simplebooklet thumbnail

History of computers, Desktop Personal Computers, Branded Computers, Assemble Computers, Motherboard, Ports, Basic units of data transferability.

History of computers wE w S fhaoS ksiqkag Kkh ls i yd hka hla wjYH jQ w r ta wkqj oekg jir 2300lg muK fmr ne f dakshdkq YsIaGdpdrh iska wenlih Kl rduqj ys h fuh u ska Computer ks udKhg uQ sl ixl amh we s h https aroundtheworldlk blogspot com jir 1930 oS Z computers k ka uq au m Klh ysjQ w r ta i yd uQ sl jYfhka Vacuum tubes Nd d h
History of computers wE w S fhaoS  ksiqkag .Kkh ls   i yd hka hla wjYH jQ w r ta wkqj oekg jir 2300lg muK fmr ne f,d...
https aroundtheworldlk blogspot com 1947 j Ifha Transistor ys u a iu Computer m udKh l vd h 1953 j Ifha IBM iud u ysjQ w r fuu iud u m Klfha oshqKqjg Yd fiajhla is lrk oS j I 1980 wo wm olsk modern technology iys computer ys ug w d u ks udKh jQ w r ta wkQj 1981 j Ifha IBM iud u m
https  aroundtheworldlk.blogspot.com 1947 j Ifha Transistor  ys u a iu. Computer m udKh l vd  h. 1953 j Ifha IBM i...
1980 j IfhaoS Xerox wdh kh u ska Graphical User Interface GUI iys Operation System tlla ks udKh lrk o w r 1976 jif oS apple wdh kh ks udKh jQ w r Tjqka iska Xerox f a Operation System tl copy lrk oS 1983 j Ifha Lisa k ka m Klhla apple iud u iska ks udKh lrk oS https aroundtheworldlk blogspot com jir 1975 oS Microsoft wdh kh ysjQ w r Tjqka iska 1980 j IfhaoS Windows 1 0 k ka Operation System tlla ks udKh lrk oS
1980 j IfhaoS Xerox wdh kh u.ska Graphical User Interface GUI iys Operation System tlla ks udKh lrk ,o w r 1976 jif ...
Desktop Personal Computers Branded Computers Assemble Computers Ex Dell IBM HP Apple Branded PC tlla hkq f dalfhau ms s a wdh khla u ska b d quality parts Nd d lr Tjqkaf a Brand name tl hgf a wmg ndfok m Kl f fuys assemble pc tllg jvd je jk w r performance o assemble pc tllg jvd je u gul mj S tfukau quality parts ksid fail f i Nd dj wvqjk w r maintain cost je h yel Most common requirement tllg f jd ks udKh jk ne ka fndfyda g wdh k i yd je jYfhka Nd d lrhs https aroundtheworldlk blogspot com Assemble pc tlla hkq user f a wjYH djhg wkqj O wdh k j ska wjYH fldgia oS f k user iska ks udKh lr kakd computers jk w r fuys cost wvqjk w r maintain cost o wvq f tfukau fuu computers myiqfjka update ls f yelshdjo oelsh yel idudkHfhka Desktop personal computer tll oelsh yels fldgia f i System unit Monitor Keyboard Mouse Speakers UPS hk fldgia oela h yels w r fuhska b du jeo a fldgila f i System unit CPU tl ye ska h yel System unit tl Processor Motherboard Memory Hard Disk Drive Power supply CD drive VGA card jeks fldgia we a f
Desktop Personal Computers Branded Computers Assemble Computers Ex Dell, IBM, HP, Apple   Branded PC tlla hkq f,dalf...
Motherboard Motherboard hkq system unit tl sfnk most important part jk w r fuh fkdue sj wfkl a Devices jev lrkafka ke tfukau system unit tl sfnk Yd u printed circuit board tl f i fuh ye ska h yelsh https aroundtheworldlk blogspot com System unit tl we s ish u fldgia directly motherboard tl yd connect we s w r primary components ish a lau motherboard wvx jk w r ish u operation slots motherboard yryd ks udKh we tfukau ish u controlling motherboard u ska is lrkq ef Motherboard tlg mainboard logical board system board hk k o Nd d f tfukau motherboard tl we s m Odk fldgia ms
Motherboard Motherboard hkq system unit tl  , sfnk most important part jk w r fuh fkdue sj wfkl a Devices jev lrkafka k...
Ports Ports hkq external devices tlla fyda lSmhla i nkaO ls u i yd motherboard tl we s ia dk f iuyr ports j ska Data input lrk w r iuyr ports j ska Data output lrk w r iuyr ports Data input output folu is lrhs wm iska wo ports j g lshk k tajdfha yevh i nkaO l yels devices tfukau tu ports j speed ms
Ports Ports hkq external devices tlla fyda lSmhla i nkaO ls u i yd motherboard tl  , we s ia dk f . iuyr ports j,ska D...
PS 2 Mouse port Colour Green iuyr w a motherboard j PS 2 port tl fldgila o iy tl fldgila fld md ka oelsh yels w r tu ska oelafjkafka PS 2 keyboard mouse hk folu fuu port tlg support lrk njhs f jk g PS 2 port Nd fhka bj a fj ka mj S At keyboard port Since Year 1984 PS 2 port ks udKh ug fmr keyboard i nkaO lrk oafoa AT keyboard port tlg f PS 2 port ksid fuu port tl Nd fhka bj a h https aroundtheworldlk blogspot com PORTS Male Female Pins Holes
  PS 2 Mouse port Colour   Green iuyr w  a motherboard j, PS 2 port tl fldgila o  iy tl fldgila fld md ka oelsh ye...
Serial port Com Port Communication port RS232 port DE9 port Since Year 1970 9 Pins Male Serial port tl fYaIfhkau wdh k j sfnk fndfyduhla devices j data download ls u iy wod devices programme ls u i yd uQ sl jYfhka Nd d f Devices Serial mouse External modem Finger print scan machines CDMA phone Barcode readers Card readers POS printers Display boards PABX system UPS Serial mouse External modem https aroundtheworldlk blogspot com Finger print scanner CDMA phone
  Serial port Com. Port  Communication port  RS232 port  DE9 port Since Year 1970 9 Pins Male Serial port tl  fY...
Barcode reader Display board https aroundtheworldlk blogspot com PABX system POS printer UPS with serial port uq au ld fha keyboard port tl yer wfkl a ports I O card tlla yryd idod a w r miqj wod ports pin set wldrhg motherboards ks udKh h t g cable connect lr wod port tl ks udKh lr hq h bka wk rej ks udKh jqkq motherboard j w HdjYH ish ports print lr oelsh yels h merKs motherboard j serial port 2la olakg snQ w r f jk g fuh tlla olajd wvq we s w r iuyr motherboard j ska i mQ Kfhkau bj aj f dia we uq a ld Sk motherboard j serial port tfla pin 25 wjia djlao s we
Barcode reader Display board https  aroundtheworldlk.blogspot.com PABX system POS printer UPS with serial port   ...
Parallel port LPT port Printer port Since Year 1970 25 Holes port fuu port tlg uQ sl jYfhka scanners yd printers i nkaO l w r wod scanners yd printers USB port tlg ks udKh u a iu fuu parallel port tlo wmf a Nd dfjka bj aj hk port tlla f i oela h yel https aroundtheworldlk blogspot com Game port Midi port Since Year 1980 15 Holes port fuu port tlg Joystick keyboard Music i nkaO lr we s w r fuu devices USB port f i ks udKh we s ne ka fuu port Nd fhka i mQ Kfhkau bj aj f dia we Music Keyboard Joystick
  Parallel port LPT port  Printer port Since Year 1970 25 Holes port fuu port tlg uQ,sl jYfhka scanners yd printers ...
Analog audio port Blue Line in Green Line out Pink Mic in Orange Center speaker Black Rear speaker Silver Gray Side speaker Sound VGA jeks myiql motherboard tl we ak Integrated In built onboard sounds VGA sfnkjd hkqfjka idudkHfhka i yka lrkq ef 7 1 Subwoofer system https aroundtheworldlk blogspot com USB port universal serial bus Since Year 1994 ish devices i nkaO l yels tfukau support lrk port tlla jk fuh 1994 j IfhaoS ks udKh h fuys pin 4la wvx jk w r pin 2la data send receive ls ug Nd d lrk w r tla pin tlla u ska device tlg 5V tlla ndfok w r wfkla pin tl Ground Earth pin tl f i l shdlrhs f jk g devices 127la muK fuu port tlg ks udKh we f jk g kj motherboard j USB port 8 10 12 16 olajd olakg we USB port ksid PS 2 ports Parallel port Game port Serial port Nd fhka bj a u is h
  Analog audio port Blue   Line in Green - Line out Pink   Mic in Orange   Center speaker Black   Rear speaker S...
VGA port video Graphic Array RGB port DE15 port Since Year 1987 15 Holes port fuu ska Analog video signal tlla Monitors Multimedia projectors HD TV jeks devices j g ndfoa f jk g fndfyduhla motherboard j VGA myiqlu oelsh yel fuu VGA port f jk g wmf a Nd dfjka bj a fj ka mj S https aroundtheworldlk blogspot com CRT monitors VGA cable use LCD monitors VGA cable use
  VGA port video Graphic Array  RGB port  DE15 port Since Year 1987 15 Holes port fuu.ska Analog video signal tlla...
DVI port Digital visual interface Since Year 1999 29 Pins fuu port tl u ska Digital video signal tlla devices j g ndoSu is lrk w r iuyr DVI port j ska Analog video signal o ksl a lrkq ef DVI port j 5la oelsh yels f tfukau fuu port yryd Monitors Multimedia projectors HD TV i yd video signal nd foa https aroundtheworldlk blogspot com DVI Cables Multimedia Projector DVI Cable used
  DVI port Digital visual interface Since Year 1999 29 Pins fuu port tl u.ska Digital video signal tlla devices j,g ,...
Converter tlla oS ekSf oS sfnk DVI port tl ek fYaIfhka ie ls su a h hq h DVI Cable used monitor DVI Cable used with a converter https aroundtheworldlk blogspot com HDMI Port High Definition Multimedia Video audio Interface Since Year 2002 fuu port tl u ska ks cable tlla yryd audio yd video digital wdldrhg transfer ls u is lrkq ef fuu ska Monitors Multimedia Projectors Players HD TV Home Theater System i yd audio video transfer lrkq ef 19 Pins HD TV back panel with HDMI ports
Converter tlla  ,oS .ekSf oS sfnk DVI port tl .ek  fYaIfhka ie,ls,su a  h hq h. DVI Cable used monitor   DVI Cabl...
Player with HDMI DVI ports Home Theater System Types of HDMI ports https aroundtheworldlk blogspot com Display port Since Year 2008 fuu port tl u skao audio yd video signal digital wdldrhg devices j g transfer ls f yelshdj we f jk g fuu port tlgo Monitors Multimedia Projectors HD TV Cameras Players Home Theater Systems i nkaO ls f yelshdj we by i yka l ports j l vd ports Mini ports f i y kajk w r Bg a jvd l vd ports Micro ports f i ye skaf
Player with HDMI  DVI ports Home Theater System Types of HDMI ports https  aroundtheworldlk.blogspot.com   Display...
Mini VGA port Since Year 2011 14 Pins Mini DVI port Since Year 2009 32 Pins https aroundtheworldlk blogspot com Micro DVI port Since Year 2008 Mini HDMI port Micro HDMI port
  Mini VGA port Since Year 2011 14 Pins   Mini DVI port Since Year 2009 32 Pins https  aroundtheworldlk.blogspot....
Mini Display port Since Year 2008 Mini yd Micro ports fndfyda rg Laptop Cameras Mobile Phones j oelsh yel Composite video port fuu ska Analog video signal tlla uQ sl jYfhka TV Players Multimedia Projectors j g ndoSu is lrhs fndfyda rg motherboard oelsh fkdyels w r VGA cards j fuh oelsh yel Standard colour Yellow f https aroundtheworldlk blogspot com S Video port 4 7 9 Pins fuu port tl u skao Analog audio signal tlla device tlg ndfok w r HD TV Players Multimedia Projectors fndfyda rg fuhg i nkaO flf Optical audio port S PDIF Port Toslink Port Sony Philips Digital Interface Format fuu ska Digital audio signal tlla light tlla wdOdrfhka device tlg transfer lrkq ef Players Home Theater Systems HD TV i yd audio signals ndoSu fuu port tl u ska is lrhs
  Mini Display port Since Year 2008 Mini yd Micro ports fndfyda  rg Laptop, Cameras, Mobile Phones j, oelsh yel.   C...
S PDIF Port S PIDF Cables Coaxial audio port Coaxial S PDIF port Coaxial cable wdOdrfhka digital audio signal tlla device tlg transfer ls u fuu ska is lrkq ef fuu ska Players Home Theater System HD TV j g audio signal transfer lrkq ef Coaxial S PDIF port on motherboard https aroundtheworldlk blogspot com FireWire Ieee 1394 port Institute of Electrical Electronic Engineers Since Year 1994 FireWire 400 Port 6 Pins FireWire 800 Port 9 Pins FireWire 4 Pin Port
S PDIF Port   S PIDF Cables Coaxial audio port Coaxial S PDIF port  Coaxial cable wdOdrfhka digital audio signal tll...
1994 j IfhaoS apple wdh kh u ska fYaIfhkau video camera data downloading b lal lr fuu port tl ks udKh lrk oS miqj fuu port tl i yd Portable HDD Printers Scanners jeks devices f jk g 63 muK ys we s w r w a motherboard j FireWire port 2la oelsh yels w r tlla print we s w r wfkl front FireWire port i yd pin set wdldrfhka oelsh yel Printer with FireWire Port FireWire Ports Cables https aroundtheworldlk blogspot com Portable HDDs with FireWire Port
1994 j IfhaoS apple wdh kh u.ska  fYaIfhkau video camera data downloading b,lal lr fuu port tl ks udKh lrk ,oS. miqj fu...
Video camera with FireWire Port https aroundtheworldlk blogspot com Scanner with FireWire Port LAN port Ethernet port Network port RJ45 port Since Year 1997 fuu port tl uQ sl jYfhka computer network lr ekSu i yd Nd d lrk w r industry we s O devices fuhg i nkaO lrkq ef Printers Scanners Routers Finger print machines Barcode readers tajdhska iuyrls f jk g motherboard tl wksjd hfhkau LAN port tlla fyda folla oelsh yelsh LAN Port
Video camera with FireWire Port https  aroundtheworldlk.blogspot.com  Scanner with FireWire Port   LAN port  Etherne...
LAN Scanner Network Printer https aroundtheworldlk blogspot com E SATA Port Since Year 2004 2004 j Ifha internal snQ SATA port external wdldrfhka ilialr eSATA k ka port tlla ks udKh lrk oS fuu port tlg External HDD Card readers i nkaO l yel kuq a wod port tl yryd device tlg power ndoSula is fkdlrk ne ka device tlg power ndoSu USB port tlla yryd fyda power adapter yryd is l hq h eSATA Card Reader
LAN Scanner Network Printer https  aroundtheworldlk.blogspot.com   E SATA Port Since Year 2004 2004 j Ifha internal...
Power e SATA port eSATAp fYaIfhkau Laptop i yd eSATA yd USB port tl lr Power eSATA k ka port tlla ks udKh lrk oS fuysoS SATA devices fukau USB devices o fuhg i nkaO l yels w r device j g power ndoSuo f yryd is lr yel https aroundtheworldlk blogspot com Bluetooth Port Bluetooth Module f jk g Bluetooth technology b du ckm shj we s w r iEu Phone Laptop u fuh fndfyda rg oelsh yel f jk g w a motherboard o Bluetooth myiqlu onboard ks udKh fj ka mj S f yryd Bluetooth printers Bluetooth phone yryd data transfer wdoS ld hhka is l yel
  Power e SATA port eSATAp   fYaIfhkau Laptop i yd eSATA yd USB port tl  lr Power eSATA k ka port tlla ks udKh lrk...
Wireless terminals Wi Fi f jk g Wi Fi technology b du ckm shj we s w r f yryd PC to PC tlsfkl i nkaO u a Wi Fi Network tlg log Internet access u Files Printers share lr ekSu is lr yels w r Desktop i yd fuu myiqlu nd ekSug wireless card fyda dongle Nd d ls ug is h kuq a f jk g motherboard j wod facility onboard wdldrfhka ks udKh we Motherboard with Wi Fi Port https aroundtheworldlk blogspot com Thunderbolt Port Since Year 2011 Mini Display port tl develop lr fuu port tl ks udKh lr we s w r fuys fYaI ajh k Data Audio Video hk ku transfer l yels uhs tfukau oekg f dalfha we s f j au speed tl iys port tlo f Modern motherboard with Thunderbolt port
  Wireless terminals Wi-Fi f  jk  g Wi-Fi technology b du ckm shj we s w r f  yryd PC to PC tlsfkl i nkaO  u a Wi...
Thunderbolt port its speed performance draft https aroundtheworldlk blogspot com Modem port RJ 11 port fuu port tl f jk g Nd fhka bj a we s w r merKs Laptop Modem cards j fuu port oelsh yels h fuu port tlg Phone line connect lr Internet Fax myiql nd yel SCSI port Small computer System Interface idudkH speed j g jvd je speed j ska jev lrk devices we s w r tajd SCSI devices f i y kajk w r tjeks devices i nkaO ls ug we s ports SCSI ports f i y kajk w r f jd O sizes j ska oelsh yels f
Thunderbolt port  its speed performance draft https  aroundtheworldlk.blogspot.com   Modem port  RJ 11 port fuu po...
https aroundtheworldlk blogspot com
https  aroundtheworldlk.blogspot.com
https aroundtheworldlk blogspot com
https  aroundtheworldlk.blogspot.com
Modern Motherboard back panel ports https aroundtheworldlk blogspot com Basic units of data transferability 8 bit 1 Byte Bit per second bps Byte per second B s Kilobit per second Kbps Kilobyte per second KB s Megabit per second Mbps Megabyte per second MB s Gigabit per second Gbps Gigabyte per second GB s Terabit per second Tbps Terabyte per second TB s Serial port 115bps Parallel port 1 5Mbps USB 1 1 port 12Mbps USB 2 0 port 480Mbps USB 3 0 port 5Gbps LAN port 10Mbps 100Mbps 1Gbps FireWire 400 port 400Mbps FireWire 800 port 800Mbps eSATA port 3Gbps Thunderbolt port 10Gbps
Modern Motherboard back panel ports https  aroundtheworldlk.blogspot.com Basic units of data transferability 8 bit  1...
https aroundtheworldlk blogspot com
https  aroundtheworldlk.blogspot.com