This site contains images and graphics rendered by Chithawat Dongcharoaen including sketches and other drawing which are the products of self-development and effort.

IN This portfolio contains images and graphics rendered by Chithawat Dongcharoaen including sketches and other drawing which are the products of self-development and effort. Copyright 2014
Ads / Layout chevrolet Project Client Team Concept Art Direction Layouts for Chevrolet Advertising agency, Chevrolet The Supersub Bkk เลเอาททำใหสื่อสารออกมา เพื่อนำเสนอทาง เลือกใหมของรถยนตที่ครบครัน กะทัดรัด มี ฟงกชัน My Link เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
Ads  Layout chevrolet Project Client Team Concept Art Direction Layouts for Chevrolet Advertising agency, Chevrolet The...
Packaging Design johnnie walker Project Client Concept Packaging for wrap Johnnie Walker Agency & Johnnie Walker แนวคิดทุกอยางถูกวางแบบมาเกือบทั้งหมดแลวจากดีไซนของทางเมืองนอก ซึ่งในการออกแบบปลอกหุม กลองนั้นยังคงใชแนวคิดเดิมของกลองแตละรสชาติ แตทางทีม supersub เราจะมีการปรับเปลี่ยนองค ประกอบการวางกราฟกใหแตกตางและสนุกมากขึ้น รวมไปถึงแถบ label สำหรับใหลูกคาเขียนอวยพร
Packaging Design johnnie walker Project Client Concept Packaging for wrap Johnnie Walker Agency  Johnnie Walker    ...
Poster Ads Project Client Team Concept ออกแบบ Poster ads ของ ยาโยอิ Yayoi / Advertising agency The Supersub Bkk แนวคิดงานคือความอรอยที่ส งตรงจากประเทศญี่ปุ น จากรุนสูรุน สืบทอดตนตำรับอาหารญี่ปุนขนานแท ซึ่ง งานที่ออกมาก็จะสื่อสารกับกลุมเปาหมายอยางชัดเจน yayoi ครบเซตความอรอยทุกเมนู สงตรงจากประเทศญี่ปุ นแลววันนี้ที่ ยาโยอิ ยาโยอิ ความอรอยครบเซ็ต www.facebook.com/YayoiRestaurantThailand
Poster Ads Project Client Team Concept           Poster ads               Yayoi  Advertising ag...
Copy/Banner cocacola Project Banner Ads & Copy Client Coca-Cola (coke) / Advertising agency Concept แนวทางของงานถูกกำหนดมาใหเปน Active Energize ซึ่งเปาหมายมีสองกลุมหลักคือ คุณ แมและวันรุน ดังนั้นอารตและคำจึงตางกันไป
Copy Banner cocacola Project Banner Ads  Copy Client Coca-Cola coke  Advertising agency Concept           ...
Advertorial Design ora 2 Project แคตตาล็อกบีทูเอส (B2S) Client ORA 2 / Agency Concept การจัดวาง Advertorial ใหมีลุคที่ดูสะอาด เคลียร แทรกเกร็ดความรู ใหเปนที่น าเชื่อถือ จัดวาง/ตกแตงดวยกราฟกที่ดูเปนทางการ
Advertorial Design ora 2 Project                          B2S Client ORA 2  Agency Concept  ...
Editorial Design b2s catalog Project แคตตาล็อกบีทูเอส (B2S) Concept แนวคิดคือ Wonder-papercut คืออยากใหหยิบแคตตา ล็อกมาดูแลวรูสึกถึงความสดใส ราเริง จึงแฝงความขี้เลน และทำกราฟกการตูนไดคัทนารักแบบเด็กๆ มาใชเปนสวน ประกอบในแตละหมวดเพื่อใหดูมีมิติมากขึ้นเหมือนเปน การนำเอาความสุขและความสนุกสนานมาสงถึงมือคุณ
Editorial Design b2s catalog Project                          B2S Concept           ...
Graphic/Layout leafletbrochure Project Client Concept ออกแบบ leaflet & brochure AP โครงการบานกลางเมือง 2 โครงการ iconic คือโครงการใหมที่พูดถึงการคนหาความ เปนตัวตนจริงๆของคุณ คนพบความสุขที่แทจริง เพียงปรับมุมมอง และองคประกอบของชีวิตคุณ
Graphic Layout leafletbrochure Project Client Concept           leaflet  brochure AP             ...
ภาพตัวอยางบางสวนของโครงการบานกลางกรุง
Ad/Graphic Design aisbanner Project ออกแบบ Banner และกราฟกตางๆ Clients AIS / Villevillage / Nestle Concept สำหรั บ Ais ไดมี ก ารออกแบบไอคอนในแอพ และ Banner โฆษณาโปรโมชั ่ น ตามชวงเทศ กาล รวมไปถึ ง โปสเตอร และกราฟกตางๆ และสวนที ่ เ หลื อ จะเปนการออกแบบ Banner
Ad Graphic Design aisbanner Project          Banner                   Clients AIS  Villevi...
Infographic Project Client Team Concept ออกแบบอินโฟกราฟก Mice Lane ของ สสปน. TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau) The Supersub Bkk แนวคิดคือความทันสมัยและสื่อสารไดอยางเขาใจงาย อีกทั้งการใชสีและกราฟกยังตองคำนึงถึงความเปนอัน หนึ่งอันเดียวกัน เพื่องานจะสามารถสื่อสารไดดวยตัวเอง TCEB
Infographic Project Client Team Concept                          Mice Lane           ...
Web/Marketing Project Client Concept Thaiinsurance ออกแบบดูแลเว็บไซต/ วางแผนงานสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) TIC รูปแบบของงานสื่อสารหรือสิ่งพิมพตางๆเปนไปตาม Ci ขององกรค สวนเว็ บ ไซตถู ก ออกแบบมาเพื ่ อ ใหสามารถ สื่อสารเขาใจมากขึ้น และงายตอการเขาถึง เรื่องของการ ตลาดก็มีส วนสำคัญที่จะผลักดันใหองกรคกาวหนา ทั้ง การตลาดออนไลนและการตลาดออฟไลน
Web Marketing Project Client Concept Thaiinsurance                                   ...
Logo/Banner design Lanbodhi fair Project Client Team Concept มหกรรมลานโพธิ์ ป ๒๕๕๕ กระทรวงวัฒนธรรม Conscious งานวัดลอยฟา ซึ่งหมายถึงความสนุกสนานแบบงานวัดพื้นบานที่เราพบเห็นกันไดทั่วไป ซึ่งในที่นี้หมายถึง การใชสีหรือองคประกอบตางๆในงานวัดแบบไทยดั้งเดิม สวนแบรนเนอรถูกออกแบบใหดูร วมสมัย ใชตัว อักษรสื่อสารดวยคำตางๆ เพื่อใหฉุกคิดถึงนัยที่แทจริงของขอความนั้นๆ สวนตัวโลโกมหกรรมลานโพธิ์ที่ ผมออกแบบแฝงดวยแนวคิดงายๆคือความนิ่งสงบ ซึ่งเปนบอเกิดแหงสมาธิป ญญา จึงไดโลโกออกมาในรูป แบบเหมือนลานโพธิ์ ใจกลางนั้นสุขสวางไปดวยปญญาซึ่งแทนดวยรูปลดทอนของพระพุทธเจา
Logo Banner design Lanbodhi fair Project Client Team Concept                               ...
Poster/Banner design Lanbodhi fair Project Client Team Concept มหกรรมลานโพธิ์ ป ๒๕๕๕ กระทรวงวัฒนธรรม Conscious ชวงฝกงานไดมีโอกาสชวยพี่ๆทำโปสเตอรและแบนเนอร ซึ่งธีมจะเปนงานวัดแบบบานๆชึ่ง หมายถึงสีที่ดูแลวจัดจานสดใส เห็ นแลวนึกไปถึงอารมณของงานวัดแบบดั้งเดิมออกมา รวมไป ถึงรูปแบบการจัดวาง สี แลวคำพู ด ที่เ ปนเสนหอยางหนึ่ งของงานวัดในแบบไทยๆ
Poster Banner design Lanbodhi fair Project Client Team Concept                              ...
“วิ ถ ี ท ี ่ ย ั ่ ง ยื น เพื ่ อ โลกที ่ ส มดุ ล ”
Logo/Signage design banana walk Project Client Team Concept ออกแบบอัตลักษณองคกร บานานา วอลค ภูเก็ต บานานา วอลค ภูเก็ต Conscious ความสนุกสนาน ปารตี้ อโลฮา หมายถึงออกแบบมาเปนโลโกที่ดูสื่อถึงความสนุก สื่อ สารถึงความสดใส สดชื่น สนุกสนาน เหมาะกับบรรยากาศชิวๆริมชายหาด ฉะนั้นจึง ทำใหนึกถึงคลื่นทะเล เวลาซัดเขาฝง,สีสันของความมีชีวิตชีวา แลวนำมารวมกับกลวย ซึ่งเปนจุดสำคัญมาจากชื่อของสถานที่แหงนี้ จึงทำใหไดออกมาเปนโลโกที่ผสมความสด ใสทาทางของกลวย สีสันที่สะดุดตา มีรูปคลื่นซัดอยู ภายในกลวยเหลานี้ และรวมไปถึง ตัว signage ที่จะสอดคลองกันทั้งหมด เพื่อใหสื่อสารกับผู พบเห็นไดอยางนาสนใจ
Logo Signage design banana walk Project Client Team Concept                               ...
Surf Banana Fun
Surf Banana Fun
banana walk Signage design งานออกแบบอื่นๆที่ทีม conscious สรา้งสรรคใหกับ Banana Walk Pylon Sign - Type(Free standing)
banana walk Signage design                               conscious             ...
Logo Design sansab Project Client Concept Logo design for SANSAB restaurant บริษัท แสนแซบ จำกัด ทางรานแสนแซบจะเปดตลาดใหมที่ต างประเทศจึงไดมีการริเริ่มรื้อทำ Company profile ใหมรวมไปถึงโลโกภาษาอังกฤษที่จะใชในตางประเทศ
Logo Design sansab Project Client Concept Logo design for SANSAB restaurant                       ...
Strategic Planing sansab company profile Project Client Concept Company profile for SanSab restaurant บริษัท แสนแซบ จำกัด การจัดการกับพรีเซนกลยุทธในการขยายสาขา ดวยการนำเสนอรูปแบบและ องคประกอบตางๆของรานๆผาน Company profile ที่ออกแบบใหดูมีความ เปนอาหารอีสานที่มีเอกลักษณและคุณภาพ ซึ่งสื่อไปในทางเดียวกับทางราน
Strategic Planing sansab company profile Project Client Concept Company profile for SanSab restaurant          ...
Ci & Prints sabbar sport bar/grill Project Client Concept 2014 Corporate identity Sabbar & Prints บริษัท แซบบาร จำกัด (Sabbar : Sport Bar & Grill) ทางรานตองการความเปนอีสานที่ดูสปอรต สดใหม ซึ่งกลุ มลูกคาจะแตกตางจากรานอาหารอีสานทั่วๆไป ดังนั้นจึงไดออกแบบรานใหมีความเปนกลิ่นอายแบบอีสานผสมกับความเปนสปอรตบารวินเทจที่มาอยู รวม กันแลวลงตัว สื่อสารโดยการใชลายเสนช็อควาดมือวินเทจๆ + ลายสานแปลกๆนำมาดัดแปลงใหดูทันสมัย
Ci  Prints sabbar sport bar grill Project Client Concept 2014 Corporate identity Sabbar  Prints           ...
E-SARN FOOD - SPORT BAR - GRILL 088 608 8844 02 712 6141 SabBar Company Limited. 87/5 Soi Attapath Khongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110
E-SARN FOOD - SPORT BAR - GRILL 088 608 8844 02 712 6141 SabBar Company Limited. 87 5 Soi Attapath Khongtoey-Nua Wattana,...
sabbar ภาพตัวอยางรานแซบบาร นามบัตรและเมนูสำหรับ แจกฟรีพรอมเซิฟทั้งหมด 3 ภาษา และแบบหนาตา การติดไฟประดับราน และ Signage ตางๆหนาราน 2014 2014 SAB IN EVERY MATCHES r beer EST. Coppe able avail here! SAB IN EVERY MATCHES 2014 LIVE
sabbar                                                          ...
Innovative and Refreshing Packaging/Ci Design cocoeasy Project Client Team Concept ออกแบบแบรนด/บรรจุภัณฑมะพราวพรอมดื่มสำเร็จรูป CoCo Easy (โคโค อีซี่) The Supersub Bkk แนวคิดคือความทันสมัยในมุมมองของคนรักสุขภาพ ซึ่ง จะนำเสนอความมีนวัตกรรม การรีเฟรช และความสดสะอาดอีกทั้งความสะดวกสบายที่มากับมะพราวพรอมดื่ม
Innovative and Refreshing Packaging Ci Design cocoeasy Project Client Team Concept                   ...
Poster/brochure Design gateauxhouse Project Client Team Concept ออกแบบโปสเตอรตามเทศกาลและโบชัวรกาโตว Gateaux House (กาโตวเฮาส) The Supersub Bkk แนวคิดมาจากการเฉลิมฉลองของแตละชวงเทศกาล ซึ่ง จะเปนการโปรโมทแบรนดในตีมที่สดใส มีชีวิตชีวาและ ดูมีสีสัน ความสดใหมของเคกซึ่งรวมๆจะดูสนุกสนาน
Poster brochure Design gateauxhouse Project Client Team Concept                             ...
Ci Design tsunami ภาพตัวอยางงานบางสวนของงานกราฟกและสิ่งพิมพ Project Client Concept ออกแบบโลโก กราฟกและสิ่งพิมพอื่นๆ รานอาหารญี่ปุ น Tsunami Sushi Bar แนวคิดคือความทันสมัยในแบบญี่ปุนซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยน โลโกใหดู ร วมสมั ย มากขึ ้ น เพื ่ อ ทำใหรานดู แ ตกตางและ ชวยใหจดจำไดงาย รวมไปถึงสิ่งพิมพตางๆที่จะมีทั้งภาพ ประกอบ กราฟก และภาพถายจัดองคประกอบรวมกันอยู
Ci Design tsunami                                                    ...
DESIGN BRIEF Ploblem: Objective: Target: What to Communicate: Support: How to Comunicate: Desired Response: เนื่องจากคนตางจังหวัด หรือคนที่ไมคุนชินกับถนนบริเวณเสนคูเมืองมักจะหลงทาง อยูบอยๆ เพราะเลียวไมถูกชองทาง การบอกทางทีกำกวม ไปจนกระทังตึกหรือตนไม ้ ่ ่ บดบังปายทีมอยู รวมไปถึงปญหาปายบอกทางคูเมืองทีมอยูนอย ทำใหนักทองเทียวหรือ ่ี ่ี ่ คนที่ผานไปมาสับสนเสนทาง จึงริเริ่มคิดออกแบบปายบอกทางที่เปนสากล ชัดเจน เพื่อพัฒนาปายบอกทาง บริเวณคูเมืองเชียงใหมใหดียิ่งขึ้น สามารถสื่อสารกับผูพบ เห็นไดอยางกระจางชัด จะไดไมเกิดการหลงทางหรือเลียวผิดชองทาง และปญหาอืนๆ ้ ่ อันเนื่องมาจากปายบอกทาง นักทองเที่ยวหรือคนที่มาจากตางจังหวัด รวมไปถึงคนที่ผานไปมาบริเวณคูเมือง เปดประตูสูลานนา ( Gateway to Lanna ) การออกแบบปายที่มีความเปนลักษณะเฉพาะ ที่ผสมผสานความเปนลานนาลงไป แตปายยังคงมีความดูเปนสากล โดยใชการลดทอนรูปทรงเจดียสถูปมา เพือเปนแบบ ่ โครงสรางที่แสดงถึงความเปนไทย วัฒนธรรม รวมไปถึงปายสามารถสื่อสารกับนัก ทองเที่ยวหรือผูพบเห็นไดงาย Aqueous, Domestic, Traditional เขาใจและสนใจจุดประสงคที่ตองการ และรูสึกวาเปนปายที่เขามาตอบสนองไดดี เพื่อชวยใหการเดินทางงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น CONCEPT STRUCTURE DESIGN ภายใตแนวคิดที่จะสื่อสารคือ ประตูสูลานนา ( Gateway to Lanna ) ปายแสดงถึงความเปนลานนา โดยการใชรูปทรงของสถูป เจดียมาเปนตัวสื่อ และจัดองคประกอบใหเหมาะสม เนื่องจากการออกแบบ ปายทั้งหมดตองดูกลมกลื่นกัน ไมบดบังหรือทำลายทัศนียภาพบริเวณคูเมืองเชียงใหม อีกทั้งปายที่ ออกแบบจะตองมีรูปแบบที่เปนสากล สื่อสารกับนักทองเที่ยวและผูพบเห็นไดงาย มีการสรางลักษณะ เฉพาะใหเปนที่จดจำและโดนเดน Size Comparison / Perspecticve Environment Design moat -signage Project ออกแบบปายสัญลักษณรอบคูเมืองเชียงใหม Client เทศบาลนครเชี ย งใหม Concept เนื่องจากปายบริเวณคูเมืองเชียงใหมเกา และทุดโทรม จึงทำปายบอกทางใหม แนว คิ ด คื อ ความเปนลานนาโบราณรวมสมั ย
DESIGN BRIEF Ploblem Objective Target What to Communicate Support How to Comunicate Desired Response        ...
App Design oganic lab Project Client Team Concept ออกแบบแอพผลิตภัณฑ Medispa / Vitacense Organic Lab / Mccan Healthcare The Supersub Bkk การออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับผลิตภัณฑของทาง Organic Lab ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตยาและเวชศาสตร บำบัดแขนงหนึ่ง การออกแบบจึงเนนไปที่ความสะอาด ดู Clean / Simple และเขาใจงาย อีกทั้งดูน าเชื่อถือ
App Design oganic lab Project Client Team Concept                           Medispa  Vitacen...
Presentation vert life Project Client Team Concept Presentation For Vert-Life SCG Experience Mainarsam Studio การออกแบบการนำเสนอผลิตภัณฑใหม Vert Life เพื่ออธิบายคุณสมบัติและคุณ ลักษณะอันโดนเดนใหเขาใจงายที่สุด
Presentation vert life Project Client Team Concept Presentation For Vert-Life SCG Experience Mainarsam Studio     ...
illustration&Textile t-ra Project Client Concept Collaboration 7 looks with T - Ra T-ra Chantasawasdee ( T - Ra ) ออกแบบลายผาใหแบรนด ธีระ โอยมีแนวความคิด มาจากลวดลายของงานจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ซึ่ง หยิบเอาสัตวปกมาคลี่คลายรูปแบบใหมใหทันสมัย
illustration Textile t-ra Project Client Concept Collaboration 7 looks with T - Ra T-ra Chantasawasdee  T - Ra     ...
Weaving Dialog “Revival” Photo by Banhan (http://thaicatwalk.com)
Weaving Dialog  Revival   Photo by Banhan http  thaicatwalk.com
Fashion design tote bag accessories Project Client Concept Singha Life Award 2012 Singha Life ออกแบบประเป าและเครื ่ อ งประดั บ ผู ชายแบรนด สิ ง หไลฟแนวคิดมากจากจักรดาวราศีสิงห “ Singha Zodiac ” จนออกมาเปน collection ที่ส วมใสไดจริง Model : มารกี้ ไมค , Magie & Mike stylist : Thanarit Saengsin, Pound Thanarit, Pound Stylist Cloth : Singha Awards by 'SINGHA LIFE' Make up : Winny Hair : Aud Photo : inkit
Fashion design tote bag accessories Project Client Concept Singha Life Award 2012 Singha Life              ...
IN This portfolio contains images and graphics rendered by Chithawat Dongcharoaen including sketches and other drawing which are the products of self-development and effort. Copyright 2014
IN This portfolio contains images and graphics rendered by Chithawat Dongcharoaen including sketches and other drawing wh...
30th ANNIVERSARY FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY Logo Design 30 anniversary,CMU Project Client Concept ตราสัญลักษณครบรอบ 30 ป คณะวิจิตรศิลป มช. คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการนำ 3 นัยมารวมกันคือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลกหนาคณะวิจิตรศิลปที่โดดเดน นำมาลดทอน ใหเขากับลักษณะการพริ้วไหวของธงรุ นสีแดงชาด สิ่งซึ่งแทนความเปนหนึ่งเดียวของคณะ จนเกิดเปน รูปแบบของธงที่สะบัดเปนเลข ๓๐ ไทย รวมจะสื่อถึงความเปนปกแผนเดียวกันตลอดระยะเวลา 30 ป
30th ANNIVERSARY FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY Logo Design 30 anniversary,CMU Project Client Concept         ...
Standing up for the rights of animals www.animalsandsociety.org www.animalsandsociety.org Logo Design Animals and Society Institute Project Animal And Society Institute Concept งานออกแบบโลโกขององกรคที่ทำเพื่อสัตวโลก ใหความรู ปกปองและหาวิธีเพื่อใหมนุษยเขา ใจสัตวมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดของชื่อขึ้น คือ GROWL ซึ่งคือการคำราม เสียงหรือสิ่งที่ สัตวเหลานั้นกำลังจะบอก โดยที่ภาพของสัตว ที่กำลังจะบอกเลาเรื่องราวนั้นแทนดวย 12 ป นักษัตร
Standing up for the rights of animals www.animalsandsociety.org www.animalsandsociety.org Logo Design Animals and Socie...
Project Chiang Mai Night Safari Concept แนวความคิดมาจากการจับเอาจุดเดนของ สวนสัตวมาออกแบบ ซึงก็คอนำเอามาลาย ่ ื ซึงเปนสัตวตัวเดนของทีนมาใชเปนโลโก อีก ่ ่ ่ี ทังไดลองนำเอาลวดลายตัวเหงาทีเ่ ปนลาย ้ เอกลักษณของทางเหนือมาใชประกอบดวย เพือใหดูกลมกลืนและเปนทีจดจำไดงายขึน ่ ่ ้ ตัวโลโกสามารถใชงานไดใน 2 รูปแบบ คือ 1.ใชกับสวนสัตวปกติที่เปดเวลากลางวัน 2.ใชกับการทองเที่ยวดูสัตวเวลากลางคืน How to use from day to night Logo Design cnxnight safari
Project Chiang Mai Night Safari Concept                                          ...
Logo Design logos Thai Contemporary Fashion
Logo Design logos Thai Contemporary Fashion
2014 G R O U P
2014 G R O U P
No.1 No.3 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 ออกแบบโปสเตอรงานเลี้ยงปใหม ออกแบบโปสเตอรไทยดีไซเนอร ออกแบบ Typeface คำวาทรงพระเจริ ญ ออกแบบหนาปกแฟมสะสมผลงาน ออกแบบโลโกงาน Art Thesis Type Design Typography
No.1 No.3 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5                                            ...
No.2 Always Amazes You No.4 No.5
No.2 Always Amazes You No.4 No.5
No.1 Chaithawat Dongcharoaen
No.1 Chaithawat Dongcharoaen
No.4 Poster Design GRAND SPORT YOUNG DESIGNER CONTEST 9 SYNTHESIS DESIGN, FUNCTION AND TECHNOLOGY Type /Poster No.1 No.2 No.3 No.3 No.2 No.3 ออกแบบโปสเตอรปใหมแจกฟรี แบบที ่ 1 ออกแบบโปสเตอรปใหมแจกฟรี แบบที ่ 2 ออกแบบโปสเตอรงานประกวด GSYD#10 โปสเตอรแสดงในงานนิทรรศการ นานเนิบๆ
No.4 Poster Design GRAND SPORT YOUNG DESIGNER CONTEST 9 SYNTHESIS DESIGN, FUNCTION AND TECHNOLOGY Type Poster No.1 No....
Typography typeformer robot in sedign Project Concept TYPEFORMER ROBOT IN DESIGN งานออกแบบตัวอักษรแฟนซี โดยไดรับแรงบันดาลใจจากหุ นยนต แนวคิด มาจากการไปเจอรูปอุปกรณชางชิ้นหนึ่งแลวชอบ อยากนำเอามาเปนโครง รางของตัวอักษรจึงไดพัฒนาแบบตัวอักษรตัวแรกขึ้น และพัฒนาตอมาจน ครบ A-Z ตัวอักษรแตละตัวจะเหมือนการปรับเปลี่ยนการประกอบรางกัน ของชิ้นสวนตางๆ A Work in progress S K
Typography typeformer robot in sedign Project Concept TYPEFORMER ROBOT IN DESIGN                    ...
Modern Thai Roman 50 PT Typography modern thai ROMAN Project Modern Thai Roman Concept ไดรั บ แรงบั น ดาลใจจากเสาสถาปตยกรรมเกาของโรมั น ซึ่งเมื่อไดลองหาขอมูลก็ไดไปพบตัวอักษรของคุณ Marta ที่มีความใกลเคียงกับความคิดในตอนนั้น จึงขอคำปรึกษา และไดลองออกแบบตัวอักษรไทยที่มีรูปแบบดังกลาว
Modern Thai Roman 50 PT Typography modern thai ROMAN Project Modern Thai Roman Concept                 ...
Logo/Ci nilubon bakery Project Client Concept ออกแบบโลโกใหกับรานขนม จ.เชียงใหม นิลุบล - บานขนมอรอย อบอุ น เปนกันเอง รวมสมัย เปนโลโกแบบที่ใชชื่อของรานมาเปนตัวเดน ปรับเสนสายของโลโกใหดูเรียบลื่น ทันสมัย และเปนที่จดจำไดงายแกผู บริโภค Conceptual Fresh / Warm / Homemade Wall Decoration Menu
Logo Ci nilubon bakery Project Client Concept                                   .   ...
Typography Modernink Project Concept ออกแบบฟอนทดลอง Modern- Ink แนวคิดมากจากการเขียนฟอนดวยปากกา หมึกซึมตรามา ที่จะมีการเขียนตวัด รวมไป ถึงการพลิกหัวปากกาเพื่อใหเกิดหนา-บาง จึงเปนที่มาของการทดลองพัฒนาฟอนนี้ขึ้น
Typography Modernink Project Concept                       Modern- Ink               ...
Facade Design Project Client Team Concept 3210 Silom - Activities Mall CBM Pte .Ltd WorkSpace & The Supersub Bkk พั ฒ นาพื ้ น ที ่ ใ หเปน Activities mall ที ่ เ ปนศู น ยรวมของคน สี ล ม สามารถตอบสนองไดทุ ก ดาน ทั ้ ง เรื ่ อ ง การมาพั ก ผอน Lifestyle และ Shopping ซึ่งเปดบริการทั้งกลางวัน-กลางคืน Perspevtive Activities Mall Present by Silom3210
Facade Design Project Client Team Concept 3210 Silom - Activities Mall CBM Pte .Ltd WorkSpace  The Supersub Bkk    ...
nba Booth Design junior-nba/ sansab Project Client Team Concept Booth Design Jr.NBA, SPALDING ans Sansab The Supersub Bkk แนวคิ ด ในการออกแบบบู ท คื อ อยากใหเด็ ก มี ส วนร วมกั บ กี ฬ าและ ของแสนแซ บคื อ แนวคิ ด อี ส านรวมสมั ย ที ่ ด ู น ารั บ ประทาน
nba Booth Design junior-nba sansab Project Client Team Concept Booth Design Jr.NBA, SPALDING ans Sansab The Supersub ...
Accessories Design Singhalife award Project ออกแบบกระเปาและเครื่องประดับผูชาย Client แบรนด Singha Life Concept ไดแนวคิดการออกแบบมาจากการจักรสาน ผนวกกั บ กลิ ่ น ความเปนเทๆ ในแบบของ สิงห ทำใหงานออกมาดูเปนงานดิบๆสไตล
Accessories Design Singhalife award Project                                       ...
Furniture Design thetwin Project Size Concept ออกแบบชั้นวางหนังสือและสิ่งของอเนกประสงค 90 x 100 cm (100% wood x Handmade) แรงบั น ดาลใจมาจากการพั บ นกกระดาษหรื อ Origami ทำใหไดชั ้ น วางของอเนกประสงคที ่ ส ามารถปรั บ เปลี ่ ย น รู ป ทรงไดคลายกั บ การพั บ กระดาษ และยั ง มี น ้ ำ หนั ก เบา
Furniture Design thetwin Project Size Concept                                      ...
ฬ Furniture Design Letter chair Project Concept ออกแบบเกาอี้ “ ฬ ” เพื่อประโยชนใชสอยอื่น แนวคิดมาจากการออกแบบเกาอี้สำหรับการใช งานนอกเหนือจากการนั่ง ซึ่งก็คือการมีชั้นวาง ของใตที่นั่ง โดยออกแบบใหเปนตัวอักษรไทยคือ ตัว ..ฬ.. ใชไมที่มีน้ำหนักเบาแตแข็งแรง ฬ
  Furniture Design Letter chair Project Concept                                    ...
Furniture Design weld chair Project Concept ออกแบบเกาอี้สำหรับรับน้ำหนัก แนวคิดมาจากการสรางบานเรือนไทยแบบลานนาโดยนำ การทำขอตอและการวางการค้ำยันของจั่วเรือนมาประยุกต ทำเปนเกาอี้ที่สามารถรับนักหนักที่มากได แตมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
Furniture Design weld chair Project Concept                                       ...
illustration Project : วาดผนังรานอาหาร “เมียงดง” ออกแบบตัวการตูนและเรื่อง ราวของอาหารเกาหลีสไตล ฟรีแฮนดเพื่อใหเกิดความนา สนใจแกผู ที ่ ม าทานอาหาร Meaongdong
illustration Project                                                   ...
สั ต ว ป าสงวนไทย นกเจาฟาสิรินธร แรด ละมั�ง นกกระเรียน นกแตวแรวทองดำ สมเสร็จ กระซู เลียงผา กวางผา สมัน แมวลายหินออน เกงหมอ กูปรี ควายปา พะยูน illustration thaiprotected species Project : วิดีโออินโฟกราฟกสัตวปาสงวน ภาพประกอบวีดีโอใหความรูเรื่อง สัตวสงวนของไทยซึ่งนำเสนอรูป แบบของสัตวในสไตลกราฟกแบบ ใหมที่ดูแปลกตาแตยังคงลักษณะ พิเศษของสัตวแตละชนิดเอาไว สามารถจดจำไดงาย
                                                             ...
Graphic Design QshePTT Project ออกแบบกราฟกงาน QSHE WEEK Client PTT Public Company Limited Concept การออกแบบกราฟกเพื ่ อ ใชในงาน สัปดาห QSHE WEEK และออกแบบ คาแรคเตอรการตูนในงาน รวมไปถึง กราฟกและปฎิทนของงาน Spirit Norm ิ กŒาวหนŒา กŒาวไกล กŒาวไปดŒวยกัน 01 02 1.เขŒาประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา 03 2.ปฏิบัติตามกฏในการประชุมแต‹ละครั้ง ซึ่งเปšนมาตรฐานของแต‹ละหน‹วยงาน 06 05 5.เปดใจรับฟ�งทุกความคิดเห็น 09 04 6.ระดมความคิดเพ�่อผลการดำเนินงานที่ดี 3.เนŒนย้ำค‹านิยมอย‹างนŒอย 1 พฤติกรรม ตามค‹านิยม SPIRIT ในระหว‹างการประชุม 4.เปดโอกาสใหŒทีมงานไดŒนำเสนอ 08 07 7.พ�ดกระชับและตรงประเด็น 8.นำเสนอขŒอมูลที่ถูกตŒองไม‹บิดเบือน 10 SPIRIT AWARD 2014 9.หากใชŒเวลาเกินเวลาที่กำหนดในวาระ ใหŒขออนุญาต ผูŒเขŒาร‹วมประชุมว‹าจะใหŒนำเสนอต‹อจนจบหร�อไม‹ 10.เมื่อทำดีใหŒชมเชยอย‹างเปดเผย เพ�่อเปšนแบบอย‹างแก‹ผูŒอื่น SPIRIT NORM in Meeting 2015
Graphic Design QshePTT Project                      QSHE WEEK Client PTT Public Company Limited Con...
Example of some illustration and character design Saran Rittikul Wasunun Aojampa
Example of some illustration and character design Saran Rittikul Wasunun Aojampa
ภาพวาดมื อ ลงสี เ สมื อ นจริ ง บางสวน* Hobby Project : วาดรูปทำของขวัญใหตามโอกาสพิเศษ เมื่อถึงโอกาสพิเศษของเพื่อนสนิทหรือญาติสนิทก็จะ มีการวาดรูประบายสีดวยมือ เพื่อนำมาใสกรอบทำเปน ของขวัญและมอบใหแกบุคคลนั้นๆ พรอมทั้งเขียนคำ อวยพรตางๆ ฝากไปในภาพเพื่อเปนที่จดจำของผู รับ
                                                 Hobby Project     ...
Now I’m looking for a job in a multidisciplinary design firm/company to push my creativity skill to the top and to exchange and learn from other people. I’m always pushing myself to the limit making sure I stay ahead
Now I  m looking for a job in a multidisciplinary design firm company to push my creativity skill to the top and to excha...
Finally : ขอบคุณครับที่สละเวลาอันมีค าใหความสนใจกับแฟมผล งานธรรมดาๆเลมนี้ หวังเปนอยางยิ่งครับวาจะพอมีโอกาส ไดพูดคุย หรือรวมงานกันไมชาก็เร็วครับ ขอบคุณครับ… Many Thank Font DB Fongnam X and Hutan Lestari Last One theend
Finally                                                          ...
thankyou somuch Call Email Site Contact (+66) 084-392-6142 pantorsdz@gmail.com Behance.net/pantorsdz Facebook.com/pantor1989 Cargocollective.com/pantorsdz
thankyou somuch Call Email Site Contact  66 084-392-6142 pantorsdz gmail.com Behance.net pantorsdz Facebook.com pantor...
"Rest assured" If I get a chance, I will do something to the best of my ability what I can do for the team
 Rest assured  If I get a chance, I will do something to the best of my ability what I can do for the team
OUT
OUT