simplebooklet thumbnail

VOD V om je fyzika u ito n 1 Dop an slov 1 PLYNN 2 TEPLOMER 3 PR LIVU 4 IAROVKA m e aj IARIVKA 5 SLNKO 6 AD 7 ALBERT Rie enie tajni ky PR RODA 2 iarovka auto pad k telef n eriav erpadlo 3 su i vlasov vyu va elektrick energiu a premie a ju na pohybov energiu mal ho ventil tora a teplo ktor vytv ra zvinut dr t z materi lu ktor zle vedie el pr d ktor m prech dza elektrick pr d auto vyu va energiu ktor vznik spa ovan m paliva a premie a ju na pohybov energiu vetern elektr re vyu va energiu vetra pr diaceho vzduchu a premie a ju na elektrick energiu 4 d ha jav ktor pozorujeme na oblohe ke pr a spoza n ho chrbta svieti slnko f zy Mesiaca r zne asti Mesiaca pozorovan na oblohe pri pohybe Mesiaca okolo Zeme pohyby morskej vody pr liv a odliv vznikaj v d sledku pr a livosti Mesiaca a ot ania Zeme o sa budeme u i 1 minca kamienok med klesn na dno poh ra pot paj sa korok pl va na hladine vody olej vytvor vrstvu ktor pl va na hladine vody 2 Pri pon ran f a e bez dna do vody v n dobe je vzduch z f a e vytl an do bal nika a ten sa postupne nafukuje 3 a tvar strieka ky b tvar strieka ky c voda sa ned stla i d vzduch v strieka ke sa stla il jeho objem sa zmen il e vzduch v strieka ke sa rozp na a piest sa vr ti do polohy pred stla en m 1
 VOD V  om je fyzika u ito n  1.  Dop  an  slov   1. PLYNN , 2. TEPLOMER, 3. PR LIVU, 4.  IAROVKA   m  ...
I VLASTNOSTI KVAPAL N A PLYNOV V eobecne o l tkach a teles ch 1 2 plynn l tky vzduch atmosf ra kvapaln l tky morsk voda rie na voda pevn l tky kov z ktor ho je lo materi l z ktor ho s bal ny plynn teles vzduch uzavret vo vn tri lode vzduch v bal noch Pevn skupenstvo L tka elezo sklo Kvapaln skupenstvo mlieko aj Plynn skupenstvo 3 4 Teleso ta ka sk mavka auto d s v katuli voda vo v ze ocot vo f a i vzduch v triede samostatn pr ca kvapaln teles oxid uli it v sif novej bombe d s malinovka vo fla i h lium v bal ne vzduch v triede plyny kakao v lke kvapka kysl k vod k miner lka nafta v kanistri v pary benz nu ropa benz n v n dr i d s v katuli oxid uhli it ne n v iarovke slza svietiplyn dus k lieh voda v sk mavke KONIEC mlieko vzduchov bublina olej Vynechan pol ka ozna uj kvapaln l tky a plynn teles 2 voda zemn plyn v bombe
I. VLASTNOSTI KVAPAL N A PLYNOV V eobecne o l tkach a teles ch     1.  2. plynn  l tky vzduch atmosf ra ...
Vlastnosti kvapal n 1 a nie 2 a kvapalina m tvar n doby v ktorej sa nach dza b kvapaliny nemaj st ly tvar s tekut b nestla ite nos c no 3 a 2 l d su b 1 l malinovky c delite nos a tekutos d e f vo n hladina kvapaliny v n dobe je vodorovn 4 N zov zariadenia Pr klady kde zariadenie vyu vame zdvih k lis brzdy auta Hydraulick zariadenie Vlastnosti kvapal n ktor v zariaden vyu vame Obr zok zariadenia nakresli alebo nalep nestla ite nos samostatn pr ca Bublinkov vodov hy ur ovanie vodorovnej alebo zvislej polohy tekutos vo n povrch kvapal n je vodorovn samostatn pr ca Hadicov vodov ha presnej ia vyu van v stavebn ctve tekutos vo n povrch kvapal n je vodorovn samostatn pr ca digit lne a laserov vodov hy Meranie objemu kvapaliny 1 a 200 l 2 000 dl d 400 ml 0 4 l b 50 dl 5 000 ml e 30 dl 3 000 ml c 1 2 l 1 200 ml f 0 001 l 0 01 dl 3
Vlastnosti kvapal n   1.  a nie  2.  a kvapalina m  tvar n doby, v ktorej sa nach dza b kvapaliny nemaj  st...
2 a 8 5 hl f 350 ml b 470 ml g 5 200 l c 8 l h 250 ml d 4 dl i 20 l e 50 hl 3 Obr zok A Stupnica je v Rozsah ml 25 150 ml 1 dielik 25 ml V 125 ml B ml 100 500 ml 20 ml 500 ml C l 1 11 l 1l 10 l D ml 5 25 ml 1 ml 20 ml Meradlo odmern valec odmern valec odmern valec odmern valec Na stupnicu sa pozer me kolmo 4 a 520 dl 52 000 ml b 90 l 90 000 ml c 3 l 3 000 ml d 0 2 l 2 dl e 280 l 280 000 ml f 780 l 7 800 dl g 7 5 dl 750 ml h 0 05 l 50 ml i 0 2 l 200 ml j 1 8 l 18 dl k 5 dl 0 5 l l 250 ml 0 25 l a 2 dl 0 2 l b 950 ml 0 95 l 5 c 1 l d 2 dl 0 2 l e Mi ko dodr al pitn re im lebo po as d a vypil 2 35 litra tekut n f samostatn pr ca g samostatn pr ca 6 a N doba Po et 0 5 dl poh rov ktor sa do n doby zmestili Objem zauj mav ho poh ra dl 4 1 3 2 4 3 2 4 5 5 8 1 5 2 1 2 5 4
  2.  a 8,5 hl  f 350 ml  b 470 ml g 5 200 l  c 8 l  h 250 ml  d 4 dl  i 20 l e 50 hl 3. Obr zok A ...
b Po et 0 5 dl poh rov Pr slu n objem v ml 0 0 7 2 l 8 a 7 2 l b 2 82 hl 9 samostatn pr ca 97 05 l 1 50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 75 l c 3 406 l d 5 75 l e 40 035 l f 20 689 ml g 1 235 587 ml Vlastnosti plynov 1 Vznik bubl n umo uje rozp navos a delite nos plynov Vzduch p sob na steny bubliny vo v etk ch miestach rovnak m tlakom 2 Platia tvrdenia b c e Spolo n a rozdielne vlastnosti kvapal n a plynov 1 zakr kova stla ite nos tekutos delite nos rozp navos pod iarknu st ly objem tekutos nestla ite nos delite nos a tekutos delite nos b stla ite nos st ly objem rozp navos 2 a tvar b st ly c kvapaln 3 b 4 b 5 a voda b teleso c vodov ha d odmern e liter f merate n g plyny rozp nav h kolmo i mililiter j hekto k l tka l ad Tajni ka hydrostatika 5
b  Po et 0,5 dl poh rov Pr slu n  objem v ml 0 0 7.  2 l  8.  a 7,2 l b 2,82 hl  9.  samostatn  pr ca...
Opakovanie 1 pod iarknu oxid uhli it h lium dus k vodn para vzduch zakr kova nafta malinovka aj 2 tekutos delite nos 3 no 4 nie 6 5 vodorovn hladina 6 a ml 7 a 7 5 dl 0 75 l 8 A 20 ml b 1 ml c od 5 ml do 25 ml b 60 l 6 hl B 10 ml d 23 ml c 330 ml 3 03 dl C 950 ml e od 22 5 ml do 23 5 ml d 720 ml 7 2 dl
Opakovanie  1.  pod iarknu  oxid uhli it , h lium, dus k, vodn  para, vzduch zakr  kova  nafta, malinovka,...
II VLASTNOSTI PEVN CH L TOK A TELIES 1 Vlastnos krehkos tv rnos plastickos tvrdos nestla ite nos delite nos pru nos Defin cia teleso mo no zlomi alebo ahko rozbi teleso z tejto l tky m schopnos prija tvar je formovate n do telesa nemo no urobi ostr m predmetom hlb iu ryhu teleso z tejto l tky nezmen uje svoj objem inkom tlaku teleso sa d deli na men ie asti teleso sa po ohnut stla en vr ti do p vodnej podoby 2 teles nohavice n no nice okuliare ko ajnica pero l tky papier hlina plast me sklo 3 dreven poleno p len m h rok papiera strihan m obr zky samostatn pr ca 4 samostatn pr ca 5 Vlastnos pevnej l tky krehkos tvrdos pru nos tv rnos L tka krieda sklo oce guma plastel na 7
II. VLASTNOSTI PEVN CH L TOK A TELIES 1.   Vlastnos  krehkos  tv rnos  plastickos  tvrdos  nestla ite nos ...
6 a elezobet n je bet n vystu en oce ov mi pr tmi roxor pletivom oce ov mi profilmi alebo oce ov mi lanami Bet n je pevn stavebn l tka vytvoren stvrdnut m bet novej zmesi alebo stavivo vytvoren zmie an m spojiva plniva a vody pr padne al ch pr sad a pr mes ktor po stuhnut nadob da vlastnosti pevnej l tky Sklad sa zo zmesi cementu piesku vody pr sad a pr mes elezo oce ov ty e oby ajne kruhov ho prierezu ktor sa vkladaj do bet nu za elom zv enia jeho nosnosti a zlep enia mechanick ch vlastnost Bet n zosilnen v stu ami sa ozna uje ako elezobet n b elezobet n sa pou va v bet nov ch prefabrik toch panely nosn ky vyr ban ch priemyselne alebo priamo na stavenisku vytvoren m oce ovej kostry zv ran m viazan m a jej vyliat m bet nom Pre dobr pevnostn charakteristiky mus by oce minim lne pod 5 cm bet nu Oce je chr nen chemickou reakciou bet nu a eleza c samostatn pr ca Meranie hmotnosti pevn ch telies 1 a 1 000 mg f 0 015 kg k 5 000 kg b 0 001 g g 0 011 t l 0 301 t c 1 000 g h 0 011 kg d 10 000 mg i 1 011 kg e 3 000 g j 101 000 g 2 Poradov slo 1 3 2 4 Teleso st ha ka MiG 29 mobil medve hned mp3 prehr va 3 a gram 4 samostatn pr ca b 0 8 000 g Odhad hmotnosti 15 t 120 g 300 kg 50 g c 0 1 g Hmotnos 11 t 110 150 g 100 360 kg 26 g d 0 05 g 5 8 Teles slon lovek jablko kami n lieky m ka Typ v h dobyt ie v hy osobn v ha kuchynsk v hy n jazdov v hy analytick v hy kuchynsk v hy Rozsah stupnice 0 2 000 kg 0 200 kg 0 5 kg 300 10 000 kg 0 220 g 0 5 kg
6.  a  elezobet n je bet n vystu en  oce ov mi pr tmi roxor , pletivom, oce ov mi  profilmi alebo oce ov ...
6 lietadlov lo t 7 a 0 075 g e 7 025 kg 8 samostatn pr ca 9 samostatn pr ca 10 samostatn pr ca cukr ky g batoh kg b 5 900 g c 10 5 kg f 250 000 mg g 53 700 kg lieky mg d 1 2 kg h 3 806 kg i 0 045 6 g 11 b Meranie d ky 1 posuvn meradlo zvinovac meter kraj rsky meter skladac meter 2 a 9 366 000 mm e 0 002 30 km i 205 mm 3 a zvinovac meter b prav tko 4 450 mm 45 cm 50 m 500 dm 50 cm 0 5 m 30 dm 0 003 km 5 jednotky stupnice prav tka cm merac rozsah 0 30 cm 1 dielik 1 mm odch lka merania 0 5 mm b 5 3 km f 5 000 m j 58 100 m c 90 8 dm d 171 cm g 18 2 dm h 0 4 km k 0 000 555 km l 17 400 mm c meracie p smo d kraj rsky meter 3 km 3 000 000 mm 6 odhad 15 cm postup pou ijeme n rku ktorou omot me z p stie a pomocou prav tka zist me d ku pou itej n rky v sledok 17 cm 7 samostatn pr ca opakovan merania rob me preto aby odch lka od skuto nej hodnoty bola o najmen ia 9
6.  lietadlov  lo  - t  7.  a 0,075 g e 7,025 kg  8.  samostatn  pr ca 9.  samostatn  pr ca 10.  s...
8 a 0 047 m f 5 600 mm b 0 551 m c 19 cm g 0 072 6 km h 0 005 m d 0 010 6 m i 0 068 km e 5 130 mm 9 mm 110 82 124 142 56 Meranie objemu pevn ch telies 1 a 27 950 dm3 b 0 529 07 hl e 54 209 dm3 f 5 050 l c 0 000 009 69 m3 d 437 870 dm3 g 0 008 74 dm3 h 678 5 hl i 163 976 000 dm3 2 odmern valec stupnica v ml rozsah od 5 do 25 ml 1 dielik 1 ml V1 13 ml V2 23 ml V V2 V1 V 10 ml 3 samostatn pr ca 4 hl 60 48 0 72 50 9 3 10 l 6 000 4 800 72 5 000 930 m3 6 4 8 0 072 5 0 93 dm3 6 000 4 800 72 5 000 930 5 samostatn pr ca 6 a 123 mm 12 3 cm 7 3 5 km 34 dm 2 7 m 120 cm 0 78 m 425 mm b pribli ne 322 km cm3 6 000 000 4 800 000 72 000 5 000 000 930 000 c 1 932 km ml 6 000 000 4 800 000 72 000 5 000 000 930 000
  8.  a 0,047 m f 5 600 mm  b 0,551 m c 19 cm g 0,072 6 km h 0,005 m  d 0,010 6 m i 0,068 km e 5 130 m...
Spolo n a rozdielne vlastnosti kvapaln ch plynn ch a pevn ch l tok a telies 1 pevn l tky kvapaln l tky plynn l tky delite nos delite nos delite nos krehkos tekutos tekutos tvrdos nestla ite nos stla ite nos pru nos nerozp navos rozp navos tv rnos st ly objem telies nest ly objem telies st ly objem telies nest ly tvar telies nest ly tvar telies vodorovn hladina pru nos spolo n pre v etky druhy l tok delite nos libela vyu va vodorovnos hladiny a tekutos kvapaliny tekutos kvapaliny vyu va sa v hydraulickom zariaden v tlmi och ut 2 plynn teleso v du i bicykla pru n tekut a stla ite n 3 samostatn pr ca Opakovanie 1 Fyzik lna veli ina hmotnos objem Zna ka fyzik lJednotka nej veli iny m kilogram V kubick meter d ka d 2 V 55 ml 3 a 25 km 25 000 m f 450 45 mg 0 450 45 g spr vne d e i 4 samostatn pr ca meter Zna ka jednotky kg m3 m Meradlo v hy odmern valec d kov meradlo b 28 ml 0 028 l c 6 t 12 kg 6 012 kg g 23 cm 43 mm 273 mm h 65 768 cm3 0 065 768 m3 11
Spolo n  a rozdielne vlastnosti kvapaln ch, plynn ch a pevn ch l tok a telies 1.  pevn  l tky  kvapaln  l tky ...
5 slo merania 1 2 3 4 5 Priemern v ka V ka K2 v m n m 8 610 8 8 610 5 8 613 0 8 611 5 8 611 2 8 611 4 6 a 25 cm 7 a m1 18 g m2 397 g m m2 m1 m 379 g b 1 liter d su by v il 3 379 g 1 137 g b 2 m c 4 stopy d 115 cm e 150 cm 8 a A osobn v ha B kuchynsk v hy C rovnoramenn v hy b samostatn pr ca III SPR VANIE TELIES V KVAPALIN CH 1 a pr zdny obal st pa nahor a pl va na hladine obal naplnen vodou sa vzn a obal s kovov mi predmetmi sa pot pa b 12
5.   slo merania 1 2 3 4 5 Priemern  v  ka   V  ka K2 v m. n. m. 8 610,8 8 610,5 8 613,0 8 611,5 8 611,2 8 611,4...
2 Polystyr nov kocka pl va na hladine vody Nad hladinou vy nieva v razne v ia as kocky ako je pod hladinou 3 Kotva je z kovu oce a v kvapaline sa pot pa 4 pl vaj krieda k m nenasiakne vodou pr zdna katu a dreven val ek plastov obal z cukr ka stolnotenisov lopti ka korkov z tka vzn aj sa f a ka naplnen vodou plastov vrec ko naplnen vodou Vplyv objemu a tvaru telies na ich spr vanie vo vode 1 Hustota lode je men ia ako hustota vody lebo vn torn priestor lode je naplnen vzduchom 2 n zov lode O za mor hmotnos 225 000 ton 3 objem pribli ne 1 500 000 m h bka ponoru 9 3 metra 3 Pr klady ihla pendl k minca Vysvetlenie povrch rovnej pokojnej hladiny kvapaliny sa spr va ako pevn pru n blana Hustota pevn ch l tok 1 Kovov kocka m v iu hmotnos na pravej miske v h 2 Kovov kocka na avej miske v h m men objem lebo kov m v iu hustotu ako drevo 3 Teleso Hustota g 3 Hustota kg3 elezo drevo smrekov drevo dubov hlin k zlato olovo striebro 7 87 0 64 0 800 2 7 19 3 11 34 10 5 7 870 640 800 2 700 19 300 11 340 10 500 cm m 13
    2.  Polystyr nov  kocka pl va na hladine vody. Nad hladinou vy nieva v razne v   ia  as  kocky ako je ...
4 10 g 3 Kalich nie je z ist ho striebra lebo hustota ist ho striebra je 10 5 g 3 cm cm 5 3 86 g 6 1 300 kg m3 7 Hmotnos 5 400 kg Objem 2 m3 210 g 20 cm 1 600 g 1 6 kg 0 002 m3 8 2 700 kg3 m g 10 5 cm3 800 kg3 m L tka hlin k striebro dubov drevo samostatn pr ca 9 Z va ia musia ma rovnak objemy tvar nemusia ma rovnak S z rovnakej l tky to znamen e hustota materi lu je rovnak hmotnos je rovnak tak aj objem mus by rovnak Na tvare nez le lebo teles r znych tvarov m u ma rovnak objem hustota sa nemen 10 Ak sa dva kilogramov kusy zlata vidite ne l ili svojimi objemami tak obchodn k vedel e pon kan kus zlata nem e by prav 11 920 kg3 m kg m3 12 1 300 13 0 001 m3 Hustota kvapal n 1 900 kg3 m 2 14 3 Hustota samostatn pr ca
4. 10 g 3 Kalich nie je z  ist ho striebra, lebo hustota  ist ho striebra je 10,5 g 3 . cm cm 5.  3,86 g 6.  1 3...
3 V iu hustotu m voda Hmotnos vody je v ia ako hmotnos oleja Ich objemy s rovnak Zo vz ahu na v po et hustoty l tky vypl va e v iu hustotu m voda lebo jej hmotnos je v ia 4 Kvapalina Hustota g 3 Hustota kg3 destilovan voda slan voda olivov olej benz n ortu kyselina s rov petrolej lieh 0 998 1 025 0 93 0 750 13 5 1 832 0 830 0 789 998 1 025 930 750 13 500 1 832 830 789 cm m 5 851 1 kg3 m 6 a hmotnos v g 500 400 300 200 100 0 7 b 1 100 200 300 400 500 objem v cm3 g Janko pou il vodu cm3 Hustota vody v M tvom mori 1 240 kg Vierka si odniesla z mora 3 2 dl vody m3 Objem kvapaliny vytla enej telesami 1 samostatn pr ca 2 Hmotnos vytla enej vody je 100 g lebo plat e hmotnos pl vaj ceho telesa je rovnak ako hmotnos kvapaliny telesom vytla enej 15
3.  V   iu hustotu m  voda. Hmotnos  vody je v   ia ako hmotnos  oleja. Ich objemy  s  rovnak . Zo vz ahu na...
3 a 600 kg b 0 585 m3 c 0 585 m3 d gondola 4 a 0 44 Ponoren as s objemom 585 l g cm3 b Teleso bude pl va lebo hustota kvapaliny je v ia ako hustota l tky z ktorej je vyroben teleso c 440 kg m3 Spr vanie telies v kvapalin ch s r znou hustotou 1 samostatn pr ca 2 samostatn pr ca 3 a 1 618 g b 2 036 g rovnak balenie vody m v iu hmotnos lebo hustota vody je v ia ako hustota liehu 4 b 5 kocka z hlin ka 2 9 g g g kocka zo zlata 19 3 kocka z olova 11 3 3 3 cm cm cm3 Vplyv teploty na hustotu kvapaliny 1 a Vo v ej h bke sa pohybuj studen pr dy lebo studen voda m v iu hustotu b Ochladen m voda klesne do v ej h bky 2 c 16
3.  a 600 kg  b 0,585 m3  c 0,585 m3 d gondola 4.  a 0,44 Ponoren   as  s objemom 585 l g cm3    b T...
3 b 4 a zmen ila sa 5 samostatn pr ca b zv il sa Opakovanie 1 a 0 14 g cm3 b Penov lopti ka bude pl va lebo m men iu hustotu ako voda 2 Hmotnos Objem Hustota 5 400 kg 2 m3 18 4 g 20 cm3 2 700 kg3 1 600 g 1 6 kg 0 002 m3 0 920 g 3 m 800 kg3 cm m g 3 a b no c 2 cm3 V cm3 20 10 10 20 30 40 4 a 6 000 d 0 5 5 kg m3 g cm3 m g g cm3 kg e 780 3 m b 1 2 c 23 000 f 13 6 kg m3 g cm3 Lo sa ponorila hlb ie v Dunaji lebo hustota sladkej vody je men ia ako morskej 17
3. b 4.  a zmen ila sa  5.  samostatn  pr ca b zv   il sa Opakovanie  1.  a 0,14 g cm3  b Penov  l...
IV SPR VANIE TELIES V PLYNOCH Hustota plynov 1 a elezn b dreven c Dreven kocka m o 224 6 cm3 v objem ako elezn d v 2 tabu ka samostatn pr ca a Ohrievanie zhora tepl voda s men ou hustotou sa dr v hornej asti sk mavky Ohrievanie zospodu zohriata voda st pa nahor v mase studenej hustej ej vody ktor je nad ou a odovzd va je teplo Teplej ia a chladnej ia voda sa tak pri zohrievan v sk mavke premie avaj a teplotn rozdiel v hornej a dolnej asti sk mavky je men b st pa kles 3 a f a a na stole b nie c f a a v hor com k peli d obl steny zmena tvaru f a e e zv ila sa f f a a v studenom k peli g pokr ila a stiahla sa zmena tvaru h klesla i bolo po u zasy anie a vzduch prudko unikol von j nestalo sa to ist ale bolo po u zasy anie lebo do f a e bol nasat vzduch z okolit ho prostredia k f a a sa vr tila do p vodn ho tvaru l nie Z ver hustota objem men ia v iu 18
IV. SPR VANIE TELIES V PLYNOCH Hustota plynov   1.  a  elezn   b dreven  c Dreven  kocka m  o 224,6 cm3 v ...
Zemn plyn Vod k Vlhk vzduch Svietiplyn Such vzduch Prop n Oxid uho nat Oxid uhli it Ne n Met n Kysl k H lium Dus k pavok Arg n 4 0 00074 0 00008 0 00118 0 00052 0 00118 0 00202 0 00114 0 00184 0 00084 0 00066 0 00131 0 001 234 0 00016 5 0 00114 0 00072 g cm3 0 00164 kg 1 64 0 72 1 14 0 16 1 31 0 66 0 84 1 84 1 14 2 02 1 18 0 52 1 18 0 08 0 74 m3 g cm3 Spr vanie telies v plynoch 1 oxid uhli it m v iu hustotu ako vzduch 2 Bal n A B C D 3 Plyn tepl vzduch h lium studen vzduch kysl k Ochladen m plynu v bal ne doch dza k zv eniu jeho hustoty a t m aj k jeho klesaniu 4 a b teplota vody vo vykurovacom syst me je asi 50 C teplota podlahy m by maxim lne 29 C c teplota vody vo vykurovacom syst me je a do 90 C d vy ia teplota vzduchu pri podlahe je pri vykurovan podlahovom 19
Zemn  plyn Vod k Vlhk  vzduch Svietiplyn Such  vzduch Prop n Oxid uho nat  Oxid uhli it  Ne n Met n K...
5 Studen vzduch je dole lebo m v iu hustotu ako tepl Preto je chlapcom zima na nohy 6 a samostatn pr ca b Chladiace zariadenie je umiestnen v hornej asti chladni ky lebo chladn vzduch kles dole a t m ochladzuje cel priestor Potravin m odober teplo zohrieva sa a st pa nahor k chladiacemu zariadeniu c Potraviny ktor potrebuj najv chlad umiest ujeme v dolnej asti chladni ky najni ia polica nad z suvkou pre zeleninu lebo tam je najchladnej vzduch 7 8 Zohriat m vzduchu v bal ne pomocou hor kov d jde k zn eniu hustoty hor ceho vzduchu a bal n tak m e st pa do v ky Celkov hustota bal na mus by men ia ako hustota okolit ho vzduchu 1 VZTLAK 2 VZN A 3 VODU 4 HUSTOTU 5 ARCHIMEDOV 6 PONORU 7 PL VA 8 ORTU 9 ME 10 ZV UJE 11 HUSTOMER 12 ST PANIE 13 POT PA 14 LIEH 15 H LIUM 16 VERTIK LNE 17 PLYNOV MECH R 1 tajni ka vzducholo 9 2 tajni ka Zeppelin men ie Opakovanie 1 20 H lium pavok Zemn plyn Such vzduch Kysl k Oxid uhli it Hustota kg m3 0 164 0 709 0 75 1 19 1 31 1 82 Hustota g cm3 0 000 164 0 000 709 0 000 75 0 001 19 0 001 31 0 001 82
5.  Studen  vzduch je dole, lebo m  v   iu hustotu ako tepl . Preto je chlapcom zima na nohy. 6. a samostatn  ...
2 Bal ny sa plnia h liom lebo jeho hustota je men ia ako hustota vzduchu 3 Oxid uhli it sa hromad v spodnej asti pivnice lebo hustota oxidu uhli it ho je v ia ako hustota vzduchu 4 V iu hustotu m studen vzduch 5 Studen vzduch sa dr dole pri podlahe a my c time chlad na noh ch 6 Janka si m vybra horn poste lebo hore je teplej vzduch s men ou hustotou 7 Chladiace zariadenie je umiestnen v hornej asti chladni ky lebo chladn vzduch kles dole a t m ochladzuje cel priestor 8 Pre ur enie hmotnosti vzduchu v miestnosti potrebujeme vedie jeho hustotu a objem Hustotu by sme vedeli n js v kolsk ch fyzik lnych tabu k ch alebo na Internete objem by sme vedeli ur i z rozmerov miestnosti Napr kg 1 1 29 3 m 2 V I1 I2 I3 m V kg 77 28 m3 m3 I1 6 m V 6 m 4 6 m 2 8 m m 1 29 I2 4 5 m V 77 28 m3 m 99 69 kg I3 2 8 m m kg 3 Hmotnos vzduchu v miestnosti je asi 99 69 kg 21
  2.  Bal ny sa plnia h liom, lebo jeho hustota je men ia ako hustota vzduchu. 3.  Oxid uhli it  sa hromad  v ...