simplebooklet thumbnail

ta tu sas a ehto ssal eloh i itisi ht o s ai olassehT s etta llae tah si taht e eht ee e ah I taht as a I tsael iht a to si e eht taht d uo I d a i sas a ot t e I O pu se a eta oo i l d i a as I te ette o ssal ot t e d ei e iL eppah s iht od I eh d a a p I e ite oS o d ah o lla o e i aht e delia e t edise P ehT st eduts o ot tu e ot l o to esi pus a sa taht d a aL II tsi eh la e e dessap I e e t o I d a e il de e e s iht a ot a o letelp o sah taht ae ed u o iap e a d uo I ah ot ti e a ot ih o i eeh e a e d a ih o duo p e si li a eloh su o lla ot esi pus a sa taht d A de ut ehto S TU E TTA The Good News eo e e d ei si HT taht o e ti tel esi ehto det epsus e e uo i os s o tap sti ot t e i e o e uos a sa e es ot s ees ssi loH ehT sti suolu idi ehto o els a d a setou sotohp ippals ee hti ti alih ad ot ad s li a eht idul i tuohti e ila o daed th ua e t dluo d a t dluo HT eht u eil s oito ed ts i s HT e eh si ehto h ae o se il eht ita ele d a stseu e e a p ihsil up sei o itset i ale s e aeps i utae ti u o eht i o io s tah hti pool eht i e o e e pee ot s ia HT st os o la idoi ep A e uos eht o ti aeh uo taht t at op i s ti tu esi p et e i e siht o d i th ua e ah a uo o SSI SS K LO A T E pee e a d a ti dae I oitidE HT si sihT t e esu a lautu d a s e ti u o o e esse lu i ae a tid u o p o epap a etteza suoi ol a oT Welcome TE E T HOLY EHT TEE
. ta tu sas a ehto ssal eloh i itisi ht o     s ai olassehT    .s etta llae tah si taht ,e eht ee e ah I taht a...
s ai olassehT puo elpoep deh ae u eloh a o se il eht i ah si t oppus uo taht o e e e ul pi T o s oissi de a a tse tsae sptth il siht ta e i esaelp llai a i e it oppus o t ap a e ot t a uo I suse o o i as eht o ot e o dluo a taht d a e it e e e dluo o taht a p esaelP s e e h uh la ol pu tes e a taht st e t ioppa i ud sesuoh ieht i elpoep la ol eht ot s otals a t hti lepso eht i ahs e lli e itsile a e li a i p e lli pi t ehT o aet a hti au e o ee tsal eht io a I o th i elpoep eseht o ti ut oppo o od i a lu t si e ehT e oh ieht i s a u lh uo hti i ahs h uo ht tsi h te e ah elpoep e o d a se it uo a u ot ee sah eh sht o tsal eht e O ehtae ee ed d a tidi uh ot a o ot det a eh d a i o sa do oh tuo a pu de i sa eh esua e o io sa iza a ihte os e I t uo eht ot pi t ts i sih o t e eh et a o a sht o tuo a daD h uo ht a u i o s d oL eht o d aeh ts i I oita desol siht i suse o e a eht d aeh te to e ah oh esoht hti lepso eht e ahs ot si pi t siht o osae ehT illi d oL au e etal i a u ot pi t a o i a e e lli I E EJ EKUL Revival in Cuba a uT se i p d a daeH detti el iS oo e a o u la eht tuo eh o ude u uh leh a lia e U lia e tsu sd a daeh eda d ah eseht o e o esah up a uo llai a i su t oppus pleh ot e il dluo uo I t oppus uo d a s e a p uo e ol dluo e t i tsid th il de eht i e ah e e o eht hti e ah e spihs oitale eht eht u ot e us siht ia a a io o i alp e a I d a e itsi h ia a e O aido a o elpoep eht d a t i tsid th il de eht i e o eht ot de etsi i e ohT op a d a h eP o hP i ht o a o aido a ot lla sd oL eht et a de ollo e itsi h d ei d a e ae tsaL U LE A The Call to Cambodia SS K LO A T E TE E T TEE THK
    s ai olassehT    .puo elpoep deh ae u eloh a o se il eht i ah si t oppus uo taht o e e e ul pi T  o .s oiss...
S O s ai olassehT TAP SUO A DETT US Your Holy Kiss To Yourself e eh s ole tI alp a I duts el i d a idaeL th i e a a i o hT s osd oL ehT ht o h ae o ad o ts i s ad o oo lla eht ht h a o i e e eht o i ehta pihs o t e E o u eht ta de es e iD s i e e ad uS e iD ltso o u eht th i di ta it atS sth i ad utaS h ta azalP eht o esuohth iL eht sth i adse de peeD tsdi ST E uo i E i eppah s UO ts i I HT li a th i i iD iht alu e eht lla te o t oD A Our Holy Kiss To You SS K LO A T E TE E T TEE THK
S O     s ai olassehT TAP SUO A    DETT US Your Holy Kiss To Yourself .e eh s ole tI  alp a I  duts el i d...
s ai olassehT tse ot daeh al d a a oipat tae e oh o I pa etu i doo a et a ssal s is hp i e a a I d a th il ot t e us e o e se e lla ot s ees th i sa ehT luos eh ssel do eeu tse aed eht hti lla too o s ia a eht ssu sid d a d al E ot te eta i p e at I oo ta a e O d e ot s i e ad eht sa ute d a o looh s e a e a a o e ituo eht h uo ht o eht I tuo aH el oo e o e uT o etsi i e i p eht d a liza o t edise p eht hti stah edise i i ah sessal o e ape p d a s e t op e o e i o p eht ot a e t eht I i o doo i s sessi lt e us eht sa ih iat o ep d a htae peed a e at I e eht e O a ilo a ht o iat uo s i ot u o e ape p I oito ed h uo ht e o e ah I e O e e i sah suse d oL eht sat eht etelp o d a e a eht hsi i ot si ia l o dias luaP d ei doo sA ad o tse eht tuo a o ot ht e ts e e i dluo d oL eht taht a p d a A ta ltp o p pu e a I DUL EU d i uo o s ozi oh eht edao ot dee lli uo e il i ad a tuo a o ot t a uo I e ah eht tah eht e o ihte os i e eile a eht taht os stia a lt eitap es e i u e it e eht h ih sei ots eht o ellet eht et uo e ot l aeP al eht sa tsu dl o eht o e de eht ot le a t tsu e O se ohs etsae eht o sesi us eht eh st ats lla tI e il uo taht e il eht o e uta e eht e ie ep uo oh d a uo d uo a dl o eht le a u a taht ots a o ed op ot ht e ts eht pu etsu d a e it uo o setu i e a tu e at ot elpoep aed E uo lla o e iu i ld i I lle to od I taht e ah eh seod tah IH esooh h e il sih i ad a h i iht e a uo Day In The Life e uo suolu idi idiu si do e a seitisse e e il lee uo oh ezilae d a ots tah o ie a pets ot a o s ti se ite oS h uo ht eht e e uo s ehto e du e e etlehs d a ia eta doo a uh isa uo ehT esla e ol si dee uo llA ittiu e il lee uo eh io pee eh s aht e i i o e il lee uo SS K LO A T E i ialp o eh a P TE E LLA LE UAL Life Tips T TEE THK
    s ai olassehT    .tse ot daeh al d a ,a oipat tae ,e oh o I .pa etu i - doo a et a ssal s is hp i e a a I d a ,...
eteP tsi h s ai olassehT i e a oh uo o lla ot e aeP e ol o ssi eht hti ehto a e o tee e aeh i ehta uo dehsil atse sa htu t la ete detae si tI e ah to seod e dlih sih ie uO do o e dlih deed i e a e taht dool suse d a e ol sih d o sih si ti taht lla e su tel do o s eth uad d a s os e ot i ael i la e sA eu t llaut a si ti e ol eti i i sih o tuo su tuo a s iht eh ihte os tsu to si ti su e o tit edi s aeps eh eh e ai e e as eht tso la si tI e ot e a ti d a ie ot i ht ae eht e ops do e a e os d a e dlih sih su slla do e e o htu t detae es es a i si taht de o oh su slla eh eh de ole su slla eh eh e dlih sih su slla eh eh oS si ti d a s aeps eH sa ti d a e ops eh sla i a eht lla detae eh eh e il tsu sti il de i se p eh h ih o ae o eht e il tsu oit etta e iu e taht tila i o es es a e ah sd o esehT e a e os d a sd o elp is uo esoht hti es e taht sehsi i ho e dlih sih della e dluohs e taht e ol taht su ot e i sah ehta ehT e a e os d a do o e dlih della e dluohs e taht su ot e i sah ehta eht e ol o d i tah eeS th ie h u os sdloh taht es e a o e siht sdloh ho iza a e o ste ti tu o e a i e ite il a d eps ot h uo e e a e ola shtu t esehT htae e sih hti su ot i e il dehtae su detae dl o eht detae do os a O i doots ti d a ded a o eh e ot e a ti d a e ops eh o tsoh ieht lla htuo sih o htae eht d a eda e e s e aeh eht d oL eht o d o eht lasP i shtu t eseht s i a di aD detae si e etsi e el ae ah u a s aeps do e it h aE e th il sa e eht d a th il e e eht teL dias do d A htu t detae e a sd o s do taht su s ohs t uo a oitae ehT su e o e tes epoh eht ot tsa dloh ot t e e a uo e o ts e ah th i e u e o del e ah oh e eil ot do o el issop i el ae ah u eht esi o p eht o s ieh eht ot l i i o e o ohs ot de ised do eh oS seod eh s e eH i d i e e ot se o as iht a tu taht l o to htu t s aeps l o ehta uO LEE A A He Speaks It Is SS K LO A T E TE E T TEE THK
 eteP .tsi h     s ai olassehT    i e a oh uo o lla ot e aeP .e ol o ssi eht hti ehto a e o tee . e aeh i ehta...
a ol aT e uL usaelp e si iht e E s ai olassehT ae ial h a ots i t ap i ah llits si a i e sso t A il i potS la i a ti ips lla etil si zed a eH itsu t aH adA ad e e i I S O TAP SUO A uh ziL a to si suse pee DETT US Notable Quotables e uta ep et oo e es d a ap i u e eip a ot i a i st eide i eseht o lla e alP sto a eht tu uo elih l o e ael a eso e ot el eht hti sto a eht ot i e ol il a siht iod elih eta i ps o spu eht el u uo sa se ael ld ei lei aD lu t si h ih tsao SSELti a eht eht uop ed el al a i e ut i siht sih eht e assa lt e a eso eht o eh i a ot o ets siht hti lle o t o sti a oi il o ot i ti a eht tlupata a ul eht hti tliu uo tlupata e al eht ot deh atta e o dluohs h ih te sa eht i ti e alp s a uo i le as si ti a eht taht o tsae t a o i a ts ia a ti uo i it a p o ti e e te sa e al dedda eht uo i i elih oi ahe d i l i ees uo ot a ul o se eip d uts a d lsselpleh e lli eht os sa as d ats ed u ot h uo e seotatop det ossa t a s t e a sti a lla itsa as ti a eht ot s iht d i aS se ol il a tsao ti a i oo oT dohte ehT id a e etsat ot eppeP etsat d uo hse tlas ehso se ael a eso sto a eta i ps o spu ti a hsle e il dee lli uo EL A A A AS Daniel Fast Foodie SS K LO A T E TE E T TEE THK
a ol aT e uL usaelp e si iht e E      s ai olassehT ae ial h a ots i t ap i ah llits si a i e     sso t A il ...
s ai olassehT HT e a da i uo ahT pihs eti eht lie u ot stp etta a i oita o i o ti u o eht o s e e illi d esae uo taht stseu e l uh HT e o e ehT ets eht liops ot t a t od uo od peed d a eil ot t a t seod pihs eti eht e il eht ot th ia ts ippoh edi o p lli pihs edae eht uo h ih s oita il up sti o t et o eht o sisahp e tse o ts eht e alp ot ed o i suo o a ia e ot sehsi HT o pihs eti ehT HT sI oh SSI o o lia ssi loh iu ot t et o lla d a a ti us dias ie tahT s o tap o oitapi it ap ita si ah eht o s ed ih oita il up siht o laeppa la e e d a tilau t et o eht taht eto idae ht o e o lla i i eps itellu alu e a iatsus ot s ia HT taht o e ti teL EPUS oitide t e eht i ees ot t a uo taht t et o e hti pu e a tohs ee s suolu idi a deppa S e uo a ot t e e A e ahs ot o itset o d o a e ah uo oD utS uo ti uS From THK to YOU ti ut oppo ts i eht ta eh ssi loh ot alp I olahS s ettel s is o ehS lepso eht det ese p oles uo p a a et a tsi h hti e ol i ella sah dlih el i tsei ia U d a tselttil ehT e io e ia a ti as I e io e o S sa etih dehsa s iS s el i a ta tsud i o tili is opse aht stius up el o sse d i d a e eitap slla oh e oL eta ele e te e alp idde i ol do a e it e ppa lli e ileda se o d as suo itale lsuoi e p e e h ih sd i lla s idlo si o ahS e ol atsi a de iah t ohS iu eltit eht ial a li E h aeS o uo aH i sd uo A oisi o P s do ad o od a o hti ded a e o ahappa o tse eht d a se ih a d ual tp e uo hti ded a e lt e e sa sse lu htia uO e o e o si pihs o lla i oisse et i o e it elp a sedi o p d ual ool ht uo eht ot ool d o es eht o t ua ehT uo aH eht o sat hta aS de e e p eht d ual aht e at op i les hti delli e o e a o looh s o s ois e id e tp ettA ts i o se ih a d uaL llA ezieS st edise uo aH O A O A S Good News II SS K LO A T E TE E T TEE THK
    s ai olassehT HT - .e a da i uo ahT .pihs eti eht lie u ot stp etta a i oita o i o ti u o eht o s e e illi d esae...