SURIÑÁ ASSESSORS L’EMPRESA QUI SOM Suriñá Assessors és un equip humà de professionals especialitzats en la consultoria integral dels recursos de personal de les empreses. Va iniciar la seva activitat l'any 2004 i s’especialitza en formació a empreses i institucions. La nostra missió és augmentar el valor competitiu de les empreses a través de la formació contínua i l’actualització dels coneixements i de proporcionar solucions per a millorar la gestió. Consultoria integral dels recursos de personal de les empreses FORMACIÓ Oferim una estructura flexible que ens permet adaptar-nos a les empreses i garantir l’èxit en cada projecte. La nostra oferta formativa està adaptada en base a un estudi previ de les necessitats de formació, tenint en compte tres nivells: 1. Necessitats ocupacionals o vinculades directament al lloc de treball. 2. Necessitats de l’organització o estratègies. 3. Necessitats individuals o associades a persones. Cal destacar que:  Orientem la formació als resultats pretesos.  Facilitem la transferència d’aprenentatges al lloc de treball.  Posem a l’abast un equip de professionals altament qualificats, que esta format per Directors d’Àrees i Equip de Docents.  Dissenyem accions formatives d’acord amb les competències que es volen desenvolupar. ÀREES Tenim la nostra formació dividida en 7 àrees diferenciades, abraçant un ampli espectre dins els àmbits laborals més comuns en la nostra societat: 1. Comunicació i negociació 2. Desenvolupament personal 3. Jurídica 4. Específica sanitària 5. Prevenció de riscos laborals 6. Suport lingüístic 7. Informàtica i noves tecnologies
SURI   ASSESSORS L  EMPRESA QUI SOM Suri   Assessors  s un equip hum  de professionals especialitzats en la consu...
SURIÑÁ ASSESSORS MODALITATS DOCENTS Des de Suriñá Assessors et volem apropar al coneixement de la forma que més s’adapti a tu. Per això impartim els nostres cursos en tres modalitats docents diferents. PRESENCIAL La modalitat presencial dissenyada per Suriñá Assessors fa que les seves accions formatives s’adaptin plenament a la realitat laboral del professional i, per tant, la metodologia emprada prioritza l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics explicat pel docent. Així doncs durant les sessions, després de les oportunes explicacions teòriques, els alumnes realitzaran i treballaran els exercicis i casos pràctics proposats pel professor i adaptats a la realitat diària del seu lloc de treball en cada cas. Hores Grups ± 20h 20 pers Seguiment Documentació Avaluació aprofitament Professor Guia - Exercicis Participació *tot el nostre catàleg permet aquesta modalitat, per això no es diferencia a l’índex aquesta disponibilitat E-LEARNING La modalitat e-learning permet a l’alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat del temps i lloc de residència. La formació a distància es base en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l’alumne, fent ús intensiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L’estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament a la realització de les activitats complementàries d’avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les aules virtuals, garanteixen l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que tot professional qualificat precisa en la seva activitat. Hores Grups Seguiment Documentació Avaluació aprofitament ± 4 sem Aula virtual Tutor Intranet Qüestionari - Fòrums CÀPSULA La modalitat de càpsula és una forma d’adaptar el contingut del curs a les circumstancies actuals de cada cas. Permet encarar la formació d’un tema de forma ràpida i efectiva amb una metodologia bàsicament pràctica. L’estudi de cassos pràctics amb el seguiment d’un professor i la participació de la resta d’alumnes del curs permet solucionar de forma autònoma qualsevol dubte plantejat durant les sessions. Hores Grups Seguiment Documentació Avaluació aprofitament ± 5h Reduïts Professor Exercicis Participació
SURI   ASSESSORS MODALITATS DOCENTS Des de Suri   Assessors et volem apropar al coneixement de la forma que m s s  ...
SURIÑÁ ASSESSORS RAF RECURSOS D’APLICABILITAT FORMATIVA El RAF (Recursos d’aplicabilitat formativa), és una sistemàtica procedimental que permet la consecució dels objectius previstos amb la realització del curs contractat. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS ESTABLIR OBJECTIUS I DISSENYAR EL PROGRAMA INFORMES FEED BACK RAF Creiem en la formació i apostem per accions de qualitat. Amb aquests recursos hem evidenciat millores en els nostres alumnes i volem seguir treballant. “Qui s'atreveix a ensenyar, mai ha de deixar d'aprendre”. John Cotton Dana.
SURI   ASSESSORS RAF RECURSOS D  APLICABILITAT FORMATIVA El RAF Recursos d  aplicabilitat formativa ,  s una sist...
SURIÑÁ ASSESSORS EVIDENCIES DEL RAF ESTABLIR OBJECTIUS I DISSENY DEL PROGRAMA A partir d'una prèvia reunió tècnica amb el nostre client, podem definir conjuntament els objectius del curs i dissenyar un programa totalment adaptat a les expectatives del grup. En el curs d'entendre les diferents cultures que hem realitzat tant per atenció primària com hospitalària, aquest recurs ens ha permès conèixer d'una manera més detallada la situació que vivim actualment i conèixer i entendre les diferents cultures per a millorar la nostra atenció amb el ciutadà/usuari. Mitjançant aquest procediment evidenciem que no hi ha cursos tipus, sinó que és imprescindible considerar cada curs de manera absolutament individual. És imprescindible avaluar la satisfacció de l'alumne, mitjançant un anàlisi de les seves expectatives prèvies, i el seu ulterior resultat. En aquest anàlisi, també detectem noves necessitats formatives per oferir als nostres clients. L'oportunitat que ens dóna aquest recurs s'ha evidenciat en formacions específiques per grups de treball concrets. Curs de líders clínics, amb grups de sanitaris que fan tasques directives i de comandament a banda de la seva pròpia tasca assistencial. Contextualitzar la importància de gestionar amb èxit el temps es converteix en un repte. AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE L'oportunitat de poder realitzar una sessió de transferència de coneixements aporta un valor afegit a la formació. Al llarg d'aquest any hem evidenciat els resultats en vàries formacions. Un exemple clar és el curs "l'organització del treball administratiu". L'alumne després de conèixer diferents eines organitzatives, aplica i evidencia mitjançant una sessió de transferència. Les millores obtingudes en el seu lloc de treball obtenint una aplicabilitat directe de l'aprenentatge realitzat. Hem d'animar als responsables de formació a utilitzar aquest recurs sempre que sigui possible. INFORMES FEED BACK AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ És molt important que els nostres alumnes avaluïn d’una manera immediata l’aprenentatge realitzat. D’aquesta manera pràctica, finalitzada la formació oferim la possibilitat d’avaluar l’aprenentatge amb la presentació d’un projecte. Hem evidenciat fantàstics projectes en cursos com la màgia de les presentacions en Prezi o els mapes mentals com a eina per prendre decisions. Hi ha ocasions que l’aprenentatge s’avalua amb alguna prova tipus test. Resulta sorprenent la implicació i participació dels alumnes. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS Finalitzada la formació, redactem un informe Feed Back analitzant els objectius inicials establerts i la resposta obtinguda finalitzada la formació. Aquest informe permet al nostres clients obtenir per escrit una percepció directa del curs des del punt de vista docent.
SURI   ASSESSORS EVIDENCIES DEL RAF ESTABLIR OBJECTIUS I DISSENY DEL PROGRAMA A partir d una pr via reuni  t cnica a...
SURIÑÁ ASSESSORS ÌNDEX DE CURSOS ÀREA DE COMUNICACIÓ I NEGOCIACIÓ ATENCIÓ CLIENT/USUARI Com|01 Atenció al client/usuari. Com|02 Atenció al client/usuari immigrant. Com|03 Gestió de reclamacions i queixes. Com|04 Entendre les diferents cultures per millorar la relació amb el ciutadà/usuari. Com|05 Comunicació i gestió de conflictes. Com|06 Comunicació assertiva en reclamacions i queixes. Com|07 Contenció en situació de crisi. Contenció verbal i física. Com|08 Elevator Speech. Estratègies per ressaltar avantatges competitives en poc temps. EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA Com|11 Presentacions en Públic. Com|12 Tècniques d’expressió escrita. Com|13 La màgia de les presentacions elegants en Prezi. Correu electrònic. Millora de la redacció. Com|15 Millora de la redacció de documents administratius. Com|14 Com|16 Introducció a la grafologia en RRHH. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL TREBALL EN EQUIP Des|01 Tècniques de millora del treball en equip. La comunicació dins els equips. Des|03 La mediació en la resolució de conflictes. Des|02 Des|04 Creació, planificació i gestió de projectes. Des|05 Lideratge situacional. Comunicació, implicació i motivació. ORGANITZACIÓ PERSONAL Des|11 Gestió i administració del temps. Des|12 L’organització del treball administratiu. Des|13 Creixement personal. Autoestima i autoconfiança. Des|14 Intel·ligència emocional. Expressió corporal. Relaxació i concentració. Des|16 Gestió de l’estrès mitjançant el mètode Pilates. Des|15 Des|17 Prevenció i gestió a l’agressivitat.
SURI   ASSESSORS  NDEX DE CURSOS  REA DE COMUNICACI  I NEGOCIACI  ATENCI  CLIENT USUARI Com 01 Atenci  al client...
Des|18 Creixement personal i gestió de l’estrès. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL Tècniques de negociació i pressa de decisions. Des|22 Planificació, gestió i administració de personal. Des|21 Des|23 Mapes mentals, la manera fàcil de prendre decisions. Creació de blocs. Aplicació didàctica de la web 2.0. Des|25 Com dirigir eficaçment les teves reunions. Des|24 Des|26 Des|27 Anàlisi de problemes i presa de desicions Visual Thinking DIRECCIÓ Des|31 Tècniques de direcció no jeràrquica. Des|32 Conducció i direcció d’equips. Des|33 Màrqueting estratègic empresarial. Xarxes socials. Estratègies per promocionar la teva empresa. Des|35 Estratègies de negociació. Programa Work Shop Des|34 ÀREA JURÍDICA JURÍDICA Jur|01 L’acte de procediment administratiu. Jur|02 Procediment administratiu en la redacció d’informes Jur|03 La llei 8/2006. Gestió, administració i retribucions del personal estatutari. Jur|04 Compliment de la Llei de Protecció de dades. . Jur|05 Legislació laboral i administrativa. Actualització de coneixements. Normativa 2014. Jur|06 El sistema sanitari públic al nostre país. Organització i gestió sanitària. Jur|07 Planificació, gestió i administració de personal. Normativa en matèria de personal de la Administració. Jur|08 Noves formes de gestió sanitària. Consorcis i empreses públiques. Jur|09 Documentació sanitària Gestió laboral i seguretat social Jur|11 Taller pràctic sobre jubilació anticipada. Jur|10 Jur|12 Procediment sancionador. Jur|13 Jur|14 La llei de contractació del sector públic. La llei de transparència RECURSOS HUMANS Jur|21 Prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social. Jur|22 La llei de la dependència i prestacions no contributives. Curs pràctic sobre contractació administrativa. Procediment, tramitació i gestió de contractes. Jur|24 Contractació. Nòmines, contractes, assegurances socials, quitances. Jur|23
Des 18 Creixement personal i gesti  de l  estr s. ORGANITZACI  DEL TREBALL T cniques de negociaci  i pressa de dec...
ÀREA ESPECÍFICA SANITÀRIA BIOÈTICA Conceptes fonamentals de la bioètica. San|02 Drets i deures. La bioètica i el respecte a l’autonomia dels pacients. San|01 San|03 Ètica de la cura. Teoria i praxis per personal d’infermeria. San|04 Bioètica i atenció en les unitats de cures intensives. Problemes i decisions al fi de la vida. San|05 Ètica de la cura amb el pacient adult oncològic i cures pal·liatives. Aspectes ètics i psicològics. RECERCA San|11 Disseny de projectes de recerca. Generant un projecte de recerca. De la idea al protocol. GESTIÓ SANITÀRIA San|21 Documentació sanitària San|22 El sistema sanitari públic al nostre país. Organització i gestió sanitària. San|23 Acompanyament al dol. ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PRL PERSONAL I GESTIÓ DE L’ESTRÉS Prl|01 Creixement personal i gestió de l’estrès Prl|02 Expressió corporal. Relaxació i concentració. Gestió de l’estrès mitjançant el mètode Pilates. Prl|04 Ergonomia postural i relaxació. Prl|03 Prl|05 Prevenció i gestió del Burn-out RISCOS EN L’ATENCIÓ Prl|11 Contenció en situació de crisi. Contenció verbal i física. Prl|12 Prevenció i gestió a l’agressivitat. Prl|13 Planificació i gestió dels riscos laborals. Prl|14 Primers auxilis. Suport vital bàsic.
 REA ESPEC FICA SANIT RIA BIO TICA Conceptes fonamentals de la bio tica. San 02 Drets i deures. La bio tica i el res...
ÀREA DE SUPORT LINGÜÍSTIC ANGLÈS Lin|01 Anglès per a personal d’atenció a l’usuari/client. Atenció telefònica. Eines bàsiques d’atenció en anglès. Lin|03 Anglès en consultes. Lin|02 Lin|04 Conducció de reunions en anglès. Lin|05 Presentacions en públic en anglès. Lin|06 Redacció de textos administratius en anglès. FRANCÈS Lin|11 Atenció a l’usuari/client en francès Lin|12 Atenció telefònica. Eines bàsiques d’atenció en francès Lin|13 Conducció de reunions en francès. Presentacions en públic en francès Lin|15 Tècniques de vendes en francès. Lin|14 CATALÀ Lin|21 Millora de la redacció de documents administratius. Ortografia i gramàtica. Lin|22 Atenció al client/usuari. Actualització i millora de coneixements. Lin|23 Atenció telefònica. Actualització i millora de coneixements. ÀREA D’INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES OFFICE Inf|01 Ofimàtica. Word, Excel i Power Point. Noves possibilitats i millora de la qualitat dels treballs. Inf|02 Ofimàtica Power Point. Millora les teves presentacions Inf|03 Confecció del quadre de comandament amb taules dinàmiques. Inf|04 Correu electrònic. Millora de la redacció de e-mails. Inf|05 Outlook. Eines per organitzar els missatges. NOVES TECNOLOGIES Inf|11 Gestió eficaç del correu amb les noves tecnologies. Inf|12 Creació de blocs. PROJECTES Inf|21 La màgia de les presentacions elegants amb Prezi. Inf|22 Mapes mentals. La manera fàcil de prendre decisions. Inf|23 Autocad 2D. Inf|24 Rehabilitació energètica residencial. L’ús de l’eina informàtica CE3X.
 REA DE SUPORT LING  STIC ANGL S Lin 01 Angl s per a personal d  atenci  a l  usuari client. Atenci  telef nic...