2016-09-11 6FKURQLVNR0áRG]LHĪRZH37600DWHF]QLN XO-RDFKLPD/HOHZHOD3U]HP\ĞO 7HO 3.2%32GG]LDáZ3U]HP\ĞOXXO0LFNLHZLF]D Potwierdzenie rezerwacji / Booking Confirmation 33385 / 2016 Rezerwacja dokonana dla / Reservations made for : Vasylkiv Liubomyr . /LF]EDGRURVá\FK1XPEHURIDGXOWV 1 Liczba dzieci / Number of children: 0 3áDWQRĞFL3D\PHQW .ZRWDFDáNRZLWD7RWDODPRXQW 32,00 Kwota zaliczki / The amount of the advance: 32,00 'RGDWNRZHWRZDU\LXVáXJL([WUDJRRGVDQGVHUYLFHV 5H]HUZDFMDREHMPXMHSRQLĪV]HSRNRMHNZDWHU\ZQDVWĊSXMąF\FKGQLDFK 5HVHUYDWLRQLQFOXGHVWKHIROORZLQJURRPVTXDUWHUVRQWKHIROORZLQJGDWHV Nr pokoju Room à 'DWDSRF]ąWNRZD 'DWDNRĔFRZD &KHFNLQ &KHFNRXW 2016-09-27 Wydruk z programu KWHotel - www.kajware.pl 2016-09-28 Opis Description /LF]EDRVyEZSRNRMX 3RNyMRSRGZ\ĪV]RQ\PVWUDQGDUG]LH RVRERZ\EOLVNRZVSyOQHMáD]LHQNL3RĞFLHO JUDWLVIUHHZLILNU]HVáDOXVWURVWROLNV]DID XEUDQLRZDV]DINDQRFQDáyĪNDSRMHG\QF]H SRĞFLHO
2016-09-11 6FKURQLVNR 0 RG LH RZH 3760 0DWHF QLN XO -RDFKLPD HOHZHOD      3U HP  O 7HO          3.2...