simplebooklet thumbnail

SURI ASSESSORS L EMPRESA QUI SOM Suri Assessors s un equip hum de professionals especialitzats en la consultoria integral dels recursos de personal de les empreses Va iniciar la seva activitat l any 2004 i s especialitza en formaci a empreses i institucions La nostra missi s augmentar el valor competitiu de les empreses a trav s de la formaci cont nua i l actualitzaci dels coneixements i de proporcionar solucions per a millorar la gesti Consultoria integral dels recursos de personal de les empreses FORMACI Oferim una estructura flexible que ens permet adaptar nos a les empreses i garantir l xit en cada projecte La nostra oferta formativa est adaptada en base a un estudi previ de les necessitats de formaci tenint en compte tres nivells 1 Necessitats ocupacionals o vinculades directament al lloc de treball 2 Necessitats de l organitzaci o estrat gies 3 Necessitats individuals o associades a persones Cal destacar que Orientem la formaci als resultats pretesos Facilitem la transfer ncia d aprenentatges al lloc de treball Posem a l abast un equip de professionals altament qualificats que esta format per Directors d rees i Equip de Docents Dissenyem accions formatives d acord amb les compet ncies que es volen desenvolupar REES Tenim la nostra formaci dividida en 7 rees diferenciades abra ant un ampli espectre dins els mbits laborals m s comuns en la nostra societat 1 Comunicaci i negociaci 2 Desenvolupament personal 3 Jur dica 4 Espec fica sanit ria 5 Prevenci de riscos laborals 6 Suport ling stic 7 Inform tica i noves tecnologies
SURI   ASSESSORS L  EMPRESA QUI SOM Suri   Assessors  s un equip hum  de professionals especialitzats en la consu...
SURI ASSESSORS MODALITATS DOCENTS Des de Suri Assessors et volem apropar al coneixement de la forma que m s s adapti a tu Per aix impartim els nostres cursos en tres modalitats docents diferents PRESENCIAL La modalitat presencial dissenyada per Suri Assessors fa que les seves accions formatives s adaptin plenament a la realitat laboral del professional i per tant la metodologia emprada prioritza l aplicaci pr ctica dels coneixements te rics explicat pel docent Aix doncs durant les sessions despr s de les oportunes explicacions te riques els alumnes realitzaran i treballaran els exercicis i casos pr ctics proposats pel professor i adaptats a la realitat di ria del seu lloc de treball en cada cas Hores Grups 20h 20 pers Seguiment Documentaci Avaluaci aprofitament Professor Guia Exercicis Participaci tot el nostre cat leg permet aquesta modalitat per aix no es diferencia a l ndex aquesta disponibilitat E LEARNING La modalitat e learning permet a l alumne compatibilitzar la formaci amb la seva disponibilitat del temps i lloc de resid ncia La formaci a dist ncia es base en un sistema pedag gic basat en les necessitats formatives de l alumne fent s intensiu de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci TIC per facilitar el proc s educatiu i garantir uns est ndards de qualitat educativa L estudi comprensiu de la documentaci facilitada juntament a la realitzaci de les activitats complement ries d avaluaci cont nua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a trav s de les aules virtuals garanteixen l adquisici dels coneixements te rics i pr ctics que tot professional qualificat precisa en la seva activitat Hores Grups Seguiment Documentaci Avaluaci aprofitament 4 sem Aula virtual Tutor Intranet Q estionari F rums C PSULA La modalitat de c psula s una forma d adaptar el contingut del curs a les circumstancies actuals de cada cas Permet encarar la formaci d un tema de forma r pida i efectiva amb una metodologia b sicament pr ctica L estudi de cassos pr ctics amb el seguiment d un professor i la participaci de la resta d alumnes del curs permet solucionar de forma aut noma qualsevol dubte plantejat durant les sessions Hores Grups Seguiment Documentaci Avaluaci aprofitament 5h Redu ts Professor Exercicis Participaci
SURI   ASSESSORS MODALITATS DOCENTS Des de Suri   Assessors et volem apropar al coneixement de la forma que m s s  ...
SURI ASSESSORS RAF RECURSOS D APLICABILITAT FORMATIVA El RAF Recursos d aplicabilitat formativa s una sistem tica procedimental que permet la consecuci dels objectius previstos amb la realitzaci del curs contractat AVALUACI DE L APRENENTATGE AVALUACI DE LA SATISFACCI TRANSFER NCIA DE CONEIXEMENTS ESTABLIR OBJECTIUS I DISSENYAR EL PROGRAMA INFORMES FEED BACK RAF Creiem en la formaci i apostem per accions de qualitat Amb aquests recursos hem evidenciat millores en els nostres alumnes i volem seguir treballant Qui s atreveix a ensenyar mai ha de deixar d aprendre John Cotton Dana
SURI   ASSESSORS RAF RECURSOS D  APLICABILITAT FORMATIVA El RAF Recursos d  aplicabilitat formativa ,  s una sist...
SURI ASSESSORS EVIDENCIES DEL RAF ESTABLIR OBJECTIUS I DISSENY DEL PROGRAMA A partir d una pr via reuni t cnica amb el nostre client podem definir conjuntament els objectius del curs i dissenyar un programa totalment adaptat a les expectatives del grup En el curs d entendre les diferents cultures que hem realitzat tant per atenci prim ria com hospital ria aquest recurs ens ha perm s con ixer d una manera m s detallada la situaci que vivim actualment i con ixer i entendre les diferents cultures per a millorar la nostra atenci amb el ciutad usuari Mitjan ant aquest procediment evidenciem que no hi ha cursos tipus sin que s imprescindible considerar cada curs de manera absolutament individual s imprescindible avaluar la satisfacci de l alumne mitjan ant un an lisi de les seves expectatives pr vies i el seu ulterior resultat En aquest an lisi tamb detectem noves necessitats formatives per oferir als nostres clients L oportunitat que ens d na aquest recurs s ha evidenciat en formacions espec fiques per grups de treball concrets Curs de l ders cl nics amb grups de sanitaris que fan tasques directives i de comandament a banda de la seva pr pia tasca assistencial Contextualitzar la import ncia de gestionar amb xit el temps es converteix en un repte AVALUACI DE L APRENENTATGE L oportunitat de poder realitzar una sessi de transfer ncia de coneixements aporta un valor afegit a la formaci Al llarg d aquest any hem evidenciat els resultats en v ries formacions Un exemple clar s el curs l organitzaci del treball administratiu L alumne despr s de con ixer diferents eines organitzatives aplica i evidencia mitjan ant una sessi de transfer ncia Les millores obtingudes en el seu lloc de treball obtenint una aplicabilitat directe de l aprenentatge realitzat Hem d animar als responsables de formaci a utilitzar aquest recurs sempre que sigui possible INFORMES FEED BACK AVALUACI DE LA SATISFACCI s molt important que els nostres alumnes avalu n d una manera immediata l aprenentatge realitzat D aquesta manera pr ctica finalitzada la formaci oferim la possibilitat d avaluar l aprenentatge amb la presentaci d un projecte Hem evidenciat fant stics projectes en cursos com la m gia de les presentacions en Prezi o els mapes mentals com a eina per prendre decisions Hi ha ocasions que l aprenentatge s avalua amb alguna prova tipus test Resulta sorprenent la implicaci i participaci dels alumnes TRANSFER NCIA DE CONEIXEMENTS Finalitzada la formaci redactem un informe Feed Back analitzant els objectius inicials establerts i la resposta obtinguda finalitzada la formaci Aquest informe permet al nostres clients obtenir per escrit una percepci directa del curs des del punt de vista docent
SURI   ASSESSORS EVIDENCIES DEL RAF ESTABLIR OBJECTIUS I DISSENY DEL PROGRAMA A partir d una pr via reuni  t cnica a...
SURI ASSESSORS NDEX DE CURSOS REA DE COMUNICACI I NEGOCIACI ATENCI CLIENT USUARI Com 01 Atenci al client usuari Com 02 Atenci al client usuari immigrant Com 03 Gesti de reclamacions i queixes Com 04 Entendre les diferents cultures per millorar la relaci amb el ciutad usuari Com 05 Comunicaci i gesti de conflictes Com 06 Comunicaci assertiva en reclamacions i queixes Com 07 Contenci en situaci de crisi Contenci verbal i f sica Com 08 Elevator Speech Estrat gies per ressaltar avantatges competitives en poc temps EXPRESSI ORAL I ESCRITA Com 11 Presentacions en P blic Com 12 T cniques d expressi escrita Com 13 La m gia de les presentacions elegants en Prezi Correu electr nic Millora de la redacci Com 15 Millora de la redacci de documents administratius Com 14 Com 16 Introducci a la grafologia en RRHH REA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL TREBALL EN EQUIP Des 01 T cniques de millora del treball en equip La comunicaci dins els equips Des 03 La mediaci en la resoluci de conflictes Des 02 Des 04 Creaci planificaci i gesti de projectes Des 05 Lideratge situacional Comunicaci implicaci i motivaci ORGANITZACI PERSONAL Des 11 Gesti i administraci del temps Des 12 L organitzaci del treball administratiu Des 13 Creixement personal Autoestima i autoconfian a Des 14 Intel lig ncia emocional Expressi corporal Relaxaci i concentraci Des 16 Gesti de l estr s mitjan ant el m tode Pilates Des 15 Des 17 Prevenci i gesti a l agressivitat
SURI   ASSESSORS  NDEX DE CURSOS  REA DE COMUNICACI  I NEGOCIACI  ATENCI  CLIENT USUARI Com 01 Atenci  al client...
Des 18 Creixement personal i gesti de l estr s ORGANITZACI DEL TREBALL T cniques de negociaci i pressa de decisions Des 22 Planificaci gesti i administraci de personal Des 21 Des 23 Mapes mentals la manera f cil de prendre decisions Creaci de blocs Aplicaci did ctica de la web 2 0 Des 25 Com dirigir efica ment les teves reunions Des 24 Des 26 Des 27 An lisi de problemes i presa de desicions Visual Thinking DIRECCI Des 31 T cniques de direcci no jer rquica Des 32 Conducci i direcci d equips Des 33 M rqueting estrat gic empresarial Xarxes socials Estrat gies per promocionar la teva empresa Des 35 Estrat gies de negociaci Programa Work Shop Des 34 REA JUR DICA JUR DICA Jur 01 L acte de procediment administratiu Jur 02 Procediment administratiu en la redacci d informes Jur 03 La llei 8 2006 Gesti administraci i retribucions del personal estatutari Jur 04 Compliment de la Llei de Protecci de dades Jur 05 Legislaci laboral i administrativa Actualitzaci de coneixements Normativa 2014 Jur 06 El sistema sanitari p blic al nostre pa s Organitzaci i gesti sanit ria Jur 07 Planificaci gesti i administraci de personal Normativa en mat ria de personal de la Administraci Jur 08 Noves formes de gesti sanit ria Consorcis i empreses p bliques Jur 09 Documentaci sanit ria Gesti laboral i seguretat social Jur 11 Taller pr ctic sobre jubilaci anticipada Jur 10 Jur 12 Procediment sancionador Jur 13 Jur 14 La llei de contractaci del sector p blic La llei de transpar ncia RECURSOS HUMANS Jur 21 Prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social Jur 22 La llei de la depend ncia i prestacions no contributives Curs pr ctic sobre contractaci administrativa Procediment tramitaci i gesti de contractes Jur 24 Contractaci N mines contractes assegurances socials quitances Jur 23
Des 18 Creixement personal i gesti  de l  estr s. ORGANITZACI  DEL TREBALL T cniques de negociaci  i pressa de dec...
REA ESPEC FICA SANIT RIA BIO TICA Conceptes fonamentals de la bio tica San 02 Drets i deures La bio tica i el respecte a l autonomia dels pacients San 01 San 03 tica de la cura Teoria i praxis per personal d infermeria San 04 Bio tica i atenci en les unitats de cures intensives Problemes i decisions al fi de la vida San 05 tica de la cura amb el pacient adult oncol gic i cures pal liatives Aspectes tics i psicol gics RECERCA San 11 Disseny de projectes de recerca Generant un projecte de recerca De la idea al protocol GESTI SANIT RIA San 21 Documentaci sanit ria San 22 El sistema sanitari p blic al nostre pa s Organitzaci i gesti sanit ria San 23 Acompanyament al dol REA DE PREVENCI DE RISCOS LABORALS PRL PERSONAL I GESTI DE L ESTR S Prl 01 Creixement personal i gesti de l estr s Prl 02 Expressi corporal Relaxaci i concentraci Gesti de l estr s mitjan ant el m tode Pilates Prl 04 Ergonomia postural i relaxaci Prl 03 Prl 05 Prevenci i gesti del Burn out RISCOS EN L ATENCI Prl 11 Contenci en situaci de crisi Contenci verbal i f sica Prl 12 Prevenci i gesti a l agressivitat Prl 13 Planificaci i gesti dels riscos laborals Prl 14 Primers auxilis Suport vital b sic
 REA ESPEC FICA SANIT RIA BIO TICA Conceptes fonamentals de la bio tica. San 02 Drets i deures. La bio tica i el res...
REA DE SUPORT LING STIC ANGL S Lin 01 Angl s per a personal d atenci a l usuari client Atenci telef nica Eines b siques d atenci en angl s Lin 03 Angl s en consultes Lin 02 Lin 04 Conducci de reunions en angl s Lin 05 Presentacions en p blic en angl s Lin 06 Redacci de textos administratius en angl s FRANC S Lin 11 Atenci a l usuari client en franc s Lin 12 Atenci telef nica Eines b siques d atenci en franc s Lin 13 Conducci de reunions en franc s Presentacions en p blic en franc s Lin 15 T cniques de vendes en franc s Lin 14 CATAL Lin 21 Millora de la redacci de documents administratius Ortografia i gram tica Lin 22 Atenci al client usuari Actualitzaci i millora de coneixements Lin 23 Atenci telef nica Actualitzaci i millora de coneixements REA D INFORM TICA I NOVES TECNOLOGIES OFFICE Inf 01 Ofim tica Word Excel i Power Point Noves possibilitats i millora de la qualitat dels treballs Inf 02 Ofim tica Power Point Millora les teves presentacions Inf 03 Confecci del quadre de comandament amb taules din miques Inf 04 Correu electr nic Millora de la redacci de e mails Inf 05 Outlook Eines per organitzar els missatges NOVES TECNOLOGIES Inf 11 Gesti efica del correu amb les noves tecnologies Inf 12 Creaci de blocs PROJECTES Inf 21 La m gia de les presentacions elegants amb Prezi Inf 22 Mapes mentals La manera f cil de prendre decisions Inf 23 Autocad 2D Inf 24 Rehabilitaci energ tica residencial L s de l eina inform tica CE3X
 REA DE SUPORT LING  STIC ANGL S Lin 01 Angl s per a personal d  atenci  a l  usuari client. Atenci  telef nic...