simplebooklet thumbnail

Wyjd ze strefy komfortu 4 zadania kt re pomog ci zrobi pierwszy krok Jola Bogacz Noworyta jolka potrafi pl
Wyjd  ze strefy komfortu 4 zadania, kt re pomog  ci zrobi  pierwszy krok Jola Bogacz-Noworyta jolka-potrafi.pl
spis tre ci 02 06 09 13 16 wyzwanie wyjd ze strefy komfortu i spe nij marzenia zadanie 1 stw rz plakat marze zadanie 2 spisz plan dzia ania zadanie 3 zacznij dzia a zadanie 4 wzmocnij nawyki
spis tre ci 02 06 09 13 16 wyzwanie wyjd  ze strefy komfortu i spe nij marzenia zadanie 1 stw rz plakat marze  za...
Wyzwanie
Wyzwanie
Wyjd ze strefy komfortu i spe nij marzenia Widzisz e twoja s siadka dzi zn w taka u miechni ta I z czego ona si tak cieszy A ta druga po pracy jeszcze biega na fitness I jak ona na to znajduje czas Jest jeszcze ta co szpanuje tym samochodem Sk d ona ma na to kas No w a nie jak to jest e niekt rym szcz cie sprzyja bardziej ni innym Odnosz sukcesy zawodowe maj wspania rodzin s rado ni i promienni A pozostali ton w szaro ci dnia codziennego zastanawiaj c si jak ci pierwsi to robi i cz sto im zazdroszcz Te si zastanawiasz Powiem ci Osoby kt re odnosz sukcesy to te kt re po ten sukces si gn y Zdecydowa y si co chc osi gn Okre li y jak cen musz za to zap aci np po wi cenie czasu dokszta cenie si zmiana nawyk w i j zap aci y Od pewnego czasu te krocz t cie k codziennie wychodz po troszk z mojej strefy komfortu i chwytam ycie gar ciami bo mocno wierz w to co ju wieki temu powiedzia Giovanni Boccaccio Ze wiata tego ka dy ma tyle ile sobie we mie Niedawno na moim blogu Jolka potrafi opublikowa am post niesamowicie silnej kobiety o wychodzeniu ze strefy komfortu Zach cam do przeczytania i do odwiedzenia bloga Pompka pompuje jego autorki Justyny eby sama przekona a si dlaczego nazywam j siln Jak ju poczytasz zapraszam Ci do podj cia wyzwania Wyjd ze strefy komfortu i spe nij swoje marzenie 03
Wyjd  ze strefy komfortu i spe nij marzenia Widzisz,  e twoja s siadka dzi  zn w taka u miechni ta. I z czego ona ...
Podejmij wyzwanie Podejmij wyzwanie Wyjd ze strefy komfortu i spe nij swoje marzenia Wiem e na pocz tku jest trudno wi c proponuj ci wsparcie Na kolejnych stronach znajdziesz 4 zadania kt re krok po kroku pomog ci okre li czego najbardziej pragniesz i jak to osi gn Polecam ci czyta tego ebooka partiami przechodz c do nast pnego rozdzia u dopiero gdy wykonasz zadania z poprzedniego Je eli b dziesz chcia a dzieli si post pami zapraszam do zostawiania komentarzy na blogu Jolka potrafi pl KLIK Przeczytaj wpis Kiedy jak i po co wychodzi ze strefy komfortu Justyny K dzia 04
Podejmij wyzwanie Podejmij wyzwanie Wyjd  ze strefy komfortu i spe nij swoje marzenia. Wiem,  e na pocz tku jest tru...
Ze wiata tego ka dy ma tyle ile sobie we mie Giovanni Boccaccio
Ze  wiata tego ka dy ma tyle, ile sobie we mie. Giovanni Boccaccio
zadanie 1 stw rz plakat marze
zadanie 1 stw rz plakat marze
Stw rz plakat marze Cofnij si na chwil do dzieci stwa Lubi a marzy Co najcz ciej sobie wyobra a a A teraz Znajdujesz czas eby pu ci wodze fantazji Co teraz jest dla ciebie wa ne ale mo e wydaje si nieosi galne Zastan w si i zr b mia list albo plakat prezentuj cy twoje marzenia Wyobra sobie e nie masz adnych ogranicze i b d konkretna Zamiast chc podr owa napisz pojad do Tybetu Jak zdecydujesz si na form wizualn do czego zach cam dodaj obrazki i zdj cia jak za czas w gdy by a ma a Mo esz te u y wirtualnych narz dzi jak Pinterest i stworzy tam ukryt tablic ze zdj ciami reprezentuj cymi twoje naj mielsze marzenia Gotowy plakat lub list zostaw powie w widocznym miejscu i cz sto na ni spogl daj dodaj c nowe pomys y Zacznij si te zastanawia kt re marzenie jest dla ciebie najwa niejsze KLIK Pos uchaj podcastu Czy wiesz czego chcesz Ariadny Wiczling 07
Stw rz plakat marze  Cofnij si  na chwil  do dzieci stwa. Lubi a  marzy  Co najcz  ciej sobie wyobra a a  A...
Marzenia wydaj si g upie tylko ludziom kt rzy ich nie maj Peter Reese
Marzenia wydaj  si  g upie tylko ludziom, kt rzy ich nie maj . Peter Reese
zadanie 2 spisz plan dzia ania
zadanie 2 spisz plan dzia ania
Co musisz zrobi lub zmieni eby spe ni marzenia Mam nadziej e lista lub plakat marze ju gotowe Teraz wa na informacja nasz m zg koncentruje si na jednej rzeczy w danym czasie W a nie dlatego przemy l kt re marzenie jest dla ciebie najwa niejsze najpilniejsze najbardziej zmieni oby twoje ycie i skoncentruj si na nim Zastan w si co mo esz zrobi ju dzi aby je osi gn lub co musisz zmieni aby sta o si mo liwe Np jak chcesz schudn 10 kg to pewnie wymienisz wi cej ruchu mniej s odyczy itp Jak chcesz lepszej pracy to zdoby nowe kwalifikacje przegl da ofert pracy itp Jak ju b dziesz mia a gotow list cel w napisz jakie dok adnie dzia ania musisz podj i okre l ramy czasowe Wracaj c do przyk adu z odchudzaniem i punktu wi cej ruchu mo esz zapisa konkretne dzia ania jak znale zaj cia sportowe w okolicy i zapisa si do tu okre lasz dat wykonania spacerowa codziennie 30 min lub i do pracy na piechot itp 10
Co musisz zrobi  lub zmieni ,  eby spe ni  marzenia Mam nadziej ,  e lista lub plakat marze  ju  gotowe. Teraz ...
Czasem marzenie wydaje si odleg e i nieosi galne ale je eli roz o ymy je na szereg drobnych realistycznych zada z kr tkim terminem realizacji oka e si e niemo liwe staje si mo liwe Pami taj o odhaczaniu wykonanych zada Przekonasz si jak wzrasta twoja pewno siebie wraz z ka dym ma ym sukcesem I nagradzaj si za ka de najmniejsze zwyci stwo Mo e po bieganiu wytrwale przez ca y tydzie pozwolisz sobie na pyszne tiramisu w ulubionej cukierni I jeszcze jedno Mo e zdarzy si e mimo wysi k w nie zd ysz zrealizowa zada w wyznaczonym terminie Pewnie pojawi si wtedy w twojej g owie tysi ce dewastuj cych my li jaka jeste beznadziejna i pokusa eby si podda Powstrzymaj si zamiast rezygnowa daj sobie wi cej czasu Mo e po prostu jeszcze nie jeste gotowa na zmiany Osi ganie sukcesu to d ugi proces i nie ma w nim dr g na skr ty Na zach t cytuj wietnego motywatora Briana Tracy kt ry na pytanie jak zje ca ego s onia odpowiada Kawa ek po kawa ku KLIK Poznaj Briana Tracy i jego ksi ki 11
Czasem marzenie wydaje si  odleg e i nieosi galne, ale je eli roz o ymy je na szereg drobnych realistycznych zada  ...
Na drodze do sukcesu nie ma wi kszej przeszkody ni za o enie e co samo do nas przyjdzie zamiast dzia ania i sprawiania eby tak si sta o Mary Kay Ash
Na drodze do sukcesu nie ma wi kszej przeszkody ni  za o enie,  e co  samo do nas przyjdzie, zamiast dzia ania i s...
zadanie 3 zacznij dzia a
zadanie 3 zacznij dzia a
Zacznij dzia a Niby takie banalne zr b list zada i wykonaj je jedno po drugim I to ma by klucz do sukcesu Tak Skoro to takie proste to dlaczego nie otaczaj nas szcz liwi spe nieni ludzie Bo tylko niekt rzy przechodz do dzia ania Ostatnio s ucha am kolejnego super motywuj cego audiobooka Briana Tracy jak go jeszcze nie znacie koniecznie to zmie cie Por wna w nim nasze d enie do szcz cia do kolejki Ludzie kt rzy chc osi gn sukces staj w tej kolejce Jednak s i tacy kt rzy marz o sukcesie ale tylko przygl daj si stoj cym w kolejce i im zazdroszcz Sami si nie do czaj Wed ug Briana tylko dwie rzeczy s potrzebne eby osi gn to o czym si marzy trzeba stan w kolejce i w niej wytrwa do ko ca Mam nadziej e listy zrobione cele wyznaczone zadania spisane do dzia a Sta cie w kolejce do szcz cia Cudownie b dzie y w r d szcz liwych ludzi 14
Zacznij dzia a  Niby takie banalne zr b list  zada  i wykonaj je jedno po drugim. I to ma by  klucz do sukcesu Ta...
Cz owiek ma w yciu albo wym wki albo wyniki Jack Canfield
Cz owiek ma w  yciu albo wym wki, albo wyniki. Jack Canfield
zadanie 4 wzmocnij nawyki
zadanie 4 wzmocnij nawyki
Wzmocnij nawyki Jest takie pytanie powracaj ce jak bumerang na r nych forach grupach dyskusyjnych i blogach Jak zacz W miejsce kropek wstaw sobie cokolwiek chcesz zacz Odpowied jest do banalna po prostu zacz Wiadomo trzeba si przygotowa trzeba si douczy trzeba zaplanowa to wszystko przybli a nas do realizacji celu ale nie sprawi e go osi gniemy Je li chcesz cokolwiek osi gn potrzebne jest dzia anie Na poprzednich stronach pracowa a nad stworzeniem plakatu lub listy marze opracowaniem planu ich spe nienia w ko cu rozpisaniem konkretnych cel w i zada Mam nadziej e podj a ju pierwsze kroki Co zrobi eby wytrwa Kluczem do sukcesu jest zamiana zada z twojej listy w nawyki czyli co wykonywanego automatycznie Aby taki nawyk powsta potrzebne s 3 elementy wskaz wka dzia anie i nagroda Np Chcesz poprawi wydolno Zaplanowa a e b dziesz codziennie biega przed prac Wskaz wk mo e by to e codziennie zaraz po niadaniu zak adasz buty sportowe i wychodzisz biega to ju dzia anie a nagrod mo e by np ma y s odki deser po obiedzie 17
Wzmocnij nawyki Jest takie pytanie powracaj ce jak bumerang na r  nych forach, grupach dyskusyjnych i blogach Jak zacz...
Ka de twoje poranne wyj cie i pokonanie wyznaczonej trasy to ma e zwyci stwo i trening si y woli Nagradzaj si za te zwyci stwa a utrwalisz nawyk Co jeszcze pomaga Wyobra enie sobie swojego zwyci stwa W podanym przyk adzie b dziesz to Ty pe na werwy wchodz ca po schodach bez zadyszki dopinaj ca si we wszystkie ubrania i komplementowana za pi kn figur Po to tworzyli my plakat marze to jest w a nie wizualizacja sukcesu Patrz na niego i wyobra aj sobie e to ju si spe ni o da ci to si w chwilach s abo ci wiar w sukces i pomo e umocni nawyki Du o tu o nawykach bo w a nie jestem na wie o po pasjonuj cej lekturze Si a nawyku Charlesa Duhigga Polecam KLIK Przeczytaj fragment Si y nawyku Charlesa Duhigga 18
Ka de twoje poranne wyj cie i pokonanie wyznaczonej trasy, to ma e zwyci stwo i trening si y woli. Nagradzaj si  za ...
Dysponuj c zwyk ymi talentami i niezwyk wytrwa o ci mo esz osi gn wszystko Thomas F Buxton
Dysponuj c zwyk ymi talentami i niezwyk   wytrwa o ci  mo esz osi gn   wszystko. Thomas F. Buxton