simplebooklet thumbnail

DOGADA SI Z DZIECKIEM WSPIERAJ CA KOMUNIKACJA W RODZINIE BEZP ATNY WARSZTAT DLA RODZIC W wed ug idei Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga Jak m wi do dzieci o tym co wa ne i jednocze nie budowa relacje jakich pragniesz Jak us ysze co stoi za dzieci cym NIE Jak m wi by by us yszanym i zrozumianym przez dziecko jak s ucha dzieci by je rozumie Jak wspiera poczucie warto ci dziecka jego samodzielno poczucie odpowiedzialno ci Dzi ki udzia owi w warsztatach poznasz konkretne narz dzia budowania pe nych wzajemnego zrozumienia i szacunku relacji w oparciu o dialog dnia codziennego Dowiesz si jak skutecznie w empatyczny spos b rozmawia z dzieckiem jak zmienia konflikt we wsp dzia anie i jak wzmacnia dzieci c otwarto i szacunek dla innych Dowiesz si jak wspiera dziecko w budowaniu bezprzemocowych i zdrowych relacji z r wie nikami by lepiej przygotowa je do radzenia sobie z wyzwaniami rodowiska r wie niczego Warsztat ma form dw ch dwugodzinnych spotka Pierwsze spotkanie 18 05 czwartek godz 18 00 20 00 Drugie spotkanie 30 05 wtorek godz 18 00 20 00 Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejno zg osze W warsztacie mog wzi udzia tylko mieszka cy lub osoby pracuj ce w Gminie Izabelin Spotkania odb d si w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie przy ul T Ko ciuszki 17 ZAPISY e mail fundacja stres irs org Warsztaty poprowadzi Magdalena Wegner certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy The Center for Nonviolent Communication mediatorka Pracuje z rodzicami nauczycielami i uczniami wspieraj c wprowadzanie Porozumienia bez Przemocy i Kr g w Naprawczych do szk i przedszkoli Prowadzi zaj cia dla dzieci i m odzie y poprzez zabaw i przyk ady z ycia wzi te ucz c podstaw komunikacji opartej na empatii Organizatorem warsztat w jest Fundacja Instytut Redukcji Stresu Projekt jest wsp finansowany przez Gmin Izabelin
DOGADA   SI   Z DZIECKIEM   ... WSPIERAJ  CA KOMUNIKACJA W RODZINIE. BEZP  ATNY WARSZTAT DLA RODZIC  W wed  ug idei    Por...