simplebooklet thumbnail

KARO KAU UK Koruyucu zelli i esnekli i ve darbe emicili i sayesinde d me veya darbe sonucu olabilecek yaralanmalar nlemesi nedeniyle zellikle ocuk oyun alanlar i in se ilebilecek en iyi malzemedir Kuma oranla ok daha hijyenik ve sa l kl d r st n drenaj zelli i sayesinde iddetli ya murlardan sonra bile su birikintisi yapmaz Kuru ve kaymayan bir zemin zelli i sa lar Temizli i ok kolayd r ya mur sonras nda veya suyla rahatl kla temizlenir Uzun m rl d r demonte zelli i sayesinde gerekli durumlarda tamiri kolayl kla yap labilir Esnekli inin yan s ra a nmalara ve darbelere kar son derece dayan kl d r Enerji kaybIn azaltan insan yormayan ve y r y konforu son derece y ksek bir malzemedir Is ve ses izolasyonu sa lar UV g ne nlar na kar dayan kl d r d k ve y ksek s cakl klara ba l deformasyon olmaz D k s cakl klar n ya and ve kar ya olan alanlarda g venle kullan labilir D z bir y zey sa lar t kezlenmeye neden olacak girinti k nt lar i ermez PUZZLE A k ve kapal ocuk oyun alanlar n n zeminlerinde Bisiklet yollar trafik e itim pistleri ko u ve y r y yollar nda Huzurevleri ocuk hastaneleri bebek odalar nda Bak mevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde Engelliler i in haz rlanan derslik oyun alan y r y yollar nda At poligonlar nda Okul bah elerinde ve di er bah e alanlar nda Garaj giri leri ve otoparklarda Teras balkonlarda ve akl n za gelebilecek daha bir ok a k ve kapal mekanlarda kullan lmas m mk nd r ekil kal nl k renk model gibi r n zelliklerinin belirlenmesi sonras nda ncelikle zemin haz rl yap l r D z ve p r zs z bir beton zemin elde edildikten sonra yap t r c malzeme m ba na yakla k 0 85 kg olacak ekilde beton y zeye marley tara ile s r l p zerine dizilerek kaplama i lemi ba lat l r Yap t r c s rme ve kaplama i lemi 5 7m lik s ralar halinde uygulanmal d r Alt yumurtal kau uk malzemenin kullan m nda ise s k t r lm ve d zlenmi toprak zemin zerine ince kumla mastar ekilerek yap t r c s z direkt uygulama yap labilir Uygulama ekli ile ilgili detayl teknik bilgiler sipari inize m teakip verilecektir ALTIGEN
KARO KAU UK Koruyucu  zelli i, esnekli i ve darbe emicili i sayesinde d  me veya darbe sonucu olabilecek yaralanma...
MERD VEN B RD R KAU UK K L TL KAU UK D KME KAU UK EPDM D KME KAU UK UYGULAMASI DIN 18035 normuna uygun bir kaplama sistemidir lk katman SBR kau uk gran llerinden elde edilir PU ba lay c lar ndan elde edilmesinden sonra ikinci katman ise istenen renkte EPDM gran lleriyle yine PU ba lay c larla d k lerek haz rlan r ve sistem tamamlan r En Boy Kal nl k 15 5mm 13 7mm 10 5mm 8 7mm 8 5mm EPDM ve SBR r n Bilgileridir Kapal ve a k tenis kortlar Basketbol Voleybol sahalar ocuk oyun alanlar Atletizm pistleri Ko u ve y r y yollar Bak m ve rehabilitasyon merkezleri Bisiklet yollar Okul bah eleri Teras ve balkonlar Hayvan Bar naklar ve Padoklar Esnek Darbe Emici Uv dayan ml Is farkl l klar nda deforme olmayan yap s Hijyenik ve do a dostu olmas Temizlenebilmesi Kaymazl k ve st n drenaj zelli i Enerji kayb n azaltma zelli i Y r y konforu sa lamas Is ve ses izolasyonu sa lamas
MERD VEN B RD R KAU UK K L TL  KAU UK D KME KAU UK EPDM D KME KAU UK UYGULAMASI DIN 18035 normuna uygun bir...
AKR L K ZEM N Oyun izgileri Acrylic Precoat Renk katlar Uniruber Cushion Esnek likit rubber kat Acrylic Resurfacer Akrilik dolgu kat Rubber Pat Poli ratan yap t r c Beton zemin RUBBER ZER CUSHION KATMANLI AKR L K DETAYI B S KLET YOLU CUSHION INNOPUR AC 200 INNOPUR AC 300 Akrilik ebazl granulimetril quartz i eren renkli boya kaplamas d r 2 Kat 100 Akrilik esasl y zey d zenleyici arakat kaplamad r INNOPUR AC 250 CUSHION 100 Akrilik esasl Cushion kaplamad r BETON ASFALT INNOPUR AC 400 Oyun izgilerinin belirlenmesinde kullan lan izgi boyas d r INNOPUR AC 150 100 Akrilik esasl emprenye astar d r INNOPUR AC 350 UV dayan ml precoat kaplamadan sonra iste e ba l uygulanan y zey direncini artt ran effaf kaplamad r ZEL RENKLER MEVCUTTUR Kullan m amac na ba l olarak muhtelif re ine ve sentetik dolgularla k k veya geni alanlar i in zel olarak tasarlanm a k ve kapal alanlarda kullan labilen estetik dekoratif hijyenik kayd rmaz hava ko ullar na ve s farkl l klar na yo un yaya trafi ine ve kimyasallara dayan kl yol ve zemin kaplama malzemesidir Su bazl akrilik re ine ve muhtelif sentetiklerle modifiye edilmi spor sahalar i in zel olarak tasarlanm estetik ve ekonomik zemin kaplamalar d r Tercihen asfalt veya zel astar ile beton zerine muhtelif renklerde 2 3 mm kal nl nda uygulan r Sistem bit m modifiye sentetik y zey d zenleyici sentetik kaplama ve sentetik son kat boya dan olu maktad r A k ve kapal alan t m zeminler i in ok ama l olarak geli tirilmi olup ANAS talyan Yol in aat bak m ve onar m kurumu taraf ndan uygunlu u kimyasal dayan m ve antiskid zelli i belgelendirilmi tir Ticari ve End striyel zeminler Bisiklet yollar Helikopter pistleri Site i i y r y yollar Otoparklar Kald r mlar Kayd rmazl k istenen t m alanlarda Asfalt n ya lara ve bozulmaya kar korunmas nda Betonun ya lara ve tozumaya kar korunmas nda kullan l r
AKR L K ZEM N Oyun  izgileri Acrylic Precoat Renk katlar  Uniruber Cushion Esnek likit rubber kat  Acrylic Resu...
POL RETAN SPOR ZEM N INNOPUR SPORT INNOPUR ift komponentli a nmaya kar diren li esnekli ini uzun s re muhafaza eden UV dayan ml mat poli retan esasl renklendirilmi son kat spor zemin boyas d r ZEL RENKLER MEVCUTTUR KAU UK Darbe emici elastik kau uk katman EPOKS ZEM N INNOPUR 220 ift komponentli sert esnek poli retan kau uk yap t r c s INNOTECH EP 740 INNOTECH EP 710 ift komponentli esnek self levelling elastomerik yap da solventsiz poli retan esasl spor zemin kaplama malzemesidir INNOPUR 406 ift komponentli poli retan esasl y ksek oranda tiksotropik zelli e sahip 100 solidli solvent i ermeyen mastik zelliklerine sahip bir macundur ok Ama l Spor Salonu BASKETBOL VOLEYBOL HENTBOL ve BADMINTON sahalar Sentetik Zemin Kaplama malzemesi DESPOL POL RETAN mamul ISO 9001 2000 ISO 14001 onayl olup DIN Normlar na uygundur 8 JXQ EHWRQ DOW DS WHPL OHQGLNWHQ VRQUD LNL ELOH LPOL 7DHO GKHVLYH yap t r c beton zerine s r l r Yakla k 500gr m INNOTECH EP 730 BETON ZEL RENKLER MEVCUTTUR
POL  RETAN SPOR ZEM N INNOPUR SPORT INNOPUR  ift komponentli, a  nmaya kar   diren li, esnekli ini uzun s re ...
PERGOLA D alanlarda kullan lan ah ab n kullan m mr hava artlar ndan ok abuk ve kolay etkilenmesi Mertek nedeniyle s n rl d r PP PP PP Ah ap ayn zamanda y lda en az 2 kez bak m gerektirmektedir Buna ra men zamanla r r atlar ve nem nedeniyle y zeyi kaygan hale gelir Dolay s yla Ah ab n tek maliyeti kurulumda de il her y l yap lacak bak m maliyetleri de hesaba kat lmal d r T m bu sorunlara kar neredeyse bak m gerektirmeyen ah ap kompozit sistemleri arad n z en ideal z md r Ah ap Kompozit Direk Pergola ve Kamelya g venli ve uzun s re 150 mm x 150 mm x 2500 mm kullanabilece iniz ideal bir alternatiftir Lambri PP PP PP Kiri PP PP PP Kompozit Pergola k Estetik ve dekoratiftir Kurulumu kolay ve h zl d r atlama ve k ym klanmaz Arline pergola zaman i erisinde atlama par alanma ve k ym klanma yapmaz Anti bakteriyel Mantar K f Larva ve Termitlere kar dayan kl d r Sade su ve f r a ile temizli ini yapman z yeterlidir GR ANTRAS T BEYAZ Dizayn ve Renk Kompozit Pergola ve Kamelyalar Alt renk tonu ve iki farkl y zey tasar mlar ile maksimum tasar m serbestli i sa lamaktad r B TTER KAHVE Kalite Yenilik i ileri teknoloji r n Ah ap Kompozit pergola uzun m rl olup montaj ve i lemesi kolayd r Kompozit Pergola ve Kamelyalar ile Bah enizi tamamen size zel kendinizi rahat hissedebilece iniz bir mekana d n t r n RENKLER T K S TL KAHVE
PERGOLA D   alanlarda kullan lan ah ab n kullan m  mr  hava  artlar ndan  ok  abuk ve kolay etkilenmesi Mertek...
DECK Paslanmaz Klips ve Vida 45 mm x 45 mm Ana Profili PP PP PP Ba lang Profili 30 mm x 8 mm x 4000 mm Destek Profili 45 mm x 33 mm x 4000 mm S p rgelik PP PP PP S p rgelik PP PP PP D mekanlarda uygulanan ah ab n kullan m mr ok s n rl d r Ah ap zemin kaplaman za y lda 2 defa cila ve di er kimyasal koruyucular ile bak m yapmak zorunda kal rs n z Zamanla vida u lar d ar kar rutubet ah ap y zeyini kaygan hale getirir Sadece ah ab n ba lang maliyeti de il uzun vadede y ksek bak m maliyetleride sizin i in problem yarat r T m bu sorunlara kar TherraWood deck sistemleri arad n z en ideal z md r Hem peyzaj alanlar nda hem de havuz kenarlar nda ihtiyac n z olan zemin kaplamas dayan kl g venli ve uzun m rl olmal d r Gizli klips sistemi ok kolay kullan ml ster paslanmaz elik ister plastik olsun gizli klips sistemi sayesinde TherraWood deck uygulamalar sa lam h zl pratik ve ideal bir z md r Bu sistem ayn zamanda istedi iniz profili hi bir zarar vermeden de i tirmenize de olanak sa lar Kaymaz Y zey Y ksek kalitedeki ah ap par ac klar ve zel y zey i lemleri ile retti imiz TherraWood deck sistemleri teraslarda havuz kenarlar nda marinalarda ve t m slak mekanlarda g venli ve kaymaz bir y zey sa lar atlama ve k ym klanmaya kar garantilidir
DECK Paslanmaz Klips ve Vida 45 mm x 45 mm Ana Profili   PP   PP    PP Ba lang   Profili 30 mm x 8 mm x 40...
REFERANSLARIMIZ RESM zmir B y k ehir Belediyesi Konak Belediyesi Mu la S tk Ko man niversitesi Fo a Jandarma Komando Okul Komutanl P narba Jandarma Komanda Okul Komutanl M ze Gemiler Komutanl ZEL SEKT R Doruk Life Evleri Bod n aat Statu G zelyurt Statu n aat Asma Bah e Evleri Temi n aat Sultan Konaklar Katol n aat Studyo 35 Evleri Katal n aat KOLEJLER Rehber Koleji AYDIN Meridyen Koleji BORNOVA Bah e ehir Koleji YELK O uzhan zkaya Koleji G ZELBAH E
REFERANSLARIMIZ RESM   zmir B y k ehir Belediyesi Konak Belediyesi Mu la S tk  Ko man  niversitesi Fo a Jandar...