simplebooklet thumbnail

orhqn

Beauty COLLECTION 2 2016
Beauty COLLECTION 2  2016
ER K ZEITGARD ANTI AGE BAKIMI TEM ZLEME S STEM 06 ANTI AGE S STEM 08 BAKIM S STEM 12 KOKU KADIN PARF MLER 20 ERKEK PARF MLER 37 MAKYAJ DELUXE 48 COLOURS 58 BAKIM Y Z BAKIMI 68 V CUT BAKIMI 70 ANT BAKTER YEL BAKIM 74 SA BAKIMI 78 De erli M terilerimiz Zaman m z o unlukla bir eylerin pe inde ko arak ge iyor ve her eyini planlad m z bir g n bile bizlere ok k sa geldi inden her dakikas bizim i in de erli hale geliyor imdi zaman durdurun nefes al n ve dinlenin Tam bu aral kta enerji depolamak i in kendinize d zenli olarak f rsat yarat n Quality time buradaki anahtar s zc m z Zihinsel sa l m z i in bize ne iyi geliyorsa bunu ayn ekilde cildimize de uygulamal y z Zaman n izlerine meydan okuyun do ru Anti Age Bak m Sistemi ile art k kad nlar ve erkekler y z b lgelerine uygulama yaparak zaman etkili ve kal c bir ekilde durdurabiliyorlar ZEITGARD Anti Age Bak m Sistemi bir b t n olarak y ksek g zellik teknolojisi ve kozmetik alan ndaki yetkinlik ile bulu uyor ve zaman n nabz n tutuyor ZEITGARD 1 i piyasaya s rd m z g nden sadece bir ka hafta sonra t m y l i in planlad m z toplam r n adedimizin hepsi t kenmi ti Ayn ekilde ZEITGARD 2 de zel s cak so uk etki zelli ine sahip Anti Age cihaz ve bak m serisi oktan g zellik alan ndaki favorilerden biri oldu Cildinizi g nl k profesyonel Anti Age uygulamas ndan mahrum b rakmay n Tabi ki de ZEITGARD n yan nda ba ka g zde olan r nlerimiz de mevcut Yeni g ncelledi imiz Collection incelemek i in kendinize biraz zaman ay r n ve r nlerimizle kendinize bir iyilik yap n Sayg lar mla ALOE VERA BAKIMI ALOE VERA BAKIMI 84 Dr Thomas Stoffmehl CEO Y netim Kurulu S zc s LR Avrupa n n en iyi do rudan sat irketi 6 Ekim 2015 tarihinde Astra d lleri kapsam nda LR Y l n irketi d l n kazand LR b ylece Avrupa daki en iyi do rudan sat irketi nvan na sahip oldu Do rudan sat sekt r ne olan ilginin y ksek oranda artmas irketin sosyoekonomik a dan kulland strateji ve m teri nceli i d l kriterlerinin ana temas n olu turmaktayd
  ER K ZEITGARD ANTI-AGE BAKIMI TEM ZLEME S STEM   06 ANTI-AGE S STEM   08 BAKIM S STEM   12 KOKU KADIN PARF...
S 84 S 6 ZEITGARD S 20 PARF M KOZMET K ALOE VERA
S. 84 S. 6 ZEITGARD S. 20 PARF M  KOZMET K ALOE VERA
ADIM 1 3 ANTI AGE BAKIM S STEM 1 ADIM TEM ZLEME 2 ADIM ANTI AGE 3 ADIM BAKIM
ADIM 1-3 ANTI-AGE BAKIM S STEM  1. ADIM TEM ZLEME 2. ADIM ANTI-AGE 3. ADIM BAKIM
Z E IT GA RD ETK L YEN L K PROFESYONEL Sadece 3 ad mda daha gen bir cilt ZEITGARD tamamlay c Anti Age bak m setimiz ile cildinizin gen yap s n kolayca koruyabileceksiniz Yenilik i konseptimizin tamam profesyonel uygulamalar kapsamaktad r ve zel tasar m yla evde rahatl kla kullan labilir Cilt yap s nda ba ar l bir sonu elde etmek i in gerekli olan en temel ad mlar i eren ZEITGARD ile cildinizin bak m n ger ekle tirebileceksiniz Tek tu la gelen temizlikten etkisi hemen farkedilebilen Anti Aging uygulamas na kadar uzun s reli ve uygun bak m sa lar ZEITGARD ile sadece 3 ad mda zaman durduran uzun s re gen ve canl g z ken g zel bir cilde sahip olacaks n z G zelli iniz art k kendi ellerinizde Zaman durdurun 5
Z E IT GA RD  ETK L . YEN L K  . PROFESYONEL. Sadece 3 ad mda daha gen  bir cilt. ZEITGARD tamamlay c  Anti-Ag...
1 ADIM TEM ZLEME S STEM ZEITGARD Temizleme Sistemi etkisi uzun s ren bir Anti Age bak m i in gerekli olan ilk ad md r Cilt bak m n z ger ekle tirmek i in yap lan en uygun n haz rl k Cildinizi derinlemesine temizleyerek daha iyi bir cilt dokusu Masaj etkisi sayesinde daha parlak ve gergin bir cilt Mikrosirk lasyon etkisiyle daha canl bir cilt
1. ADIM TEM ZLEME S STEM  ZEITGARD Temizleme Sistemi etkisi uzun s ren bir Anti Age bak m  i in gerekli olan ilk a...
Z EIT GA RD 7 G l etkisiyle HASSAS TEM ZL K NORMAL C LT G l f r a telleri MICROSILVER ile derinlemesine temizlenmi bir cilt g r n m Ayr ca zel olarak y z temizleme program na g re geli tirilmi hafif k p ren y z temizleme jeli Dermatest taraf ndan test edilmi tir ZEITGARD Temizleme Sistemi Temizleme r n 125 ml SETLE KAZAN LISINIZ T m cilt tipleri normal cilt 70000 ZEITGARD Temizleme Sistemi Seti Hassas cilt tipi hassas cilt 70001 Klasik normal cilt Hassas hassas cilt 70036 70037 ZEITGARD 1 1 x Temizleme Jeli veya Kremi Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 499 90 TL 44 90 TL 544 80 TL 499 90 TL 44 90 TL F r a Ba l Klasik normal cilt 70003 Hassas hassas cilt 70004 62 90 TL HASSAS C LT Yumu ak f r a telleri MICROSILVER ile lt l temiz bir cilt Ayr ca zel olarak y z temizleme program na g re geli tirilmi hassas ciltler i in yumu ak temizleme kremi Dermatest taraf ndan test edilmi tir
Z EIT GA RD  7 G  l  etkisiyle HASSAS TEM ZL K    NORMAL C LT   G  l   f r a telleri MICROSILVER ile...
2 ADIM ANTI AGE S STEM zel ZEITGARD Anti Age sistemi k r kl klar azalt r ve cildin daha gen bir g r n me sahip olmas n sa lar K ullan c lar n 95 i ZEITGARD 2 uygulamas s ras nda etken maddelerin cilt taraf ndan daha iyi emildi ini hissediyor Kullan c lar n 90 cildindeki nem oran n n daha iyi hale geldi ini hissediyor Kullan c lar n 90 n cildin elastikiyetinin de i ti ini onaylad lar 80 nin zerinde kullan c hemen g zle g r lebilir ve hissedilebilir sonu lar elde edildi ini onayl yor 75 in zerinde kullan c g z evresinde belirgin bir ekilde gen le me etkisi olu tu unu onayl yor
2. ADIM ANTI-AGE S STEM   zel ZEITGARD Anti-Age sistemi k r   kl klar  azalt r ve cildin daha gen  bir g r n...
Z EIT GA RD KIRI IKLIKLARDA ANINDA g zle g r lebilir azalma D zenli kullan mda ZEITGARD 2 k r kl klar g zle g r lebilir derecede azalt r Kullananlar n 80 ni an nda ger ekle en etkiyi onayl yor Farkl ihtiya lara g re zel olarak retilmi AntiAge r nleri ile birlikte rn Nemlendirici Jel Krem ya da Cildi Yeniden Yap land ran Jel Krem k r kl klar ve cildin y pranm b l mlerini do rudan hedef al r ZEITGARD 2 nin termik S cak So uk Metodu ile etken maddeler cildin katmanlar na daha etkili bir ekilde ula t r l r ve ilgili b lgelerde en uygun ekilde emilimi sa lan r B ylece i ten d a tam etki garantilenmi olur Daha gen g r nen canl ve etkileyici bir cilt i in Temmuz ve A ustos aylar nda 40 kat l mc ile yap lan Dermatest ara t rmas na g re 9
Z EIT GA RD  KIRI IKLIKLARDA ANINDA g zle g r lebilir azalma  D zenli kullan mda ZEITGARD 2 k r   kl klar  ...
2 ADIM Cilt ya lanmas na zg bir ok belirti vard r Al ndaki k r kl klar Ka aras nda olu an izgiler Kaz aya g r n m G zalt torbalar Perioral k r kl klar Nazalobial k r kl klar Boyun k r kl klar
2. ADIM Cilt ya lanmas na  zg  bir  ok belirti vard r   Al ndaki k r   kl klar Ka  aras nda olu an  izg...
Z EIT GA RD 11 ve bunlar n bir z m var ZEITGARD Anti Age Sistemi 01 Z EITGARD Anti Age Sistemi G z Serumu Y ksek konsantreli g z serumu G z evresini nemlendirir rahatlat r ve ince izgileri yok eder H2O Patch ve Ultra Filling Spheres ile yenilik i etken maddeler i erir VEYA 30 ml 71000 179 90 TL 100 ml ba na 599 67 TL 01 G z Serumu 02 C ildi Yeniden Yap land ran Jel Krem 03 Nemlendirici Jel Krem 02 Z EITGARD Anti Age Sistemi Cildi Yeniden Yap land ran Jel Krem Olgun ciltlere zel geli tirilmi cilt hatlar n s k la t ran y z kremi K r kl klar g zle g r lebilr derecede azalt r cilt dolgunla m ve gen le mi bir g r n m kazan r H2O Patch ve Ultra Filling Spheres yenilik i etken maddeler i erir 50 ml 71002 154 90 TL 100 ml ba na 309 80 TL SETLE KAZAN LISINIZ ZEITGARD Anti Age Sistemi Nemlendirici Set ZEITGARD 2 G z Serumu Nemlendirici Jel Krem SETLE KAZAN LISINIZ 71006 629 90 TL 179 90 TL 154 90 TL ZEITGARD Anti Age Sistemi Cildi 71007 Yeniden Yap land ran Set 629 90 TL ZEITGARD 2 179 90 TL G z Serumu Cildi Yeniden Yap land ran Jel Krem 154 90 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 964 70 TL 759 90 TL ZEITGARD Anti Age Sistemi Nemlendirici Tamamlama Seti G z Serumu Nemlendirici Jel Krem 71008 179 90 TL 154 90 TL ZEITGARD Anti Age Sistemi Cildi 71009 Yeniden Yap land ran Tamamlama Seti 179 90 TL G z Serumu Cildi Yeniden Yap land ran Jel Krem 154 90 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 334 80 TL 294 90 TL 03 ZEITGARD Anti Age Sistemi Nemlendirici Jel Krem Gen ciltlerde bile belirgin olan cilt hatlar i in zengin i erikli krem Cilt hatlar n g lendirerek cilde kusursuz bir g r n m kazand r r H2O Patch ve Ultra Filling Spheres ile yenilik i etken maddeler i erir 50 ml 71001 154 90 TL 100 ml ba na 309 80 TL
Z EIT GA RD  11   ve bunlar n bir   z m  var ZEITGARD Anti-Age Sistemi 01  Z  EITGARD Anti-Age Sistemi G z ...
3 ADIM BAKIM S STEM Etkisi uzun s ren zelli iyle destekleyici cilt bak m ZEITGARD Anti Age sisteminin ilk iki ad m na ek olarak cildinize zel kal c ve onar c bak m hedefler Ya n z ka olursa olsun ister kad n ister erkek olun cildinizin g zelli ini ansa b rakmay n
3. ADIM BAKIM S STEM  Etkisi uzun s ren  zelli iyle destekleyici cilt bak m  ZEITGARD Anti-Age sisteminin ilk iki ...
20 30 40 Z EIT GA RD Erken cilt ya lanmas na kar ZENG N ER KL BAKIM Bu l ks bak m alt n ve ipek protein kombinasyonundan olu ur Alt n m kemmel bir UVA koruma kalkan olu tururken ipek cildin kendi kolojen yap s n korumas nda ve cildin yeniden canland r lmas na nemli katk da bulunur NANO GOLD DAILY CARE Tonik Cildi temizler ve canland r r Nanogold ve ipek proteini cildi UVA nlar na kar koruyarak erken ya lanmay engeller Karma ciltler i in de uygundur 125 ml 28181 33 90 TL 100 ml ba na 27 12 TL G nd z Kremi peksi ve l ks bir krem doku Cildin g n boyu bak m n sa lar Nanogold ve ipek proteini cildi UVA nlar na kar koruyarak erken ya lanmay engeller zel bile im Aglycal TIMPPeptiden ve Uvinul A plus i erir 50 ml 28182 79 90 TL 100 ml ba na 159 80 TL Gece Kremi L ks krem Gece boyunca cildi yeniler ve bak m n sa lar Nanogold ve ipek proteini UVA nlar na kar koruma sa layarak erken ya lanmay engeller Mit TIMP Peptid ve k r klara kar etkili SYN COLL etken maddeler ile g ne e maruz kalan ciltlerde olu acak olan negatif etkileri nler 50 ml 28183 89 90 TL 100 ml ba na 179 80 TL SETLE KAZAN LISINIZ Nanogold pek Bak m Seti G nd z Kremi 50 ml Gece Kremi 50 ml 28188 79 90 TL 89 90 TL Birim Fiyatlar n Toplam 169 80 TL Set Avantaj Fiyat sadece 149 90 TL 13
20  30  40  Z EIT GA RD  Erken cilt ya lanmas na kar   ZENG N   ER KL  BAKIM Bu l ks bak m alt n ve ipek ...
3 ADIM Olgun ciltler i in L KS BAKIM Cildi martan elmasa dayal etken maddeler i eren zel yap s ve etkin Anti Aging sunan l ks ve modern bak m serisi cildinizin s k la mas na yard mc olurken cildi olumsuz d etkenlere kar korur 01 02 03 01 Gece Kremi K r kl k kar t gece kremi De erli ya lar ve k r kl k kar t zel etken maddeler i erir Ciltteki k r kl klar n azalmas na yard mc olur 02 G z Kremi Hassas bir ekilde g z evresinin bak m n sa lar G z alt torbalar n n ve i kinliklerin azalmas na yard mc olur K r kl klar n g r n m n azalt r 50 ml 28304 30 ml 28306 99 90 TL 74 90 TL 100 ml ba na 199 80 TL 100 ml ba na 249 67 TL 04 05 03 G nd z Kremi peksi yumu akl kta g nd z kremi K r kl k g r n m n n azalmas na yard mc olur ve cildi s k la t r r Detoxiquin Anti Aging etken maddesi cildin erken ya lanmas n nler ve h cre yenilenmesini destekler Yenilik i Hexapeptid maddesi cildi serbest radikallere kar korur 06 07 SETLE KAZAN LISINIZ Beauty Diamonds Set G nd z Kremi 50 ml Gece Kremi 50 ml G z Kremi 30 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 50 ml 28303 28300 89 90 TL 99 90 TL 74 90 TL 264 47 TL 233 90 TL 89 90 TL 100 ml ba na 179 80 TL 04 Tonik Cildi canland ran ve nem dengesini koruyan tonik Alkols z Karma cilter i in de uygundur Temiz ve canl bir cilt Deniz minaralleri ve bitkisel etken maddeler i erir 125 ml 28302 33 90 TL 100 ml ba na 27 12 TL 05 Zengin erikli Yo un Krem Ekstra zengin i erikli yo un krem Derinlemesine bak m sa lar ve cildi mart r Ceramit ve Hyaluronic Filling Spheres kombinasyonu k r kl klar n g r n m n nemli derecede azalt r eri indeki de erli ya lar ipeksi bir dokunu sa lar 06 Boyun ve Dekolte Kremi Hafif ve yumu ak boyun ve dekolte kremi Cildin s k lt l ve kadife yumu akl nda g r nmesine destek verir Cildin elastikiyetine ve s k la mas na destek veren Lipopeptid ve Kigelia ekstresi zel etken maddesi i erir 30 ml 28307 50 ml 28308 07 Yo un Serum K r kl k kar t serum K r kl k g r n m n n azaltmas na yard mc olur Detoxiquin Anti Aging etken maddesi ile erken ya lanmay engeller ve h cre yenilenmesini destekler Lipo Vitamin kompleksi cilde nemli derecede nem sa lar Yenilik i Hexapeptid maddesi cildi serbest radikallere kar korur 99 90 TL 77 90 TL 30 ml 28305 100 ml ba na 333 00 TL 100 ml ba na 155 80 TL 114 90 TL 100 ml ba na 383 00 TL Uzun vadeli kullan m tavsiye edilir
3. ADIM Olgun ciltler i in L KS BAKIM Cildi   martan elmasa dayal  etken maddeler i eren  zel yap s  ve etkin An...
20 30 40 Z EIT GA RD BEAUTY DIAMONDS DAILY CARE 15
20  30  40  Z EIT GA RD  BEAUTY DIAMONDS DAILY CARE 15
20 3 ADIM 30 40 Erkek cildine zel bak m serisi M kemmel bir cilt g r n m uzun zamand r sadece kad nlar n konusu olmaktan kt Art k erkekler de bak ma ihtiya duyuyor Erkek cildine zel geli tirilmi krem form l cilde h zl ca n fus eder cildi yo un bir ekilde nemlendirir ve etkili bak m n sa lar Erkekler i in m kemmel bir bak m serisi PLATI NUM DAILY CARE SETLE KAZAN LISINIZ Platinum Erkek Bak m Seti Anti Aging Kremi 50 ml Express Eye Cooler 30 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 28469 89 90 TL 64 90 TL 154 80 TL 139 90 TL Anti Aging Kremi Hafif ve h zl emilen y z kremi Nemlendirir ve tazeler Cilt elastikiyetini destekler ve ya lanma belirtilerinin nlenmesine yard mc olur T ra sonras cilt tahri ini azalt r Kaps llenmi buzul su kakt s ekstresi Hyaloronik asit ve E vitamini i erir 50 ml 28440 89 90 TL 100 ml ba na 179 80 TL Express Eye Cooler Hafif ve h zl emilen g z evresi kremi Nemlendirir ve tazeler G z alt halkalar n n ve ince k r kl klar n azalmas na yard mc olur Lumin Eye ye il kahve ve Hyaluronik asit i erir 30 ml 28443 64 90 TL 100 ml ba na 216 33 TL Express Energizer Hafif bronzluk sa layan ve h zl emilen y z kremi Nemlendirir ve tazeler Cildi canland r r ve tazelik katar Vitamin E ve DHA Plus ile hafif ve e it bir bronzluk sa lar Express Anti Shine Hafif matla t ran ve h zl emilen y z kremi Nemlendirir Cilt canl dengeli bir g r n m kazan r ve yumu ak bir dokuya sahip olur Evermat ile cildi kurutmadan cildin parlamas n nler 30 ml 28441 30 ml 28442 64 90 TL 64 90 TL 100 ml ba na 216 33 TL 100 ml ba na 216 33 TL
20  3. ADIM 30  40  Erkek cildine  zel bak m serisi M kemmel bir cilt g r n m  uzun zamand r sadece kad nlar ...
20 30 40 Z EIT GA RD Kad n ve erkekler i in YO UN TAZEL K Bu hassas y z bak m cildin kusursuz tazeli i i in ihtiya duydu u enerjiyi sa lar Reductine Hyaluronik asit yosun ekstresi ve 7 e it bitki kar m cildin m kemmel bir ekilde nemlenmesini sa lar B ylece g n boyunca cildiniz canl l a ve elastikiyete sahip olur POWER LIFT SPECIAL CARE PowerLIFT Hafif krem eklinde em lsiyon Cildi nemlendirir canland r r daha fazla enerji ve elastikiyet sa lar Oat Peptid Hyaluronik asit yosun ekstresi ve 7 e it bitki kar m cildin nem dengesinin korunmas n ve k r kl k kar t etkisiyle daha canl bir cildin olu mas n sa lar Erkek cildi i in de uygundur 30 ml 28091 52 90 TL 100 ml ba na 176 33 TL STARIMIZ ERKEK C LD N DE UYGUNDUR 17
20  30  40  Z EIT GA RD  Kad n ve erkekler i in YO UN TAZEL K Bu hassas y z bak m , cildin kusursuz tazeli i ...
3 ADIM Do rudan kullan m i in zel geli tirilmi etken maddeli kombinasyon zel ve m kemel bir ekilde uyarlanm Argireline Ameliox ve Hyaluronic Spheres etken madde kombinasyonu cildinize daha fazla elastikiyet sa lar ve ayr ca g z evresi al n ve burun b lgesinde olu an k k mimik k r kl klar n n azalmas n do rudan destekler SETLE KAZAN LISINIZ Serox by LR Komple Set Intensive Result Cream 50 ml Intensive Result Serum 30 ml Wrinkle Care 15 ml Professional Eye Pads 4 x 2 Ped Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 28238 129 90 TL 179 90 TL 89 90 TL 99 90 TL 499 60 TL 399 90 TL 01 02 03 01 Professional Eye Pads G zellik merkezi kalitesinde profesyonel g z pedleri Hassas g z evresini yo un bir ekilde nemlendirir Pedler dondurulup kurutulmu saf kolajenden olu maktad r Derin k r kl klar n azalt lmas nda do rudan yard mc olan sol syonu Argireline Gatuline Expression ve Hyaluronik asit i ermektedir 4 x 2 Ped 02 Wrinkle Care Mimik k r na do rudan uygulama imkan sa layan konsantre krem A z g z ve al n evresinde olu an k k k r kl klara zel uygulama Do rudan derin k r kl klar azaltmaya yard mc olan Argireline Gatuline Expression Dynalift ve Hyaluronik asit etken maddeleri i erir Cilde h zl bir ekilde n fus eder ve d zenli kullan mda pozitif etki g sterir 03 Intensive Result Cream Yenilikci Anti Aging krem bile imi Argireline Ameliox Ultra Filling Spheres etken maddeleri ile cilde daha elastik parlak ve canl bir g r n m katar nce ve derin k r kl klara kar AntiK r kl k etkisi ve uzun s reli nemlendiren etken madde kompleksi Serox Intensive Result Serum ile ideal ikili 04 Instant Result Serum Anti Aging form ll ipeksi dokuya sahip yo un krem Derin k r kl klar azaltmaya yard mc olan Argireline Ameliox ve Polylift etken maddeleri i erir Cildin ar nmas na ve p r zs zle mesine yard mc olan rahatlat c ve nemlendirici etkiler i eren yap Serox Intensive Result Cream ile ideal ikili 15 ml 28236 50 ml 28231 30 ml 28230 28235 89 90 TL 129 90 TL 179 90 TL 99 90 TL 100 ml ba na 599 33 TL 100 ml ba na 259 80 TL 100 ml ba na 599 67 TL 04
3. ADIM Do rudan kullan m i in  zel geli tirilmi  etken maddeli kombinasyon  zel ve m kemel bir  ekilde uyarlanm...
20 30 40 Z EIT GA RD SEROX SPECIAL CARE 19
20  30  40  Z EIT GA RD  SEROX SPECIAL CARE 19
20 ESSENCE OF AMBER Sonsuz ya am enerjisiyle dolu anlar n canland ran par lt s Oryantal pudrams ekici Eau de Parfum 50 ml 30330 3 92 90 TL
20 ESSENCE OF AMBER Sonsuz ya am enerjisiyle dolu anlar n canland ran par lt s  Oryantal - pudrams  -  ekici Eau ...
K AD I N PARF M L ER Lightning Collection Hayat n Esanslar Emma Heming Willis taraf ndan sunulan ger ek Swarovski kristalleri i eren yeni Lightning Collection hayat n lt l esanslar n tam romantik parf m kompozisyonu ile dile getiriyor Bu kokular n ba tan kar c benzersiz b y s ger ek Swarovski kristallerinin s n rs z lt s sayesinde vurgulan yor presented by Emma Heming Willis ESSENCE OF MARINE ESSENCE OF ROSE B y leyici berrakl n ayd nlatan par lt l s Romantik anlar n b y leyen par lt s Akuatik i eksi etkileyici i eksi meyvamsi duygusal Eau de Parfum 50 ml 30330 1 Eau de Parfum 50 ml 30330 2 92 90 TL 92 90 TL SETLE KAZAN LISINIZ Lightning Parf m Seti 30334 Essence of Marine Eau de Parfum Essence of Rose Eau de Parfum Essence of Amber Eau de Parfum Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 278 70 TL 234 90 TL 21
K AD I N PARF  M L ER   Lightning Collection Hayat n Esanslar  Emma Heming-Willis taraf ndan sunulan, ger ek Swa...
22 Bruce Willis in a k kan t Emma ya olan a k m n verdi i ilhamla Bu bir d nya star n n olduk a ki isel olan e i Emma Heming Willis ten ald ilhamla ona bir koku hediye etmesinin hikayesidir Bu a k n bir g stergesi olarak Lovingly ortaya km t r Bu benzersiz a k ilan kadar tutku ile dolup ta an bir koku Beyaz i ekler ile taze narenciye meyvelerinden olu an bir buketin nefis kokusu etraf n z arzunun ekimi ve a kla saracak Sandal a ac ve misk ise kokuya s cakl k ve romantizm kat yor Ger ek a k budur Kar n zda Emma Heming Willis SETLE KAZAN LISINIZ Eau de Parfum 50 ml 3630 92 90 TL Parf ml V cut Losyonu 200 ml 30410 Parf ml Du Jeli 200 ml 3632 52 90 TL 44 90 TL 100 ml ba na 26 45 TL 100 ml ba na 22 45 TL Lovingly by Bruce Willis 30411 Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Du Jeli Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 190 70 TL 169 90 TL
22 Bruce Willis  in  a k kan t    Emma  ya olan a k m n verdi i ilhamla   Bu bir d nya star n n olduk a...
Do al ve b y leyici K AD I N PARF M L ER Cristina Ferreira teninize son dokunu Cristina Ferreira Portekiz de uzun y llard r sevilen bir TV y ld z Bir e lence ve ov uzman olarak her g n hayranlar n sempatik ve do al tarz yla co turuyor ve b y l yor Onun ilk kokusu MEU Benim hayranlar i in tamamen zel bir hediye Tatl ve meyveli bergamot k g l s cak vanilya ve ba tan kar c silhattan olu an kompozisyon sayesinde Cristina Ferreira n n tamamen kendine zg notas yla kar koyamayaca n z sizi saracak bir koku SETLE KAZAN LISINIZ Cristina Ferreira Parf m Seti 30126 Eau de Parfum Parf ml Du Jeli Parf ml V cut Losyonu Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 190 70 TL 169 90 TL Eau de Parfum 50 ml 30120 92 90 TL Parf ml V cut Losyonu Parf ml Du Jeli 200 ml 30125 200 ml 30124 52 90 TL 44 90 TL 100 ml ba na 26 45 TL 100 ml ba na 22 45 TL 23
Do al ve b y leyici  K AD I N PARF  M L ER   Cristina Ferreira teninize son dokunu  Cristina Ferreira, Portekiz ...
24 nsanlar sevmeli kendinizi onlar n yerine koyabilmeli modan zla onlara dokunabilmelisiniz Bu iyi bir parf m i in de ge erlidir Ba tan kartmas gerekmiyor dokunmas gerekiyor
24    nsanlar  sevmeli, kendinizi onlar n yerine koyabilmeli, modan zla onlara dokunabilmelisiniz. Bu iyi bir parf ...
Kad nlar i in Designed by Guido Maria Kretschmer K AD I N PARF M L ER Uluslararas bir moda tas r mc s olarak Guido Maria Kretschmer y llard r kad nlar ve erkekler i in moda yaratmaya devam ediyor yle bir moda ki bire bir bu moday ta yanlar kendisine referans alm bir moda Bununla birlikte m kemmel bir d g r n i in insan n ki ili ini de vurgulayan bir koku vazge ilmezdir Kad nlar ve erkekler i in kendilerine zg bir koku koleksiyonu kreasyonundan daha iyisi var m T pk kendi moda kreasyonlar gibi bu iki parf me de Guido ok ey kat yor stil dolu bir kl k ayr nt d k nl ve bir nebze uluslararas yetenek Yaratt kad n parf m e i bulunmaz bir kompozisyona sahiptir Tepeden t rna a tatl cazibe zaman st zarafetle bulu uyor Mandalina g l ve vanilyadan olu an bir koku buketi parf me ba tan kar c ve s cak bir karakter kazand r yor SET N Z SE N Guido Maria Kretschmer Women Parf m Seti 30203 Eau de Parfum for Women V cut Losyonu Du Jeli 190 70 TL Birim Fiyatlar n Toplam 169 90 TL Set Avantaj Fiyat sadece 30230 Guido Maria Kretschmer Parf m Seti Eau de Parfum for Women Eau de Parfum for Men Detaya g sterilen zeni yans tan g z kama t ran zel tasar m ambalaj zarif saten kapl ve bizzat nl modac n n imzas n ta yan k kutu 185 80 TL Birim Fiyatlar n Toplam 169 90 TL Set Avantaj Fiyat sadece Guido Maria Kretschmer erkek kokusunu 41 sayfada bulabilirsiniz Parf ml V cut Losyonu Parf ml Du Jeli 200 ml 30201 200 ml 30202 52 90 TL 44 90 TL 100 ml ba na 26 45 TL 100 ml ba na 22 45 TL Eau de Parfum 50 ml 30200 92 90 TL 25
Kad nlar i in   Designed by Guido Maria Kretschmer K AD I N PARF  M L ER   Uluslararas  bir moda tas r mc s ...
26 The sun is the most beautiful light of the world Let your light shine Saf hafiflik ve s r kleyici bir enerji Karolina Kurkova n n ikinci kokusu onun ok y nl ki ili ini yans t yor Bir g ne gibi Top Modelin evresini b y leyici ve ilham verici bir hava ile canland r c bir enerji kapl yor Taze ye il pembe biber g l zarif menek e vanilya ve sandal a ac ile kar la r Esans G n n ilk g ne klar gibi ilham verici ve hafif i eksi bir parf m SETLE KAZAN LISINIZ Eau de Parfum V cut Losyonu Du Jeli 50 ml 30100 200 ml 30180 200 ml 30102 79 90 TL 52 90 TL 44 90 TL 100 ml ba na 26 45 TL 100 ml ba na 22 45 TL Karolina Kurkova Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Du Jeli Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30181 177 70 TL 156 90 TL
26   The sun is the most beautiful light of the world. Let your light shine   Saf hafiflik ve s r kleyici bir enerj...
K AD I N PARF M L ER Bir s per modelin b y s ve ihti am Yasemin s mb lteber i e i ve s cak vanilya akorlar sizi cezbedecek Bir par a tatl bal duyular n z ba tan karacak hti am ve lt bu kokunun karakterini yans tmakta E siz ve canl komposizyonu Karolina n n lkesine duydu u sayg n n simgesidir d l aday 2013 Eau de Parfum 50 ml 3660 79 90 TL SETLE KAZAN LISINIZ 30391 Du Kremi 200 ml 3663 V cut Losyonu 200 ml 30390 V cut Spreyi 100 ml 3661 Parfum Absolue 10 ml 3664 177 70 TL 44 90 TL 52 90 TL 46 90 TL 64 90 TL Karolina Kurkova Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Du Kremi Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 156 90 TL 100 ml ba na 22 45 TL 100 ml ba na 26 45 TL 100 ml ba na 649 00 TL 27
K AD I N PARF  M L ER   Bir s per modelin b y s  ve ihti am  Yasemin, s mb lteber  i e i ve s cak vanilya ...
28 Dayan lmaz Oryantal Klasik bir ba tan kar Do unun dayan lmaz ekicili i Harem kendini b y leyici bir kar m olan meyvemsi mandalina leziz ve tatl ikolata karameli ile g stermektedir Cezbedici yasemin ve g l silhat bu lezzeti tamamlamaktad r Zarif detaylarla b y leyen bir kad n Kokusu s rad bir kar m olan portakal i e i g l ve vanilya ile stil sahibi ve ba tan kar c bir ekilde kendini g stermektedir SETLE KAZAN LISINIZ SETLE KAZAN LISINIZ 30401 Harem Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece Eau de Parfum 50 ml 3400 64 90 TL 106 40 TL 93 90 TL Parf ml V cut Losyonu 200 ml 30400 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL Femme Noblesse by LR Parf m Seti Eau de Parfum V cut Kremi Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece Eau de Parfum 50 ml 2813 64 90 TL 30371 129 80 TL 119 90 TL Parf ml V cut Kremi 200 ml 30370 64 90 TL 100 ml ba na 32 45 TL
28 Dayan lmaz Oryantal Klasik bir ba tan   kar   Do unun dayan lmaz  ekicili i Harem, kendini b y leyici bi...
K AD I N PARF M L ER Al ml ve cazibe dolu Modern di ili in bir yorumu Sensual Grace g l s cak vanilya notalar amber ve tatl gurme notalar ndan olu an sevimli bir buket Tutku ve hayranl k dolu r ya gibi bir parf m Bir parf m ki b t n duygular ortaya kar r ve kad ns y n n z vurgular SETLE KAZAN LISINIZ Sensual Grace Parf m Seti Eau de Parfum Parf ml V cut Kremi Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30154 106 40 TL 93 90 TL Eau de Parfum 50 ml 30150 64 90 TL Parf ml V cut Kremi 200 ml 30151 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL 29
K AD I N PARF  M L ER   Al ml  ve cazibe dolu Modern di ili in bir yorumu Sensual Grace g l, s cak vanilya not...
30 Nefes kesici meyveli lham verici taze Heart Soul kendinden emin kad n n sembol lham verici ve tutkulu Cassis k rm z erik g l ve vanilyadan olu an meyvemsi ve arzu dolu kar m ola an st bir ekicilik katar Tutkusu ona t m kap lar a ar Bu koku al lmad k bi imde taze dokunu uyla ba tan karmaktad r Narenciye meyvelerinin enerji dolu canland r c l romantik g l de erli Ylang Ylang ve s cak sedir a ac bu e siz kreasyona anlam katmaktad r SETLE KAZAN LISINIZ SETLE KAZAN LISINIZ Heart Soul Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece Eau de Parfum 50 ml 3650 64 90 TL 30431 106 40 TL 93 90 TL Parf ml V cut Losyonu 200 ml 30430 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL Rockin Romance Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece Eau de Parfum 50 ml 3250 64 90 TL 3267 106 40 TL 93 90 TL Parf ml V cut Losyonu 200 ml 3253 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL
30 Nefes kesici meyveli  lham verici taze Heart  Soul kendinden emin kad n n sembol .  lham verici ve tutkulu. Ca...
K AD I N PARF M L ER Hafif ve anlaml B y leyici ekingenlik kendine g venen arzuya d n mektedir Pseudonym esrarengiz feminen bir kar m olan eftali effaf nil fer ile ba tan karan menek e ve sandal a ac ile b y le mektedir TOP EAU DE PARFUM EN ANLAMLI AKSESUAR SELLER Kokular hat ralar ortaya kar r Bir koku ak lda kal r izlenim yarat r ve en nemli aksesuarlar aras nda yer al r yle bir hava yarat r ki kad na kad nlar ikona d n r Kokunun ciltle ilk temas belirleyicidir Kad nlar n markas haline gelen ki isel bir koku olu ur G zleriniz kapal olsa dahi hat rlars n z Kad n gider fakat havas kal r daima LR PARF MLER GELENE OLAN B R UZMAN Bir Eau de Parfum sadece ilk kalp ve temel notalar birbirleriyle tam olarak uyum i inde olduklar nda b y s n yaymaktad r Bu y llar n deneyimi ile klasik ve modern koku esanslar n iyi kavramay gerektirir Konu ki isel koku se imine geldi inde koku eksperli inde 30 y l a k n bir tecr besi olan LR gibi uzmanlara g venin Havan z belirleyecek samimi bir an SETLE KAZAN LISINIZ Pseudonym Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30381 106 40 TL Eau de Parfum 50 ml 3407 93 90 TL 64 90 TL Parf ml V cut Losyonu 200 ml 30380 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL 31
K AD I N PARF  M L ER   Hafif ve anlaml  B y leyici  ekingenlik kendine g venen arzuya d n  mektedir. Pseudony...
32 Beauty Style veya Glamour tarz n se 3 tarz 3 koku Eau de Beaut Eau de Style Eau de Glamour Hayat ve miza dolu k sa an bir koku Sevimli portakal i ekleri yasemin ve amber kad ns bir ekicilik katar Kendinden emin klasik kad nlar n kokusu Ye il elma amber ve vanilyadan olu an zarif kreasyon kararl l stili ve duygusal s cakl a a karmaktad r Bir nebze s rad l seven g z al c kad nlar n dayan lmaz kokusu Yabani ahududu arap yasemini ve k k rt c silhat n ba tan karan kokteyli Eau de Parfum 50 ml 3566 Eau de Parfum 50 ml 3565 Eau de Parfum 50 ml 3567 64 90 TL 64 90 TL 64 90 TL
32 Beauty, Style veya Glamour tarz n  se  3 tarz, 3 koku Eau de Beaut  Eau de Style Eau de Glamour Hayat ve miza...
K AD I N PARF M L ER Senin d nyan senin podyumun D g r n n ve kokunla d nyay fethedebilirsin antanda mutlaka olmal Taze meyvemsi mandalina romatik g l ba tan karan yasemin ve miskin muhte em kar m SETLE KAZAN LISINIZ Beautyqueen Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30421 106 40 TL 93 90 TL Eau de Parfum 50 ml 3322 64 90 TL Parf ml V cut Losyonu 200 ml 30420 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL 33
K AD I N PARF  M L ER   Senin d nyan senin podyumun D   g r n   n ve kokunla d nyay  fethedebilirsin.  anta...
34 EAU DE PARFUM HER B R SADECE Eau de Parfum g r nmeyen ekicilik 38 90 TL LR CLASSICS MODANIN ST L KONLARI LR Classics serisinin yetene i kal c l yla ba lar Modas hi ge meyen klasiklerin klub ne ho geldiniz Bu seri m kemmel bir k yafet gibi bedeninize oturarak dillere destan olman z sa lar Do ru k ve ok uygun 50 ml sadece 38 90 TL LR CLASSICS B Y LEY C E TL L K Parf m bir zevk meselesidir Bazen ilk g r te a kt r bazen de bir tutkunun olu mas beklenmektedir Kokumu nas l bulabilirim Deneyin Fakat s rayla ve fazla olmamak art yla Karar m veremiyorsunuz Mecbur da de ilsiniz nk kokunuz bir aksesuar gibidir kim her zaman farkl k yafetlere ayn kolyeyi takmak ister ki Sihirli kelime e itlilik ve bu uygun fiyatlar ile eminiz ki her giyim tarz n za g re bir koku mutlaka vard r 01 03 05 LR Classics Hawaii Son yaz a k na olan bir hat ra Tar n Heliotrop ve tonka tohumlar ndan olu an egzotik bir koku kar m Eau de Parfum 50 ml 3295 06 38 90 TL LR Classics Antigua Kumlar n zerinde masum bir p c k gibi G l s sen i e i menek e ve yaseminden bir i ek senfonisi Eau de Parfum 50 ml 3295 23 38 90 TL LR Classics Valencia La Dolce Vita Cildinizde Akdeniz havas Narenciye i eksi notalar ve ba tan kar c misk ile ilham verici Eau de Parfum 50 ml 3295 26 38 90 TL 02 04 06 LR Classics Santorini G ndo umu gibi duyular n z hapsedecek bir koku Frezya yasemin ve misk sizi b y leyecek Eau de Parfum 50 ml 3295 20 38 90 TL LR Classics Marbella Al ml bir ba tan kar ve l ks Portakal g l ve yasemin de erli silhat ile birle mekte Eau de Parfum 50 ml 3295 24 38 90 TL LR Classics Los Angeles G z kama t r c ve hayat dolu Siyah frenk z m zambak vanilya ve pembe biber notalar ndan olu an canl bir kar m Eau de Parfum 50 ml 3295 27 38 90 TL
34 EAU DE PARFUM HER B R  SADECE Eau de Parfum g r nmeyen  ekicilik 38,90 TL LR CLASSICS    MODANIN ST L  KO...
04 03 06 05 01 02
04 03 06 05 01 02
36 Brilliant Look G z kama t r c Cesur ilham verici do al romantik meyvemsi bergamot portakal i e i yasemin ve b y leyici silhattan olu an zel koku kar m modern ve kad ns ya ama duygusunu yakal yor ve bu duyguyu benzersiz bir ekilde heyecan verici ve cazibeli bir g steri e ta yor SETLE KAZAN LISINIZ Eau de Parfum 50 ml 30095 64 90 TL Parf ml V cut Losyonu 200 ml 30096 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL Brilliant Look Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30097 106 40 TL 93 90 TL
36 Brilliant Look G z kama t r c  Cesur, ilham verici, do al, romantik   meyvemsi bergamot, portakal  i e i,...
E RK E K PARF M L ER WOMAN Affair Luxe Kar Konulmaz Kad nlar i in Ba tan kar c frezya portakal i e i gardenya ve silhattan olu an cazip bir heyecan Erkekler i in Etkileyici nane lavanta amber ve tonkadan olu an enerji y kl bir kompozisyon SET N Z SE N Affair Luxe Women Parf m Seti Eau de Parfum V cut Losyonu 106 40 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 93 90 TL Affair Luxe Men Parf m Seti I Eau de Parfum Sa ve V c t ampuan Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30264 30273 98 80 TL 93 90 TL Affair Luxe Men Parf m Seti II 30274 Eau de Parfum After Shave Birim Fiyatlar n Toplam 106 40 TL Set Avantaj Fiyat sadece Affair Luxe Parf m Seti Eau de Parfum for Women Eau de Parfum for Men Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 93 90 TL 30280 129 80 TL 114 90 TL MAN Eau de Parfum for Women Parf ml V cut Losyonu Eau de Parfum for Men Parf ml After Shave Parf ml Sa ve V cut ampuan 50 ml 30260 200 ml 30262 50 ml 30270 100 ml 30271 200 ml 30272 41 50 TL 33 90 TL 64 90 TL 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL 64 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL 37
E RK E K PARF  M L ER   WOMAN Affair Luxe Kar   Konulmaz. Kad nlar i in Ba tan   kar c    frezya, portaka...
38 d l aday 2011 Bir tutam l ms zl k Smart Guys Live Forever Ayn Bruce Willis gibi Do ru erkeksi ve al lmam Aksiyon filmlerinin kahraman g l sandal a ac baharatl biber toprakl vetiver ve canland r c greyfurt ile hayat bulmaktad r Bruce Willis in ilk kokusu bir efsane Bruce Willis in ilk kokusu imdiden bir efsane SETLE KAZAN LISINIZ Eau de Parfum 50 ml 3505 92 90 TL After Shave Balm 100 ml 3507 Parf ml Sa ve V cut ampuan 200 ml 3521 Bruce Willis Parf m Seti Eau de Parfum After Shave Balm Sa ve V cut ampuan 52 90 TL 44 90 TL Birim Fiyatlar n Toplam 100 ml ba na 22 45 TL Set Avantaj Fiyat sadece 3522 190 70 TL 169 90 TL
38  d l aday   2011 Bir tutam  l ms zl k Smart Guys Live Forever    Ayn  Bruce Willis gibi. Do ru, erkeksi ...
E RK E K PARF M L ER Absolutely private Aromatik notalar bir tutam t t n ile e siz bir erkeksi zarafet yayarken narenciye ve karabiber taze bir g r n m kazand rmaktad r Deri akorlar de erli ud i eren ve Bruce Willis in zel taraf n yans tan bu g l temel e siz bir kokuya imza atar SETLE KAZAN LISINIZ Eau de Parfum 50 ml 2950 92 90 TL After Shave Krem Jel 100 ml 2952 Parf ml Sa ve V cut ampuan 200 ml 2951 Bruce Willis Personal Edition Parf m Seti Eau de Parfum After Shave Krem Jel Sa ve V cut ampuan 52 90 TL 44 90 TL Birim Fiyatlar n Toplam 100 ml ba na 22 45 TL Set Avantaj Fiyat sadece 2953 190 70 TL 169 90 TL 39
E RK E K PARF  M L ER   Absolutely private Aromatik notalar bir tutam t t n ile e siz bir erkeksi zarafet yayarke...
40 Sadece ba tan karmak istemiyorum dokunmak istiyorum
40   Sadece ba tan   karmak istemiyorum, dokunmak istiyorum.
Erkekler i in Designed by Guido Maria Kretschmer E RK E K PARF M L ER T pk kad n parf m gibi erkek parf m de tasar mc n n imzas n ta yor zarif kaliteli zamans z ve otantik Benzersiz ve saf bir kompozisyon Bergamot biber ve deriden olu an erkeksi taze aromatik ahenkler kokuya al ml ve kar konulmaz bir ekicilik kazand r yor Asil e nili ve taze esanslar cilt zerinde t m heyecan verici n anslar n yay yor SET N Z SE N Guido Maria Kretschmer Men Parf m Seti Eau de Parfum for Men After Shave Balsam Du Jeli 190 70 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 169 90 TL 30230 Guido Maria Kretschmer Parf m Seti Eau de Parfum for Women Eau de Parfum for Men Detaya g sterilen zeni yans tan g z kama t ran zel tasar m ambalaj zarif saten kapl ve bizzat nl modac n n imzas n ta yan k kutu 185 80 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30223 169 90 TL Guido Maria Kretschmer kad n kokusunu 25 sayfada bulabilirsiniz Parf ml After Shave Balsam Parf ml Du Jeli 100 ml 30221 200 ml 30222 52 90 TL 44 90 TL 100 ml ba na 22 45 TL Eau de Parfum 50 ml 30220 92 90 TL 41
Erkekler i in   Designed by Guido Maria Kretschmer E RK E K PARF  M L ER   T pk  kad n parf m  gibi erkek par...
42 3 2 1 Ba la Zarif erkeksi ve sportif Taze narenciye zencefilin dinamik ac s ve baharatl kakule zarif odunsu ve misk notalar ile birle erek rahat bir ya am tarz n n simgesini olu tururlar Adrenalin SET N Z SE N LR Just Sport Parf m Seti I Eau de Parfum Sa ve V cut ampuan Birim Fiyatlar n Toplam Just Sport Parf m Seti II LR Eau de Parfum After Shave Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat her biri sadece Eau de Parfum 50 ml 30000 After Shave 100 ml 30001 64 90 TL 41 50 TL 30003 98 80 TL 30004 106 40 TL 93 90 TL Parf ml Sa ve V cut ampuan 200 ml 30002 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL Meydan okumay ve ba ar y her daim yeniden tan mlan may seven erkeklerin heyecanland r c dinamik kokusu Tazeleyici portakal kakule ba tan karan yasemin ve g l sedir a ac ile kokuyu her kulland n zda do ru bir karar verdi inize emin olacaks n z SET N Z SE N 30023 Racing Parf m Seti I Eau de Parfum Sa ve V cut ampuan Birim Fiyatlar n Toplam Racing Parf m Seti II Eau de Parfum After Shave Birim Fiyatlar n Toplam 30024 106 40 TL Set Avantaj Fiyat her biri sadece After Shave Eau de Parfum 50 ml 30020 100 ml 30021 64 90 TL 41 50 TL 98 80 TL 93 90 TL Parf ml Sa ve V cut ampuan 200 ml 30022 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL
42 3, 2, 1   Ba la Zarif, erkeksi ve sportif. Taze narenciye, zencefilin dinamik ac s  ve baharatl  kakule, zarif ...
E RK E K PARF M L ER Macerac i in TOP zg rl k SELLER Vah i ve ba ms z bir ya am Her g n yeni bir macera Bu koku lavanta ye il nane ve de erli tonka tohumu ile sizi ba tan kart r SET N Z SE N Jungle Man Parf m Seti I 3559 Eau de Parfum Sa ve V cut ampuan Birim Fiyatlar n Toplam 98 80 TL Jungle Man Parf m Seti II Eau de Parfum After Shave Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat her biri sadece 3601 106 40 TL 93 90 TL JUNGLE MAN O B R KON retildi i zaman tarih yazm t r Hi bir zaman kendini saklamayan fakat her zaman s r dolu olan bir koku yle bir hava sunar ki her defas nda a r rs n z O macera arayan bir kahraman fakat kimsenin kar s na kmayand r Evcille tiremeziniz nk zg rl ne d k nd r Erkekler sadakatine sayg g sterir kad nlar ise ondan vazge emez LR PARF MLER TARZI OLAN B R KREASYON Bir koku akl n z ba n zdan almal d r Adrenalin olmadan heyecan olmaz Bu koku kendi ba na buyruk olanlar n tarz n yans t r Bizim kokular m z bu zellikleri ta mal d r Sad k ve iyi bir arkada Eau de Parfum 50 ml 3430 After Shave 100 ml 3432 64 90 TL 41 50 TL Parf ml Sa ve V cut ampuan 200 ml 3504 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL 43
E RK E K PARF  M L ER   Macerac  i in TOP  zg rl k SELLER Vah i ve ba  ms z bir ya am. Her g n yeni bir...
44 Okyanusun kahramanlar SET N Z SE N Ocean Sky Parf m Seti I Eau de Parfum Sa ve V cut ampuan Birim Fiyatlar n Toplam Ocean Sky Parf m Seti II Eau de Parfum After Shave Birim Fiyatlar n Toplam 64 90 TL 98 80 TL 1548 106 40 TL Set Avantaj Fiyat her biri sadece Eau de Parfum 50 ml 1580 1547 Dalgalar co maktad r Damarlarda adrenalin Sahil kar n zda Bu koku mandalina kavun okaliptus ve silhat ile taze deniz notalar sunmaktad r 41 50 TL SET N Z SE N Terminator Parf m Seti I 3568 Eau de Parfum Sa ve V cut ampuan Birim Fiyatlar n Toplam 98 80 TL Terminator Parf m Seti II Eau de Parfum After Shave 3194 Birim Fiyatlar n Toplam 93 90 TL After Shave Sprey 100 ml 1582 Hep an n tesinde 106 40 TL Set Avantaj Fiyat her biri sadece Parf ml Sa ve V cut ampuan 200 ml 1581 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL arp c gizemli ve asla tart lmaz Bu koku erkeksi ifade ile klasik notalardan olu an taze bergamut limon ve amber ile etkilemektedir 93 90 TL Eau de Parfum 50 ml 3414 After Shave 100 ml 3416 Parf ml Sa ve V cut ampuan 64 90 TL 41 50 TL 200 ml 3392 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL
44 Okyanusun kahramanlar  SET N Z  SE  N Ocean  Sky Parf m Seti I Eau de Parfum, Sa  ve V cut  ampuan  Biri...
E RK E K PARF M L ER D nya art k s n rs z New York Londra Paris Milano Tokyo D nyan n her yeri modern erke in evidir T pk parf m gibi k ve davetkar Limonsu bergamot ikolata sezuan biberi ve erkeksi k vetiverden olu an m kemmel kar m SET N Z SE N Metropolitan Man Parf m Seti I 30193 Eau de Parfum Parf ml Sa ve V cut ampuan Birim Fiyatlar n Toplam 98 80 TL Metropolitan Man Parf m Seti II Eau de Parfum After Shave Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 30194 106 40 TL 93 90 TL Eau de Parfum After Shave 50 ml 30190 100 ml 30191 64 90 TL 41 50 TL Parf ml Sa ve V cut ampuan 200 ml 30192 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL 45
E RK E K PARF  M L ER   D nya art k s n rs z New York, Londra, Paris, Milano, Tokyo  D nyan n her yeri moder...
46 Eau de Parfum 100 g l koku notalar ile g l tasar m LR CLASSICS ZEVK N EL LER Bir klasik ok iyi bir g r n m yarat r Cilt i in de ayn ey ge erlidir Olgunla m iyi bir arap ve yontulmu bir elmas gibi Kokular bir ok hikaye anlatabilen macerac lard r Uzun y llar n deneyimine ve iyi bir g r n m n nemine g venin Stil sahibi bir d nyaya ad m at n Al fiyat n z sadece 38 90 TL LR CLASSICS SE M YAPMANIN ZORLU U LR Classics ile bir d nya seyahati ger ekle tirebilirsiniz Bug n Boston yar n Singapore Uzak diyarlar n kokusu bedeninizi sararken tarz n z g n na kacakt r Kalbinizi tek bir ehirde b rakmay n mutlaka di er ehirler de sizi cezbedecektir 01 03 LR Classics Singapore Ba tan kar c ve esrarengiz Heyecanland r c ve tezatl k dolu Oryantal baharatl akorlar sedir a ac ve vanilya ile birle mekte Eau de Parfum 50 ml 3295 51 38 90 TL LR Classics Stockholm skandinavya n n aran lan ehri Tasar m moda ve heyecan verici davetler Sedir a ac amber ve bergamuttan olu an hafif odunsu koku Eau de Parfum 50 ml 3295 60 LR Classics Boston Hayat ya ayanlara e itli ve ok k lt rl Elma ile portakal n taze meyvemsi kokular sedir a ac ve amber ile birle mektedir Eau de Parfum 50 ml 3295 62 38 90 TL Monaco Bu metropol ehrinde se kinlik ve l ks i inde kaybolacaks n z Baharatl zencefil tazeleyici portakal i ekleri zengin amber ve se kin t t n yapraklar ndan olu an harika bir kar m Eau de Parfum 50 ml 3295 59 38 90 TL 38 90 TL 05 02 LR Classics 04 Niagara LR Classics Muhte em elaleler g l bir do a Kokusu da yle Marine notalar lavanta ve sedir a ac ile b y leyici Eau de Parfum 50 ml 3295 61 38 90 TL EAU DE PARFUM HER B R SADECE 38 90 TL
46   Eau de Parfum   100 g  l  koku notalar    ile g  l  tasar m LR CLASSICS   ZEVK N EL  LER  Bir k...
03 04 02 05 01
03 04 02 05 01
48 Ba tan kar c dudaklar n s rr 2 4 6 1 3 11131 1 5 01 High Impact Lipstick Yo un renk pigmentleri ile kremsi yumu ak doku bir dokunu ta m kemmel bir renk maceras ya at r Yenilik i doku ile l ks bir bak m ve ba tan kar c renk derinli i E it renk da l m uzun s re kal c l k ve ipeksi bir dokunu 3 5 gr 1 11130 1 Signature Red 2 11130 2 Camney Red 3 11130 3 Peppy Tomato 4 11130 4 Sensual Rosewood 5 11130 5 Soft Beige 6 11130 6 Light Chocolate 11131 2 11131 3 02 Brilliant Lipgloss I l l parlak canl 3 boyutlu g r n m etkili dudaklar Bak m yapan etken maddeler 4 ml 11131 1 Dramatic Rosewood 11131 2 Pink Brilliance 11131 3 Nude Shine 11131 4 Berry Glam 11131 5 Orange Flash 11131 8 Rose Temptation 11131 4 11131 5 38 90 TL 52 90 TL 01 02 11131 8
48 Ba tan   kar c  dudaklar n s rr  2 4 6 1 3 11131-1 5 01  High Impact Lipstick    Yo un renk pigmentl...
Model zerinde High Impact Lipstick 11130 1
Model  zerinde High Impact Lipstick 11130-1
01 Multivision Polymer Mascara Olmas gereken yerde Ne su ne ya ne de g zya En k k kirpikler dahi boyan r Problemsiz ekilde 38 C derece su ile kar labilir 5 ml 11126 59 90 TL TOP SELLER 02 Fantastic Mascara Daha kal n daha uzun ve daha belirgin Muhte em ultra siyah 3 boyutlu kirpikler Ak ll 3 kat film doku her kullan mda daha fazla renk hacim ve belirginlik E siz f r a yap s Dalga eklindeki lifler dipten uca do ru m kemmel bir sonucu garantiler Muhtesem takma kirpik efekti 10 ml 11122 59 90 TL 100 ml ba na 599 00 TL TOP SELLER 03 Activating Lash Serum Kirpik uzamas n uyaran etken madde kompleksi i eren cilde uyumlu kirpik serumu Kan tlanm bir ekilde kirpikleri uzat r ve s kla t r r 6 hafta sonra 35 e kadar daha uzun kirpikler Kirpik kayb n nler maksimum yo unluk sa lar 5 5 ml 11127 92 90 TL 6 hafta sonra maksimum kirpik uzunlu u 35 e kadar daha uzun kirpikler Bilimsel ara t rma sayg n ve tan nm bir kurum olan Institut Dermatest GmbH taraf ndan ger ekle tirilmi tir Kat l mc lar 20 kad n Kullan m Her g n iki defa st kirpik diplerine uygulama sonucu Kullan m s resi 12 hafta ara sonu 6 hafta 04 Lash Booster Rimelden nce kullan l r Yo un rimel etkisi ve inan lmaz hacimli kirpikler Beyaz dokusunda bulunan ince lifler kirpiklerinizi daha uzun ve vurgulu g sterecektir 9 ml 11125 38 90 TL G z Makyaj Temizleyici 2 a amal sistem Bak m bile enleri ve temizleyici bir arada Kolay bir ekilde suya dayan kl g z makyaj n temizler Ya l bir etki b rakmaz Bak m yapan etki maddeleri hassas g z evresi derisini besler Lens kullananlar i in de uygundur Kullanmadan nce alkalay n z 125 ml 11119 38 90 TL 100 ml ba na 31 12 TL
01  Multivision Polymer-Mascara    Olmas  gereken yerde Ne su ne ya  ne de g zya      En k   k kirpikler ...
M A KY A J Yo un bak lar i in nefes kesici g z makyaj 01 Multivision Fantastic 02 03 LashActivator LashBooster 04 51
M A KY A J  Yo un bak  lar i in nefes kesici g z makyaj  01 Multivision Fantastic 02 03 LashActivator LashBoos...
52 Asil renk oyunlar yla de erli anlar 01 05 04 TOP SELLER 03 02 Artistic Quattro Eyeshadow Birbirine uyumlu renkler ile say s z renk kombinasyonlar 4 adet bombeli far Yumu ak ipeksi hafiften yo una parlak renk oyunlar peksi ve y ksek pigmentli profesyonel doku Wet Dry Doku Islak veya kuru uygulama imkan bunun i in aplikat r ba l n nemlendiriniz 4 x 0 5 gr 01 11150 1 Night Rock 02 11150 3 Velvet Vintage 03 11150 8 Secret Dawn 04 11150 10 Delighted Nude 05 11150 12 Sublime Marine 92 90 TL
52 Asil renk oyunlar yla de erli anlar 01 05 04 TOP SELLER 03 02 Artistic Quattro Eyeshadow    Birbirine uyum...
Model zerinde Artistic Quattro Eyeshadow 11150 8 Full Colour Superliner Anlaml bak lar i in s v kolay uygulunabilir Eyeliner Renk a s ndan yo un ve uzun s re kal c dokusuyla 12 saate kadar etkilidir nce ke eli ucu tek harekette kusursuz ve zarif kedi g z g r n m sa lar Ya s z ve pudras z cilde uygulay n 1 1 ml 11128 Deep Black Perfect Browstyler Ka lar n ekillendirilmesi renk verilmesi ve sabitlenmesi i in Uzun s re kal c ve do al bir sonu Sadece ka lar boyar deriyi boyamaz 6 ml 36 50 TL 33 90 TL 11121 1 Bright Liquid 11121 2 Dark Liquid Metallic Eyeliner Nefes kesen yumu ak doku Ekstra kal c ve suya dayan kl Kalem alttan evrilerek kar ve ta malar yok eden entegre edilmi emici u 0 37 gr 11120 2 Velvet Violet 11120 3 Moonlight Silver 11120 6 Satin Brown 11120 7 Gorgeous Grey 31 50 TL
Model  zerinde Artistic Quattro Eyeshadow 11150-8 Full Colour Superliner    Anlaml  bak  lar i in s v , kolay uy...
G z Alt Ayd nlat c Kalem B y leyici Yorgunluk izlerini yok eder Amarant ya Bisabolol Avustralya mersin ya ve OptisolTM ile zengin G z alt dudak st ve k r kl a uygulay n evirmeli kalemi ile rahat kullan m K r k Dolgusu Kalem K r kl klar d z olmayan y zeyleri ve k k izleri d tan doldurur Kal c dokusu ile dengeli bir cilt Fond ten ncesi uygulay n ve k sa bir s re kurumas n bekleyin 3 6 gr 11118 2 5 ml 46 90 TL 11109 1 Porcelain 11109 2 Ginger 56 90 TL G z ve Dudak Astar Cilt tonunu d zeltir Ruj ve far n kal c l n artt r r Dudak ve g z makyaj alt na uygulan r 2 2 gr 11108 44 90 TL Makyaj Astar D z olmayan y zeyleri d zeltir makyaj n kal c l n artt r r g zenekleri k lt r I lt l bir cilt i in elmasa dayal efektli pigmentler i erir eftali rengindeki dokusu cilde tazelik katar Fond ten ncesi veya tek ba na kullanabilirsiniz 30 ml 11115 64 90 TL 100 ml ba na 216 33 TL
G z Alt  Ayd nlat c  Kalem   B y leyici Yorgunluk izlerini yok eder   Amarant ya  , Bisabolol, Avustralya ...
MA KY A J S n r tan mayan makyaj m kemmelli ini 1 cildinizde ya at n 01 6 5 2 02 3 01 Perfect Wear Foundation Orta derecede kapat c ipeksi doku cilde optimum uyum sa lar Maske g r n m vermeden kusursuz ve m kemmel bir cilt Etkili Peptide Kompleks ile daha fazla lt ve parlakl k Test edilmi g ne koruma fakt r SPF 37 30 ml 1 11116 1 Porcelain 2 11116 2 Light Beige 3 11116 3 Beige 79 90 TL 55 100 ml ba na 266 33 TL 4 11116 4 Dark Beige 5 11116 5 Beige Noisette 6 11116 6 Hazelnut 4 02 Perfect Smooth Compact Foundation Orta derecede kapat c Krem Compact Foundation her an elinizin alt nda Kusurlu cildi h zl ve kolay bir ekilde gizler ve m kemmel bir g r n m sa lar Test edilmi g ne koruma fakt r SPF 30 8 5 gr 11117 1 Porcelain 11117 2 Light Beige 11117 3 Beige 79 90 TL 100 g ba na 940 00 TL 11117 4 Dark Beige 11117 5 Beige Noisette 11117 6 Hazelnut
MA KY A J  S n r tan mayan makyaj m kemmelli ini 1 cildinizde ya at n 01 6 5 2 02 3 01  Perfect Wear Foun...
56 01 Fond ten F r as S v ve krem fond ten i in 40062 05 G lgelendirme F r as G lgelendirme ve renklerin yumu ak ge i leri i in 109 90 TL 40064 02 Pudra F r as Normal ve s k t r lm pudray e it bir ekilde uygulamak i in 40060 06 Ka ve Kirpik F r as M kemmel forma girmi ka lar i in K irpikleri ay rmak i in 93 90 TL 40067 03 All k F r as A ll n hassas uygulanmas i in 40061 109 90 TL 69 90 TL 31 50 TL 07 Ka ve Eyeliner F r as Ka pudras ve s v Eyliner i in 40065 46 90 TL 04 Far F r as G z far n n e it bir ekilde uygulanmas i in 40063 08 Dudak F r as Rujun d zg n bir ekilde uygulanmas i in 72 90 TL 40066 52 90 TL SETLE KAZAN LISINIZ B t n f r alar set eklinde 40068 yerine 587 80 TL sadece 469 90 TL Model zerinde Perfect Powder Blush 11113 1
  56                  01  Fond ten F r as     S v  ve krem fond ten i in 40062 05  G lg...
M kemmel makyaj i in kusursuz son dokunu MA KY A J 57 02 01b TOP SELLER 01a 03 05 01 Perfect Powder Blush Renk vericili i ve parlakl ile ipeksi pudra sizi memnun edecek Ahenkli bir uyuma sahip olan renkler yana n za taze bir dokunu katarak ortaya kar r 2 renk se ene i ister tek ister kar k olarak kullan ld nda size say s z renk varyasyonu sunar 01a 11113 1 Ruddy Rose 11 8 g 01b 11113 2 Petal Peach 11 1 g 64 90 TL 100 g ba na 550 00 TL 100 g ba na 584 68 TL 02 Sun Dream Bronzer ok hafif olan s k t r lm pudra y z n zde ister e it isterseniz vurgulu bir ekilde kullan m imkan sa lar M kemmel ikili renk kombinasyonu y z n ze e it bir uygulama ve do al tazelik katar Yaz aylar n havas n b t n bir y l cildinizde ta y n 11 gr 11114 64 90 TL 100 g ba na 590 00 TL 03 Hollywood Powder Multicolour Her cilt tipi ve g nl k kullan m i in uygundur Sar lt l ve taze bir cilt sunar Bej pigment farkl l klar n rter Ye il k lcal damarlar ve pigmentleri gizler Makyaj n z sabitlenir cildiniz yumu ak bir ifade kazan r e itlenir ve ldar 12 gr 11111 79 90 TL 100 g ba na 665 83 TL 04 04 Hollywood Powder Duocolour Sar sabah tazeli i yans t r G lgeleri ve d zensiz cilt g r n m n gizler ve cilde lt katar Lila gece boyunca taze ve canl bir cilt sunar I yans t r ve gri solgun ciltler daha canl g r n r Makyaj n z sabitlenir cildiniz yumu ak bir ifade kazan r e itlenir ve ldar 10 gr 11112 72 90 TL 100 g ba na 729 00 TL 05 Velvet Touch Micro Powder Y ksek de erde ok fonksiyonlu pudra Hafif ve mikro k k dokusu cilde ipeksi effaf ve e it bir g r n m sunar Parlakl azalt r ve cilt tonunu dengeler 10 gr 11110 79 90 TL 100 g ba na 799 00 TL
M kemmel makyaj i in kusursuz son dokunu  MA KY A J  57 02 01b TOP SELLER 01a 03 05 01  Perfect Powder Blush ...
01 ize ek in 58 Bak la r ze ri n 02 03 04 05 G z Far ki rengin g c ile m kemmel bak lar I k sa an parlak renkler I k yans mal elementler ile yumu ak pudrams doku Saf mineral ve Phycocorail i erir Talk pudras i ermez 06 2 x 1 25 gr 25 90 TL Liquid Eyeliner Yo un kapat c sonu Kesin ve d z izgiler i in Hemen kurur ve kal c d r Kullanmadan nce alkalay n z 2 5 ml 22 90 TL 10005 1 Absolute Black 10005 2 Dark Brown Ka Alt Ayd nlat c Kalem G nd z ve gece i in iki u lu G nd z kullan m i in yumu ak pembe Gece kullan m i in ldayan beyaz G zleriniz daha iri g r necektir Do rudan ka alt na uygulay n 10004 2 x 4 6 gr 01 10420 1 Mint n Pine Green 02 10420 3 Sky n Water 03 10420 4 Rose n Grey 04 10420 6 Taupe n Bronze 05 10420 7 Cashmere n Copper 06 10420 8 Mauve n Plum 07 10420 9 Gold n Bronze 08 10420 10 Vintage Rose n Grape 25 90 TL 07 08 Ka Kalemi Ka lar do al ve vurgulu bir ekilde ortaya kar r nce taraf Doldurup belirginle tirmek i in Kal n taraf Boyamak i in NER G z far olarak da kullan labilir 4 9 gr 1 3 gr 25 90 TL 10006 1 Cashmere Creme 10006 2 Cashmere Brown
01 ize  ek in  58 Bak   la r   ze ri n 02 03 04 05 G z Far      ki rengin g c  ile m kemmel bak  l...
MA KY A J 02 59 03 01 01 Volume Curl Mascara Kirpikleri tek tek ay rarak s rad bir hacim katar Hafif k vr ml f r as kirpikleri ay rarak m kemmel bir k vr m verir Hassas g zler ve lens kullananlar i in uygundur 10 ml 31 50 TL 100 ml ba na 315 00 TL 10002 1 Absolute Black 02 Extreme Volume Mascara nan lmaz s k ve maksimum dolgun kirpikler Se kin balmumu kombinasyonu kirpikleri yumu ak tutar ve s k olmas n sa lar Koni eklindeki f r a ile M kemmel Bak lar Kirpik kenarlar na koni eklindeki f r a ile m kemmel uygulama imkan 11 ml 31 50 TL 10002 4 Dark Brown 100 ml ba na 286 36 TL 03 Length Definition Mascara waterproof G rsel olarak uzatan ve kirpikleri tek tek ay ran rimel E kstra hacim etkisi veren efekt S uya dayan kl ve uzun s re kal c doku Y ksek z n rl kl f r as sayesinde kirpikler tek tek ve daha belirgin 7 ml 31 50 TL 100 ml ba na 450 00 TL G z Kalemi Yo un g l ve yumu ak g z kalemi Kolay kullan m zellikle uzun s re kal c G z hatlar n belirginle tirmek i in ok uygun 1 1 gr 17 90 TL 10001 101 Soft Snow 10001 2 Dark Coal 10001 104 Cold Blue 10001 105 Soft Ashes 10001 6 Olive Green 10001 107 Dark Hazel 10002 5 Night Blue 10179 Absolute Black 10266 Absolute Black
MA KY A J  02 59 03 01 01  Volume  Curl Mascara   Kirpikleri tek tek ay rarak s rad    bir hacim katar  ...
60 03 02 01 Dudak Parlat c U zun s re kal c ultra parlak dudak rengi E vitamini ve biberiye ekstresi ile bak ml dudaklar 10 ml 17 90 TL 100 ml ba na 179 00 TL I lt l Ruj Ruj ve dudak parlat c s n n muhte em bile imi Ekstra kal c ve nemlendirici Ba tan kar c meyvemsi tad sizi b y leyecek 1 6 gr 01 10029 201 Smoothy Rose 02 10029 202 Smoothy Pink 03 10029 203 Smoothy Red 01 02 21 50 TL 04 05 06 Lipstick Care Balm Hassas ve kuru dudaklar i in yumu ak bak m Cupua u ya ve E vitamini ile bak m sa lar ve korur Do al ve bak ml dudaklar i in 10433 1 25 90 TL n r za ton ma uy nd aka o r lay u 03 Crystal Caramel Crystal Rose Crystal Peach Crystal Mauve Crystal Plum Crystal Berry He 01 10031 1 02 10031 2 03 10031 3 04 10031 4 05 10031 5 06 10031 6
60 03 02 01 Dudak Parlat c   U  zun s re kal c  ultra parlak dudak rengi  E  vitamini ve biberiye ekstresi ...
MA KY A J 61 arp c dudaklar i in 03 05 07 01 04 02 do al oyuncu ate li anlaml gizemli 06 01 02 03 04 05 06 07 Dudak Kalemi Dudak hatlar n belirlemek ve d zeltmek LR Colours rujlar na ok uygun 1 16 gr 12 90 TL 01 10032 1 Warm Rose 02 10032 2 Magic Mauve 03 10032 3 Juicy Rose 04 10032 4 Orange Toffee 05 10032 5 Midnight Plum 06 10032 7 Hot Chili 07 10032 8 Brown Rose Ruj Ba tan kar c renk ve parlakl k Ba tan karan k rm z dan masum pembe ve do al kahverengi n anslara Vitamin E ile bak ml dudaklar 25 90 TL 01 10431 101 02 10431 102 03 10431 103 04 10431 104 05 10431 105 0 6 10431 107 07 10431 108 Warm Rose Magic Mauve Juicy Rose Orange Toffee Midnight Plum Hot Chili Brown Rose
MA KY A J  61  arp c  dudaklar i in  03 05 07 01 04 02 do al oyuncu ate li anlaml  gizemli 06 01 02 03 ...
62 01 BB Krem M uhte em bir cilt i in ok yetenekli r n G nl k 5 i bir yerde bak m 1 Nemlendirir 2 Cilt p r zlerini kapat r 3 Cilt tonunu dengeler 4 Cildi matla t r r 5 SPF 15 fakt rl UV filtresi i erir 30 ml 01 10229 101 Light 02 10229 102 Medium Dark 02 38 90 TL 100 ml ba na 129 67 TL TOP ma rtac ak l ar SELLER TOP Cil di n iz i SELLER 10062 1 10062 2 10062 3 10062 4 Krem Fond ten Y ksek kapat c etkili yumu ak krem fond ten 12h Wear Ekstra kal c l ile 12 saate kadar mat bir g r n m Cildin nem dengesini y kseltir I k yans mal mikro pigmentler p r zlerin g r n m n azalt r 30 ml 38 90 TL 100 ml ba na 129 67 TL 10060 1 10060 2 10060 3 10060 4 10060 5 10060 6 Ya i ermeyen Fond ten Y ksek kapat c etkili yumu ak krem fond ten L onglasting nce pudra i eri i ile uzun s re mat g r n m NMF Komplex i eri i ile cildin nem dengesini korur I k yans mal mikro pigmentler p r zlerin g r n m n azalt r 30 ml 38 90 TL 100 ml ba na 129 67 TL 10061 7 10061 2 10061 3 10061 4 10061 5 10061 6 Light Sand Medium Sand Light Caramel Medium Caramel Dark Sand Dark Caramel Kapat c Stick Sun Shine g z evresindeki morluklar kapat r Soft Moss k zar kl klar kapat r Y ksek renk verici m kemmel kapatma zelli i Do al g r n m sa lar Avocado ya i erir Nem sa layan Aloe Vera i ermektedir 2 5 gr 21 50 TL 10062 1 10062 2 10062 3 10062 4 Light Sand Medium Sand Light Caramel Medium Caramel Dark Sand Dark Caramel Sun Shine Light Beige Dark Beige Soft Moss
62 01 BB Krem  M  uhte em bir cilt i in  ok yetenekli  r n  G   nl k 5  i bir yerde bak m  1. Nemlendirir...
Tamamen kapatma kuvvetine sahip cilt yetenekleri 10061 6 MA KY A J Krem Fond ten Nem ile besler 10060 6 10061 5 10060 5 10061 4 10060 4 10061 3 Ya i ermeyen Fond ten 10060 3 10061 2 Cildin mat g r nmesini sa lar 10060 2 10061 7 10060 1 63
Tamamen kapatma kuvvetine sahip cilt yetenekleri 10061-6 MA KY A J  Krem Fond ten Nem ile besler 10060-6 10061-5 100...
64 10441 1 10441 2 10441 4 gel sin 01 All k Do al bir lt i in yumu ak ve hafif doku Saf mineraller ve Phycocorail i erir Mikro k k matla t r c bile enler i erir 10441 5 02 Toz Pudra peksi hafif dokusu ile do al g r n m Makyaj n z sabitleyerek g zel bir g r n m sunar effaft r her makyaj tonuna uygundur Saf mineral i erir 15 gr 10064 38 90 TL 100 g ba na 259 33 TL 10440 1 n z e Warm Peach Cold Berry Warm Berry Cold Apricot Y z 10441 1 10441 2 10441 4 10441 5 ren k 4 gr 31 50 TL 10440 2 03 S k t r lm Pudra M kemmel matla m bir ciltten yoksun kalmay n Cilde nefes ald ran ve ldamas n sa layan yumu ak hafif doku Saf mineral ve Phycocorail i erir 9 gr 36 50 TL 10440 1 Sand 10440 2 Caramel 10440 3 Apricot 10440 3 04 Bronzla t r c Boncuk Pudra Boncuk eklinde bronzla t r c pudra Teninize bir nefes yaz bronzlu u sunar Dekolte ve yanaklar n vurgulanmas i in de uygundur 18 gr 10068 38 90 TL 100 g ba na 216 11 TL
64 10441-1 10441-2   10441-4 gel sin 01  All k    Do al bir    lt  i in yumu ak ve hafif doku    S...
MA KY A J Pudral M kemmel Uyumlu 02 01 04 03 65
MA KY A J  Pudral . M kemmel. Uyumlu. 02 01 04 03 65
ac 66 htiy TOP 15 ml 10303 31 50 TL 100 ml ba na 210 00 TL bak mi SELLER El ve T rnak Serumu Y umu ac k eller z m ekirde i avokado jojoba ya ve vitamin E i erir H assas ciltler i in yumu ak bak m T r nak lar n Oje kar c Kutu H zl ve d zg n oje karma Do al kay s ekirde i ya nemlendirir Aseton i ermez 100 ml 10094 22 90 TL 01 T rnak Bak m T rnaklar i in yo un bak m cilas E C F vitaminleri proteinler ve kalsiyumdan olu an kompleks t rnaklar n uzamas na destek olur bak m yaparak t rnaklar n g lenip sertle mesini sa lar ve t rnaklarda k r lganl azalt r Oje kar c D o al kay s ekirde i ya nemlendirir O je kar c kutunun tekrar doldurulmas i in de uygundur A seton i ermez 100 ml 10095 5 5 ml 10405 01 Bak m 14 90 TL 02 Profesyonel T rnak T rp s N ormal ve takma t rnak i in uygundur nce kumdan t rp ile dikkatli ve do ru t rp leme Astar 4526 9 90 TL 03 Sabitleme ok Fonksiyonlu T rnak T rp s T rnaklar n z i in do al parlakl k P r zleri giderme d zle tirme t rp leme ve parlatma i in 04 G lendirme 823 9 90 TL 05 Onarma 17 90 TL 02 T rnak Astar T rnak y zeyini d zle tirir ve t rnaklar ojeye m kemmel bir ekilde haz rlar Boya art klar na kar korur Ojenin kal c l n uzat r 5 5 ml 10404 15 90 TL 03 Oje Sabitleyici Ojeyi m h rler ve kal c l n uzat r T rna k r lmalara ve izilmelere kar korur 5 5 ml 10403 15 90 TL 04 T rnak Sertle tirici Do al t rnaklar sertle tirerek m h rler zel bir koruyucu film olu turarak g lendirir K r lmalara kar korur 5 5 ml 10402 17 90 TL 05 T rnak Onar c Yumu ak ve k r lgan t rnaklar i in idealdir E vitamini ve bambu ekstresi t rna n esnekli ini ve direncini art r r Keratin yap ta lar t rna tamir eder ve t rna n sa l kl bir ekilde b y mesine destek verir 5 5 ml 10401 17 90 TL
ac    66 htiy TOP 15 ml 10303 31,50 TL  100 ml ba  na 210,00 TL  bak   mi SELLER El ve T rnak Serumu  Y ...
Rengarenk olun 04 67 03 02 05 01 Kal c Parlak Oje M kemmel kapatma g c yo un renk lt s doygun renkler uzun s ren kal c l k Ojeyi tek bir harekette hassas bir ekilde s rebilmek i in t rnak bi imine m kemmel uyum sa layan profesyonel uzman f r as 5 5 ml 06 07 15 90 TL 01 10400 1 02 10400 2 03 10400 3 04 10400 4 05 10400 5 06 10400 6 07 10400 7 08 10400 8 09 10400 9 10 10400 10 11 10400 11 12 10400 12 13 10400 13 14 10400 14 Marshmallow White Frosty Vanilla Ballerina Rose Sandy Beige Toffee Cream Latte Macchiato Happy Coral Pink Flamenco Foxy Fuchsia Red Kiss Black Cherry Lady Lilac Brown Truffle Smoky Grey 09 08 14 12 10 13 11
Rengarenk olun 04 67 03 02 05 01 Kal c  Parlak Oje    M kemmel kapatma g c , yo un renk    lt s , doygu...
68 Narin temizleme ve canl l k katan nemlendirme Temizleme K p Derinlemesine temizlik i in hafif k p k Her mevsimde mutlaka olmas gereken bir r n 150 ml 1689 Tonik Cad f nd i eren alkols z yumu ak tonik 200 ml 22021 17 90 TL 17 90 TL 100 ml ba na 8 95 TL G z Makyaj Temizleyicisi G z makyaj n z bu temizleyici ile temizlemeyi unutmay n zellikle hassast r lens kullananlar i in uygundur Su ile kar labilen makyaja uygun 100 ml 1693 Racine V cut Ya ok kuru ciltlere zengin i erikli bak m Gece kreminin yerini tutar Masaj ya olarak kullan ld nda cildi rahatlat r duyular mart r 100 ml 1683 100 ml ba na 11 93 TL 21 50 TL 21 50 TL G nd z ve gece Enerji ve bak m Peki senin cilt tipin hangisi Karma Cilt Hafif Jel Krem zellikle hafif Jel Krem cildinize nem sa layarak dengede tutar Panthenol ve Phlorogine i erir Karma cilt i in uygundur 50 ml 22025 23 50 TL 100 ml ba na 47 00 TL Normal Cilt Nemlendirici Krem Provitamin B5 ve Vitamin E i eren zengin i erikli bak m Normal ciltler i in uygundur 50 ml 22024 23 50 TL 100 ml ba na 47 00 TL Kuru Cilt Zengin i erikli Krem E vitamini ve zengin i eri i ile kuru ciltler i in uygundur 50 ml 22023 25 90 TL 100 ml ba na 51 80 TL Zengin erikli G nd z Kremi G n i inde m kemmel koruma 50 ml 22020 Zengin erikli Gece Kremi Gece i in m kemmel bir bak m 50 ml 22022 31 50 TL 36 50 TL 100 ml ba na 63 00 TL G z Kremi zellikle zengin ve s rad bir bak m 15 ml 1682 25 90 TL 100 ml ba na 172 67 TL 100 ml ba na 73 00 TL SETLE KAZAN LISINIZ Racine Q10 Set G nd z Kremi 50 ml Gece Kremi 50 ml G z Kremi 15 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 22027 31 50 TL 36 50 TL 25 90 TL 93 90 TL 85 90 TL
68 Narin temizleme ve canl l k katan nemlendirme Temizleme K p    Derinlemesine temizlik i in hafif k p k. Her ...
Y Z BA KIM I Cildimle her zaman bar m Nem artt r c Derinlemesine bak m Collagen Serum Daha fazla esneklik ve elastikiyet i in y ksek konsantreli bak m Tavsiye Sabahlar g nd z kreminden nce kullan n 30 ml 1691 Liposome Serum Y pranm kuru ve nemden yoksun olan cilt i in yo un bak m Tavsiye Ak amlar gece kreminden nce kullan n 30 ml 1692 63 90 TL 63 90 TL 100 ml ba na 213 00 TL 100 ml ba na 213 00 TL 69
Y  Z BA KIM I  Cildimle her zaman bar     m Nem artt r c  Derinlemesine bak m Collagen Serum Daha fazla esn...
70 01 Banyo Kremi T m ailenize martan bir banyo keyfi sunar 500 ml 22002 25 90 TL 1000 ml ba na 51 80 TL 02 V cut Losyonu Hafif dokusu cilt taraf ndan hemen emilir ve cildi ipek gibi yumu ac k yapar 250 ml 22026 21 50 TL 100 ml ba na 8 60 TL 03 Du Kremi V cudu zellikle hassas bir ekilde temizler ve cildi besler 250 ml 22000 04 ampuan Sa lar n z n taranmas n kolayla t r r parlakl k ve yumu akl k katar 250 ml 22001 17 90 TL 17 90 TL 100 ml ba na 7 16 TL 100 ml ba na 7 16 TL SETLE KAZAN LISINIZ Racine Family Set Banyo Kremi 500 ml V cut Losyonu 250 ml ampuan 250 ml Du Kremi 250 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 22028 25 90 TL 21 50 TL 17 90 TL 17 90 TL 83 20 TL 75 90 TL
70 01  Banyo Kremi T m ailenize   martan bir banyo keyfi sunar. 500 ml 22002 25,90 TL  1000 ml ba  na 51,80 TL  ...
V C U T BA KIM I T m aileye hassas bak m Hepimiz birimiz birimiz hepimiz i in Racine Family Care serisinin r nleri ger ekten t m aile olarak kullanabilece iniz zellikteki cilde hassas r nlerdir 03 01 02 04 71
V  C U T BA KIM I  T m aileye hassas bak m Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz i in    Racine Family Care serisin...
72 Ayaklar n z i in Wellness program Ayaklar m z her g n ok a r bir y k ta maktad r Algetics Thalasso Cosmetics r nleri ile ayaklar n za gereken bak m yapabilirsiniz ster peeling olsun ister krem veya serinletici jel yo un nemlendirme ve bak m n yan nda yenilik i yosun etken madde kompleksi ile her g n canland r c bir bak m program ya ayacaks n z Ayaklar n zdan nl Thalasso bak m n esirgemeyin 01 03 02 SETLE KAZAN LISINIZ Algetics Ayak Bak m Seti Ayak ve Bacak Jeli 100 ml Ayak Kremi 100 ml Ayak Peeling 100 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 27513 21 50 TL 21 50 TL 21 50 TL 64 50 TL 54 90 TL 01 Algetics Ayak ve Bacak Jeli Laminaria yosunu ve yumu ak serinletici boncuklar i erir Deodorant etkili Ayak ve bacak jeli Yorgun ve y pranm ayaklar ho bir ekilde serinletir Koku giderici etkiye sahip 02 Algetics Ayak Kremi Y enilik i etken madde kompleksi K uru ve y pranm ayaklara besleyici krem N as r azalt r B esler ve yeniler 100 ml 27510 03 Algetics Ayak Peeling L aminaria ve rlanda yosunu i erir K uru ve y pranm cilde kremsi yumu ak peeling A yaklar besler ve p r zs zle tirir l deriyi hassas bir ekilde al r 100 ml 27511 21 50 TL 21 50 TL 21 50 TL 100 ml 27512
72 Ayaklar n z i in  Wellness program  Ayaklar m z her g n  ok a  r bir y k ta  maktad r. Algetics Thala...
V C U T BA KIM I Gergin bir cilt i in bak m uzmanlar Algetics Thalasso Cosmetics serisi ki isel bak m program n z i in denizin en iyi etken maddelerini bir araya getirmi tir eri indeki y ksek etkili yosun bile imi ile bu seri ihtiyac n z olan zengin ve ho bir bak m sunarak v cut hatlar n z olumlu y nde vurgulamaktad r ARA TIRMA Sil et Kremi 60 cildin gerginle ti ini s ylemektedir 85 i arkada na tavsiye edebilece ini s ylemektedir 40 sel lit g r n m n azald n s ylemektedir 40 cilt zerindeki ukurlar n azald n s ylemektedir V cut Kremi Ekim 2013 te Dermatest GmbH taraf ndan 4 hafta s reyle ya lar 30 ila 55 olan 20 kad n zerinde test edilmi tir 01 Yosunlu Sil et Kremi Laminaria ve Chlorella yosunlar i erir Kuru ciltler i in de uygundur 150 ml 27525 02 52 90 TL 100 ml ba na 35 27 TL 03 02 Yosunlu Kont r Jeli Cilt zerinde kullan m i in zel Laminaria z i erir 150 ml 27526 01 52 90 TL 100 ml ba na 35 27 TL SETLE KAZAN LISINIZ 03 Yosunlu Du Peelingi Cildiniz beslenir ve hassas bir ekilde p r zs zle ir 150 ml 27527 44 90 TL 100 ml ba na 29 93 TL 04 El eklinde Lif V cudunuz i in pratik masaj lifi 4510 9 90 TL Yosunlu Wellness Set Yosunlu Sil et Kremi 150 ml Yosunlu Du Peeling 150 ml Yosunlu Kontur Jeli 150 ml El eklinde Lif 04 Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 27528 52 90 TL 44 90 TL 52 90 TL 9 90 TL 160 60 TL 129 90 TL 73
V  C U T BA KIM I  Gergin bir cilt i in   bak m uzmanlar  Algetics Thalasso Cosmetics serisi ki isel bak m prog...
74 FACE Sorunlu ciltlere kar kan tlanm etki Y z Temizli i Hassas ve derinlemesine temizlik SETLE KAZAN LISINIZ Salisilik asit g zenekleri a ar MICROSILVER PLUS Y z Bak m Seti MICROSILVER PLUS Y z Y kama Kremi 150 ml MICROSILVER PLUS Y z Kremi 50 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece Y z bak m Cilt kusurlar n azalt r Cildi ar nd r r Defensil iltihab azalt r MICROSILVER PLUS Y z Y kama Kremi Her g n sabah ve ak am y z n z antibakteriyel y z y kama kremi ile y kay n 150 ml 25000 46 90 TL 100 ml ba na 31 27 TL 25004 46 90 TL 52 90 TL 99 80 TL 92 90 TL MICROSILVER PLUS Y z Kremi Y kama kreminden sonra y z kremini s r n 50 ml 25001 52 90 TL 100 ml ba na 105 80 TL LR etken madde kombinasyonu kat etkilidir antibakteriyel d zenleyici sabitleyici Saf g m MICROSILVER PLUS zellikle cildin y pranm b lgeleri i in geli tirilen zel bir bak m serisidir S rr e siz bir etken madde Microsilver BGTM Bu e siz etken madde inko bile enleri ve Dekspantenol ile birle tirilerek b t n serinin i eri inde bulunmaktad r G m gri rengi kalitesinin belirgin bir i aretidir MICROSILVER PLUS size 7 kategoride zel bak m sa lar Her r n n kendisine has bir art s vard r bu da Microsilver Plus serisini e siz yapar Dekspantenol inko bile ikleri e itli ara t rmalar taraf ndan rn SGS INSTITUT FRESENIUS bilimsel olarak onaylanm t r
74 FACE Sorunlu ciltlere kar   kan tlanm   etki Y z Temizli i Hassas ve derinlemesine temizlik SETLE KAZAN LI...
AN T BAK T E R YE L BA KIM Evinizdeki TOOTH di program A z m z n i i ok say da bakterinin mikroorganizman n ya ama alan d r Bunlar di lerimize dilimize ve a z b lgemize yerle irler ve r klere a z kokusuna ve di eti ekilmesine neden olabilirler MICROSILVER etken maddesi bu bakterileri azaltmaya yarayan do al ve zel bir z md r Bu sayede MICROSILVER PLUS Di Macunu sa l kl di ler ve di etleri i in eksiksiz bir koruma program sunar TEST ED LD Dermatest taraf ndan onaylanm etki Di Macunu MICROSILVER PLUS Di Macunu Di r melerine ve plaklara kar korur Di eti ekilmelerini nler 90 n di etindeki sa lamla may onaylar 1 A z kokusunu giderir 1 Hidroksilapatit minerali di minesini onar r ve yap land r r Antibakteriyel Di Macunu Nisan 2006 y l nda Dermatest GmbH taraf ndan ya lar 18 ila 72 olan 10 kad n ve erkek zerinde test edilmi tir MICROSILVER PLUS Di Macunu Sabah ak am ve g n i inde en az iki dakika di lerinizi f r alay n 75 ml 25090 PATENT 19 90 TL 100 ml ba na 26 53 TL Patent No DE 10 2010 063 720 3 43 ALINMI TIR 75
AN T  BAK T E R  YE L BA KIM  Evinizdeki TOOTH di  program  A z m z n i i  ok say da bakterinin mikroorga...
76 Sorunlu cilt MICROSILVER PLUS Kepek nleyici ampuan Hafif ve koruyucu kepek nleyici ampuan Her g n kullan m i in uygundur 150 ml 25070 HAIR b lgelerine yenilik i bak m 64 90 TL 100 ml ba na 43 27 TL zel etken maddesi sayesinde MICROSILVER PLUS ba tan a a ya y pranm ve sorunlu cilde bak m program sunar FOOT HAND MICROSILVER PLUS Ayak Kremi Hafif ayak kremini sabahlar ve g n i inde ihtiya halinde s r n Cilt taraf ndan h zl bir ekilde emilir 100 ml 25052 46 90 TL MICROSILVER PLUS El Kremi Nemlendirici El Kremi Koruyucu bir mineral kompleksi i ermektedir htiya halinde ellerinize s r n 75 ml 25050 MICROSILVER PLUS El Jeli Yoldayken h zl temizlik i in zellikle uygun Su bulamad n z zamanlarda yard mc n z 75 ml 25051 46 90 TL 38 90 TL 100 ml ba na 62 53 TL BODY Yoldayken hijyen sa lar MICROSILVER PLUS Universal Krem Zengin i erikli Universal Krem lokal olarak y pranm ok kuru ciltlere 75 ml 25020 79 90 TL 100 ml ba na 106 53 TL MICROSILVER PLUS Deo Roll on Sabah ve ak am banyodan sonra koltuk alt na s r n 50 ml 25022 DEO MICROSILVER PLUS etken maddesi M icrosilver antibakteriyel etkilidir ve cildi koruyucu bir tabaka ile kaplar inko bile enleri cildi dengeler ve sabitler Dekspantenol cildi yeniler 33 90 TL 100 ml ba na 67 80 TL 100 ml ba na 51 87 TL MICROSILVER PLUS V cut Emulsiyonu Y pranm cildin s rekli ve kapsaml bak m MICROSILVER PLUS Du Jeli Y pranm cildin g nl k hafif temizleme jeli Cildi sonraki bak ma haz rlar 200 ml 25023 200 ml 25021 64 90 TL 52 90 TL 100 ml ba na 32 45 TL 100 ml ba na 26 45 TL SETLE KAZAN LISINIZ MICROSILVER PLUS V cut Bak m Seti MICROSILVER PLUS Du Jeli 200 ml MICROSILVER PLUS V cut Emulsiyonu 200 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 25109 52 90 TL 64 90 TL 117 80 TL 104 90 TL
76 Sorunlu cilt MICROSILVER PLUS Kepek  nleyici  ampuan Hafif ve koruyucu kepek  nleyici  ampuan. Her g n kullan m...
78 NEDEN NLEM ETK Erken sa d k lmesinin nedenleri nelerdir L Recapin sa d k lme sebeplerine nas l etki eder L Recapin in etkisi bir ara t rma ile test edilmi midir H ormonlar Dihydrotestosteron DHT dolayl etkisiyle sa k k olu umunu engeller S a k k n n yetersiz beslenmesi Ba derisindeki yetersiz kan dola m ile sa k kleri yeterli beslenemezler S a derisini besleyen maddelerin tutunamamas Sa k k n n bozulmas sa n ba derisinde kalmas n zorla t r r ve d k lmelerine neden olur Yenilik i ve zel etken madde kompleksi Procapil kat etki sa lar Evet 4 hafta s ren bir ara t rma ger ekle tirilmi tir Zeytin a ac yapra ndan Oleanol asidi sa k k n n gerilemesini nler Narenciye meyvelerinden olu an Apigenin sa k k ndeki kan dola m n g lendirir bkz 1 B iotinyl GHK zel vitamin katk l protein sa n sa k k nde tutunmas n sa lar bkz 2 1 2 Sonu lar L Recapin sa d k lmesini yava latmaktad r L Recapin kullan m ile sa lar uzama evresinde daha uzun s re sa k k nde kalmaktad r L Recapin sa lar n sa k k nde kalmas n sa layarak erken sa d k lmesinin n ne ge meye yard mc olmaktad r L Recapin ile sa k k etken madde sayesinde korunur g lenir ve yenilenir Onaylanm etki Ara t rma Tonik Epidermis Dermis Deri alt dokusu Deneklerin 76 s daha iyi bir sa hacminin olu tu unu onaylar B ylelikle sa n do al b y me evresinde daha uzun s re kald kan tlan r 76 s r n n etkisini onaylar Tonik DermaTronnier taraf ndan 2005 y l nda 4 ay boyunca ya lar 21 ila 60 olan 20 erkek ve 5 kad n zerinde test edilmi tir
78 NEDEN  NLEM ETK  Erken sa  d k lmesinin nedenleri nelerdir  L-Recapin sa  d k lme sebeplerine nas l etki ...
SA BA KIM I Sa d k lmesinin n ne ge in 01 L Recapin ampuan Dermatolojik olarak test edilmi olan etken maddeleri ile sa lar hassas bir ekilde koruyarak sistemli temizler D zenli olarak L Recapin toni inden nce kullan ld nda sa ve sa derisini haz rlar 200 ml 27000 TOP SELLER 52 90 TL 100 ml ba na 26 45 TL 01 02 L Recapin Tonik Toni i sa lar y kad ktan sonra nemli sa a s r n ve dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulay n 200 ml 27001 104 90 TL 100 ml ba na 52 45 TL TAVS YE L Recapin 1 1 Her iki r n n s rekli kullan m nda ger ek etki sa layabilirsiniz 02 SETLE KAZAN LISINIZ L Recapin 1 1 L Recapin ampuan L Recapin Tonik Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 27002 52 90 TL 104 90 TL 157 80 TL 137 90 TL 79
SA  BA KIM I  Sa  d k lmesinin  n ne ge in 01  L-Recapin  ampuan Dermatolojik olarak test edilmi  olan etken...
80 Boyal sa lara Y pranm sa lara Sa l kl g l ve yumu ac k sa lar Taiga k k i erir D aha fazla renk lt s ve parlakl k Do al Acai z m i erir Colour Shine ampuan 200 ml 26007 Repair Intense ampuan 200 ml 26022 31 50 TL 33 90 TL 100 ml ba na 15 75 TL 100 ml ba na 16 95 TL Colour Shine Sa Kremi 200 ml 26008 Repair Intense Sa Kremi 200 ml 26023 33 90 TL 31 50 TL 100 ml ba na 16 95 TL 100 ml ba na 15 75 TL Colour Shine Sa K r 150 ml 26009 Repair Intense Sa K r 150 ml 26024 38 90 TL 100 ml ba na 25 93 TL SETLE KAZAN LISINIZ LR nova pure Repair Intense Set 26025 ampuan Sa Kremi ve Sa Bak m K r 106 70 TL yerine sadece 98 90 TL 38 90 TL Daha fazla hacim 100 ml ba na 25 93 TL G zle g r l r ve hissedilir hacimli dolgun ve parlak sa lar Bambu ekstresi i erir SETLE KAZAN LISINIZ LR nova pure Colour Shine Set 26010 ampuan Sa Kremi ve Sa Bak m K r 101 90 TL yerine Extra Volume ampuan 200 ml 26015 31 50 TL sadece 93 90 TL 100 ml ba na 15 75 TL Yo un nemlendirme D aha fazla nem ve dayan lmaz parlakl k 3 yosun ekstresi i ermektedir Kuru sa lara yo un nemlendirme Moisture Plus ampuan 200 ml 26000 Moisture Plus Sa Kremi 200 ml 26001 25 90 TL 25 90 TL 100 ml ba na 12 95 TL 100 ml ba na 12 95 TL Extra Volume Sa Kremi 200 ml 26016 31 50 TL 100 ml ba na 15 75 TL SETLE KAZAN LISINIZ LR nova pure Extra Volume Set 26017 ampuan ve Sa Kremi 63 00 TL yerine sadece 56 90 TL G l erkek sa G l ve dayan kl sa lar Vital Hair Scalp Complex kal tsal erken sa d k lmesini azalt r Power Boost ampuan 200 ml 26030 25 90 TL 100 ml ba na 12 95 TL SETLE KAZAN LISINIZ LR nova pure Moisture Plus Set 26002 ampuan Sa Kremi 51 80 TL yerine sadece 48 90 TL Power Boost Tonik 150 ml 26031 25 90 TL 100 ml ba na 17 27 TL SETLE KAZAN LISINIZ LR nova pure Power Boost 26032 Men Set Power Boost ampuan Power Boost Tonik 51 80 TL yerine sadece 48 90 TL
80 Boyal  sa lara Y pranm   sa lara   Sa l kl , g  l  ve yumu ac k sa lar    Taiga k k  i erir ...
SA BA KIM I Kerashine Complex ile profesyonel kalite Kerashine Complex in 3 etkisi KURTARIR G LEND R R PARLATIR 81
SA  BA KIM I  Kerashine-Complex ile profesyonel kalite Kerashine-Complex  in 3 etkisi  KURTARIR G  LEND R R PA...
82 Ekstra g l duru Tazeleyici Styling Finishing Spray G l bir duru sa layan sa spreyi Sa lara do al elastiketini kaybettirmeden dayan kl bir duru ve ipek gibi parlakl k sa lar 300 ml 26040 Styling Re Styler Her t rl sa eklini ve sa tazeler Sa a tekrar duru sa lar ve Provitamin B5 ile besler An nda tazelik katar stedi iniz zaman sa n za uygulayabilirsiniz 150 ml 26053 33 90 TL 25 90 TL 1000 ml ba na 113 00 TL 100 ml ba na 17 27 TL Bak m yapan ekillendirme Sa J lesi Ekstra g l duru Provitamin B5 ile besleyici Islak veya kuru sa a uygulay n ve sa a ekil verin 150 ml 26052 23 50 TL 100 ml ba na 15 67 TL art parlakl k Parlakl k veren Sa Spreyi Ekstra g l duru ve p r lt l bir parlakl k Kolay taranabilir yap maz Sa a ekil verdikten sonra s k n 150 ml 26051 25 90 TL Styling Mousse Sa lara orta dereceli duru sa layan bak m yapan kremsi k p k Sa lar kurutmadan uzun s reli duru ve m kemmel hacim sa lar 200 ml 26039 31 50 TL 100 ml ba na 15 75 TL Styling Fibre Cream ekil veren ve bak m sa layan etken maddelerin harika uyumu Esnek bir duru sa lar Sa lara ekil vermek i in idealdir 150 ml 26037 25 90 TL 100 ml ba na 17 27 TL 100 ml ba na 17 27 TL Is korumas D z ve parlak Styling Heat Protection Spray Sa lar g l s ya kar korur f n ma a ve d zle tiriciler Denizden gelen bile imler sa lara tekrar canl l n kazand r p nemlendirir 150 ml 26038 Sa D zle tirici Krem Sa lar d zle tirir ve nefes kesici bir parlakl k sa lar pek gibi yumu ac k yapar Kurumaya kar korur 150 ml 26050 25 90 TL 100 ml ba na 17 27 TL 25 90 TL 100 ml ba na 17 27 TL Pn matik Geni F r a Sa lar koruyan f r a u lar 13 s ral sentetik k ldan yap lm t r Ebat yak 24 5 cm x 8 cm 4774 52 90 TL
82 Ekstra g  l  duru  Tazeleyici Styling Finishing Spray   G  l  bir duru  sa layan sa  spreyi   Sa la...
SA BA KIM I Profesyonel sa ekillendirme serisi 83
SA  BA KIM I  Profesyonel sa   ekillendirme serisi 83
Do an n g c her ihtiyaca g re bir bak m serisinde sakl
Do an n g c    her ihtiyaca g re bir bak m  serisinde sakl
86 45 Aloe Vera Aloe Vera Thermo Losyon Hafif s t c etkisiyle cilde bak m yapan losyon Cildi do al ya lar ile besler Okalipt s ya ve keklik z m ya i erir Ho bir s cakl k etkisi sa lar Zeytinya Jojoba ya kay s ekirde i ya ve susam ya cildi yumu ac k besler Ko le mp 12 Etken M ad ks B de le V cudunuza masaj yaparak uygulay n 100 ml 20603 ri 38 90 TL Aloe Vera I ldak i e i ya Sar al z Mahonia Vitamin B12 20 Aloe Vera Sorunlu ciltlere h zl z m 60 Aloe Vera Dermaintense Aloe Vera Kuru sert ve hassas cildin yenilik i kremi Kompleks B12 ile birlikte se ilmi do al etken maddeler olan Aloe Vera I ldak i e i Ya Sar al ekstrelerinden ve B12 vitamininden olu maktad r Kuru k zarm cildin bak m n yapar DermaIntense zellikle kuru cildin bak m i in geli tirilmi tir DermaIntense g n i inde bir ok kez temiz cildin zerine s r lmelidir Parf m i ermez 50 ml 20606 79 90 TL 100 ml ba na 159 80 TL PATENT ALINMI TIR Aloe Vera MSM V cut Jeli Yumu ak ve h zl emilen jel Ay z m yapraklar ve s t kabu u z i ermektedir 200 ml 20604 63 90 TL 100 ml ba na 31 95 TL Patent No DE 10 2010 030 443
86  45   Aloe Vera Aloe Vera Thermo Losyon Hafif  s t c  etkisiyle cilde bak m yapan losyon. Cildi do al ya lar...
79 AL O E V E RA BA KIM I Aloe Vera 87 Aloe Vera Propolisli Krem Uzmanlar zellikle yumu ak bir losyon Bal pete inden elde edilen Propolis ve nem sa layan Aloe Vera n n bile imi zellikle bak ma ihtiyac olan kuru ciltler i in zengin i erikli krem Aloe Vera n n g c ile SOS bak m Do al bal pete i z i erir Yo un nemlendirici htiya halinde cilde s r n 100 ml 20602 47 90 TL TOP SELLER 90 Aloe Vera Aloe Vera Konsantre 83 Aloe Vera Aloe Vera yaprak jeline yak n k vamda ve formda Maksimum nem ve y ksek Aloe Vera konsantrasyonu Aloe Vera Acil Yard m Spreyi Aloe Vera ve 12 kan tlanm bitki z n n g l performans Koruyucu bir tabaka gibi hassas cildin zerini kaplar Elastik ve taze bir cilt Yat t r r ve serinletir Ho serinletici Cilt zerine p sk rt n 500 ml 20600 htiya halinde cilde s r n 100 ml 20601 57 90 TL 38 90 TL 1000 ml ba na 115 80 TL M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna 83 Aloe Vera Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir 79 Aloe Vera 90 Aloe Vera Y ksek Aloe Vera Oran Paraben Mineral ya lar i ermez SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Box 20650 lk Yard m Bak m Setiniz 3 r n bir kutuda 47 90 TL Aloe Vera Propolisli Krem 100 ml 38 90 TL Aloe Vera Konsantre 100 ml 25 90 TL Aloe Vera Acil Yard m Spreyi 150 ml lik pratik boyda 150 ml lik boy sadece Aloe Vera Box ta Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 112 70 TL 92 90 TL
 79   AL O E V E RA BA KIM I  Aloe Vera 87 Aloe Vera Propolisli Krem Uzmanlar   zellikle yumu ak bir losyon. Bal...
88 Aloe Vera K p k Maske Hafif tazelik katan k p k maske Pirin tohumu ya bu day proteini ve allontoin i erir 50 Zeytin z cilde yo un bak m ve nem sa lar Aloe Vera Makyaj ncesi uygulama i in ok uygun Taze canl ve yumu ak bir cilt i in Temizlenmi y z ve dekolte b lgesine bolca s r n ve etki etmesini bekleyin Y z n zde arta kalan kremi hafif vuru lar yaparak yedirin 50 ml 20680 PATENT ALINMI TIR 52 90 TL 100 ml ba na 79 80 TL Aloe Vera Yumu ak Temizleme Mendilleri 30 Aloe Vera Alkol i ermeyen yumu ak temizleme mendilleri y z boyun ve g zlerinizi hassas bir ekilde kurutmadan temizleme imkan sunar pek gibi yumu ak dokusu ve bak m yapan form ller cildinizi martacakt r Yaban g l ekstresi Yoldayken bile titiz temizlik Ho ve ipeksi bir his Yumu ak bir ekilde y z boyun ve g z kapa n z n zerinden ge in 25 adet 20672 12 90 TL Yaban g l ekstreli yumu ak y z peelingi 50 Aloe Vera Aloe Vera Y z Peelingi Sabahlar cildinizi l h crelerden ar nd rman n do al yolu Hafif jel doku cildin do al dengesini bozmadan cilt yap s n d zeltir Yaban g l ekstresi ve bitki zl peeling tanecikleri Cildin yap s n d zeltir I lt l taze bir cilt i in SETLE KAZAN LISINIZ Haftada 2 3 kez g z evresi hari nemli y ze boyuna ve dekolte b lgesine masaj yap n Il k su ile durulay n 75 ml 20673 31 50 TL 100 ml ba na 42 00 TL PATENT ALINMI TIR Patent No DE 10 2010 030 654 Aloe Vera Temizleme Seti Temizleme Mendilleri 25 adet Y z Peelingi 75 ml Tonik 200 ml Temizleme S t 200 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 20683 12 90 TL 31 50 TL 33 90 TL 33 90 TL 112 20 TL 99 90 TL
88 Aloe Vera K p k Maske Hafif, tazelik katan k p k maske. Pirin  tohumu ya  , bu day proteini ve allontoin i eri...
AL O E V E RA BA KIM I G zel bir cilt i in ilk ko ul Do ru ve hassas bir temizleme 50 C ildi kurutmadan hassas bir ekilde temizleyerek kirden ar nd r r Yo un nemlendirici etken maddeler cildin do al nemini dengede tutar 50 Aloe Vera Aloe Vera M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Bitkisel zler kontrol edilmi ve sertifikaland r lm ekim alanlar ndan elde edilir Paraben Mineral ya lar i ermez 01 02 01 Aloe Vera Tonik Temizlemeden sonra cildi makyaj kal nt lar ve g nl k kirden ar nd r r 02 Aloe Vera Temizleme S t Cildi kurutmadan kapsaml ve hassas temizleme sa lar Yaban g l ekstresi cildi temizlerken rahatlat r Yaban g l ekstresi cilde nem sa lar Yumu ak temizleme Kuru ve hassas ciltler i in de uygundur Nem ile besler Makyajl cilde yumu ak temizleme Cildi tazeler Nem ile besler ve cildin do al nem dengesini korur Alkol i ermez Her g n g z evresi hari nemli y z boyun ve dekolde b lgesine hafif masaj yaparak s r n Il k su ile durulay n 200 ml 20670 Her g n temizleme s t nden sonra bir par a pamuk yard m ile g z evresi hari y z boyun ve dekolte b lgesine uygulay n 200 ml 20671 PATENT 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL ALINMI TIR 33 90 TL 100 ml ba na 16 95 TL PATENT ALINMI TIR 89
AL O E V E RA BA KIM I  G zel bir cilt i in ilk ko ul  Do ru ve hassas bir temizleme 50   C  ildi kurutmadan ha...
50 Aloe Vera Y z i in yo un nemlendirme Aloe Vera Nemlendirici Jel Krem pek gibi yumu ac k tazeleyici ve ya i ermeyen doku Cilde an nda tazelik ve lt katar Zeytin ekstresi antioksidatif etki g sterir Tazelik efekti Yo un nemlendirici Cilt taraf ndan zellikle h zl bir ekilde emilir Sabah ve ak am temizlenmi cildin zerine s r n Makyaj ncesi kullan m i in uygundur 50 ml 20679 52 90 TL 100 ml ba na 105 80 TL 40 SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Temel Y z Bak m Seti Temizleme S t 200 ml bkn sayfa 89 Tonik 200 ml bkn sayfa 89 G nd z Kremi 50 ml Gece Kremi 50 ml 20681 33 90 TL 33 90 TL 52 90 TL 52 90 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 173 60 TL Aloe Vera PATENT ALINMI TIR Aloe Vera Dudak Koruyucu P r zs z ve yumu ak dudaklar i in 40 Aloe Vera i eren yumu ak bak m Cildi korur Dudaklar nem ile besler Her g n s k s k veya ihtiya halinde dudaklar n za s r n 4 8 gr 20676 12 90 TL 156 90 TL SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Y z Bak m Seti G nd z Kremi 50 ml Gece Kremi 50 ml Dudak Koruyucu 4 8 g G z Kremi 15 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 20682 52 90 TL 52 90 TL 12 90 TL 52 90 TL 171 60 TL 156 90 TL Patent No DE 10 2010 030 654
 50 Aloe Vera Y z i in yo un nemlendirme Aloe Vera Nemlendirici Jel-Krem  pek gibi yumu ac k, tazeleyici ve ya  i...
AL O E V E RA BA KIM I 91 Canl l k ve esneklik dolu lt l bir cilt H ayvansal zler i ermez Petrol t revleri i ermez M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna 50 Aloe Vera Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Bitkisel zler kontrol edilmi ve sertifikaland r lm ekim alanlar ndan elde edilir 01 Paraben Mineral ya lar i ermez 50 Aloe Vera 50 Aloe Vera 03 02 01 Aloe Vera G nd z Kremi 02 Aloe Vera Gece Kremi Yumu ak ve rahat bir cilde duyulan zlemin g nl k bak m 03 Aloe Vera G z Kremi Yumu ak dokusu ve rahatlatan kokusu gece uyurken cildinizin yo un bir ekilde yenilenmesi i in m kemmel bir denge sa lar Hassas g z evresi i in zel bak m Cildi yo un bir ekilde nem ile besler Zeytin ekstresi ve z m ekirde i ya cildi serbest radikallerden korur Nemlendirir Zeytin ekstresi ve zeytin ya cildi canland r r ve cilde nem kazand r r Cilt gece beslenir G n i inde lt l yumu ak ve ho bir cilt sa lar Makyaj ncesi kullan m i in uygundur Her g n sabahlar temizlenmi cilde s r n 50 ml 20674 Her g n ak am temizlenmi cilde s r n 50 ml 20675 52 90 TL 100 ml ba na 105 80 TL 100 ml ba na 105 80 TL PATENT ALINMI TIR 52 90 TL PATENT ALINMI TIR Zeytin Ekstresi Haloxyl g z evresine taze bir g r n m katar G z evresini yo un bir ekilde besler Sabah ve ak am g z alt na hafif vuru lar yaparak uygulay n 15 ml 20677 52 90 TL 100 ml ba na 352 67 TL PATENT ALINMI TIR
AL O E V E RA BA KIM I  91 Canl l k ve esneklik dolu    lt l  bir cilt   H ayvansal  zler i ermez    Pet...
SETLE KAZAN LISINIZ 20424 Aloe Vera Men Set 25 90 TL T ra K p 200 ml T ra Sonras Bak m Balsam 100 ml 25 90 TL 38 90 TL Anti Stres Kremi 100 ml 90 70 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 84 90 TL Y pranm cildin ekstra bak m 50 Aloe Vera Aloe Vera Anti Stres Kremi G nl k y z bak m i in zengin i erikli form l SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Men Set II T ra Jeli 150 ml T ra Sonras Bak m Balsam 100 ml Anti Stres Kremi 100 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 50 Aloe Vera 20425 25 90 TL 25 90 TL 38 90 TL 90 70 TL 84 90 TL Cilt i in bak m balsam Aloe Vera T ra Sonras Bak m Balsam T ra tan sonra narin ve yumu ak bak m Beyaz ay ekstresi cildi rahatlat r T ra sonras cilt tahri ini azalt r Cildi yat r t r r ve nem ile besler T ra tan sonra y ze ve boyun b lgesine s r n 100 ml 20421 25 90 TL Beyaz ay ekstresi cildi canland ran bir etki g sterir Cildi tazeler ve canland r r Yo un nem ile besler Sabahlar ve ihtiya halinde y ze s r n 100 ml 20422 38 90 TL
SETLE KAZAN LISINIZ 20424 Aloe Vera Men Set 25,90 TL T ra  K p     200 ml T ra  Sonras  Bak m Balsam   100...
AL O E V E RA BA KIM I Titiz bir t ra ve bak ml bir erkek cildi i in A loe Vera t ra sonras tahri olmu cildi yat t r r zel olarak erkek cildinin ihtiyac na g re geli tirilmi tir 30 Aloe Vera M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna 30 Aloe Vera Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Paraben Mineral ya lar i ermez 01 02 01 Aloe Vera T ra K p 02 Aloe Vera T ra Jeli G nl k t ra n z i in yumu ak t ra k p Nemlendirici ve cildi sakinle tirici t ra jeli Her g n kullan m i in uygundur Etkili ve d zenli t ra Cildi t ra ncesi besler K k bir par a k p do rudan nemli y ze s r n ve da t n 200 ml 20420 25 90 TL 100 ml ba na 12 95 TL Hassas ve etkili t ra Cilt iritasyonunu azalt r K k bir par ay elinizde su ile k p rt n ve y z n ze s r n 150 ml 20423 25 90 TL 100 ml ba na 17 27 TL 93
AL O E V E RA BA KIM I  Titiz bir t ra  ve bak ml  bir erkek cildi i in    A loe Vera t ra  sonras  tahri  o...
94 35 Aloe Vera Aloe Vera El Kremi Her zaman yan n zdan ay rmad n z el kreminiz ile yumu ak ve ipek gibi ellere sahip olursunuz Ayn safa i e i z nemle beslenmeyi destekler Cilt taraf ndan hemen emilir ve yumu ac k olur Bak m ve koruma bir arada Her y kamadan sonra s r n 75 ml 20610 PATENT ALINMI TIR 22 90 TL 100 ml ba na 30 53 TL 40 Aloe Vera Aloe Vera Zengin erikli El Kremi ok kuru ve y pranm eller ve t rnaklar n yo un bak m i in el kremi Y pranm cilt tekrar yumu akl na kavu ur Ayn safa i e i ekstresi cildin nem bak m n destekler Cilt taraf ndan hemen emilir ve yumu ac k olur ok kuru ciltler i in A r kuru ciltler i in koruma ve bak m htiya halinde bir ok kez s r n 75 ml 20613 25 90 TL 100 ml ba na 34 53 TL PATENT ALINMI TIR Aloe Vera Yumu ac k bak ml eller SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Temel Set Temizleme Mendilleri 25 adet bkn s 88 Krem Sabun 250 ml El Kremi 75 ml Sa ve V cut ampuan 250 ml bkn s 101 Di Macunu 100 ml 20641 12 90 TL 21 90 TL 22 90 TL 33 90 TL 13 90 TL 105 50 TL Birim Fiyatlar n Toplam 97 90 TL Set Avantaj Fiyat sadece Aloe Vera Krem Sabun 38 Aloe Vera Aloe Vera Krem Sabun Yedek Paket 500 ml 20612 31 90 TL 1000 ml ba na 63 80 TL 38 Aloe Vera Yumu ak ve sabun i ermeyen krem sabun ellerinizi her y kamada temizler Ayn safa i e i ekstresi Derinlemesine temizlik sa lar Nemlendirir 250 ml 20611 21 90 TL 100 ml ba na 8 76 TL PATENT ALINMI TIR Patent No DE 10 2010 030 654
94  35   Aloe Vera Aloe Vera El Kremi Her zaman yan n zdan ay rmad   n z el kreminiz ile yumu ak ve ipek gibi ...
AL O E V E RA BA KIM I Di etini korur taze bir nefes sa lar P lak olu umunu nler Di ve di etini yat t r r Di minesine kar hassast r M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Paraben Mineral ya lar i ermez 43 Aloe Vera 40 Aloe Vera 01 02 01 Aloe Vera Di Macunu 02 Aloe Vera Hassas Di Macunu Di eti ve di lerin derinlemesine temizli i a zda tazelik hissi sa lamaktad r Hassas di lerde de derinlemesine temizlik sa lar Ekinezya z i eri Di minesini korur Derinlemesine temizler Di lerinizi d zenli bir ekilde sabah le ve ak am f r alay n z 100 ml 20690 13 90 TL Di lerin hassasiyetinde bile temiz di ler Di lerinizi d zenli bir ekilde sabah le ve ak am f r alay n z 100 ml 20691 13 90 TL 95
AL O E V E RA BA KIM I  Di  etini korur, taze bir nefes sa lar   P lak olu umunu  nler    Di  ve di  etini y...
96 Aloe Vera ile yumu ak bir banyo keyfi SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Sa ve V cut Bak m Seti 20640 ampuan 200 ml 29 90 TL V cut Losyonu 200 ml bkn s 101 38 90 TL Du Jeli 250 ml bkn s 102 25 90 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 94 70 TL 85 90 TL
96 Aloe Vera ile yumu ak bir banyo keyfi SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Sa  ve V cut Bak m Seti 20640  ampuan  20...
AL O E V E RA BA KIM I I lt l g zel sa lar i in canl ve sa l kl parlakl k S a lar yormadan yumu ak bak m Do al nem kayna zellikle yumu ak bir sa bak m i in 45 Aloe Vera M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna 60 Aloe Vera Cilde uyumulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Bitkisel zler kontrol edilmi ve sertifikaland r lm ekim alanlar ndan elde edilir Paraben Mineral ya lar i ermez 01 02 01 Aloe Vera Sa K r Spreyi 02 Aloe Vera ampuan Sa lara bak m yapan ona nem sa layan ve taranmas n kolayla t ran hafif sa k r spreyi Bak m yapan ampuan zellikle kuru sa lar i in uygundur Sa lar nem ile besleyerek y kama esnas nda bak m n yapar Bambu ekstresi sa lar n g lenmesine yard mc olur Bambu ekstresi sa lar n g lenmesine yard mc olur zellikle kuru sa lar i in uygundur zellikle kuru sa lar i in uygundur Parlakl k ve g verir Dolgun parlak ve sa l kl sa lar i in Y kanm ve nemli sa n zerine s k n ve durulamay n Arada s rada kuru sa zerine de s kmak i in uygundur 150 ml 20644 PATENT Islak sa a hafif masaj yaparak uygulay n K sa bir s re etki etmesini bekledikten sonra y kamaya devam edin ve durulay n 200 ml PATENT 20645 28 90 TL 29 90 TL 100 ml ba na 19 27 TL ALINMI TIR ALINMI TIR 100 ml ba na 14 95 TL Patent No DE 10 2010 030 654 97
AL O E V E RA BA KIM I  I  lt l  g zel sa lar i in canl  ve sa l kl  parlakl k   S a lar  yormadan yumu...
98 Y ksek talep en iyi kalite LR Aloe Vera Bizler r nlerimizde en y ksek kaliteyi garantilemek i in sadece Aloe Vera bitkisinin saf yaprak jelini kullan yoruz Bizler verimli bir cilt bak m n n elde edilmesi i in r nlerimizin i eri ini ortalaman n st nde y ksek Aloe Vera Jel konsentrasyonlar ndan olu turuyoruz Bizler r n retiminde de erli maddelerin korunmas i in i lemlerin en iyi ekilde ger ekle mesini sa l yoruz M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Bitkisel zler kontrol edilmi ve sertifikaland r lm ekim alanlar ndan elde edilir Y ksek Aloe Vera oran Paraben Mineral ya lar i ermez
98 Y ksek talep en iyi kalite  LR Aloe Vera   Bizler  r nlerimizde en y ksek kaliteyi garantilemek i in, sadece ...
AL O E V E RA BA KIM I Her du tan sonra bak ml bir cilt B ak m sa layan Aloe Vera her du sonras cildi korur Etkili bitkisel zler ile cildi kurumaya kar korur 69 Aloe Vera M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Bitkisel zler kontrol edilmi ve sertifikaland r lm ekim alanlar ndan elde edilir 35 Aloe Vera Paraben Mineral ya lar i ermez 02 01 01 Aloe Vera V cut Losyonu 02 Aloe Vera Hassas Cilt Kremi Banyodan sonra veya her an uygulayabilece iniz do al bir bak m Nem ile besler ve yumu akt r zellikle hassas ciltler i in zengin ve yumu ak cilt kremi Zengin bir bak m i in z m ekirde i ya i erir Nemlendirir Cildin nem dengesini iyile tirir ve cilt zerinde hemen emilir Cildi ve t m v cudu besler Sabah ve veya ak am ihtiya halinde t m v cuda veya b lgesel olarak kullan n 200 ml 20639 38 90 TL 100 ml ba na 19 45 TL PATENT ALINMI TIR z m ekirde i ya cilt i in ho bir deneyim sunar Cilt zerinde hemen emilir ve ya kal nt s b rakmaz Y z ve v cut bak m i in abah ve veya ak am ihtiya halinde y ze ve v cudun S ihtiya hissetti i b lgelere s r n 100 ml 20631 PATENT 25 90 TL Patent No DE 10 2010 030 654 ALINMI TIR 99
AL O E V E RA BA KIM I  Her du tan sonra bak ml  bir cilt    B ak m sa layan Aloe Vera her du  sonras  cildi k...
100 35 Aloe Vera Saf tazelik 15 Aloe Vera Aloe Vera Deo Roll on V cut kokusu ve tere kar yumu ak ve ayn zamanda g venilir koruma G n boyu do al tazelik hissi uyand r r Pamuk z i erir G venli ve bak ml Alkol i ermez t ra sonras da hassast r S rd kten sonra istedi iniz kokuyu s kabilirsiniz Her g n sabah ak am veya spordan sonra kullanabilirsiniz 50 ml 20643 13 50 TL 100 ml ba na 27 00 TL PATENT ALINMI TIR SETLE KAZAN LISINIZ 20642 Aloe Vera Spor Seti Sa ve V cut ampuan 250 ml 33 90 TL Deo Roll on 13 50 TL Alkol i ermeyen 50 ml Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece Patent No DE 10 2010 030 654 47 40 TL 44 90 TL
100  35   Aloe Vera Saf tazelik 15 Aloe Vera Aloe Vera Deo Roll-on V cut kokusu ve tere kar   yumu ak ve ayn ...
AL O E V E RA BA KIM I Hassas canland r c du bak m 35 35 Aloe Vera Aloe Vera M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Bitkisel zler kontrol edilmi ve sertifikaland r lm ekim alanlar ndan elde edilir Paraben Mineral ya lar i ermez 01 02 01 Aloe Vera Du Jeli 02 Aloe Vera Sa ve V cut ampuan Du esnas nda kapsaml ve yumu ak bir temizleme sa lar Do al taze ve bak ml bir his uyand r r Ba tan a a ya kapsaml temizlik Banyodan sonra bak ml bir his uyand r r Kivi ekstresi cildi tazeler Bambu ekstresi Cildi tazeler Sa ve cilt i in h zl ikisi bir arada bak m Yumu ak temizlik sa lar Sabah ve veya ak am veya spordan sonra ihtiya halinde sa ve t m v cudunuza uygulay n 250 ml 20633 Nemlendirir Sabah ve ak am du s ras nda t m v cuda uygulay n 250 ml 20630 25 90 TL 100 ml ba na 10 36 TL PATENT ALINMI TIR 33 90 TL 100 ml ba na 13 56 TL PATENT ALINMI TIR 101
AL O E V E RA BA KIM I  Hassas canland r c  du  bak m  35   35   Aloe Vera Aloe Vera M kemmel kalite ve s...
102 G venilir g ne korumas 40 Aloe Vera TOP SELLER Aloe Vera G ne Losyonu SPF 30 Orta dereceli UV korumas na ihtiyac olan a k ciltlere S rd kten sonra yap kanl k hissi b rakmaz 40 Aloe Vera i erir G ne e kmadan yakla k 20 dk nce bol miktarda s r n 100 ml 23071 41 50 TL 40 Aloe Vera SPF 30 G ne e hassas olan ciltlere ferahl k ve koruma Aloe Vera G ne Jel Krem SPF 20 nceden bronzla m ciltlere Cildi yat t ran hafif serinletici etki zellikle kolay bir ekilde cilt zerinde da l r ve yap maz 40 Aloe Vera G ne e kmadan 30 dk nce bol miktarda s r n 100 ml 23075 41 50 TL 70 SPF 20 Aloe Vera Aloe Vera G ne Sonras Jel Krem G ne sonras cildinizi rahatlat r Serinletir ve cildin elastikiyetini muhafaza eder Cildi yumu ac k yapar Shea ya cilde g ne ten sonra gerekli bak m yapar 70 Aloe Vera i erir 41 50 TL 100 ml ba na 20 75 TL Aloe Vera Sun G ne Seti 23076 Anti Aging G ne Kremi SPF 20 50 ml 52 90 TL G ne Losyonu SPF 30 100 ml 41 50 TL G ne Sonras Jel Krem 200 ml 41 50 TL Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece G ne ten sonra serinletici bak m G ne ten sonra t m v cuda s r n 200 ml 23070 SETLE KAZAN LISINIZ G NE SONRASI 135 90 TL 119 90 TL
102 G venilir g ne  korumas   40   Aloe Vera TOP SELLER Aloe Vera G ne  Losyonu SPF 30 Orta dereceli UV koruma...
AL O E V E RA BA KIM I Y ksek etkili UVA UVB korumas H er cilt tipine uygun do ru UVA UVB korumas Cilde s r l rken yap kan bir his b rakmaz Y ksek oranda Aloe Vera i erir G ne banyosu s ras nda y z ve v cut i in do al koruma 30 Aloe Vera 40 Aloe Vera Her cilt tipine uygun do ru UVA UVB korumas Suya dayan kl M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna 40 Aloe Vera Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Paraben Mineral ya lar i ermez 01 03 02 01 Aloe Vera G ne Kremi SPF 50 02 Aloe Vera G ne Spreyi active SPF 30 03 Aloe Vera Anti Aging G ne Kremi SPF 20 Hassas cilt tipleri i in ocuklar i in uygundur boya i ermez Y ksek korumaya ihtiyac olan a k ve hassas olmayan ciltler i in G ne e kar korur ve cildin hassas b lgelerini k kaynakl erken cilt ya lanmas na kar koruyabilir 40 Aloe Vera i erir H zl ve kolay kullan m Y z dekolte ve boyun b lgesi i in G ne e kmadan yak 20 dk nce bol miktarda s r n 75 ml 23072 30 Aloe Vera 40 Aloe Vera Kullanmadan nce alkalay n ve bol miktarda y z n z hari v cuda s k n 125 ml 23073 G nd z kreminin yerine ge er mutlaka g ne e kmadan nce s r n 50 ml 23074 52 90 TL 52 90 TL 64 90 TL 100 ml ba na 86 53 TL SPF 50 100 ml ba na 42 32 TL SPF 30 100 ml ba na 105 80 TL SPF 20 103
AL O E V E RA BA KIM I  Y ksek etkili UVA UVB korumas   H  er cilt tipine uygun do ru UVA- UVB korumas     Cil...
Bebek ve yeti kinler i in do al tazeleyici bak m 104 ALMANYA DA OCUK DOKTORLARI TARAFINDAN TAVS YE ED LM T R 30 Aloe Vera zellikle hassas ciltler i in yumu ak temizlik ve bak m C ildin nem dengesine destek olur Bio Calendula ekstresi zel bir koruma ve zengin bir bak m sa lar 30 30 Aloe Vera Aloe Vera Ba tan a a ya hassas bebek temizli i Aloe Vera Baby Y kama Kremi Aloe Vera Baby K p k Banyosu Aloe Vera Baby ampuan 30 Aloe Vera i erir 30 Aloe Vera i erir 30 Aloe Vera i erir Hassas ve koruyucu temizlik Yumu ak banyo keyfi i in Hassas ve koruyucu temizlik Yumu ak bebek cildini besler 250 ml 20313 25 90 TL 100 ml ba na 10 36 TL Hassas k p k maddeler bebek cildini kurutmaz 200 ml 20311 25 90 TL 100 ml ba na 12 95 TL Sa lar daha kolay taran r 250 ml 20315 25 90 TL 100 ml ba na 10 36 TL SETLE KAZAN LISINIZ Aloe Vera Baby Set K p k Banyosu Y kama Kremi ampuan Y z Kremi Pi ik Kremi Bak m Losyonu Mum Masaj Balsam Birim Fiyatlar n Toplam Set Avantaj Fiyat sadece 20318 25 90 TL 25 90 TL 25 90 TL 25 90 TL 25 90 TL 25 90 TL 25 90 TL 181 30 TL 156 90 TL
Bebek ve yeti kinler i in do al tazeleyici bak m 104 ALMANYA  DA  OCUK DOKTORLARI TARAFINDAN TAVS YE ED LM  T ...
M kemmel kalite ve sertifikalanm ham madde Kayna Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek Aloe Vera oran Bitkisel zler kontrol edilmi ve sertifikaland r lm ekim alanlar ndan elde edilir 40 Paraben Mineral ya lar i ermez Aloe Vera 40 40 Aloe Vera Aloe Vera 40 Aloe Vera Hassas cilde yumu ak bak m Aloe Vera Baby Pi ik Kremi Aloe Vera Baby Bak m Losyonu Aloe Vera Baby Y z Kremi 40 Aloe Vera i erir 40 Aloe Vera i erir 40 Aloe Vera i erir Yaraya kar korur ve besler Yumu ak bebek cildi i in Hassas ve k zarm cildi rahatlat r Kuru cilde nem sa lar G nl k y z kremi olarak uygundur 100 ml 20312 25 90 TL 200 ml 20314 25 90 TL 100 ml ba na 12 95 TL Kuru cilde nem sa lar 50 ml 20310 25 90 TL 100 ml ba na 51 80 TL Aloe Vera Mum Masaj Balsam 40 Aloe Vera i erir Kuru cilde yo un nem sa lar Cildin elastikiyetini ve yumu akl n destekler Hassas bebek cildine masaj i in de uygundur 200 ml 20316 25 90 TL 100 ml ba na 12 95 TL
M kemmel kalite ve sertifikalanm   ham madde Kayna   Cilde uyumlulu u dermatolojik olarak test edilmi tir Y ksek ...
106 Bizler gelece imize destek k yoruz Siz de bizimle olun Projelerimiz ve bize maddi olarak nas l yard mc olabilece iniz hakk ndaki t m bilgileri lrgkf com adresinden edinebilirsiniz lrgkf com
106 Bizler gelece imize destek   k yoruz. Siz de bizimle olun  Projelerimiz ve bize maddi olarak nas l yard mc  ...
L A N 107
 L A N  107
108
108
G I D A T AK V Y ES LR Sa l k Felsefesi Do an n ve bilimin en iyisi bir arada Sa l k ya am kalitesinin iyile mesi anlam na gelir LR size kendinizi ba tan a a iyi hissetmenizin z m n sunuyor LR Sa l k Felsefesi Do adan ald m z ilhama bilimsel ara t rmalardan elde etti imiz yeni bilgileri de ekleyerek m mk n olan en y ksek kalite ve etkililik ile st n sa l k z mleri zerinde al yoruz nk sa l n z bizim i im ilk s rada geliyor 109
G I D A T AK V Y ES   LR Sa l k Felsefesi Do an n ve bilimin en iyisi bir arada Sa l k, ya am kalitesinin iyile...
110 Yenilik ilik Ara t rma Geli tirme i in Bilim Merkezi Quality of Life Science Center Hedefimiz d nya genelinde insanlar n ya am kalitelerini y kseltmelerine yard mc olmak Birinci s n f sa l k z mlerini geli tirmek bunun ilk a amas d r LR n yenilik ilik ara t rma geli tirme i in yetkinlik merkezi olan LR Ya am Kalitesi Bilim Merkezimizde LR Quality of Life Science Center st n nitelikli uzmanlar m z her g n g ncel bilimsel bilgileri baz alarak m kemmel yenilikleri geli tirmek zerinde al yorlar Bu sayede daha fazla ya am kalitesi i in d n lebilecek en iyi etkilere sahip m mk n olan en iyi z mler ortaya k yor LR Ara t rma Geli tirme Merkezi LR Bilim Etik Kurulu LR Bilimsel Ara t rma Ortakl Kendi t r nde Avrupa n n en modern laboratuvarlar ndan birinde yenilik i sa l k z mlerinin ara t r lmas ve geli tirilmesi Temel ara t rmada ve bilimsel yeniliklerde dan manl k Ayr ca t bbi ve etik konularda destek nde gelen z m ve konseptlerin geli tirilmesi i in uluslararas alanda ileri gelen bilim insanlar niversiteler ve enstit ler ile projeye dayal i birli i Sabine Larsen Vefring Sa l k AR GE Direkt r Dr Raimund Lierhammer G zellik AR GE Direkt r Prof Dr Robert L Clancy Newcastle niversitesi Avustralya Prof Dr Martina Kerscher Hamburg niversitesi Dr Werner Voss Dermatest GmbH Ara t rma Enstit s M nster WWW SGS QUALITAETSSIEGEL DE LR Deneysel Ara t rma Grubu M d r LR Deneysel Ara t rma Grubu Yeni geli tirilen yenilik i r nlerin uygulamadaki etkileri y n nden deneysel kontrol ve testleri Dr Sven Werchan Beslenme Uzman Sa l k Dan manl M d r LR Ya am Kalitesi T ketici Dan manl Anne Opitz Ya am kalitesini y kseltmek zere en son bilimsel bilgiler nda nitelikli t ketici dan manl
110 Yenilik ilik, Ara t rma  Geli tirme i in Bilim Merkezi Quality of Life Science Center Hedefimiz, d nya gene...
B L MSE L D AN I MA K U RU L U Her zaman akl m zda tek bir hedef var M terilerimizin sa l 111
B  L  MSE L D AN I  MA K U RU L U Her zaman akl m zda tek bir hedef var   M  terilerimizin sa l     111
112 Aloe Vera Sivera Is rgan otu ekstresi 91 saf Aloe Vera yaprak jeli ile birle tirilmi tir te bu Aloe Vera Jel ecek Sivera WWW SGS QUALITAETSSIEGEL DE Aloe Vera Jel ecek Sivera Kullan m tavsiyesi g nde 3 x 30 ml 1000 ml 80800 77 90 TL Is rgan otu ekstreli r n m z 91 saf Aloe Vera yaprak jeli 7 i ek bal Is rgan otu ekstresi i erir KAZAN LI OLMAK N LR Orta n za avantajl Set fiyatlar n sorun
112 Aloe Vera Sivera Is rgan otu ekstresi 91 saf Aloe Vera yaprak jeli ile birle tirilmi tir      te bu Aloe Ver...
113 Aloe Vera Ball her bir g nl k n BRD her bir g nl k n Mutlak LR n ilk Aloe Vera r n ve en ok tercih edilen r n d r 75 60 WWW SGS QUALITAETSSIEGEL DE C vitamini mg Aloe Vera Jel e ek Ball 90 saf Aloe Vera yaprak jeli 9 de erli i ek bal i erir Aloe Vera Jel ecek Ball Kullan m G nde 3 x 30 ml 1000 ml 80700 66 90 TL KAZAN LI OLMAK N LR Orta n za avantajl Set fiyatlar n sorun
113 Aloe Vera Ball  her bir g nl k    n BRD her bir g nl k    n Mutlak LR   n ilk Aloe Vera  r n  ve e...
114 Cistus Incanus Laden ay Her bir fincan i in arzunuza g re tepeleme bir ay ka ya da bir tatl ka Cistus Incanus ay koyun zerine kaynayan suyu d k n ve 8 10 dakika demlemeye b rak n 250 gr 80404 Kalite Taahh d m z Cistus Incanus r nlerimiz i in yaln zca birinci s n f zengin i erikli yapraklar n ince k y m n kullan r z Dallar saplar veya k rp nt lar zenle ay klan r 37 90 TL 100 g ba na 15 16 TL Saf do a 95 Cistus Incanus yapraklar 5 ferahlat c nane yapraklar 100 do al i erik Yapay aroma i ermez tamamen bitkisel NEML D zenli ve dengeli beslenmenizi ve sa l kl ya am tarz n z Cistus Incanus ay ile e itlendirin
114 Cistus Incanus Laden  ay  Her bir fincan i in arzunuza g re tepeleme bir  ay ka     ya da bir tatl  ka  ...
G I D A T AK V Y ES Denge her eyin temelini olu turur ProBalance i dengenizi olu turmak i in v cudunuza alkali mineraller ve eser elementler sa lar Ak ll kombinasyon BRD G nl k porsiyon miktar Baz mineraller birbirleriyle uyumluyken baz lar da birbirlerine engel olurlar Bu nedenle de do ru bir kombinasyon zellikle nemlidir Ancak bu ekilde mineraller v cudun asit baz dengesine destek olur ve bir ok fonksiyonu yerine getirirler 15 300 Potasyum mg 53 200 Magnezyum mg 87 695 Kalsiyum mg 45 453 Bak r g 150 60 Krom g 160 80 Molibden g Daha iyi hissedebilmek i in alkali mineraller Se ilmi mineraller ve eser elementler Sitratlar karbonatlar ve glukonatlardan olu an de erli kar m Laktoz i ermez ProBalance Kullan m tavsiyesi g nde 3 defa 4 er tablet 1 Kutu 360 tablet 80102 79 90 TL 1000 g ba na 297 22 TL KAZAN LI OLMAK N LR Orta n za avantajl set fiyatlar n sorun 115
G I D A T AK V Y ES   Denge her  eyin temelini olu turur ProBalance i  dengenizi olu turmak i in v cudunuza alka...
ETK L YEN L K Bir tu la gelen daha fazla g zellik LR Orta n z Sip No 93662 617 LR Health Beauty Systems Paz ve Tic Ltd ti 34696 stanbul LR r nleri sadece LR Ortaklar taraf ndan sat l r LR Health Beauty kalite ve teknik a dan r nlerin geli tirilmesi ile bas mdan do an hatalar n d zeltilmesi hakk n sakl tutar TR
ETK L . YEN L K  . Bir tu la gelen daha fazla g zellik. LR   Orta  n z  Sip. No. 93662-617 LR Health  B...