Γιωργής Κάρταλης "Στην διοίκηση της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας"