°µ·¾´µ°´½´³µÔxh°µº·¤egxÒhvÒXgëxPDÊgìXÒêxQìʤéXxvÕÊÊÔÒxìëÔuRPÕëÔÔÒ¤Xg[XÊìÒëÕwÊg.Êx"wìÕëÔëgRÊgvwÊÔÒx×x±eÒgwxèhRt1XéÊx"ÊëeqNÒëÒt1XÕëÔÊgÕ±[ÊêeÒgsDëêeêÒÕêXRtvçÒ¯wXÍeÕʱuPy×xÊgÊÔÒxìÊféÒÔxÊgÕ[ÊêeR#v[xw1XéÊx"ÊèÊêeÒgXwÊgèxtëêeÊg!ìXLågePX±èÊwDÒgKPèX[DgsD PtëuPyyXX[PIÊg¯eÒgyjXÊgwyXÅëePPyjÕgÊg.XPOÒ¯ÕëÔyXO±ePPy±èÊw"RÅsÊXÊÔÒxËëgDëèÔxyg#XéXìXw±ìÊêePMÊghëwÊgÊgÊgwÊgÕ¯xuDëYFYw±[Êêew#MêÊÔïwXRÔÒvÍx±±±êeÒggfçÊëÕwXt1XÕëÔ¤[Xt#oROXxìXçX¯ÔÊeg1XÕëÔqEÔÒÊg±[ÊxìX[ÒtOXéXOÅëìÒXQÊÔ8ÕÒXRP1eÕʾeePÊxÖÔePïwXtXQÅoROëy#yXxvMR¯exyyXXQÅìXçXëy#éXOxvMR¯eePÊxçeëÒgyÊxteÊÔXQÅÊÒÔt±±±¤eÒgeÊx"èXOxëyxyeÕ½eBÒxw#BÊÔÒxeRBÊyXeÕÜxBwwéÊÔÊÒéX4ÊwÒÔÊÒyvëÔÊÔwBMvÊéÊxÔXBORsïwRBg°´±±±ÒëÔyÔÒwéXDPÕÊhRyXeÕ8PwéÅçX¯¬µ¸µë´·»±æ±Ô«yXéXQvÊÔÒePOÒXIéÅÕÊìÕëÔwePByÔÊeRBÊÔeBRÊvÊygBÕÊëÒÕxBÅyXwÊÔvBÊy!RB#ïwBKXBM±[ÊgByxBûgëìÔXBOBR°µÂeXy2ÍxëìÔXORgìëìÕëgRìXPIwcR#ÍÊh IXÅ±[XuRÊxyXÔ¬º°¶½µ´wKXM¾µ´°´µ½¸éXRëÔ¾¸º°¸·½´¹éXRgçëÊ¾»°º½´³¾¶¸ë»°º½¼¾´»°´¹½»¾µ¶½·y«jxDëËÊgG~ÊwÊÔìëÍxïwXw[ÊÔxB'Ô[gDjXR¯êÒxçxBODXQëyXOByÕÔÊìÊÔÊÒgRÊhvÊÊf°¶¤eXy2éXDxggìÔx¯rReQïêÔëÒØX"ÊÕÊjR¯ÕëgÊywyXéX#ÊX#w±eXDy¶¼¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 84

¶»Ôxh°µº¸½eX'ÊyêXPäÊgÊwÔXORìXÒ¯êgX¤XgKuÒTjxuDÔÒëXOPdRxÒxYFÔÒÊgêxQìʱ[ÊêeÅÒëgvgx[ÒëwÔëgvÔÒxìXgRwÊgÕèÒxìXGYw1XéÊx"ÊÔÒë[#Ry!xYFYwve#ÔÒ±yy±eg8PuXÕÊéÊgÔXt¯[ÊwfègÕÊ.XXPÊgÕ±v[XOYw¯[ÊêeÐëgLëvKIvÍXÊg±±±uPyÒÒgéXP0XÕëÔyXO¯èÊêeyP!P[XQyëuRyÒxw±eXy2yK"xÕÊvìXwXë[xgHeÔÒvìëÕÔÅyXOeëÊeìʱ[#RvXhR.XODÔxë[ÊwÔvÕÊ0xëeyvçÒ±±±eÊêÒX#ÊÔëÒvéXDxeP#ÊyÔXPgvìÕÊ.XëÒeÔÊhRvÕÊmNwwyX#ëeÔXR#¯eÔÊÒgKPvÕÊtRÒywyXű±±eÔXOy±ePy2ÕXÊÔÒxéXÒwuPePXëèxPy2gtvXʱ±±¤ÒÊÒyÊxËÊx¯1Êex¯èÊw#eRÊxgêxQìÊwÊgÕ±u#8OÒxìXGÕÊë1X2yÔXÊÊÔÒxêXP¤×XÔëÒvÕÊvìÊeìÊ¤XOPægÊgêxQìʤy#vÍX'wìeëÊeìÊ¯XgtR Iv[XÊìÊg¯êxQÔXMXPwB¯ËxÊägÔXBÔxhXÊ±[ÊËxBÊéXP"ÔëÅÒXÛXB+ìÔXR#ÕÊÔXBORyÊ[RBI~ëëìÔXORëÒÔÒéXBR±¬µ¹ºXÒxw#XL«eXyÊÔÊÒÊÔyPëgëo~ÊxCÔjXÒëePyäÊgÊjxéÒxêeRD$ÔçÒXgRÊh°µ¯y#R±¬µµ»æ±Ô«eÒg$ÔÒgBÒx¯yÒÅêXPëÒÔÒéeBRD×ëÒgX±[XBÒxéÅÕÊÊÔêxQìÊgBLìXÒy#RÒxQìÊgLjXR¶¼·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 85

ÕÊìhRB¯gRBÊhBvÊÄÊÔëÕÊ½eÒÔëÅ[ÒwêÊÔvBÊÕÊÊÔÒxyIBÊëìXPBIB¯$ÔhRBÊhBëêeÊxBjxBéXÕwÊÔÔxB'ÔgBDjXBR±uRXyÔÒ×Êw PMëÒÔÒèXPwy#RÐëÔëlRBBBÐëÔuRBBBNBBBÔëÊéXBBPBBBXBBBgBBBëÒëÊÒéÊeBBBXBBBgBBeBPBÊxBeBÊêÒÕêhBRBwvBgBë["BÔuÊxBÊÔÍXBgBFBBÒxBïwXBBgBB#BìÊgBìgBwxBBtBvìÊgBë[B#BgBBïêÒÊhBB#BB"BìÊgBBwy#BeBBPBXBëÒxBB2eBPBBÊxBìgBwBxB´³½µ´XgÕ±[gePÊx0XvìÊgÒgR0Xjx[XRgÊgÔÒ´µ°¸½·´Ôxh°µº¹ÔxBFB¯ÒxBêgBKBgBgBéÊÒgBXBXBy#BRBwyXBÔÒ¯ÖeBLBïwBPB]PB±¬´»½´¶XPx±æ±Ô«ÒÕÊeÊy¯ÒgRyÔÊgjXëÒ[XRÒÔxwyÒXïêÔXÔÒÖeLèÕÊyXÅÒXwÊÔëÊ×ÔXPÔÒÊÒxQ¤èÊêeÕÔëêXPxwÊgÕêeXKÊgéX¤X2uÔvgêxQìÊ½uKvÂÒxuëÊèXëÒgRyy½ePxyv"ìewvïêÔXÔÒ.XPOÒéëgRéx¯ePByoOÊÔÍÔÊgÒxBÔÒjÒëexytXv"B¯eXRvéeBÒìÊggʱePyoXÊÔéÅÒëÔ½ePDeÊyìevïêÔXÔÒ¯êÒgyPRv"vwRNgeMX.XOEoRO¤[XgeÊx"gÒ[ÊêeRÊxwçX¤[Êêew"ÔëÊgyOPQësNQìÊwÒXvgÊÔÒxïwPXB¯ÒÔxyhRBÊgéXëuÊÒyÒXBOÊëÊgwBvkX[ëÒéÅy±ÒgePN¤.XÔéXDeÍÊÕX XÔÊÒXgÊg¯êÒxguÔvgêxQìÊxXʱ±±eXOPg"vguPOÒgÊ¯ìÔÊÒ[ÔvÔÒweROQuÊxvÊÕʶ¼¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 86

wÒXgRïwOX![#ÔXéÅë[DeÊxéÅÔXÒìÒëÕwwePRyÊÔyxgÖgDRu#)¯éÅÔÒëÊ±eDeÊy¶¸ÔxBhwhRy#R±¬µ¸½´¸XPx«eÔÊÒyÔxKP[QyÊÔìëwyX#mxwÒXgRyÔÒÊÒÕʶ¸Ôxh°µºº¤ePPyCPvXwyXÅXvCPëX2wOX"véXOEXêxQìʤhRgv[XÊwëgRÊÔûÔhësxg±±±¤v[ÊÔ.XePPXKwRNÊÔêhR¤eÔÊÒvéXeEwyXÅexÊxÔët ±ext ëêeRÊÒggePPjeÊewyXŤeÊgÊÔéXDÊeëÊeïwgëePXÒXìëÔjRêXt±±±¤ePYXIÊÔéXDÊxïwgëÒXêehJéXDÊêÊÔ±eÊwXg¯uXPy2ÊÔXQÅwÔëwPRéÊeX±±±eÔÊÒÊgéXeEëePPyvwìe¯yxMRÙxw±±±ÂÒgyÊxgHywXeëÊeìÊ¯egDÊyvgÊÔÒxìXéÊeÒ¤ePPMg"vgePPvOÒYywyXÅX±±±¤ePhsOD¯ePX2ylJYyvgwyXÅëeëÊegQggUyXBR½¬¶·½´¸ig¾·¹½µºyB«eÊxyÊÔµµÔxhBePNBìÊeXw[#BRyÒXEë[ÊYBRNgy#BR¬µ·½´¼XPx¾·¶¯¶¸½µºy±æ±Ô«ÒÔÊeÒxëw PMëÒÔÒïêÔXÔÒvÊÕʵµ°´½µµÔxh°µº»èhBRBÅwNBBéXBPB"BëÒXBBgBÕÊëÂìÊêÒgBægBBÊgBÊgB¯vìÊeBBìÊ¯vìÊeBìÊÂy#ÔëÒÒxQìÊgLjXR¶¼¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 87

±yPy2[XÊÊgëhRYÔÒ¯yÒy2dXÊgë.ÊxyÕëÔÔÒ¤ìÊw#DtR}ÊgÊÍX!R#g¯ÖeLgwxìʱìÒÊÒyÊÔéXDÊëePÊÒtxxg½ePÊÒtxxgXéÊÔe±eeDt i¯ePÊÒtxxg¯ePXyXÔëeÒÔëÅgÒXgxÒh¯èxïêegRLëu#éXRÒÅÔX¯yéX#Êëu#ègvXÊÒxìXgBëePBPyÕXBÊÔÒxìXY¯eBPyÄÊhBQBÊvwëePBRyÊgwgB½ePxyëePXPyÊÔìëwwéx¯eXgÊÔëÊ¯eeyÊÔëÊi¯ePytxêxQgwX'ÅÕÊ¤ÒÔÊÒ[Ô±yXvOGÊgèÒxÒxÔÒX×xÅgwyë¯ìÒxvyX¯exëeÕʤy#xvìÊeèÔÒXuMÕÊ¯èewÊeÊxguÔÕʤePÒew[#Ry#ë[ÊjRÔÒyPwÊgÕ¯×XÔëÒvÕÊ±eÊêÒgwXÊÊgéXXéÊePÔëÕëeÊwgÊgÔëÒÔXR#géÊëX±éÊôgïêeÔÒgRt¯eÒgÕXvgÊÔÒxéXÒ±w"R#uÕÊ1XéÊx"ÊïwOëèÊêew"ÔËÅt±[ÊêewÊe1XDÊéXRÔÒ¯êeÒgèxtuÒêeR#èXw.XÕë[ÊêesDçXKéx.XÒ±êÒgwXÊÊgÔÊgÊ[XOëeÊwgÊgÔëÒÔXR#éX±êÒXQÍxæXwÊgëeÊwKÊgìXXëX[Ò±egywëÒuDvwéXDÊèÔXOyÊÔÒxìX[ÊgwyXÔÒ±ePÊeÊwgvÖXgëeÒguR#LÒxéXRÔÒÊg[Ô±±±¤vËXvÍgEìÊg¯vÍxìÊ¤×XÔëÒ¯êxQìÊxXÊ±ÒxyìÔëÅÒX¬µµ»¯µµ¹«êxQèÒXë¬µ´º«yN#èXRÔÒwKQïêgXveP¶¼ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 88

èÊwPDµµÔxBhB±¬µ»½´¼XBPBxBB«èÊwPBDB½[KBÒxBBèXBOBËXBBBXB[ÊêeBRBÔèXB'ÊwBhBRBwOBweBBÒy#BRBéxBeBBIBëìgÒÔXR#ÍXÅwRëÊìX#RN¯vÊgBêë±ePyéXRgvëÔÊÔgÊvÊ¹¼ÔxhwéÅçX¯ÒxyBPDwìÊêÔXÊïêeÔÊÒgÔÒ±¬´º½µXPx±æ±Ô«[ÊêÒÊÒåXGÊy#RXÊÔÔxhvÊÕʵµ°µ³¾´¶°»¾´¼°´º½¹¼Ôxh°µº¼¤X2wxvg[RXOÔÍgw¾[xMRx[OÔÊgÕXgËX #ÊgêxQìʤXgËX #ìÒëÕwÊg¯u#yPÔÒÊgÕ¯éXxÍÊêePÕÊÊÔÒxìëÔ±±±¤êÒweÊg.XPOÒYw¾ÕXÔXÔÊÔéÅ¯êesÒh.Xw¯[ÊêeXxÊgìëÔyÊxÔëèÊêeÒgÔXtO!xgXw±YgÒxÔÒXéÊg#ÒhëèÊêeyPÊ.ÊÔÒÊgÒhìÔXvgxéXePP[ìX[ë[ÊêÒÔxÊgxïwXÍgRÊgÕ±êeÒg±[ÊêeÔXvìÊgvÊë.ÊÒgyÔÊxÊÔÒxéX¯wÊÒêÕëÔ±èÊêeÒgt-ÊËg~éXDÊÒhëèÊwXÒxÖXÊÔÖ±±±èÊwDéÊÔX#yÒëgëePÕyägvïêÔXÔÒéXPRDêÕÊëÔÒ±eÊxgHjR.XOEoROëyÊÒyÊgyÊxÔë[X ëÔXx±èÊêeÔXORÍewë[Êw#MÊgçÒÔX±uXRìÊêePÒyN#ëÒxyëèeRDyLKDÔXHʯ±±±eeRXxwgÊgèÒxwPDéxëeÒÊÒËÅÒÔÕvwæÊÔxìÊgePXyÍgRÊÔiMIXëéÊÔÊeX4Êw[#eëÊeÔXMÊgëÔxR¯Ôxg[!èÔXyxìX[ÒwÊÔuëÔjXRvgÅw[Êêewg¶´ÔxBhÕÊÒXgvÊ±ÒxÔewËXGBÒXOÊÕÊyXìÒXg¯YRBNgy#Rèvgű¬·¹½µ¶Xx«ÒxyËx#!jxìxRÒyXeÕÔÒy#RÒxQìÊgLjXR¶¼»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 89

´º°´¸¯¹°´½¶´Ôxh°µ»³¤eÊwXèxDt ièÔÊÒtxxgêxQìʤéXgìÒëhÊgëgRÊgvwÊÔÒx×x¯êeÍX'Êgjx[ÊeÔÒ¤yÒyÊgX×XuM!#ìÊwXëìxìÊêg"1Êg±XgìgÔë[ÊeÊgÒxèXgXw¯y#xvïwINëêg"ÊgÕ¤y#xvêXPÊgÕ¯ÔëÅéëgReÊêÒgéXQP1ÊgwyÊÒÕÊÊg±±±¤ìÒÊÒweÊgx¯rìÊeìÊ¯èÔXyx[ÒwÊÔÒxÐëÔ¤y#xvìÊe½èÊwKëèÔÊÒytxêxQìÊxg¤êÒy.XePPXKë.XPOÒ[ÒÕÊÊg½eXyx[ÒÔÒvìX[ë±±±¤j"ÍX'Òx[OÔwÊgëÕXéXXÍÊêePgÊÔÒxìëÔÊÔÒx¯ÒÔëÅyéXJBÔÊwéXRBÒÅìÊgÕÊÊÔêxBQÍXB'wyXBPcR#B½ÒxyxB×ÕÔÊyxBìÊÔÊÒêxQBìÊgL$Ôïw PBMÕÊyBhJByÔëÅÒXBéÊxPBw¯ÖeBLïwBKByfBuÊgBÔÒgRBÊhvBÊw[ÊæÔÒtX±¬µµ»æ±Ô«eBÊÒgByéXÅeBPBXOB±ÒgRÔÊgêÒXKÊÒÔxcR#ÔXwxéÊÔXMXPjXR°¶Xg[OÔìÊg±eXyÖeLèÕÊwBKQyÊgXÕÊÔXBg¯eÒym#ÊÔÔXwxÒëÊÒjXBRwêÒXÔXR#ByMXÔxhvÊ±[ÊêeêÔXÊÖeLËX:wÚxgìXêÔXOwwÅgÔÒ¯éÅéX4ÊrOæÔÒ¸´Ôxh°µ»´¤ÕXx!BÊÔ.XXBPjxB[ÆÔÍgBY#w¾XBguÔvgBÒx[OBÔY#wÊeBìʱ¬µµ·¯µµ³¯¶º«¶¼¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQ

Page 90

¬µ¸¼¯µ³¶¯´¸º¯´´»«¤vgXÊguXPÕÊëêÒxë[#yNM.XREÕÊÊg¬µ»·¯´¹³«±[ÊvgHÔÒwDROuXPëuPyäÊgÊÒx[REIwvwÊgÕ±¬ÊfQRNië´¹³¯´·³¯ºµ«¯èÊêÒgÊÔìevÊxgHÔÒëêeÕÔëêXPXQPxwëxwåÒXBÐGBÊìÊgBB½µ¸º«±ìxByhBjxBBìÔëÊÒÔÒëìÒgBåeBEBBÒxBèÔÒXB±¬éÒxyÕëéÒx±¬µ¸¼¯µ¸º«±eÒg:#ÅvwêXPÔÒèÔÒXëèewg[REIÔÒsPÊ±¬´³º«¤ÕxXRvwvXÔÒÊÔ[OMi¯y#YÊÔYNÔÒyÊÔwsPÊ¤èÒggBeBRBKBägBÕÊXBvxBë[#BÊgB¯èxBgBXBXBvæXBXBëÕXBÊgB±¬µ¸¼¯µ³¶¯´´»«±eBÅeBëwìÊêeBRBxBBwyXBéÊxB"BBBÊXBéÊxBPBDBvBwÊÔygBëìÒXB±¬µ·³¾µ¶´¯µµ·¯µµ´¯´º¼¯´¹¹«±¬µµ³¯´»´«¤vx!ÊgìXXGïwOëéXx.XXPÕÊÊÔÒxìëÔtIìÊgë¾µ³¶¯´»´«¤ÕXB#êÕXBuPXBÔÒuRLB#ÐëÔëvgBXRBvÔÒgXBçÒÊeìʱ¬µ´º¯´»·½éegÅ¬µ³¶«¤gRvÕÊÊÔÒxÖëeÐëÔëÕÊePRÒxÔxFÕÊÊg±¬µ¶»¯µµ¹¯µµ´¯µµ³«¤XgeRTÊgÒÊÕÅÐëÔwëêÒÕXvwÊÔÒxÍX'ìÒX±Òx2eBPÊxB[DÕXBxìxBwéÊÔXBMXBPëÒÊÒuÊxBuRNBIBéÊÔXXBGwÊÔxBrgêXBBű¬µ¸µ¯´¹³«¬µµ´¯µµ³«¤eX2.gx[Êew.XÕXvÍX'ìÊeìÊ¯êÒyXÔÊg¬µ´»¯´´·«¤eX2ÔXÊÊÔxcR#.XÕXXDÊÔ1XYÊeëÊe½ìÒgBMBeBPB#BÊÔyPBBBxByXBgB¯èÒÊÒyÊëyBÊeBB[ëÒÊÔyXBgBÊgBÕ¬´´»¯´´¶¯´³¸«¬¶µ´¯µ·³«±ÒgOyÊx"ÔÊxÊÔêeRxëw#MçÒ¾[Êw#MÐëÔÊeyXg¬µ¼¸«¤X2XPÊÔuRNÔëÊìXÔXEë¾XgéX#ÊéxRQgÒxìePX~ÔwxcfgXwXxëeyÊxy~ÊÔèXOyPBxìXyXgë[ÊeìXyXgÕÊêXÅ±eRÊÔfePÊxÒxQìÊgLjXR·³³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 91

¯yÄXRÔÊ¯wRPØxEwÖeLBËXìXwxïêÔXÔÒîXLRBOweÒyÍÒXQÒxÔXÔxhBéXRÕgYRgve°´g×ÊwRMB¯[ÊÔÊëeRBÊgÊ±[ÊwBgwOBDgXBQÅÕÊìëjXBRë[ÊêÒxB2wDeBÊëtTyN#BèXRBë¬¶¹ËX«yBçXRBhwÒgwX~ÊeXB±ePXyéÅìëXBXQÅw[ÊìhBRvgyXëÔëvgBrROjXB~XLÒÔxÜxB~xë[ÊìxìXBêeëìëÔ±[ÊêeÅÔÒéXR!R#wxjXRÍÔxwçXMÊéëeÔxhvÊËXvÊÔXÔxhgÊy±¬µ¸¼¯µ¸º±æ±Ô«[ÊËxÊËXÔëÅÒXweÒy[eêXPÕÊìÒXìXBPIÔxhvÊ°µè±å··¸çXÕÊtîXBeXBweÒyéXBDÔxhBgÅj"B±[ÊêÒxwXBDìÊwDeBÊëÍÊgMBKìÊÔÊÒtÊeBXwXBPDBuÊÔ±[ÊêeêÒëhÊwRëÊÔxhwdÔXvÊÔÒueX¯¬µ¼¸«[ÊêewXêeêÒxD"ÔXMXPìÒXìÒXw¯êÒxÒXOBÊÕÊxN5éÅÔÒhRwxBy±[ÊêeÒgÔÊxBÊeëÊeÕÊÔX[ÓygBwXgrRBeQyXëÔgEBP½eX'Êy¸°´½¶µÔxh°µ»µ¤eÒgÔx#ìëêXPëeêeÕgÅëÊéXREwy#çXwXx±±±¤ÒÔëXRËX#ÔÒygìëwêxQwy#çXwXxèÒgyéXJÕëÔyXO¯eyêeRxuO#¯èÒxy×xXwyXP±Òxy8PvgYëÕëÔx[Òwéx±éX#XìXgÍeÔÒÊg!ePX3¯eysD0XRïêgR¾uÊeyK"ÊÔÒxègëèÒgäÊgÊxÒhÒxêXPw¤uPäÊgÊêxQÒhÊÔÒxéXREuÊxy½uK±±±¤ìÒgxKÊÔuXPjÅxiÔXMXPÒXOÊ´¶³Ôxh°µ»¶¤xPDÊgÕÊëÅ¯èÒÔëÅgÒXgxÒhXrOÕÊ¯êxQìÊ·³´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 92

¤Òx[KNvÜgFÕÊëÅwxìX×xÂÒX#ÊeÊxxÔxFww[#R¯ìÔëÅgHwÊÔéXXPgÊ¯êxQìÊ±ePgxÕÊX[xÒhÍgKJvMR±èÔÊëeRÊëÊèwë[ÊêxQÔXHÊÔÒ.X¯céÊgHPÕÊêÒXÕ¯[ÊeëÊegHPvéX±[ÊêxQÒhtXÍX'ë[OÔwÊgÕ±ìëéXXPoROÕÊÒÊÒeÊxweÊÔtR}ÊgÊëÊwëwÔxBhBvBÊ±[ÊìÔÊÒÊhBÐëÔÕÊÔëÒwîXBBeBXByBéXBÒgBuÊgBBÔxBhBBwXBrOBBÕÊw[ÊéXBXBB2yxBw±ÒÔÊÒyéXR¯eÒgyg~XeëÊegÊgÔÒéXÒgwìÊwH+ÔÒÊÔy!R#eRÊ¯yxMR·³µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 93

ue tEu Pég8!NEyXRÊÔX°´¤wx¤wxwìÊwXOgRÕgBwÒxQeRÊgBÒÔXvMRB±¬µ·´«ÒÔëÅêÊgOwÒxXÊÔìÒXBÕÊyORHÏx¯èëÒeBIieLBuÊg±æ±Ô«ÒxyxB!rÊïwPBQBÕÊÔXgBÒ¯[ÊeBëÊeìëgBÊûÔhBÔXïwEB"DBwëwÍXB'ëÔx¯[ÊeB¯ìÔëÊÒ±eçeBBÖT±¬µ·´¯µ¶»¯µµ´¸¼°¸»yÄXRIÊ°µ»·±eÔy2Xw[Êeë[ÊêeÔëÒXÕÊäXEÊyMÔXÔÒXÊuR#yXPëÔgHPë[Ê[ONsPÊëuRDyÔxÔXHÊ±uRXysXnRN±1ëÔyêÊÔwÊÔxéXODyePXëuRX2yiONÔÊxÒìÊgéÊÔxt±±±uR#vXÍXONÔÒéXÒgePXë1Ôxy×hJèXtgQ[ëÔÒZZZLUDQFDWKROLFFRP[ÒÔÒyÊÄXRÊgÒèXÕÊ¯yBtR}xÕÊgRw±ÒxywBXÄXRÊÔXOÕÊ¯u BPégÕÊiägÕÊëyOBMÍXRBÒÊwägsÕÊÊÔÒxìXBuuXÊ[géXBRÕÊyNBwéXDÊt#BePgB±[#RgÊÔ[BÒxBQ¯XBRBOB!BëÊÔhBéxByXBeBPBPBÐÊw[BÊyÊÔëÒvÊ±ÒÔXBByìÊwKBXBMBsBwgBBÒ±eÒgÔÊxÊÒxyXQìXwX

Page 94

±±±ÒxyÔëÒXÕÊëÍX'ìÊgë[#RëuRDyÔXHÊäXEÊìÊg¬´´°¼½¸¼«½[ÊwxwÍxÒ¯êëeÊg[XMvÊw¯ydX¤ÒxPDXy8PëÊ×xëeXgX[#RêXxeëÊe[Ò¯éX¾[ÊêetXXOìÊeëXOéXRÔÒXOìXXGvMR¬µ°´½¸¼«±±±¤ÒxPDX[ÊêeRXxXOÕÊÊÔëÊìëÔXOéXXP±eRX2yuNÒxìXwNOgëeÕÊÒgyÒxìXÔXwjxïêÕëÔÕëÔÔÒ±eRÕy[DXÊÔgRLëegRyêÕëÔwOX"ëÜÊh[QwsPʱ±±¤eRÊxPD8RNyNÊÔÒÊÔÒxÕÊëÅ[#ÊxeRÊxw[#RyXêÕëÔ8PXÂèeP#yÊÔìÊêÕëÔÜxwweRÊÒy2XÅ½exy8PêxQeëÊe±eRPÕXÊÔÝxìXêgëeRXDÊÔÍÔÊgìXePwéÅeRX2uR#LéXPgwÊÔÒxéX¯eRPMDÊÔÝxgëeÕXÒÊÕÅÊÔéXxNH¯yPRÊÔwPgéx¯ìÔëXRÒxïwXwÊÔêeêeÊÔéÊgRLë±±±ìÕX#yK"[xuÕÊÊÔÒxëéXxÊÔëÊ±ÒxeÊxgQtxnRNyMÔXëeRDÔÒeÊxyMÔXÔÒxÔxêXůÒgeÊxgRsDìXéXMÔÒÊÔxéX¯êÒx2[ÊewDROÊÔxêxQ¯ËÊgRÝXtxë[XeÊxìxÊÔ[XéÊx"ʬ´´°¶½¸»«±±±ÒxyÊxÒxDujÅwËÅïwODePXë°µ¶½µ¶¾´»°´¹½¹yBXBÒxBw#BXBLB±[xBBMBRBçXBOBÊèXB'Êë[B!B¯éÒÔëÅìëÔeBëÊeBBìxBwçÒyXBOBXBïwXBDB±»½µXµº½´ËxLI¾´»°´¹½¶XPxçëÊïwXÔ¾·¹°¶´½µ¸¾µ·ìXyxMR[RX±ÒÕXyvOGìëgÊìXêeërL(ÕÊÊÔéXDÊhRy¯ePX2ÜxÔeëÊewB8PvÊtR}ÊgÊyPgʱÒxyxÕXìgrRÒÕgwtR'ÊÔÒ¯[ÊêeêÔXÊéÊetOsOwX PÊÔÒwÒxxìëgÊìÒXyI¯ÖeLËXéxÔÒyXBMxX±ÒÒgygÅìXéXÕïwxBgèXOwgåXRÊXBÔXMÊ¯ÖTgÊgéÊÔëÒvÊÔÒu Pég8!NE·³·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 95

[ÒwìëgÊìÒXBÕÊgBc~ÊëwgBìÔxEB¯eBÊêÒxB2uRBgèXBÊéÅÕÊÄXBRBÊwyxBXBxBìXtMBéÒXBQBuÔXPBXBXBÒxy±eÔëÅ´·°´³½¹¹yÄXRIÊ°µ»¸¤eRX2eëjÊgeÔÊÒy[ëÒÊÔuRNÔëÊwyXÅïwOìÊ¤X2ìÒX¯uRNÔëÊìÊ¯eRX2ÔXR#ìÒXëÊX¯egRy0XëÊìÊgwyXÅïwOìʯexgRëeRM3ëÊÍXRN#ìXéX#ÕÊX¤eÒgÛxH!ëÊçyÊëÊgÕÊë½exy8PêxQÊgÕ¯gQtÊÔjÊÔÅvsPÊ±eRXÔuÊxëÊwÔXggQePXÊÔX[Êçë±eePÊxêÒÔëgÕXwjXxÊÕgêewÊÒgëÊ×xÅÔÒjXÔÊxgR±ÒÊÒuÊxyN#ÊÔXOv8PO¯eÒyN#ÊÔ×g#wìÔÒXtègëhêXRtXOìXéÊx"ÊëeeÊxéXÒXXOçÒeRPRÊÔvÊéx±eÒgeÊxeeBÊxBäëgBIjXBeBPBgêxBQB[Òë±±±Òx2eÊxYFjXPOÒgXÊÒXOÊèXRìXwXÕÊyMB:vÊÔÒ¯tKìX#RwËx#PBw#eÕg[ÒwwÔxBfïwB#eBïwXByeBÕÕÊµ´¼ïw!BKB«[ÊwBXBÕXBÊÔjxB±¬[ÊêewXéXDÊÒx½[ÊêeqRxvxyDPgÅéX#eëÊeìëgÊtO¯gÒj"ÔÒ·³¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 96

µ·°´º½¹¸yÄXRIÊ°µ»¹±egÅuÊxeeyPRÕëeeyXOÅvsPʱ[feÊx"gXwëeÅeÊx"ÒXw8DRìXhR±ÒgePÊxeëeÊwXëÒx2ePÊxìÒXegÅuÊxvwÅÕÊwMN¾egÅuÊxyXÒXt!ÊÔëÊèxëeët!ÊÔuRNÔëÊsPÊÊgÕ±ÒguÊxìÒXÒxèxÕÊëÒx2uÊxeëuRNÔëÊÕʱeeÊx"êeRPëÊÔÒgÒÔXwXÕÊëÅëwgÕÊëűeXêeRXgèXOÊwÊÔÒxgOwgRÒgwëÒgeÊx"çXutKgÒÔXwXD¯yBXeBÕÊtëÒxeBÊxéeBûg2ÊxïwhBPwéÒgByXBevÔÒ±±±éÒxéxINePÊxoOÒxìX[ÒtOÕÊvéXehgëÒxeÊx[ÔÒèXÊtvèxèXʱÒg±eRÊÕePÊx"yXQXûg[QwÒëÊëeRDePÊx"Xy[OÕ±ÒxePÊxeëÊeéXX[gÒëÊ¯éXDÊt#ëéXDÊwÊgÕÊÔéXBDBÊ:BBKBv"BBÕÊjRBëÒÊÒuBÊxBËÊxBvBeBPBBÊxB"BwBéÅÕÊtB±±Òx2uÊx[XÊë¹X¶«jÊeRBËXB¶yÊ´ËÊxÊXByxBÔXBKvÊïwNBXLBÕÊ±ÒxeBÊxwBXÕXB[DQBXXBOìëgÊìÒXBYRgBvewxtX±ÒgBRyÒxBwÊÔwRëÊjPBgÅtMBéXO¯yBÒÅêXPÔXBÅéÒëÒÕÕÊiwxB¯vxjPBgÅwÒxByÔXMÅ¯¬´»·ïwKXMBÔÒÔxh:B°±ePByêeP#B¯eëÊeB[géÊxPBwyxìgBOwëeÊÒy2yKBPBÊÔûgÕxPB±ÕÊeÊuDBvÊw[ʱ[ÊêeeR¬·°´½µ´«çxÔìXPxeëÊeÍxMNëìÔëÊÒµºyÊµ·ËÊxÊÔÒwìÊwKXMB×ÔXìÊgÊÔwPBRÕîXOBÊ¯XÔXXBDéXgMBDmxè±å·»¸çXB#tXÚxLBïwIÊëìëgÊ[PGNëìÔëÊÒw1ÕÊÒgyyXj"gÓwXQP¯uQXÊuQ:vÊÕÊ±[XuÊg¯ÒÔxyuDwyBÄXRIÊËX½ePyqRxÊÔêxQu Pég8!NE·³¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 97

´³°¹½µ¸¾µ¶°´»ë¹°´½µ·ÄXRIÊ°µ»º¯wBXBBéxBBāÊëÊÔéůeBBPByéÊgBBëëyXBBÊÔ8BBÕeBBëÊeBsPBBʯÒÕXyêePÊgÊÔjXPX¯hRPëéxX¯XÅëêeP¯vXëèx°¤êePÒÒxëÔÊxÒx¯êegRÙgëêePÒÙg¯ìgDëêePëg¤eeÊxÍÔXtMXëyXtMX8Õ±[ÊwKÊÔv"vÊêxQwÊgÕ°8ÕëéXOÅ±ÒÒgyêÒgëêeRXéXQ±ÒxyêÒgëePy0X8Õ±exyêeRX¯êÒx2ÕëX)[IgÕÊwÊgÕÒxyÎxNjXPXgÕ8Õ±eÊw#MÊÔyÊÒëXeQëêÒgteÊÔlÊg±eÊwXÊhjXPXë[ÊêÒgyXÊÔéXQ[PIvÊgXP±±±eÊêeXyXuÔXR#éXÒgëeÊêewx8ÕéXPXÊfQ±ePXyçhh8ÕìXÖXÊëêeÕX8RNìXwÕëÔ¤[ÊwDæg!ÍewëêeRXuÕÊîXXO¯êeg#MPtMX8Õ±æg![ÊÔëwéXwXtë[ÊéÊhRëéXÊ¯éX#t8Õ¤eÊhRgÊÔéÅw[#Ry#ëeÊyi±[Ê8PéÅgjXP±ÒÊÒeÊxÊh8ÕgÊÔ8ÕéXXÒXë8RNÔÒÊÔéXOÅgMD¯êxQ¯ÕëÔéÅÔÒÕÊeIëeÒgePÊxw#éÊeÕÔÒëeePÊxoOêXÔÒéÊgRÊtéXDʱeePÊxÍÊÕX ÔXR#ìXÕëÔ¯[DeÊxÊxÔËXÅët êXçXjxdXDÔxFwëuRNÔëÊÔÒëéxRQêxÔÒÍxXêxQwÊgÕ±±±Òx2ePÊx[PGN¯Òx2eÊxXgfÊfÕÊyXR~XèxïwOìÊgêxvÊÔÒÍxXêxQë±XKEïwPQìXËÊgÕÊëhJgfÊfÕÊ¯wPQìXËÊgÕÊyXR~¯[ÊêÒg#XèxyXOgÊÔÊh×xëÔêxvÊÔÒ·³ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 98

¯ÒgeÊxqN¯eXxyÊÔX[ÊoROwÊÔìgë¤[XeÊxÒxXÒXÊeÊXÊÔÍxë¯Òx2eÊxæXêgQgÕÊÊÔXsÊêxQeëÊe±ÒgeÊxoÔ8ÕyXOìëÔÕÊÊÔjxèxÔXë¤[ÊwKÊÔvÊêxQwÊgÕ°½[KePÊxÕëÔéÅÔÒë¾1ÒxëÊÍX'wÔÊëeRÊw[XeëÊevÊ±1ÒxëÊgHPw[ÊêxQ±1xéXÒXëÔëgëÊÍX'ÕÊi±±±¤[ÊwgÔÊgêxvÊgêxQ[ÒwÊgÕÔÒ¯ÒxyêÒgBÔXBwçëÊeBÔxBwêxBQÕëÔìÔëÅÒXBìÊgBwuXBuHyxBgBÒ±ìeBëÊeuDB1½[#B"Bj"¬qÊÐxéXxïêgXåx:±¬µ´°´º½´º¾´º°´µ½¹wXM¾µ¼½µ·y«ÒÔxyuDwvgÅìXÕëÔqRxìÊghReeeQ±ePyÔÊeRÊÔtXyePÊgë¬¼«ÔÒëeIuÊgÔÒwéXPÒxygBêxNeëÊeÔxFÔÒÖeLByXR~éX#¯ìëgÊìÒX±êxBQ[PGN½èëÒj"¬ËÔÒ±µ³½·wKXM¾µ¼½´¶XBx¾µ¼°µ¹¾µ¹¾´·°¶½µµyXÒxBw#XLB±¬¶·«ÒÔxyuDwhBRXPRBêxÔÒeëÊeyNB)±æ±Ô«[ÊéXQByfBhgBuRBNÔëÊ±¬·°¶½µ´wKBXMB±æ±Ô°±Òxw#BXBLyNB:BX«[ÊyKBBP[LBDëûgB¯ìÒXvʱ¬µ·´¯´¶¶éXë[XQgRQGwìÊy±eBÔÊÒìÊêë[ROBÊw[ÊéXBë[XQBwÚxgBéXBXPB¯exByÍXB'éeRBÔÊgÕÊoXBwyXBXPBïêgÕÕÊÔÒ±eÒyÔÊgBwNOBÒÔxÊÔgDBvÊéXBXP¯[BÊêeìÔëÅÒg¬eBXyBvÔëÅèXRByPIBwìgBw«yèX[(×ÔXBÅ±[ÊwÔéÊeìÊêÔXÊ¬µ»¼ïêÔXO«ìeëÊeè´·°¹½´yy°µ»»vèÊgBBBÊ¯uB#BBÔeBvBgBÊi±eBBXB2yèÊgBBBÊÊÔjBxBìXBBÅèëÊÔÒxBÔeBBgB#BBu Pég8!NE·³»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 99

wyXPXìÊ¯ePyuBNMXOwÍxXBêxQ°Â[X Bv[R¯u#XBÅvgÊë[X vcfgBi'éXB°Â1ÊêÒgOBgBRLBÊÔxuBÊwxB½eBRxBy°±eBÔXOBygBRLBÊguBÊgLB!eBëÊeéÊxB½eRBxywvÊÕÊ°Â1ÊêÒxB2[gyÊÔxBwxB½eBRxBy°eÔÊfByXÅ¯eBRÊÔfByÊÔÔXOBRXBCPBéxëÂ[#BRcRBXBÅeBRÊÔfByyXgBìÊgÊÔÔxBéxB±[ÊeBÊxBçxBBLBÊÔxBBXBÂeBeBÊxBy~ÊÔxBÕÊXBBÅëéÊÔfBBweBÒxBuBXBwÊÔéÅÂ[#BRBcRBBBÊÔXOBXBÅ¤eXB2ugBXOBgBXeBRBX2[NBB#ÊeBÕÊéÊë±[ÊvÊÍxBXBêxBQBçx°Â[ÊÒXByvcfBgBjÅXBÒeBPBBÊÔXBBÔÒwÒxByXBOBÕÊyMBw×XBÂÒxBgBeBBÊxBËXB BB#BuÊx"çxXOB[ÒÕÊweRë¾èÔÊeyxRBXOÔÒwexyÍxBXêxQ¤eÕëgKRgXïweëÔx"Bë±ÒxeÊxuRHBX[ÊéXRÔÒvuÊjgJBXËXÅoNBGÕÊwÊgÕ±ÒgêxBQB°±ÒxBeBÊxBBuRBHBXB[BÊéXBRBÔÒvuÊwÊgBBÕeBeBÊxBêeBBRBÊÔfBvuÊwXBBgBÔÒv½exByÍxXBBêxQBwÊgBÕ±±±eÕXBy[gyÊÔéÅXBOBXÊ°±eBxBy8PBÍxXBB±±±ÒxeÊxYRQX[ÊéXRÔÒvuÊëuXyuRHêXÒXeQByBféXBÕXBw[ÊËxB#PBw«êeBYMgBéXBXBP[ÒXB:BggBHBÔÒXeBXBÊÔ:BvÊÔÒÔxBfBìXXBGB°´ÊÔÖeLéxXÍÊÔxÒéÊxBy¯êÔXvÊÔÒ±[Ê[ROÊhXÒxByoXXQÅÕÊwyëÔwMN¯ÒÊÒÔÊgÍëXBFÒÔx¬rR±ÒxyrGPy!R#ÍXÊÔÒÊXyXÅww!KvÊw[ÊÍÔxéÅÔÒ±Òx2Ôëg¬´»¶«yXQqXëXÚXÔÊÔÒæÔÒ¯[ÔéÅgÓîwyxBxgBÔÒeX¯eBÒyÔÊgtR}ÊgBÊyPæXXBìXyXgBXÒXFBÔÒywÊÔgBXïwe°µêXÔÒwÊÔéXBgB[ïwRNBÍÒXB¯êePB#xBw[KéÊxByyB±eÔÊÒyèÊÊÔgBÅìXéXBÕyfBìgRB-XBwyxB¯ÒxÔÒ±ePxyÊÔÊeyÊÔ[Êe[XQBÔÒ¬µ·¸«yixËXÔÒÔxféXBÊxNéxOwyXgB[¯ÒÔÊÒgHeÔÒeëÊe±[ÊwXèëÊeyXÔÄXD8ÅmxX#RNÔÒw[ÊcR#ÒxXXO¯yX!R#ìXéXÕgXyXg¯oÊëµ³°´¼¾·°´½¶y°µ»¼½eÒyØXEÊìë[XQgRQGwÊÔuQiìX¯êxQÕëÔÕÊÒxìÔëÅÒXÔÒ¯çXRhÔXÕÊyXQy¯y¯éXQBXë±[XBeBÊxXBRQBvìëÔjRBÊÔrgëÊ±ÒXBBguÊxBÊÔÒxçxBÔvsPBÊÔëg#BëÊÕÊXBOBwìeBQBçxÔéÅ±eBÅeBÊxBÒxBeBIBweBRBXByëÊYXBXBOwBìeëÊeBëeeÊxBtO!BÊÔëÊéeBÅÕëÔw[#RB±[ÊvÊÍxXBêxBQçxB°¯eÅyéXBO¯eBRXBy·³¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 100

tëÊwÊgÕÂÒX#ÊeÊxìëÔxQ8ÔÒw[#R±ÒxeÊxéÊÔÕXéxXePBXëÍÊhNêePPËëÓjÅêgBLBBëeBPBBXBBÊÔéXBDBBÊ¯wBBXBgBBXBÊÔìëyBPBuRBNBÔëÊëÊÒxBQBïweBêXBBÅ±±±eBRBÊÒgBeBÊxByKBEBë1eBèXBBÊÔÒwéXBBPBB¯eBBeBBÊxBBeBBëÊeBïêeBBeBBPBB#BBÔxBPBtBBwìÕëÔéÅsPBÊ±±±ÒxBBy8BDBRBBìXBçXBBoRBOBëéÊgBBMBBoRBOBëeBÅeBBÊxBeBXBytIBBDBéÅ°¤exByÍxBXBêxBQ°±ÒxBeBPÊxBêXBéÊÔXeBwDÔwweRÊÕxeÊxBéXPÊÔéXDÊ¯eÅywÕëÔìÊgXBÊ±[BÊfBeBÊxByXBéXBDBÊìÊgBìÊwXBwë±±±ÒxeÊxXKìëìXçXgëÒgeÊxÜxN[ÊeËXÅ¯eRgyvuÊÕÊwXOXÊ±[ÊhgOêxQ[PGNìëÔgéÅyXÊïwDeÊ±[ÊêeuRg¯ÒxcR#wìÊêÔXÊwéÅygBÅìXéXÕX PÊÔÒçxÔéXOÊÔêePÒeROIByR!¯XeëÊe±Òx2eÊxBêÒXÅÊÔìëêÊÔyxÔ¯eX2ÔxQéÊÔXMBXPìÔëÊÒìÊgeëÊewéÅÕÊjR±¬µº½ºXx¾´³½´´y«ÒxêÒgèÊyywePyqRxtR}xèXRÔÊxÊìÒÊeëÔ8PgytR}xBïwHxÕXÅïwGL±ÒgRÒxBwÊÔìÊwIX[XeÊxyçxE!BwéX"Nèx ¯ågÔÒ½ePRyÊÔeëÊeìÔëÊÒÕÊìÊêxRëyQÊuDÕÊìÊwXDéÅÔÒìë±[ʺ°´½µtR}x°µ¼³¤eRPePNÊevÖeLêxÔÒëeÕÊxPXgéxRQÔÒ¤eÅyêxQÕëÔÊgÕeÕgN8ÕéXPXyXO±±±nRN[ONëXgÊÕëÔ¯[ONëyMÔXÕëÔqRx¯ÒgRByìÊêÒXIÊåÔXÒXBIÊwÊÔéX"NBïwNO¯ìÊwKBXMÍÊÔXBXtR}x¯¬´¸·«XBRPK:BwêÔXÊvÊÕÊiu Pég8!NE·´³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 101

±±±[ÊÒgïêÒXÅuHPìgMDePXOwyÊ±[ÊêeêÒXgéÊÔXMXPÍÊÕX ìÊgêxQìxÕÊw[ÊìgMDvÊ½eX2y¾ÒxyjIgXéXOÅëçhh8ÕéXDÊÔxFÕʱeÔÊÒyÕXÊÔjxÔxéXÔXëexyêXRêXëËXžePyePNjxgMDjRÊÔÒxÕÊëÅêxQ±[ÊgeÒÔëÅyX ÊÔÒxv"wéÅë[ÊuRHÔXR#ëÊìëÒÔÊÊgÕ±±±ÂeXwÊÒÊÔéÅ[Xw[#Rë[ÊYRQ[XQyëuRHêxQÕëÔ¤ìÔŤeRX2[DÕXvìxw0XëwgëêÕëÔXëçÒyXOX°¤exyêxQ°éʤÊÔjx[Ôw¯eRPæXÊÔÒxçÒ¯[ÊuRÔëäx}ÔëÊwÊgÕeRX2[DÕXÒxìÊeêxQw±ÒxyéXORDÕÊëéX#ÊgRëuDgÒ±±±ÒÔÊfÊëygÒxYLÔÒëÒxéXORDëÒÒggeXweÊÒyw¤eRP8RIÊÔÖeLïêÕëÔëeÕÊxPXgéxRQÔÒ±±±¤eRPÊeÊÔÖeLtK!¯êÒgoOÊÔèx¯êÒÊÒtRMDyIO ¤ePPwgcfëåÊëÔéXRÔÒ¯eP#êxQèÊewyXPX¯ÔX#ÔXwÊÔjxÎÊgRëXg[LKjxèxg¯êxQìÊ½ePxë¤ePX2yÊgOMéXDÊgX[ÊÊÒX±±±Â[X éXDÊìÊe½ePxXèxéXRÔÒÊgïwXÔ«eBPByÕXBÅÊÔûÔhBïêÕëÔy!BRB#B8BÅ:BvÊw[ÊwxBtXB±[ÊwBÊÒÒxBëwxB8BÅéXÕéÅÔÒ¯vBÊgXBPB±¬g#XïwPÔXQ½eÔyéXXwgÅìXéXÕìÔëÅÒXXìëËX±[ÊuRÔêxQwÒÔÊÒyèÊîÊeItR}x¶°µtR}x°µ¼´±±±["ÔuÊxgDïwOgÊÔÒxÐëÔéÅÕÊeI±eÒePÊxXXÇÔXOéXÊxxëXOéÊgRëÒx2ePÊxÍxXOéÊgÒëéÊg#±["ÔuÊxhRéÊhRPëéXgÊÔÒxÐëÔèXÊéÅÔÒ·´´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 102

±[XuÊxgX8ÕëéXOÅÔÒÒëÒìXéxëjÅëéxÕÊÊÔÍXű±±êxQÕëÔÔxQÕÊjR¯eePÊxçeéxwêXëyMÔXwËXű±±eXÍX'eÊx"ÊÔeëÊeèXwgXʱÒÔëÅuÊxÒëgÚXXxQìÒÊëw¯êÒgoOÊÔX[ÊoROêXůÒx2uÊxwOX!tR}ÊgÊjxÎÊgRëÒxèxïêÔXÔÒéXDÊXX'ÅÔÒ±±±eÊêÒx2uR#LÊg8ÕëwXêePÊgX[ÊéXRÔÒÊÔéXDÊwÊgÕ¯ePÅgÚXXxQìÒÊëwëexw"RÊgX[ÊìÔëÊÒ¯ePBB#BéÅäÊgBÊwwyXB[ÊwOBgXB[#BDBuÊxBXB'ÅÔÒvwÊgBÕ¤1X2¤[ÊêeRÔtXwÊgÕeÔëÅjRÊÔÖÊÒ¤[ÊêeÒghgX[DgëêegXêgEIwÊgÕeRPçX4XeRXR±eÔÊÒyÕXÊÔÒxjXéXÔXëexyêXRêXëËXÅ8ÕëéXOÅ¯ePyePNuRNÔëÊÕÊÊÔÒxÕÊëÅëeÕyêgIéxRQÕÊêxQ¤Òxyçhh±±±¤eXytR}ÊgÊyPìÊguM!#ïwINëÒxèxìX NêxQXÊìÔëÊÒÔXHBÊÔÒéXBÒgBwÒÔÊÒÔÊgByXÔxBqÒÔ¯éÅìXBYRìëÔgB±[ÊuRBNBÔëÊÔÒéëÔeïêÔÒéXBOBÚXXBxBQïêÔÒ±eÊêeRÔÅXQÅÔÒeëÊeëêxQÕëÔÕÊìÊwKBXMgBxE¾¬µ³¶«ÐëÔïwRBG½ÕÊePBÔXw[ÊêeBwgvQByxìXByëÕÊ:vÊÍXBx~xéxÔçXBOBÊËXB°±¬µ»º±æ±Ô«[ÊêÒxB2ìÔëÅÒgBuHBPìxB!BwXB PBÊÔÒÊÔÍXBx~xBvÊïwOB¯yBXBÊ±tNyXBOBìÔëÊÒ°´·½´·«çxÔìXBPxBïwKBXMB±ePByyLBNtRB}xBÔXBKrBL(¯ÊÔ[XBMRBGBPÕëÔÔÒXB#RBNBgÖeBLBÊÐëÔïw~XÊ¯¬µ´°´·½µ«±ePyÐgGîÊÒe ÊÔìëgÊyPRÔxÊëëÔÒ8XF¯¬µ³u Pég8!NE·´µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 103

ÔÊfxXìÊÔh°µÊÔh[ÔxTìÔxÊgÊÍRMDìxÕÊ¯[ÊXéXOÅìÊeB[IgÔÒËg yXëvXwìë±[ÊtX[ÒxQBwrNI¯ÊÕg¯ÒxyëÒéxBXuMBÔÒwGéÅÔÒwyxBèXMBÊìÊgÊgëwBXÔxBFuRBNÔëÊÔÒXBÒgRyêeBQgByOÔyBÔxTB¯ÖÔX[PGNuBKçXwìë¤yQBÊ[RDÕÊwBgÍTDBÒxyXBÔvÊ¯ÔxëqIB~çXÔÒ[ÒxQBìÊg±¬µ¶¼±æ±Ô«eXB2ÍÔXHçXXéÔXLèëÒgRBÒÔÊ[PGNuBKçXëêÒx±è±å·¸»çXXéÔXBL¯çëÊgRÒÔÊ[PBGNuKçXB±ePyægÊÔtXgBRÒÔÊëÒvÊ8XBìXeBPéXBDÊÕÊyFBI±[ÊqNB"BËXvÊÔÒ8BÔxïêeBRLBÂ[ÊÒgHBÔÒeXBÊÔ8ÊeBÊf¯eBXy±è±å¶¼»gHÔÒéÅìÒÊÒÔÊguHÔÒÊÔéx¯[ÊcÔÊXìÊg¶¼»dÔXwvÊÒxëX±¬·µºX·¶º«ePPyÒXQPDBRÊÔêegÓdÔX±XRO!wÚxgéx¯i¯eP#ÊÔhwÚxgwyXQÅ¯[#"½1gRy¶µ°´¸½»¾µ»°µº½ºÊÔh°µ¼µ½àÊÔhÍÊgXÕÊìÊêeRMÞÔÒwÊÔeëÊeBïwXw[ÊêÒXBQBêXÒXBçÒÔÒÊÔvÊtwBXéÊÔeBìÊe¯êxBQÒXBæÔXBBÔxHBPBêXBÒXBÔeBBLBìXBÇÔoBOBRBëjÊgBRBDBëêXBÒXBÔxBFBÔÒÊgBë¯eBÒ[PBÕ[ÊuRBNBÔëʤ[XXèÒgoOÊÔtR}ÊgBÊìXÇÔëuX[xBL¯Òxyvgw1ÊeêxBQ[ÒrÊxviv±±±1ÒÕëÒÔÊÕëÔwX'ÅÔÒëèÒgoOÒëÔyÊxÅwwìgBQÒhÊÔéXDÊi±±±eBPÅgvXìÊg[ÊÔyÊÔ¯êÒxB2o~ÊxBBÒxìÊeBÔxBFBÔÒÊÔ:DBxBXèÒxB2éÊ:BÊÒêÕëÔwXB'ÅÔÒêXÒXÕÊéÊÔÊxBëéXRBXBwuÊÒ[XB ÊgBÕ±uRBNGBëÊÕÊÒxçÊxÊïwOBëjxçXBRëÒxBwggXìÊe[Ò½1ÒxwKêXÒXwwéx±ePBP[XÊêÊÔÔÒéXPOÒÕÊÊÔXXuRÊx"±±±eXyyxMRweNyÊÔëÊuÒÕÊëÒÕëÔÔÒ±±±ÒxgBËX B#BÊÔXBë1Òx2YNBvÊìÊgÊÔÒxBìÊeB¯wgBêÕëÔiëéXPOÒ[ÒÕÊÊÔXëÒxXXXìÊe[Ò±1euRNÔëÊwx¯êÒgøxÊxÅgQÕÊçëÊêX±ÒÊÒyêÊÔgéXePPRD8O·´¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 104

±±±1Òg[ÊgÊX'ÅÔÒÕëÔw¯1eRÔuRNÔëÊwéxìXwXBÔÊxBÊëeÒxB2XgBXyXBg¯wBÊÒ1eLBeBIwBeÒxBêÒÔëÅtXÕÊwÊÔyXBÊe¯uRBNÔëÊwÒëÔxBÊeeBêëgÊÔÒxwìÊwH+ÔÒ¯ePBXyìëÔXBÔïêePP8BRIwÊÔÊÔhÍXBX#ÊéÊxBy±eÒguRNB#¯ÖÔXìÔxBÊgÊÍXXBLwÊÔÒxìÒgìÊÔÊÒwuRB#ëÔwëÔìÊwx2XBXX BPÊÔÒ½ÒÊÒÔÊgtRBN(ëwhB)ÒÔx¯eXBy[ÒxQïêeBPÅìÊguQByXÔrLB(ÔxT±[ÊgR-XXwOReRÔÒÍÊÔxïwIXG½Òx[IgyxO[}ÊgyÒéXÕX¯ÊÔhìgMïwNJD8ëÊ»XRO!°µ¼¶½ÔXoXë[ÊëÔÕÊìÊêeRMéÊeRÔÒèxyXO±±±eRÔÊguKêXwyXÕePBKYXBìÊÔhwéXBDÊ±eeBoOËÅïêÕÊëÔÒtXBLêÒxggÊtR}ÊgBÊweëÊewÊÔyxBÍÊÔxËXwÕÊ[XOBÔxBFBwÊÔÍÊÔxB¯vXBìÊÔh±ÒÔëXBRB[ʱÒÔëÅePPæÔÒeBP#BÊxywyXÅïwOBëéXÕëéÊÒg±±±eÊxÕëÔqEXcÕÊÊgÅ±ÒxuKêXÕëÔ8ëÊYXìÊÔh±eBPgÊgB×xÍÊÔxËXBwèxyBXOÒxBBêeBBBwBBBBXBBBÔXBBBvÊ[QBBBwBwyxBBBgBBBBBBPBBBgBBBwÊgÕÒxDBèxyXBOgHBÔÒÊÔËXBÊÔh±±±ÒXB#ÊèxByXBOBB¯ÒxBDBÊÔéÅéxBBëÒxBèxByXBBOBìXBëÊëeBÊxBæÔXBBBÊÔuRBBHBìÊeB¯êxBQB¯ÊÔhBB±eBÒXBB#BÊ8ÕwBëÔëêÒx2ÜxBÔë¯¤8BÅ¤8BÅ½eBPBBKBËÊxBÔÒ¯wBÊgBÊgBÊÔÒxìXB[ÒèxByXBOBu Pég8!NE·´·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 105

ÒxìXBÔÒèxëeBÒgByéXRBèxìÊgBÊÔÍÊÔxB¯éXëiB±±±eÒxB2êeB ÊÔeBëÊe¯êÒXBQBÊÔwÅXeÒggR#KBÊÔéÅ¯eeÊxvëÔìÊewÊÔÊeÍÊÔxËXBwéÅÕÊi±eÒxêÒX#ʱ±±ePOQK¯eeÊxyw¯êxQìÊgÕëgÊ½ePBKèxyXOw¯eBeRXOQyÊÔèxBwyXëëYXëvXìÊÔhÍÊÔxèéx¯èxyXOBÊgÕ¤eRPMBwgëeRXOBPìgwxi½[ÊÖeLBÕëÔ¯XOìÊe¤eRBxBPBXB[gBëeBÔxB"BqRBGBìXBæÊÔxBëeBëg½[BKéXBDBÊwi±eBPBB#BgB¯eBeBRBPBÊÔÕëÔXeBëÊeBìÊgBÕëgBÊwÊgBÕ¯eRBBgBKB¯[#BRBXRBQBëÊìÊgBìhBRBwgBÒhÊÔéÅÕÊyBOB#BePX[XÊÔèxyXOéXBë±¤[XOÍx¯eëÊeÔëgwÊgÕeRBXéëh!±[ÊÖeL¯wÔèxByXOBi¤eBRXBBéëh!Bi¯[ÊÖeBLÕëÔÕëgBÊwÊgBÕ¯eRBX[XB½eBPBKBëuRNIéXDBÊwwÊÔyÊgÕ¯eÒxB2uRHìÒXëeÒXBgÊgLBÒhXwEëeBÒx2ËgëtʱeeROQeÒxêÒÊÒ¯ûggìXwXX[#XywOB¯Êg!ÔÒ[XÊìÔëÅÒXìÊg½eeRBPÊÔXwORvDwÚxgèXBMÊ[}Êg¯èÒg¯eIÕëÔ¤exvXXQÅÔÒwKsìÊgëwÊgÊgyXwORïwXìXBv!ÔÒëÒxBÚXRBÔÒëÒxBïwXèXB[DgBèÊeBgëeBPBÔéëgRBgBQÕÊèxBÍÊÔxËX¯ÕëÔg±±±ePXÒxìÊgXéXX¯1ÊgÊïêÕÊëÔÒéÊeRÔÒËÅïêÕÊëÔÒéÊeRÔÒëÊeXgB[IgBY#gBÖeBLtKB!uBDBÕëÔÔÒëePBÊÒêXBÊÔeBRBÕëÔ[KëeByêeÊxBÊeB±e[ÊrXGçXÕÊêXB8OK±[ÊyBxÍÊÔxïêeyPRBÕX:vgÅXBXO¯[ÊêeÒXBéÅÕÊ:vÊÔÒwyIgB±hRXtÊëÊëéX#XgÊëÊX·´¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 106

yNÊÒÍXʼÊÔh°µ¼·àÊÔhÍÊgXÕÊìÊêeRMÞ:Dx¯éXBëëéXPXëtRB}ÊgÊèx½eBPK¯êeBÅvÒhéÊÔëg¯oXBëvÊéeèXOÕÊeBI[ÔÓëwgéXÕ¯jxéÊg#ëÒxìÊgéXDÊéÊgBÒÕÊ±±±eÊêÒgMÊeXÔxDìX[ÊÕÊÊÔ±[ÊêÒxèeL[XRvÊÔÒéXOXëXÇÔ[Ò±eÊêÒgÚxN"XÔxDìX[ÊXÊÔÖeLgR!BëèePBÊÔÒxjÔëgBìxëèÒÕæXÊÔÒxBìÊÒÔëwX¯èeRBPÊÔv"BvÊéxoOvÒh¯eeRgytR}ÊgÊìÊeèÕÊéÊgRÊéXREvÊYwwyXÅïwOêXÅ±u#D±u#DgR!èXïwe[ëXvëeeÊÔÒx[ÒëèeÅÔÒxBÊÕw¯êeÔÒìÊÒÔëÖXBXBëuXBgÒxBtfÕÊèXBïwe[ëÔÒÒxBìëÔéÒgBeBPBNBÕÊëèÔÊÒ[XB B¯vìÊeBìÊ½uBKBëuBBÊgBÊgBjxBìÊeB¯êxBQBìxBwéXOBÅwXBXBìXgBRBEBLëêeBêÒXBÕXBgBìXXBéXBXBPÊgBÕ¯èÔÊÒègB1ÊeBìÊ¯xìxBw±±±¤[ÊêeÒguRH¯eÒgyIGyxLÕÊÖÊg\XwÊÔéXDÊÒeB éXXPëìeëÊeìX[OÔ¯tR}ÊgÊyPïwBféXXP¯jX2ÔÒÊÔh½ÒgRyw R8Pìë±eX2yìÔëÅÒXXsPÊ±eÊêeyXÕëgÊtXÕÊyRLwéx¯y#çÒXx¯tR}ÊgÊìÊe¯êxQìÊeÊxxBÔxFÔÒXBÔXvÊYBww[#RBy#ÊgÕ¯1gB~XjxBìXgRBELBÔÒxÔxFBw±±±¤ÒX#ÊêÒÕyXÊyXBÊw[Ò[ëÜgBÊÔÒweBPyBÒXQBPBDRBéÊÔëgBÕÊyM±eBPBÅyoOBÊÔhÒgB¯èXBOyBKBBXèxBêXÕÊ±ÒÒgyÓXB"ÊwXBRéÊgB#OBéeÊÔgByPyOBROBEéÅyëÒxBytRMDBuQêXBÕÊu#BRÕëÔÔÒyOBÔyIO B±ÒxèXOÊÕÊiÊÔh±¬´³ËXÊÔh«ÒÒgy¯eÊêeBuROEvÊçxODwtRB}ÊgÊyPìXêÒÊxXgÊwyeRBÔÔxT¯yÊÔx¯eIwyÊgOìeIéëgy¯ëÊèÊeÊ±eRD"¯eX[IgéXOwÊÔ×ÊyXQéxX[ÒxQwìë±eX2y[DBÕXtXwjÔxT±[ÊÒeÊx[ÒxQwéeRD"ØXïêgQÔÒyÊhwuQ¯êÒÔëÅÔXu Pég8!NE·´¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 107

±êePÒéXÕXëêePPXP¯XRO!°¶uRNÔëÊìXÔÊxBÒìÕXÕXyÔÒ¯êeÔÊeBRéXÒxQByNÐëÔ¯1gyéÅÕÊwyNBÊxgRTB[(¯u PégmÊëÊÒëeBÔÒrXÕÊjRyB¯èXOBwORBìXÔXBE¯yëÒÍXBXLBÔxBÒwXPB±eÒgXBDÊ×xBÔXÔÒÔÒÊÔéXBÒxQèÊeBÊ¯éXgBX±eBeÅg±eeêeRDjÅwXêÕÊëÔÒ¯wDéÊgëXRO![ÔxTÕXÅ±eÒgBËxEBPyXDBPXBÑXyX[OBw¯çëÊgRBÒÔÊÔXÔÒÔÒ¯[ÔyÔXBOwìeRBIBéXÒxQBÕÊyMwXBROB!±eXy±è±å··¸çXXéÔXL¯[ÊêeÅìëÍÊgXÔÒwyXÊgXµ°´XRO!°µ¼¸>XRO!ÍÊgXÕÊìÊêeRM@X.ÊÔÒÊgBÕÊyBMyBXBPwBeBoÊë¯èÒxB×xBïwPBGBN#BÊÔÊÒÔÒ¯uB#BRBçXBÔÒ¯xBNB#BêXBÔÒuRNÔëÊïêÔXÔÒëeBÒxêeXByXìgRBÊÕÊwyXÒxQBïêÔXÔÒéXDBÊÕÊ±eeÅÊÒxQBÕÊePyXB#[REÔÒ¯eÊêeXByXìgRÊÕÊæxNÔÒXB'ÅwyXÅ½eÒÊÒËÊx8PÊgBéXDÊ±èÒx2çÊU±[ÊêewxjÅwjXêÕÊëÔÒëËÊguRNÔëÊÔXEëePXyÐXFÊë["ìÊeBÔxBFBBwëuBBÊÒ0XBeBBPByXBBÊ¯êÒgBwgBBëuB#BBDB¯èeBBRBPBÊÔéXBBPB"BBvÊéxB±èÒx2XÒ¯wgêÕëÔXéXOÅ½eXÔyXQÊw8PvÊÊÔjXÒ¯yQÊjXD"ë[OÔìXPOëèxéXXPwäÊgÊXXR!iéXgxuÊÕÊèXBO[Ôww[XBePìXBÒëÍÊêePìXBÒìxwx×xB¤eëÊeìÊ¤vXG[Og>êXÒX@ÔxFwÊÔëÊëXgËXRXÕëgÊÊÔÒxïêeP±ÒxDwxePXyeêÒÔëÅËÊg¯êXÒXgRÒÔÊu#RçXBÔÒ¯éX#RêXÔÒ±èÒxêXÒXyXv[ëéÅÔÒçxNBÊgBxBìëÔ½[KBÊgBêXBÒXB±èÒxBçxBNBìëÔxBFBÔÒ±èÒÊÒêXBÒXBwwBgBÊÔËÊgBvëêXÒXwëèeéXg[XQyv¤[#RìhRBçÒ[ÕÊgRvÊÂy#RÔXORwéÅX¯[Ê.ÊÔeìXgBo~xBwìgQBwéÅçX¯eXBçxBNwxB1ëÔ¤eXB3êeÕeBÊwXêXÒXB½uKB·´ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 108

êXÅÂyNByìhRw½[KÊgBêXÒXÂêewBxjÅwjXêÕÊëÔÒë[ÊËÊgB¯eXÍÔxFBÔÒÍÊêeBPBgBÊëeÅeBPB#BÊÔêXBÒXgBÊ½uBKBêXBÒXwBëèÒx2XBÒXBéXBOBÅìÊeÒhBçx½[KÊgêXÒX¤1X2gROIÊÔéÅXBygK.ÊÔeìXêgLgQBëÊÒxQwÊg¯eXÍXKÊyXÕëeBBgBKÊgBweBÒËÊxBêXÒXBiÂÒxB2yÊxB[IÊgByëÒxBeBÊxÔeBLBÍgBKgQìÊÔëXéXRÊëìÊgÍXxBM¯ePR[!NEBêXÒXgÊ½èÒgÙgêXÒXBw±èÒx28RIjÊgìXéX#BÔÒgXwäXÅwhBRyxMBë¯ePXgÊÒxBQwëePXB2wÔeÊgXÒxBXGvwìÊguBëÒxBêÒÊÒvw[ÊeBBIBwrNBIBBwgBEBìXBêÕÊëÔÒqLBìÊgBËxBXB[ÊêXBÒXBÒxvgw1ÊeBéXgQB[ÒY#gBêXÒXi±èxBvXéÅÔÒvwìÊwXBëgQÔXBEëèÒÊÒéXDÊwÊÔêXÒXÍXxBM¯èeRÔgQìÊÔëXBéXRÊëÒhéxi±ÒxgXBGvwÊÔXQPʯyxOèìXBRxBëyëgmNBPéxB±ÒxêÒXBgBvêÊgOhBRéÊÔÊxBëêXBéÊÔÊÒgêXÒXB±[ÊêeÅtR}ÊgÊyPyxMRéeRN[Qwy#weÅeP#XÔXR#ÊÔéXDÊ¯eeRPÊÔvÊeÒxBvêÊgOBwìgKBeBPåXBKÊwêXBXBB±èeXBÕëÔwX'ÅÔÒëèeBRÔuRBNBÔëÊwiwyXÔXBQ±uBPMBuRNBÔëÊìÊgBwÒxêÒXBQBwvçÒÔÒ1ÊewèÒxBwBKBy#BwëuXBgBïwODBtXBLÔÒìÒÊëïêÕÊëÔÒÕÊéXBXBXBi±ÒxBBvXèÒxBÔÊxBéÅgwyXBÔXBQéÅÕÊgBRBjÅwwÊÔjXêÕÊëÔÒëÒxêeBËÊgwÊÔuRBNÔëÊÔXBEëuBÔéëgRwëgBXïêÕÊëÔÒXBXÒāÊgÕwyXÔXBQÔxBìÊgBëufêXBÒXïwgBÒhwOBDïêÕÊëÔÒÕÊ±èÒxB2wH¯ÒxBêewxBìÒÊëïêÕÊëÔÒÕÊwBDBgBëèÒxB2wHBÊÔÔXBEB¯êeBÅgBgBQBÔXBPBwYéÅÔÒ±ÒxBByÊÔ¯ÒxBv±èÒx2[IÊgêetÊÒëéÊÔëgw¯Xgw¯éXPXw¯éXÒxQwÊgÕèÒxêÒgBwXwÔX weP#ÊeéÊÔëgwÊÔyXO½uKéXDÊwi±èÒxêÒÊeBgÕxPeÒxyçxJBDÔXÔÒwyX#gÒwëeRBXBRB±eBRBPBRBy[BÊêeBwBxBjÅwjXBêÕÊëÔÒëËÊgBwxBBuRBNBÔëÊwuRBB#BéÅÔÒéXgBQvgBwÒxBìÊe[ÒÕÊÊÔéXBDBÊ¤uRXBBÊxÔgBÒXBuRBX2gBRBOIBÊÔuRBNÔëÊÔXBE¤uRX2gBROIBë1hRBg½ePBKBêXÅ±èÒÊÒgBÒxBwKvwêXBÒXwyXBP"BÕÊhRëÒxBy±ePXìxËxÔXìÊgÊÔÒxìX[ÒiëeÒx2ÄÊhQÊÊÔXBeeRPÊÔvÊyBguDëyxOèìXBRxëyëgmNBPéxXÊvÂehBRBBÊywPBêXBÒXBgXBÅÂeBRBPyXBOBw[ÊÔXBwvÊ½eBPBKBêÒgOBgBRBLÊÔXBu Pég8!NE·´»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 109

¯uR#ëÊéXBePwXBi¯[XeÊxËXBRXÊÔXBXéXOÅìÊeB½uKêÒÊÒËÊxÊÔéXBDÊ±eXyìgÓwëyLwëyREwuRNÔëÊÔÒÊÔXOXÊ±Òx2uRÊxgROI¯wXgégww[ÊÑxRBÕÊìÊwN#NBeîOB!¯êÒxéXBÒgÔXBÕÊXRxB±[ÊêgXByÊë¯ÒÔÊÒÒxgyNBXyXwmNBPlRBwuRBNBÔëÊw[QBvÊÕÊ[BÊæÔÒtXBéXBDBÊyPBOBÒ±ÒÔxByuDBBwéXBDBÊìXBXBLB¯éxBOBïwGBÔÒhBRBBdÔXBéÅÕÊeBIB±eeÊxÏÔX¯eÒgyêÔÊÒÊÊgÅ±è±å¸»¹çXÕÊwéXgXïêgGRÕÊ¯XRO![ÔxTXÔXEieLëXPee)±ÒÕÊÒgy¯eeÊxÕXÅéXPXÍÔXG[(ìÒëÕwwÔXuR#LwXRO!·¶°µº½´µ¾¶»°¶¶½¶XRO!°µ¼¹ÔXRB#B¯êeBwBëgBÊjOBDBuRBB#BçxBJBDÔXBEBìXBPBwXBweBRBPBmNBBPBwyXBBPBvÊ½[K¯êeuNM¯êgXBgMDëjÊÔÒÊgÔxFÔÒ±ÒxB2ÄÊhQÊÊÔéXÒxQëeBÒgæXPFXÅ±±±ÂeBgBjRBÕÊÊÔÒxBÔXBweBeBÊxêÒÊÒêÕXBÊXBQBÅwXBÅÂeBPBPBywqRBIB~éXÒxBQBwéÅçX¯[XBePBÊxBêeÕwëgBXìXBêÒxBÕÊXCPBXÅÂ[ÔeBÊxBjRéXBDÊägBÕëgBÊXePPyXPBéXDÊwÅghRByXJgÊ½[KÒxBëÊÒhwyxOìXRxBÂ[Êêewx¤[XeÊxèeQPÊÔéXDÊyPÔXE¯ÒëÔÔÒÊÔéXDBÊëéÊÒggBéXDBÊgBwÊÔéXDBÊ[ë1ÊêeBÔÊxwÊgBÕ¯xPBDBXìÊeBìÊx!BÒxBÔxFBÕÊÊÔéXBDBÊêXPBëXBOPBÔxBB#ÊÔéXBDBÊéXRBEB±vuRBN#BÏÊÔXBwìgBRÊ8BÕÔÒèxçÒwÊgBÕ¯[xRBuw×ÊìePBNqEBXÔXBEyXBOë1ÒxB2XPBÊÔÔXEBi±±±¤ÕX#B¬¹°´½·ËXwÒxÜxÔwvÊX¶»°¶¶½¶«±±±ÒxÔXÜXÒyÚXBLÔÒÊÔyXBXBQB¯wBxÕÊyXBÅÕÊiXRBO!B±ePBÅÒëgBgQBggBêXXBwXeBPPBRBywxBÒxQBéXPBOÒwêecNB#BgBÒuRBëeBxyBçxJBDBXPB[gBÔXBwéXDBÊÕÊyOBRB½ePByuRB#BLêëgBëÒwÊÔjÊÒgBèXB'Êg±ÒÔXBOByXÊ½ePBX2êeBR BP#BÍXOBROBEÓXB"ÊwÔÊÒÊëÊÔXBROB!XBePBPygBRÊÊÔgBçÊìÊêejXBeBOëmNBP±eBÕÊÒgyyBXQBëêewB#YBgXBêÕÊëÔÒ¯eIBwéÅÕÊ±eBÔyèXOBÊwÕëÔëÒëêXB PBÕÊiÔXBEÔXB±ÒÔÊÒygBéXDBÊïêgBQÕÊËXBLXBRBO!BÕgwXÔXEiBeLw[ÊèXBPvÊÔÒ±¬¶½ºX´½¹¾·XRBO!«±egRByyPMjxBÖeLgQÔÒyBP4Ê[XQÔÒéXÒxBQ±ÒxyÔÊhgyxMX·´¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 110

wÊÔéXDBÊXBeBeRBBNéXBDBÊìXBéXMBïwOBÕÊÊÔéXBë¯uRNBÔëÊÔXBEBéÒx2sBgBèXBPBwyXBë±ePBXB2sgBBÊÔéÅÒxBëmgBëäÒXB¯ÔëgëeBOBëyXBÒXBXBweBÔëXBRuBRNBÔëʱ±±eeoOuRNÔëÊäÊgÊÍXÒÕÊeÒxyPJv±eÒgBgBRBQGBhBRBÊÔÔXEBëXBêÕÊëÔÒëèxBëeÒxB2gBRQBGBÊÔ:BDxBéXBëëéXBPXBwgëÒÕÊsg«±±±èÒg8BIéXÊxcRB#ÕÊûÔhïwgëÒëèÒÔëÅÔXBEggÊÔÊÒxBQìXÇÔ¬±ePXORyÊÔgQÒgÊÒgêÊÔÕÊyOR¯ePggeMwwéÅÕÊtX>éXPBXB@ëéÊÔëgqEBXBhBRBv±eÒXBB#BÊÊeBïwXBÔÒéXÊxBcRBB#BwgBëÒgiuRHìXQRXBgÕëÔéÅÔÒ±eeRÊgBePNÕÊëÅwtRëìXBRÔh[XÔwéXRBPJ±±±1ÒX#BÊXXg±eÒx2ìÒXBhRçXBKÊëéXÕ±ÒxBêeRÊÒgBéXÒXÔXBR#ÊÔéXBDÊÊeÊgBÕeÒx2ìÒXB¯êeRBÊÔf±¬·¶°µº½´µ«±±±eÜxO#ÔëÒìXìXÕÊuRNÔëÊyXÒXiëyeyeXBÕXë[IBROBÒXÒÕÊ¯yXBOÊ[ÊeBïwPRBÕÔÒyXÊeBÊXÊÔÒxBÔXXRBO!B±eX2y[IÊg×xÔXÔÒwië¬´´¯º¯¸XRO!«eXÔyçXOwyfwMNB¯êÒxByXBRÛXB+wXQBPBéXÒxBQìÒXB±ÒÒgByuM!BB#ìgBQgBBÒÔXuRBNÔëÊyXB!BRB#BìXBBêÔëÒÔÒéXBQBhBgBBèXB'ÊgBëêxBQBêXBBBBXBÊ¯ÖeBLBBgBQB¯uRBNBBÔëÊ¯éXBDBÊìÊgB½ìxBìXêeBëÕÊ[ÊyXMBIÊîXBORBLB#¯éXBgQBtRNB)ïêx!B¯éxRBQgBRÊhBÔÒ¯Êf±eBXy±ePMÊy8PéÅÔÒèXOÍxXtR}ÊgÊeRÊéxRQgRÊh·¹Ôxh°µ¼º±Òxy[XîÊÔxXyPÔÒwìÔXÒe¯[XÍxëX NÊe±eÅ×ÕgwXÔÒgIÔÒXêxëÒÒgçeéXQwgÊeRguRÊx"i±±±eÒgçhhéÅyDgÕÊXêxëePÅ×xwëePPËxÅjXËÅwgʤXePNïwINËxLIìÊeë[XXÍxXêxQ±ÒÕXyæXPgÊÔÊegQjXwIw[ÊìgQeÊxB[XÊ¯cBÜxNBÔÒÊÔëÊÊeB¯ÒÔxeBÊx"BjBPi¯[ëÊmëÔÒÊeBu Pég8!NE·µ³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 111

±ÒgéXQi¯eÒyÊÔÒxÕÊëÅëÊ½eÒgyæg!X[MN5ëePÕyêgIX[Ê±±±ÒÒgywÊe¤XePNïwINËxLIìÊeë[XXÍxXêxQ±eÒy8M#éXQìXEÊXÊÔXCPëÊ½eRPêÔXHÊÔeëÊeìXÔXeRXR±eÊÕxyjÅwÊÔXwÊg±ePyoGÊÔêhRëePMyÊÔéXO±±±u#çXIéXQÔÒëçXIX[Êg±u#ÊevweRÊe¤eR#ÊÕX¤XePNïwINËxLIìÊeë[XXÍxXêxQìëgÊjÊÔÅ½¶eP±¬´¶¹«YgXBPuXQë¬µ³¹¯µ³¸³yçXBRh½µePB±¬µ»º«yìXRIÊïwKBXM½´wÅ½fSÐgw[ÊéÅÔÒ±ePByyX2ÒxB¯1ÔÊÒrNIBéÊehRBXwvxBuRNBÔëÊ¯ePÊgByÊÔéÅéXÒxBQwyOBRNÔëÊiÔÒ±¬´¶¶«±¬´½µµwKXM«eÔyÒxèX'ÊwyQÊ·»Ôxh°µ¼»ÔÒXRO!tOÔëÅÒXìÔëÅ[KÕgw¯[ÊêÒÊÒtRMBDÖeLËXwÍÊÔXÊtRéXOÊÔéÅÒxBëÔXwìgÒÔxh½eXyuRNÔëÊìÕXÕXÔX¯[ÊeR [XQyëûÔhXìÊegQ¯[Ê8ÕgyXOìÒXëjePNÔÒtRO¯ÖeLêx±uRHêXÒXïwg¯çXOYÊxÔÒ¯éxRQêx±[ÊäëgIePNìX NwéÅìXgEÔÒ¯êxQ±ePfÔÒuXëeeoOéXXÒXsPÊÊgÕ±eÒgÔÊg¯êÒXÊÍgRÔÒëeeÒgY IeeÒéxéXDʯeÊÕywyÕteeÒÔÒëeÒgyx#X'ÅÔÒéXDÊgêÕg±±±ePMyuÔÒÊÔjRgìXyDwygÒXt±xeIéëÔeÊÔÒ¯1ÊêÒggMKx[OÔÔÒ¯êxQìʤ8ÕìXEÊXhRxcR#éXPO¯[xèXwéXP·µ´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 112

¯ePìÒXéxRQêx±[Êg[ÊeÕÊx[ÊÔ[Ò¤xìXìÔëÊÒYw¯ePÅeëwÊÒxQìXægQ¤eÔXODÊÔìëìXQgëeRPäÊxÊÔéxRQ¯eRPtTjXgEÔÒëeRQPjXÔXEwÊÔÒxçÒ¯ÒXÊeÊXXìÊe¯êxQ[#PÊ¤wN½eRÒÜÊÊÔêePÅt#X±±±Òx2eÊx[ÊeÊÔXw[ëÊéÅÕÊhReBIêx±¬µ´·æ±Ô«ÒxeBëÊeìÊëT¯éXRBXêXeBÒÕÊw[ÊÖeLêxvëXBPÕÊyMyXBOwRÊyQBP±[ÊêewXÊÖeLêxéXO¯[ÊêÒÊÒÔÊgjxvM#ÊÔéÅeëÊew[QÍXÊvgÅ´¶XRO!°µ¼¼ÑxÔeBBIBÔÒyBëgBQtÊÒwBgBÒÔXB[ÔÒXBçXBOBÊëXêÒXBKBBÊÄxB±ÒÒgByÕXuBRNBÔëÊwXBRBOB!B¯eIBçXBeBPB[ÊÒgXsêÒ±eBÒyØXEBÊÒxwÊeïwXBv!ÔÒÊÔìÊêg B¯uHÊvXXB×ÊyëÒYxwByxOìXBRx±eBPPyÊÔXyBÊÔXB¯XRBOB!w[BÊyGÊgB8BPÔÒ±ÒxBy[gByÍÊgBwhRB[BÕëÔ±eÊwBKBægBÊÔeBIB[eéXBëëêeBD½ePyìgRw R8P¯wXNÐÊìX[RXIqgIÕÊi¯jÊgXÔÒìë±ePyÐÊëÊeïwXBìÊgwÊÔìÔxBgçXOBÊyXOB¯ÔxÊvÊgBXwëÔëÅÒXBwÊg¯vBìÊeìÊ[OÔÍgY#gëÔëÅÒXwvìÊghRÊÔvÊ¯vìÊeìÊ¤ÒxDêÒëÒÕèÊêÒÊÒèX'Êìë[e±±±¤XgugvgÒx±ÒxwXRéÊg#OwT#¯eyt[#XywìÊwT#vgÅéXRÅxBëéXRBxOë¬yBPRGB#NB«éXÒëeÊñÕÊéXBÕwèeÒÊÔéXBÒxQByFIBhRXBÕëÔéÅÔÒuNMyxwePB#Êxy2ÒxQBéXÕwëÒxyÒëeÊéXÕÔÒéXBDÊéÊg#èqE±eBÒxwgÕÊyFI±èÒgB[ÊÔéXDBÊ¯êÒx2êgBXDéXBDÊXBvÊgXBP±èxéÅëèxBvÊéXhBwMNB¯ePXB2XQÅéÊgB#wÊÔÒxBéÊgBÒ½uKB¯êÒÊÒu#ÊeBwÊÔéXDBÊëèePBÊÔéXDÊìxBëèÒÕÊÔéXDBÊu Pég8!NE·µµZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 113

ÔÒtR}ÊgÊêXÒXéXBORNXBÅ¤egRB:Dx[QwëÒxBéÊg#[QwÊÔXBQÅéÊgÒëeBReéXÕë1xDuRHBÍÔÊgvÊYMgw[BguRÊx×xXBOwXXÅ±±±ÂeBÕÔxêXPgBÊ8OÂ1ÕÔë[XRjxìÊew¯wgwXRÒhÕÊÊÔëÊi¯ÒxByëÔxmNBPBÒXÊÒéXBPXBiR}Ô¯YRBXRBÊvÜÊÒXxBQéÊgB#ÕÊyMB±èeÊÔÒx±±±¤eÊêÒg[OEyÊÔéXëë[XQeQë[XQwÊgÕÔëÅÒXwÊÔéXDÊvìÊeìʯËxMïwXBeQIéÒgBÔxQ5X¯XBÇÔëéXPX±ÒÕXByyQPÖXB#ìÊwGLwÊÔwRBPrRÒçxBÊ¯XRO!BYRgvÊwwwxéÅ¯XRO!ËX±eXy¸µ¸çXyÊx¯oXëvÊdÔXB±¬´³XRO!«eD"yÍXOROEvÊwyIBGëêxMgìÊêgQeIégoÔswrNBIÊÔhgBÊw[ÊtO!wB RÔÒ±eBÔyXQÊwåxBÍXXKÊ[ÊëÔXB¯[ÊêÒx2vëeÊÔéÅÔXBoXë±¬µ¼·°µ¼µ±æ±Ô«eXìXéXBÕÔXBHBBÊë[IBgB8BÅw[ÊeBIBwdÔXBvÊÕÊ½eBÒxB2ÔÊxBBÊÒxByIBGìXBwXBgBÊÔ[ÒxBQBXBRBOB!BëÊÔhBêeXÍxM#yeìÊg¯ÖÔX[xMÔXD[(wéXgBXëéXÒxQéXRéxOçXÔÒ[xE±eD"yÍXBRéÊe¯yX!R#ee¬±è±å¶¶³çXBÒëe«ÔeBPMBÊeQÔÒÒXBÕçXOBÊw[gBvÊ±ÒgygB#éeÔëwBNIìÊgBYXPB[gÔXBHBÊÔÒ¯ÒxeIB¯éXDBÊ¯çXvÊX¯eByËx#B!ÖeLBËXB¯Òxêe8BIÊÔhBìxÕÊwyxB[Ig¯éXBgXBìÊgwéÅXB±eÅy±eÒgXPÒxìÊg¬¸·±æ±Ô«uRMy4eêXÔXÕyMÒhÔÒ1ÕgêxìëÔgìÊêë·µ¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 114

uÒÕxtEtR}ÊgÊyfÐëÔtR}ÊgÊìÊe°´±Òxy[X¯ePÊgyÊÔÒxìÊeXQÅmxtR}ÊgÊyPwìgRÊhÔÒîXXO¯XOMëÄXRÊ¯yxÒÔëÅ[ÒÔXegÅç¸°µ½´¼Ôxh°¶³³±eÒygjX[ÒtOÕÊsNëePyéXRÊÔÊeçéXOŽYXePyéÊÊÔ[gIYë¯ÕëÔXeÊÔyv"ÕëÔ¯Òxy2êeRPXQÅÕÊëÅë¯yyë[#Rv"±±±éxM#oÔìXEÊXXQÅéXRëeXORyÊÔéXQyXOXQÅéxXÔÒwÒgéXDgXeX¯ÔxBhvÊïwPÊÒj PìÊg±¬yÔx±ö±Ô«ePB#éXOÅÔÒeëÊem"BÒwXwéXÔXZZZLUDQFDWKROLFFRPÜxB~xBw[ÊéXBBÕvÊÔÒ±ÒëÔyëgByMBBÔXBw[ÒxBBQBdÔXB¯XBBRBOB!BBëÊÔhBÍXBÊÕÊeBBIBwwxéÅÊÔtR}ÊgÊyBfÐëÔ¯êÔëÒvÊÔÒw[#RBe8PBO±eXByìëyëÔÒyeÕXXBOyXÊXêÔëÒyBXBOBÕÊgBRÊhBvBÊw[Ê[ÔÒ±uRBXB2ìÔëÅÒXB¯ÒxBygBêxBNBgBRBÊhBÔÒwBXBèXBQBÊìXBÒÔÒÔxwXQÅéeBÊxXweÒytRBMDÊÔéXBÒxQyXëÔìÊfB¯eXwgXBQÅÄXDPBXÊ¯eÊwBgÍTD±eÔÊÒyéXRÊÔjxéX4Ê¯gfXy#

Page 115

±eÒxyXÜxPÊËÔïwhPwéXÔX¯éXXågYÊf´µ°´½¶¶Ôxh°¶³´±±±eXyÊÔéXÊÔéeÊxcR#wÊgÕ¤eRX2ìÒXêxQÔÒéX+Xìʱ[Ê[XÊXëÊìXÔXoROë[ÊuRL#êxQè±[ÊgeëÊe[OÔÕÊéXQ¯ÒÔÊÒy[ëÒÊÔäXEÊë[Êe±ëÊéXÒïw"KwXQÅgMDtëewXXéXOÅ¯eëÊeèw±±±eX2yêgRÓXwÊhÔÒÊÔXw*ëePyoOêÒxtÊÔXÔÒìXËűeÒg1XëÒxggÊëÊ¾eë[KëʾeÊÒgy[#RÊÔtXìXgReëePytXÊÔX[ÊÍÔxDëʱÔxeÊgÒXëÊYNgRÊeëÒXÊeÊX[Ê1XeëÊeÍÔxDvMRÒxÎÊgRìÊgÊÔéXDÊwyxë[ÊéXDÊìÊeêxQwyÊçXwXx±±±¤[ÊêehgwéÅÔÒhRyXBÊyfïwDBeÊëÒ¯ygÕÊ±[ÊwxBtX¯Òxy¬´»·«jBÊeRËXBçëÊËXwwy!BgÒXPBʱ¬eXydÔXë[IRÔëgeëÊe«ìë[RDèXM!ÊìgÒëeëÊeèågÊyM½ÒÔxyuD¶¶°µ·¾¸°´½´³·Ôxh°¶³µ¤y#uRH[XQyx¯vìÊe¯êxQìÊ¤éÊx"æÔXÊÔêxQ¯véXìʱìÊêeRXxÊÒÔtÔxwÊÔ:Dx¯y#iNçëÍhw±ìÊêÒgXPXËÅgÊÔÒxvM#ëìÊwXvQwORtÊÔXéXOžyÊgyÒXìXçXgëêÒx2ÒxYgÊÔXgʱtIDjÅÊÔÒxéXÒXëìÊêeÊÒgÒxéXXÔèXJRÊÔXÒX±±±ÒXÊeÊXÒÔx"jPXìÊêÒgÔÊxÊjXÊgÊÔ8Õ¯[ÊêewÊxjOMÔÒÔXBegÅmxwÊÔÔxÊuH¯wXBéXDgXÊÔjPgÅ¯wÊgBXìÕgw¯ÔxhvÊ¯i±eXX2yw#g·µ¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 116

±±±[ÊgxÍXxN"ÕÊ8Õ¤[ÊÔXR#wxçXOÊ¯êxQìʱyXgjëÔÒÊÔXQÅæÊÔxXePDyÔXHÊxÕÊXQPÊoROËgBGBFBiyBXBxByÊÔÒxBBìëÔ±eBgBRByBÊgByÒyXBQBBÅwwÊÔwBűeÒgy±eÒgygÒxæXwëegRyiyPylÊÔXQÅÐëÔ±yÊÒgyêÕXÊÔ8ÕìëÔëexyêegÅ¯ygyÊÔÒxÐëÔéx¤ÒxeÊxy~ÊÔÒxçXOÊÕÊêxQ¤[ÊÒXÊeÊXeëÊeçéXDjÅi¯ePyi-ÊÔXêx¯ÒÕgyéÅëePyêX8Õww±exyÒxëX¯eÊxuÊxcR#ÒxìÊeìÊg¯uXyêeÕXeRÊguÊxÊÔêxQ±±±èÔÊÒ¯eBPBB#BeBBëÊeB[eBÔÒwÍXBxBBNB"B½ÒÒgByÕXBÅêxBBQBÔxBQBXBwB[ÊyQBÊ[RBDBBëjPBgBÅwÚxBgBBÔxBhBvʱ[ÊêewgXeyXPéXQRÕÊêXëgIÕÊêX¯éXQïêePPqRxgXP±ePXyìëÔxFÖeLìXwXDdÔXÔëgwOïêePPêÔÊÒÊeëÊeBePyjÊÔÅÖX#Ê¯dÔXBÔÒeëÊeûÔhìXÔXìÔëÅÒXBÕÊ¯j"ÍXRgB)gR#ÔÒ¯ÒxQÐëÔ±eXyéXÕsXëÔëgëÊ¯ÕëgÒéxOéxPÊ¯[ÊhRººÔxh°¶³¶±uPyYNÊÔeëÊeÒxyPÕëÔÔÒ±±±¤uPyÒXgë[ÊeìxwvÕÊëű±±Ògfy2yN#véX¯Òxy2êeRDÕX¯êeÕÊÔÒv[ÒYÔÒ¾qNéXÕìXçXïêÔXÔÒ¯uPygMK1eèXÊïêÔXÔÒi±±± ½eX2yjRKvÐëÔëuPygMK¯uDeÊyÒxçÒÔÒ¯YçxÔÒÂeeÊx"y~ÊÔhggÒÂ[ÊêÒgægeÊwXÊÔXêxQXÅÂÒXÊeÊX[ÊêeÒgtXëÊçxÂ[ÊêetÊÕeÊwXëÊ[OÔXÅtRÊgÊyfÐëÔ·µ¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 117

Â[ÊwXÒëe#YFÔÒÊÔÒxìX[OÔÂêÒg×xÊgÊÔ[ÆÔÊeXÅgRRJyNÊÍgF[ÊÔ[Òw[#PÊÒÔëÅyÒÔÒwÊgwwÅ½uKi±[ÊêÒgègXÔÒ¯[Ê1eÕÊwÊÔëÊYR ÔXëèÔëÅyÒXwÊÔêxQìXÔXwÊgÕ¾ÒxyêeÕ±1X2ygMKëÊìX[IPÔÒëuPytTëÊìXÔXoROÔÒÂêxQtûÔhìÊe[#R¤[Ê[RëeÔÒxrg¯ÊeìÊäëgIXQxgÊÔÒxÍx¾yPyYR ìXÔXwy#yÊex±ìÊêeRÊÒg±ÊÔqxyPëËxLIyPyPIìÊêeRXÔjxìëÕXwÊÔÒxèx±eÒgËgGF["hRXw*¾eçhhêeÒÊÔxXËÅ¯ÊeìÊeÒÊÔxXËűeÒgéÊëÔäggwhRxìXgRëÒÊeeÔæÊë["gËÅXgÊëjIg8Õi¯ÒgvëÔÊÔéxM#oÔXågëÒxÒXÒgÔÒxeÔìÊe±eÒgçhh±[#ÊÒéÊxÊÔxÔXÅëéÊëÊgìXËÅÔÒxìXêÊÔë¯[XÔÒÔÒxrg±±±éëÔXëyx[Òw¯ìÒx2yXOPÊÔéÊePKxtÊÔÒxèx½[ÊwxtBX¯eBPByk"BDBÍXBXBKÊìëÔgBÊÔeBëÊeBïwGBNBwy"BÔXoXBëygBIBÔÒwBÔÔXBMBÍXJBCPBgB°´wwÅg±ÊfQNiëXyK¯YX ¯éXDÔÒëwB#gçXOÊg[ÊtXwePÒyéXDÊÔëÊïêePPBgÅtOìeÊëÍXONÔXMÅXëÒxBYÊÔêÒXIÊåÔXBÍÊh IêÊxB¯eXXRBÒjPgÅÒÔxÔÒêÊxB¯ÒhRÊygBÊÔyÒÅ8#(¯[ÊeëÊeBtO±¬gEÕÊÏëggRH«eXoXëÔÒìë[ÒïêePPyXOByëXB BPÊÔÒXBÅ½¬´»º¯¶´¯¶³«eBRBPw#BXBLB½1eÊÔfBgBHBeÕÊwwBÅXBÊÔgBEÕÊÏëgBìÔëÅÒXBvÊ°µÂ[ÊêeDygIìgDReRTXgRÊoXëeëÊegÊgÔÒyÒűÒgRyÍTDX PÊÕÊ[ÊhÊÔìëwyOHëe ë[ÊeëÊeïêegÅyÒÅ·µºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 118

»Ôxh°¶³·±±±¤8ÕyXOÔÒxèX[ÊeR w¤XeëÊe¯êxQìÊxwyXÔXëêXwë[xìX[DÊ[IPwuPêXxéXOÅwéx½ìÊêegÅÂyX2eLKëÊÕÊwèÒÅyPëìÔëÅÒXwÊÔëÊw[#RéX#Êi¾ìÒÔÊfëÊggÊÔèÊgÊëçÏXëyXgOyeÊéXgÕÊÊÔëÊ¯ìÒXBQBìëìXBgBÕÊÔhBRBwOBëìÒxB2mNB#BÍÒxB[ÒìXBÔXBgBÊÔëÊéÊePKx¯hRÊg!1XQëîXIROéÊëXë±±±ePygRXËÅìXêÊÔgwÊÔXÔÒéXRXëÊxéXg¤8ÕyXOÔÒxèX[ÊeR w¤XeëÊe¯êxQìÊyX#ÊmÊgÕÊwPèÊe¯gXX PÊÔÒ±¬´»·ë¹X¶«eRPw#XLjPgÅÒÔxÔÒÖeLËXBÍXÊëÔXÊÔÔxhvÊÂePyqëgw#gÊÔ´µ°´½¼³Ôxh°¶³¸½[ÊuXyëXKx¯¼³ÔxhÔÒ¯eÅÒxëwXêxwéÅÕÊt¤Xt#oROÔÒìÊêÒxxXvM#eëÊeìʤy#ÊexeÊwXçÕÊÕÊ¯yPgXRÊÔéxM#oÔë8Õë¤eRX2ÜxÔèÒÅyPìÊ½yxyëyÊÒgygÔXwÊÔéX#ʽYÕÊyXtëeXwfw[ÊÕëgÒtxgHÔÒçXÔÊhwÊgÕ¾eëÔyweP#yXRt¯ìgyÊÔXQÅëÒÔfywyÊxePX±ÒxyêÒgëêegéXXX¯eëÔyëeKMyéÊÒÊeX±1ÒgyéXDgxuDÔÒë1xyêeRXxYFÔÒYRgvÊw¯jxÔxÔÒÊÔXìXXKëìÊêÒÔÊfÒxgHÔÒÊÔXéXXPwéxtRÊgÊyfÐëÔ·µ»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 119

gBwyXBRBtBÊÔÒxBìXBçXBëeBìgBBBxBuDBÔÒXBìXBÕëÔèXBOB±uRPyÕÊëgêeèXOìÒëhÊgÕ[Ê[XGë[P!XQÅg"vMR±±±1ÊêÒgÂeRgeXyxÕÊwéXPÊÔxYFëeÊÒyÊÔxuDÍew[#R±±±¤uRX2tXÊÔìePÒgçÒX¯1ÔXODÊÔÒxèXÊXêÒuRNIÊÔXËXïwDBeÊìëÔëÒXÅ¯8BDRÔXBKXBÔXKBvÊlRL±eBRXRBµ¸¼¯µ¸¶¯µ¹¯¶ïêÔXOéxBXÊÔÔxBhvÊyt!ÂÒÕXy2ÔXMÅyÒÅïêÔXÔÒÊÔÖeLÍëXK½Òx2wNXLgOÔfËXïêÔXÔÒ¬w#ÊgÔÒ8ÔXëÔX#ëÔtRÕÊ«ÊgIÍXHXéÊxByÊÔÔxhvÊ8POÂ[#RÔÒXQÅ´¶¼Ôxh°¶³¹±ìÊwXPëêÒxÕÅÊg¯êxQìʱìÊêeROQÔëÒÕÊÊgìXgMë¯yÊÒyÊg:Xgë:#Dx±ìÊw#ÊÒÊgìXrgïwOëìÊêÒgjRKÊgêXÊxëêÊÔ¤ìÊw#ÊÒîXXOÊÔéÅêxQìÊxwvÊh¯[#RvéXÕgv"wÊgÕ±ìÊêÒXQvgÊÔjx[ÒëìÊêÒgwXÊÊgjRÕÊëYLÕʤeRÔ.Êxy2éÊew[ÊePNë[ÊYR êÒXÕ1Êg[gIwxvÊÂèhgX xÔxFÕÊëèëgX xÐëÔÕÊX'ÅxsPÊ.Êg#g#wëXÔÒgÊëy#X'ÅxuPÒxIéXOÅwgʤy#Êgx[ÒhRX'ÅÔÒ¯èxvXXÔÒìXEÊÔÒëègRÊÔg!ìXçXgÊ±Òx2eÊxìgÔ±[#eÊxÊÔÒxvìëÔwYëeXxeÊxÊgyMÔXñîXPRL½1xgʱ[ÊvëÔÕëÔtYë[#RsÔXhRyMÔXxìÊgvMR±y#jLèÔÒXuÔÔÒÊg¯y#sXvçÒgxwÊgÕxìXÔX¯èÊêewXYR ëYRQÔxwwÊgÕ[KuÊxeOÊÔx·µ¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 120

±[ÊYR ±ÒxéXQPxÕÊèÒxëåXOÊ¯yXPytyNRÕÊÊgéX¯uDyìePjL8ÕtKÊÔÒëèeywXéXQÔÒwyë±ÒxêewxXQÅïwOxgÒÔÒ½eÒyÊgìXÕëÔxéXOD¤[ÊuRHwXQÅïwNO¯ÊeìÊ¤[ÊtMDÔeLvÒhxìXgM±±±[ÊêÒXÕCÔÕÊèÔXODÊÔXQÅgʤéÊeÊgìXgMëXÕSRÊg±ÖXPDÊgçÒëvjRKÊgÊeìʤXg[ÊeyÊÒëXrgwÊgë[ÊÒX#êÊÔvÔÒXÅw8wMN¯êÒxyÊhÊëÒg BÔÊePsXQP¯yeLËXBïwKXMìÊe±Òxw#XBLµ¸¼¯µ¸»¯µ¸´¯µ·¸¯´»ìXêÔXOX±eXyg~XëyÒxìXåxN"ÕÊsgìÊgwH+gÔÒw[ÊìÊêeÕk"[OÔìÊe½ÒxyteIyQÊjXD"ïwDeÊÛX+wuRvÊ¯ePyÒX ÊyfyORXQÒÔÒìeëÊeÔxF[RëêxMgÊ´»°´½´³¶Ôxh°¶³º¤eÊxæÔXÊÔëÊÖëeèXvÒxëèXO¤éÊx"æÔXÊÔêxQvéXìʤvM×xÊgÊÔëÊìXéX#ÊoROëéÊx"æÔXÊÔêxQ¯véXìʾeD"yXKÊÔxìXÙgïwOëÒÕgÅyÊÔ[XXPèXO±eQyxggÊÔ[ÆÔë[OÔÏXëeÒywewëXÕÊÊÔxÍXR±ÒxêÕXËXLtxyÊxXePygRxMRìXhRwÊÔxéX±éXxNHoROìÊgÊÔäXEÊëÒÔëÅyXwÊÔ[ÊeêxQ±tR}ÊgÊyPwÊÔÒxìXtOëÒÊÒuRNIyxwÊÔjxìXrg±uRÔÔXR#ëYFgÒ¯[Ê1gëéXOÔêxQ±[ÊÒeÊx"êXwDROÊÔuDëÒx2eÊx"wOX!eÊwX±[ÊêÒÊeÊhXìXXGY#wXwëêÒxOPtOXéXXPrÊxXXtRÊgÊyfÐëÔ·¶³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 121

uRHjXePggëÊ[OÔÔeéXOw¯[ÊgePN8ÕÕÊéXOÅwÔeéű[ÊêÒgÔëÒXÕÊÊÔXéXXPêÕÊeÊéXOw¯[ÊÔëÒËgJÕÊågDwìÊêÕÊeÊw±[Ê[ÆÔÒxéXePggeëÊeéXPO¯[Êäx}ÔÒxéÊeÕggÔewéXP±eX2y±uR#æXXwÒÔëÅyÒXë1ÊêewgwÕÊweÊÒywÊgÕ±eKMyéXPOÊg!tt¯[ÊêXRtëÊèXÊ¤éX#ÊXÊë±eXPy2ÊgÅgÒjXMëÒÒgyÒxXëÒÕëyéÅgÒXwÊgÕ¯[ÊÒXÊeÊXçÕÊÕÊjXePggeëÊe[OÔvMRePPynKÊÔëÊeQwyXÅg¯éÊeÕgéÊeÕggëÊ[Êeë±±±eÔëÅX ÊÔXQÅXeÔÊÒyÒXÊÔëÊlÊgëìÊey BÔeäXBDBMÊgBgBX¯éxBBvÊçÕÊ±µµ·¯´¹µ¯´¹´¯´¸³X´·»¯´´µXB´´³¯¶ºìXBêÔXOBXBÒxw#BXBL±eeÊxéÅtRN)Yxy#RuRXI¯XeIwuRXy[OÔeëÊegÒXOʽÒxyvXtXéXPROÊÔÒ¯ÔÊÒéX4ÊéX#Ê¯yQÊ[OÔëyXIgwRMX´µ´Ôxh°¶³»ÂeÅyX ÕÊv[XÊ±èÕÊgÊygXêxìxwÊÔÒxéXOD ±egÅÊÔ8ÕëéXOÅw[ÊeëÊeYXÕÊv[XʤeRÊxeÊx"[xnXwëÊ¯ÒÔx×hJxìXw[ÊfeÊx"ëÊ°±ÒëÔy2ËÊxwëeÊxy2¯[ÊtR}ÊgÊnXwëÊ°±[ÊxïwX[ÊÔ[ÒwêxQ¯eXyxnXêxQ±YÔÒËXXwëeRXÔeÊx"[ÓÊxwÕëÔÔÒËXÅ·¶´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 122

¯ÒgeÊxnKÊÔxéXëÊ¯ÒÔÊÒyêXìegÕÊÊÔxêxQ±ÒXÊeÊXëéÊÕÊ¯[ÊÒeÊxêXÊÔ[xÒëÏëgëʼ´Ôxh°¶³¼¯y#vXrNGÔÒXïwXgÕ¯ìÊw#DyNÊÍgFgÔÒwx¤èÔÊÒtxëÊgwyÊe¯[ÊvïwINëX N½xêxQïêÔXÔÒ±èx!ïêgKÕÊëeRXÔeÊxÒXRèÊÒÕÊÊÔxëÊwÊgÕ±[gyÊxêXPjXçXgÕëeRXxeÊxÊÔxÒxìXgw¯ÒgyÕëÔÔÒwìgRÕÊwëeRgyÊx"YÔÒyxÕʱePyÒX#gQ[ëwéxXÕÊwëeÊgyyMÔXÔÒwyXëÕÊw¯x[ÊÔ[ÒwÔÊhêÒëÒXÊePÊxxYXwgKÔÊh±±±[Êgëv ÊÔxëÊyÊÔ½eRÔeÊx"yRÅxwvMR¯eRÔeÊx"xïwORÒhyëeeÊx"oÊëxgìeRnKÊÔx[XêÊÔyXOÔÒXÒxgeÊxgÊxïêÔXÔÒÊÔÒxéXgwÊgÕ±eX2±yhCPwÊÔÒxìXÊÒX¯[ÊÒePÊxgÒxìX[ÒgÊÔx±±±ÒgyÊxçX4XÊÔXÒāÊëwgR¯ÒXQyÊxìXyIÊëgRghR»·ïêÔXOXÊÔéÅéÊxy±¬µ¸µ«ÒÔxyuDw¯éXOBRNçXÊËXÔÒéÅÕÊtwÒÔëgyÊÔyxBOF¯ÔxhvÊwyXBPB¯yXBXBjXBRBuÊgBj"vgBÅÔÒÊÔÔxBhBvÊX#BRBNB±eRBXB2wxB¹½·yBtR'ÊÔÒéÅÒgBÔXBw±ÒxB2wNXBLB±[ÊêÒgÒÔÊë¯ePPy1eLeëÊewÊÔYéÅ¯éÊÔÊÒéX4ʵ¶Ôxh°¶´³±ÒhRÅytR}ÊgÊyPéX¯êxQéxOFXÊÔÔÊÒéX4ÊéX¯µ¶Ôxh±eXÊxyÊghìXogÔÒ±ÒxuÊx"hRRwÏX!¯[ÊvéXêxQ±eÊÒgygÊgéX¯ePyìgÔÊg[ÊÔìXËÅÒhtRÊgÊyfÐëÔ·¶µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 123

±eX2yuÊe[ÊeìXêÊÔwÒxèXgXw¯eRguÊx"ìeÕÊ½èëÔêÊÔhRÍxïwXìÒÊëÔÒéx±ÒÊÒeÊxyN#ÊgxyexëXE±yÊg#y.XPOÒÔxFwvìÊgìÊêgK±[ÊêehgèÊwX±ìÊêÒg8evëÔwÊgg¤ÒxeÊxvyÔÒègOèXÊèXO[OÔëyxMRwPÅg¤ÒxuÊxvXìÕÊÔÒìXÕëÔ¯êxQïwXÔÒÒXOBBÊ±¬µ·³¯µ´¼¯µ´º¯µ´¸¯µ³µ¯´³¼«ePByìÒeBIBìXBQÒXBPBÊÄXBRBBÊyX!BRB#ìXByëwêëw¯ÔxBhBvʽeBPBytLBBBPByXBëÔyBeBÕw¬éXBÕéXBXBB«ìëgBÊïwBPBBÕÊÊÔXBQBÅëÊ±¬µ»´±æ±Ô«[ÊeBBëÊeBìXBêeBëgBBÔxBhBïêeBPBBÊgB±egygweëÊeXw[ÊyXÐëÔÔXRÊÔÒéxPÊuÕÊgÅìXéXÕìÊgÒxxìXyxMR½[ÊwXèXQÊyIXP8PÕÊhRµºÔxhweÔygHw¹°´½µºÔxh°¶´´ÂugwÕÊ½[ÊvÍX'ëvÔxêxQÂèxéXÊgwÕÊ½[ÊvéXìX NêxQ¯eÔx"Êg[xXexysÒhvgéÊggéx±ePÊyëehJyweP#.XPOÒëéXOE±eRgeÊx"uÒ¯eÅÒëgvgìgMDgÊ±[ÊÒuÊxéXPROÊhRvÊÔÒ¯ÒxXgvgCPgʽeRNuÊxÊÔéÅëuÊxyeëÊeÕÊhRs±1X2gMKëÊeIÔÒëuPêeXDÊÔêxQç¾wKQÒxéXXÔÒÊgÕëÔÔÒwÊgÕ¯[ÊÒeÊxyK"ÊgÒxwORïêÒgÔÒ±±±[XeÊxePNêg"gÊgëìÒXoP¬´¶¹¯´¶¸¯´µ¹«ÒÔëÅyÒXwÊÔyÄXBRIÊËX¶ºë¼ìXËX¯ÔxBhïêePÊgweRBDeÊéÊxy2XÅ·¶¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 124

ÕÊìÔxEéxPÊuÕÊìëXBÅ¬´¸µ±æ±Ô«[ÊéXQvÊìXyxMBRÕÊweÒyìÔÊÒÔxgBXQPÜx~xBXÅÂ[ÊwKQwÔÒëÊÂeXy2ÊÔÊÒ¯eÅyeeeëÊeXjGÊëÔgÊÔÒyféXÔÒwyXëÔîXXOìÒX´¶´Ôxh°¶´µ½yXëÔyÒxïêÔXÔÒìÔxhsPÊë±wÊgÊg.XODwë[#RgMvçÒêxQìʱ[ÊeRIvtLÕÊwyXÔXwwëuX#çxJDûÔhìXÔXwÊÔ:DxÔÒXBÒhBêeBwBÊÒÕXBgBRBÕÊïwBtB¯uBBXB[XBëèÊÔÅÊÔÒxBéXBwMBNB±±±ÒxigB¾¶½´»¾µº½´´yB«ÒÔÊÒeBRBTBéÅgBy#BRBw[ÊyXBëÔyÒxBïwRBëÔéXBOBvBÊ±µ»¸ïêÔXBOBXBÒxBw#BXBLB±¬´¸½´³y"xwT#°µéÊÔXeëéÒX[xgËXÔÒÏÔeBPéX4ÊyXBÔÊgBMwîXgBéXDÊ½[BÊwÊgRyëvëÔ¯yB"BxwT#BïêÔXÔÒgBRÊhéXBePÊgBïwDeBÊêX½ePPyXKÊ¯éXORNçXÊëwRP¶ºÔxh°¶´¶½ge#éÊhRÊwPg¤ÕX#×xDÊÔ:Dx¯éÊggYw±¬µ¹³«eePÊxêÒghqNtëexyêegìÒëÕwqNtwÊgÕyÊxêÒÔëg[RPÊÔÒëeyÊxvX8ÕÔÒ½vMyxMRëX2txêxQg¯e±¬µ³µ¯´¸µ«±ÒÊÒeÊxxwÊÔxçÒ[N#i¯goOêxQÔÒ±ÒÊÒeÊxèX'ÊÊÔéÅwvtxìëgëÔX#êxQwÊÔÒxrgtRÊgÊyfÐëÔ·¶·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 125

±¬µ»·«gQePXÊÔxäXEÊëÒÔëÅeÊxéëgRÔxtÊÔÒx[Êe±ÒxeÊx"ëÒgyÊxtTjXMÔÒ¯ÒxeÊx"ggyXÕæeÊÕÊeIéXO±eÒgePÊxÓfNjÊÔÅyÊëÊgÕÊëeePÊx8ÕÎÔÊëéXPëgXʱ¬µ»¹¯µ»¸¯µ¹¶«±ÒgDÊyëÊgÊÔÒxìXéÊeÒëePyìÔxçÒXÒgggg±¬¶¶³¯µ¸´¯´ºµ«±eÅyëÊÕëÔwePRywÊgÕeePeÊxëÊgeëÊe½eÕXçxLÊÔéÊëÔ[ÊÔXePDygRDOéÊggeeÊxw#MéXDÊìXéXOë[ÔeÊxëgéXDÊÒxçÒwéXDÊgRDO±¬µ·º«¾éÊgggRìXwëeÊÕÊ[ÊgQcXÒgsæeÊ[OI±ePyeRTêxQÊÔéX+XXÊ¯eeÊxw#MéÊggìXëÕXwÊgÕ±¬µ·º«½èÊêeeæëghgÊÔcXÒgëu#gRéÊëèÒxéÊxv±¬µ¸º¯´¸µ«±eeÊxoGLPggt#XÊ¯ÒxePÊx8ÕÎÔÊëéX+X±eX2ygÓÊÔäXEÊëÊéXÕëePyéXRÊÔ[OMcXéXÒ±¬µµ´¯´»´¯´·»«±ehJeÊx"jXèei¯[ëÊçÒÔÒêxQ[Ig¾ÒxwÊgÊgéXPgxPtëÒxwDRuNwèeÒÊÔgg±eD[XëèÒgx #ÊÔëÊ¯eÒg[#RsPÊë[fXʱ¬µ¹¶¯µ¸º¯µ¸³«±ÒxeÊxéXDÊïwINëÊyP[ëÔÒë[ÊêxQÕÊéX+XÍX'ëÊgwÊgÕeD"yyÊÔéXDÊ¯ÒÊÒeÊxÍX'¯êÒg[XÊÊÔéXDÊêxQ±¬µ¸µ¯»´«±eÔÊÒtxçXÊËXswweP#yOwN#NswMN¯ÒëÔyjRyLGPÕgwwuRXìÊwDeBÊyÔÒeXX PÊÔÒ°´±ÒÕXyÒx2ÊëìÊwxgwÊÔéÅëePyÔxÜx~xäÊgÊÔÒ¯wÊeyXÊYXGÔÊgMÕÊêePÊg±[ÊêeêÒÔëÅéXORNéÊxéÊÒgXyXRMXéÒgÔXQÒeÔÒuRM¯[LRLÔÒ±ePÔygHwwPÊÒuyeÊÔxBhÔÒÏÔePéX4ÊyX°µyXêÔXO±eÊxyÊgìeëÊe[Êeww#BuDyX4ÊwÊÔéXÅìë½[ÊêeÅËxÊËXÔÒwyXRBMXéXO°¯[Êjx·¶¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 126

±eXyêePÊgéX4ÊyXyP[NEgXX2¯[ÊêeÅÍXÅÔXPÔÒogéÊxPwwÔÊÒéX4ÊYNìÒXèÔÒÊÔjfyXOw[ÊÔÊÒéXB4ÊYNìÒXgéXBR¯ìePBOÒXI[XBQÔÒÔxhvÊ±[Ê[IBgÐeÔÒ´´¼ÔxhB½eXy[IgéÒÔëÅXwëeëÊe´´¼Ôxh°¶´·¤ePMXêxQ[IgwwrgéXçXwXx±±±¤ePNyÊÔëÊçÒyXOwëePPynKÊÔëÊÍÒXQwyXÅçXwXx¤uPnKÊÔxlÊgXÒxuM!#vìXêÊÔw×X±èÔÊÒÒxgHeÔÒÊÔxgÊëÊèXOéxeuÊx"t êXű±±èewxÅÊÔx[ÊeìXìÔëÊÒéx¯[KuÊxeOçÒyÊÔwÊÔx¤èxêÊgOxgÊëÊÕÊÔëÒwwÔÊf½1xyÊÔxçÒyXOX±±±uPMêXPxe~wXèÔXDyÊÔxèXMÊ¯ÒxçÒg±±±uPy2×xÊgÊÔxè½/XyÊÔÒxìÒX¯x[IgÔÒ¤èÔëXRgHÔÒÊÔx[IgìXyKXXDÊgéXOD±±±¤ÔÊeyK"vÕÊÊÔÒxgÊëÊ½ug8ÕìëÔg±ÒguÊxçXÒÊÔéÅÙxÔÒ½ÕxXRv3ÊÔ[XMÊrÊxrg¯êxQìʤèÔëÅX ÊÔéÅçÒyXOX¯wÊÒêXÊÔx[IgX¯vXGæÊÔÒÊvw±[ÊéÅÔÒvyxwÊgÕ¯X2[Êe[XMÊrgÔÒÊg±Òxìxwwë¯ÕXtXO[ORXIwÊgYN±±±¤j"vwÊÔÍXR[X¾éÊÒg[XGgHPÕÊÊgéXOD¯eD"yvwÊÔÍXRxuM½èÊyeXÔÒÔÒvyN#[Ê8PtRÊgÊyfÐëÔ·¶¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 127

±±±èxy2äg!Px[IgÕÊvXÊ½ePPyÄÊhQÊÊgéÊgM±Òx[géXMÔÒ¯[ÊvìXÒëgÜx~xxlÊg±±±ÊÔx[IgìÔÊeRèXPëèÔëÅyÒXwÊÔxèX¯YÔÒy±±±[XMÊgXw¯1xeOÊÔxXèhRygYwORX ÊÔxlÊg¯éxPÊXÊ½èeyêÊgO¯uXPDÊÔ[REwMÅÕÊjR±±±èÔëÅy±ìÊêÒÊÒ[REÊgrgë[ÊçexìXìÔëÊÒwèÊw#ÊÒ¯êxQìʤjxïêePXxèrÊx¯ÒxDvyN#ìÊgx[OÔi ±±±¤[ÊvÓfNx[IgwÊgÕ¯èxêeÕXeÔvwxìX[OÔ±±±u#ÔÊëeRÊxèwvMR¯ÒxyêeRXxÍX'ìÊgvéX±±±[ÊÒuÊxêXÊÔxéXÒuRXIêXÅ¯ÕXêeÕÊg¯Òx[OÔY#w±[ÊvgMKÕëÔyXO¤èÔÊÒy[ëÒÔeLÊÔx[Ig±eXyvÒhwDROwÊgÕ¯[ÊwXguRM.XPOÒÕÊÊgx8Êg±[ÊvgMKxÍÊÒXQwÊgÕ¯èeguRQÒxéXONIoROÕʱ±±uÊÒêXÊÔxìXXëwÊgÕ¯èegePÒgdXDÕʱ±±¤gvgRt#ÕÊ.XÒwë¯[ÊvgRwvåÊfwxè±±±[ÊÔxvìXêÊÔìÊgëÝÊgvìXìXìÊgxè±±±¤ÕxXRvwÊÔÒxìXìÔëÊÒëXgÔxHPÊgéXÒygìXÊe¯êxQìʱ±±¤exyêeRXx[ÊeïêeëëxÍX'çXÒwvéXOD8P[XéÊÔÊÒ[ëÒXw[ÊäXEÊwéXPXguÔvgëvgHvw±±±¤yP±±±eÔëÅy2XwÊÔx[IgwÊgÕ[ÊhgsÊÕÊ.XOD·¶ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 128

±±±eÊêÒg×xÊgÊÔxè[XPOÒwÊgÕ[ÊêÒgæÊgxwXÍgR±±±èÒgM×xÊgÊÔxìXXëXÊ¯u#gRLësxePg±èeRDÔXHÊÊÔxèëèÒgwXJÊ¯w#[Lg ÜxNg±1XOPgMKxèÔÒX[#[LYìXÖXg.XOD±±±¤ÕXêeÕÊgÒx[ÊeÔÒ¾xPDÊgÕÊëÅÒx[OÔY#w±±±èÊêÒgM×xÊgÊÔx[IgwÊgÕ¯êÒyÊgëvgHv[fg×hJ\XhRRë[ÊuRHjÊÔÅeÔÊÒy[ëÒÊÔx[IgwÊÔyXűeeÊx"éXDÊ±[#PÓfNYxx[IgëuNXxÍX'w¤eXvéëXIxìXìÔëÊÒëeÊx"cR#ÊÔxXÒxêeÕvéX×xÊgÊÔxgÊëÊwÊgÕX2YNÊÔÒxïêeP¯uDêÔÊëÅêeuePKxt±èÒgMyMXj"[DÕÊwÅg½[ÊêeBÒguHP¬yÔXïwOBgÖeLËXÔÒeB Êäëg«XKBÊäëgY#gÔxhvÊ°´ÒÔxyuDwyLGPeBxRéëeÍXxB~xyÊx¯X PÊÔÒ±[ÊyIBPEîXIGByM8P±ÒxyÕXBÅìgìXKBÊägµµÕÊìÊgîXgÔxhvÊ±eÊêewgéXORNçXÊËXëìxìXêeë¯wRPËXÕÊêëwÖeLBËXìX[ÊëÔÕÊXQÅYXwéxyygÖXÊgÒxyÚXPÊéÅÕÊwyëÔÒÍXR¯ygÕÊ±[ÊêeÒguRHPgMKërOIìÊgwMN¯êeDêÒëgéeÊxÔxhBvÊ8PBOB±[ÊtR'Ê[XBÔÒeIB#BeXBwBXÄXBLÔÊcGBvewyXB±[ÊìeëÊeBrDÕÊyBXwMBN¯êÒxBÊgBë±ÒgRÔÊgy!R#ÒgïêÒXKÊÒÔxXÒéÊxPweÊxyeXéÅÔÒägEëtÒwÕXRwéÅyÊÔìÒXéxPÊuÕÊéÅïêePÊgvMBR¯[ÊêeDyXOÅÍÒXIBwìÊêÔXÊvgMxÕxBP¯ÔxhvÊÔÒwvÊuÔyN°µ¯ÒÔëÅyéXRwv"BXQBÅïêÔXÔÒtR'ÊwBìeëÊeÍxBMNBëìeÊÍXRBXÅ±[ÊwBXeëÊeBX×ÊyeBÕ[QwéXBQ8OBÔÒYRgBve±¬µ·°´µ½´¹XBPxB¾¶³°µ»½´³ig¾´µ°´½¸yB«ÂePBXy2yBëÔÒìÊwg)ëgB~XëyyBRIBÊëXXBOîXBLRBÒËxÊËXBÔÒêeÐgwTB#w[ÊrgvÊÕÊ±[ÊêÒxBìëgÊ×ÊÒX[XBPgèeBL¯éXÒxBQÒh¯yBëÔÒìÒXÖxOBNïwg)±ÒÒgyvëÔtRÊgÊyfÐëÔ·¶»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 129

×ÊÒXwT#ìëÔgìxg±eXXyÊÔÖeLËXÕÊêeoXìÔx¯gôwT#ìëÔgi¯w#ÒxËxÊËXéxOFéXOÕÊº¶Ôxhº¶Ôxh°¶´¸±eXçÒæXwy#ìÊg¯[xMRqEPéX#ÊìÊgÊewPÅg¯ÒhJN1XèewÒxsÒhëÒëÔÔÒêÊÔÕÊ1XìXwÒxsÒhv¯XʱèeÒÊÔéÊggyéx¯èÒge#éÊgMgÊgÕ±[ÊìxëuXéXDXéeë[#RéXDÊìÊgyÊf±ePXy2éÊgÒtëeP#R[OÕÔÒèÒgt±±±eXxyÊÔéXDÊÖXtuNë[ÊwÊÔÅgMwéXDÊéÒgvÊgXP±ePxyePNìXÕÊÊÔhRÅuNéXP"ëePÕyeìXägëePPyÄÊhQʱ±±ePy×ÒgéXQÔÒéXDÊéXÕëeÊêÒÔÊfXéXOÅgÊÔÒxéXÒÂÒÔÊÒuNyNÊÍgFXÅÂeÊewxÊe½ePxyéXDʤexyêÒëhÊìePOëÒÔÒ¯êÒxvOGwDROweP#ggéXPÊsPʯèÊw#yXwÊÔÒxìX[ÒëwXgX\ÊÔÒxçÒvîXPRL¤[Êg~XÒÊeXgvYÒTëèxyÕëÔyXO±èÒgy[XRxéÊeÕgïwLgwPÅg±1xv"8P½uKygʯeÅÔÊxÒvgHÔÒ¯uOQKÊÔvÊwèÒggMKéx±èÒgtTéXDÊÍgÅÔÒêXÅ¯èetÊÒÊeìXÖewX±[ÊeÊyÊxXyÊgwÊÔéXDÊ¯ìÊêÒÔÊfêehJìXìXÔÒÊÔéXDÊwPÅg±±±eÊêeÒg[#RæXPxìXÖgÕÊêeêX¯eÊêeRÔ[wîXJwx±ìÊêÒgeRTÊg[ÊÔ[Òx¯u#xXîXO}ÊÒvyë±eXÔyÊxçwÊgvÊÕÊeIëÒgyÊx[ÊeÊgÒxìÆÔrÊx±uÊxy28ÕÔÒÊÔhRRxÕÊgR¯éXOÅÔÒvìÊg[#R¤ÒXÊeÊX[ÊêxQvïwEvMR¯ÒÒgytÊÕvçÒëe#·¶¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 130

ÒxXePPy[XRxwwÊÔyXÅëeePÊxæeÔëÒxÕÊwyXű[XyÊx±èÊêÒgtxeëÊeg¾1xËgLÊeww[xMRÊgXÊÔxhïêePÊgBwìeëÊeÖeÕÊÔxHBP±¬µ¹·«eRXRBÊÔËxÊËXÔÒwKBQÍÊgX¯ÔxhBvÊ8#"Bj"ÔÒ°´çXBÊìXwBKB¯éÊggB[xgBqRBx±¬µ¸·±æ±Ô«[ÊyQBÊ[OBMëÖeBLBËXBìXwBxBXXBO¯eBPByÓxKBéÅéëÔÒw±ÒÔëÅyÒXwÊÔéXORNXyBDRBOBéÒggBw[KBeBRÊÕÊvB"ÔXBÔxBhBweÔygBHBw¯exByêÒgBwëXBwwéÊgBgägB°µÕÊwÔìeÊyXBeÕeRBÊw[ÊÔX8B#"B±¬¼¸«éewgBgìeëÊeBçÔÒ¯yìXBRNÊéxBX¯ÒÔëÅyéXRBwÊÔeëÊeyXw#gÔXR#eRÊvÊéXRïêx!±ÒxyÕÊgÊ¯ePyXGjXÒXwéXQ8OÔÒeëÊewìÒXB[ëÊeX¯wëXÍXON±ePyeRTyxwÊÔéÅîÊgXìgÒÔxhwéÅçX¯eXy´¹Ôxh°¶´¹±èÔëÅyêXPxwÊgÕXg[HX!ÊgÊeìʱ±±xÕÊgR[#RvyxMR¯y#veëÊex½uKÊÔêxQ±ìÔÊÒyêXÊgïwgx¯[ÊvïwXë[O#YREêxQ±[ÊêeRÔvwyQÎÊgR¯ÒXÊ×xìXìXwvìXwG±ePywRPÊguNhRêXX¯.ÊxyæÔX¯Òx2[!REÊgwÊÔêxQuÊx"jP¯[Êv[ÊÔ[Òwwéx¯èÔÊÒyÒxìëÔjRwDROÊÔêxQ±ÒÔxeÊxvXéXPROÊÔÒhRèe#½eÅyeëwuëePyìÒXuÒëÔvÊÕʱe[ëÒÊÔxwy#[ÊfyÊx"¾ÒgyÊx"ægÍÊxÊuXÔÒÊÔ.XÊgÕ±ePRÊÔÒX#ÒÔÊÒyx[ÊÔ[Òwë[ÊyxçXOxÔxFw¾[xÅyÊxvwÊÔÍXRrg±ÒXÊeÊXXÍftRÊgÊyfÐëÔ··³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 131

ìëÕÔÅ±±±ÒxÊeeëÊeBÕÊeÊxy2w[ëÔvÊÕÊ¯eBgeÅyéÅYXBIwwwBÅëÍxÕÊwÒÔÊÒëÕÔÅÔÊÒéX4ÊgÊÒÔxÔÒ¯[ÊÒxQ8ÅçxÒÔxwyXB!R#ÍX'åXGÊ±¬¶»¶¯¶º¹±æ±Ô«hBRXÔwéX4Êg[ÊìÊweLB¯uQePgì뱬yÔx±ö±Ô«¬µ¸½´¶¾µº½µéxÔçXOÊ«eÔyrL(wéXÒgÕÊwXgcR#eëÊejg°¶ÔÒÊgÊÒÔxwrRBÒÔxweBRIBéÊÔëÒÕÊeIwB8ÊxvÊ±¬´·µ«ÒgBywRxBÊÔêXÒXBÍeë¯wBRPB8ÊxÔÒÍÔXÕëÍÒX¯[ëvÊÔÒ±ePÊÔféÅÔÒÊÔÒxìXyXgePB#ÊxyéXÒxQwÒgyXMXQPBwteÊÔuRNÔëÊ¯eeÅXPx«yÊÔëÐëÔYfwÒÔÊÒyIÄXRÊuRXIrXG¯ÒxQYf±[XyÊh#[ROÊéXDÊyfyeÕÔÒ¯ÖeLgQ±ìÒXyMN#ìgDîXgwëeX¬µ¶½·eIëÖeLgQ½ìeRIìëséXÕÕÊeIéÊg u·¶ë¹°´½·µÔxh°¶´º¯ÒÔÊÒåXRÊËÅìXgQìÊgxÅwéXP¤ÒÔÊÒxìÊgeeåXRÊvéX¯êxQìÊéXPO±êeÕìÊeïwPD¯[ÊêxQïwPDvéXÂèxg~XÊeÔxF!ë1XRyw¯ÒxyvéXYëÕëÔ1XsÊÂ[X xìÊe½ePKyÊgÕëÔyXOéx¯èhÔyÒxgÊÔÒxéXèÔëÅyÒXRÊÔvÊéx¯èÒgyìëgDRÊewXwÊÔéXDÊëuÔy[XOXwx±éXePPeRêëgÔÒcR#ë.gÕÊëÅw··´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 132

ÂìÊwDéXDgvÔÒÊgëìÊêeyP!PÊg.Xìʯ[KuÊxeOuÕXÊÔëÊwÊgÕ¤ÔÊÒeRÊêxQg¤[ÊvìÊeëvìëÔÍX'wëʤXgtERuÔyèxXÊgìÊxÒëvìÔëÊÒÊgêxQìʤêÒyÊguXëgwNRéÊÒgÕÊÂyÊeÊÔëÒÊgÊg¯y#vÍxìÊexÂuPMÒÒgéXP0X¯vOÒuYwÊgePX2[ÊeÊgX[gKÊÔÒxyÊÔëÔx¤ePXÔxìXvM#ëxÖeLêxwÊgë¯[ÊvygëÔëgwyÊeìxw¯[ÔuÊxÊecfwêXŤeÊxuÊxcR#mgXÊÔx¯vìÊe¯ÊeìÊÂìÊwDéXDgvÔÒÊgëìÊêeyP!PÊgvéXìʯ[KuÊxeOÕXÊÔëÊwÊgÕ¤ÔÊÒêxQgeRʱ[ÊvìÊeëvìëÔÍX'wëÊÔÒyXÔÄXDuÊggìÊweBLéÊxPwÔxhvÊÊgBÂ[ëÔwÕÊÖeLuÊgëcf¯eBIwÔxhïêePBÊggXrNIÂÒëÔyÔXw¯yPRuÊg´µµÔxh°¶´»½ÍÔXÕìÒX¤1ëgeëÊeïwXw½ePKyvwéxèeyéXÒX±uRNÔëÊìÊ¯xìXêÕÊëÔÒéëÔeÊwÒX#ÊeÊxXìXìX¯ÒxywxRéÅÔÒXÒX(ÊwìgQtìÊêeXPwuRNÔëÊìʱêxQÚXÊ¯eëÔyXÚXÊX'ÅÔÒ¯ePÊx"cR#éXMvÊÔÒÊÔêxQXtR}ÊgÊìÊg[ÊyxXvʱ[ÊêeXgÒëÊÒéÊeXìÔëÊÒìXygX'ÅÔÒwÊgÕtRÊgÊyfÐëÔ··µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 133

¤eXÔÊggxìXwORÔÒjÊÔÅ½eRP[N#uRNÔëÊjÊÔÅìÊg¤xìXgEÔÒ[RXÔëeXuXxìXÔÊxÒgjÊÔÅ¤ÒXxgjÊÔÅ½1xyjxéÊÔXëéÊÔÒÊggXw¤eRNuÊxÊÔxÍÒXI¯êxQïwXgXwìxÕÊ¯eXyhReëÊeèxÒX(ÊgXBX2¯[ÊéXRÒÅ8ÔÒeëÊe[xMt!wçX8ÔÒuRBNÔëÊ¯éXÒxQeÒÕÊëePyìÕXÊÔìÊwXëÒjLB8Pw[X#BRNvÊ¯éXRB!R#eBÒÕÊ±¬µ¼»¯µ¼º±æ±Ô«ÒëÔyÔXOwuéXDBÊ["XgBÒéXRBXB#BRBNBw[B#BÊÔéXDBÊ[B!ByÊÕgBw¯éXBRB!BRB#éXBBìëÔgBÔxBhBvÊ8BPBOB±ÒxByËxB#B!BvxBuRBNÔëÊ±ÒÔÊÒy»·Ôxh°¶´¼½[ÊeI¯kÊÔxwéÅgHÔxHPvMR¯ÒÔÊÒyQXD8PtÓÔxh¤xìXvM#[ÊgfÒw¯ÍxXêxQìʾêxQìXv!ìÊg[ÊêeêeRXwMNåXDvéX±ePÅyeëwêeÕìÊeìÊgèe#ëuÒ¯ìÊwXRÅ:DxìÊgæxgë[ÊêÒgÊeRìÊwXÒxìÊghRCD P±vìÊeëvêXÒXìÊx¯eÊÔfxìXcfÔXPÊÔÒxìXwX±±±ePÊx"cR#ÊÔxîXO}ÊÒePÊxyë¯ePPXxïwXÔÒwyXÅçXwXx¯eXyèÒxïwXÔÒçXÔÊhÕÊgQxìXv!ÔÒÕëÔs¤ìÔűÔÊgÊïwORÔÒéevXÕÊèeP#ygDRÊÔÒxìÊeïwXïwXÅgéÒX#ʱ±±¤ÒÔÊÒtxxgwy#çXwXx¤ÍxXêxQ±æ±Ô«eÒy[BÒìëw¯ÒÔëÅyeBëÊeèÔÒtBTwìÒXBéÅwXBDBìÒXB¯ìeBëÊeBÔxFBgBMBXB¯ÔxBhïêeBPBÊgB±¬¶´···¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 134

yÊÔëÐëÔÔÒjg8Ž[ÊéÅÕÊyÊë¸³Ôxh±eeêeRPyfyÊgìgDwRNÄXRÊÍX~ÊgÊ´¸°º¾·°´½¸³Ôxh°¶µ³¯eÊxyjgJwXËXÅoNGÕÊÊÔ8ÕëePyuNMêxQ±[ÊêÒx2yN)Êe¯[ÊyXÕçXOwéxRQÕʱÒxeÊxìëÒgÊÒgeeéXxëeINyëÊìëÔjRjŽePìÔëÊÒÊÔÒxèxXÊÔ8ÕëeÊxyXÕÊÊÔéXOű±±¤uÒÍÒXQ[ÊgXtR}ÊgÊìÊë¤1xv"XxPDvèxìÊ±[ÊvgHÔÒîXOÊÒxyPxìXyXgëuPy2dRxÊÔx[XyXgïêÔXÔÒ¯xtÅÕÊìhwëègRy2xïwXÕÊìÊwXx±Xêxg1XQéÊÔÊhë[ÊvéÅÕÊtPÍXÊxRoROwÊgÕ±eg~XvÒhÊg!×xëëuXPyÊÔéXOÅéXegïwO±[ÊvéÅÕÊéÅìgëéxM#oÔÊgÕ¯èÒÊÒy2gÊÔxèÒxywPggÊÂuxPÊÔXhéxëèÔx"ÊÔéÊëX[xXűX2XëÊÍgFwÊÔjxìXÔfëéÊÔfgMDyXgÊeìÊg±±±yXOPeR OÊgëuÒyÊÔxXéÊx"ÊgyPÕëÔÔÒi±[ÊwRëÔ8OeXhR¬µ»´«¸´Ôxh±µ»·¯´´»¯´´º¯´´¶¯´³¸½yXRÊoÊg´¶°µ½·³Ôxh°¶µ´½ePXwÊÒgyëÔÒëgyE"yfXePxyeRIéÊÔëÒÕÊeI¯éXÒxQoÊëÔÒ±eRPÊgÒXg¯êetXvwë¯èÒXQêxQgÊÔÒxeRÊyXO±v*tÕÊëÒÔëÅg[êXÕÊÊg±eRÊÒguM!#ÊÔ1Xèe¯wÊfêg"gÊÔ1XìXtRÊgÊyfÐëÔ···ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 135

½ÊÔXìÊeeOyPIÒÔÊf.XÒÔÒêÕXìÒëg±±±¤ÒgePÊxtxeëÊeg¯êeéXg¯ePPRÊÔvÊéxìÔXR#¤[ÊêÒXÕÔXOeÕÊ¯ìÊêÒgXXwyXÔX[ÊÔXR#wéXRëggLÊÔXQÅuÊxy¯ìÊêÒx2XìÊgwyXgReëxYR ìXÔX±uP¤Ògw#XLxXÊÔëÊéÊxw[#Ry#¯vìÊe¯êxQìʱìeXOQvwÊÔéÅ½yÊe[ÔweëyXgÔÒ¤1ÅysPÊ½uKêXÅ±yÊx"ÊÔêXPyXgëyPxyXg±èÔëÅX ÊÔxïêÒÊÔÊX[ÊêewxvìÊg¯ËXÔXxÔÒ¤èÔÊÒ[Ô[#PçÒéëÔeÊÔÒwx[Igw¯vìÊeìʾèÒÊÒÍÔXDx[XÊë[ÊewûÔh[XOÔÒ¤yÊÒyÊÔvÊx¯êxQ½[ÊÒuÊx"ÕXÊÔÒxìXYsPʯèÊwÊeyK"ÒxçÒÔÒÊÔx[Êe±èÊêÒgMéXQPûÔh[XOÕÊÊÔxyÊÔë[OÔ¤ÔÊeÕXvÕÊÊÔÒxqG¯êxQìÊx±±±¤eP[HX!ÊgîXO}ÊÒxyÊÔë[OÔwÊÔ¬¶´·êÔXO«´´¼ÔxhïêxReXÒÔxvÊÔÒ±eÅyÔÒÊgÊïwNgwX PÊÔÒ¯ÒxêeÅyNÔxBhÔÒwéX4ÊyXÂeXy2yëÔÒyXeÕìÊgyLDg¯y#RXÅ½[ÊêeÒgåÊcR#w¬¸½´³«éXRÊgwwXÔÔÒÔxhvÊ±ÒÔëÅgXêXxNNìÔXR#8PO±[Êyf8BÅ8#"äe¯yQÊeO±eBRPjXÊÔêxQ½yPIw[ÊyÊgByGÊêXxNN±eÊêeêeRÊgjXëeO[QÔÒgRÊhÕʹ°´½´·ºÔxh°¶µµgfBBÒëÊwÊgBÕ¯eRBÊxB"BcRB#BÊÔéXB4ÊeB¤[xMBRBëÊwÊgBÕeBRPBeBOBÊÔêxQB··¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 136

¤[Ê±eX2yoOÊÔtR}ÊgÊéXePÊgëePyXPÊÔuRNÔëÊêxQ±ÒePyÊÔéXDÊìX[Êg¯eÒyXKÊÔéÒw#M±eÊxyèXwÊÔXQÅoROëÒÔXOyÊÔéXÔXÒe±yXPgRìë[OMëuRHëÊÍxë[ÊûÔhXeëÊe±±±ÒÕÊeÊy8ÕwÊÔéÊggëÒÕÊgÊygÊÔéXPRM#êxQµ³°´µ½´·ºÔxh°¶µ¶¤xeOÊÔÒxìÊe¯éxRQìÊ¤éÊx"cR#ÊÔêxQuRNÔëÊìÊæÔX[ëÔeÊÔÒÊÔ[ÊeÕgëêÒguM!#ÊÔ[XêÕÊëÔÒìXeP[DwÊgÕ±[ÊêÒxg±eÊÒgygRèePhJÕÊÊÔxëeÒyjÊÔÅÊÔxÒëe±ÒëÒygXOwgìÒëÕwëÊçxë[ÊêÒXg8ÕgÊÔÒxè¯eXyg#XtÊÔwÊāëeÊÔXyuDtÊÔäg±eP#ÊyëÊìXggÊgÔÒXËÅ¯ÒÕÊeÊyXwIGÔÒÊÔÒxûgìÔXXËÅieÊÕëyÊÔjxÒX¯ÒÕÊeyÊÔXQÅëegyÊÔÒxè±Òxy±tR}ÊgÊwÊÔjxìXìÔëÊÒëlÊg¯êÒgéXRËxLIwÊÔÒxè¤eÊw#ÊeÊÔëÊìXìÔëÊÒë[ÊêÒgM8PyÊRX´¸³Ôxh°¶µ·¤eRÊx"cR#ëÊÖeÔÒÊÔêxQ¤eRÊx"cR#ÊÔëÊ¯ëÊÍxsNÔÒ¤eRÊx"cR#ëÊuRHìXÔXYwÊÔëʤeRÊx"cR#jOHÍgYwÊÔëÊtRÊgÊyfÐëÔ··¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 137

¤eRÊx"cR#XgÕÊëÅwÊÔëʤeRÊx"cR#ÒxëmgXÊÔëʤeRÊx"cR#kÔëäÒXÊÔëʤeRÊx"cR#yëÔXëÊÍÊëÓXÊÔëʤeRÊx"cR#ÕÊëÅePNìX]PXÊÔëʤeÊx"cR#ÊÔeëÊeÒÔÊÒÐëÔwgvÊyxODXQB8Pw°±¬[ÊêeÅyNBìXj"ÔÒwìgBRÊhXwNBXLXwBÊ«eÔXOgBgRÊhvÊÔÒÊÔjXBtN±ÒÔÊÒyÕÊgÊeëÊew[#ÊÔjPgÅtcR#¯ÒxjXR8ÅÔÒyÒÅ½eRPwxjXRìëgÊeRÊ°·eRÊéÒëgBwÒxQBïwIXBXÊ¯eBPyìÔëÅÒX¯ÒxBêÒÊÒÒxèxBweëÊeBwyXêeBëèëÊeë×ÕÔÊ¯ìÔÒXyBXRBÊéxB¯eëÊe[PGBN½Òx2ìePBêëgyXÊéxOBFwÒgwéÊxByÊÔéxvÊ±eÒywBÊÒÊ¯yDg8BÅwÚxgìXçhBÔÒÒx±vxuRNÔëÊëÔÊxXcR#eëÊe[PGNµ´°¹½´·yìXgÕ°¶µ¸äëgI°ÒxeÊxwXìÕëÔ±ÒxeÊxéÊeBP"wëXgwweeÊxoÊë¯ÕëÔéÅÔÒÕÊêeBÕìXBBËÅÕëÔéÅÔÒ±ÒxBBeBBÊxBByXBBPBBëÔ¯Y[ëÔÒ½YwëÒxBBeBBÊxBBÕëÔw°¤êxBBQBBygìXBÔÒìxBwXBQBÅgBBÒqEBëygBìXBÔÒìxBwXBQBÅqEB¯eBeÊxBìÔXBuRBNBÔëʱÒxeÊxêXBÒX8ÕyXBOgêxQBë±eeÊxBoÊë8PéXB#ÕÔÒëéXB#XÔÒ±[ÔeBÊx±±±eÊëëÊuÊëÒxeÊxeÊëêxQ¯ÕëÔéÅÔÒçXBgBB¯eBPBBÅuRBNBBÔëÊeB~wwByXB[ÊoBRBOBBÕÊéXBeBBXByXBBïwOBBweBeBBÊxBoÊëtXÕÊèÊeBg±eÔÊÒêXBÊÔXBwOReBRëePBX2ÍÒXBÊÔêXÒXBÍxXBêxQXBeÅeBPÊxgBgÕëÔéÅÔÒ±±±eBeBÊxB"ByOBÔéXBDBÊgBeBPBXBRBgêXBÒXBÍxBXBBêxBQBÍÒXBB[QBww8BÕ··ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 138

cfjRBìXwXBtBXCÒ¯êxBQïwXBÔÒ±eBeÊxB×xLBPêxBQBÖeLB½éXBÊìXBCÕ±ÒxeÊx"ìgX¯êxQwXÔÒÕëÔéÅÔÒë¾±±±ÒxeÊxYggBHBww:ByXBX[OB#B°±[ÊêeBwBgèXBQBÊµ»º¯µ·¶¯µ·´¯µ³¹¯µ³¸¯´¶¶ìXBêÔXOBÕÊêëw:BvÊÖëehBRwOB½ÒÔxeBÊx"BuDBwyëegBRgBÊgBÒ[gBDyXBQ[BRIB~ëÔÒ½eXByrROBìÊwDBeÊïêeBÔÊÒgÔÒ¯eBÔyÔÒweBIBÕÊêeêeBÊÔéXBXBïwIÊëXBÊgBÅeXBwÒÔÊÒÒxBëÖeLBÕÊyxBQKBXB PBÊÔÒ±ÒgBRyÒxBwyPBRÅìÊêgBQB¯êÒx±Ògw#XL¬´¹°´¶½µXPx«[ÊêeÅtR'ÊêXÒX°êxQjg8ŽÒgRyvDÊÔêxQ[PGNjRÕÊ¯wÔìëgÊrXLvÊçXLÊwÒxQjg8ż¶Ôxh°¶µ¹¤[Êw#ÍxwÊÔÒxgO¤[ÊêewÊÔÅçw¤[ÊêXÒXêxQ½[ÊêeÔÊeXçÕÊÕÊx["±ÒÔxeÊx"jP½ìÊêÒgÔÊeXÊÔéxM#oÔ¤y#1eÕÊx×ëgXËR¯eÊwÊgÊgÊÔÒxÕÊëÅXËR¯eÊwÊgÊgXËR¯êxQìÊ¤eÊwÊgÊgÊÔÒx¤[ÊgÔëÅÔëÕ8RNyNÊÔÒêxQ¯ÔëÅÔëÕÏÊxÊåx¯ÔXR#ìXËÅÕÊëÅåx¤ÒXÊeÊXeÕyÊÔxïwX[Rëe¯êxQìÊ¯[Ê8Ê[XQyxÍÊÒXQ±ÒxyÔXMÅ[ÊêÒgXGtR}ÊgÊwwyIgBmxgÒìxÕÊëjPgÅ[X8ÊxmxxBsÕÊeëÊe[PGN±[ÊéÅìÔÊhgëéÒx2w#g¯yDg8ÅäewéXP±[ÊÔÊggéxPÊuÕÊwMNêÒxyÅìÊwIÊëXQPgÊvʼºÔxh°¶µº½[Ê8PÒxìëgÊgXHÔÒ[PGNvÊtRÊgÊyfÐëÔ··»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 139

¤eÒgÔëg#ÔXR#ìXêgh¤ePìÒX8Õi¤[ÊêXÒXêxQ±[ëÊ["ïêeXäXEÊëçe¾[ëÊÒgÊÒgnRN[ON±eÊÕxyjgÊwÊÔëÊéXPOÒë¯ÒëÔyìëìëÔjRjűeÕgNëeeÊÔvÊ8Õ¯ÒÕXyvëÔÊÔéXQjXåg±ÒxywÊeèxtéXQyXOeëÊeÔxFÕÊXêx±ePPRyÊÔëÊçXèxoROëePPyèÊÊÔëÊ[ÊeXéXOÅÊÔëÊéXÊeoRO¤ePX2yg"X[wwext X[éXePgïwO¤ePgyYwêxQìÊ¯eeÒgÔëg#ÊÒxQìXægQëeéXÒXëeRPéxRQ¤xìXìÔëÊÒ¤y#yNÊÔXR#éXÊeoROg¯y#çXI8ÕìëÔyXOgxwÊgÕÒxéXëeìXéXnXëÊ¯ÒÔÊÒy[ëÒ¯eÔÊÒÍgKìeÕÊwÊÔyX#êxQ¯[Ê±eXÔyéÊgg[ÒÕÊÊÔéXDʱéÒ[ÊÔìÊgyXÒXëeÅyXéÒXìÊgÔx¤eRxeOÊÔëÊ[RëegÓëeRXéXÒXêxQÔÒéÒXìÊïwhPBwÔxgBxEB°±¬¶µ»Xµ´¸«yNB#èXBRBÕÊÒeIBìXBìÔëÅÒX°±¬éÅhBë»´±æ±Ô«éXxBëeÔÔÒeBëÊeyNB)ÔÊgBgBéXBQBBvÊÔÒwyBÊeBÔÒÊÔÒxBB¯êeBRBDBÔÒXBB[[XBGBBtXBLBÔÒêXBÒXBB°êxBQB[OBBHB°±¬êgBRBëµ·´«ìëgBBÊìÒXB±ePygX¯ÒÕXyÔÊxXcR#±[ÊwXgRRJyeÊwìÊêgQXXÊÒxygXhRggTìXyëÔÒÔÊxXcR#´³°¼½¼yìXgÕ°¶µ»¤êeyXÒXÕÊëÅuRNÔëÊgÒìÊëXOPeëÔXR#éxRQgÒìÊ··¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 140

ëçÒXëÊ±eBÅyxBÒhBxBêXÒXBsPBÊgëÝÊgB¯êÒxBuRBN¯[ÊÍXB'YXB±[ÊÔÊxÝÊwïêguRBNBBÔëÊÕÊÊÔYÊë1ÊgBÊÕÊÊÔwBÊgBëʤ[XeÊxoGLPÊÔjÊÔÅëeeÊxw#MyPéXO±ÒgeÊxèÊX[ÊìÊgXBBgBBQBBÕÊëXBBÔÒXBBXBBÔÒÕÊëÊ[BPBBGBBNBB±±±ÒxeÊx8ÕìXEÊ[ey4eBìXyëwìÊêgBQXBÊÔÔÊxXB°cR#BïêgQBvÊ°´ÔxÔÒXÒXFëÍXQXD±¬µ³µ¯´»³¯´µº¯´µ¹«eRPw#XBLePÒyÍÊgÒëÔéXOgQBÕÊÔxHP±êxQBìÊgLk"B[ÊyÔXw[ÊéÒxvëgcBR#ïwE"DB[KX PÊÔÒ±[ÊwBx±[ÊÒëÔëîÊeOI¯ÒxBwXPÔÊxBX°cR#éÊxBPww[gfByèxQK8BÊeÔÒwvÊéÒÊÒéXDìÊgB¯y#RXeBëÊe°µy«êeBæÔÒePBÊxyÊÔëÊwyBÒgmxBsRNBOB[gBvÊ±ÒÔÊÒyËx#BP:BvÊwXBwXÕëÔÔÒuRBNÔëÊwÊÔÒxB±eXyYNcNëvëgyXÒXy#Rw[#PÊgXX2¯¬¸°·½µ´ÔÊxXcR#gRÊh¯[ÊèxNIXtÓÔxBhëÒoXP±Òx2yÊxBÕXìëgÊîXgByX2ÔëÒXéÊxyÊÔ¬º¸¯º³ìXêÔXBO«´¶µë´´³gRÊhiMIPÊÔÒx×ÕÔÊyXOw[ÊêXeÒvÊÕÊëwDyLNÔÊxX°cR#gRÊhéÊxPw¯éXRÔXBïêÔëÒÔÒw[ÊvëÔÔeLPRO±eÕXyºµÔxh°¶µ¼¤êXÒXg#wÊÔjx[ÊeëêÒêXÒXwÊÔÒxäXEÊ¤ÊeìʤäXEÊwÊÔx8X#ëeX2ìÔëÊÒ[ÊewÊÔxèxXtRÊgÊyfÐëÔ·¸³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 141

¤[ÊehRXtëeÔëÅÕXjÊÔÅèxìÊgXêxX¤ePÒÍX'ÊÔgRLéÊeÕgë¤ePPyÔÒÊÒÊÔèx8X#¤eÕXéxÕÊÔéX-Xë¤t#wt#¯êXëeRÔxéxOeXèëÊeX¯ePyËÊgRÊÔ8ÕwyX×ÔXt¯eÅyÒëgÔÊÕqNgwéÊÔXePXwyÊÒX¯ÒxeÊxjÊÔÅÔxëëÒxywKM[ÊeÒxìXÕëÔyXOÔÒ±ÒÒg[#RêX¤éXQìXEÊXgQÕÊëXÔÒXXÔÒÕÊÒgeÊxyÊgOMëʤeR#RePÊxÊÔæXëÊéXPOÒë¯ÒgePÊxuéÒgìëÔxFwéXOE¯ÒÔëÅePÊxXÊegÊhëjRgéXXÒX±eRXÔePÊxXéXJÔÊXëXéXXÒX±Òx2ePÊxyePÊÔëÊX[ÊoROëÒgePÊxuRHIÊÔëÊ8oRO¾ÒÔÊeìÊêePXÔwÊÔìgRLëÒÊÒeÊxyXÔÊÔëÊePwXJÊ8M#éxÊgÕ±eRD"eÊxÍX'ÊÔ8X#ìXQXëÒxgeÊxèggRLë8M#geÊxXQéÊgìëgHÔÒéXDÊéxëÒÊÒeÊxweuëuNÕÊÊÔéXDÊìXéX±Òx¤ÒxêÒÊÒëÊwXìëeXêeÕëʱeÊxeÊxæÔXÊÔëÊÕëÔyXOëÒgeÊxXÒìëìÊgîXO}ÊÒ±±±¤ÒxeÊxXêxïwNg8ÕÔÒwNyÊëÊg±¬Â«ÒgeÊxX2ëxD8ÕqNtêewKMx¤eXwÊÒèÊëÒËXÅjRX¤ÒXæÔXÒXÊeÊXëÊèXÊÔëÊ8ÕìX[ÊoROë[ÊxePÊx[ggeMìÊgëÊÔÒ8ÕtXyXO±±±¤eÊxePÊxçX!xëÊexÕëgBX[BXPwXBë[PGBN["gBÖxNBèXPBwêXÒXBìÊgjXBRÊeBÊÔÒÔxhBvÊweÔygBHw°´´º°¸½¹³ë¬´µºïêÔXOB«·½´´¯¬µµ³ïêÔXOB«»½·¸yBÄXRBIÊËXBBÖXÊgBXwÅyBg[XBvÊÔÒ±¬ÒÔXÒxB«[ÊêÒxB±eXyeRIéÊÔëÒÕÊeIÔxhyX!R#gRIìXxgÊvÊ½eÊêeêÒëhÊwRëÊ:w¬µ·´ïêÔXO«·¸´ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 142

rÊx¯êÒxB¬µ³µ«çXBRBhBë¬´»³«ÄXBRBÔÊ¯¬´µº«XBRBIBÊÒhByX!BRB#BìXBéXBÕwrNBIBBçÒXBêXBéXBÔÅvÊ°µ¤eXy[ÊeêXÒX°cR#ÕÊ[ÊÍÔXw[IgÍXRFLvgvQµÔxh°¶¶³½cR#ÍÊÕÔX[ÊvÊëÂePPygMKtXÔÒqÊxëeÊêÒx2×ÔxX[ÊÊge~wëêxQe~g¯eÊêÒx2ÍÔxDuXéÊÔëgëehRyg8ÕéXXÒX½ëÊcR#¤1ÕÊePRÒxÕÊÊÔéXDÊìXgR'ÕëuRN#ÊÔéXDÊìXeP±ePyÄÊhQÊéXDÊgêxQ¾ÒePy[Êw#DXéXOÅgwëÊeÊxwKÅÊÔéXDÊjxYFwëÒgeÊxuNMéXDeÒxuDÔÒìÕëÔ±[X±éxRQëÊÖeLêxgèÊêeYEëÊìxÕÊêXÒXéÊxPwvwéÅçX±ÒgeÊxèÊÊÔêxQéXg±èÊêÒgeRxÊÔxÕëgÊ¾y#vg#x½[ÊwKvwëÊxsNÊÔ8ÕìXEÊëÒÊÒuÊxxÎÊgRwÊÔX[Êëv[ÊxÔÒvÕʱeRÊÒguÊx±Òx2yÊxÒgÊÔXQÅgêÕxïêÕxt¯[#MyÊx8PÅìXEwÊÔéXDʤeÒgwPéXQéÊÔëÊÒìÊ¤eRX2tLIéXXÒXìÊ¯éÊë¯eRxÊÔëÊìXìXÕgXëeRPÍÒXÖgXÊÔêxQwëgÊyeÊwëÊYFwÊgÕ¯exærgÕÊëÒxæXFÊÒX±±±ÒxyeÔÒÊÔÊÒxQÕÊyXÒXÖxN¯[ÊêeêÒëgeBRIéÊÔëÒÕÊtwgIvÊw[ÊvÊgêeRLBÊÔvg#KÕÊyg°´°±[ÊêeÒggBRI¯eBÅeÊxêeBPÅÔÒwcR#BqëÔÒ¯eRIBéÊÔëÒÕÊi¯eXBêÒxwuÍÔxBgwwR~gBvÊ±ÒÔÊÒgHÔëÅÒXB[ÊêeBXBB BPBÊÔÒcBRB#BÕÊwyBKBë±ÒxBwIBBÊgBµ»ºëµ³¹ìXBêÔXBBOBweBBëÊeBèxBwBRBNBXBB[ÊéXBRBEBBÒÔxBÔÒtRÊgÊyfÐëÔ·¸µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 143

±eXyº·ëº´¯º³ìXêÔXOéegBsÒhXB¯[KBX"BvÊ±¬µ»°µ¸½·éxÔçXBOBÊ±æ±Ô«[ÊêewÊxBéXBQvÊìXBÍÔe[BKXB"XBcRB#°µÔÒweëÊe[PGN8PO±¬µ´°´´½´¼wKXM¾´µ°¶½µéXBRMRxX#èëÒ«[XeÊxìgDBR[ëÊeëÍe¯gÅìXéXÕ±eÒgeÊxjXPOÒgëÊïwNwg PwÒxyÕXÅìÊêÕÔXX¯[Êêeu# cR#ÔxQXéXQvÊvxuRNÔëʽePyÔÊeRXYNÔÒÊÔeRÊuRNÔëÊwêeêÒÊÒêeëyÅç¼½¸X¶³½·ÑëÔX°¶¶´±eRD"eÊxyN#ÊÔx¯[ÊêÒÊÒyXxwwéÅ¤uRNÔëÊìÊ×XçÒìx¤eÊêeéXÒXxÚxLÕÊ¯êÒx2ìÔXÔexXwyX#çXwìÊë¯ÔëÅÔevÕÊÊÔ[ÓëêëeÊÖX¯uRNÔëʾxiNeëÊeçyXÕwwDROìÊgë¯ÔÊÒgÊÔeëÊe[ÊeìÊÒÔ¯wPggÊÔêxQçÏXjDBBÔÒeBBÊxBByeBBëÊeBBwBÊgBBÕ¾eÒéXDéXOÅgÕÔÒÊÔxeëÊeìxÕÊxyIGèXwÊgÕ½ÒxeÊx8P±[OÔóçë[ÊejÊÔÅìeBPBNBBìëÔgBëhBBRBXBwB¯uRBNBBÔëʽgPågDìxwë[#XXËgÕÊwvêXÊÔ[ÊeÕg¯eÊêeÅoOÖëeéXgw¯ågÒXweëÊewÊgÕeÊêeÅeëw·¸¶ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 144

±[ÊêÒÔëÅ¯eÒxêÒgægÊÔx¯éXPOÒÍÔXH[(¯êÒXRìXXéXDÊwÊgÕÊÔéXDÊ1gMX¯éXÒÊhXePXë¯eÊÒgyÕXxìxwÊÔXQÅeëÊeXʱÒÔëÅyëÒÔëÅ8XÊÔìeÊìXtëePNêxgw[ÊwguROEeëÊewÊgÕ¯ÒÒgcG#8ÕXÒÕXgÊÔXêÔÒ±±±eÊg"eëÊeç[([RPÊÔÒtR}ÊgÊX¯jxçÔxÔÒ¯ÒgeÊx[ÊeyXÒXÔÒÊÔtR}ÊgÊeëÊewÊg±ÒÊÒeÊxéXDÊwêÊgOéÊxPwÊÔ[Êeë[OÔëuDBw¬µ»¹°µ»¸¾µ·´°µ·³¾µ¶»¾µµ·XBµ´¸«¹¹°¹³ë¸¸°·³ÄXBRIBÊYBÕÊwBìÒeBIBÔXBRB#BìXBìÔëÅÒXBuRNÔëÊy!RB#èxQKBÒÔxÔÒ°±eÒytRBMDÊÔÒxQBìÊxLyNBÊoXPÕÊyMìxBçxEBvÊ½eRÒÔÊgwxBÒÔx¯ÒÔxy±eRX2ÜxÔ¶´»ïêÔXOwÚxgcR~xw½eXyv+éXOìÊÔÊÒ[Rxçh´º°¼½´¶[Rx°¶¶µ¯ÒÕ[XÒçXOÊgXwÊÔxÊe¤ÖeLgQìÊ¯uRNÔëʱ±±ÒxgeÊxugéÒXéÊg#wuÕXëÊXʱÒx2eÊxvëÔÊÔ8ÕrXPyXO¯eeìÔx¯8ÕìXEÊÕÊ¯eÅePÊxX[ÒÔëÒÕÊÔXR#ìX[ʱéXOÅêXÒXìÊgXÊeÕÊgyX[ÒX¯exuRLeëÊe[RëeyMÒhÔÒX¯ÒgePÊxéXX2ÊÔÒxìÒXxÔÒXt#±[ÊÒeÊxèÊëÒeIìXt#Xêehgk"èXëxcNÔÒwyX#çXwXx¤eÔÊÒy[ëÒÊÔxwyXÅçXwXx¤ePX2yìÒXtRÊgÊyfÐëÔ·¸·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 145

¯[gePÊxÔÊgyx*ÒÒÔxxìX[xLÕÊwyX#çXwXx±eÒePÊxÊÔyÅÍÒXIyXOëÒx2ePÊxìÒXxÔÒwÊgÕ¯ÊÔûÔhêX¯eÊxyæÔXÊÔeëÊevéX¤ÒXÊeÊXëÊïwXëeeÊxXPxÕÊuRNÔëÊwÊgÕÊÔéXOÅeëÊeëePRÊÔxçXeX3yXv[ÔÓÕÊy#gÊyÒXIw¤exeO¯eePÊxXPÒgÕëÒxÍxXXuRNÔëÊìXêÕÊëÔÒ¾kXÔÕÕÊéXDXÔXEëÒxePÊxÕÊuRNÔëÊìXÏg¯eePÊx×gKPgRëÊìXCPëÍxXXuRNÔëÊìXwx¯eePÊxÕÊeÊ8PyXÒXìXçhÕÊuRNÔëÊìXêÕÊëÔÒ¤ÒXæÔXtR}ÊgÊìÊe¤êXxNN½[KePÊxjXwXyXOë¤ÒXÊeÊX¯eÊxePÊxæÔXÊÔÖëeèX¯xÔÒçXB8BÔÒgBÅìXBéXBBÕuRBNBÔëÊu#BB)±¶¶´¯¶µ¸¯µ»¹¯µ»¸¯µ·´¯´¶¶ìXBêÔXBOB½[ÊÒxBBQBDBìxBBBìXBÒXBPBBÊwXÊÔeëÊewyXyPI½ÒxéXÒxQìÊguRNBÔëÊw[ÊéXOéXR!R#ìÊgX#RNwÊgÕ«ÒÔÊÒgBÔÒÊÔX#RNÕÊìgxE±¬µº°¼½µ´wKXM±æ±Ô«éXOÅÕÊ[ÊìgxEgÒìxÕÊë¬¶´»±æ±Ô½ePPyÍÒXëÍX'ÔXHÊÔÒ°¸ÔXMÅXBgÊÔéÅeBëÊeèïwKBXMBwéXPB¯eeBRÊgByÊÔyX#BÊyB!îXBLBRL¯éXBORBNìXBçhçhBÔXIBÊ¯tÊÔÒ[ÊtXOBìÒXìxBwXÊÒÔÊÒêÊÔgBgìÔXBR#BoÊxwyB!B±ìÔÊÒXëYXBëeëÊeBìX~ÔrBg[ÊyB!¯ÒÕXByjxBBBBëêxBBBBQBBBBéXBBBBBRBBBBeBBBBQBBBBu#BBBBB)ìÊgBBBBXBBBBRBBBBBBBBÊìxBBBBÕÊÏÊëÒÕÊtBBBBBOBBBBÕÊêÒXBBBBKBBBBBBBBBÊ¯vÊÒxBBBBëXBBBB±¬¶·º¯¶··¯·±æ±Ô«vëel!wXPOGwMNÒxQy4eBéXPXmxXQPwÊÔéxvÊïwxêÔXIBÊëêÔXëÒgR#K¯¬µ·´¯µµ·¯´¼µ¯´¸º¯´´´«uRX2x #ÊÔÖeLBìXwxwÍÊÔXÊw[X ¯ÒxÔëÒgBHeÕÊéÅyNÊyPIwéÅy±[ÊwXBìÔëg~¯ËXyXQ±eÒgyqDéÅìXgxEÄÊÔëÕÊìxéxxgÔÒuQN8KUwuRXuRXKyÔÒéÅçXÒwëìXyXBOPBÊÔÕÊÍX!BR~xBvÊ«±ÒÔÊeÊÔqgBëtMDBrRLB(vÊËxNBG[ÊeBhyeB¯éxBgêeBwX~ÊÍXB!RB~x±¬[Êw#êÒXKÊuRNÔëÊÖeLËX·¸¸ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 146

g#Oïwg)º°¸½´éXORNìXçhçhËX°¶¶¶¾u#tROXÊèXwRv¯uRNÔëÊéÊgÒìʱéXORNìXêÒgePXëÔÊeRìXwORt±[ÊêeÊÕxÊgËXÅwÊgÕ½u#èXwRwéxeRPMêXvg¯êÒx2uDvgèÔÒXéÊg#±ePXXéX#XéXQÊg±èÒxOPyXêeÒÊÔÒxéX#XXʯyÊgyX wêÒgÊgvéXYRìʯyXÊxyX ÊÔwNgQ[ëÔÒë±±±ÂèÒgêÔÊëÅt[XLRÔìXwNÒhÊgÊgÕéÊewÊÔyXBOB¯jxBïwg)ÒÔxBgB#OBìÊgBeBëÊe¯vÊÒxBëXB±eXBeBRBIBïwgB)ÕÊyNBOB[ÊvMB5¯èXwBRïêgBQBÊÔwXìXBÔXB["BuI¯ÒxBêeBËxNBJBéXBRNBXB¯ÒxéÊÔÒÊgB[ÒwwuRBNBÔëÊ±¬´¼µ±æ±Ô«[ÊwBÊfyBX¯ÒxBwB#BÒ±ÒxêeRD±´¸º¯´¸µ¯´´¼½[ÊtR}ÊgÊyPæX¯8G#N±êgRë´³¼½eXyÒxèxéX¯êxQéÊÒggB8BÕìëÔg¯êeBêeBPÊgBtRB}ÊgÊyPB¯XBQXBÕvÊéeBRBÔÊgXB±µ·´¯´µ¹½[ÊyXB!RB#BìXéXBÕtBOB¯Ôx±ÒxeÊxwxveg#Owg)½[ÊéÊg#OìxK¶½µX´¸½´Xçhçh°¶¶·gxéXBODtB[XOD¤yB#XBÕxsPÊ¯vïwxB!ìÊy#BXÕxBsPÊ°±[ÊtRÊgÊyfÐëÔ·¸¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 147

±[ÊhuX["¤vËx!ìÊy#vgRëXÕxsPÊ°±gxPËxÕÊXqLë[ÊÒÊÕÅëgÕÊXïwXìXgR°±u#XìÒÊëvxëéëÔXigv°±[ÊéÊgÒéXRÔÒvïwx!éXPOXÔXéXRÔÒvxwéXP°±[ÊéÊg#éXRÔÒvËx!éXPO¯tPéXÔÒéXRÔÒYRwéXP°´¼µïêÔXOwÒxÜxÔg#OyXÕÒÔxÔÒ±[ëÊèxëêxQ8exRéXMw[Ê8G#N8ÕgwêÔXÊhgg#ÕÊÒÊg±¬ºº±æ±Ô«[ÊêxQïwXeIµµ·¯´¹´¯´¸¹¯´¸³X´·»¯´´´½8ëÕtXLËX"ÊËÓXìXìÒXëÔfÒëÕìXeRÊ´º°»½µXçhçh°¶¶¸±eÅyéÊhRXtgëéX#XêxgsPÊ½ÒxPyÊÔÒxËx!ÕÊëű±±[xÅïwXçÊhePXvËx!½[K¯êÒgËXGÊgvËx!¤XRëhRgvyXÕìÊëvïwx!ìÊ±[ÊwÔëêeèXOéÊÔXëwféX#ÕsPÊÊgÕ¯[ÊêeRÔéX+ÊéXÕëêegX8ÕgXt±ÒxyêeRPX[ëÔÒwXÕÊëÅë±eÒy×xïw!ÊÔêÒÔëÅtXæXëeXÔyÊÔÒxïêxRgR'Ê[ÔÒ¤XRëhRgvyXÕìÊëvïwx ìʯy#ÊÔXìXCPgÔÒëêg"ìXäXMÔÒwvgxìʯéÊxPDvwÊÔÍÕÊëÅëXOPvwÊÔÒxïêgQ±±±[XOPxÍÊêgQëffxÕÊëÅwÊgÕ·¸ºÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 148

¯ÒhgXwXëÒÕxÕëÔuR#wMÅÕÊjR±±±¤×XeQêxìëÔgxÅïwXçÊhePX¤Ògg[ÊêeBêÒXQBéXBRBPBéÅgBtRB}ÊgBÊyPByXB!BRB#BÔXBHBBÊwyXB4ÊëéXBPBRBOBÊ[Ê8BPB½[ÊsÒhBìëÕëÔ½eBÅyêxBQBêeRBÔÊgyXBÒXBëÍXRBeBe)[XB½[ÊÔXBHBÊë[LBDéXBB#ÕÕÊiÔXBQ¯tBR}ÊgBÊìÊgêxBQBÕëÔ±¬µ·´¯µµ¶¯µ´¸«±[ÊXÖTXÊ±¬µ¶¹¯µ¶¸«[ÊêePMÊ8PyIGÔxwêxQìÊeë¯êeÅ[XéÅwÒgéXOeRIBéÊÔëÒéXXÔÒtR}ÊgÊ±±±eÔëÒËx!ìÊeëeRÔg¯êÒgoBg#BÊÔyBX!BRB#BìXBéXBÕéeBRBÔÊgBXBeBPByXBPBOBÊÔìë[DBÕXBeBPBNBìXÒXBgBXBw[ÊtBR}ÊgBÊvBÊéxPBʱ¬µ»º¯´»´¯´¶¶«ÒxêÒÔëÅXweIêxìëÔgeeeQéxOFéXO»°µ½¸Xçhçh°¶¶¹½exyÊÔÔÒw[ÊvËx!ÕÊëÅ±[ÊÔÊeRuÒXÊu#ËÊxÔÒv¤vïwNXìÊëègxëvïwx!ìÊ¯vgÊxìÊvÕXvìÊgÕÊ±±±[ÊgYÍX!gÕÊ1XqÕëuPÕÊvgwÊgÕuPÕXÒxËx![QwêÊÔÔÒXuXgv¯eRMtKïwÒgyXg1X[DÊÕÊëôgò.XÒÕÊë±ÒxwÔ¯êeRÊÒgëÔ/x!XÊèÒgÕXÒxËx![Qw±ÒgÔÒwvÕÊÊÔéXëÊhg±±±ÒÊe/ÊxëèeÊxÊÔëÊ¯uXRëèÒgx #ÊÔëÊweRxÊÔìë¯eRXRÊgËx!gÊwuÒyu#ÊÔXOuRNÔëÊéÊgÒìʱ±±u#rDlgv°±yePÊgëeRIïwg)ÕÊ[ÊìgÒtO½ËÊxsRNO×ÕgePéÊÔXëuP«eP#ÜxxÊYgyX!R#ìXéXÕwÒgéXOtR}ÊgÊ¯eRIÕÊ[DÕXÔÒ½ËÓXìÒXtRÊgÊyfÐëÔ·¸»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 149

±¬¶µ¼½eÔÊÒÍX'ëÒxyeeXg#OXÊeX2yg#OÕÊçXLÊïêÒXÅÊÔÒxwëÕ½[ÊeRÊÕÊÔXgeRIÕÊ[DÕXyhJq뱬µ»·«ÒÒgyÔëÒ±egyg#$ÔÔÒXéXÕéeRgÊgëÒx[!yXXÕÊ¯eÒxêxQYNÔÒwyÊÔÊÒéX4ÊÕÊtMD¯tR}ÊgÊyPïwRLìëgÊexRº°¹½»¾´¶°´´½ºìXçgçh°¶¶º±[ÊvgìëåXRÊëu#ÒxËx!éÅÕÊv°¯1ëÔéëgRÊg!wvËx!ìÊXR±1ëgXéX#XwÒëÕcë1xvXÍXÒÔÒ±[ÊêÒÊÒtXÔXÊëêÒxDjXtëêÒgtÔxÊXÅweÒuRÊx±±±ÒÊÒuÊxxwÊÔÒx[!X'ÅÔÒ±ÔÊf[ëÕXg8të[Òg0XtÊg°±eXyjRuwëXtÍgRë[ÊÔëÅÔëÕÍxt[!wÊgÕ±[ÊêxQYRQëjÅìXwNI¯jXwNI±±±eRXDëgeÊxÊÔéÅXtRëÒgeÊx×xXÊÔ[!ÔXR#ìXËÅXÅ½ePyqRxÊÔyX#Ê[!éÅïwNRëw¬¹«jÊeBRËXwÒgRyÒxwÊÔyXPIéXOXB PÊÔÒg#OÂeXy2XéX#ÊweëÊe[!ÕÊyNOvÊyMeÊìÊgëÊèxëêxQ±ÒÒgyBjXÕÅvhXìÒXëêeÅéXB#ÕyÕÊÔXQ¯[ÊêeRÔÒxB[XwìëgÊexR±exyve±¬´¸³XB´·»«eXyBwRPBËXB[xPBIÔëÅÒXBwÒÕÊÒgyrBDjXBëeOBw¯ÒxdBXy¬êxBQ«gxB±¬´¼°´¹½·XPxçëÊ¾¶¼°¶¸½»éXRëÔ«ÒgRytM[!ËXÔÒy!R#ÒXLÊw[ÊYRgtR}ÊgÊeëÊe±[ÊyQBÊïwKXMèvgÅvÊ½[ÊêeBìhÔy[!ÖXBÊgXéX#ÊëÊeBéXRmÊëÔéXRB[!w[ëÔvÊÕÊ±eXB2y[![ÊêÒÔëÅÒgX#RBNÔÒwÊÔyÊxBÊyXOeBëÊe¾¬´·»«[ÊÒ[!ÊÔ·¸¼ÖÔX[ëÒéXÕÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 150

eBXByÒxBìXB#BBRBNBw[BB#BcRB#B[BB!BtBOBxBB#BMBÕÊw[ÊÖeBBLByxBQBKBìÊÔÊÒÏÊëÒÕÊgBBÊÔÒÒgBëéÕÕÊsgëX#RNBw[Êy!géXBRgÒìxÕÊë¬´µ°´½µ¸yB¾µ´wKXMw±æ±Ô¾¶µ°µ´½¹éXRB##Ê«±eÔÊÒÕÊgÊÒxgx¯cR#w[#¯tXLÔÒeXyéÅìXFÊ[ÊxwwxéÅ¯yIRÍXRIBÊë½eÅÔÒyXg[!ËXBÍÔxw[#ÊxXçhçhw[ÊYRBgvetXLÔÒ±ÒÒgByéXQPB¯[ÊêeêÒÔëÅsRNBOÍÔxBwwyIRBGÊÄÊÔëXBuRH[RBIÊë[DÔÒ¯[ÊêÒxBeëÊeÍXeLw[XÊ¯ÒxyÚxgéÊewwBÅgéÒx2[gy½ePyêxNÖëeBÔXR#ìgÊX PÊÔÒyXB#Ê[!ëêxMBgBìXBPIB¯eBëÊeBwwBXkRBEB"BÍÔXMB¯yXB2ÔëÒ8BPBÔÒ±¬µ³°´µ½¹éXRBBgB±æ±Ô«ÒxyËxB#B!ByXPÕÊwMN¯êÒxXÕìgxEXQP¯XéX#ÊëÊeéXRyXëÔexRw[#ÅgéXXB2ëÒgRyÒxwyÊ뱬´µ°´³½´¼y«ÒÒgy[RIÊëswçe¯ePX2yÒxg#OXQPéÊxPwcR#ÔXÊÔÒxXéXwtRÊgÊyfÐëÔ·¹³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 151

èÔXQj"[ÒxQéXxéeOéÊÔëÒÔÒZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 152

u#RtEyXeÕYRDëÕÊgwIXËX°´ËXyÒÊ[XËxBÊËXjDÔÒXBéÅuHPXBëÔxPYXBw[ÊyXMÊëXBwDeÊÕÊìÊwxOB ¯wIXËXB±ÒÔÊÒwNX¯éXORNçXÊ[#RjRygyXeÕµ°´wIX°¶¶»±ÒxêXÒXuRNÔëÊÔÒwÒëÊÒvwIXèwOB¯tRBXBÊtXB±eBxBywIBXB¤tRBXBÊtXBéXOBÅgBÕwjBLBDByXBOÕÊÊÔéXB#BÊ¤[ÊtXBhBRB±±±Â[Ê[IKPweDy±èÒxêXÒXuRNÔëÊÔÒtR}ÊgÊg¯u#wIXwvêÒgéXBOBÅgBÕwìhBRBgÔÒwBèÒXQBéÅgBÊÔÒxBçÒ["[LDBvÊ±1X2i#B)ëk!K[BOMXBÒxywÊÔyXBBÔXByBXBOBB±[ÊêÒÊÒèÒÅyBPBwBÊeBw[BÊZZZLUDQFDWKROLFFRPéXgyM½ÒxyuR#LìgMéXgëÒw[OMïwDeÊ¯×ÊÒXëwT#ëy"xìXOIËXÔÒÔÒéÅgUv+wìÒXBLBÊëwXPBReéXBg¯gBÒë[ÊéXBORNBçXBÊËXBéÅïêePXB2wwXPBRBxëyBPÕÊëwIXBËXBÔÒxsÕÊ¯yXBQÊÍXBRÒÊÔÒéXBgëÒvÊ¯éXBxéeBOéÊÔëÒÔÒ±[ÊéXBX2ËxBÊËXB±exyiMIP[RxËXÔÒgÒìx

Page 153

¤[ÊéeRD[OÕÒXyÔÒë[XGXQÅïwOsPÊwèeÒÒxyêÒgéXOÅgÕgvÕÊtwyXOÕÊgDRèÒëhÊ[XJÊÔ[OMvsPÊ½uK¯êÒx2gMKÒxçÒÔÒ:#BÊÒë[OMB:#BÊÒgÊÔÒxBçÒ±Òx2[XBÔÒÔXRB#ÊÔ[gBIë[OBMBvçÒ¾eÒxBuRNBÔëÊ±[Ê[ëäÊhRvÊwèeROQi¯uXçxJD[XQë[XO¤eÊhÊyÊÔéheÊhKRÊÔuNwgë[ÊuÍg[OMÍgÔÒwÊgÕ¾X2wHBÊÔìeBPBOBÒXBIBi¯1XBÕXRBÍgBDBëjRBwÊÔÒxBéÊ½uBKBÒxçÒÔÒvÂePywwyXÒXïêÔXÔÒë¤[ÊéxP wuKêePïêÔXÔÒ±Òx[XGhRéÅsPÊwuBÊxB¾eBXB2ÒXBÔÊ[OBMBwÊgBvçÒwéÅXBèÔëgBBËÊgBwÊÔÒxBéeBwuBÊxBÒxgOyXBOÔÒéXOÅgÕÊÔéÅwB[xMRóhBRwèÒÅyPìÊgwuPBRXèÔëÅ[eBÊÔ[XOÖgÒx[QwXéX#XëuXÒxìÊgXBwXëèÒgÒxìÊguRHìXÔX±eÔëÅtOwÕÊjRXwNBëéÊÒÊÕwXëèegBéÊhRPBëéX±±±uXBÒx[QwXBÖëÒgëXÝXB±èÒx2ëéXRPBJ±±±èÒgoOBëêgLÒxBìÊg±èÒgBY#¯eÒxBuRNÔëÊÔÒvÕÊtBwyX#BïwOçÒëuÊeBpÔÒXBQBÅÕÊÒgyBëÕÔÅ.XOBDBwgB±±±ugBÒxB[QBwèÒÅyPBÍÊfëêXBRBPBIÔÒwyLBDBwëÒxêÒgB1XB[ÒwyXÔXByXBOwBi±±±uÊeBÕXByxRBÕÊÊÔÒxB¤Òx[IKPRËXÅgÕÔÒëÒx[XGéÅyXOsPÊ½u#gèÒxêeRDéÒx2tO[XOg[OMBìggwèeÒ±±±1XB2wHÊÔ[XQë[XBOë[OMXBèÒx2wxiX±ÒëÔyêÊÔyMBÔXÔÒrOBÊXÊ[ÊìëgBÔÒuRMBÒgéXBODB½[Ê[OBNgBÔxìgBgtBéxwèÒgBgBMBKÒxBçÒÔÒi±eBRBÔeÊxBwIBÊëséXBDBÊìëÒgQBwèÒgB[XBÔÒéÅÒxBëÒxçÒÔÒëèxBDBuRMBÔXBR#BÊgBvieBÒgeBÊxBoÊëhRBvwÒxByoÊërOBÊwwBű[Ê[XGhRvÊwuK×xÊgBëÒgêeBPÅèXBÊÔÒwéx¯ÒxBeÊxB"eBÊwXrOBÊÒgëuRBMÒgBÕÊìgÓRBwyXOÊÊgÕèÔÊÒÍgKBÍXRÕÊvÊfQÂrOBÊtwXÅ¯ÒgRywxBuRMÒg±eBePÊx±[ÊéeRD[OÕÒXyÔÒë[XGîXXOwéx¯eÅeP#XvgHÔÒÒxyêÒgËXÅgÕÊÔvÊ±ÒÕX×xjLBDÕÊÊÔÒxéXBëexPëÒÔxB"wéÅgB[#RxBMRéX#BÊìÊggHÔÒwy#wÊgÕ½eÅyÊeBYXÕÊyPëyÊëÊgwÊgÕ±[ÊeBYXÕÊwèeÒvhRÊÔéÒx2êgBRBÓë:ëeBÊ[LBDBÔXBXGBwXBÊeBD"ByÊÔyxBë[gBIë[BOMB¯[xBMBRëÊ·¹¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 154

±±±¤ee[ÊêeeP#ÊegHÔÒwy#wÊÔéÅXeÒyÕÔXÔxw¯yPRÕyXeÕÒXIÊwÒëe!yeÕ[XGeRT±ÒÔëÅywP!ìëÔwÊÔéXORN¯yNR"ìÕgw¯êeÔX°´±¬»³Xº¹æ±Ô«[ÊéXX2yeÕw[#BÒxìÒXBLÊeBÒÔÒ¯wIXBËXBïêeÔXB±¬µ³¹«eRBPw#XBLËxBÊÍÊgXXBÊÔwIXBÍXXB#Ê°µ±[#BRB[XBBGBhBìhBRBBìëgBHBÔÒ¯[ÔyBËXB#BwyBB"BBxBBËxBÊgBHBÔÒwBwBÅ¯ÊgBÕÒëÔyjBRBËxBÊÕÊgBÊgBByNBRBêXPweÊÒyvÊÒxëX¯ePyêxNyg×gHÔÒhRÍÒXIèXÊwgÊÊgÕeXyyXÊeweBLIìÒgëÊqxÊo¤[Ê[XvgevÊëÒxyyQPy"ewÔÒÂ[X ÔÒ:BëÒÔÒwKQBÍëXKëwXBDêxë±eBRPwBNXLB¬µ´°´¹½´µXx«éÊÒXBePOBëgtXBÊÔw!KvÊ°¶eÊxBXBÒÔÊÒuwwIBXBÂÒÕXyXBRBQyNBRB'ÊïwHxBìÊgBÊÔÒxQBÐëÔ¯wIBXìxBÕÊ8ÕYBÊx[XBGyBXPBÕX¯ìgBÊw±¬çëÊeP¯çëÊtE¯çëÊËX¯cR#ÕÊìëgR½ËXw±æ±Ô«ÂeXggR-XyÒxQRÖX#ÊÕÊÊÔÒx¯tR'ÊéX#[X#ÕÊyXÔìÊgygBgwtxëêëeÊëu¯yeBÕ[XGÒÔxÔÒçXMBXìXwDeBÊygÔëÅÒX\!vÊ°·wÊÔéX#ÊXBePy[gBÆeBvÊÕÊçXMXB±¬¹µ³¯·´·¯·³¶¯´¶¹¯º»¯¶¹ìXêÔXOB¯XxBöX½çXBéÊxPw«eBXyÊewëÔéÅÕÊ¯çXMXiMgB¯Òe yXPBDÊe±eX2[ÊeB¯eD"yyXeBÕwyxQKw[ëÊXQBPwcR#y#RBìx±ÒxyQPìeRÊXwXePy[gÍXHÜx8OÕÊ¯Ògfy2ÊÔcR#ëÜXOʺ°¸½´³¾´¹°´´½¼¾·°´½·wIX°¶¶¼ìXBsÊsPBBÊ½èÒgBwHBBÒxByêÒgBËXBBBÅgBÕwBÊÔyOBNByBXBOB¯wBBDBgBBviéXDBÊìÊgBXÊ¯ÒxBéXBDBÊéXeBPBPXBKBägBwÔëÕëÒxBìÊêeBPBÒyN#BéXBDBÊìÊgëéXBxBNHBçXBwXBwyXBeBÕÕÊgBBDBRBeBÒxBBêÒgBéÅÕÊtBwÊÔyXBÒgBvi¤ÒxBBBìÊêeBPBÒyNB#BtOwéxu#ÊÒgQéXDÊëÒgÕÊ[ÊêeXRÒxxçXwXwÊÔy#ë±uKvgÅeÊêeÕ\XéX#ÊìÊgwèeÒÊÔyXRXgë[P!yXOë¤[ÊêeeÒxyêÒgËXÅgÕwÊÔeèeÒËXÅgÕëuBDg±[ÊéeRBD[OÕÒXyÔÒë[XBGhRéÅ±eBXyëÊïwX#OBÕÊe#ìÊg[OIBëéXORBQìÊg[ëÒëéXBORMBìÊgéXëéXBX ìÊgBCPëéÊëÔhRBìÊg[LXB#wyXeÕYRDëÕÊg·¹·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 155

±±±ÒxyoÊëyXKÊëyëéXDÊoROìÊgwÊgÕ[#RéX-XéÅÔÒéÊÒgwÒxsxìgQ±ÒxuRHvÒhéÅëèeBÒËXÅgÕÔÒÊÔ[OMvÊhRëéÅÔÒë±ÒgXguRHìXgPëêÒx2êgX!ÊÔéÅ¯êeÅéÅgûÔhyXÒXëeÒxÒeIÊtRNÒXwBÊÔgRBLBÒgBéÅy#BXBÊ¯eBRBXBÔÒxB[OBMBwÊÔgBQBweB[XBuRBMgBRBLBìÒgBgBQBëeBÒgBOBÔÊxBÊÔgBRBLBvÊ[OBMBeBPBgB¯[ÊgBBQB[XB BÕÊ[OBMBuBKBvBêXBBÅ±ÒÔëXBRB±eeRPDÊÔjXP"ìXéXMgB[XQ½ÒxÔÒXéXGNBYXÕÊwìxQtBèÊêeÒËXÅgBÕw[#ìetÊÔéÊgRÊëèeÒéXÊgÊÔéX½ePBPRDytKÊéXMÔÒéÊePOBëÒëÒxywÊgÊgePN±éÊëÔ8ÕgéXwxwIXìxÕÊêeêÒÔëÅtROw±¬µ·¹«eRPw#XLyXOÊyeÕXwGÊÔÔÒ¯çXÊËX8ÊxXÊÔXwDeÊvʱ¬´¼µë´´¼¯ºµ¯¹´±æ±Ô«eXy2tRXÊk"yÒÊs8P½eRX2çx´¹°¼½¸wIX°¶·³gBRBtÒÕÊ¯ÒÔÊÒ[ëÒÊÔìgBBBÊxBwgBëÒxBBy2gBRBêgBLBBÕÊ¯ÒÔÊÒ[ëÒÊÔêgBLBwéÅwjMX[Qw¤exyÒXÕhRBXyNRK¯ÒxêÒXÕ[OIBéx±[Ê[XGhRvÊ°¤Òxy2±ePRyÒxuDwÊÔéÅwvÊXQPÂ[Ê[IKPwÒÔÊfy2ÊÔëÊePBOëÒÒgBìgRBXÊ¯ÒÔx"BÒXÕêÊxBëuêÊx±[ÊvgRBwNOBËÊx±eÊx"wÊÒêXBBÒxBÔg~ìÊgBÊÔéÅjBXBwyBëÒ½èeÒËXBBÅgBÕÊÔéÅwÒxB["yBuÔÕÊwéXBPB±[ÊeBÒxB[ÒÔÒìhBRBXBÊ¯ÒÔëÅìgBB#BëeBoXB~eBïwÒXBÕÊ[ëÒéÅ±ÒxB[XeÊx"BìhRÒx[BLDÕÊë[DgBeÊxeBÅwyXwwPgBéXPBO¯eÅéëgRB×ÔÒXwÊÔëÊë[ÔeÊx8PBOeÅwéXP[QBgÕÊw[Ê["ìhRvÊ±ÒgBÒx[ewëÒÔxyyMÔXÔÒÊÔÒxèXBÊyXOëÂ[ÊêeRDB[OÕÒXyÔÒwvÊÕÊÒxeÊxB[IKP±Òxyéëh!ÔXR#uDëìÔXORX±¬µ·º¯µ·¹«eRPw#XLÍëgÒÔxÔÒçXÊËX8ÊxXÊÔåx:·¹¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 156

×ÊÒX´·°´³½»¾´¸½ºwIX°¶·´ÒgBëÒxByæjBÊeBÔÒwB[#BçÒXBÒgB¯èeBÒÒxB[BXBGBìXBÕëÔÔÒÊÔwOBvʱ±±ÒÔÊÒÕÊÔÒgOjÔÊgÔÒw[#ggtO8PéÅÔÒwìgQweBPÔÖeLéXMÕÊëeBeÅëeevÒéÊggwèeBÒ8POÔÒèÒÅyPçÒ[QvBÊÕÊ¯Òxy2Êg BìÒëÕwetOBgÊxBwxB¤[Ê[XBGhBRvÊ¤eÒxB2±ePyÕÊÔÒgOëÒÕÔëyÍÔÊgwgeÔXMXP½ÒxyèÕXìÔÊÒgeìÊgéXDÊéëÔeÊeÊxìePOÒXIePXq}XìëÔxFwëePgÊeÕÊwyXÅìÊg½w.ÊÒyÊfQIÊeBÕÊwéxB¯ÒgBeBÊxB"BÕÊÔÒgBOBwXBtBëÒxBeBÊxB"BìeBPBOBÒXBIBgBgBìÊgBXBÊ¾ÒxBtOtBéXBDBÊgBweBPB#BéÒXByPBIBÒxyBêÒg8BÕìëÔgBw[#ByBXBG±eBgBy2hRBvÊwuBKBi¯ÒxByoÊëéÒXBtOBtBéXBDÊgBweBÊéÊgBgBëÒxByoÊëéÊgBg¤[Ê[XGÒXLBÊÔXÔÒ¯ËxÊéxBOwIBX½eRBPw#XBL¬¶´¶«gRBÊhygÔÒë¬µ¸³«çXBÊÔÒÒxxByX4ÊyXBXÊÔ:vÊÂ[ÊyMËXëÒgv+XÅXÊ¯¬µ¹¸¯µ¹·«[ÊûgïêÔXÔÒ»°´½´µ¾´³°º½´´¾º°µ½¼wIX°¶·µéÊgXëéXxìÊg¯[ÊwIÊëséÊggëéÒXìÊg¯[ÊìëX#iwOìÊghRwOéXPBOeBPXBMRBwéXPB¾ePBy2qëÊÔÒxwéÅìÊgBëePByqëÊÔÒxwéÅìÊgB¯éX#B'ëgÕwyXOÊyXOÔÒ±eÊìëX#egyéÒÔxBu#ÕÊwéÅëÒÔxyu#wéÅëePÊÔXMXPÍÔÊgÕÊèÒÅyPçÒwBvÊë¾ÒxywOBgwIBÊësw[ÊvÊgeBwOÕÊÒxByêÒgËXBÅÊgÕ±eeBxRByéXÒgBwéÅÕÊeIBë[ÊéXDBÊçÒÔÒyÊxBÒePB#êeBÕwyÊÒXë[ÊgBwëgÊÕ¤[ÊgBBQBêÒgBgRBÕÊêeBÕCë[#BeBRÊeBeBxBRyBéXeBÕyXBOBXwBéÅìÊgyXeÕYRDëÕÊg·¹¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 157

gÓwMBx[#BRÍgBÊgBÒéXDBÊìÊg¾eBPÊÒyB2RéXBÒgXBÊegBR3eBXweBPÊÒyéXBeBÕìÊgeÊwXgBÒë[ÊêeÒxXçXéXBDÊe#ëÍgKBuë[!u±Òxy×xBÊgéXDʱ±±ÒxeÊx"yREÒxyêÒgËXÅgÕwÅgÕÊéXDÊÔXR#ìXçXéXB#ÊePg±[ÊxMBRéXODìÊgBËXÅéeÒë[ÊvgRyXBPëÔwÊeÊxÔXR#BwéxÒÔëÅÒXwÊÔyMÔXBìXÕëÔeXvMBR¯eXéXÒXBXQÅïwOÔÒëeBX2[#Õ±[Ê[XGÒxyoÊëwgi½ÒxÔÒ¾ÒÕXB×xBBÊÔxBB[Ò[RBBÊxBBìXBBÕëÔÔÒë×XBBéXBÒXBBÒxBBËXBBBB[ëÔÒéÊxBBìÊwOXB!BwÊÔxBÊeB¯wOBvÊYBwéÊeBvMBRB¯X2æxBNB[XBOBDB[ÇÔrëgBë[BNìXBêÊÔËXBëyÊxBwÊgBÕ¯XB2ÔëÒjxBeB#ÕÊÊÔìeBëvéëgBRBÒxBçÒÕÊÊÔui±ÒÔëÅeBÊxB¤[ÊtXwyXçXëeBgìXBÕëÔwéÅÕÊt¯ÔëÅÒXBR[RBÊxìXBÕëÔÔÒÊÔÒxïêeBPPgBÅiXgBÊëÒxsÔXBéXÔXBëêXBëÔxëËXBÅwéÅÕÊtB¾¤[#RByxBXQBPÊÕÊÊgB½yxBÒhxBëÒÒgBw#BMBïwXëÒxBw"BRB#êgBLçxBKBwéÅÕÊtB±±±¾ÒÒggBéÊÔXÕÊeBIBÊÔéÅwÊeÒhÐëÔëÒxwìÔxwÒÒgg8hæXë¾ÒÒgg#MPêXgÑgëÒxÒgwOD±eX2ÜxÔÒxêeRD"¤[Ê[XGhRwO¯exywIX¯tRXÊtXÊÔûgëyeBÕèxBQBKBwvÊìÊgBìëéX4ÊXBÅÂ[#BRBÕÊyXBeÒyB[ÒwIBXwûgBgBÊgBÔÒwy"BNBivÊ°´éÊÔXÔxBhë¬µ¹µ¯µ¹´¯µ¸¹«ËxBÊìÔXBÔ[RBI~ëXBÊÔyXB8PBÂXÔëXBèÊeÂeBXy2XBÔëXvgByNÊeBX¯eBPæÔÒ±¬¶´¹X¶´¶¯¶³¸«eRPw#XLeëÊew[!ÕÊyXBìÒXgÊ¬¶´·«eXyéÊÔXBÔxhyÊ[RBIxcGÔÒwIXByÊ[RIxXÅ°µtR'ÊcGBÔÒëÊÔXBÔXBÅÂeBPByyKÊÔ[BIgB¯ìëXBÅÂ[ÊéXBfBìgBÒXëéXBXBPDBÊeB¯éxBRXBMBëhXBÅ¯eBXBy2ÔÒÊÔ±¬´¼½´µXxXeRPw#XL«ÂÊgÂ[#´[RxËX°µ¯êÒxdÔXB×ÕxÅéÅqUBäe±[ÊêeBÒguRBHPìÊwÊgBXÕgBww¬ÊÒXXB«[ÊìÊêePBPXPB[ÊëÔ¯[RxBËXB±eÒw}ÊÔÊÊÔYfëåÊÕÊyXÖÔÒ¯yLGPyÔXXëÖxONyXÔÒw[ÊvÊ×eEwMN·¹ºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRPyÔXïwOg8#"°´

Page 158

jXÕÅ[(çÒX±ÒxyeRBIBÔxÅ8ÕgBwêgXByÊgëÕÊiw[ÊtR}ÊgBÊyPÒÊgBÊÕÊyM[RBxYgXPB[PGBNéÊÔëÒÔÒwëÊ±eXByyXÔÊÒXBëëÊ[IgBëeëÊewB[#hBReBRIBÔÒìëÍXDXÕÅXÊ±ÒÒgyÔÊÒÔxgyXBÒXqGÕÊéëegÊ[PGNèXBPw¯ÒxÔÊÕÅëYRLI[(¯ÒxêÒgBoPBéXBÒxBQBÒÔxBÔÒÊÔìÔÊxBxuBÊgìÊgBÊéxBXBwXB'ÅÕÊ±ÒxB×ÔXBHBÊÔÒyBPxB½exyv"8Pìë±ÒÕÊÒgyéÅXïwNXLw[Rx´µ°´½µ[Rx°¶·¶ÕÊgyÊxBëu#BDBÒxìXBÔÒ±ÒxBêeXBRQByxBMRBèX¯XB[XBMRBGBPeBRèXBBPwéÊÔÒÊg8ÕÊìgBRLBìx B#w¯èeBÕg½uKBÖXRBxèg#Bwi±eêÒgB#B1ÊgXyÊÔxBÔXHBÊÔÒ¯èeÕgB±ePBägvXBÊÔÊfXBeXBÔÊÒéX4ÊyÒwìgBRL¯ëgBÊxPBRÔÒéXBìeRBIBë[DÕXBXBÊ¯[ÔéëgBRB¯éXB2ÊÔÒÊgB8BÕÊìgBRLBìxB BB#BwÖXBRBxiB±u#BxB[DBÕXBêewDBw[X BPÊÔÒXèxBÕÊyE"B¯Ôe½[KëÊÂèeBÕgwNB½èÒÊÒdX¤ÔeB½[KêÒÔx"[ÒÊÔ1Êf±[X'XOÔÒuBÕxPëeÊwÊeÊÔÊÕXéÊeBRÔÒëeÊêÒgwKÊÔëÊ¯[ÊÊÔëÊËXÅËëgBèXBPwXBèÒXQyBXÊÔÒ¯êÒgeBPNBéÊeRBÕÊÊÔÒg±uB#XÕÊ¯wBÊfyXB±±±uPvÒsPÊ½ePKyêePX.XBX#O±èÒgvÒÊÔêÒg¯êePBìÊêgKëuÔËXÅËëg[ëêe8BRBIvgBìÊgBìÊêhXB¯ÜxB~x8BOBìÊgBw[XéXBDBgXBeBX¤eBgBy2gBÒëÊ¤ÒÕÊÒgyéXÒgvÒwgÒÔXçXëÒgÔÊgçëÊÔX½ePKy8Pi±ÒxÒxBègBÊxBwXB'ÅÕÊ±èeBBRBDBÕÊÔÒÚXBRBÔÊxBBÒÔXBPBëuBÔÚXBBRBw¯wBgBèXBBOBYéÅwègïwNF±eÒxêÒgwÔÊxÒÔÒXBCD P¯ègìXwu#BÊÒy2ëèÒxêeXxÊÔ0Ôxwg±èëgBéXBRBÒhBw*XIBìÊgwèeBÔxB BÊf¯eBgXBìeBRKBìXwMBë["BÔ.XOBDtXyXPRBXÔXÒèXB'ÊgwMPBÊXeÒÊÒyèÔÊÕÅgBDRXBwM¯eÒXBQy.XOBDgugBgDBR±±±uDèëg!yXPRÕÊçXÔXQÍe±èeyXeÕYRDëÕÊg·¹»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 159

yXwBÔXìÊgB×ÔXBKBëeBRB#BÔyuDB±ÒxwBgBÒhBÕëÔÔXBXBPB.Õ¯èXBPBvÊÔÒ±±±ey[ÊÒgëÊwèÕwë¯ÍXÔXKY#g±Ògy[XÔÒ±eRX2w#XL¬·¹°¶·½µ¸y«yNR'ÊuRXIë¬µ¹º«ËxÊÔXÔ¯¬µ»·«ìxéXÔÅXÊÔ[RxÔXÔ°´$ÔÒÔxÔÒhRB[RBxËXB±eBRPwB#XBL¬¶·´«wIBXËXBìXBwDeBÊXë¬µ¸¸«ËxBÊïwg)XBÊÔ[RxBïwg)°µ±¬´¸±æ±Ô«ÒgeÊxyLN[Igw[#éXDÊìÔÊÒXëëgéÒXQjXÕÅïwxwéÊxPwÊÔéÅXÊÒx2eÊxtTéÒXwXëÒyDXRwÒx2[BÊxÔÒjBÕÕÊÚXRBBÊìëÔÕÊ[RBxB±ÒÔÊÒy[XBÔÒhBRBìÊwXBhB¯çxBgBêë¯×ÔXBÒhBOBÒÄÊÕÊwXBPB½eÒydXyÔÒwÊÔìëXP±eXìÒÕÒçXwÊÒXeeiÊÔwXh¶[Rx°¶··wePÊÒywOÂePB#X xBsRìXÔXÂePB#X xBìXìÕÊxgRL½ÒÊÒdBXXPÕXÅÊÔhRÅêxMìXBÒvÊëu#gëèeRBDêÅ¯wDçxNB.X¤[ÊwDxYRBEìgOw½èÒg±eP#wXKEP[XOÊyXOëy#çÒXx¯eëÊeìÊ±y#éXQÔëÊÒxë[ÊyÊÔë[OÔxìXrgyXO¤vMKRgHvgëÔëÅÒXwÊg¯eëÊeìÊ¯éxPÊë¤.ÊÔeìX[NKgXwwëXOPwRP1X[NKë.XXPgXwÊg±±±1ÊêÒx2yRg[XMÊÕÊ¯êÒgêXPxgÊgÔÒwOwÊgÕ¯eÔÊÒ[LRLxìXìÔëÊÒyXO¯éxPÊë±yX2yæxN.ÊÔeìXXGë1XXGrXGvXwyë±1ÊwgêÊÔyÊÔÔÒxÔxFwëêÒgMìëgRxÍÊÔxÒÕÊwÊgÕ¤éÊÒgmXy#ÕÊÊg¯vÔXÔÒxtRrXGvXéxPÊë¯èexRæXw¯êeXÔéXQÕÊwuÊxy±[ÊgQyeÕÕÊvìÊgÍxwÊgÕ·¹¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 160

±[ÊêÒÊÒ[ÒvwéÅÕÊyXMXÒÔÒëeÊêÒgjÕg[QyÊg±eXgjXÕÅvÊÕÊÊgxuROEXègHP¯ÊeëÊe¤éÊÒgvÕÊÊÔÒxìëÔ¯eëÊeìÊ¯èëgyXéXQwwÒÔÊfìgÊhXìÒÔÒgÊgÔÒÊÔÒxyeÕwvÊÕÊ[ÊgQvìÊgéÒgwÊgÕ¯èÕX±±±èÊêeÅêxw¯8xéeRPÕÊygÕʽeXywÊÒÊyE"gRyXÔÒ¯eIw[O#vÊÕÊÊÔ×ÔehRPìXÊhX¯ÒXBÔxDÔÒéXXÊvX¯tR}xBÔgÒÊÔXweoÊë¯ÕëÔéXO¯XxÒvggBgÖëÊÒxÕÊÔXgBëêÒggxBÔX[KÊÔXw[B#ÊÒeX±eBRPÒxwËXBGë[Ô×ÔeåXÊwë[#g¯êeÔÊÒwEìëÕëÔéÅ±±±[DMìgÒÕÊiyMÊÔìëéÊgx½Òx2XÒ8P¤ÒXæÔXÒXÊeÊXxèX¤[OÔìÊeÒXæÔX¤ePxeOìeÊéXQÔÒÊÔxxçXOÊë±±±.ÊÒgygxìxwÊÔ.XODëêÒgePNÊÔÒxïêgQéxPÊë±èÊêeXyXgXvweëÊeìÊyÊÒyxwèey~ÊÔgÊ±èÊwÊeÍgXIg#MéÊÒgX¯w#'[gwXQRKYIxQÔÒhgXèÊêÒxBXQÅÔÊëÊhBvX[XvÊÔÒ±[BÊêÒxxuRBÕÊwMNÍxBQìëÔÕÊw¯uPBhìgBx±±±ÂìÊwggHÔÒìgÒgxìÊgÊgw[ÊvM5uygÕÊ±eÒxvrXQÅeXwvÊÂuPyeÕuÕXeXÊgi¯èÊêÒÊÒ[ÒÕÊÊÔgx[K¤XguÔvg¯ìgRÊgéXwèÔÊÒXPO±èxPDÊhXwuÊxy2gÒ±eêÒXgXQÅëÒgyx*ÒìÊgtR}XÔëeÒgËX #ìeëÊeçÔxFÔÒXQÅìëÒgìXXÒ¯ÔXvÊËXyXÊéxOFwX BPÊÔÒ±[ÊÒxxËX8ïwOBgÔÒXQP[ÊêeÒgwX~Ê:BvÊwwyX[O#ÕÊyg½uRXyÊÔyXeÕYRDëÕÊg·º³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 161

jXëeOìXÒÊÔXBìXÒwéÅçX¯¬µ¼¸¯µ¼µ±æ±Ô«[ÊwxìXÒ[RxBìXÒ½êeËX #BìXÒéxOF°´±[ÊwÔÔXwXQÅyE"ìXÒìÊgyxÔXéÊxPIjXR8}ÅwÚxgÍÊÔX±¬¶µ·X¶µµ±æ±Ô«[ÊêÒÊÔÊëÊìÊgeëÊewÊÔìgxèX'ÊgÊÔX±[ÊêeæÔÒwÊÔXBhRgìÕgw¯eëÊe[IgY#BgÏÊëÒÕÊéxOF°µ±eXy¯[ÊêÒxg±[ÊyÒÅyXeBÕïwxÕÊÔïwPB!B[DïêeBPÒtRBMDB¯éXDBÊÜÊhB8PBOB¯XQBÅ[RXBIBëÔxFB¯xÒëwBgéxBOFB°¶æwéÅyPIBweXB¯ÖëÊÒxÕÊëeBÒyXKBÊeyPBIwtRB}XÔ½ÒÔÊÒsRBNOBïwPB[ÊêeåBÊéXDeBwyXèXB±¬µ¸¸¯´»XeRPw#XL«eXePywÊÔeìXwRx·[Rx°¶·¸éxPÊ½[KÒxXëÒxêÒgÒXÔxDÔÒtRwwÒXÊyxgMw[RxÕëÔéÅÔÒ±.ÊÒgêXÅwBëvÊÕÊÊÔìë¯ûgÕÊtB¯êeÊxBÊÔÖXRxBw[ÊgBQ¯èÊêeBRBNÊÔûgBw½[K8PëeÊxÒxÒhÊÔÖXRxëÊÕÊìÕëÔRBëÔÊfBBèÊgBBBÊÍÔÒXBw±êÒYRBgBB1ÊgBYXBPBByPBÒëvKB¯èÒgBòwBPBÅgB±ÕX#ÔeBMwëRBwÊÔìëgXBëêeèXB'Ê[ëÊePBXxBwÊÔwÅ±vMBXÔÊÔëÊÍÊyeBÕêetOB!BBÊÔìÔXBRB#ÍÊgBGBxBìÊgBÕÊ¯ìÒxBjOÔÔÒwByXBPBwèeBÕgB×XBwBÊÒÒXRB±X2vÒvÒhgéXOÔÒÊÔìë¯[fÔÒêXg±[ÊyRgeëÊeìXéXgBÕÊëÒgêXPÒgw±×XwBÊÒÒXwÊÔeëÊeÕëÔg¯èeÕg8ÊgÊwÊgÕ±ÔÊfèXyXEBÊyìXrgÔÒëÔëÅX xMRçXBOÊÍÊyeÕÕÊÕëÔg±XOP±eÔëÅyX ÊÔ[ÊewyX#èXOePXÒxyÊxrx[XÔXyXOÔÒyXÕÊÊÔÒxêgQBhRBeëÊeBëéÊÒgBìgRBLRBÕÊÊÔÒxìëÔhBg±êeBÊgLBwÍÊyÊÔÊÒÕʯêegO¯ìÔÊÒugÊ¾êegDBR¯ìÔÊÒÒXÕgÊ½êeweìÔÊÒwÅY#g±eBRÊÒgeÊx"xÊgÕ±[ëeÊyÊxÏXRBÊÕëÔìÊgyxMR]Pw[ÊYRBgve±XOPBeÒgweéÒÊÒÔÒXʱÒxyÍXONw:ÔÕÊoXëeD"yyXÔÍxÕÊwewïwNRBBÕÊÏÔXB¯wXBRByÕ±vhBB[ÊÔeBYNÕÊyBÕ±hRBgBBäÊg!BÊwxBgBÕÊ¯èeBÕg·º´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 162

±±±uR#XRÊéÊeÕgXwÊgÕgRÍÔeeëÊegÊ±ÕÊÒgBÊÔéÅîÊÔxwMN¯vMBÔÊfÊëÊÒgwePBPyÔXxìÊgwÊÔyXB#ÒhiMBRrÔÒeBPPBMxBrÔÒwìePB#y2wÊÔwBÅ±±±[XByÊxÊÔéÅ×ÊÒXByP[eBÊÔ±eXxrgrRÔìÔXëePyë×xPËÊgy#egX±ÔÊeÊëÔêXgë±±±j"[XÖXÕÊeÊwPgwyXB#wëêeÒxéXÕÊeÊwPgwyX#w±±±ÒxDêeÒ[XODÔÒqT¯yÒyweweëÊe¯mÊgwxgBÔÒ±ÔÊeÔÊxÊÔeRBKìÆÔRëx ÒxByORMÒgBgÍÔxDÕÊyX'ÊgBw[XBwXBgBë[XêÊÔXBeBXB2[ÊeBÊÔxìXBrgBwêÊxB"ëÊÕÊëéÊxBæÔXBBÊÔXGÊÔyOBIgw[ÊeBëÊevÊ½[ÊêeDBêÒÊÒyxgw[OBMwÊgÕ±eBxyQBPxMBRèeÕgìÊçXBë±eÊÒgBy[#BéXÒgBêXBXBÊrOXBXëeBPyeBPNB¯ÒxêÊxB,Òw±ePBy±±±exæX[NÐxÕÊwÔÊfëÔX#gXwÊÔXwRxvÊXB¶º«yxB[IBgB¯¬´´«éÊÔXBÔeB[fBgBÕÊwB[ÊyXBÖÔÒ¯yÊìXBeBPBvÊw[BXBÔÒéÊxBy[xBQBwìëÔgìÊêëeRBTë[ÊêewBg¬¶´¶«gBRÊhë¬µ»·«ìxBìXwBxygB¯¬µ¹º«ËxÊ¯¬µ¸µXµ·¹«çXBÊ¯¬¶¼±ÒÔÊÒìÔXxMRë[LKieBBixBByÊçxBBÊë¬¶º°¶³½´³XBBxB¾¶¸°¶·½µ¸¾¸yBB«tBRB'ÊyBÊçxBBÊgBB[ÊìÊweBBLBBoÊëÔÒvÊXQBÅtOBMÛXB+ìÔXBR#BÕÊw¬´¶éXBRÊgBB¾¹½·X´½¶éXBRB#xB¾µ³½¸XBµ¸½·éXRB#B#Ê¾»éXBRBgBèëÒ¾´¶°´µéXBRëÔ«±¬ÂePÊeYÊxéÅ«ÒxeÊxéXQïwgÒÔxygwgtR}XÔw¯ÒxyXOPÊÔ:XÒeÔÒwÖXRx±egyÒXÔxDÔÒìÔwtRÒhÊÔ×g#¯[Rx±Ògfy×g#êÊÔrRÔéÊxPwÊÔìëhRÔe±eX2yygIìëwXÔÊhèX[(ÊÔÒxwyXeÕYRDëÕÊg·ºµZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 163

¹°¸[Rx°¶·¹ÊÔëÊdXy"BxìXëÕÔÅX¯wBgë[KèÊÔìë[RxBÊeÊëewXBÒÔÊëwgéXOÅjDBÔÒgÒëuB#ÔxvÂeBÒuÊxÊÔy"BxìëÔgBÒÔXBXÅ½[K[RBx±ÒÊÒìÔxBêeBÕtB±eÊêeBwXBBRBÔxXBwyXBÒgBeBPXB¯èÊêeBÔëwxByMBÔXBÔÒ¯uPRBy2ÊÔ¤×XwÊÒÒXOÊ½[Kìëwwg±eBPRÊÔXQÅeÊxy2XBÊÒxPyÊÔÒÊgÊìÊewu#±±±¤×XwÊÒÒXOÊ±ÒÊÒeÊxXKÊÔxeëÊew[feÊx"ìhRyOÕXwNÒÒëÔÔXPÔÒ±eÒgBgKïwÊëÔXÔÊhêÊgOw¯wBKÒëÔeÒxÔÒXëÔewÖXRxBëeêÒÊÒXÔXYRg±eINÊÔìëìXwÒxêeX2ìhRwÒgRyÊÔyÔhyXÒXÕÕXÊÔyXuMB½[KìëwwBg±eBRDBÒëÔÔXPwÊÔéÅ¯êeBÅgyXBïêeQBÕÊÖXRxBÊgÕ¯ÕÊeXRÔëeÊÔjëÔeÊi±ÔÊfìÔXPwëjMéëgRÊÔéÅgëYN¯ÊgKw#RëvëÊgKÔÒ¯XÔÊhBÔÒÊg½eRBgÖXRBx±±±ePB#ìeRBKìXéXBÔÒgëYNB¯ÊgKw#BRwÔÒéÅÒëÒ¯ePÊÕxB#wÊÔyXgBëçÒ½ÒÊÒdXìëÂ[ÊwBKQByXÔÒwyXgBëçÒyÊÔXwxBgYRBgve½ÒëÔyBÔXMeBÒyÔÊÕÅÊÔXQBÅìeRNBÐëÔXxBÒwyÕXÒgBÒÔxìÊgugBéÊxPBw¯ÊgKBïw#BRÒÔxBÔÒXÊ±ÒÔÊfBìXwÒxBÕÊìgÊwBéÅy¯ÒxyvwDBÔ±±±ÒgRyÔÊgêÒXKÊÒÔx¯[XQÅìëÔgeRKìXwMwyXODÖXRxÏÊëÒÕÊ[!×gÒÊÔXëXQÅeëXBDx¯tR}xÔïêÔXÔÒÒxéÊxêÊgOBXXÔÊh¯ePÔyÒXÔxDBÔÒéXXÊsÒhww8OXÊ¤ePhgìg#OwÊÔgBÒéÅwePywRxÖXRxwXÔÊhB±ÔehhëéXgQÔXR#¯ÜXB ¯tX[ÊìgÒ½ePyëÔevBÒëvKBy#Bw¯ÒÔfBÔÒrgBéXOBwhBRBëÊgBÊ½ÒxByÔëÅÒXBjBëÒwÊÔgBBÒéÅrXBgBxB[KBdNBéXBBÊÒëÊÂÒÊÒeÊxèX'ÊÊÔ×ÔÒX»°¹[Rx°¶·º¯ÏÊëÒÕÊèXPBwwyXÅ½eBxyxÒÔxBQLByX#wBwuÒéXDÊÔxBXêÒÊgB×x·º¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 164

wéXDÊrGBPëtLBwìÔxeBÔXByjxhBÊgwÊÔÒxB¯êÒgÔëÒÒxBgROB~ÕÊÊÔeëÊeBÏÊëÒÕÊwyë¯xBXBÊ±[ÊéXBDBÊÕÊgìxBxBÒ[XBvÊÔÒ¯eBPyBçëhgBXBëYÊtLBeBveéÊxX¯êhgXeXéÊeÕgwrD¯xBêÊÔÝÊg¾gReëÊeuRÔÒÊÔéÊxgÒ±±±ìÒgyPBïwNBOBMB[OB#BvÊ«ìÔëÅ[Òw[ÊeBÕgBìÊgBÕÊÊÔuRÊgBÊéÊeBXBØxBEB"B[g¯YBRgB±¬eXyÖeLËX8ïwOgÔÒÛxK!8OwuPy8BOF±gRBÊÔgÒéÅëÖÊgBQxÒvÊÕÊ±êÒÊgB×xvwèÔÒÊgìÊiëgBRBBÊÔyXBgBBëçÒ¯ìeBåXBÊÒÔÊëwByXBBPBmLB±ÒÊÒeBPBÊxBxBBwyÕwÊÔëÊYDBʯêÒgBèXBQBDBBÊÊÔéÅxBÒ¯eBeBPBNBéÅìxBwyBë±ÔÊfBBÔxB"BìXBgBBÊìëÔgBÊÔéÅÕÊyeBÊèXBPBw¯iB±eBPBXBRBéÊxBgBÒäÊgBÊÔÒÊÔëÊwÒxBeBÊxB"BvÊgBGBgBÒë["BgBeBÊxBwÊÔjx[XBOëlBRweBRÊxB"BéXOBÅeëÊeBÕÊ±ehBRBgjXBRBìÊgXBOìëÒgB¯[NBëÚgBëêÒgBìëgBRBxBBÕÊëÊ±[ÊêÒxBxBYRBBEBÊeBBÊÕÊëÊ±êeBBêÊÔÒxBwÖgB±eBBPBXBGBXBOBBêÊÔÒxweBÒgB±ÒxBeBPBÊxÔÒÊgBeBPBXBO[BÊgwÒÔëÅeBÊxBXBRBÒwyÊeBÕg[BÊgwèeBPByÔeïêÒÊxXeëXDxBëìëgÊx¯ÊÔXw[#ÊÒëeRPBDÊÔtR}XÔéXP"ÖXBRxwyë¤êe±ÒgRgëÊÕÊçÒ[#ÊxgÒweePOéXPëÊw[#¯[Êìë°´½¹¾¶¸°¶´½¶igB«y#BRBéÊÔÒÊgBgBRBHB¯yNBRB'ÊÐBGBÊìXBPBIB¯[ÊêeBåÊÊÔXBw:BvÊÔÒwBgBÊxBïwOBNB±ÒÕXyÔXMÅÊÔ¬´³°µ½ºXPx¾¶ëyÒÊxXBÍXXB#ÊÕÊÔXBgBìgfBÒìXBwPB!¯ÏÊëÒÕÊ[ÊxBÔÒëeÊtOBwtRB}xÔçhBPBÔÒÖXRBxÕÊwyXBBLBÊéXÒXBwêÒÊxXByXBO±ÒÒgByìÔXÏÊëÒÕÊeBLBëeDB"yyÊÔÅÊÔgBBÒÔeìXByÊgB¯ÖXBRxB±ePBXBy¯wKBQéXB BR±ePPyyXOPÊÔäXÕåXÊwÊÔéÊxÏëÕ¯veÊë±éÅÕÊeIëeÕÊÒgyXÒëÒgweX¤ègÊxhBRg½[KÊÔXwë[Xg["BÕÊÖXRx±eP#BÊÔÔÒ¯êeÏÔXåXÊÕÊveÊë[ëvÊÔÒÔÊg[XBO[(XBeÒgBXÒw[ÒëÒgBë[XBgÊÔXB±ePBXGBX3ÊÔjxB[OÔëlBRwuRBÊx"BéXeBëÊeÕÊëuRBP½ÒgÕXÅ8PÖXRx±egR¤ÒXÊeÊX[ÊæÔXxèX¯XéÊÔeìÊeìÊ¯y#æÔXxyXeÕYRDëÕÊg·º·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 165

¤ÒXÊeÊX¯ePxeOÊÔxÍXxN"yXOëXéXOÅweXyX#Êt#°¯eXyXwRMësOëÊìÊgXìegÅÊÔÊxëìegÅÊÔèÒÊx±eÅÒxxëÒvÊÕÊÒxwwRyMOëÊìÊgi¯eX3XQPèÒÅw[#RËx½yKwìÒxxvÊkXyNXwMNêÒxyxÍf¯ègÊx:gÕÊue¯éxPÊë¤uRPgXRëÊ±uÒyèX'ÊÊÔÔXvÊ¤éXÔìgRwuXÊÔXëX2uÔvwëëÊw¤8Å¤8Å½ePKéXDÊëÒgëìÊgyO#B)ìÊêxRB«eRDBePBwÊÔÖëÊÒxÕÊtR}XBÔëeRBXÔèXB'ÊwÊÔxÒéÒgéëgBRuÊgB¯yXÒewBÖXRxByNBgB#BO[KBeBPBXwéÊxBÒgBgBÊXeBPBìÔx¯XBKBÔÒëwXBìë½ÒxBéÊgBBéXPBBOBtR}xBÔXBÊ±¬xBÒ[#MBéÒÊÒéXBDBwÔëgrROByÊxwÊÔXëÖXRBxweÒhRBP±ÒÔëÅgéXBDÊçXÕÊXÒXBgÊÔìhRPBéÊÒÊeX±±±eÅÔXBwÊÔìë¯ÒÔfÔÒÍevÊë½eBXyjXBhRBÕëÔêÒÔXQBXwÒÊÒgBÊÔÖXBRxBëÊ±ePBPgBXÒÊÒÊÔÔxB¯êÒÔëÅXwÊÔìÊeBgMBtR}xBÔ±eʯÒX(Ê½gBRHB«jXByëëäeB½eRBXB2tRNB(ëwhB)ÊÔÏÊëÒÕÊwÚxgBéXB4ÊyXB[ÊëÔvÊÔÒ±ÒxByëgvBDìÊgBÕÊéXÕÖeLëgQHyëYXPë[ÊéÅïêePÕwìÊwRëÔ¾¬èXMÊrXGìeL«éÅyXÊsXP¾¬ìÔëÔXB¯ìÔÊÒXë¯ìgfXç!ÊêÒÔëÅX ëwBgfBËxNBGìÊêxRBXwyÔxBÔÒéÅïêePBPgBX×ÕÔÊ¾yxXBÕyeÕÔÒXBÒjL¾éÅyQBÊÄXDBP¾eXByéűÒxéXR##BÊ¾ºéXRBgçëÊ¾¼°¶½´¼¾¶¶°¶´½¸y½eBeeQBÔÒë±º¶¶¯µ·¼¯µ··¯´»·¯·½ìXêÔXOBXeRBPw#XBL±¶¶°µ´½¹ÔeïêeQBgvÊ¯éXBÕËÊÒÅY#gBëêÒxBÖeLìXBÕÊÔëhÕxBPÏÊëÒÕÊ¯[RBxËXBÔÒw[ÊwxtBX¯qxÊo±¬ÂeXy2ggR["YÊgwX#RN¯yNIéXÕÔÒXÅ«±eegxÊÔ×gÒw[Ê[DÕXêÊÔéÊgXB#èXB'ÊgB±exByéÊgBìëyxB[RBÕÊéÊxÒgBveBÊë¯ÒëÔytRBBÒh¯ÖXBRxBêÊÔrRBÔwyXÔÒ·º¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 166

±ePÊyxN¯ÒÔëÅyêÊgOwÒxXÊÔÊÔXwyMxéÊëÔXÕÊëegRyjRÔÒÊÔ[DÕX´µ°´´[Rx°¶·»jRÕÊ±eBÅeBÊxBxBèÊeBÕÊ×gB#BweBPRBBXB[ÊÒgBHBgBÕÊÔêÒXBëÒxBwB#DBXBPBg#BçXBLBÊwÔÒXB±eÔysPBÊujLBRÔåXBKÊwÍgB#B½[KÔeBwë[ëÊuw[#BÊÒë¤èeÒêÔXëÒÊÔxwÊgBÕu#ÊgBfÊÔûgéxBPÊ½[Kë["BëÅëÊéÒgwÊÔÒxë[XBÕÊerx¯ePnKÊÔÒxçÒXI[#Êxy2wvÊÒxëX¾[Xg[Rx±Òx2:#gwÜëgìëéXOBDÔÒ¯ÒxBwgBuM!BÊÔÔewyXBÔÒ±[XBëÊçXBLBÊwÖXBRxB±ÒÔfBÚXRBÔÒX[ÊfÊÔéÅyeëÒXQjXODBìëÔgÊÔugi¤×XwÊÒÒXOBÊ¯Ôe½[KëeRÒvÊÔÒ±[ÊÒgjBXOBDBïwxBÕÊÊÔ[xBÕÊyMxBïwIBGB¯[ÒëÒÕÊsgBX¯èXB'ÊgBëeBXB3ë¤.XODÔx¯ègB#¯uPRyÊÔx½[KBePNìÊeXBë[#gë["ëÅgB#éÒgwÔe[ëæÔXëÊuRHBèX¤éXgByXOÒXæÔXB¤ÒXæÔXBëÊuRHèXB¤eëÊeÒXæÔXB½[K¤uPRyÊÔÖXRxèg#éxPÊëÒx2ugvgëeRxÊgwÊgÕ¤ÒXÊeÊXÒX[ÊÒggg[!¯vDBìXÕëÔéXXÔÒ±ÒxyORBHÔXR#ìÒXBÍXx¯wOvÊ¯ÊÔXéeBÅë[RxéXÔÒ¯[DÕX±[XÔÊhïwOhÊrÔÒÊÔëÊëeRBxeBOÊÔeBëÊe½[KBëeBRDBìÔXPBwÊÔXQBÅìëÒgB¯tR}XBÔ[ëvÊÔÒwxéÅÊÔeëÊeìXÔX¯éXOw±eRÊg#ÊÔëÊèXëeRxeO±eRX2eR OéXeÕyXOgÊg¯êXÕÊÔ:BÊeBXBéXBQBP±eBÒgBwB#BìëìÔÊhBXBBÕÊêXBBRBëeBRXBXBPDB[ÊÔÊëÊhBw±±±Òx2gDP¯êÒgÔXMÅeXÊÔeëÊeçXOÊXÊ[Êw#XÔxFwÊÔXOìXeBÊwèÒxvvÊ¯eÒxjXRB[XÔÒÊÔXëxwyXBP¯eRÊeéÊx¯eÒgyxwyXÕ±ìÒgyvÒÊÔéXÒg¯xwyXBPÔx8O±èeÊxìeëÊeçë¾èÔÊfBjXBÕÅïwxBÔÒÊÔxBéXB4ÊXBèeBêÒXBBgBv¯yBPBvÒÊÔìÊêÒgBXByBKBægBÊÔÊfBwgB[KÕÊyMB¯u#BtR}XBÔv±uÒ[géXBhOBÊÔÊÔX[ëgBëxXBÒXBgÊgBeëÊeB±extÊÒìeëÊeçêXÔÒwXeÊêÒXÅêÔÊxOwìʽ[KéXDetR}XÔXÊ±eeæXPÊgÔXR#ëêÒgêe Êf±[gÊgÖgÊÔXQÅìëÒg¯èÒxXOXwyXP¯vXÊ±eRBxeOwDROìÊgÊÔeëÊe¤ÒXBXOXjÊÔÅ¯eRgîÊeÊyXeÕYRDëÕÊg·º¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 167

eOÊÔëÊXÕëÔçxèXOÔÒeBXw[ëÊvÊ½ÒxeëÊe[ÊxÕÊvÊwMBNêÒxvÕÊvÔxFtR}XÔ¯ePÊgÊggwyXP±ÒgBÒxIëÊë±±±èëÔyÒXgÊgwéÅìxwv±±±eRxìëÕÊyXyBKB8BPéÒÔëÅeBegBXBw¯wKBeOBXBÒëgXBÊÔeëÊeBi±eBD[ÇÔgBBÒÂÒxwDgXéXDÊgeëÊeïwgXÅ½eÒx2ìÔÊhXçXvÊX±[X[Òyg)YÕÊyëÔÊÒÕÊÔwëÊg#wÊg½[ÊêeDqRxXÅêh IìgÊéÊxPw[RxìXK°´±¬¤[Ê8PvÊwDROë«eÊÒgy×ÊêePPgÅÔÊhXÊÔÒggRwÒëÔyÔXOwÔXÒÔëgìxÕÊy!gÊvʵ»ËXjÊeRBËX:BXéÊxByÊÔ:vÊ±eRBX2wxBéXRÒÅXBwGÊÔÔÒéXBgBjLÒÔxÔÒeBeìXêÒÊÒw°µågDìXÔXBÔÒïwx2ìëÔÕÊXvÊÔÒeBXyQÊêXBÔX±Òx2wNBXL±XB#RNÔÒyXBÔÄXD8BÅìXÒë·°¶½»ËXwKBXM¯¬´»«±¬tXuÔX«[KuBÔêëw¯ePXysBRNOByXIìÊÔÊÒèXBÔÊ¯vQågÔÒwÒÔëÅgBXweX±[ÊêeBÒgu# B8Õ±[ÊeëÊeÒxÐGÊvÊÕÊÔxHP±ÒxÜxÔ´¼¶ïêÔXOwìeëÊeçÒÔxÔÒ±eRXgêeXDÊÔ[RxçhÕÊyXêeRM¯¶¶µïêÔXOÔÒ·ººéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 168

uMë[#RtE´ÑÊgRvÍXRONI[OMëuRM°´YXÐeÔÒwÊÔéÅ¯êÒxËgB BÖeBLBéxBBïwPBRÕÔÒwBÒxyBåÊìÒgwBÑÊgRBvÔXBÕëÔÔÒ8BPBBOB±[Ê[OBMBÒg¯YBXyI¯séëeìëÒxwÒÕXyXBPÅyxNGçXOBXÊÔX¯eÒyw}ÊÔÊYXBÕÊÑÊgRvwÊÔìgxE±eBÒycR~xéÊgÒ¯ÒgePBÊxXBKÊtRB'ÊÔÒyÔhjLBweÊwBXuRNBIyBXMBÔÒw[IgBéX-XBvÊÕÊÖxOBNìÕgwëÊ±[ÊÒéÅrBL(ÔÒ±[ÊêÒgy[géXDÊìXìXg¯[R!R#wéÒÔëÅìëÔÕÊjR¯ieixwÒgeX×xÊg±eÊÔyv"´³°µ½¶¼ÑÊgRv[OMËX°¶·¼±eX2rOIçXIeëÊe[IgÒÔxÔÒwÒÔÊÒyéÅgÊÔÒxïwDeÊYX¯eX2ywIXGÊÔXÍx¯êÒgrRL(Xe[OMïêÔXÔÒ¯ePyyXMxXtROìX[ÊgÔÒ¯wÊÒÛxK!ÊÔûÔhéÊÒgÔXK±ÒxyXPÅÔXEÍXONìXXOIX¯êÒgx #ÊÔçXÊéXQPyPIZZZLUDQFDWKROLFFRPyÔXwwOg8#"°´6LUDFLGH°µ(FFOHVLDVWLTXH°≥ÊÔjxBïwgBB)ëXBwBDBeBBÊtXB¯ìÊwBxBOBB BÔÒµÑÊgBBRBvBy#BRBB¯±è±å´»³yÊµ³³çXBB8BÕÊyIÊëyBgBQBwÒxByêeBÊxBÑÊgBRBv[OBMBXB¶sRBBXBhBMÊîxBOBIBjXBBèXB±[ÊêÒÔëÅÒgB±ehRÅyuÔÒéÅÔÒéXORNçXÊëÍÊÔxèXMÊéXgëÒw[ÊyP[OM

Page 169

±eXyÔÒÊÔyX#ÊìeëyMR¯wg)wëePygKwXR8Õgw±±±ÒÕÊgÊygçXIìÊeìxwÊÔÒxéXëÒÔÊÒÒxïêePPgÅìx #ÔÒyI[XBGBÐëÔÕÊÔXBg¯eBXBwBÊÒìëïêÔXBÔÒxBMBRBìÊêeBRBLBçXBIBBeBëÊeBgBʱeeÊxX ÊÔeëÊeÖXëeOjxìXÒÔÒ¯êeìÔXìëÕÊwXORMéXP"±ÒÔëÅy±eX2yrOIeëÊeìXÕÊÔìëÔg¯wÊÒÔXRÊ[(ÊÔÒxjÊÒëìÆÔ±eQyeëÊe[IgÔÒÊÔÒxg"ëeÒyw}ÊÔÊwXORMyORNI±eeÊx"×xÊghgìëèXëÒxePÊxÊÔìë[XG¯ìÔXR#±eXeÊxêeÕt#wt#ëÊÍgQëeeÊx"x!ìëïêgXePÊxèXOêxMXÊÔëÊeO¯oX ëÒgeÊxtLÊÔëÊ[OM¯ÜXOʱ±±eRÊg¯êeB["BÒÊgBÊvÊÕÊygBÐëÔ¯ëÊéXBÕÔÒweBÒyBéXBDB[IBgBéXB-XBëéXBBXBw[BB#By#BRBvgBKBëvIBÊÔéxByÔgBwÍÒXBwìÒÊgBÊÒhBw[ÊyNBJäÊgB!BÊéXBOB¯gÊvBÊ½yOBMBvÕÊxBXBÒÒgByyXFBvÕÊxBwäxBGBIBêXByQBÊïwKBXBMwìÔÊÒXBëÔÒÊÔ[ÒxBQBweBÒxyXBëÔéXBXBOBPÊÔ¯éXBBXBwÒgeBXBB×xBÊgwBBÊ±eBÅyeBe¯eBPBBÊÒ±[ÊêÒÊÒ[ÒwXQÅÔÊÑÊgRvwÒxìgxEXrGPîXéXyeÕweÒxuyX#¯éXÅïêgÕÔÒë¯ePÊÒ¬yÊeÕÊÖgë[OMµ»°µ¹¾´¼°´·½´ÑÊgRv[OMËX°¶¸³½[ÊeëÊeuR¯[OMÕXÅ¾ÒgRytMÔÒXvGÔÒ¯éÊÔÊÒéX4ÊìÊg¯wXwÊÒëXìÊwXRÅ¯éXRÒÅX±eXyyXéXDÊt#ÔÒw½[ÊeëÊeuR¯[OM[RXO·º¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 170

±eÊÒgeÊxgRÒxÍÊgOÕÊÊÔXéX#ʯÒgeÊxwXÊyPÊxìXhRÕÊÊÔéXDÊïwXèXO±[DePÊxgéÅÍxE!ÕÊéXìXÔXÊë½[ÊeëÊeuR¯[OMÏX¯êÒgéXxMÊÔyÊëÊgëcNw¯ÒÕXyìÔXÊÔjÊÒÔxëÍÔXQyÒXÕ±eÊgyeÔÊÒÔXRÊÔÒÊÔéÅwÊÔyX#çë¯[ÊeëÊeuR¯[OMïwDÔ±[ÊgOçx¯éÅìXwXë¯ÔëÅX ÊÔèXMÊÂyOMéXÊx±eÊÒgeÊxwÊÔÅéÅwÊÔxeëÊeë¯[ÊjÊÒë[OMéXOeëÊeuRwÊgÕ¯eXy[KëìÔÊÒXë¯[ÊePXxÊÔìëwwůéÊÒgìëÔeëÊeuRÕʱ±±¤XRëÊÒhwÔXXÔyNXë±eÒym#¯êÒgcgDÊÔ[Ê[OMÕXÅg¯eëÊeuRByPuM¯X PÊÔÒuRM±µ¸¶ëµ¸µìXêÔXOXBeRPw#XL±[ÊåÊïwX¯yfæxN¯tR}ÊgÊyPéXRÔÒÍÒXIïwODg¯[OM¹½´¸Xµ³½´·ÑÊgRv[OMËX°¶¸´¾ePywRMjÊÒg¯êÒx2rOI[OMïêÔXÔÒwy#çXwXx±eX2ywxjXrgw¯êÒgwHÊÔjXêÊÔÒxçÒÔÒ¾ePRDyjXte8OÔÒ¯êÒgçXÒgXsePXÊÔ[OMwy#ÑÊgRvÍXORNI·»³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 171

±±±¾e#Êy×xXÊgéÅÔÒ[DÔÒëÒëXyÊÔjXÕÊÔ¯êg PäXMÕÊuÊgÒxìÊgYÊxÕÊxN5yPM#ëÒÔÊÒyXgéÅyMÒhÔÒÊÔ×ÊwOR¾ÒÕXy½ÒgRyêXPjÊÔX#XéXRÔÒ¯êÒgXPéÅéXXgÕÔÒÊÔ×ÊwXRűeXÅyjëÒÔÊÒyéxEXgehÕÊÊÔëÊ[OMÊÔéÅ¯Òx[Igïw#Owy#¾eX2ytO8P¯egyeëÊeÕÊwéűÒÔëÅy[Òw¯ÒgfyyÊxÖëgéxÊÔëÊëeXyjXLÊwìÔÒXePX±eÊÒgyËÊgR[OMËÅÕÊ¯êÒx2wfJjÊÒéXXÊÔëʱÒxDt ëÒhëXRéÅg¯ÒÒguëePwRM[OMgeÊxÊÔëÊéXÒoO éXRÔÒë[ÊgÊeÊxgéXOÕÊgX¯ÊÔìë[OM±ÒxD±ÒgeÊxÎÔÊwwÊÒëXygQëyXMÏX¯ìÒX¯ìëÔÒuRMwÊÔyÒXI½¬µ»¸¯µ·´¯µ¶³±æ±Ô«[ÊìëgÊïêeBëXXOyXQBïêeë±Òxw#XLBµ¸·ëµ¸¶ìXêÔXOXìÊgcR#lRwyÒXIéXOB¯ÒÔÊeyëXK¯[ÊêÒÊÒêeëÒxèxwÄXBRÊëyxmxeëÊewyÒXBIX[ÊéÅÔXHʱ[ÊêÒÔëÅéXJÔÊwéXRÒÅ[OMeR O½ÒÔëÅywP!ìëÔwÊÔu# [OMhRÑÊgRv¯çXÊËXqUéxOµ´°´¹¾´µ°´½µ·ÑÊgRv[OMËX°¶¸µ±±±½wÊÔÅçwèxéXRÔÒë[ÊjxïêePPÐe[OM±èeXxyQePXÊÔ8ÕyXOëèeÏÔXyXIÔXéXÒÕÊ±±±gÊéxìëÔgÊÔÒx["ëuÊgÊgXìePNgÊÔjxïwOR±uXmN#yÊggëèxgg¯8ÕèXOgëXÔÒÏÊxÊg·»´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 172

ÂeuÊxvXëgONèÊeÔÒ½u#[XÊìÊgyXM¯XQÅïwOéXRÔÒìÊgyXM¯egÅÊgwéÅ¾ÒgèÊv3ÊÔÒxèXMÊ¯hRwOÔXegÅi½ÒÊÒéXDvw[XÊ¤[ÊÒyÊxìÊwGtR}ÊgÊÔÒ¾ÕÊgÊgËxLIÔÒÊÔÒxïwOR±[ÊÒuÊx"yXXhgë¯éXQÕÊt¯egÅÊgÕXÅÕʱèeÔÊggéxRQÔÒw[Ê8PëèÒg[e×ÔxFÔÒ¯ÖeLïwORÔÒ±eêÒXQvÍÔe¯uRNÔëÊÔÒë[XgL#ÊgËx!gQÔÒ±±±èeÊëÒwDÔ¯[ÊeëÊeïwGëwEwwXçèxéXRÔÒ¤eP#lRëçÕÊ.ÊÔX#Xë°¯èeRÊg#ÊÔ.ÊÔX#X¯wP[ÔÒePX¤exgR1XêxRÕÊëeR#véXÊxwXO¯eRÅvÒh±t#ïwXÕÊgÊÔÊxvsNOë[ÊgvgRt#ÕÊvïêgXwÊgÕ±[ÊwPDuÕXexPÊgwgë[ÊwPgÕX¯ÒÔx"ÊgwgeÊx"êXP¯eBX2tOvsOwwgBëeeÊx"t B¯ÒxPDÊgéXBP"wg±±±eÕÔëy#BèX[OBMyBxBOw±¬µ¸·¯µ¸¶«¼ë»éXBORBNBçXBÊËXBë¬»·«´ËXjÊeBRËXBB½ÖeLBËXBoÊghReXë¬[ÊvXeëÊeBèxÔÒXQPw[ëÔvÊÕÊ«[IgBÔÒêeu# èXë¬[ÊêeÏÔXBeëÊeéXÒÕÊw«j"±´·ë¶°´½´XPxXÒxw#XL±ÒxØxE"wx¬[Êg~XeIÔÒ¯éxRQw«ìeëÊeçX8Õ[DQgBPëÔ¯wBfwÜxÔXBgÊvÊXÅ±¬µ¸µ±æ±Ô«eBRX2wxyeBÕ[ÔÒXyQÊ[OBMyxBOw8PBOÂÒÔxy2uDwuRXylRÊÔéÅwwÅÕÊêeRxgëyPìÊwKXM¯ÔXKvÊÔÒXÅÂÊg¬¶«eXy2êeéXX2ÑÊgRvÍXORNI·»µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 173

eëÊegÊgÔÒyÒÅ°µyeÕìX[Ó»°´½·³ÑÊgRv[OMËX°¶¸¶¯[ÊêeêegÅéX#ÊgìÊgyORHïweÒ¯[ÊêeÒgtRO(èÒÅéÊeÕgg8Pyx¯exyÏÔXÔÒXvGÕÊwìÕëÔÕÊ¯eÒgÕX8ÕèX×xÅwwìÕëÔX¯çÒËÊgG~Êë[ÊyÊg×ÊwO¤ÍxÕëÔX¯êePÅÕÊÖg¯[ÊêÒÕwRMoRÔy"gwéÅÕʯeÊÒgyÔÊxg#XëæXÔÒÊÔÒxwéÅX¯[ÊêÒXQggyX¯wÊÒ:éÊxÔÊwéÅÕʯeXxygÕìÊwÔXXÊÔÒxwéÅX¯jPëyÊgë[ÊÍÒX#ëuD×ÊwO±wIÊgëwPRëûgÕÊ[Dë¯eQyg#ggigwyXÔÒ¾ÒÕXyéXDgÊÔ×ÔXMÊ¯YËÊxêeRÊÔXRyeÊÕxP¾eÕXyÔeMÊÔ×gXXXÇÔw¯ÒÔxyÊÔjÒìXXÇÔYg¾ÒhgyÒgéÊeRÕÊw[ÊìÒgePX¯ÒxyÔÊeRËÊxÕÊ¯yXÔ[ëw±ÒxêeRgRìÊgwvÊÕÊêÒÕÍgR¾éÊxRXwgéX#ÊÕÊ¯yxN"gìÊg[Êwxveë·»¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 174

±ÒxyoÊëvÊÕÊgewg[K¯éÊÔXMXPìÊgvMR±eXBy2¬¶¶»«wIBXBËXBïêeBÔXBBjxDBë¬µ¸»«ËxBÊjxBDBgRBHB¯yXB#BÊjxDBÕÊtXBÑÊgBRBvyPBRBxB±[ÊêÒx2wNËÊgG~Êgw[ÊyX4ÊÕÊyXwMN¯êÒxìÔëX×xÕÊyXìëyPRxûg·°´½·´ÑÊgRv[OMËX°¶¸·¯[ÊdNwxÒX¤ûgìʯeÕyÒxuIéXRÔÒjÊÔÅÔÒwéÅìÊg¯wÊegXyÊgwéÅìÊg¤eDÊÔÍfuIeÊxyÕxPë[ÊËXRXhRwOÔÒ¯[ÊgfÒwxuM¤ûgìʯêÒÊÒ[ÒÕÊÊÔjxìÊxwyXXìÊg¯ÒhJyRÕÊë¤[ÊêÒÊÒ[ÒÕÊÊÔÒxeRÊ¯êeêeRxwy#ìÊg½[xgeLvÊ¯ÖÊgQûgÕʾ[ÔePÊxhRxÕÊeIëeÊwÔÊÔêÊÔvÊxÕÊtwÊÔyX#ÔëÅÒXR½[ÊyxN"gïêÔXÔÒeëÊeuMvÊÂ1ÕÔëéXREyXIÔX[ÊxwRNwìÊg¯yP[#ÕuçXÔÊhXe¯êÒgʱ±±[#RyeÕèXÊçxìÊëgÊÔy#¯wëXÔÒyLRBLBìXPBIBsìëXBX~ÔëuBRNB#BgyBPBBìgRBw BRB°±¬¶·µ«wBIXBïwëÔë¬µ¸¹«ËxBÊÔXBÔXBÒxBw#XBLBÍXRÒÔxBÔÒvgRBìXXBÇÔXêÕÊeÊwXBrRBeQBéX4Êw[ÊÒxBQDXB PBÊÔÒ±ÒgfByÊÔeëÊeBéXgéXB#Ê½[ÊyBf[gÊÔìgDByeXÔÒïêÔÊxBQwy4eBÒëgëyXéXBQvÊyeBÕìX[fìÊgByNRB"[ÊyÊgBw°¯[ÊwXBRìeÊëm#±eXÔXHÊÔÒÄÊÔëXéXBQÔÒyÒXIRgÊy[ÊhgBtXgRyRIÊë¯eëÊeBwéX4Ê¯ÍÔxgwXÊ±eÒyÑÊgRvÍXORNI·»·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 175

±ePyÒÔ¯YfÄXDPëtÊïêÔXÔÒÊÔy#R#ÔXïwgH¯jRÕÊ¯rReQyfïwIxyÒÅ[Rx#ëêXPµ³°´´½´¸ÑÊgRv[OMËX°¶¸¸±èeÕÔëXGeëÊegXw½x±yÒèX'ÊeX¯[ÊgKPéÅÕÊwÊÔwÅ¯ÊgÕÒx2êÊgOÊgw[ëÊvÊ½x±ÒÔÊeÔXMXPìXéX#ÊwyXRÊëʽÒÔÊÒyÔxKPÊÔìeRNwxgeëÊe¤ÒxéÅYMgeXegyëÊÕÊwgegÅÊÔéX#ÊÊeÊÔÒwyë½ÒÔÊfjÊeëÔXRÊÔÒÊÔëʯìÔëÅXwÊÔèXMÊyÊxy¯yÊx"gʤyX2tOìëïwÊxrgw[ÊéÅ[OMë½ÒXQÊÔËÅëjÅÍgÊgÔÒ±gjRyÊxywyOgwÊÔÒx[Ò½[ÊÍxëÍXRyÒÅgÊgÔÒ±eeÊxêÒÊÒìëweX2ËX"ÊÊÔèÊeg¾[ÊuRHÔXR#eëÊe[OMwÊgÕ¾ePRyÊÔhRwOë[ÊePëgRëìxëʯePyêÔXHÊÔÒxÍXxN"jXOD±ÒÔÊÒ[gIyX#ÊtOggë¯eXggwePy2wRxiRw±ePy2ÔÒXÊÔéeÕÔëêXPïêÕXÊiRgë·»¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 176

ìÊÔÊÒËX"BÊëìÒÊÕÅ¯ÒgBMBNOBïwPBRÕÔÒéXB#Ê½XBQBÅtOMBçXB8ÔÒë8BDBRìXBwDBeÊiMB[QBÔÒ[ÊìÊwDeBÊ±ÒÔÊÒwÊÒÊw[ÊjX2éXO½eRDeÊXÒxyëyÒÅgjX2ë¬·«[DQjX2wéÊxy±[ÊyÊ[Rx#eëÊeìÔëÊÒµ´°´¸½´¹ÑÊgRv[OMËX°¶¸¹¯[ÊÒuÊxéXQPeëÊeeÒÕÊÊÔÒx½xÂeDeXRvww[#R¯XÕÊë¯ÒxeÊx"vwxy#¯ÍÊÒxxwOvÊéXRÔÒÂu#Rv¯éÊgMRjPgÅvÊÔÒwÊgÕ¯8Õëw*¯XéXOÅéXOÅëéXOÅ½gP¾exyçhh¯ÒÔfyëÊwêXg¯yO8ÕìXwXëXêx±exyjIg¯ÒgyXQÅwëÊwyë¯eeÊx"vwxëÊ[LRLÔÒ½exyÂ[ÊÒeÊxgHgÕÊgÔXÔy#wiÂeÒeÊx"ÊgyODR¯èÕÔëêXPgÊÂ[#ÊÒeÊxy#w¯1X2tOXKÔÒgÊëÂÒgeÊxèÊy#wÊÔuMRçXOÊ¤[ÊÔëÒi¯ìÔëÊÒÂ[#ìeRÊw¾eÊjÊÒeXwéXÅePDeÊy8P¤éÊhJyQgMKÕg[#PÊXRÊéXÕÕÊØxEw¯[ÊrReQyXÊìX8LÕÊyMyQÊìÔëÊÒ±eëÊegÊgÔÒ[ÊyRx#B¯yX#Ê[Rx#±ägvÊwìÔëg~[DÕXÑÊgRvÍXORNI·»¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 177

ÂÒÊÒìëÔ1ÊgyXKÊwëèeÕÔëêXP½x±[ÊÔxeëÊewÊgÕ¯vMwRMjXD"g±yÊhKRêXPgêXPwìew¤[ÊuRHeëÊe[OÔ½x¤eRD"eÊxÊÔ1XXGyÒXÕ¯ÒÔÊÒÒxëîXÊUuDë[OÔëÊÔÒwÊgÕ±eÅyÒëgéÊgggëÊuDëX2CÔÒeëÊeìxw[DÕXìÊg¯vMKRÊÒgwÊÔÕëgÊë¯eRDeÊxwXÕéXQXeëÊeuDwÊgÕ±eyÊxæèXLÊÕëÔÔÒë×ÊÒXÕÊ[!X PÊÔÒ±ePyÒÔÊÔÒxéXÕéÊÔëXgÒïêÒxQRtÒÑÊgRv½eRX2wxçeÊïêxRwyN:ePXéÅÖXÊÔÒwéÅy¯tR'ÊxgÔÒXX2ÔëÒtROMXÅÂ[ÊèXM!ÊeXÖeLïêeÔXçeÊXÅyë[#RûgÕÊeI×ÊÒXëx #¯[ÊwgeëÊeìx#[DÕXïwDeÊwÊÔyX¯tR'Ê:ÔÒëXRÊìXwxÔÒÂ[ÊtMDBìgÊ¯ÒxêÒÊÒìgRRJ±¬¶»½µéxÔçXOÊ¾´º½·¾µ½¶y¾µ»´¯´¼·¯´¹³¯´´»¯´´¶¯¼µ½çXéÊxPw«eRX2yQÊ[OÔ´¶½´»Xµ³½´ºÑÊgRv[OMËX°¶¸»¯ÔÊfXéXOÊÔ[XXPëX2[DÕXeëÊeìxw±yXMXGÔXÕÊXvjXRëÊÔxFÔÒ¯éÊÒgìëÔêXPÕÊëXRyXIÔXÒh±±±¤xgKP[ÊeRNwwÅÕÊîXx·»ºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 178

¯eëÊe[OÔ[ÊuRHw¤eÔëÅyìëÔëÊwwyX#w[#ìë[LKë¯[#R8PéX#ÊÒhvMR±eXy2èÒÅéÊeÕgÔXMÊePXOeëÊeÔXMÊXʯÒÒgyeeXvÊÒxëXÂ[ÊgêePDÔÒeRÔxÕÊhRw±[ÊêewXéxë[xÕÊwyÒÅweÔw¯ePywHÊÔXéXOÅgMDeëÊe±±±eÅyeP#g#XëæXwéXRÒÅÔÊeÒwwwxéXOÂ[xMRwìÊgë[#RéX#ʱ±±Â[#ÊeëÊeësR¯vïwÊÒéxOëXÔÒÔÒyÅïêgGePX±ìeÊèXÊçxgÊgÔÒëÊæeÊìXçX[Ê8P¯[ÊÔxéXDÊw[#eëÊew[ëÔvÊÕʱÒÔÊÒyyÊÕÔÊéXÅwÊÔÒx[OÔë¯[ÊÔX[féXDÊéXXweÊÒyëePRyëʱ[ÊÕXçÒë[ÒjXD"ÔÒÊfeXD"yÊÔjxÜxPOyÒű±±[ÊÍXxN"èXOéÅÕÊeëÊe[OÔvMR¯egfyÊÔjORXIwyX#gëʱeX2yuÔ¯ePXyjXMÊÕÊ[XÊÔÒëjXDB"ïwNBRëwXB PBÊÔÒ¯jXDB"ëeBëÊewéÒÔëÅìëÔ¯ìÔëÊÒ¯êXBP¯[RBxB#¯yXB#ÊmÊgBïêÔXÔÒ8BDRBìXwDBeʱ¶³ºX¶³·¯´¸µ^¶ºXÒxw#XL±[ÊwxRuwìeëÊe1ÔÊÒrXÅ±¬´¸Xx±æ±Ô«ÂÒÔÊÒÔXBR#ÍëXKBeëÊeÕÊtR'ÊïwDBeÊXXÅÂÒhBRygåx:BÕÊ±eëÊeÕÊìÔxEBwÂuRQP¬eeeQ«[!éxXtXLÔÒÊÔ¬rReQ«ÖgéxXwÑÊgRvÍXORNI·»»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 179

ÒÔÊÒuRëÊÕÊw[Êy#yXeëÊe´º°´¶½¶·ÑÊgRv[OMËX°¶¸¼¯eXeÊxêeÕ¯ÒÔÊÒuReëÊeÕÊwiéÅgÐëÔ±eÒyÍX'ÊÔXQÅw[Êy#wéXDÊeRÊwÊgÕ¾eRÊgeÊx"ìhRÕÊgÒ¯egeëÊeÕÊwg±eXyìëeRÊeëÊewÊg¯[#RéeÕgìÊgyx¤ÒÔÊÒuReëÊeÕÊwyXçXwXxÂ[ÊèÊejXwRMë[#Rg×ÒXOʾePgyìëÕÊw[ÊyX#ìëÔgeëÊeéXOD¯[ÊyOM!êXwRMëÔëÅÔëÕyXëʯgQjÅëéÊÕxÒXgÊgÔÒ[ÊyXP±ÚxLgÊgÔÒìÒeëXGìXèegÊgÔÒyXX¯eD"yyXPëÔÊÔéXODëÒÕÊgÊygÊÔéX±±±ePyXG[gëÍXR¯[OIw[ëʱÒxw#XL¶´·X¶³»ìXêÔXOXtR'ÊÕÊXBÅ±[ÊêeìhBÔy¯yÒÅÒÔxBÔÒìeëÊeBìXB×ëÔrRÒ[XBPìëÔgBw[ÊÒXBOBÊgBÊgÔXBÔÕgBvÊ±ÒxÜxÔ¶·°µ¸½¹:wÂuR#ÔëÒy#yXOÊyeÕ°¶ÍëgïêÔXÔÒ°¶¹³½eXDyêXPwÊÔìÔXR#¯ÒxwrD·»¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 180

±±±¤ÒePyXhRìÔXR#ìëÔgÊÔÒxéXOD¯[ÊÍëgìx #ÔÒwy#¯ÒëÔyëgdR¯XCP8fKPÔÒ൰´½µºÞ±êXP¯×ëgëeg8ë¾ÒÒgyÑX#ëÒÕÔëyyÊeyePOëgල´¶Þ±eNy×ÕxëÒxytO!ÊÔyÊeygRL½eÊéÊgRïwOIÊg!ÔÒéÊgXà´»½´¶Þ±ePÊePOëgïwOIéÊgRLwwxéXO¯ePXyjMOwìÔXR#¯eÊywìePOëg൴½´¶Þ±ÒgRyÔÊgjÕgë[ÒÔx¯eÊywÊxPRXʯexy[XwO¯ePy[!ePOëg±ePPyeR O¯êÒxÊÔìëv"ëÂ[#RëÊ[KePÊx¯exv"gRLgÊvMR൵½´¶Þ±[#gePÊxÊÔjÒXÊ¯ÒhJNgÊëyPRBoÊë8PB±¬µ·¹«ePByÍxÒÚXBRBÊwÊÔìë×ÊwXPBRoBÊëÍXHBëÒgBy[#wwxBéÅÊÔéXQB¯uRMBÔXR#¯evÊÕÊyNR'ÊËxNGçXO¯vMR±ÒëÔyÔXOwyÊÒX¯éÊe[#yXPÊyygÕÊ¯[#BRyXÒxìÒxw¯äg±¬·µ°¶»¸y«[ÔeÊxgÊg½eXy¯[ÊsNOÐëÔÕÊìÔXîXwÊÔìePOëg¯ÑÊgRv¯vÊÒxëXw[ëÔwÕÊ±eXêeëeÍëgçXBÒw¯êeDêeÒìëÔÒyXGwìePBOëgçXwXxw[Ê8Êe±[ÊêÒÔëÅeeXyKÒxèxéXBRÔÒwëÔvÊÕÊÂuRÊxyePOÒXIÊÔëÊ[Ig[#Êxy¤ÒÒgBg"ïwXjÊggBÊvÊweXÂ[ÊêÒÊÒéXDBtXÊÔÒx¯jXÕÅÔÒÔÒìë[ëÒ±Òx2ìÔÊÒÒxvMBR¯ÒÔëÅX Bìe[#ÊxBy¾ÒgMBÊÔÔXvÊXÊ¯ÒÕXB[gyÊÔà´´°»½¶´Þ±egOyçÒXÊÔëÊèxoROë[ÊvÊéXMuRXPByÕX¯[ÊêÒÊÒØXEBÊeBP#BRXöXBïêgÕÔÒwyÊeBXw8ìXB#RBNyfB8ÅwÊÔyeB¯X PBÊÔÒ±¶¸°µ¶½´³ig±æ±Ô±¬ÖeLyXgÕX2«ÑÊgRvÍXORNI·¼³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 181

yëÒïêÔXÔÒ°¶¹´[ëÒgBBÒìÊêeBXBBÔÒwyXBÕ¯[Ê[ëÒyBxBEBwÍXBBëÊÔÒXBQBPBw[B#ByBëÒ±±±[#R±[#Rx[ëÒgÒìÊêÒg#ÊwyXÕ¯[Ê[ëÒêgKggXQPw[#yëÒ±eÒyÔxÒÍÊwewËXÔÊt½ePRDyxìXw¯ÍÊyÊgXèXPwà´µ°»½¹Þ±ÒÔÊÒyéXQPxÕÊÊÔÒxë±±±ÒhRygxe~w¯ìÔÊxèXPwà´¹½¹Þ±eXyÊÔëÊ¯egyeëÊeÕÊwy#½[ÊyeÕug¯ÔÊÒXë[ëÒ±eXy2ìëÕÊgGOee[ëÒwÊgÕ¯vMXÔÊÔy4e[ëÒ±eBRBxByÊxBÊÔéÅÍfBXBêXBBÅ¯ÒxBwPBQBwÔÊfBB½[ÊêÕXByÊgBéxB¯êÕXB[ëÒà´³½¼ÞÔXODByQÊïwRBGëÔvÊÕÊ¯[ÊyÊëÔXBR#yBX#Ê×ÕÔÊìÊÔÊÒyLBRLByëÒ°±ÒxBw#XLBµ·»¯¹¹¯¹·ìXêÔXBOX±ÒëÔyéXÕïêÔXÔÒ°¶¹µ¯uPyeÕyXÒāÊXgRXwuÒycRg±ggyÕXX¾ÒÕXyéxgÒÊÔéÕïêgQÍÔÊg¤eÊÒgyêÒgêXRygéxOÊÔëʯePRDyÒxéXëÒ8ÔÒ×gxà´º°´¸½µ¸Þ±eDyêÅy"Nw¯eÊx"wéÅyë¾[ÊêeRÔëXyKéxOÍÊÓeéÕຽµ¹Þ±[ÊËgL:gePXìë:g¯[ÊêÒxéÕÕÊêXPÕXÅ൶½µ¸Þ±1gRyyOw[ëÊgXw·¼´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 182

ÊÔçÒXIÔXhRgéÕjXvMR±à¶··¯µ¸¸¯µ·¼Þ[ÊêÒxBtR}ÊgÊìXOM[PëhéÕw[#yKPBìXwDeÊ8P½ÒÕXyÔÊgg¤ÔXhRgéÕgxçXwXxà´½µ¹Þ±eeÊxéÊePëÒjXÕëÔïêÔXO¯[ÊgxyXÒXéÕs[±ÒÔÊÒyÔÊxÊÊÔëÊìXéÊx"Ê¯ìë[XG¯[ÊeëÊeïwRGäguéÕ±[#RËÒUyÕXÖXRtXìhRë¾yNÊ[ÊyFR¯XRXéÕà´¸°´¶½µ¹Þ±ÒxeÊxgÊgqRKéÕXìÊwPR PR½éÊÒgÔXhRgëêXÅìg#OÕÊÊÔÒxìëÔà´¼½ºÞ¤[Êg×ÕÔÊXÕÊëÊqGwÊgÕ½ÒÔÊÒyÔfg¯ÍÊxQéXRNÕÊÊÔÒxéÊÒgX¯[OMÒXÊÊfQI¯XOPìëgRêÕgêXÕÊà´´½µ¹Þ±eDêXPwÊÔxgÊvMY Ië¯XOPÍgXIyPJyÕXîXO}ÊÒà·½¼Þ±ìx×ÊwgïwKRwÊÒX¯éÊÒgXgÒéÕÕÊÊÔ[XOD½xDêgRwXRéÕyXÕgë¾eÊêÒÔxÊÔéÕyXÕYgìÔXR#±eDywXÕyDÅéxÖxë¯8DPêgKggÔÊÒgxyÕX¯ÕÊÒg×xëjRwìëXë¯ìÒgtXOëÊìxwwÊÒX༰»½¼Þ±ìxêÒXQêgKÔÒ¯ÒxéxÔÒêeRGNëÑÊgRvÍXORNI·¼µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 183

ÔÊgéXÕéÅéXg[ÔXëePyèxÔëËÊÒÊXÒXFÔÒìÕÔXÕgw[Êêet}XXRBë[KìÊg:vÊwÊÔyÕÔÊÕÊìÔXRB#BÒhBÔÒgBÊvÊ±[gBywOBDBgByeBLBËXBBïwKBXBMBÕÊyXB#BÊrDBëêÒÊxBXBëéÕ[hBPBwéÒXBQBÏÔÊ½ÒgBRBy°µ·½´éXRëÔ±æ±Ô«¬[ÊwxBtXiRëÊgB#O¯öxBxPïêgBQ¯gxBïw#ÒëÊËXBÔÒeÒgyPBXRB[ÒìXÇÔwçeXBéeOÖÇXBxBOBRBwçëÊïwXBÔ¾µ³°´µ½¹éXBRBBgBçëÊ«ieBixB¯¬¶³°µº½¸yB«yBNBRB'ÊåÊXBeBRBPBw#BXBLBÊÔ:BvÊ±¬¶µwDÔ¯êÒÊxXBÕÊy!R#BæÔÒwuRPRByYRgBve±¬¹°´½¶ÖgGBçëÊ«ieÖgGBë¬»°´½µiGRBwwXÔ¾´¸½µ¾´´½¶±ÒÔÊÒrReQÔÒ[RgëuRNIïêÔXÔÒ°¶¹¶¾eÅy2ìÔXwêeDèÊÔYʱÒÒgygêgR¯jxçXwêeXÔæÒx¾eeÊx[Êg\X½éÊÔëgÕXwÊÔÍg#±[DeÊxxj'Ô\X½vìÕXëÊX¯ePuÊgÊÔxïwEÍXxÊÒX¯eP"ëÊX±eRXyÊxuwÊÔ[XéÊeÒèX'ÊgwìÔx¯ÔÊf×ÔXRÊÔÒÊÔìÒÊÕÅÜxwO¯yÊxÔÒ¯ÔfÔÒìëìXÖxÕÊë¯eX2yXgXxÕÊ¯êÒgìÕX*wÊÒXà´µ°»½¶³Þ±Òx[XìÊgyëeÊë±Òxw#XL¬µ·¼«éXORNçXÊËXyRgçxÊX±[ÊgfXäXGIÊë["¯yGëéëgëvQìXRÒìXwOÔÒyRgëuRNI8P[ÊêeÒgÍXRÒÊÒÔÊët-ÊËg~ÍÔxwéÅyXÂeXy2[RgëuRNIÔÒìÔëg~yNÊXÅ¯ìÔeÔÊeÊcgeRTveÊëwèÊgʽ1ÔëÅy[ÊwXØXEÊveÊëèÊgÊwwÑÊgRvÔXKÕÊìÊwÅePéxPÊ¯ygïêÒÊxXgxEtROMìÊg·¼¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 184

¯vìÔX×ÊìgRéÊÔëÒÔÒÊÔÍÔe¯èeÕg¤ÕX#ÔeMÊÔìëgX¯jXRçxÔÒë¯vwDRÊÔìÔXÒg¯eÊgyy#w×gXDgʤÔÊeÔÊxÊÔëÊ¯ÍÊyÊxÍÔeÔÒë¾Òxy2êÒgyxÊgwêXR¯Ôesw[#ÔXÔv#wÊgÕ±eXeÊxyXuM!#¯[XXPìÊgéÊgéÊxPwë¯eeÊxêÒXQ[X#w¯xjXÕÅÕëÔÔÒ±eePÊxêÒëÒÕ[XXP¯×xìXÕëÔïwPÅePXë¯[xgKsePX¯ePXÔÊÔÒxÔewy#à´¹°´µ½¶Þ±[ÊeëÊeéxIN¯ÒÔÊÕXRÊÔÒxÔÒXwy#뱬¶·¸«[RxìXePë¬µ·¼«éXORNçXÊ¯¬¶º«wXÒìXéXgXÒxw#XLuRMtXF°·éÊÒXëuRM°¶¹¸¯[ÊyëhwëÔ¯hgyÅéxuRMjÊÒ±[ÊÍXRïwODëÍÔxDë½[ÊêÒÔxægìÊwX±éÊÒXçÒà´·°´¶½µ´Þ±e Py2éÅÔÒyDÊÒR¯[Êy#ìXéxO×ÕxÅ¯éÊÒXìÊgjÊÔ[ÒwìeP[Òë±[ÕÊìÔxÕéxO[Rg¯ePÒgÒgìÊg൴°´¼½µ´Þ±jÊÔìëÕXg[ÊìePëÕXë¾[Êèëg!ÔxÕÊwÊgÕvwg¯êÒgìÊg¤[Êèëg!uQÕÊwÊgÕvwg¯éÊÒXìÊgÑÊgRvÍXORNI·¼·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 185

¾ìÔÊÒÊhÕëÔ[K½êÒgìÊgà´µ°´´½µµÞ±×ÊyeÕìXÕëÔyXO½ggëéÊÒXìÊgvMR±µ¸³ïêÔXOXÒxw#XLuRNItX¯[ÊyÊyBÔÒìëXwçX8ÔÒ¬éÊÒXB[XOXÒXBFÔÒ«uRMËxNBGçXOw[ÊÒxBQDX BPÊÔÒ±[ÊÔXRèXOyÊgéX#ÊwäxGI¯[OMyX4ÊçxÊ½eXyhRyXOÊìxMR[Rgë:Kv"Xw°¶¹¹¤êeÍÒXéÒÔxePxwÊÔ[XÒ±gRxÖëeèXnKNwë¯ÒÔxyåîXXwyePXOÊgÕ¯[#RuÕgÊÕÊÊgë¯eÊÔyéXÕgÊÔeëÊeèXîXO}ÊÒ¯êÒÔxu#wiéÅà´³°¼½µ¶Þ±eXêXPÕÊÊgeÊxy2¶º°¶¶½¸yë¬¶º«wXÒ8ÊgXÒxw#XL½yÒÅìëÔg[ÊyPïwM¯ÝëÔÒ±Òxy[XêeD[RgÒÊgÊéXÒÔÒë½exyÝëÔÒîXO}ÊÒw[Êy#ÕÊgQÒÕÒ൷°µ¶½µ³Þ±[ÊyÊgëXQÅìëÒgYREvMR¯eÒyêxNuRMÊÔÒxyxXX¯iéű[ÊéXOÔxKPyxgÚgÕÊìgÒéÅë¾ÒÔÊeyxdXìÊgìhRwÊgÕePyÍxMyMะ·½µ³Þ±eÊÒy:Kv"ìÊgÊÔYXPïwH+wÊgÕePyÍxMìgÒ´µ°µ½¶ËxLIïwXÔXÒxw#XL·¼¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 186

[OÔçXOÊ°¶¹º¬¶º°µ¸½´´Xx¾·¹°¶´½µ·y«eÒytR'ÊÕÊg[OÔçXOÊyÊgw!e±¶·¸ëµ»·XeRPw#XL½eÊÒgy×xXeDywXÕwÊÔyDÅ¯ËÅൻ½¶Þ±ePyéÊgÊÔéXXPgRLÕÊìgRÒwwxéXO¯éÊÒgèëg!×ÊìÕëÔÕÊÊÔgRL¯èg#¾ÕX#êÒg#ÊÊÔÊxPRéXODë¾éÊÒgePÒÔÒÊÔwPgéX¯ÊhKR¯êeÅêx#çÒyXDgg¾XOPeÒgÏX!ÒgwsOÔÒë¯XOPÒÔÊÔePÒÔÒìXPO±±±éÊÒggRLÕÊÊÔÒxìëÔë¯ePvgKÊÔxjXy"NÔÒwÊgÕ๰´½·ÞeRPeÊxÊÔìëìXÒ×ÔXegÅë¯êÒyXÔÔXMO[ÒÕÊÊÔêeÒu±×XéxÕ¯[ÊeìÔÊgg[ëwë¯×XÔestéXORìÊg½gxuMÔÒéXDÊÔÒXìÊgë¯eÊxeÊxÒxeÕgÊÔxÊeÍÔxvÊÔÒà´³°¼½·Þ±eRD"eÊx[X'êgKÕÊ¯wÊÒ[ëÒÊÔx¯eXÕÊÔÒ:gìÊg[Òප½·Þ¤éÒÊÒ[ëwêeoOë¾ÕX#XÔePgywÊÔyX#±xéXeÒ$ÔÒÔeOë½XOPyXxéÊÔXORÍÒXRÕÊම°¶·½ºÞ±[ÊÒePÊx[ëÒÊÔxw[ÊyXOÊ8PXÑÊgRvÍXORNI·¼¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 187

eRD"ÊÔÜxPOweX°¶¹»èXBLBBÊëÊÕÊeBëÊeB¯ÒgBBRBèXBLBBÊwy#BB[ÒwÊÔ[XBBBXBBBPBBBë½[gBBBeBBBÊxBBB±Òx2eÊxwH¾j"ÊÔÒxÜxPOìXGXBÒ[ëwhBBRBxBBéXBXBBPBÍÔxBBvÊÔÒ±eePÊxêÒxD"ìgBBÒwB[B#BBìÒgBw[Ê[ÔÒXBBÅÕÊÊÔÒxBìXBKBBêXBBBÅë¯ÒxB8BBBOBDBBÂePX~XLeëÊeìgBBÒw[BB#ByB#Bw[Ê[ÔÒXBBÅÂeX2[OÔYNÒxìXXGìÊgêXÅë¯ePMyOÔ½ÒgRyçewPR¯[Êu#wëÊะ´½µ»ÞÂeP[XÔÒÊÔjXXPjXD"w[#RÊÔÊÒÔeìÊìXBÒw[ÊyëÔéXBOìÊÔÊÒ¯êÒxBtR'ÊwBsÒhîXBÔXBKBvÊ±¶¸°µ´¾´»¾º½¸yBXÒxBw#XBLB±eXyyPëg°¶¹¼¯[ÊgÊeÊxgÊÔ×g¯vëg[OMà´½´´Þ±[XeÊxéXÔh8DPOÊÔëÊë¯[#RyXÔÒÊÔgMy"eൻ½¶Þ±[ÊêeÊëÒwDÔìëÔÒgêXRwÊgÂeëggMëÔwÕÊ¯[Êg#XëæXwéű[XègïwOIje¯hRjXR[ëw½[ÊYRg"#OËXÊ¯yxìÔXOR·¼ºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 188

à´³°¼½´³Þ±±±[ÊêÒgÊÒg¯ÕëgÊêXÒXë¯ÒÒgÊeeëÊeÕÊwÒxyÕXÅyëÒggMà´µ½´³Þ±eÊyÔëÒ×ÊêePPgÅÕÊjNwyëë¯ÒÕÊeÊygÊÔéXPgK["eëÊe±eXDyéXDÊìXwÊÔéXxègë¯ePyÊÔéÊÔëgJïwDÔeëÊe±eXDyéXDÊìXwÊÔéXPëgë¯wXéÊgëÊÔX[Ê8ÕgeëÊeà´¹°´·½´³Þ±ePyÒxXêg"wXÊÔéXDÊïwDÔ¾¸µ°¸´½´XxB«yNBRB'ÊwHxBXB8BPBOB¾¬µ´·¯´¼¼¯´¸µ¯´´¸«yXB#BÊgBMBwRBNXBRBBÊvgKBëvIBXBÒxBw#XBLB±¬¶´°µ¹½´éXRgçëÊ«ieixyX4ÊyXXhRë¬´´°º½´¶eëÊewtx°¶º³¯vêÕÔXûgegX¯[LRLìÊgൻ½·Þ±eRPeÊxxgQÕÊeëÊeë¯ìÔÊÒÊÔeëÊew[eeEgÊ¯èeÕg±X2jXÕÅïêÒXÅÊÔ[X¯×Xèe[XëÔÊe[ÊÔÒxçÒ±±±êe[ÒÕÊÊÔÍÊìÔXÒg¯y"èXPwë¯gf¯eÊåXKÊ[ÊgwwÅg½×XÔx¯gRL([ëwë¯ÒÔxys!jÅw¯wÊgÕ±gRL(ïêÔxÔÒÊeÒgë¾[XeÊxÕÊgÊgÊÔxw¯wPëÊgÊÔÒxÒXOÊ๰´½µÞ¤×XÔÊëeRÊëÊwëÔÊe[ÊÔÊÔÒxìXrg±¬´·XPx¾µ³½´ºy¾¶·°µµ½´µXx«ÊewéX4ÊÒÔxÔÒtR'ÊÍOXÒxw#XLÑÊgRvÍXORNI·¼»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 189

XÔyYf°¶º´eX×Êwe¯eP1eLeëÊewÊÔêeÅ[e[ÔÒXêÊÔÕÊçXwiéÅg¾[Ê×ÕÔÊ±Òxy2oÊëçxÒÔxéXeìXy4eLë¯Ògfy2ÊÔéÊggìXÊeyXIÔX±eD"yÊÔéXXPw[#RyXgÒÊeIY#gë¯eP1eLÊgLçXÕÊyXgwy#½eX2cÓ×ÔeéXODtXLÊÔìg#w[#PÊt¾[ÊéXDÊÍXR¯éXDXuQ¯ÊgLìÊg൴°´»½¶·Þ±[ÊyxÒg¯ÒÕXèëg!uQvÊÕÊÊÔéXÅwg¯ÒgRyêÕëÔjXXPìÊgwìÒg½ÒgRyjRÔÒÊÔÔÊÒgéXO¯wDÕXi¯eRPeÊxwÊÔjXÒ൹½¶·ÞÂÒgeÊxìÒxw×ÊyPëgÔÒë±[XÊeeÊh¯[Ig[XÔ±[ÊyyXgcÓuMÔÒ¯èXMÊwy#Êë±yN[ÊìÔfïwhPw¯ìÔÊhgM±[ÊcR#yXgcÓuMÔÒ¯[OÔéÒÔëÅX ¾[ÊìeÕÊìÔëÒ¯[ÊeëÊeePXxwwÅะ´½¶¸ÞÒxyjXD"[XÔÒYxyÊeyÕÊhguRXy[ÊsÒhtBR'ÊwevÊXwÊÔ¬¶µ´¯¶µ³¯µ»·¯µ¹º¯µ¸´¯´´»¯´³¸«yBOMëyxBûÔh[PBX PÊÔÒ¤¬¶¹°´¶½µ¶¾´¶°¼½¼y«·¼¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 190

èëÒë[#RtEéX4ÊìgRÒÖxxRÅåXPÊëw PM°´´ÒÊeÔÊjP±ÒëÔyèÔXQÖxxNBêXÒXÒh¯wRXBGÊw¯eIBnK!#¯éxBIOÍXMBg(:XgOByìÊg¯uHÊvX¯èxBìXRëʽÒÔfyÔÒêXÒX8vÊÔÒXÊ·µéXRXMèëÒËX°¶ºµ¯XããRëÊÔÒÊg¯éxX±eãìë8DX¯éXKRÊwãYLNÖxxãRůÖxxN[fãÔÒÕÊeãIëêgLÔXGP¶¹³[ÊÒgïêeBë¯ìÊêgÊfy½ÒÔëÅ[eyggRygBÕÊÊÔuHÊ[XQèXããLéÒÔëÅ[ÒwÍÔxÔÒw[DyeQBIêëw±ÒÊeÊÔgBÒìeÅÔÒÕÊ[ÊÒgtXBÔXGP»³vëehBRë¯ìëØXBÔÊeBÊ[(¯éXÊxBye[RBgìÊgBìhgBëêXBÕÔëéÒx2gBÊÒìÊgêÕXBÊZZZLUDQFDWKROLFFRPwBgB[ÔXBwuRBNBÔëÊÖeBLBËXBBBÕÊ¬¶¼´XB¶»·¯¶º¹XB¶ºµìXBêÔXBOB«éXBRBXBMBìXBËXBBïwOBgB°´±[Êêe±yÔXïwOg8#"°µéeOgÊgÔÒÊÔÒxéXQX¯ÔeBPMÊÍXxçXÒwëÒgRByÔÊgeeìgRQGÙgIBÔÒÒxQéX4Êyx"B¯éXxBéeOBëCPgBÓxKBtXBLÔÒ¯[ÊgBEïw#BXGBïêgBGRB[(ÊÒxQBwyXÕXB±eBXyéXBx±ÒÒgygRRJ×x"ÒÜX~ëÊ¯eÅyÔÒwÔxéXBRxNägEwwGvÊwyXPXÊ¯eXB2y[ëXLéeÅeeYxwÒxByìÔX[xDïw BPMëåXPBÊtO![ÒxBQ¯éXKRÊÖxBxRÅ[PBGNéXÕÔÒ±ÒxyyÊeRQhRëveg

Page 191

[XÔwyNBìXvDBëÍXBLXB#ïêeBPÒéXBÕXBïwÒX(ÊwwB#ÊëuBRNBÔëÊéÊÔXMBÕÔëÕÊygBQB¯éeRÔÍÔeBwl!wéxBXëêÒx2[BLÊxêXB±eXB2[ÊÒghRBgBÒéX´¸³¯êXkB"±ÒxDÊÔ[IgäìX×ëÔËX¯êÒgYRgyXxyeÕïêxRçXOÊwÊÔÒxéXPxOvgQ¯wÊféXRPgQBÍXXM!ÊìXÔÒyXÕÔëwÒxBÍXXëg"ïwX¯ìëìÊgÕÊìëgR¯X2vXeRN¯éxXBÚgKÒX#çXÒw±[ÊwÊÒÊëyeBÍXPgOë×ÕÔëwÊÔéXÊxweoÊëwxBÒÔxBìÊwÔÒéXPBwwXBBR×ëÔëêÊÔë[gBÍeBéXPByXBxËÊÒÅëCPBgBÕÊ¯êeéÊÒgìëÔeIBÕÊwMN¯eÒÊÒy2éXDBêXXgBÔÒ[eìÊgyÔgBÒXQPw¯éXBPXÔÒ[gBìÊgBB¯ØxBEBB"BCÕéeBBRBPBBl!BwXBBÊ¯eBÒgBByyXBBwXByXBBgBuBÊgBìÊgBBÊg}XBIeBPBÔÒîXLBNBGéXBDBÊ±ePBBXBy¯ÒxBêeÜxBP5[BIgBìxÕÊwByeÍXBPBgOBêXBÕÔëwÒxtÒ8BOBwXBPB¯eBÒgOByhBRBgBÕÊggBÊÔyXBxBÍÊÔXB"BÊwMBNB¯êÒxBBÒx8BÕgBÔÒyIwyX#éXBOÒxëÔÒéXBÒxQ¯ygBÕÊ±ePBgÔÊgìÔÊxXBë["mÊgÔÒèXB'Êg¯ePBXBwBÊÒ[XBBéXDBÊwhBRBwOBÔÒweBÒxBtXBëeÒgByéXBDBÊyeBÕ×ëÔÕÊeBRNBLBìhRéXOvÊ½eXy2yXgKRBéëeyQÊèXMÊw[#ygy±ePBXÊÔéXORāÒëéXPOÒ±eXÔyÍXÊwÊÔéÅìeIïêÔëÒw[ÊwÔxgQBwçxçXBÔÊePBX½ÒÔÊfByjX2wÊÔéxBXÔXBMÅÒÊeÔÊwÒÕÊÒgByyXÒÊeBëÔgBÒ[ÊëÔw¯êePB#xBéxX¯eIçXwXÊ±±±uRBNÔëÊÔÒÖxxRÅÕÊêxBMXyÊgfëiNgìÊgByXgéeÊÔfìÊg¯wXB]PìXìÕX[XPër!BXBêxBë[ÊÒgBÒÔÊxBgBÖPB±["BgBéXBRBxBOB8BÕgBwëeBBêeBRBDBgBÕwÍÔeBeBPB#BÕÊÖPBmxB¯ÒxBïwxBwuHÊ[XQBèXLÔÒçxB[ÊÒgXÊÔÒxBë[DMÒxBwDeBRIBwÔxwwÊÔèxBìXRëÊëÒëhBKRÍXBeLw[B#ygBy±±±[XÔÊggØxN±[ÊÐgGwXRìXBêxRëgMKÕgçXOëèXBO×gfwMNêÒxyBXxéeOXéXÒxQåXBGÊÔÒXQPgG°´¯ìÊwXÊxÒe)ìX2ÔëÒ8PÔÒ±ÒÔXy8gDèxBÔìÔXëePywÊÔÒxìX±ÒxêeXÛxK![IBgmxwÒxQèxÔ±gDRwëÒxyyP°yxyf8ÅswtewMN¯wÊegÔÒyXIèxQKwxRgÒêxQÍÒXêePÊxBuRNBIëXBPÔxBHPBwdÔX[BÊëÔÊÔÒxËXBäe¯[BÔéÅgÓwyPBéXBXÔÒ¯éXBRXBMèëÒËXBïêeÔXB°µ±ePyw~g¸³´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 192

ÔÊÕÅëw PM±±±[ÊyQwÊh¯[DÕXÔÒ±eDygMDgEwRN¯ÖxxRÅ±è±å´¹¼çXÔÒ´éXRXMçëÊËX°¶º¶ÖeLéXBMwXB¯yXB#X±eBuRNBÔëÊèÕXtRB}ÊgÊwRBN¯ePByXgBMDBXÖxxBRBÅÔxFwÕëÔgÊÔy4eLéXéÅìëÔgwÞwRBéÊx¯éÅ1XO~ëÝÊgNB¯vÔÕêXXg¯êÒXQXQXëêÒgBÊg¯yìXÕxBgG¯XBèX¯ÍXIBXéeXBDÊwÚxgBäëg¯àeÒÔëÅyeBëÊeÔÊhÊëëêgLw¯vÊgêë±ePMÊÔeIìXB2ìëÔgìXyxëvÔÕÍXPR}h¯wÊÒgÊÔéXÕgBëÔXBRB#ìhBgBxBÕÊièX'ÊgB±eBÕXB[Ò[XBywÊÔyXBQPBìXBwPBR BPBëXBQéÊgB±[ÔÒx8Õgw¯êÒgÒxXÊÔwOvÊ±ÔëÅèg[XQyéXP"éeÊÔX¯gRBJìXBRÊygBçXOÔÒoBÊëy#RwRBXÔëÒhBéÊÕXgBêeXBgÖxRBxxBÊ±ÒhRBygyÔxB±è±å´¹»çXÔÒ[(ÊÔeIeÊxyXBxéXÒXXePByXPÊÔìÊwINéXMéÅÔÒ¯gBQÍÔXÕÊi¾eXDyëgBÊÔ×Ôx¯ìhgxë[xD±ÒgRÍÔXHÕÊigäÊgEÊëèxstRBMDèëhgyPByXgjxBëgONgÊgBÔÒ¯êXÒXiÕÊìÔXBRB#BB±eBÒxBB2ÔXBBBÔyXBéXBBgBrXBBGBXBB[ÊïwOB½ÒxBB2ÔÒXBÊÔÒxBBØXBèxBBÔëËÊÒÅyÊÔ[ÕëÔ¯êeBÊÔfyXBgBX[ìÊgBëePBgBfBÕX×xBÅXÊÔêXByBf8BÅ¯tR}ÊgBÊyPBgyPÒXBgyPRÊgBwÒxQìXgBQëuRNÔëÊwB¯yXÔèXRmxBêX8POB±ePXB[géÒx2[gBy¯ÖeBÔÒyXBgBuÊgBwxBgBëyPBBxìXByXBgB1gB(¯wXBBRBèxBÔ:gBfBëæxcÓ¯XB[ìÊgêXBBÒXBëêXBXBgyXBgB¯8eBLëeBBIéÒgBi'¯XBvDëXB[ëygBywxgBë[X'wxBgmxBÒxéÒxBÅ¯éÊg#B:ÊfByXéxB"BX¯i'ÍXBÊxRBrXGBwiéÅg±ÒgB[XÔ[#BXywwBÅg:BXXBÔë[IgBèXMBÊÕÊ[NKBèX'ÊgBÒxëgONgÊgw¯ÍÊÔxBÒvÊìXFÊwêX±eByûgwèxM!Ògy2tOBêXÒXéXggyPBeBRÊÔxBÒwÒxBQìXBgBQèXBOwë[XBOyXBÔÕXèÒgBoRBOìÊgBë[xÍXBxBM±Òx2ÔÒXÊÔXgQÕÊsgÔÒyXgéeÊÔféX4ÊìgRÒ¸³µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 193

ÔÒÊÔìeë[xBRBéXBDBeB¯[KByægBÊÔ[IgBwiBgyPBIB¯èxBÒÊgBÊÕÊìÔXBRB#ÕëÔÔÒ±exyKB"ÒxBìXêXBXPBÔÒwePBÊÒéÅgÊÔtRB}ÊgÊyPéXBDÊ±eBÒÔëÅXw8ÕgBêXBXgBìëÔgBÊÔìeRBNvgBêëgBMêXB¬±è±å´¹ºgBXBÒ»«´·¸çX#B¯xNB#BêXÕÊuÒhBXBÔÒëXwBXìXBÔÒtBXLB±eBwBÊÒXBgByXBêXBBXBgBuRBNBÔëÊÔëXB BìXBgBQBÔÒë¯ÒÔëÅXBwjÅéëÔÒwéÒgêÔXÕÊeI¯ePXByéXÔÕXwÊÔyÊÔxìXËX±eeBRÊÕxyÔx"vÒXR[IgBwÚxgBìgBÒïwBxgBXëeBQÕÊìÊw"B#By#ÒhBwyÔxÔÒ±eByêeBPMBÊÍÔeBo~xBÔÒwéXBÔÕXB±eBÒgBByûgBwèxBMB!BêXBuBRBOBEBrBk"BéÅ¯eBBy[XBwyXBXBgìëÔgB¯êXBµ¸ÕëÔ±eÒgBywRBPBÊÔÔXBXGBtRB}ÊgÊyPBXBgQBÔÒêXgB¯eBÒxÊÔÒxéÊgB#wyXBÕ¯êXBéXgBrgB±eBeRBÊÔfyyBXgB±ÒxêeBXBPyNBêXBBXgBìXwèXOéXBDÊêÊgBOwBëeeByêÒgBûgw¯éXBDÊéÒgBwÒÊÕx:B"ëÅÕÊi¯eBÒxêÒgBwPB±±±eeywD¯eÒxêÒÊÒèX'ÊÊÔwPtOwyX#ëéXMÒhÔÒÖeLéXBDBXÔÊgBLBÊ½wNOÕÊeBÊhÊyhBRìgBÒÚxBGÔÊÕÅëw BPMÕÊxBN5gBxEBvÊw¯éXRBXMBèëÒËX°´±w"R#èXÍgDëjRuÊgÔÒéXÒxQìÔXÊ[gëeI[ÊyXR-ÊÖx}ÕêXXgëwO# ¯æXPDÒ[X[XÔìXPIwyÊÔÅ[ÊyGÊwìeRNvgêëgMÕÊÔxHP±¬eXyuROtIìÔxÜxPÊËÔ¯éÅçÒXI«ÒxêÒg1eL[vÊwÊÔuRNÔëÊeIÖxxRÅwéÒggìÊg¯eBPyÍÔXBÊÔeIBìëwyXPB±[ÊwxtXeBPyèÊeÊwÔÊÒÊëÊÔwDBRuêXBwyXêhBRÊ°µeÔywXÒxìXXÒÊw[x¯éÅÕÊeIXÊ±¬¤dÔXBÔÒ]ÊÔiìgÊ«ÒxêeyQyNyDgMBDgÊÔÒw[ÊyëÒïwÊhw[Ê[ëÒÕÊyOB#B)¯ÒxBtIBéXBOBXBìÔxBeÒÕÊwBÖx}Õ±ÒÒgByByBëÒYfBwçeBìÔxByÊgByXBxBwyPBIBveBtRÒwBèÔìÔxÊgBBÊyBXBÒxB±ÒëÔyÔXBOBDBÖx}ÕÕÊyBO#B)hBRBéXBGBNBk"BygBÕÊ¯eBXyYBÊëigBgéÅÍÒXBB8OBÔÒhRBìÕëgÊìXByXBÒxë¬´»°´½´¶wKBXMB±æ±Ô«[ÊeÍëXBKBìÊêgQB¯ÒxXBx[RB!RB#ÔÊÕÅëw BPMByXʱeÔÊÒÔÊgqÒÔéÊeRQ[X ¶»°µ¼½µéXRXMçëÊËX°¶º·¯éÊeÕgêÊgOw¯yeBÕìÊg¯eÒx[ÊeBìÊgÊëyÒgOçÒXBePXwÒÊgBÊÕÊìÒÊeI¸³¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 194

ÕÊìhQ êëg±±±ÒgByyPRBPéXDÊìëÔgBXy"eBÊgÕeeÊgB!yÊÔéXDXBwNëéXÕeêÒXÅ¯êÒgXBgXQÅtXBLÔÒ[ÔÒÊÔÒxìëÒÔÊëeRBÔéXDe¯wBÊÒgéXÅYRBLIwjÔÊïwÊxÕÊ¤exÏÔX¤[ÊyXgÒ½ePKBÊÔXQÅ±ÒxÔëwNOêevÊw[ÕëÔéXOÔÒXwyOMÕÊëeuRÊx"ÏÔXX½ePKXQÅvMR¤[XeÊxÍX'éXXëeRP[XÊêXoÊëwNOÒÔxBCÔÒyéXÅ±ÒgBuRÊxB"ìëgBR[ÊêÒgBÔÒX[B:X[BgyìÊgêXBwMNB¯eÒxBOPBìePBgBPéXBDXBêÔXJBÔÒëêÒgMBËXgByBP¯êÒÊeBÊÔwNOBdXvMBR¯eBewÊÔXXBOBweBeXB8BÕëéXBOBÅ±1xÊgBfBjxByÔÒÔÒÊÔûgByBOB½eBÒgèʽeeBXBDBìÒxBXBwÊÔwOB¯êÒgBwNBOBéXBDBÊg[BÕëÔÔÒ¯jBÔÊêëgéÅ±eBRBPByærXB±eygKÔÊhwYgéXewDÒÊeI±éXXÔXëéXÒx¯éXÕ¯éÊÒg¶´°´»½¹éXRXMèëÒËX°¶º¸ÔÒÊÔëÊ±Òx8BBÔXRB#BìgXBXBêÒÔx,XBìÒgB¯[IBgéXB-XB8B#B"ÕÊyBM¯ÔÕXBIBNÊygBwëÊvMBRB±ÒÔxB"BBæxB[xBÕÊXBeBPBBBXBÔÊÒÊë¯eBÒxBDByÔëÕwÊÔjBXBÒwyXBw PMt!wgBXYRX¯×ÊwOLBéÒgyÕÊi¯ÒÊÒycRg8BPyeÕwÊÔwÊePBOÊgéÅéÒÔxwwÅéÒÕi[XQ¯ÍXRwrBDgXwwyX#yXOBePXw[ÔÒ¯ewÊëÔ±eÔÊÒÊÔ[ÊÜxP5ìÊgÒgvÊwÊgÕ«¯êeRDìÔXPwÊÔëÊ¯ePBÊÒÍÔXHèÊgæÊÔxvÊïwRQgwyX#ëÊÒxwìÕX BìX[xeBÒÔxBÒXeÒgBYRgÊÔìë¬[ÔyBÔXODBwPgÒìXBPÅéXBDʱ±±eX2yXg[xéÒÔxwgXHwÒxyXXQPëeÔëXR¯eXêÒgwRQÊÔXQÅeXLÕÊeI¯hRéXÊxwÊÒX¯[#Rw#XéÒggXH¯çXëvvÊÔÒ½[KëÊXʱexBêÊgOBÒxïwxBw¯[ÊwgBfBÊÔéXBXBRèxBÔ¯yXBÒxvÔÒÔÕXBINBÊwvÊÕÊéeBveëÒxeÊxyÊgOvÊçxB#¯[ÊêeXyXwyeÊgOnKBìÊgvgXHëvìXG¯èxØéXRÒÅgBKRÕÊwXB#ÊgÊy±eBguÊxÒxBìgRìÊgÊÔyBÊgyëCP¯YRBgyeÕéxPÊgÊw[ÊtRÒ8OwÂèhgçXIÔÒX[ÒÕÊêeÕXêÒg¯[#ÊxuÊxwxÕÊyKBgBïwxB2éXBÊxìÊgBëÒÊÒuBÊxBéXDBèÊyBÒÔx,XBÔÊëÊhBÊÔÒxB¯1xBægB[XBQBXBÊÔ±[ÊfuÊxìXg[IgÖëeëèÊgÊtXèXMÊêÊÔÔÒÊëëwXNëÊÒ¯ÔX"ÊgygéX4ÊìgRÒ¸³·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 195

ÒgywXwyXÔÒ¯ûgèXPw±±±[ÔêXw PMìxwîXORL#¯éXP"vÊÕÊigÕvMR¯uñgBóûgÕÊu#BÊxyw[#RBêeRxB¯[ÊÖeLjÊÒYXBweëÊegB½[K[ÊìÒXXèÆxuëÔÔÒXwgB~vÊéx¯uPytO(jxBu#ÔÒÊÔêePDBìXÒÔÒ¯Xwg~ìÊgXQPw¯jxûgÔÒë[KÒëÔeÊÔyeÕëÊYRBgve±èÔÊÒeëÊeÕÊwyggXwìXgBÊÔ[NBRBFBÕÊyeBXBÒXBwìÊêgBXBëÍÒXBÔÕÊyLBDBgB¯[Ê[gBBÊìÊgBwMBNBéXBÊxB±[Êf[Êg¯ÒÔÊeÒxëìeÒgësXQÅ[!ÔÒwXÒÊeëÔvÊygIqxÊo±eÒgÕXÅrReQéXOÕÊéÊeRQçXOÊwËXBG¯ûgBçXBÔÒeBRBQBwY#BBPBÔXBBKBwyPBIBveB¯8B#BehBRBBÊÍgBBçXBÐgBXBXBÒÔÊÒìÒXBLBÊdBÔXXBìgBBOBïwÊgRBy[ÊëÔXÒxBw#BXLB±eÕXBywB#gBÊÔéÅìeUBÕgBwêeÔXBìXBgBR#BKw[ÊyBLDBgëÖÔÒìëXBéXeBPBÊx±¬´º»¯´¹¸«yìXRÔÊìX$ÔìeÊÍXReRʯéXRXMBèëÒËXïêeBP#xB±ÒxéXÅìgÊ¯hBRÊÍgByXéXBÊÒÍÔxwéÊeBRQwÚxBgyXKBÍXÊëÔm#ëÐgÖxxBRBÅk"BéÒÔëÅXëæXBPBDBÒìXw BPMBsÔXBÍXMBcgBDXBw[ÊYRBgveB±ÒÔÊÒy2èëgB!yBP8BPBÕÊÊÔÒxÖXÊ¯sRB±ÒÕÊÒgy×gB#[KBëÔÒXsûgBÍXBR}hB[ÊëÔw¯ÍX-XBMwyDBX2yNBMBéeRBD"BXë¯wPB!ìëÔwêXBÒX½exy8PêXwûgÕÊjRèëÒÔÒÊg±ÒÔÊÒwDÔ¯éÊeRQwY#PÔXKÔÒwKQyfìXwDeÊÔÒ[ÊëÔºéXRXMèëÒËX°¶º¹ÍXRBìÊgÊÔXB¯éXBQêXBÒXBvMRBìÕXByèëg!ByNBIyeBÕÕÊÊÔXBx¤ÔXBMBXBPìÊ±ÒgeÊxêeÕêÔXëÒìeʽ[K8Pìëw¯eÊÔfyXgéXÊeìÊgXÒÕXeXLÊÔ×g#vgéÊxwÒxêeeQIêXìxÕÊw¯ÔÒXi¯èÒÊÒgRBxwçXwëèÒÔëgBuÔÔÒêXwÍeÊÔxBwv¯X2uÔvgB¯èg#ëgP8ÕëéXOÅw¯èeÕgèÔÊÒXPOxÕÊ±ìÊêeRÔéÊwyÔyPwXèÒg[RgëwfJ¸³¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 196

ÕÊÊÔwOeëÊewéÊeë¯vêÔXH[XQÅÔÒwwÅggeeBtM8BOwXBéX#BÊt#ÔxBGPBROB¯ÒÔëÅÒxëwRBÊÔÒxBëxBÊgBfBÊÔûgBB¯ÖÊgBQBuRBāÒvÊÕÊ±[BÊêeBÅ[OÔéXBÕÔÒéXBÅêÊgBOwÊÔxBXB¯êeBéXDB[ÊÔÒÊgBr±/XReëÊe½eÒydX8PuKg#ëìÊg¯[BÊêeBÕweBëÊeB¯XBYÒTBëgBKBRBìÊgBgBÊÕÊÒx8ÒXXgÒÔX¯[Êêe8BODXwRNìÊwH+[#BBBìÊëgBBBgBBBìÊxBBBBvMBBBRBBB±eBBBBÅeBBBÊxBBBÔÒyBBBBÅgBBB8ÒXBìëÔgBÊÔÒx[ÒëÕÊgBKBRgBtXBìXBeRBÊgBwRBMXBÊÔÒxB[QyB¯ÒÊgÊvgBÍgBGXÔePRyÊÔhRwOBë[ÊÔÒXìÔXgwwìeëÊeìÔëÊÒÕÊÕxBPwÊgÕ¯vMÕÊÔÒeëÊeËÅÕÊeëÊeeBQlRBw¯yxBy'ÔëÒÔÒtOB(ÕÊiXQBÅ¯XéÊÔÒÊgÒÔxBÔÒXÊ±ìÊwBDBÊÔÍgMrwÍÊÕX ¯eBëÊeìÔëÊÒY#g¯xyë±eeBÊx"sDhgweBPxyyXRgXwÊÔèÊyeÕëu#gXBYRXw[#PÊÒxByvwÚxgwwÅ±eyÊxBtO!XèxBw[B#ìeBX#BgBHìÒëÕwXBuÊxBywX#BOBNBeBëÊeÕÊëuPByægB.ÊÔeèXBMʱ±±¤[ÊeXQPëÊwyPäÊgÊXeÒÔxyX[REëYRDëÕÊgÕÊÊÔxëêÒÊÒéXDÔÒyOQjBL¯ÖxxBRBÅÔÊÕÅëw PBMÒÔxBeRBQïwgB)±ÒxyeBRTBûgÕÊeIBìXRBÒ×ÊÒX¯[ÊgBwX BPÊÔÒ°´ÍëX#BvMBRB¬¶´·«eBPBXBy[IBgBèXBMÊÕÊ[BXÊÔÒÊÔÒxBìÒXB[ÒxBQBìÊeQB±eBPByXBKBÊ[LRBLBvÊgB:BXByXÅäxDBMBéXDBÊgBeBëÊeÊfB±¬¶´¶«[gByÔÊgBÒXFBÔÒéÒXBÍÒXBIwÚxBgByBPìXBwDBeBÊXéXBDBÊyPBRÕ[xBgBÍÔxvÊÔÒ±eXBÔÊgLBÊyXéXQBvÊÔÒ¯gÅìXQBXÕÔÒìë[PGBNweeBPÊxeBPêgQBy"BxvÊÕÊyXBPw[XBvXuPBQBÔÒeëÊeBìëÔÕÊÔëeBéXBDÊéXBOBRāÒwMBRBXÔÒ¯ÒgBeBÊxBêeÕêÔXBëÒ¯[PBGNBvÊÔÒ[gBìÊgBÊÔXQBÅeBëÊeûg¯YRgvBe±[XeÊxBrL(îXPBR¯éÊÔXMBÔÒìÊg¯¬µµ¶«uRBNÔëÊë¬µ³´«tR}ÊgBÊèxìÊêÔXIBÊhRBXÔ±eBePÊx±ÒgRyÒxwÊÔÍÊÕX tMéXDÊéXORāÒìÊgwéÅçX¯[ÊgfXéXXyeÕwéÒXQèXïwXwéXDÊìÊgwéXB4ÊgBèeBBLB¯[ÊìëgBBÊìXBÔëXBXBBeBxBRBBÔÒwhBRBBXBBÔwéXBB4Ê½ÒxBêÔXBÊeBBXBuQBBïwBMBBëÒw¯ÒÔxBvÊÔÒ°µ±æ±Ô«eBgBêxBNByQBÊïwKBXBMByIBRBBtRBEBBKBéÊxBPBwéXB4ÊvÊ±[ÊêÒxBûgBÕÊeBIBwNBXBXBBéXBÔXBÍÒXBIByBÊÒëXBéX4ÊìgRÒ¸³¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 197

éxBÔçXBOBÊ±æ±Ô«eBXBwBgB[ÔXBw¯[ÊhBRBXBBBÔïwDBeBÊqXB"BîXBXBÊwyXBxBÍXBgBBHBÕÊìhBRBwéÅy¬¶´¹¯¶´¸±¬¶»¶±æ±Ô«eXyÄÊÔëXéXQgw[ÊìÔx¯éX4ÊêÊÔÔÒ[X ×ÊÒX±¬¶µ½´»yçXRÊÒËX°µ´¹¸çXÔÒÖxxRÅÔÊÕÅëw BPMïêÔëÒÔÒÒxQèxwBËXGÒxyN#èXBRuMÔÒ¯éÅyNItMB[(¯yçXRÊÒËXÐgGBÊÔÕëÔtX#BuRLB#BgRBÔxwweBÒyÐgÊÔÒxBéXgBQyeBÕÕÊePByNÊgB¯ËXByÊëÔj"BÔÒ¯êeÔXB±è±å±ÒÔÊÒyèÊ¯êehgèxgêeÒÔÊëÍXDXÕÅëY}XEéXXÔÒÊÔeëÊe[PGNéeRÔÊg¯éÅìÊwKXMçxEÔÒ±ÒÕXyçXOìXÇÔ[RgyÊeNéXBxDRePBX¯ÔXÔÒÔÒéXDÊw[ÊtBXìë±exyêÒÔëÅeRBIwgEeBxmxjëÒwëçXBRÊÒ[OMåxBXyBOMBéXDBÊw¯tOvÊ×ÊÒXBweëÊeB±¬¶º¸±æ±Ô«eÕÔëyÜXBPBÊ¯ÜxPB5ìXÊfBéÒÔxÕÊXBQÅvMBR¯eBxÔXFÊwyXBxBDR±eBÊÒgy×xBD["BÊÔìëwePBRyyXÇÔgBEeBx8BvÊÔÒ±eXBgyXBGÊtXBéXxBDRBïwRN½ePÒyÔÊgçÊUÒÔxÊÔçXRÊÒÊf±ePXyhXéÅèxQKæÔÒÕÊëËÊxgRIÕÊexyµyçXRÊÒËX°¶ººvìÊgÊÔ×gRIBëèÊêeÒwÊÔyÊxyÊxyxXBÅ½[K¯êÒgËXGÊÔçXBRÊÒêXÒXwëéXOBRBMBweBBNyêXBÒXBwÊÔìÕÊÔ½[KBëÒÊÒËÊxBêXBÒXÔxBFBwçXBRBÊÒÂyXB2éXBRéXOBÅÔÒyÊeBvMRB±eBPPBtêXBÒXBìÊgÊÔéÅeBPBÊxyéXBOB PBwëéXBRBx BwëéÊgBëÒXêÒx2èÊeeÊxoÊëgÅèXBÊÔÒwÅÕÊÊÔêXÒXgEBexëÊëeXByÔÊgÊqXw[#±±±[Êë[XQyéÅyePDÔÒwûÔhçXOvÊëÒxyORHçXOsPÊëìeÒyêXÒXìÊxëêgLÕÊjXëÕXëwPRëkXBìÕÊçXOvÊg±eXBgxìëÔjR±ÒxæXPBxéÅgHPë±ÒxBtÕÊìÔeBBëvÅÕÊìÔeBBjXBBìXBëvBÅÕÊjXBåXBBë¯ÒxBB$gBÕÊjBXBéÊÔëuMBBÒgÊÔXQÅëÒÕÊÔçXBOéÅ8Në8BPÅìXìX¯êeBÊeX[ÒéëeyBPXìÒx2yêeBXDXQÅÒX¯êeBÒgyX#BXvgêXtBëeÒguXëêgBLë$gëtëvÅêXBÅ±[X¸³ºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 198

ëeÒgByOBRHBêxB¯ÒxêÒÕÊÔçXBBOwCBPéÅë±eBDB[XXBQBÅ[QBwyXwÒgBéXBPÊÔ±Òx2uRÊxéXRêXÒXìÊgÊÔ×gRIë[Ê8OËÊx±[XgÊÔéXQyXOw[ODëÍxëÔÊeBÊë[PGBNXéXOBÅìÊeÊgÕyB#éXXÒXBêXÒXx¯êXBÒXìÊx[BÒwÊÔÊxBéXBgëÊgB!BÍXBÊxBRB¯eBÔÊÒ[xBMBèÒÅyPBwyXBgBÔÒë¯[ÊêÒÊÒxB±y#xwéÅ±[ÊêeRÊÒgmN#XQÅoROgÊÔxëêÒx2uRN#gw$gBÕÊgBBÒyx[BPGBNBë[XBgeBÊxBxBÕÊg[B#gBBÒyBPGBNBxBÕÊeIBëëÒgÊÔhRwOvÅÊgÕ¯ÒxeÊxìxBvÅtèÔXQ[PGNë±Òx2eÊxB[PGNéXQyXOeÊxègBëÒgÊÔ8ÕyBXOhBRéÅéXPBOBePyègBÊÔhRBwOvÅwéXBPi±ÒÕXyègBvÊéXPBOB±ÒxvÅÕÊìÔeBëgêÕxBtÕÊìÔewìeBÒÊÔX[DBÊëXBìXwéXBP±[XB±±±eeÊxu#LP[PGNvÊëÒx2eÊxXgÒxDtÊÕÒXÊeÊXwÊÔyPBGNXéXOÅìÊe¯éXXÒXvÊèXÊÔÒ[XeÊxËxNJ¯êÒgBÒgÊÔX[PGNéÅyXBOwMN±eeÊxB"tLPgÒyBxw[PGNvÅ¯êeÊeêxÕÊXB[ÒéëewìeÒÊÔCPBwéXP½eBXeÊxÔÊxBÊÒXÊeBÊX×ÒxëÒxyoÊëvÊÕÊeIwBÅÕÊÊÔêXÒX¯uRBHìÊe8BPOB±ÒgÒgÊÔëêgLBëtë$gëÒxìëÔwBêXÒXBgBEBeBxBBêXBBÅ±[Ê8BLB×gBRBIBëcRB!BËÊxBi±[ÊwBXBgBB"BÊÔçXRBÊÒêXÒXBë±ePBÊÔfBëÊìÊgBÍXgBGëXBÊeBwÒxgBgÊëÒxB2êeB ÊÔçXBRÊÒ¯êÒXBBÊÔÒ¯[ÊÔÊgÊqXBëéXXBÒXBeëÊeBëéXÊeBìÊeB¯XOBìÊewByÔÒw½[KB¯êÒgBËXGB¤ìÊêeÕÊÔvÊqDgÔÒXxwéxëÒXëgB!±[ÊêXBÅêePBÅÕxÔgBëÊXQBPBë[ÊyOBMwxBgwOBDBgXBMBìÊe½eBëÊeyXBI½yNyXBÖÔÒ°´ÔÒtIwÊÔXBwDeBÊvÊìÊêxRBww¯êePB#xB°±[ÊwIBRBGÊÔëXB[OMBçxEBÚg¯[IBg[XBÔ±[#BRìÒXBRhBìhRBw PMÕÊØXìÊwPwìÊêÔXBÊu[Ò¯X PÊÔÒXÅÂ[ÊêÒxXB ¯yXxéeOïêgBGRéÊÔëÒÔÒêëwéÅèX'ÊXÅÂ[ÊêÒÔëű¬¶º¸±æ±Ô«ÂÒÔxy2uDwÖxxRÅåXPÊëX PBÊÔÒ±ÒxyìgBÒvhBXyMBw[ÊyXìÔxBÊgBÊÕÊtMDBìgDBdÔX°±ìgDdÔXBëeëÊeB[PGBN°µu#LP¬t«éXRxNë¬vÅ«w#XGéXR[XÔgÊÔÒèX'ÊgwéXRXxëéXRÔX¯XÒX¯éXRNXB½ÒgèXXQÅÕÊygÕÊéÊxyÂeÒycR~xwxÊÔgDÜxy ÔeçhPêeP#x¯y"ÔXïêÒgDvÊÔÒ±ÒÒgyëgONÍÔxBwwìeëÊe[PGBNÕÊ[#ÔXBuéÅwePRByÊÔìgÒ[PBGNéeRBÔÊg¯uQNBïêeP#xB¯éXÕrÊÔÒXÊéX4ÊìgRÒ¸³»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 199

vÊìÔÅ½ÒgRyÍxtR}ÊgBÊèxyPeRBÊ¯eÔyePÕëgRBgHwyXxBéeOwyXÕÔÒ±ÒÒgyu#B)eëÊeèx¯tRB}Êgʱ8NìXXX[ÊyxæXPDÒìxRÒÍÔeÖX#BÊwxB8BOBhRBÄXBRBBÊ±eÕyeBëÊeBÜxBxBÊYg[BPGBNBéeBRBÔÊgèëÊeBÖXB#BÊÔÒ¯ÔXBwKBXBMBïêeBP#BxB°¶yPBèxBwÊÔyXBjXBÕÅXBeBÒgByèÊwyXB×ÊÒXBÕÊeBIBwNBXB[#BXBygBÅìXBéXBÕéXBDBÊgBHBw½eBÒgBywçëÊïwXBÔ«[#BÕycRB#BÜxBxÊYBg[BDÕXBÔXBHBBÊÔÒhBRBy!BRB#Bt#B8BB#B"±eBRBÔyÊgB¯[XByìgBBtRB}ÊgBÊeQBÔÒÍX'ÔXBHBÊïêë[RBxBE¯éÒxBÜxxBÊYgBÖX#BÊvÊ±¬µ°´½´éXBRMBRxBXB#wèëÒïwXBÔ¾´»°´¶½·éXBRMBRxBXB#±¬µ³ë´º½µµwKXM¾¶º°¶¶½´¶ig±æ±Ô«eXyeeeQÔÒy!R#eRÊërRÍÔxwÊÔXêÒÊÒvÊvxyeÕìXwPygXÅÂeÊwÊeÛxK!ÊÔÒx×ÕÔÊyXO¯åx:ByfìXêÒÊÒXÅ°·ÂXQÅ8ÊeÂÒÔëÅy2ÔÒÕëÔwT#gEexéxPuRH[ÔÒvÊ±[ÊûÔhyÔÒÒÔxÔÒËÊx½eÅygéÅgRIïïêeBQÕÊçXRÊÒXQPwePRyyÊxgBÒÔXgEexXéX#ÊïwIXÕÊexeOÊÔeëÊeBwyXÕXëeÅyÔÒyÊxRÍÔxwêX±¬´¼¼±æ±Ô«[ÊêXXXBO¯ÒÒgoGeXw½ÒÒgyÒg¶³°µ¹½·yçXRÊÒËX°¶º»½[K¯êeuNMêXÒX¯eRÊgytXÔÒyXÒXgEìXëÊ¯êXêÒÕÊëÒìXFLÊÕÊeIXBPBÒxBç[OBBDBëÍxByXBBÊxBw[PBGBBNBïwXBìÊgBÊÔéÅvBw[#BRBuRBBHBtXBvÊXBBÅgEexêXÒXìÊ½[KB¯êeçÕXéXOÅÕÊìÕÊëÅwÒxêXÒXéXBÕgÕxPv"vÊÂèÊêÒx2XxBvBMB#BëeBÊÔeBPÊxBèÒgBéXBRBÕÊÊÔxBë[BÊwBfBxBÕÊ[PBGBNBwÒxBywBKBxBwgwÊÔéÅëePyyÊgOMéXBRÒÅsX5gçXIÍgBFwyÊeX±±±ÒxeÊxBÊg!ÍXÊxR±±±eoÊëgEexggÊvÊ[XéXOÔÒ±eÒyeÊxyw±[DÕXÒxìXgwjNLÊf¯Òx2jgÊÔëÊëÒÔëÅeëÊewìëÔêX¯uKçXéXXÔÒyQBPBéxBPBw¯[BÊêeìÔÊfBéXBRBPBgBBMBìëÔgBw8BgBDBìXBìÔxBÊgBBÊÍÔeBë[OBMBw[ÊyPBIBéÊeBgBÊvÊ×ÕÔÊvMR¯ÖxBxRBÅÒÔxìÊg[ÊygBÖÔÒvÊ±ÒxyÔÊxBÊÊeBwéX4ÊìëÔgÔÊeBXÍÔeXBQPë[OBMXQBP±ÒÒgy±¬µ´·¯´¼¼¯´¶º±æ±Ô«[ÊÛxK!ÕëgÊwX音¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 200

gEDNéXXeBIyBOBRäëgBXÒÊÒÔxBÒ¯ÒxBêÒÊÒYRBgwyBXBR~ÔÒìë±eBRÔyXB["BwgEBDBN×gB#¯gBEeBxBÕÊeBIÕxgÍXONBûÔhÔÊxÒìëÔgweÒÊÔyBÒéegX¯×xëjRBèXPw±eÔëXBR¯Òxwg[OBRPw×ÔewÊÔuRBNÔëʽ[Kv"8PçXRÊÒi±ePgRIÊÔéÅ¯êeÊxÊÔwx[#ÊxéXxDRÕÊsR±[Xy¶³°µµ½¸yçXRÊÒËX°¶º¼XGB[OBDBëçë[OBHë[BPGBNB¯gBEeBxBBÍÔeBwyXBIìÊeB¤êXBÒXBìÊxXBÊéXBgBBëéÊÕgBëÊÕÊXBBéXBBÕëXB[ÊëXBBèxBBoRBBOB¯ÒxBBêÒÊÒëÊwwyBBOBBHBYBBwëÒxBBgBwjx[PGNygÕÊêXÅ¯Òx2gM¯êeÒg["jëÔëÔëgJjÒéxvMR±±±eÒxy±±±ePgëÊÕÊÊÔëÊ[ODëeêePMÊgÕÊÔ:Dx±ìÒxOPo~ÊxÊÔÒxçÒvM¯y#BÊÒÊÔwOvÊwgÊ¯gEDN×g#ìÊxëëXwëÕë[ÊgÊëxëeBÒÔëÅxÔxFwÊÔëÊïwXBäëgëyXeBPNXBéXOÅeëÊeBe~gëePBPRBy2wÊÔCPëËxBëvÅë$gëëêgBLéXBÊeëeBeRBxBËÊgXBQÅÕÊ[XBwIBÕÊ[XêÊÔyXOBëëÊ[ÒÔÒ[ÊëÔwÊÔyÊeBéÅXÊ¯ìeÊxBcRB#¯eBPÊÒy2RBëexPBy2¤ìÒxOPeR OeXyëÊËxMBwwxvÊë±eBÒgËxBMwBxvÊëeêÒXBgëÊYBXÕÊ[ÒqvÊix[PGNÊe½¬êeêÒgO«XP½[ÊvÊègBR#Kë¤yg¯tRLñ¯XPñ½[ÊvÊ[Êêe¤ìÊêeÅÔÒkXëêeêeR PéÊhRÔÒ½¬êeéÕë«tRL¤[ÊêeRXÔXQÊwÊÔéÅëêÒgOÊÔÔÒ±±±¤[ÊêeêeBRBD"BéXRBÔXBëéXÒXBwëwBDuBR#BLxB[PBGNB½¬êeBuR#BLB«Ög±±±[XÊÔ[PGNìÒX×xÔÊÒëewD¯éXRÊeNêXÒX¯gEDN¯YéXOwÊÔÔXvÊûgB¯ÒxÍxBÄÊÔëÕÊ¯uQNBïêeP#Bx±¬µº¶«[ÊéXBX2ÖxxBRÅïêgBQ¯gEBDNB[Dë[ÊëÔwPÔÒ°´ÔXHBÊÔÒ[xBgB8OB±[ÊêÒxB2ìÔëÊÒ±ÒxwBXBgëÊeB~wwÊÔy#B¯eBëÊe±ÒÔÊÒyèÊ¯[ÊwBXB[gyBÊÔeBI±eXydÔXéÊÔXgÒ¯êÒxìëgB#gEBDNë[ÊÜÊygBEexBéxBPÕÊdÔX±[ÊêÒxBePB#dÔXBweRBL¯êeÔXBw1Òx2wxB°µwÒxyëgBONBuXwMBN[Ôy2ÔXBOwtXBûÔhêXBëÊvO~ÔÒ±[ÊiëeBRxBgB#wMBN¬¤eBxB8PBÍÒëggBÊy«éX4ÊìgRÒ¸´³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 201

±[ÔyËX#wëÊ8BDX8BëÒw×xÔÊÒwëÒgBcÊÔtXwBÒx×ëÔxvÊgBÒìxÕÊ±eBy[PGBN["wwB#Êë[#RéÅÒeÔÒìëÊÔ½ÒÕXyvëÔXgBÊÔ[XMyÒÊsYXGvÊïwOB±ìÒXwëÒxyÔX×ëÔxéx×xBÔÊÒ¯8PO±±±eeyfyXÖÔÒ¯ÛXKÊïwXKÄÊÔëÕÊXePyvBëeêePPXPyXMwÊÒÊÕÅìÕgwëÊwMNeBÒèX'ÊÊÔÔXdÔXÔXwePy[XOÊÔéÊÔÊÒéX4ÊeëÊe¹ë¶yçXRÊÒËX°¶»³çXRÊÒËXBqU±eBXDËÊgBG~ÊëêgQBÒwÊÔvUéXBÒxQ¯ÖxBxRBÅåXPBÊëw PMBwMBNB¯êÒgBMBXBÔjXBÕÅèXBBPBwÊÔjÊÔÊÒéXB4ÊeBëÊeBwÒÕXBBéXBDBgBXBéXBDBÊwÒÔÊÒeBEB½ÒÕÊÒgygÕïwIÊëëÒ[ÊëÔwÊf±eRD"eÊxyXÔ¯ìeÕÊÊÔéXÅèX'Êgêe BéÅgBÊgBÔÒXBÒÊÒÔxBBÒÒxBÜXBBÊyXBOBwë[ÊgBÊgBÕÊyXBBOgBEBeBxBB°jÅvMR½eeêePBMÊéÊÕxïêÔxéëÔÒweÒÕÕXBgÔXvÊÕÊwçXRÊÒéXBëÒÕÊvw±ePX2ÔÒ¯8ìÒXBB8BÅËXBÔÒ[ÊëÔvÊ«±eBgByÔÒwuXBéXBwgB¯êeXBgBìÔgB~éXBDÊwBìëX¯ÖeLBwKBïwPB]PïwXBÔ8PBOB±[ÊêeÅÍxB8BOÒÕÊëÒéÊxBPw¯ÖeBLïwBPuÊgBæÒxwçhXyPRÅìÔÊhgM¯ËXéXOÔÒgÒìxÕÊ±eXyXÔÊhjXRÕÊePs±¬ÒxyÕXÅêÔxÔÒéXPBOçXRBÊÒvMR±eBPXB2jgÊÔëÊXBQPwÒxBêÒÊÒÔxBÒÒxÜXBÊïwRNw×xBÔÊÒ°éÊgRyë½ÒxyêePBMÊéÊgRêXw¯êeBgRÒÊfB±ePyjXRëXBÒuRNÔëÊägwìëÔçXRÊÒËXÔÒw[PvÊÕÊìgÒ[ÊÒg¯ÖeLïwKïwPwïwXÔÔÒ«ePXÔy2yRÅìëwvMBR[BÊy"BÔXBìXÒÊwBxgBÕÊìÔXB[XBMBëÒvÊ±¬ÒÔxByuBDwB¯[ÊÛxBKB!¹ËXBéXDÊìÊgyeBÕy½eQyjXBÕÅïwxÔÒÊÔÒxéÊÔÊÒéX4ÊeBëÊe±[ÊoRëXQBÅéX4ÊïwPÊÒyÔxÔÒ±eRD"eÊxyXÔÊÔXQÅèX'ÊgeëÊeXÊ¯[ÊêeéÊgRêXëjÅïêÔxwteeëÊehBRèXBPBéÅÔÒÂeeBÊxw¯eBDÒxBèXwÊÔéXBÅûgëêeBRIBNÊÔéXBDÊjXBÕÅwÒÔÊÒÒxëhRXBÔwÒXLBÊ¯çXRBÊÒËXqUgBMKwPBÔÒ±eRXBÔeÊxûgçXBPÕÊÊÔXBQÅ×xxBRBBÅhBRBÅgBKBìXBXBÒÊÒÔxBÔÒrRBÒïêÔXBÊëÒwéÊxByåxB:BéeBÊxBXB±¬¶º¹±æ±Ô«±¬¶º¶±æ±Ô«ÒgyéXKRʸ´´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 202

éX#Êg#ëjëÔXQºyçXRÊÒËX°¶»´èX'ÊgBëCPBNBs¯ÖgBs¯gBRBs½eBÔëÅygBgBjëÔXBQB¯uBìXBÔÒÕÊweBPBRByyÊxBÒxBïwxBwçXBRBÊÒ±±±ÑXêÒXygKw¯jëÔjRëeBÅgìgBÒsxÑXBXQBÅéXRBÕÊsPÊwèÒxB2ytTXÑXBvÊÔÒwwyXBÒëéX#BÊuDBeBPBXyBXOBDBÑXBvÊsPBÊëeêeBPBwDBÔÕÊçëÊìXBÑXBéÅÕÊÑX±±±[ÊÒÒxuNMhRÅgMéXP"±ÒxgÖxNèXÊ1eëeÔÊggXygX±æXuDt×gìxëeRKägtëÊÖX±ÒxYQNjÅ¯éÅìXÑgëjÅìXwNIëÊ×g±eÅéëgRëÊìëÔjRÕÊ¯êeìÔXjÅÕÊìgQ±eÒxêÒX#ÊìëÔxFwÔëgXÔëgëeÒgy[eÊÔëÊÔÊhéÊÔÊh±eÒgêÒxDXgÒëeXgéÊxÒ±±±u#gi¯êeÒgæëÊe#ëewDjëéÅX±±±euRN#tIDjÅw¯u#gYìXÇÔÔÒë¯eÅéXOÅìXgÊXéX#Êg#tsPÊë¾eÒÔëÅìëÔxFwÊÔëÊëeRÔèXÊ1eÒhë¯eêÒÊÒëÊwÍxMNëçë[PGNë±ePX2[eÊÔëÊXéXÕëX[ÊëXèxoROX¯[ÊçÊëÕyëyÊÒëX[PGNëÊ[PGN±eeÊx"tÊÕëÊÍxMNëgéXX2XBÔÒÕÊêeÅg×xBë±ÒxyéXRBçXRÊÒwvg~XBÕÊyMmxdÔXBÕÊsRNBO[ÊyO#B)wXÇÔvÊgRB#KéX4ÊìgRÒ¸´µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 203

×xÔÊÒ¯gEeBxtRBÕÊeXByXìÔxÊgBÊvÊéÊgBÔïwhPwygBÕÊëÒxyìgBÒvhXByMw[ÊyXBìÔxÊgÊÔxÊsPÊë¬¶ºº±æ±Ô«[ÊçXRBÊÒËXïêeBÔXØXBwdÔXÕÊyPB[ÊÒgY#gB¯yëeLÔePBMÊëyÔX×ÔxB¯ìÒX½exyvëÔgrRÒìÕgwèÔXQjë±±±¾ÒxeÊxX[PGNïwOqX"ëÒxeÊx8Õg8ÔXQ[PGN°±ÒgeÊxêÔXêÔX¯êÒx2çX4XÊÔéÅëÒÔxeÊxÊÔéXQyXO½ÑXêÒë¾[XgeÊxéXDÊÕÊeIìgÒë[XgePÊxêXÒXêÒ[MN5vÊÕÊ°±ePMÊeÊxgÕwÊÔêXÒXwëÒxeÊx8ëÊqX"ëʾ[XeÊxtRÓÊÔyNÊÍgFéXeLë[KeÊxyNÊÍgFe~wéXP"¾Òx2eÊxoÊgëXéXÕéÒx2teeEë±eePÊxuRN#ëÊ[ÒwçXsqEëçXëÒ¯çXsÍewéXeLë±eeÊxXgéÊxÒi±Òx2ePÊxqNëêX¯XQÊwÊÔéÅ¯wgëÊÕÊÊÔëÊ[PGNéXeLèxw¯[XéXOÅyXOgÕwyMN5[ODë[PGNëÍxMNë±eeÊxêÒÊÒyNÊÍgF±Òx2ePÊx[XÊëÍÒXÊÔëÊsX5oROë[ÊyÊÒëXÍxMNëÊÍxMNmxêeBPBÅìXB2ÔëÒ±ÒÒgyèÊeBPBNBìÊeXB×ÔÊeBBÊéXXBëeBXBygHBeBÔÒw[ÊÖxBxBRBÅvÊîXBBÊg°´ vhXw[ÊeëÊeB[PGNgQBH[ÊêeÅéXOÅÕÊw¬éXB#ÊÀ«éX#Êg#B±¬´»»¯´»µ«Òxyu# 8BeLèx[PGBN±ePxy[gyXQÍxMNvÊÔÒ8eLèxëÒÒgyyX#ÊìXìÔxÊgÊytBR'Ê«ÒÔxByuDBwhBRBeBeBeBQÔÒ¯[ÊìxBBìXBwBxBwÍÊÔXBÊÕÊxNB5wyBOBHBgBìXBwPB!8BPB°µêÒgÔXwËXBïêeP#xBmxwyXGÊYRBgvÊw±¬´¹°´·½´·¾·wKXMB¾¸¹½»éxÔçXOÊ¾¸·½µ¹¾¶´°¶³½µ·wwÅ¯yBPxBìXB2ÔëÒ8BPBÔÒ±eXBydÔXBvÊéXBXBÔÒêëw¯ìgBDBdÔXÔÒcRB#By#BRBjLBcRB~xÔxBHBPBw[ÊêeBÒxÖxxRBÅë¬çXÒ«ÒÕÊÒgycR#B[PGNXBwNXLww[ÊÙÔXBIìëgRBwìëËX#Ê¯ÒxByÖxxRÅwBÚxg±¬»°¸½´¶wKXM¾¼°¶½´éXRMRxX#wèëÒwXÔ«ÒxyëgRvÊïêePPu#)¸´¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 204

wKÒXKµº°µ´¾¶°´½¼yçXRÊÒËX°¶»µÄXRÔÊwXQÅïêÔXÔÒeëÊeèwÊÔyXçXÒe¯çXRÊÒv±±±×xÔÊÒ[PGNçëÊçXÔÒwÊÔÒxìëÔi±eeÊxèXOuRNBÔëÊyÊgÔÒçXÒXKwèeROBQYÕÊ¯ÒxêeçÕXy±±±1X2[N#g#XëÖëêÕëÔëÍXgFëXÒXXuXwxÊeìxÊgeBRÔyBë±esÒhBvwèXBwe[ëwtRB}ÊgB¯èÒxByuNMBXBÒÔÒÕxBPéxBgÊxBÍXBgBFBìÊeBBÊÔÒ±uDB"BuQBë[XBGBÊÔxBXBèÊêeÅéëgBRBvéÊ¯çXBRBÊÒ½ÒxB2èÊÒxyäxDMéÅÕÊwwÅëXB2tTèvÊÔÒi±±±uÒgÊÔxXBèeÅvëeÒgÔÒX±X2uQ¯eXyÔgL[eLgQìÊgëxèxìÊgwKÒXK¯ÒxêÒgéXRE[QwêÔXKëeÔèX'ÊwXQÅéXXPëÒxèXOXQÅìXgRELX±Òxc#ÖÊeÊÖeëÒÒgèx"ÍxëXÇÔëÒxêÒÔëÅyÊÒëX[Êe½uQKëéÊei[E±wK[K½iR}ÔcR#ÔxQXuRNÔëÊéÒgXPëéÒx2gROI[QwéXgÔëeÕʱeeÊxXPëgROIÔXEëXwxXuRNÔëÊëÒxeÊxwKëÒë±eXëÊéÅÕÊwéÅy¯eeÊxoGLPcR#¯wKëÒë[EgÅÔÒ±±±eePÊxËÊgiR}ÔsïwNRëwÖeëgQ¾wKsÔÒ¯ÒgePÊxyRgeQÕÊÔXR#ØX"ÊXëʾÒgeÊxäxxÊÔweëyXg¯wKmëÔÒë¯ÒxeÊxÍXXÔïêgP¯wKéÅqEyë±±±Òxw"ÔêePPËÊgg[ÊÔeLwyÊgëwyXÕXëÔÊÕÅ¾¬¶ºµ«èxìXBRBëÊuHÊvBXtB¾¬µ¶¹¯µ¶¸«oxBuHBÊvXcB#½eBRBXRBÊÔy"BÔXBÍÊÔXÊ:BvÊÔÒ°´ÊgëêXPBéevwDBÔ¯êePBPRXBÇÔ¯dÔXrÊÔÒ±¬¶º¶«uRBëçXwÍeBweBI:BX[gyëÖxBxRBÅmxBw PBMéXÕY}XEèXPwXéXygÒwXB¯ìeRÊ8P±¬µ³¸«ÒgyÊÔeeÖeieBLë¯¬µµ´¯µµ³«yÊÒëX[ÊeéeRÔ±ÒxeÊxéX4ÊìgRÒ¸´·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 205

ìXyë¯ìëvgBXIBëËXBïêeBÔXBgHBÕÊ±¬´ºº«yBÄXRBÔÊÕÊyPBÕÊÒÊÕÅ[XBw[ÊìgRB#KB¯wHBxÆeB°µ±eP#êeBPÅëçXìëÔwìÔxìxB #wéÅÔÒÊfB¯eXwXBrL(èÕÊyORwBeÔÊÒyÛxK!BÊÔÒx×ÕÔÊyXÕXÄXRBÊçXÔÒ¯ëÔvÊÕÊ¯[ÊwBxRBÜxëwÕxBP¯ÒxBêeèÊÄXBRÔÊmxBwyPxBeQéeBRÔÊgBëuRNBÔëÊïwg)ëY}XBEéXBXww±[ÊêeÒgçX[KBwgÒXBKwte¬[ÊÔgB[ÊyOÔw«çXÒXBK±ePXyBÊeèrL(ÔXHBÊÔÒ±è±å´¹¸ÔXHÊgB[ÊyÒXQBçXRÊÒËXB±eRÔeBÊxÊgèXB'ÊéÅìXQBÊÔÒw8IXBëyxìÊêÔëÒgÒxBytXgBÒÍÔX±èX'ÊvÊçX#«uRNÔëÊyÊgëïêÔXBÔÒ¬´¸½µ·y«XeëÊeìxÕÊëÒxByêÒgÔXwtR'ÊÔÒ¯ÒxwxBw¯yçXRÊÒ:°¶ÒXKèxQKBÔÒyÔgëÔx±[ÊuQNgÅìXBéXÕgxEÕÊÍxBvÊïwPRÕ±ÒÒgyéXReBIéÒx2[gyë¬ìÒRº³tM±äeBvÊwBéeRBÔìÊgBwìgBMBìXBèXBHBèXBOB½[ÊêÒxBQRB¯cRB#BeBxBdÔXBÒÔxBÔÒrRBÒyxBBDBRB:XBìÊgBwBKB±[ÊwKQyXPéXÕwPRÕìÊxìÊwPRÕÔÒçXRÊÒìxè×ÕÔÊ±eÊêÒxìÔÊÒÔÊgy}Êe8RIwÔx ¯eÊwg±¶·¹¯µ¶µ¯µ³¸¯´¼¶ìXêÔXOXeRPw#XLëêÒx2wx[ÊêeêÒÊÒ¬tR}Êg«wgBwwyDLwåx:ÔÒ°·[ÊÊeÒgyPIwtR}Êg±Òg8I¯ÔxÊÕÊy!R~x8PÔÒÊÔwONkÊyPIwXÇÔuQëyÒÊËxNBÊuQéÊxtMD±¬µ¹¯´¼½¤XxtR'Ê«ÒÒgyÔÊeeeeeQÔÒhRëÍXKXMgÒÔÒwgvÊèXëÊeèxyXÔë$ÔëçXBOBìXÇÔwÚxBgBy"ÔXBûÔhBgxBEB±eÔyÒxBÏëÊwçXBRBÊÒÔxFBwwBgÔXBBKÔÒ¯çXBRBÊÒìXÇÔvBgű[ÊyXXBPtXB[xBQwXBÒÊeBëÔXÊÒxBy2êÒgyBXìeBÊÕÊ±ÒxyêÒgBÔXBMìgBrRÒÍXBRB}hXBjëÔXBQìXBÇÔëéÊeRQ¯ÔÊÕÅëw BPM¯êXhBRÅgKéXBP"¯gBÒÔX±[ÊÖxxRBÅéXOweBÔyÍÔewìhRBÊÍgKÒxxB¯èX'Êg½ÒxyìÔëÅÒX¯eIéÒx2[gy´µ°´³yçXRÊÒËX°¶»¶ë¾Òx2eÊxûÔhëwÊgÊéXÊeïwOgÊÔ:BDx¯êÒx2tOÒxïêÒÊÔÊrÊxêXÒXéÅÔeLwÅÊgBÕ¯eeÊxËXBRXYFBìXQÊXBë[KeÊxYBR éXPB"éXÊeìÊeBe~w±¬¶¹½´´«±[xReÊxÜxëw[ʽÒÔÊÒyéXRÊÔÖxxRÅÜxxÊYgÚxL¯uQyÊÔXX¯y±[xReÊxÜxxsÒhïêePÅÔÒwwÅ[ÊvÊ븴¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 206

ÒxtÊwvMBRB±ÒxB2eÊxBXBgBÖeLBeBR BêxBëXBÔÒéXRBÊÔÒxBïwXBxNBìXBwOBR±¬·¸½´´«±eÅeÊxëÊÒewy#ë¯eRÔeÊx½exyÕXÅyX!R#éÊÔëÒëePyÚxLÔX¯uHÊgRÊ¯tR}XMR¯éXÕéÅÔÒ¯eeÊxyPéXÕéXPë¯[XgeÊx¯[ÊêÒX#ÊxèxéÊg#ìÊgw±êÒxÕëgÊX[ÊêeÅÒxëwyÊwyPRÕÊw±eeÊxÔXÔ¯Òx[XËxMgÒÔÒwxèxÕÊsgéXÕéÅÔÒ¯eePÊxÔÊeR¯eÊêeRÊx8ÕæXÔÒwyXÅÕÊìÔXR#[QBwéXBBÅëyÊÒëXBÍXBBRB[QBBwéXBBPBÊXBBʱyÊÒëXÍÔXLë[X ¯eRDÔÒePÊxæÊyXPëÔtéXORMePX2yìgÔ[ÊeBêÊÔwÊÔìÔXR#wyXÅë¯ÒxePÊxéXÔXePX±¬¶°´½´µ«±±±ÒXÊeÊXêh IyXÔéXÅ±[ÊeëÊeìÔXgXQPéXeÒw PMeRÊ°´Xµº½XÒxBw#XLB«eÔÊÒÔXBHÊìëÕÊ¯ÔXByXBQXÚxBLXBÊÔXůÊe°e~seBPXOBÖxxRBÅwX'ÅÕÊ±¬µ»º¯µ³¹¯´¶¹¯´¶¸¯¶´eBeBeBëÊeBdXBgBBÊÔÒhBRBjxBLB¯ÒxBêÒgBBuNBeBeBëÊeBgBBÊgBÔÒèxéXXB¯wgtR}XBMRmxwìÊwIBRGÊÄÊÔëXBïêÕÔXXÊ¾eÅyy2vMB5XBÊÔyB"BÔXBtNBBygB[XBBÒ¯ÒxByìgBBBÔ¯eBëÊeBBÖeBLB±ÒÕXwéX4ÊÄXBDPBÒÔxÔÒ«[ÊÒeBPÊxB[géÅÔÒhBRBwfBÔÒéÒXëÒxByÕXÅeBëÊe[PBGNBéXBÕ¯YRgBve°µX¯[ÊéXÅéeByxÊgByPéXB4ÊÔëÅÒXsNBéXÔXBXéXBehgBéeéxBO±¬ÒxBÜxÔ¶»¶êÔXBOÍX!BR~xBwhRXBÔ±eXyéXgePXO¯yXOÅêXÔXwéXDÊÒëÔëïêePPxÕXu[ÒìXêÔXOXÊÔéÅïêePÊgÍXÅéÊxy¯ePyu# ÊÔgÅìXéXÕ¯çXRÊÒËXwìÊêx!BÕÊtXìÔxE:ÊÒìÊgéX4ÊìgRÒ¸´¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 207

½[ÊwxtBX¯ÒÕXByXBRBQBtR'ÊìÊgBîXBOBRBLB#BÊÔwPBRBÕw¯eBRÊvÊyBXëÔîXBìgBRB[QB±Òx2wBNXBLB¶»¶¯¶»´¯¶ºº±¬µµ»«eXyêxQèÒXïw PMë$ÔÔëÅÒX¯êeÒw PMéÒXqë±ÒÔÊeyXéÅÔÒìxRÒïwGNwÚxgy4eìXXÇÔ¸´ºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 208

èxë[#RtEçLÊìÊgêÕÔXéXRXMìXCP°´¬è±å´¹¸°´¹¹«ÖXR×Ôx½eÊxyÊg×ÔxwÊÔèÒg¯vÒxvX¯ÖXR¯¬¶º¶«ÖxxRÅåXPÊÏëÊÔÒ··°·µ¾µ»°´¸½µéXRXMçëÊËX°¶»·vÒxgBQw¯yXBgéeBÊÔfBgÊÔÒÍÔXBHìÊgB¯eÒxBÒÊeBÔÊtROB(ÔxTBwêXBéÊg#BʱeÒX#ÊìÔXPBÔÒjÊg#ëÖXRvMBR¯ePÔéXDBÊìxwtR}ÊgÊyPÕÊìÔXRB#±eeÒÔÊëÕÊëy#ePOÔeëÔxQDy#RB}ÔgQvÊÔÒx½ePKÖXRwËXBG¯êeuNMêXéÊg#ʯXRxBNgKB8ëÊéÊxBPw¯êXéXBgìÊgBÊìÊgÊf±yXByÔÊÒÔxgBéÊÔÒÊgëéÊg#ByXBRDBÊÔÔXvÊ¯eBÊêeBXByXBuRBNÔëÊÔÒwyXB#ByXBOBëwÒxBQéÊÔëgBëXB[ÊïwOBwÔxBéXBOÕÊyXÊeBX[ÊgB#Bëx¯êeBËx#B!BêXéXBëÒïêgBÕÔÒ[ÊgB#ëxBÍÔxvÊÔÒ±eBÊêÒgBZZZLUDQFDWKROLFFRPÒx"yXHïwBPìÔëÒ¯eIwêÔëÒvÊÕÊ±eXBÔÍÒXQwÊÔìÔXRB#éXÒxQ¯éXB4ÊêÊÔÔÒ[X ïêÔëÒwdÔXÕÊêÔëÒéÅ±ÒÒgyBtR}ÊgÊyBPyfBçLBÊÔxHBPwÖeBLyBP:"BRBÊgYxB¯wgB±ÒÒgyB[XBOB~yXBRçBLBÊYB#ïwBNBRëwBîOB¯yBfBçLBBÊ8PB±[ÊäëgBIBéXBRBXBMB×ÔxBhBgBOBBÒxBéXBBBÒÔÒÊÔyXBHBëyXBBRB¯yBfBïwXBwBìXBÍÔeB¯¬éXBRBxBOBBXB«éXBRBXBMBBéXBPBRBDBXBÒëgBwÊÔ[PBGBNBiB¯êÒgB[XBÒwÒxBQBÔxBÊÔÒîXBOBBRBLBB#BèëÔ[ëÒ¯ìeBIBégBÔÒvMBRB±eBPBÊÒgBy±ÒÔXy

Page 209

gÊ½ÒÊÒdXBeBPNByÊeBXÖXBRBB±eeBRBÊx1gBMB¯ÔXRB#BìXyBDMBDBRhBRBëëêgLBìëèXMÊ¯êÒx2[XBÊêXÕÊ¯êÒgægBÊÔÒxéÊÔe8BÅ¯êXìÔxÊgBÊÔÒvXìX[ÊyXBOÕÊÊÔXéXBOÅweBX±ÒgBuRÊxBìëgRBéX2ÊÔeBeQBÕÊ.ÊÔÒÊgBëéÊg#Bëv¯eÔëÅXBwÊÔwXwÒxYfÕÊëÒÊÒuRÊx"Êg×xêX8ÊgwXB¤ÒÔÊeÛxK!èXMÊwyXPÊy±[DuRÊx"äg!P[ÊÔrXGXeÅxN¯éXBOuDgÊgÔÒ¯éXBÒxQÕÊyM¯[XéXXBìëÔXKwéÅl!wj}XDÊ¯êeBÅ×xwjgRB¯éÅéeÒX¯ÖXBR±eBÊÔfyXBgvÒxcfBìëÔg¯êXéXBgéÅXéXhOëÒhcfìëÔgÊÔjÒg¯êePMÊìÒxQìëÔgÊÔÒxÖeLyODXÒXÊêÕgw±±±[XBéxBāÊëÊÔcfBiB¯[DBMB¯ÒgByyBXBgBéeBÊÔfBwÔÊÒÊëÊÔèÒgBwÊÔêXBÔxBTB¯[ÊÔÊÒXëeQw¯wÊÒ[IgÍgRwg½ÒÕyÒXggQyXOÔÒePNìÊeXÖXRyXgBQBÔÒÊÔÒxByÊÔÊÒèXBOBëeBPB"BgBéXBB#xBwyBOBjÊgB#BëÒxB¤eBX2ìëgBRBÊgB±±±ePÊfÒx[IgyÊewiéÅgëtR}ÊgBÊyPïêeÕÔÊéÊÒgÕÊÒxtMDBwéXeRÅvO'ÊÕÊ¯êeêÒëhÊXBQÅÒÊeBIgB¯ePB"BgyXBìÔXBÔeÕÊwyXB#èXBO8BPBO±[xBRéXBDeB¯ÒxBYFBëuDBBÔÒ¯êÒÊÒtRBMBBDBy!BNBB#BìÊxBÒxBBìÊgBYRBBgBveB±eBBÒgB[XBOBBéXBDBÊoÊëéXDÊ[XOÒÔxXBePÔ[g[éXÒxBQgRÒh¯wRLB±eÒg8ÕÊÊÔéXP}XBëéÊÔXMXP±±±ex¯ÍgRÒÔxÔÒ±¬´´µ±æ±Ô«ÒÕXByYNLPBÊÔéX#Êw[ÊìeeBÍXX#BÊ±±±ÖxONÔxBwÄXDÊÕÊÔxBHP¯X BPÊÔÒ±µ¼ºïêÔXOwÒxÜxÔÔx[RÒgvM5gR¯ÒxéXBÒxQÕÊgDBRYÊgwXQÅïêÔXBOwyXëgRBwRNyÔxéXÒxBQïêePPyXBCPÍXR}hBïêÔXÔÒ\!XÒgBBw¯ÔXBRB#BéÊÔÊÒgBéÒÊÒ[#BMBÕÊiìë±[gBêeBQBgBÊÔÍXBRBNOByeBXBgB¯ÊÒxBQB×gB#B¯ÖXBRBBûgÕÊiB±[ʽeÕÊÒgyÔx[RïêePP8RIÒg[ÊëÔw¯ÒxØXïêxRwsg¯éXRXMËXëÒ±ÒÕÊÒgyuXÖXR#R¸´¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 210

¶¸°µ»½·éXRXMçëÊËX°¶»¸±Òg]R#ÊÔÔÊxBÔÊh]Pëw"BÒgÔÊh[E¯éXBÒxQÔXwéÒÊÒéXBXìÊg¯ÖXRB#Rë[ÔjRéXDÊtXBLwyPÒgBÔÊhXÊÒxQ±eBÒÕëÒÔÊÔx[RÔÒ¯êeÅwRBëeÊwéXÅæÔXBx¯tRB}ÊgÊïêeBPÒÍXB'ìÊ½[K¯êÒgBXÒw[Ò¯eBÒÊÔePBëgRBgMBDvÊwyXBPBéXXx[ÒwÊÔéXBRPRGB#NìëÒÔÊëyB#MuÔÒÒëÊÒ[ÒX[ÒwÊÔçxBïwNOwxB¯y#ÍÒxèxtR}ÊgBÊyP[ÒwhRBÊÔgMDvÊ¯wxBéXOw¯ìÒgBuRN#ìëÔÊÒgBëçx}XgB#éXDÊÒXOÊëvgDPéXDÊäxKÔÒÊÔÖg¤eBxêePgÒxéÊÔÊxëÊxÕÊweX¤ÔX#ÊÔxwyX#pRgÕwÊÔéXÅ±exèhQPÒx[#MÕÊwìÔx¯vMDuÔÒÒxìëgRwÊÔ¤ePPjX¯ePXPyÊÔxèXwyXÅìXÒëgÔÒÊÔxX¯vMKReÔÊÒy[ëÒXÖXBRB#BRB±eBeBwBDBvwvÒgBBÔÒÖXRB#BRBgBMBDBÕÊgBKÔÊhB]PB¯wNBXBLBèXBBPBwêÊÔ¯eBÒxBwÊÔëÒéÒgBXB:B#BÕwgB~XBwBÊÒxBQBéÊÕXBgBìÒgB4XBë×gBMBDB[#BMBBïêeBXBDBwÒxQw¯jRBÕÊgéëhBÊyXgMBDXB¯wXRBéÊÒgìÔëÅoOBÕÊeIXB[gjRBÔÒÊÔwRXGBʱ±±ÒÒgÕXwRNBÊÔ8BDBRìXBCPBïêgBXìhBgBÔxBw¯ePB[XBMBtXB[ÒXÊÔjÊÒgBëÊÒxBQBìXìÔëÒ[BÊtXwÑÔxB[#B¯eXByjÊÔÊÒéXB4ÊsOwygBXÔxBwwyQBÊ[RDBëìÔXwÊÔìÕëgBR¯ÒÔxBëÒgÔÒ±ÒÕXByu# BéXRBPRBG#BN½[ÊÍëXKÔXR#èëÒ[ÊëÔ±[ÊÖeLCPÐëÔgXRyxwÊÒxQìXÒ±eÒy´µ°¸½´´éXRXMèëÒËX°¶»¹±ÒÔÊÒÔÊgBXBPBBBPBÔÒXBBxBÊÔéÅ¯êeBBsÒhBÔxB[BRBw¯wÒxBBQBwÒëÔëÕÊi¯ÖXBBRB#BRBBoRO¯[ÊêÒÔëÅÔÒêgX!wÊÔÍXBXM!Ê¯ÖXBR#RwePBXÔÒjÊÔÊÒÊxëyXMBwyXPÒxìxMBRïwgBeëÊeXBeÒgwXBJBÊ¯êÒgÕÊÔÒeëÊeBìxwXÒ[ÒsÊëwXBX¯XBQÅéXDÊXB[ÊxwRBLÕÊëÒgw!BNÊw[ÒyXBMÒx¯[#B"±eBgKBtR}ÊgBÊyPÍX'ìÊgBÊÔ±ePBXjBRw¯ÔXRB#ÔxBÕÊêePÅ¯êeB8O±eBxwÊxBgGXB¯éXDBÊÔÒÊgwsOBìÊghRBgXéXDBÊÖÆÔÔÒ¯yìXÐwhQ B¯×xeRKBìÔÊxweÒxBuRNÔëÊyMÒhBÔÒÕxPg~XwBeÒgÖXB#ÊÒxBÔÒìÔxëåxBéXPB¯wKBeOBÊÔX[OBÔeëÊeByOBÊf±[DBçLÊìÊgêÕÔX¸µ³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 211

ÕÊ±ePPBÔxB8PBÅìXÔÊxBÒÕÊêeÊÔfBpRèÒÕÊhBRÊÔyBDëÍXBÊxRBwMNB¯éÊÒgXBQPBweÒxBéxi±eBPBXjRBwyPBjÊÔÅXB¯yXOBÅe!BsOBw¯Òx2uÔéXBDÊgBeBëÊewXB'ÅÊÔwRLëêeBXÊxBæXwÊÔÔÊxBeEBDëÔÊhBëèXHBêÒXRBÔÊhêÒÕX¯êÒgBèx BvOÒgBéÊgRBÊÔÒxéXhRBÖXR#BRÒx±ePB"gBwPg¯eBÒxêeÐëg BwéXÔÊggBÊ±eÒgBÔÊgwÔÊÒÊë±±±ÒgÔewMNQÕÊ8PìÔÊgXgìÔXDBXXBëÒx[ÊëÔwhRBÊ[ÔyPB+éeRBD"XBëèXÔÊÒÔxBÔÒéÒgxNBÕÊ¯éXeBPÊxuBRNIBëXPBìÊg¯êeÔXByX¯[ÊêeBéXRBìgDBRyÒXBXwXBD[ÊëÔÔÒë[BÊyIRBGÊÊÔëXB[HXB!ïwDBeÊïêeBPPBéXRBwêÒXIBÊåÔXgBXPBìëÔ[ÊwXm#ëÐg¯êePPXPyÊëÔÍÔxwdÔXYRgvÊw±ÒÔÊe¬è±å´¹·gXÒ«eIieLëgRQG½ÒxDÊÒxQìëÔwÊÔuRNÔëÊêÊÔ¯Ôx[RÒg¸»°¶¹½·éXRXMçëÊËX°¶»º¯êÒggRQBGÊÔÖeë1ëgB¯eÊêÒÔx[#BMéX2XBPOÒwéxPBÊ½ePBKjÊÔÒÊgëÊÒxBQÊÔÖeLéXM¯X'ÅÔÒ±eeÒgwÊëÔéxRQêxìxBw¯êeoOgMDyXOi±uRX2[gÔÒéx¯v!BÔÒyXBwBBÔÒ¯wBxXBÔÒ¯êeB[gByêXBBXgB½eBPBBXBÔXqÊyBI~ëÔÒyOXB¯êÒgêÔXBÊÔÒxìXBÖXBi±eÒxBêeéÊgBëXåXBÊëêeBRëÔ¯êxBìXÔÒXBëtPB±eP"ÔÒxggg#XëwgûÔhÊÔÖeëÊwyXÕXBePXB2ÒgeBÒxwINBÔÒwyX#XBXÒÊÒéXgBÒxéÊÒgwÊÒxBQÊÔÖeLìXBv!XBÒgËXB"BÊeÒÔëÅyXB ÊÔ[IgBwYRyByXPXBi±eBÊÒgæXB¯8DRêXBXgïwxB2rXQÅXBëePgBêeRÊgBìXCP¯[IgBY#gi±±±ePBX2gRQBGieLÊÔXv!¯êÒg[gÊÔeBIyX(ìX[O#ëÖe¯8BPO±eÒx2XPyPBxêXXgìëÔg±eÒgBeIBÒÔÊëÊÔhRëÍXBgGêXBXgBëÝÊgNBëePBXìeeBÖeLÄXBRÊ±eÒxB2ìëÔgéX±eRDÔÒyBeItÊÒÔÒweÒgBvëÔÊÔÝÊgNìXÝÊgBë¯êeÊÕxÔx"êXBXg±eeXÔéXXweÒxêÒgÕXÅwÊÔwÅèX'ÊëeP"ëÅÊÔXêÒgëeÒXQhR¸µ´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 212

éÊÒÊeX¬±è±å´¹·gXÒ«´·»çXw¯eyêeRXxN#wuQêXÕÊu Pë[#RÕëÔÔÒ¯êXXg¯YRgvÊw±eeÊÔfygyXg¯eÒxBwXwìeeêXXgìëÔg¯wXgÐXÊ¯]PëCPëäÒìÊew¯ÒxBêe[gygÒèÊxÊmxBwìÕëÔéXOëtEéXOwy#jXBëeBOw¯êÒxB2éXOÅwBìëÔi¯eÒgBêe B¯jgBìÊgèxByXOB±eÒgB¯yXÒXX¯wBgvDÊÔeBIieBL¯ÕëÔ[DÍeB±ePBÊÒg¯ÒxêeXBÔìÕëgRwÊÔéXBDÊë[DuXèxBgìÒXÕÔXBR#ìÒXB±±±eeBRÊÔfgBMDëyByXgBëyPxBìXyXgB±eæX8gDìXygy¬µµ½´³XPx±æ±Ô«eeÊxwXìeR¯XeIieLvÊÒgX±µ¶¼뺻ìXêÔXOXÒxw#XL¬±è±å´¹¶éX#X«éXKRÊÖxxRÅûg½ÒÔfÔÒÖÔX8ÕgÔÒX[ÔyÖxxRÅ¯[ÊÒéXgéXRÔxoKwwÒxQCPwyGÊgÔÒ´¹°´½¹éXRXMçëÊËX°¶»»ìgQ¯ÖÔXB8ÕgÔÒwÒgBtXÜÊ±ÒxOBRyÊÔXRBNìXB[XÊ¯êXÒXBÖxxRBÅäëgBIB¯yBOBRBìeBBIB:BÊÒhBRBëëêgBLBëgBXBÓYBww¬iBXB-Ê«èRBwèxBxB[Ê[RÕÊgQèÒgwX'ÅÕÊvMBR¯eX2ägEéÅÍÔXÔxBHPwÊÔgQXeBÅgÒeÔÒÊf±±±ÒxÔÒhgBêÊÔi½eBÒXBB#BÊ×gBÊgÔÒ[BÒww!BNÊèÒgB±eBDBrxBgBÊvÊÔÒìë¯eBeBêXÅëÊgwÒxÖÔX8BÕgÔÒÕxP±eBgtXwXÒxB2yPRDYLBìÔXÍÔXLÕgBwë[gjRêX¯ÔXBÊvÊéeBRPBX±±±eBêÒÊÒìëw¯eBÒxêeBÒÔÊëwÒxQB8BÕgwwyXBgMBD[B#MBrëgÔxÊwÊg¯[DBÔXORêëeBÊÚgÕÊëÒXBÊg#gB½eÒgYNLBPÍew¯êeBêÒÕÍgR±eyyBLRBOBêëeBÊëuÔXBÒwKBëyëeBXB3çXBéXOBÔÒÕëÔveBPB±ÒxBêeBDBìgBìëÒÊgBgÊÔìëëeBÊx"B¯ÒxiBRBNRBwèxxBwÊÔjXBëÒÕÊyMB±±±eBRÔûgBïwXBÅwwyBëw[ÊgÖxxRBÅ×g#ÕÊXÒÊÒìëwÊÔÒxgQBëÊÒÔëÏX±[ÊÒËxEPÒxëgBONyXOçXwêXBÒXÖxBxBRBÅ±ÒgBRêeBQBg¯[PBGBNvwéeBRBÔXÊÔëÊ[RBgBëuRNBIB¯êÒÔëÅtO±[fÔÒt!éÅÔÒ¬ÒRÕÊt´¹¶«´·¼çLÊìÊgêÕÔX¸µµZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 213

´´½¼éXRXMèëÒËX°¶»¼êeÔXBw[ÊyMBïêePBPk"BDyxBwêxRBvÊ±[Êêe[ÊëÔìgBÒïêxBRwîXB¯wIÊë¯éXBRXBMèëÒËXBÔÒ½[ÊêÒgÓX"ÊÒxêeÅÖÇXxORéÊÒgëÔxBXMRggwwBÅÕÊ¯eRÔéXXÊyMÒhBwÖxxRÅéxwyX#8xBìXQ[ÊÒgBwÔÊÒÊëÊÔéXÒxQweBRDeBÊyvÊw¯YFÍeÕÊ±[DBoNGXeÊgBqxéëeBÊÔwÊgXÒÊÒéXBgéÊÔwÊgBwëÔvÊÕÊ±eXBOP¯eBÒxêÒgBÔÊgwèhBNÊÔëÊwKÒxBgBMÔÒwÊgBÒxìëgBìXéXBOÅìÔëÊÒ[LBRLÔÒ±eBÔéXXBwgKB¯gÒëÕwgBìeëÊe¯vMB±ÒguÊxBéXÒxBQéXBÔxBwçeÊÔgQBvÊ¯uRNBÔëÊwéeRBÔl!w½ÒxB±[XBB[ÇÔtXBgBRBëÏyOBÕwÊÔìë¯tRB}ÊgBÊyPBìÊeB¯[ÊgBXBhBRBggBwÊÔjëÔÒÒXy PBx¯êeBéXÔÒyìÒÔÒÔXBÒj}XDBÊwÒxêeBXgBéXXwBÊÔÒxïwNOBÕxPBygëéxXxBìXËÊfÔXÒÊÔéÊgBÒÄXDÊëÊwÊgÕ¯ÒxB[Êe[XQvÊë°[XBËfIéXÒxQBwRNBÊÔÒxuDBjÅèXOBÔëgXë¯[ÊeBgjxBgBMÕÊ[ÒvÊÒxBëX±ÒxêÒxB2ÔXR#BìxXBRXBwìÊwÊgBÕÊéXQBX±eBPP[BggBIBgwÒÊÒyÔxBÒë[XBygéÊÕëgBÒgvÊéXOD±±±[#BMjXFÊyXBO¯æXPBDëÚxLvÊgBÊÔÒeRGNBÔÒ8Õw¯[XyèX'ÊgB±eByBÊeBjeBÕÊwMBwMB¯ÊhBBXByXBÒÔÒXBìë[xBëÒxBêeBègBÕÊxBNB5gBgBuÔÒwyXÔÒ¯X8OBÔÒîX RB±±±ÒÕyuQÊÔgMBDyXOçXB¯wh)çXÔÒéeBvÊ[xK±±±eÅt}XÍXRIÊëæÔÒwyQÊïwXÕXBïwg~gÕëÒx2ÔëgyÒXÕægwÜëgB¯Òxêew#MXìgBÊgìXBÒÊ¯yXBéXB#Êw[#BPBÊäXEBÊë[ÊëÔeBëÊewéeBuRBN#B½ÒgBäÊgBÊ8BP±±±eXwÊeÊÔ[RxÊÕÊxBNB5ëåÊgBGBOBgBëwxBBwHBxB[ÊyNBRBEBBKBéXBRBXBMBèëÒËXBBwBéÅçXB¯[ÊìÔXBBoXBëéXBRBBXBMBçëÊËXBB°´ÊgÕ¬¶º¹X¶º·«[ÊéÊeRQïw PMwXBDÖxxRÅûg±y"ÔXB[ÒX[ÊyÊìgRw RePBÔÒgDRwyxwÊhyÒXBÕÊfB¯¬tBÅ±ö±Ô«eBxByBwRBBBPBsNBBQByXBB×ÊÒXBXBéXBBQBvÊÔÒéÊgBBw BPBBMBw[BÊvÊËXBBïêeBBÔXBBBïwgBHBBw±[ÊgMKÜxvÊÕÊyX¯êÒÔx[#MÔXyXQäÊgÊëÒxyÔXÒéÊeÖxxRÅwçxLIÊgR!ìXw PM±¬¶»µ¯¶»´^¶º¼¯¶ºº«Ògx #yçXRÊÒËXÔÒÊÔÖxxRÅÔXéXXìxèÊéÊxy°µ¸µ¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 214

¬è±å´¹³ÖÔX´º«ÔxXMRÕëÔ½[ÊêÒXQìXgêeÕÔXR#ìÊêgX¯ÔxXMRwèxxìÔxÔÊÒggìëìÕëgR¯ÒxQìXìÔëÒïwNOÕÊ·¼°¶¶½ºéXRXMçëÊËX°¶¼³éXMÕÊèxBdXDBêÊgOBwéXPBX±eBwÊëÔéxRBQêxBìxwÔxBXMBR¯oXBëvÊÕÊeIBweÒxêeRÊÔfêXìÊgÕÊwyPBxyXg¯êÒgçXLÊìëÕÊjBÊÔÅÔÒXeeÅéëgRÖeLwXX#BéXP"ë±±±[#BgéXBÅwÍÔXLïêeÒXB¯êÒx2ÊhQBÊÊÔéXDÊëÊvMBR±ePÒéXBDìë¯[ÊêÒXKRv[Òw×gBMDX¯ÔXBvÊÊÒxQgÊ½ÒÔxBu#8P¯uDÏëÊÔÒ±eBÊÔéXÕgwéXPXB±eÏÔXBæXPBFBë¤eXBDuÊxjÅwBÊÔXPvÊ¯èÒgBÕXeBPÕëgBRwéÅl!BwÊÔwXBvÊwyB#BxBvBÊ½eBPBBKB8BPBìÔÊÕXB¯êÒXBBB#BÊÖeBëêXBBXBgBgBÊgBBÔÒwBÔéëÔÒÕÊÊÔÒxèXLÊ±eXBÜgFëjXRïwXB¯xèxìÊgX¯ÒxBêÒgxèXéÅÔÒXìÊêÒgBËX"ÊyXÔëÔëÅÒXwÊÔéXÅìXByxgKB¤ePBKRgBRDOpRBgÕwweXB¯gRB×gMDBëÒgvÊ¤XgKXGéXDÊìÊgÕʱÒÕëÒÔÊ¯[xRìëwwÔxÕÊìgMDwyX¯éëÔx[RÔÒ¯uRNÔëÊægÕÊeIÔxXMRéXXÔèXJRwyXÕ½Òx2XBÒ8Pi±ÒÕëÒÔÊweÔÒyPÒgÔÊhBwXÒxïwxwÊÒxQÕëgÊ±ÒhÊÔêXBÍÊgKÕÊvÔÊhB]PëÒXBD¯êeBÏÔXxïwBg¯eÒgByxgKB¯ÔxÅêXBÒXxeIBwRNìÔXÍÔÊgBéXP"BwePÊeèÊxBÊïwOXéXBÔ[wÊÔgMDBvÊXtXLÔÒhBR¤XgìÔëÊÒjÔÊgY#gÊÔëÊë[ÊwKÔxXBMRBgMBD±eBPBXBgBeMBwéXBgMBD¯¬è±å´¹³ÖÔXB´º«ÔÊÓñÊéXuÒhBRBÕëÔÔÒìXQB¯eeBÒÊÔìëéÒXBÊwyëÔxBXMBRéÊÕXBg±eBwDBÒgBÔÒìëÒxëÒÔxB[#MBÊÔXXBg¯XBQÅgB[DwyXBÔÒèXOBÕëÔséXBÒxQB±ePBgBjRÔÒÔÊgBêÊÔ¯wBÊeÊÊÔÒxBÏÔXèÒgB¯wÒxBQBìXBêeBMÒyBXOBÕÊ±eBPBBÊÒgBéXDBÊYXBIBw¯eBÒxBêÒÔëÅÔÒÊeBwîXBOHBPB±eBÒÊÒytRBMBDB¯[DByÕXBìgBBÒìxBwyMBwBéXBÔÊgBÒgBìÊêgBXB!BïwLBNBëeBeByìÔëÅoOÊÔ1XPëÒX#Êwyë±ÒgÔeuXéXéXBDÊÕÊgKsyëeeÅÔÒìXÕÊyOwëeeBgB¯ÒxBwBÊgBÊgyXBB#BXBwÊÔjBÊÔ[Ò¯êÒgBÊevBÕÊÊÔÔxXBMBRBgB¯eÒgBçLÊìÊgêÕÔX¸µ·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 215

yXÒXBûÔhÕëÔéÊxPBwÊÔÕëÔéÅêeBìÒXÕÊêePBÅèÒg±eBPB"ëÅ¯êÒÔëÅÊÔéÅuRBNÔëÊÔxBHPBìXBÒgBwwìÕëÔY«ÔÊÓñÊêXBÕÊuÒhBRBÔÒ¯çXBgBÕëÔéÅweBÔÒXBÔxBBÒ±eBPBBgBvDB±ÒxwgvD¯wD1gM¬[Êèxxw¬1ÔxvD«ìXÒgÕëÔwÔxXMRÕëÔ¯YRgvÊw±[Êêewg¶¹½´¸éXRXMèëÒËXÕÊhÊgtÊÒYNG°´±ÒÔxyexR¯ÒëÔyéXRwv"éÅÕÊgÊËXÔÒ¯¸»X¸¹¯¸¶X·¼«ÒëÊÒëçx}XB¯éÊÔëÊÒ¯oxìXÒgBguXBìXFXéÊxByÊÔéXRXBMìXÒgBguXìXBF°µ±[ÊyQÊ[XOYX¬´¶¹«YgXP[#MìÔëÅÒXXÊÒxQjXR±Ògw#XL¬¹¸°¹·¬è±å´¹³tÔëÅ«yXMìÊÒxQûg¾ÒÕXyéX¯Òg8ÔÒéXgQìÊÒxQ¯ÔxXMRgìÕëgRÕÊeIwKeP´º°´½¼éXRXMçëÊËX°¶¼´wÊÔiORBMBÊëÖëeRBXB¯ÒgBÔÒ×gBMBDëÔxBXBMRBûgBÕÊéeoNBGBÕÊeBI¯ÖxBgBÒ´¸µçXBÕÊêXB8BB#B"BÔÒ±[ÊÒèÊhBÊwÒxBQBB8BÕgBwîÊÒeB B¯gBMBDB[ÊÔ[OBByeBXBgBÔÊhëÒëèXHBêÒXRBÔÊh[#BRXiB¯êÒx2XBguRBNÔëÊÔÒÊÔÒxBìëÒÔÊéXÅ¬è±å´¹³tÔëÅ«¯vOÒêxÊïêÔXOéeÒX±ÒÕëÒÔÊwXIÊÔÒw"ìx BPÔÊhwXÊÒxQ±eewgïwÊëÔÔÊxÊÒxQB±eXByXyBPBÒgeBEBDBXQBPëeBPB"BgéXBÅÕÊìÔXRB#B¯êeyxB#BéXDBÊgBÖggÒwÊg¯[#MDjNB¯[gjRÔÒÔÊgêÊÔÜxxÊYgCPÒxBëX×gMDweÒyëwËXGÒxBêÒÊÒ[ÒÕÊÊÔjXPBROÊwvÊÒxBëX±[ÊeBÔXRBÊÔÒÊxìÔëÅoOBìÊgyBg±uRÅYXBéXDBÊguRBÊxBweBX¯1ëÔjRBéX2XBPBOÒwRBN¤eBhRBgB½[KêeBXyXBÒÊgÊÍX'hìÔXB¯g~XçXBÔÒ½ePBKi¯eBÕXägEBPÔXBvÊÕÊÊÔëÊwePBÊÒyIéXBÅvM¯1gRgÕÊÊÔÒg¯wBDÕXgÒéÊÔÒÊgsOBw[#ÊxuRÊxÍÔxBéÅÔÒ¯ÒgéÊxy2éX2XgÊ±èhgBXBQÅtXBLÕÊëuPB8PBvwÊÒXB½ÒÊÒdXÊÒxBQ±[ÊæeBÊyÊÔwXBïêÔXOBÔÊÒweXBìÕÊgBgBwuRBeêÕXBÊë1ÕXBéXBéXB2ÊÔÒÊgìÊgBwÊgBRBÒ¯eBXêeBRBÔÊgBX[BX±Òx¸µ¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 216

wÊÒÊYXwBDBÕXÅéÊÒÊeBX¯ÒgBB±±±eÅjRBéXBDÊtXBLBw¯êeÏÔXBëÒÔÊÕÊvOBÒÜX éÊÒgByXOB½eÔÊÒÔÊg[BÊÔ[OÔÒ×gMBDY"BPBëeRDBwÒgêeBXDÊÒxBQ±[XBçXÒÊÔéXÅ¯êxìXYRvgBÅXëeÒgèhQPBXQÅmxgMD[ÊÔ[OBëeeoOëÊÒgYXIwg[DÕÊ¯gMDB[ÊÔ[Oéew#MuÔÒïêeBXDXXìÔx¯èXBPvÊÔÒ±eÒg±eeBwDB¯êÒXBÊìÔXBR#BïêeB¯ägëÒÕÊëÒxBêeBéXÊy¯êÕÔXB±eBPBXBBjÊÒgëÊÒxBQ±ePgjRÔÒÔÊgêÊÔwRLëewDhRÊÒxQyXOB±eBÒgBBæXw¯vBÒxÔÒjÊÔeBgBBÔÒ¯wBÊÒgÊÔÊÒxBQBgBMBRéxBIBOBëéXBXxByXgQ½ePBKy¯êÒgyÊxwRBgÕëÔvePëeBPgyÔh0XB¯w#gëÊìÊgtRB}ÊgÊyPÂÒXÊÔÒæXwwx¯ÒÊÒyÍX'ÊÔtR}ÊgÊyPw±¬¹¹°¹¸«[ÊwxtX¯éXXxëçx}XûgïwIÊëX:vÊÍÔXL´ìÔÊg[PïwÒxQËX°µìÔëÒëeëÊeBwÒXBOBÊÐëÔcRB#B¯hBRgBÕÊtBêeÔXBBeEB¯eBXwgBwÒxBQBËXBj"BèXQBÊy"BÔXÍÊgBXB±[ÊêÒx¯éXRXM×ÔxyëéÊxPwyXHeëÊee~¯gEexÒxÔÊÒgëÊ±eÊÔwGNB8ÕyXOgBwÒgÒXePBx¯XÒXêXBÒX¯ÒXDMBÔÊïêePPËxBNJëéXÔxBÅêXÒX¯gEBexgèÊxÊïwOB±ÒÔëÅÔÒÒxìÔxBÊgÊïêgBGRB[(ÊÔygìXRBÅXÒxB2wÊëÔuRHBìgMDByÒggBwÒxyÔXswBÊÔégxxB±±±vMR¯eÒÔëÅÒëg[XʬyXx:ìÊg«µ°´½·¾»½¶wÒxQËX°¶¼µçLÊìÊgêÕÔX¸µ¹ZZZLUDQFDWKROLFFRPyÔXïwOg8#"°´

Page 217

ìëwwÊgÕ¯ÒxB2oGBÊÔéXBÅÖeBLBìXwDBRB¯êÒgBéÊgBëÊÔéXBDÊìXB8BÕgByXBOëÊjgBÊÔgBEeBxBXBQBPèÊxBÊïwOBXÒgBB8ÕÊÊÔ8BÕìëÔéXBÊeèXBOBwÒxêeBêÒÊÒÔxBÒwÒxQvXtR}ÊgÊéÊeÕgBwyXP±±±ePPÒXBÊeéÊxPwëÊÕÊXmëXéXBÕïwRNëePX2wwwePBXÔÒëeBeqÊëÒxBêÒgéXÔxBÅêX¯gBEexBeBÔÊêeXBg¯égxBxwwBÅwÔXÒeBëÊeeBBIëuRBNBÔëÊìÊgêeBRgBÔXBR#B¯eBXDBèÊeQBÊwêÒgBÏÊÔXÊÔéXBDBÊeXBIBrg±eeÒgjxDêÒXÅ[ëXLìÊgÊÔÒx¯ÒgRêeQgÊÔuQvÊÒxwePPyX~XLeëÊeÕÊêÒgwxBw[ÒwçX8ÔÒéXÒxQ±eÕÊÒgyo~ÊxuRM(wyx[RïwINÔÒéXDÊ±eÕXyéÅÔÒw[ÊvÊgìÆÔ¯îXXÕëgÊ±ÒxêeBÒgvg#KyOÔÒgYxBXQeX¯[ÊëÔÕXÅÔÒy"BÔXìXXGÔxë°´½ÒÔÊeBÔXBëgBy"BBÔXByBÊëÔXBBweBXBÔyBêeBPBÊxByBXBÅwéÅrgBÕÊêeBBÔXBBwuRBBPBxB BBB#BÊÔyÒÊÒgBBBïwBPBB¯XBQBPB±ÒÔÊÒêePPXPëyORNIïwP[ÊëÔë¬¶º¼±æ±Ô«eP#RjRyXwx2îXg¯eÊêeÅËXÔÒwyX[RE"ÔÒqUweÔygHP±¬¶»³¯¶º»¯¶º¶XÒxw#XL«[ÊgHeÔÒÖxxRÅséëe¯gEeBxïêgQ[DÔÒ°µeXB2uNBeBëÊèxBëÊeBwRBNBgeBXBgBÅìXBéXBÕÔÒ¯hBRBÅgKBìXBXBÒÊXBwyXBRBìëgBR¯eBPBRByÊÔuEBu#B)ëÊÒxBë±eRX2wx[ÊêeÅ¶»´ë¶º¶ìXêÔXOÒÔxÔÒwyXHw±¬µ³¹«[g[uRM¯ÔxRÅéxBOByPBÕÊy"BRB±ÒÕÊÒgByÍXBÊY#BwêeBÅuDBw¯[ÊêeBêeBÒæÔÊeByBxB[RBÔÒwyBëXBLBÕÊégBxBxBwÔxRÅ±eX2yuRgìëìÊgÊÔ¯éXOÅìÊeÍÒXwwXkRE"èxyPItR}ÊgÊyPdÔXïw#gBÚxG¯ÔxRÅwèxx½eÒywOX8PjXP"¬yXx:«´½¹¾µ´°´º½¸wÒxQËX°¶¼¶ìÊewÊgBÕ¯ÒxBéXBDBÊXB[RBLBxB¯eÒxBêeBÕÔxBêXBPBÒxBìÊeBwRNBîÊeBÊwyXBÕXB¯ePgBwNX¯ÒxBêeuRgBéXDÊìÊgBwyÊÔÕÊwyXPBvM±[ÊÔÊhRByÊÔXÕÊéXBDÊeIB±eeBêÒgìgBRÊwwXBRyPBRÕgBÔÒwRLBëwÔ8BÕÊÒeIBìXCPBÔÒXQBÅÕÊyD"BìxwwéxPÊ±eÒÔëÅÔÒägEwÊÔéXÅìXgQ¯éXDXPOÒëeÒgéX#MæXXéXDÊìÊe¸µºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 218

êXBÒXBwyX¯uRBNÔëÊsXBgBÒÔX¯wBXÍXB'yePBÊgÕÊ¯eBÊêÒxB2[DÕXBjxìÊeBÔÒgÊ¯vÔëgB¯YRgBve±±±eBÊêehyBPMBXêxÔÒîÊÒeB ëeBÊêe¯ÒÔÊÒÔÊgBéÅÔÒéXDBÊ8PBîXBIBÊëwuRBX2rRBLB(¯eBÊêeBÕÔëêXPBÒxBìÊeBw[B#BgÊëÒÔÊÒÒxBëyXBGBéXBDÊèxBêeÒXQÅèxBÔÒyÊÔXgBÊvM¤uRXBDéXBÅXÒgBwêXÅ¯[ÊÒxBxéXDBÊ8ÔÒyXBFgÊÔÒxB[XOBéXDBÊeëÊeBwÊÒXB¯eÊÒgBìëÔCPBvÊÕÊvÔëgwBuPyXB~XLB¯eDB±euRÊx8ÕyXOïwM!FÒÔxXÍÔxéÅÔÒëeÊg#XQÅìëÔ½ÒÊÒdX8PæXPFÔÊÒgëeeÙgIégxxéÊÔëXDgÒ¯éXP"vÊéeRPXÒÊeOBNByXBéXBRÔÒÕëgBÊÊÔÒxBw¯éxOByPBÕÊ[ÊÔëÒhBëx¯yB#BRxBÔxBRBÅìÊÊÔXQÅ¯éXBDÊìÊeBwvÊïwXQBwuRPBMÒgBtRB}ÊgÊyPwRBNîXBLNBGwyxByXwëyPByëÒXgeÊxÊÔÒxìÊxëÊÂ[Êey#w¯gEexÕÊgRw¯yQÊëÂÒx2eÊx[HX!¤eD"yXÔÊÔéXÅeÊxéXDÊìÊewéÅyÒgeÊxx!8ÕìëÔÕÊÊÔéXÅÒxgBQÔÒÊÔìëéXBÒxBQ±eBwB#yBÔÒwyxB[RìXBêÕÊëÔÒtXBLÔÒ¯ÒxBêeBÊÔéXÕgBwyXBP"BìÊhwÔxBRBűÒgfyÊÔéXDÊÍxÒÔxRÅ¯ÊgXéXXÔÒ±ÒexRéXDÊwweÒgÍxÒëÊÕÊ¯êeÊgfèxë[ÊêeÕéXBPOBÒxQBdÔXìXégBvgÅÔÒw[ÊìÊwDBeÊéXOBvÊ±eRBPw#XBL¸¸ïêÔXOBXÊÔÔxBRÅïwgHB±ePXeëÊewìÔÊÒXëuÔÒîXO}ÊÒwÒÔÊÒyéÅgÊÔÊewÒxQwePPyX~XLwX#OBNÒxgÔ¯XhÕÊèÒg±eBÒyÔÊg[HX![(ÊÔyx[RäÊgÊìXwOBDyXO¯égxxwÒxQw[Ê[ëvÊÔÒ±egéXBOÅÕÊyMOweXB±ePPgBhRgÒÕëÔ]PBwePy[ÊxÔÒèÒgBÕÊXh±ÒxuRNB#wwÒxQ«tXBìÒxQBvÊ±ePyìgBsRBçXOÊëÔXBKJBÊëjXRBÔÒÊÔyeÕ¯[XBÕëéÊxìÊêxBRwëÊ±eXB2ywNÊeBÍxÒÊÔéXÅëÊ±eÒyÔÊgjÕgÒÔx¯eBeyt}XyGÊgeëÊeBìÊgwvÊ[QwÊÔÒxéXDRBu¬[ÊìÒxQéÕyPIsxêXBÒXBÔÒêXÅ±eBPy2äxBDMy#BgÊÔéÅwÒÔÊÒgBÔÒìÊwDLBëÊ±eX2y[XB ëÒXBOÊëÔXBKJBÊëjXBRw½eX2ywXJÊ8P¯eëÊewËXG¯Òx¬yXx:«´·°µ½¼wÒxQËX°¶¼·çLÊìÊgêÕÔX¸µ»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 219

wy#BxvÊ¤XBgËXB B#Bu#BRjRBìÊêxBRwÊgB±±±¤éxIBOèÔeBìÊe¯eBëÊeBêePÅëçX±ÒÔfyXeIëéxPÊwwÅhRëìÊêeRXÔèX'Êw[ÊwfgDRwwÅèXOëÒxyéXOB¯ìÊwÊxBwwÅ±ÒeBxRByÜxëwìÒxBgêÒÊÔÊwwBÅ±[xìXBwDLëhBìgêePÅXxìXìÔëÊÒëeÊêeBXRQjRÕÊxìXrgyXBOwÊg¤èg~XsPÊ½yxy±exyèX'ÊìÊgÕÊëePBëgyg"BÒxéÊÔÊxëéXBÊgXBwëePXByÒxìëgBRwéXÔxBÅsPÊëeÊêÒXQvëéXOëêhRëggÊÔÒxBÒXOÊ±exygMÔXÒ¯ÒxBePOÔeèXHêÒXRêxQBxèXBwÊgÕ¯yxByuÔÒÊÔÒgBçXÔÒéXBgMBDwyB#ìeBëÊeBxweBPÊÒy2RB¤[ÊwÊgÕ¤vMuÔÒÒxYFÔÒÊÔéXDBÊÍÔeëéÊÒgéxāÊëÊÔéXDBÊìëgRÒx[Owi'¯[ÊvXéÅÔÒxeBR èXBwÊÔìÊwORB¯wX[gByÊÔxÖeBweÊêÒgéÅeBEéXggBÊÔÒxuDBëXgBwHÊÔéXBDÊgBM±eBPxBMÊÔxBêXBXgìXBÑX¯pRBXëeBPPB±±±¤uD"rLB(èÊwgBéÅèX'ÊwuRBOEBÊÔwÅXBX2XBGÊÔèÕyXBÊxvéXBÒwëhÔëgB¯éXPëgBìÊexBwMNB¯[#RBwKBQéXBRXBÔÒxÍÔeBëêÒxBêÔXOBY#gBxÔÊeBÊwÊgBÕ±y#éÊeRÊXïêePÒÍX'ëéXeXÔyX¯XKI~oÊe¯éXeeOÔXÒe¯XQÅrBX¯8ÕëéXBOÅÔëgB¤tR}ÊgBÊyPÎÊgBRìÊeBëèÔeìÊeB¤uPyjÊxB¯êÅxeQwRNwyX#ìÊgvïêePBgéXP"wvéXPëxPDÊgïwXBJÊ¤jPgÅyXOêXÒXéXP¤ÒxB[ÊgëwgB~wçe¯eBÊêÒx2[xBDwèÊeBÊ¯xéÊeÕgBêXBXëéxBRQêxBwRNBëë¯XÍÔeëXëgBRyXBOìÊe¯yB#eëÊeBxwePBXPÕXBèÊxÊgÒëxBèxyXBOwv¤ÒÔÊeÒxëeXtR}ÊgÊèxnXwìgÒìÊexhwÒxQ¯eëÊewÒXBOÊ°±eRBX2wNXL¶³¶ë´¶»XB´¶·¯¸¹¯¶´ïêÔXOéxBXÊÔçXIÔÒXBeëÊewËXGÒëgBvÊeRPÜxÔ¯éxIOwêÔXÊÒÔxÔÒ±ePyêÒXKÊwNBRëgMÕÊ¯ÍÔeìXwëÊvMR±eXDytOéÊeRwéXBRXMePXOÊÔ±µ³ïêÔXOwwÒxQìÕëgRëégxxûg¸µ¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 220

ëÊyXÕx!Bégxx±eBPyygIBìÔÊgséÊxPwBÊÔÒxëÒxywÊëÔéXÔxBÅìëÒÔÊìxwìhRBPêÊgOwwÒxBQXKBBÊÒxBêÒÔëÅÒxBXBwyìXBÊfBwwBÒxBQ½eBXB2yÍxBÒ[XBRB~wÊÔwBÒxBQÊfBÒÒgByÔëwBNIBjBXRBBÊjÅ¯êeB¯êegÊÔégxxgBwÒxQ±eÔÊfyXBQPÊÔXQÅ±eBÊy¯êe[#éeRBxëéÒÔxÚgÕÊ¯ÕXgBégxxwyXÔÒ¯eBPy±[ÊÒÒxêÊgOwìÊw#RÔÒÊÔégxxïêeggwyXÔÒÒÒgyÕXyx[Rw×hRPX¬yXx:«µ³°´´½´¶wÒxQËX°¶¼¸ÕX½[KeÒxBgQìXBêÕÊëÔÒÕÊyXQBçxJBDwyX#BwePNBìÊeXÔëÒÕÊwÒxBQÍÔeëtRB}ÊgÊyPBw[#BÊÔÒxyXBRBDBwÊgÕ¯[XBXéXB4ÊeêxBQ¤eBRPBÕXÊÔÔÒ¤eBRPBwÒxQìÊe¯ëÊgQéÊÒgBwyXP¤ÒÊÒéXD¯[ÊêÒgBÕëgÊwéXP¯éX2XPBOÒwRNÊÔÒxÔëXìgÊÊÔëÊ[DÕXwÊg¯eBPXyBOûÔhëÒgÕÊ¯eÒggBÊÔgQdXD¯eBeRPÊÔëÒéÅÒgXtIDB:ëgÊÕÊeIB¯eP#BgyêgRBXQÅwëeBÒxDÊÔÔÒ±ePBÊePyyÒgBMeOÊÔeëÊe¤eRBxeO¯eRBxeOÊÔeëÊe½[KBéXDeePBNìÊeXwÒxQB±eÒÕwLNéÕéxgBÊÔéX2XBPOÒ¯v[ÒwYDBÊëÒgMBpÔÒtR}ÊgBÊéÊeXÕÊÊÔÒxB[OÔwÊgBÕeRBxÔÊÒg¯éxxxgB[ÊvÊ½[KëÒÊÒéXD¯êÒÔëÅÔÒw#RBÕÊÊÔégxxïêegBgi±[X[ÒwÊÔëÊeëÊe±ÒxêeRBÊxéÅgÕÔÒy#çXBÔÒwìÊêÒg[ÊvÊëÔxÅéXgBMDeÔÊìÊgÊÔëÊvïêgBQwÊgBÕÒx2[HBXB!èÒgBywyÊÔÔÒÊgë[ÊêeBÕeBëÊe¤eBRxBéÕs¤ÒgMBÒxBèÊyeBPBgB\XB¯êÒgBæXBXBÊgBwìÒxBÅêXBPBÔXBvXBëÊXBÊ¯[KBg×ÊìÒxBXBeXæÔX½ePBKÊesëeeRgÊÔeBëÊe¯êÒgêe ¯qIëéX BRÍeÕÊ¯èxyXO¯ègBÒ½[BKÊÔìëXBhBë¤ìÒxB2uRBNB#BìÔÊxBwÊÔ[xBéXBPBOBÒÕëÔveBwXBeBëÊeBìÊx!BéXBRBÒÅvÓÕÊhBgxBìÔÊëeBRBÊ±±±¤eBÊÒgBæÔXBB¯éXBQBéXÕyXBOBéXBRBÕÊÊÔxBeëÊeB¤8Å¤8Å½ePKèÒgïwOë¤±±±[ÊÒePÊxÒXwÊÔeëÊeÍÔeeÊXëeeÊx"êePÊgB¯êewOBRÊgBéXPBOÒ±eBÒgÕXÅÊÔwBNOéXBÒxQBë[xRBÒxQB8ÅwÔxBRÅ±eBw"ëÅgBQÔXBEwêeBggBwÒxQBÔÊeÒwyÊÒÔeBìÊgÒxBuHÊvBX¯ìÕëgBRïwOBQOBéXRBÔÒ±[XrBL(tXByXÔ½eBÒÊÒcRgBÔÊggBÊÔÔÊgBëePBDB½eÅÔÒXeBëÊe±±±¤yXByXBèxägBxB¯y#BtRB}ÊgÊyPBÔëgBëuRNBÔëÊgB"ïwXBxBçLÊìÊgêÕÔX¸¶³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 221

¤8Å½ePKèxïwOë¤eÊÒgæÔXeÊìÊgÊÔxçXI:gBÅÔÒwìÒXBïwOQBOB±ÒxB2wNXBLB¶¼³¯¶»¼¯¶»»¯¶»¸ìXBêÔXOBXBéÊxyéxBXBxBvëXPB[(ÊÔXBj"BvÊyfuÊgë8ÅmxB¯rReQBìÊëéÕïêgQéÊxPwBwÒxQjX±eBXyÔxXMBRÕëÔqIëÔxÔëÅÒX¯[BÊêeű¬gXÒ»ëÍëÊ´¸uÊg«ÒxyåÊ¯[ÊêeÒgÕëgRyÕëÒvOÒgyQÊlRww¯[gDÔX"Ê¯ÊÔh1gwgÊËX°¶êeÅÔÒjX2ÍÔxE¯w#ÊgueKéggX¯8ÊÔmx¯eÒytRMDÊÔrReQìXËXBÕÊyMwgÊ[fgéÔXLBeÔygBHPBw[ÊêeËXB"BÊyXxBìXwNBOBMÕÊXBj"vÊ±uRBPyêeBP#BéÅÕÊyXj"BgBÓwX BPÊÔÒXB±[ÊXîÊeIeXyÔÊÓÊêX´·ÕëÔweRBvÊdÔX±ewgfwÒxQéXBÒxQYXÕÊçLÊCPÕÊeBI¯1ÔxeRw[ÊyXÕÊÔêehgèxìÕëgBRëeyfëyNByXÒXÕëÔwçeÕëÔéÅ±eÒgBêXÊ¬¶¼³±æ±Ô«ÔÊÓÊêX´¶ÔÒÔxBXMRÕëÔvDìÊxyXxìXwNBOM±eyêeBÊxÍXXP8BÅÕÊyD"éÊxPBwhRgBÊËX±ePBgyvDéXPBOÒgyQÊ[RBDY#g±ePÒyéXDgw#g¯[#RÖx#!éÊePìg:ÔÒwÊÔéÅÔÒÒxxyfìXÒgìXÇÔ½eX2ykR"NsRxOìÊwxwÊÔËXwÒxyÕXÅyÊgXXgÊËXyXx:´µ°µ½´´½8:°´´°´½,yXx:gÊËX°¶¼¹yIOvÊgR}XvìXÒg¯éX#RêXBçëÊÕëÔÔÒë¯ûÔhêXÒX¯gRÒÔÊ[PGNèëÒçXÔÒëwQëXìÒgB¯Òx×xïwPBGNB#ÊÔÊÒvXìÒxBQwìXÒgBvÊ±eÒyXBÇÔ¯yPRXBRPiBRvÊXRPMêÊgOw¯tXêXÒX¯gEexBwÒxyÊgRÊëhëÊ±[ÔyÔXODêXÒXÔXÔÒéXÕÕÊëÒXBgB¯8BÕìëÔgBéXBQBXB½[Ê8BPBXBÇÔéÅë±ÒxBêÒÔëÅìgBRBÊwBuRBNBÔëÊÕÊ¯ÊÒxBQBêXBÒXBgMBRçxBìXBÒāÊëÒiB±[xRBÜxBxyOBRBHËxBÅëwhBÕëågëeBÔë[XBgìÊwOBQBOÊÔÒxèÊxBÊïwO¯XBQBÅÒXgBìÊeBw±eeBRBDyÒXBgBëeeBgBeBMXBÒgBêÒXBÅ¯êeBÅjR¸¶´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 222

ëËÊgBGBB~Ê¯yMBÔXBBë[OBBNBgBBÊgBìÕëÔ¯8BBÕìëÔgBiBB±eBBÒgBéÒXBBèxBXBBÒgBBBïêÒXBÅìXByB"BeBÜxBëÕÊ¯êeBB×xBDBéÒXBèxByXBOBB±eBRBÔÊgBuRBHByBBBKBÅë$Ô¯yXBDBgBBÒXgBìÊew±eBÒÔëÅgÒXBgBeëÊeBìxwëeBÒx2ûgBêÒXBÅÊÔÒx¯êÒXBÊÖÊgBwéxBXxBi±[DgBXB¯[gByÍTDBsxBìÊwOBDÕÊwËÅÕÊyOBRBHBïêÒxXBûÔhBìgQB¯éXBDBʯeBÒxBÔXB"BBÊëêxBMBÔÒwÊÔyXB#B¯êeBègBMBéXBeBwBxBëeBeBRBDBÔÒËXBBBÅëyXBPBëÔ±eeRINéÅ±[XgËÊxÕÊ¯eÒèX'Ê[ÊÒgBHÔÒeëÊewwÅëXÇÔvÊéeBÒÕÊeI¯ìXÒg±eXÔÒÊÔéÅìXPI¯rggwÒx2yIèXPYXëÒggXwÊÔÔÒ±[ÊêeêÒgèX¯eXêXÔXBÔXDéXOw×ÔxDBÊÕÊìg:ÔÒwéÅçX[ÊgRBÒÔÊÕÊv"¯yXx:ÔÒ°´¤eÔyçXB[#BRBëeBwtÊeBìXBÒgBv¯éÅÒXBPBBÊwÍÔxBvÊÔÒ½ÒÒgByÕXBÅy"BÔXByXBGBXB[ÊëÔ¯ÍÔxBëÒg±æ±Ô«[Êy"BBÔXBB[BÒeBBPBBëeBBRBBÔÒgBBBBBOBBwÒxBBBQBBëyBBçXBBRBBBÊÒìXBBËXBBBB8BBBKBBUBBeBBPBBXBBBOBBËXBBBBvÊïêeBBBÔXBBBBîXBBOBBBBBʱÒÔÊÒìgÒ[NEìëuRXIÜx~x¬¶¼µ¯¶º¼¯¶º»¯¶ººìÕÊÒgêgXwvBhéXÕÒgÔXBë¬¶»´¯¶ºº±æ±Ô«sRNBOìXÇÔÕÊÒÊeBOÊ¯yBçXRÊÒËXBXwXBDÍXMBgÒ°µ±¬µ¶³¯µ³¹¯´¸·¯¶¶±æ±Ô«eXyÖeLìXwxgÊjXRwéeRÔÕÊtB¯wg0XBÊf¯ÒxyoNBGePByeeQBÊÔÒxQèxBwìgGÕÊìXBÒgmxgBÊ¯ÊgXïwBx!ÔÒ½ePyjXRéxOFve¯êXÔxF´¼°´½´·½8:°´¼°´½9,yXx:gÊËX°¶¼ºwÊgÕ¯vìÔXB¯uXByÔëXBéëeBëXBQPBwÊgB¤XBêXBÒXìÊ¯yBXBMBxB¯veBëÊe¯eBëÊeBBìÊxBBwuBBxBÅèÊêÒÊxBBXBBéXBÊÒÔÒ¯[RBBxBBKBéXBBOBBÕÊ¤[ÊgBBGBÙgBBIBBÔÒèÊyeBÕxsNwDROìÊgXìehgéXÒÊeÊyXOéXRÕÊÊÔXéÊÔeëèÊxÊïwOéXRÕÊÊÔtR}ÊgÊyP±ìeXÔèX'ÊwéXDÊìÊgÒxêÒgêeëwwÅgëePX[ÒwÊÔXxB¯1Òg1gBMÊÔéXBDÊéXBÊeéxBë1ÊêeÕÔëêXBPBxÔxBFÔÒXBéxPBÊëçLÊìÊgêÕÔX¸¶µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 223

1ggBwdNyBePBÔÒXwvÊwB¯éXDBÊéxPBÊë¤yÒXBx¯eBëÊeBìÊ±ìÒx2uRBN#BéXB2XPBOBÒèXMBÊweÒgBÒXeBPxB¯eÒxBêÒXQBÒxBìX[ìëÔgBÊÔÒxéXBÒwyXBÔÒ¯êÒgMBXBKBʯw#ePxByeOÊÔxwÊÔyXB#éXÒëePXBDy#RBwÊÔxsN4X¯êÒg8BÕÊÊÔxéXÒtXBìXB[ìXByÔhBjXBBìÊgBÊÔèÊxBÊéXBÒëeBPBDB"BéXBXBxBêXBBXBgBëxBBïwXBçw±ePX21gMÊÔyXO#yXeÊX¯êÒxD¤eeP"XBç!O~ÊgÊÒXBXvMXGeBP#RRBwyX#wÊÔÒxìXEB¯eëÊeìÊìÊgÕXìÊwx2¯[ÊgÊgeXBtXLÔÒÔXçëÊwÊÔiéÅëÔëÅÒëgéXÒxBggÊÔéXÅ[RvXG[XBQvwëéXXBPDÊÔÒxBéXyeXBÔÒéXÕÔÒ¤ÔëÅÒXBw¯eëÊeìÊ¤éXBOÍgBëÕXìÔXvìXYgwXORMéXP"¯gRgÊgÔÒ¤XÍÔeyXOÔëgìÊëéXÊeêXÒXìÊìëXwyX#BèXOëëÊXBXOPB[ÊwÊÒgCPBwXXwyB#w[#BÍgKÕÊxBN5ÊÔëÊçÒeëÊeìÊxhëuB#XQPwÊgBëj"yXÔÒx[ÒwÊÔX¤eBÒgæePB#éXÊÒu±±±¤X2ìÔX¯èÔÊeÊÔy#êeRBDBxBÔxBFBìÒXhBwyÒXBhBgÍhBRBP¯éxBPBXBeÒÔëÅXB BPÊwBÊgwìÕëÔÕÊëÖTwBwÊÔyXB#BìÊeB¤ìeBPÕëgBRBéXBBOBgBwyÊeBìÊ¤uRBÊgBÊìÊeB¯eBëÊeBìÊ¯[Ê¤j"yXÔuÊgÕÊÊgëêÒÍX'éÊgg[ÒÕÊÊÔX¤xPDeÊêeêeXDìeRx¯eëÊeBÕÊéeBRBNBìÔXBìÊgÍXBBxBÂ[ÊwgBwXBÍXBX#BÊèÊeBÕÊ±eBRXB2wxBXBÕjXBRBvÊyÊxBÍXBHB+wÂePÊewÊÒg[ÒxQÐÊëm#wÒÔxvÊÔÒtR'ÊXÅÂ[#BRhRÅêgX"¯:#ÊÒeÊëìgÊÊÔëÊèxB[ ëeëÊe[ ÂÒgRy2Òx"y!R#yXPI¯[ÊêetO!gDdÔXÔÒX#RNwyÊÕÔXy¯gÊjXRXÅ¯ÐÊvÊsOwÂ[ʸ¶¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 224

êgU½ÒÕÊÒgyéÅèxQKcR~xwwÊwÒxyÐgGwRëÊìXÇÔéxOFîÊÒe ¯yXx:ïêgUÔÒ´´°·½´³½8:°»°´½,;yXx:gÊËX°¶¼»wèeÒêÔXvÊÔÒwÊÔyXBÇÔ¯oÊëÔÒ¤[ÊêeyXeBëÊeÕÊXQBPÊïwO½[KBìXÒgë¯[DûÔhBìgQBwteBwsxïwOBD±[BÊêÒxBtXéÅÍXBR}hBÕÊsR½èÔëÅyÒXBÊÔëÊëehBìgB#BOBwÊÔëÊêXBw[ÊgBÊXBXBOBgBQ±±±ËÅuBRHBïêÒxBëeBRBÔxBëyXPBëÔéXÒxBQèXBìÒxBXìÊgBwyXB#ÕÊeBPBÔXBèÊxBÊ¯éXXBëvÕÊeBPÔXBBXÒāÊëÒ±[XBwMBN±[XÍX'ëeRDÒXgeëÊeìxww[ÊtR}ÊgÊyPXXOvèxëeÒxêeoO±eBRBDB"ByXBÔXByBB"BeBvÊyXBOBÕÊÊÔXBBëÒÊÒÍXB'ÊÔÒxBèxBeBëÊeB¯YRBgBBveBëÒ¯8PBO±ÒxwBxRBÜxxBX[ÊÕÊsRB8ÔÒwÒÔëÅeeBÊÔyXB ëXwXBDeëÊeBÔÒ[xgBëÒvÊëèÊxBÊgBXBìÊgBìgBÒëeBëÊeBèxBìÊgByM½ÒxBgBÔgBLBÊÔ[xBgÜxB±±±[xRÜxëwX[ÊyXO8ÔÒëeëÊegÊgÔÒ¯ìÔëÊÒÕëÔÔÒ¯ÒxxïwH+ë[XePX«wfìXyXÔeBPXOw[ÊeëÊeèxyXBÔ[ÊëÔ¯gÊ[fg½[ÊyÊìgRw BRìëX¯[ÊëÔïêgU±¬¶»¶±æ±Ô«ÒgygwgÅìXéXÕÔÒ¯ìëgÊyXÔÔXHÊÔÒëeÒyyÅìXyXÔÕÊg¯¬gEÕÊÏëg±ÒxyËx#!éÊÔëÒsgìeX¯ëÔvÊÕÊ¯[ÊyfyÊgyNÕÊêePÅËXgÊg±eXy¬XwgX«1ÔxeRèxQKcR~xséëegeLëÒwêÔXÊÕÊäe¯:gÅÔÒçLÊìÊgêÕÔX¸¶·ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 225

èÔXQë[#RtE´[OMËXZZZLUDQFDWKROLFFRPèXQBÊ[(ÍXÊëÔïêgBÕÔÒ[ÒxBQwB[ÊyKRBTBvgÅ¯éÅ×ÔXBBdÔXÛXB+ÕÊéXBORBN[BOMBËXBwÔePBMBÊtX!BïwDBeÊçxBEB![ÊêeBwBxByXxBéXBÕwwËXBvÊ±[ÊwBÊfBìXgBXBìÊg¯eeBeBQBïwXBBÅÔÒ±[ÊêeBéÅÒÔÊëyXBxBîBXyBÒÊtMBÔÒ¯yeBLBËXBBïwKBXBMBìXêÒÊÒ±[BÊrL(ïwNgvgBÅw¬[OM[IRBë×ÊÒXëÊhwTB#ePXB«ÛX+ìÔXR#BÕÊËXvÊÔÒ[OMBïwDeʱeXyuRNÔëÊÖeLËXÕÊX PÊÔÒêehgéx±eÔyÒxyÔXwwOg8#"°´ÊÔÒxg ÜxNèXPÕÊ[Ê[OMìx #ÔÒwéű[XeÊx×ÊwXÔÒ[DÊÔéÅwMNÒÊÒeÊx"[OÕ

Page 226

éÊggëéÒX[xgÜx~xûgÕÊeI×ÊÒXB¯[OMËXïêeÔXBìÊg±ÒÔÊÒÔÊg[OMïwBDeÊhgÔÒw[ÊyPRBXFÕÊyM×ÊÒXgÊ½ÊgëéxyëuM![ÊyX4ʵ¸½µX´¹½´[OMËX°¶¼¼¯ePÊxyÕÊëÅëX4ÊXÊÔûgéÊgg±ePXgyÊÔÒxjÊgëeÔXOyÒx[ëÒÊÔéÅë¯eÊw#ìeQìëX±ePXrNIéÊeweÔÊëÊhi½ePxyÒxmNÍXX!ÔÒwÊgÕ¯[ÊhRÊuiëêXxéXyeÕ¯[#RyXÔÒ¯yÒÅìÊgûgïwH+éeRÔÊgéXÕë±±±eD"yXÔwëXÕÊwuRXPy2ÊÔy#¯[ÊwXsÔftXìXÕëÔ±±±ePy2yPRDYLêXRûgë¯uRxÍfyIÊëÍXOIÕÊëuRX2èÊeÊ¯i±1xePêgQÍXxN"ÕÊyÊxÔxXë¯1Òg[#ÍXgGëËXyÕÊ±ÒxìgÔXQtw1ÔÊfë¯exêÒgwéÅÕÊjR¯1ÕX#ÒxìÊgyXÑgtìXwPX±eDM×xëjRÕÊ[ÒXÕÊsRë½1ÔÊfyXÒxÍgDÕÊyXwXDXwO±±±¤[Ê8PXYREë[ÊvÊXuQwÊgÕ¯[XuÊhwÊgÕuRPwÊÔçÒX±±±¤ÒÕÊgÊygXÔXÔwRNÊÔÒxë¯ÒÔÊÒ[gIÊegweXyÒxw[OMËX¸¶¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 227

±±±eXyeëÊeg#ÊÔÒxë¯ÒÔÊÒ[LRLjXwKXÅwuRPR±ÒxeÊxwjX'ÊgwuRX2wHë¯ÒgeÊxìÔXÊÔìëÊe¯[Êeg#çÒXÒggÊeÊxyXÔjXPOÒ[ÒÕÊÊÔëÊë±±±¤eRD"¯uRPèxM!ÔX[KygwÊÔëÊieBBÊxBBìÒeBBB¯×ÊwBBKBBBY#BBgBBBwÊgBB±eRÔvMBBRBB¯eBBPBBBPBByçeBBBBBÊ8BBPBBêÔÊxBBOBBB±ePÊgOgë[ÊêÒgÔxÊÔéXDÊ¯ÍÔÊg±eP#RqÊëeëÊeìXÕÊÔ¯eÔÊeÊÔìgÊÔXHÊ¯[RëeìÊgéXÅÔëXÊÔgXìXéX×ÊÒX¯ePÊxy2ë±ePP¯[ÊêegÅyÊÒëXìÊgÊÔéX#ÊeëÊe¯ìÔÅ±[ÊwXÒx[IRwRÊÔëÊë½[XêÊÔéXQwûg¯éXGRÍÒX#gÊÔÒ±±±ÒgePÊxwg)ÊÔéÅeÔÊÒrNIëÊwwyX#i¯wÊÒgÒxéÊÔÒÊgïw BPMëÔÊÕÅwyXRB8PÕÊeI¯êeBgMPÊÔÒxéX4ÊwBeP#yXBÒxQwOÕÊjR¯éÊgBg°´ÔÒéXXBRïwOBéXBP"B¯[ÊyeLBËXBìXBìÕÊÒgêgBXBëyK#BNÍÊÔXBÊìëXBwéXÅÔXBKB±±±eBÊêÒx2éXBREBeBëÊewRBN±¬yëÊtRÊ«exyêÒgOêëg8OïêgÕÔÒhRéXg[wÊ±[XwPÕÊyXOìÔëÅÒXêxBë¶º¹XB¶º¶¯µºµXµº³¯µ¹¸¯´º¸XB´ºµwÒxBÜxÔ¯ÔÊÕÅëw BPBM[(éÒXBéxBOFBÒÔxÔÒ±¬µµµ»«eRX2wHÊÔêeRDM'ÔèÒXïêÔXÔÒvOÒwyMÔXBìëgRB±éÅyX4ÊyXBm#BëÐgX¬¹XB¶±æ±Ô«jÊeRBËX¶ëµËÊxBÊw[ÊìÊêÔXÊ:BgÅ°µ¸¶ºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 228

wKXBMB±æ±Ô«ÒxyéXBXB2éXBGRBÍÔxBweBIv¯ÒxBwBXBéXQBPBÔXïêgBQB[DBÔÒÊÔéÅjÊeRBËXBë[BÊéX#BÊëÊeB[RIB~ëw[ÊìgrRBOÔXBR#BÚxLBïwXDBéÅvMRB¯[ÊyXOB#ûgBéXOBwBÊ¯ÒgéXBQÒÔÊëéXBGRBwÊÔyx±¬¼½´µw#XLB±¬¹±æ±Ô«Òx2dÔXBÒÔÊëÊgÅêXPBweÒgBgDyBNI[RBIxBëhëÔvÊÕÊÍxËÊgBG~Ê±eBXyÊeBÕÊêegÔXBMXBP±´µ½¸éXRëÔXÒx´´°´½¶[OMËX°·³³½eÒywÊÒÊ¯éÒX×ÊÒXcgDXÊÔÒxè¯êeP#x¯[ÊeëÊe[ÒÔÒéÒXéX±eRÔeÊx"éXDÊwìÔÊÕÅRë¯eÊêÒgéXDÊw[ÊêeÅ8PéXÊÒXgHwêeËx#!y"e¯éXQvÊÕÊéXÅÏëgë¯[ÊêeÒgÒÊeONy#R¯XÒhÕÊéXDÊ[4hë±egyg#jÊÔÅÔÒéXÅvMR¯eÊêeÍXXMÔXÒéXDÊ¯éXRÒÅêXeÒÕÊgʱÒxyÊÒëXÕÊxN5éXÅeRʯeÒePÊxuRHìgR¯æeÊyOÕìÊg±[XÒxr¯êÒÊÒÔÊgjXÕÅ[(ÊÔéXÅeëÊeë¯ÒÕs!éXDÊgt±eeoÊëìëÜxGëyPxyXgePXë¯eRDÔÒePÊx¯ÔÊeÒÕëÔw±eëÒePÊxwÔhÔÒyXgÊéxë¯eÊÔePÊxwGNèÊxÊgëÒgePÊxyÊëgXgX[Êg±±±Òx2eÊx[PGNéXDÊg¯wDROìÊgeëÊeë¯eÊêeÔëÒeëÊeÕÊ¯êÒxXPÊyéÒXw[#wX'ÅÕÊ¯éÊggvMR±[XePÊxéXDXwDeÊY#gyxL[OMËX¸¶»ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 229

¯eÔXOygRLÊÔÚXFÊë[OMwyX#gìÊë¯ìÔŤ[ÊtXéXDÊeRÊwÊgÕÒÊgÊ¯XéXÕÊÔxBHP¯rRBeQèY#gB±ePyeRBTÊÔûgÕÊeIB×ÊÒXëÊhyPëÔw¯êÒxBuQÔXR#B:vÊéXÒxBQBgBÊgBÔÒwBfBÔÒwÒxyBX2ÔëÒXBQBPBvÊ±¬µº¶¯µ¸¼±æ±Ô«eBÒgBywëXBÔXBgBûgBèXBBPBwweBPB#BìÊêeBÕ¬¶´¹¯¶´¸«eÒxêÒgÕÊgBÊjRXÍeBÕÊéÊÔXÔxBhwyëÕÔÅrgByÊÒëXïêeBë¯eIwvÊÕÊvMBR±ÒgyèÊeBÊÙgrL(çXgÔÒ±eP#BeëÊe[ÒÔÒegRywByÒX¯éXÅgHÕÊwyPIBve¯eÊg#yéXBDÊgÊgÔÒÊÔìÊêÕXeRÊ¯¬¶»´«eXyìÔëÊÒÕëÔéXOXyQÊÔÊeÒÕëÔk"êeëvÊyçXRÊÒËXBXÊÔ:BvÊ¯äÊëyÚXLBwwxX±eBPy2[ÊëÔÊÔyXOB#hRBXÔc~ÊëÔxBw¯êeP#BxXʱeRX2w#XL¬¶º¹«éXRXMèëÒËXë¬¶»¶«´µ´¹½¸Xº½·[OMËX°·³´½eÔygHwêetX PÊÔÒ¯ÒxêeÒgËxÊyXDg\XwìÊwT#¯ÒgR3exÕÊjRgÊy¯çÒXÒg±±±ÒgeÊxg#jÊÔÅÔÒ¯eoÊë[ÊÒy[ëÒÊÔëÊwyÊeePXxëʱewgg¯[#ÕyéÊÔXMXPéXRÔÒéxë¯eÊÒgtÊÕÊÔëÊ[XG¯ìeRNXeêÒxÔëʯePMêÊgOÊÔëÊéXgëhë¯ÒÕXyêgRÊÔyxMR¯gïwÓXwÊgÕ±eÊÒgyêXÊÔèxEIéX¯oOjDë¯eÒgtX¯yXÕæeÊÔÒ±ÒxÔÊÒÔxgéÊëÊgìXPÕÊ×ÊyeÕë¯ÒxgfÒeëÊeìÊgëÊéX±±±ÒgÊe¯eXyGR!ÕÊÊÔëÊ[ÔxwÊf¯ePPRyÊÔuRMèX'Êg¯èÒg¸¶¼éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 230

¯ePPy2æÔÒëÊÒÔxÔÒÊÔeëÊeìXÐgvMR±[ÊêÒÊÒÔÊg[RPÊÔÒÊÔëÊeëÊe¯ëÔwÕÊwePOQy2ë±±±eePeÊxéXDÊweëÊeXÊ¯eÔXOyÔÊxëePPRyéXůÒxyeRÔéXDXXPËX#wwìÕëÔë¯eÅePÊxéXÊg±ÒgeÊxèxM!ÊÔéXÅ¯wÊgÊgeXQÅwRNéXDÊìXXGë¯ÒXOÊÕÊÔXg¯çÒXÒgi¯êÒguëÊgwyX#gÊgÔÒ±ÒX#ÊeÊx¯eÒxêÒgOÔÊxÊÔëÊìX$Ôë¯eÕgePÊxæXPxygÕÊyO¯ëÊéeÒX±eePÊxgR!¯wXÍX'¯éXDÊÔXHÊägëÊwvÊÕÊë¯ePPywXÒx×xDéXÔÒwyXÔÒë[ÊeÕÊxN5½[KePÊxÒx8ÔÒ¯ÒxXÄÊhQÊÒÔxwfÔÒwy#éXO¯[ëÊsPÊ¤1ÔëÅyjxwÒxwXQNÊìXéXÕuÕXë±uRÊePyyÊxÒÊÔëÊyeÕ±ÔX[KÊÔjgëÂeêÒgOÊeéÊeÕgëhwxÂ[DuRQ8#e[xgÔÒwxë¯1ÒgyêÔ[LRLrgÕÊÏÔXX¯ìÔÅ±±±eRXXìÊg[ÊeÔxë¯1ÒgyÊÔéXDëèXyìXéXXRX±uRXPDÊÔeëÊergëÂeÅéXÔXwwXÔëgÂÒxwXgMëÍëg×ÕÔÊë¯[fìÊwXéxXQPÊïwO[OMËX¸·³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 231

±±±ÔfÒëÕìgéxë¯ÒgyÒxXÒXw[ÊyXePXggeRÊ¯ìÔűeÊÔyÊÔéÅéXxw[ÊìhRXqePXë¯Òxyx!ÒXÔÒ¯ÒëÔéx±ÒÒgy×xÊgêÕëÔséXOQïêgXtë±eÔÊÒÔxgwÊÒëXyeÕÕÊéÒXvMR¯[ÊeëÊeéXÒÔÒéXÅ×ÊÒXë±eXyéXDÊgMwyXIìÔXwÊgÕ¯eëÊe[ÒÕÊéXůÒgePÊx[XÔÒÊÔçXOg#ÊëçÏX¯ÒÊÒeÊxêXPéXDÊwjÊÔ[ÒwÊgÕ±ÒxeÊxéXDÊnX!gjëÕXëêÔXOXBwKXBM[gBDRBj PBìÊg¯ÒÔxBvÊÔÒ±ePBytÊÔÖÔÒëÕûgwTB#¯yXBOÅyÊÒXBgéXBPRBOÊèXB'ÊgéÒXXeëÊeBÔXÔ8BPwÊÔyXêhBRÊwËXBqU±eBRPw#BXL¯¶·´¯¶´¶¯µ¹¸¯µ¸µ¯µ¸´¯´¼·¯´¸³XB´·»ìXÂeÒy[#±eXB2wXB~ÊéÒXB[ BwïêgBHBPBwÊÔìeBPBÍXÅweBÒyçXB BêeBPB#BxBw8B#ÊëìÔëÊÒgBxBEBwÒeB BÒXBPBÊ°µÂuRXBy2y!BR#BìÒXB8BÅÔÒëtR'ÊÔÒÊÔXBQBÅYNÊXBÅ½eBRPBwIXBGB¬yNB:BÔÒwë:vÊÔÒw«ÊÔÍXBÅvÊÍXBR}hBrXBÒygBXBÊÔw!BKBvÊ¯y!BRB#BéXB4Ê±¬´¶°´µë¸°´½´·wKBXBMBB¾µ¸¾·¶°¶¹½´¶¾´³°´½¸yBwÒxBÜxBÔêxB«¯y#RìeBÊçÔÒ[g¯yBÒXI8BPëÒxByêÒÊÒéÒXwj"BÍX'lRBY#gByÊÒëXÍÒXBI½yPBI¯eBPytXB±ÒÒgyËx#!¯êeêÒÊÒwegDÜxÔëg[OMjXv"w[BÊéXOBRBNBÒxXB BPBÊÔÒ±eBÒytRMBDBÊÔËXBBuQéxBOBFB8BëÒ¯[OMBÍÊÕXBRBBÊë[IRBBïêÔXBÔÒrOBI½exy¸·´éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 232

¼X¹[OMËX°·³µ¤eRX2uQëexPDéXXÒXìʱ±±¤eÕxXR¯[ÒÔëÒìX8Õg8ìʱ±±èÒgéXÒXÊÕÊoXëèÕxXRXOwÊÔ[OMX¯u#yXXéX#Ê¯wOePXhRv±±±eêegÅ8ÕìëÔgwy#8ëÊt#ÕʯÒxêÒÊÒvw[XGXèÒx2XÒ¯Yve±eÅvg[OMÐëÔëèÒgwXJÊgyÊg[PGNìX["ëXEÕÊÊÔéűèÒgORBBéÅXBBBw#BBBXBBBLBBBÔÒÊÔXBBÍëgBBBë±±±uXÊ¯uXÊÔXyxMRïwO¯éÅgÊÔÒvMR±±±ÔXOyìXÍëg¯jXÒXëtNBìÊwBPBRBB BBPB¯éXBBRBBÒÅìÊgBB[OBBMB¯[ÊgfXyBBëÒÕÊ¯eBBPBBPBBBY#BBÊgBBÅwByXBB#BB±±±exyePêgQeëÊe¯[Rëeë[ÊgÕÊÔXg[ÊyëÔéÅÔÒ¯qgyëÔ¯gRçX8ÔÒëwXyëÔ¯éXRÒÅ[ëÒ¯ÔXxMR¯gfXgRT¯äXK¯gQG¯hx¯sX¯ÒÔÊÒgH[(ÊÔhRwOë[ÊÔÒXhRwOww¯ÒX¯ÔÊxÊ¯èe[X±ePyÓxKéXKgëéÊgX¯éXORQÐÊëÔÊww¯[Xx¯yggÕÊjR[OMwÊgÕ±ePyÓxKhRwOÔÒ¯wfhRgÄÊÔëÕÊ¯jxN[gwë¯[ÊyQÊÍÔeÕÊìÊw"K¯[OM[OMËX¸·µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 233

½çXIìÊeçæXyN)ë¯eXy2êÊÔéÅÔÒyÒxÅÜxR¯ìeÊÔxÕÊ[ÊìxgwÊgÕ¯ìeëÊeÔXÕÊÔXÕéëeìÊwPRűìëyXIÕÊìgxEë¯eÅyghRwOïêeQÕÊ¯[ÊwXePg±ePyXRÊÊÔhRwO¯ÒxÏÔXÒxÕÊwéÅyë¯ÒxygDPÖëeìXéXÔÒ¯éëgyÔÒ¯eÊÒgyÄXRÊëÊe[ëÒÊÔéXÅë±ePyyeÕ[OMXwÒÔÊÒy[ëÒÊÔy#XQPeëÊewÊgÕ¯[ÊeRÔxÕÊgXÕ¯oÊëÔÒ±éXÔXïwOÕÊgÊgë¯[#ÅÕÊgg¯yXPëÔXw#XLÔÒ¯eÒyYyMÔXwÊÔÒxìXyPëÔwÊgÕ±ÒÔÊeyhPìeRN¯[OMtXLÔÒwéÅçX¯eÊg#yéXQgÒìxwXx#MÕÊÊÔÒxìëgR±ePyêÔÊÒÊÊÔéXQRuHeRKìÊwxwë¯uÊÒgjx #wëÒxyÊg1Êg¯yÊxéXOÕʾÒxvéÅÕÊePÒìg#OéxwèÒg×ë¯èejXOrX¯èÕXèÊyeÕrRÔÊÔëÊwuguROEë¯vÔëXD¯yxìXÕëÔÔÒX±±±ÒÒgvyN#¯ìÔXgëuèXPwë¯["xyIRXèÒxyÒx±±±eÒgvYREyxMRÐëÔ븷¶éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 234

¯ìeëÊe[ÊìÊwRG¯[OMY#wuXÔÒvMR¯èÒgXÒëèÒx2ìëÔeëÊeêXÔÒwi½uKYNuROÕʯX[OÔeëÊeìÊëéÊÔeìÊeìÊ¯ìegÅÊÔéXQ¯[Xwx¯ìÒÔëÅÒxëwÊÔéX#Ê¯[OMXwxë±±±ÒxuX¯eeÅéëgRxéXÒÕÊwyXxN"gX¯vXGÊÔ[OMyPI¯[x[PGN["uRQwÊÔìhRéÅvw¤vMKRéëgR[ÊeÕgÔXOÕÊÊgëéXOBRBNçXBBÊËXBÕÊèXBQÊXBêeBÔXB±eBÊêeRBXBéXBORBNB[ÊëÔÊÔËXBëÔvÊÕÊ¯[ÊuRBMBstXïwBx2éXBOBRNB°´±ÒÕÊÒgy¬º¹«éXXÒXËX[XMm#ëÐgw¬¶¸µ«ÑÊgRv[OMËXë¬µ¸¶«XPx¾´¸½´éXBR#x¾¶½´éXBRÊg±æ±Ô«eBëÊeïwONéÊxBPwcR#çëÄXBDPcR~xBìÊgeeeBQéXePB#x°µ±ePxyêÒXKÊ¬yQÊyRE"çÒXIîXgL«u# [OM[IRwÚxgïwgHÕÊ¯¬¼°¸½´XwwÅçÒXI[ÊyxQK¯ÒÒgytLPéXRÒÅwwyQÊ[ÊìÊwRGwX'ÅÕÊrReQBÔÒ[OM¯gÒìxÕʱuRXylRÊÔéÅéÅ]Xëyg[ygXMÕÊ¯gRwOyBg[gÊgÔÒwÔePMÊÔÒeÒyéXBDw[ÊìÊwIÊeìXj"ìëX[OMBËX8PO½eÅytOwÜXÒìÒxQµ½´¸Xµ¹½´·¾´³°´½´¶[OMËX°·³¶éÅ[XPBwÔÒXwÊgBÕ¯ePBÕÔÊeXBîXPBX¯eBÊêÒg×xBÊgÊÔÊeBwyX#BèXOB¯ìÔůêÕXìÊxëÒXëjÅ¯iMgXÊ±ePXPDBÕXÊÔoX¯ÜxPEïwHX¯êÒx[#wi¤eÊêÒgOéXQéÊÔëgëéXÊeÊÔéXOÅìXtIDXéXëgÏÊxÊëêÔXgsNwOÕÊXQBÅÔëgweBPXBÔÒeXB¯eÊwBXXBQÅÔÒÊÔéXBÊe¯êeXBQÅyXBÕéxBKBgÊÊfB[OMËX¸··ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 235

8PvÊXQÅÒgMNOëÍÔegBÊë±eXyhRwOïêePPgBÅw[ÊyXÕrXwÊgÕ[Êgg¯êegÅÊÔXBQÅwBiéÅ¯ewXBwePBPìgBRw BRBÒxeBX[ÊwB"RBÊgBÊÔéXDBÊ8#B(ÔXegBÅÒxëÔÒrBOIBwÊÔéX#BÊ¯ÖXRBêÊÔÕÊ¯ÍXxBN"ByXBÕë[OHBwÊgÕ¯eBXyÔÒXB±ÒÔÊÒyÊëÔÒw[QBvÊÕÊeBXBoÊëÔÒwÊgBeBBPBXByyeBÊjÕgBYxBBB#BêeBvÊ¯qxBÊoìëéXÒtBOéXRBÔÒwX'ÅÕÊ½eBxyêÊgBO¯eBPB#ëÊ:BXéXBÊx¯êÒxBeëÊeBìx B#B[ÊXÕÔeBéÅePBPywHBéXDBÊwÊÔwÅëeBPXB2qDÊÔëÊweÔÊÒyBIePBPyyeBÕêÕÊeÊweBÊwB#ÊxBgÊÊgBÕeBPXBy2jDB"tXBéXBDÊvÊÒxBëXB¤eÒgBygBÊxïwBKBgwÔëgqDBwéÅÕÊjRBw[ëÔwÕÊ¯eBÕÊÒgB×ëXBwÍXPB}XBÔÒXeBPBX2uNBY#ByXBÂeÊêeXRt}XÊeBÊÔXBéXB#BÊ[ÒÔXB¯wBB#BéXBÒgBgBÊÔÒxBBeBRBÊwyXB#BéÅeBBPBB"BéxBBwBXBÊìXCPB¯ÍXÊxBRÕÊyXBMBÊëeÊêeBwXBÍÔXBQXBwêgLBëÕÊyXBxPBEëeBÊêeRBXB±±±¤ePX2yjg¯[ÊêeêeRÊgyXXìgD[ÒmxwyÕÔÊyìeyïêÕÔXBÔÒëePBPy2XBKÊeBÊwÔXBGêÊÔ¯eBëÊe[XPBÔÒwvÊwgBÒìÒëÕw×ëÔëêÊÔ¤ePBQByjÊÔÅèXByXByÊÒXB8BPBw¯ÒÔÊÒéXBDBÊyeBÕÔÒìÊêeBOBuQB[XQBwXwB"RB#éXBPBÔx Bër#¯yXBQBìXÕÊÔwyXB[ÒìÊgyDBÒÊÕxBuÊg½[Ê8BPéXBDBÊéxyKÅ¯XwOB±yxXÕÔÒwëyeÕÔÒw¯éÒxByXwxRePBÔÒ¯hRÅéxPyÊÒÅÍXBxBéÒÔëÅuÊgB¯ÝëÔÒeBPBxB¯ËxBÅ¯[XBÊÔÒ[XBRB¯ÒXB#B¯ìÔXBtÒëìÒÕÒ¯ÔXBDBëÔÒÏgëÏgB¯[IBRBBäìXBègB¯XBéXByÒxBÅ¯ìÔXBxBMBRByxBÊg¯sBRÒÊgBÊìÔXB#BgB±yKyëXÕ¯yxXÕègvÊìÊgvMBR±±±[ÊìgBÜxgB[Xë[NtÊ¯ägBEyìXB[ÍÒXBwÊgÕÒxìÊgBeBëÊeBÕÊ[ÔÒXBìÔxEBwXB'ÅÕʽeBeBÊxéXBgBRBéXBgBéÅçÒXBIByBxBLwXBëÒ[LRLwRBN¯[ÊÖëewwÅéÒgBOÔÊxXwXB'ÅÕÊëexyËxB#![g[¯eBÊwX±±±ePÒXX¯eÊêÒgÒXePx±yÊÔyuM[OBÔ[XQBÔÒhRBggBëyODBgBÒë8Ê¯xBMRBx¯XBeëÊeBìÊxXBʯeÕÔëuRBÊx"BêXPBXvMBR¯uRBXPByÊÔxÍÔeBwÊgÕuRBXyxBéÅÕÊÕX¯1ÕÔëêXBPgBʸ·¸éXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 236

±1ÔÊÒrNIxwwuRÊÒywÊgÕëÒ«¶´°µµ½´º¾´¹°´·½´·éxÔçXOBÊÔÒ¯eÔyÔXeBgÅjXBw¯êeÕXÅÍXBxN"BÐeÕÊwyQBXDïwRBXÒ±eRBX2wxB¶³°´¼½´ºéxBÔçXOBÊÔÒygB[wRBNÜxB8OBÕÊìÊêgBXDBw¯ygBÕÊ±Òxy[XB¬ieBixwHBx±[ÊwgèXQÊ¯éXORN[OMËXÕÊ¶µ°´»½´éXRëÔwwXÔÔÒieixw[KeXèX'ÊgdÔXÔÒéÊggëéÒXÒXF[xgëtR}ÊgÊyPÒXF[xgBéÅëÒxyoÊëeRTÒÔxy"ÔXByXX¯éÊggëéÒX[xgBïêÔXÔÒyXÊìXwKÊÔÖeLËXBìXêÒÊÒ¯wÒÊÕÅÔXBR#BìÕgwêeÔXBëeBÊwXÄXBLÔÊwxB2ïwgBwèxëÒvÊ±[ÊgEBÕÊÏëgèXBPQBéXgBE½eÒyÔÊgêÒXKÊÒÔx·°´½´»¾¸°µ½´º[OMËX°·³·[RDBÕÊÒëÒgB¯eBPBXB2uBÖeBLèxBgBeBPBÊxByweBÒxBêÒgBéXOBéÊgBgBwyXBÔÒgMBwyXBÔÒ±eBÒgygB#BéXBDXBwXBÔÒÖxB!B¯yxByBÔXBgBëÍXBONBgBRʯìeBÊïwOIB¯eBPBXB3yK"ByxBÊgBsÔXBïêÒgBgÕÔÒ[B#ÊxBeBPBÊxBéXyXBQBéXBXBPXBweBÒgByÖgÕÊÊÔéXBÅ¯éXBDBÊvTBvMBRB±eeBÒgBêeBPBÊgB¯ÐXBÊÕÊêÒÕ[DBë¯êeByXBPBxBìXÖgBéhìÊêgBQXByQBgÐXBÊëeBPBMÊy8BPéXBDBÊgÊÔÒìÔëÅäxBìXÊeBëÒgBy2[HXB!ByÊÔxxgëeÒyXBPëÔéXDeBw[ÊeÍÔeÔeLBÅyDÅR±[DygBXéXDÊghBRʱ±±eX2éXDÔÒÊÔæXPxYvÊ[#Êxy2éXÔXéXDÊe¯eBPPRBÊÔéXDBÊïêgQwéÅyB¯éXgEB±ÒxtXyXBPëÔ¯x8BëeìÊgvMBReÒgygMBDéXDBÊÕÊ±eÒxêeRBDMìgBÕwÊg¯eeBÊxyePBOÒXIÊÔéXBÅëeeRBPyÊÔÕÊÒxïwXBOBEÔXBBÔgXBwëeBÒgMByÊÔìeB¯eÒxBêeBtOB!BwìÔXBÔeBÒxBëXwXGtIDyxB¯eÒxxwrNIBwyX#wx¯ÍXBONìXw±eÒx2yyÊxBÔféXDÊéXDgÍgXQBÔÒÊÔéXÅwìÔÊÕÅyeRÔx¯eBXéXDÊìXOPBÊÔwXPXìgBKÔÒXìÒg±ePyÊgOgfBXBçÊëÕÔxB[#BXBywyBÊeÕgB¯eBÒxBwBgBìgBRBÊwÊÔxBéÊeBÕgBwyXB#BXBÊ[OMËX¸·¹ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 237

¸·ºéXxéeOéÊÔëÒÔÒ[ÒxQZZZLUDQFDWKROLFFRP±eÒx:DÍXONgRÊëyXPëÔÕÊéeèëg!ÔÊëÊhrw¯eÒgytLPéXQwÊÔ[Ig¼°´½´¼[OMËX°·³¸ÜxBëwBeBBXBBwÊÔwBBÅeBBëÊeBBwÊgBBÕ¯eBBÅÒëgBBwXBBOBBÔyByBBFBBjRBBÕÊéÊgBBgBBgBB¯[ÊÒÊëtR IwÊÔéXÅëÒÊÒ:ÔïêÕXBÊÒxéX#wwvÊÕÊeIBë[#ÊÒytÕÊ[xRy¯êÒxìÔÊÒÊhgRÔÒÕxBPoÊëÔÒêevÊ±ePBÊÒgXQBÅYRLIw¯êÒÊÒêeBRLgRRBJéXDÊéXBPOÒÕÊéXÔÊgwyxëÒgÔxGéXDÊvÓÕÊÔÊëwÊxÒyRBvMR¯eÒgyìÔÊÕÒxéXÒgìÊg[4hweÒxêÒxB2ÖXOBÊéXDÊÕÊweBPÊÒgByX#éXOBYRLIBw¯eÒxwB"géXBDÊ[Ò8BLBNBéXBDBÊwÊÔwBfByxBÊgBëÒÊÒyBåxByXBeBvÊwÊÔéXBÅwÒXByBBxBgB±eBPBPBëeÒgywX~ÊÒxBêeRgÕxBPwÊÔìÊw PBM¯ÒxìXÒÔÒèXBOwYRgvBÊwéXÅ½Ògy±ÒxéXÔXHÊÔÒgRHuyg¯eXÔèX'ÊwÊÔÔëÅ[KìgKèxwéÅÕÊeIÔÒ¯xÕÊ¯xèXBMÊÕÊìëgBRXjPBgÅyXBO¯wxBgÕÊ[ÊeÕgB[HXB!ìÊgwBÊgÕÕÊ["8BÕëeXBxBÊÔtR}ÊgBÊyPBìëÒÔÊ¯ÒxïwXBXBnRNBìgBÊ±eÒgBtMBDBÒx[BIRBhgyBÒÍÔxwéXëgBÏÊxÊëeÒÊÕÅyXBÔfwçeBÑgìXÔÒ±[DBgXËÅéXBRéxO±eeìhRÊ8#(YX eX¯êÒgByÊÔéÅ[Ò[RPÊÔÒxèxë[XtMgRRJeëÊeBìÊxBjXBBëeBOBwéXBÕëeÒgByhBRBë[#BêgBéxBëeBÒxBêÒxÅoBgÔÒéXBBÊ±±±eÒxD¯éXÅïêePÒÍX'[ÊkR"DtXyÊÔw[ÊêeÒgwX~ÊéÊgg#KmxwyXÅ¬¶´Xµ»«yNÊÍXÊëÔXéxBvÊïw#XLX°´ìXwxgR#Kw[ÊvÊgXX2gBÊvÊ±eX2ygÔëÅ[KÊÔgEÕÊÏëgwÚxgyXOBÍXÊëÔw[ÊìhRéXOvÊë±ÒxÔÊÒÔxgtOìÒÊÕÅÕÊéXÒxQÒh¯ÖeLwçëÊïwXÔXBÒxBw#BXBL±eBgBHBÒÔxByÊÛX+ÕÊgBBDBRB¯[xÅÖeBLBdÔXBÕÊéÊxByX BPBÊÔÒwÊÔyëÔÒ°µyX2ÔëÒÔÒ±¬eBPBXygBEBÕÊÏëgïwIBÊëÕÊyÊgBRB#KBéXBOìëXBw«´¶½·XBº½¶éXRBÊgBwwBXÔë´¶°´½´³éXBRBgB±ePyêÒXKÊÍÊgXéXOÕÊwXDìÕgw¬ìÒXÒëg«ÖeLïwPÕëÔwÚxgjXR8Åw[KéÊxy¯ÍëXK

Page 238

ÔXKvgÅÖeLèrL(ZZZLUDQFDWKROLFFRPÊÔéÅwvÊìÊg±eXyéÅ[XcR#By#Rw[ÊìÊwPRÕïêeBPPXRQ¯êÒxByXÒxìÒxwrRBeQéÅj"rL(yPIcRB#ìxwÊÔÖeLBèwyëÔÒjP¯w!KgÔÒéÊxBeX¯uRBÊx"y!R#BséÊxPw±uRX2êÔXÊeeeQXéxïwGÊÔw[ÊêeyIéxPXw[ÊìÊwRëÔ8PX±Òx2qD¯ePy[ÊeêÔXÊcgÔxwjRBëuXQÅwwÊÔrRBeQéxw[BÊìÔëg~îXX¯eBeeQæÔÒìÊgB¯tXLÔÒë[ÊêeBtRBMDBrRBBeBQBÍÊgBXBìÔëÅÒXBÕÊéxBÔìXBwHBxBëtRB'ÊÒxBëÔXB±[ÊÒgB~XBvÓÔÒ¯ÒxBywîîXXOcR#ÕÊÔw[ÊyÔx8PÔÒ±uRPRyPxìXÔā¯Xj"vgêewXPÔÒweÒyêÕXÊXQÅ:XÕX±ÒÒgyéXX2ÖeLèrL(éÊxPgìÊg±eÊxeBXrReQBxgÔÒwxBÊÔtR'ÊwÒxêÒÊÒéXDB¯wx2ePéÒÔëÅXwÒÔÊÒXB¯wOXÔÒwëÍXGÊëÍXJÛXB+ÕÊwYNGéevëÔìÊg¯XBj"èÊewwÒx2uRBÊxk"D¯êegBÓéxÕÊsvÊÔÒwBÔÔXMBìÔÊfBÔXBOBwÚxBg[BÊêeÅ>@wëgëÒ8BwyXBêÔXBOB±ÒgwIBÊgBeBXB¯éxOBFBÛXB+ÕÊ±ÒxyËXgÊÔêgÊÒwyXBPëèÒxXB'Åv[XuM!B#ÊÔéXBOÅëÊwyëÊÔw*ìXBwOBBDBëÒgBÔÊxBBBÊXBBÊÔæÊwyBë±ÒÊÒÔÊgBBw*cGBëePPMÕëX)ëÊéXgBÕÊXËÅXÒÊÒÔÊgeXÔÒwéxB¯eRÊÒgÔÊxʬµ»°µº½»çXÊ«±èÒxÔXOIëÊÒhêXÅÒXQÊÔ8ÕÒXRPwyXÕ

Page 239

y#ReROI´´°¼½´igtR'Ê°·³¹±[XBeBRBOBIBéÒÔÊgBBQBÔÒyRB!BwNBBRBëwëêeBÅtRBNBBïêgBXBÕÊy#BRBwXBBÕëÔéÅÔÒìÔXBçÕXBëÊìxBwìgBxBBBéxBÐëÔëêeBwBXBBMBéXBOBÅweBBÒ¯eBÅyéëgBRBËÅÕÊéxBèÒéXBBOBÕÊ¯>¶¶³¯µ´¶¯º´@Ëx!éÅ¯vg#By#x½eRBÔéXOÅÕÊyÊeë>µ¸¸¯´µº@Òxy±>µµ¸@¯èÒxPDxêgXgXRµ´°´¹½·XxtR'Ê°·³ºtÊÒw#BRBPBw[BBÕëÔÔÒjÒXBrBëeBÅ¯ÒxBBwBXB×ÔëgBwXBB'ÅÔÒw¯êgBXBwëw[XÊÔyXBë¯êÒgÕXÊÔÔXBxëeBêÒÊÒìëwyÄXBRIBÊËXBë¯[XgB[}ÊgìÊg¯êeBuÒexÊÔéXÊxPRXêÒXgÊgë[ÊêÒgBc#ÊgÊgÕ[ÊvgeëÊeÐëÔ½Òxêewxë.ÊÒgÒÊÕÅÊÔéXeeBOXBëuÒÍÔXDéÊÔxBwÊÔyXPRBëéÊgRÊwÊÔìÒÊÕÅXBÒXgBÊgëwOéXODë[#DëÒÊÒèÒXwÊÔéůêeRRÊÔÔXxi±>µ·³@uÒexÊÔeëÊeïêgfçX±eRÔrL(wwxvÊÕëgÊ½Òg:KwÜëgéXDÊwë±ÒxêewëÒìëgw#RPÔÒrL(wBÒxyBÚxgB¯eBêÒÊÒyNB#BèXBRBÐëÔXB¯ÕxBggBBXBRBmxBwyÔXBDB¬µ·³«¹´ËXByBÄXBRBIÊËXBBÔÒ±eÔyÒxèX'ÊwêeëvÊ¯ÔXHÊXégÕÊeI±¬µµ¶±æ±Ô«yX!R#ìXéXÕÔÒeëÊe[PGNyX!R#ìXéXÕìXwXD´·°µ½´´ytR'Ê°·³»XÅePxëÊwXB¯ÒXgëÊÒhÊÔÒxBéÊÒgX¯ÒxêeRBPÊÔcR#çXOBÊ¯éÊeÕÔÒwyR!¸·¼ÔXKvgÅZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 240

éXDBÊdBXBÔÒy#BRBÂuRBXBgBBÒy#BÔXBHBBÊÔÒXBeBXBRBwyB#ByEB"By#BéXBOBxBêÊÔéXBBPB¯eBBÒgBByéÊÔxBB½eBRBÒeBBxBeBgBBByëeBxBBPByÊÔwBÅyBRB!BweBBëgB½[KBêÒÊÒexBéXBeBXBÔÒwëeBPBPByèXBRéXBÒgBëeBxBPByéÊgB¯eBxByæXéXBRBÊfB¯eBëÔy¤ÒxD×hJÔXÒvÔÒwéÅçXwXxë>¶»¶¯µ·³¯µ¶³¯µµ¸¯µ³´@ÒxyÊg½[KëêÒxB2v"ÕXBÅyR!ïêÔXBÔÒèÒgêxBÊXyB#R¯eBPBÔyéXDÊwyBXÔÒëéXOvÊ±gXRsÕÊjRyBÕÊ1xyXOwìÔÅÂÊÔìgXRXB±±±ÂeÊwÔéëgRÊg!wXuBgyxBìëÔjRBÊÔjxêeBPBÒexBvsPÊ½[BÊêewBx×ÊêÔXBÔÒw[Êy#B±àµ»¼Þ¤ePÔÊxOxìëÔgÊgÔÒÊÔêÊÔXwXDvÊ±[ÊæÔÒtXBeÊêeÊxÊÔìxBÍXÊëÔwyX#BìÊgwePB#yXwXBD¯×ÊwHxÒxBëy#RÍÊh BIéXQÔÒéxPÊuÕÊ¯eBÊÒgeÊxÕXBwRëÊçXO[XBwÊÔ[gD¯gÅìXBéXÕÔÒeëÊe¯éÅmxwByÔew[ÊéÅgXBX2±eÊêeÅgwXéXÕYRgveë[ÊÔXÔÒ¯êÒxg~XygBIeBXBRBeBXBwéÅéÊxBPBwÊÔÒxBy#BRBéÅY#BgBë[ÊêeB8BRBIBy:BÔÒëÊjLB¯yRB!BÒÔxBÔÒXBÊwyxBÖXÊgBìë±[ÊêeÕÔëËXBPBÊéÅìxNBQBëÒëuQBìXPBItRBÒwcR#BïêāÊëÒgBÔXÕÊy#BRvÊÒxBëX±eBX2y±eX2YNyX!R#ìXéXÕìXyëìëÔgÊÔéXOgHw[ÊêÒÊÒcRg¯êÒxgOXQÅyXR8PÒÔÊÒyèÊÊÔjX4ÊÖgGµ´°´¶½´¹ytR'Ê°·³¼±>¶»´¯´»¼@Â[#RéX#BÊg#èÒgBwKwXBP½[KëêÒgBçÊxjÊÒgXÕÊyB#RyMXÄXRÔÊgÒyFIìÊgëÖXRÊgÒyFIìÊgëêePÒeROIyR!XyFIìÊg½ePKx½[KBëêeÅÔÒv"BwÖgBGéxBIBOÂuB#BRvXBOìÊgBXBÊ½[KéXBÅw±éÊgBXBRBÕÊéxIOBìÊxgBXx½[KBìëËÊxÔÒy#BR±>¶¶³¯µ´¶¯º´@y#êeBÕìÊeg#BcR#wêXÅ±±±[XéXOÅÔÒwvÔewMN¯êÒgMqDxgÊÔvÊéxë[xwÊgÕ¯Xxg#gBÒxBéÊÒgBXwBy#RBiéÅÕÊë±[ÊcRB#BëÊweBPBxBy#BwwÒgB×ÔXBKBéÊÒgBXÖeLèrL(¸¸³ZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 241

ëéewDëéXXëwPQBìXëÔëdXDÕÊéeRD[OBÕëuRNÔëÊwëÊ:ÔwÒgÕXÅéÒÊÒ±>¶»¶¯µµ»¯µµº@[ÊìÔëg~:XgèxÕëÔÔÒéXOByÒXçXBOBÔÒ¬´»¼«éÅÕÊÔxHBPBwÒÔÊÒéXMBÊ±[ÊuQB¯eBÊxByèXéÊeBÊÔÒxBy#RBwéXB#ÊgB#éÊxBPB±¬¶»´«yçXRÊÒËXweXyx !ïêÔXÊ[ÊvM58PO¯¬[ÊwÔÔXMÒgKk"çëÊgRO~ìXww«eXéX#ÊoP¯ÒxêeêeROQeèÒgìxÕÊwÊÔéÅïêÔXÔÒpRNBwxgvMR¯ePXPDcR#éÊxBPwÊÔìëweÒyêÕXÊy#RwNOÕÊ¯ePXDyÊÔìÊêeB×xÊgeÕÊjRìXÕÊeÊuDBwÒÔÊÒyäxGIyxìxwÊÔèÒgBéXÓÊÙxÔÒXÊ±ePywwyxhRë¬µ»³Xµº¹¯µºµXµº³«ÔÊÕÅë$ÔwÚxBggRÊhueXBëePPycgDÊÔêxQBèÒXìX$Ôwyx±eÕÊÒgyhRXÔèÊcR#yN)¶µ°¶´X¼°µ½¼igtR'Ê°·´³µ»º¯¶¶@ÒgÍxNwyxBÕÊggXQPBÊÔéXDÊ¯wÊÒgBÊÔXPxëËxBLIëÖgGBy#RìÔÕXRBwMBXPB¯eBÒgeBRBKB[XJBëéXBDÔÒëÊÖXBB½[DgBRBJBéXBDBÊgHBÔÒjBRB±>ÖgGi±eÒgyxBKy#RBXêegXéXBDÊgyxXBÄXRNÊë±eXB2eRKéXPBeÊxy2yM¯1ÕXyéXBXBwi¯[xMBRX BPÊÔÒXBéÒx¯ÒXBÊìÊ½[Ky#BRw¯êeB[KNB¯¶¶@[ÊeÊwXéXDÊgBìgÊêXX±±±>µ¼¶@ÄXRNÊìÊgByxëyxìÊgìgBÒëxìÊg[XBÔÒ>¶¶³¯µµ¸@eBxBBPBBDBBëÊÕÊ¯vYRBBBBgB#BB[ÊvBÊ½eBRBBÔÔÒgBBÊÕÊìÕÊëÅë>¶»´éXDÊ¯eeÅygÕwêxÕÊéx±eeeÊÔiMRBÒxXXQPy#Rh¯wB#gÒxÒgÊÒgë±±±>¶»¶@ePegBÊÔy#eÊêeÒwÅÕÊ¯ÒhR"BgéXÒgÕÊéXB#Êg#XBwÒxgveÊÔ[DePÊxÊÔëÊëÒxyuRN#èÒg[ÒwéX#Êg#½[KyêÒxgèÊÊÔÒxéÊÒgXëeÒgBMæÔÒÊÔv"BvÊXBÊ±à¶»¶¯µµ»¯µµºÞ[XgBeBÊxèxBÕëÔ¯éeBçxBLBÕÊeIBë±ePgëÊÕÊweeRgwePyygIìeeBìXPRBêxéÊxPBIÊÔêx¬eëÊeBìÊeëgÊ¯êxB«ÒÔxyuDw[ÊëÔvÊÔÒwyXBìÔëÅÒX[XÊÔëÅÒXwÊÔXBwORvDBìëw[ÊéÅ8BëÊÔXBK±ÒgBy2êXBÊÖgGB±ÒëÔyXéÅÕÊeBeyXBxéxBOyB#R¸¸´ÔXKvgÅZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 242

±[ÊwÊÒwêeÕgXÔÒeXyXPRéXORèXPw¯Êg!ÔÒtR}ÊgÊyPÊÔçgcR#[NEwePBXy[ÒìÊwKXMw¯ePPyBwHeëÊeçÔÒÊÔy#RwwfBçXÔÒÒgXwêxQèÒXëÔÊxXcR#éÊxBPwÊÔy#RÊe¬:èëÒYRgXB«çX8ÔÒ±ÒÕXyÔXMÅXgÊìëÔgéX#Êg#éÊxBPI±ePyygIÊeg#êxëw¯eÔÊÒyèÊÊÔéXÒgèXRwyxrgy#R±eXB2yeRTÕÊÔéeXèxMÍÔëg~gy#R¯yNB:ePXOvMR¯eXOQKÊÔêeBÒ$ÔèÒXgxEìxwxrL(w[ÊvÊìëeBE¯eÅXÔÒwMXPëePByêÔXÊûgÕÊiÒxèXR±ePXyÔÒéÅìXPIæÔÒÕÊéÊÒgXeeeQvxcEµ³°´·½µµXxtR'Ê°·´´wuÊÒ[XQyåXRÊ½[KéXDÊwë±[#DPçxBÔêÒÕÊëÒXy#R¯eRÔ[ëéxwyëXèÔxy2gBÒvÊÕÊ1xyXBOwÊgÕ±èÔxB"XOBXÊÔcEvÊ.eÒ[OBÕÕÊjRvÊ½[KëÒx2gM¯wgìÊwXRi±>µ»º¯µµ³Xµ´»¯·´¯µ¼@ÒxèXOÊeÍxMNÔÒgÒxïêxBRÕÊeXRBÊeÍxMNBXw1xyXOwÊgÕ¯eBRPuRB#LÒxéXBRÔÒëegBRÊÔ½[KëÒÊÒéXBDBÊwêÒgBêÔXëÒxB2gBMB¯wgBÊÔéXBë±>¶µº¯¶µ¹¯µ»º@eRBxBeBRBÊx"BèXÕÊeI8PO±eÔÅX vÒXwÊÔvÊ¯>µµ»@ÒxyêÒÊÒXOìÊgwve#[ÊvÊÒxBBywBB"BBBÔXBBOBBìÊgBBwBvéxBBÔÒ[ÊeBBBeBBeBBQBBïwBXBBRBBvÊ½[KBBë[gBBÊÔwXBBBRBB±àµµ»¯µµ¹¯µµ¸¯µ³·¯´»´¯¶¹ÞeëÊe[PGNéeRÔÊgBX[ÊéXhOwÊÔìëgÊïwe¯ÕXÅéXBOÕÊ¯¬gEÕÊÏëg«we8ëÊÒxÒXBuÊgéÊxPIcEcgDÖeLyXR~ÍÔxBEyÄXRIÊïwKXBMÔÒ¯[PGNvÊwÚxgyXBÒX¯gÒìxÕÊ±[ÊÒyèÊ¯¬µµ³Xµ´º«tR}ÊgBÊyPBeRBÊïwXBwìeBëÊe[BPGBNBw[ÊäxGBIBîXB¯cEÖeBLB[XBR~ìXBPBÊÔÒéÊÒgXBïwDBeBÊ±¬µ»º«[Êêe±ÒÔÊÒyuRQ[PGNvÊÔÒ¯hRÅÔÊgÊìÕgGÊÔéXDÊwePyÐXÊÊÔyPx8Åy#RÊf±eXyèsÔÒëÒxBéxBBëu#By#BBRBéÅywyÊêÔXBBKByXBBgByPBBIB¯yXBBgBwÚxBBgB[ÊyBBXBRB~¯oBÊëÔÒ8BÅvÊ[ÊìxBBBBBBìXBBêeBBBëjB"BBBrLBBB(ëXBBBPBBBRBBuBÊgBBBÔëÅÒXBBBwìeBBBQBBByXBBBgBBB½¬µµ»«eBBBÒyéÊÔXBBBMBBBXBBBPBBìÊgBBBÊÔ×ÊyBeBBBÕéxOPBÔeëÊeBÍxMBNw¯êeBgÕXBÊÔéXRBÒÅ¯eÅygBX[RIxByëÕÊwMXBP¯eBecEByXg±¬µµ»¯µµ¸¯µ³·¯´»´«ÖeLèrL(¸¸µZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 243

éXOÅÍxMNwePg¯eBPxy[geëÊeÍxMNBëìëgÊÍX'ÔÒ¯wDeeeQBÒÔÊë¯èXvÊrgÕÊéÊÒgX±Òxy±eXêeRgÊgÒx[RNXÔÒÕxP¸¸¶ÔXKvgÅZZZLUDQFDWKROLFFRPvÊgéXBXB2¯[ÊêeËXB"BÊtRB'ÊìXB[O#BvgBXxBéXBRÕÊwwBx2eBPBvÊeQwxwvÊëÒÔÊÒ[ROÊeeeQæÔÒìÊgrReQ[XPewXw[Ê±[ÊeeeQéxeÊÔÒxyf×ÕÔÊyXO¯rReQë[ÊéXQPBrReQÔÒeBeeQ½[ÊwKX#BRNdXDBÕÊyMwéXP±ÒÒgyÔÊeeeeeQÔÒrR