simplebooklet thumbnail

Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan el Buti fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan el-Buti fb.com HanefijskiMezheb

Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Rije izdava a Po tovani itaoci Predstavlja nam posebno zadovoljstvo da Vam mo emo ponuditi djelo Potiranje mezheba najopasnija novotarija od dr Seid Ramadan el Butija koje smatramo vrhunskim djelom u oblasti otkrivanja i razobli avanja zabluda i ponora kojima vodi vehabijsko selefisti ka ideja i njeni protagonisti Ova tema je bila aktuelna 70 tih godina u arapsko islamskom svijetu i dr El Buti se njome bavio tada Ona je za na e podneblje zna ajna sada a mo da se malo i kasni sa izdavanjem jednog ovakvog djela jer su potira i mezheba uzeli poprili no maha u na im sredinama Ono to odlikuje Butijevo djelo je nau na metoda i nepristrasnost u potrazi i izno enju istine itaoci koji budu imali strpljenja da itaju ovo djelo vidjet e jasno koliko se zloupotrebljavaju odre eni citati islamskih velikana istrgnuti iz njegovog stvarnog konteksta i njima se dokazuje upravo suprotno od onoga to je sami autor tih citata htio re i i to je argumentirao Ova knjiga e Vam dati odgovore na pitanja kao to su Da li su pojava mezheba novotarije ili su bila jedna neminovnost Da li su islamski mezhebi oponenti Sunnetu Poslanikovom a s Da li je jedan mezheb bolji od drugog Ko su ti koji se obavezuju uzimanjme propisa direktno iz izvora islama Kur ana i Sunneta Kada i za to se mo e mijenjati mezheb Na ova i mnoga druga veoma interesantna pitanja u ovoj knjizi odgovara dr Buti Za na e bosansko itateljstvo uglavnom do sada su o ovoj temi prezentovana djela od autora koji su sa negativnim raspolo enjem nastrojeni spram mezheba Primjer tome naveo bih dvije knji ice Muhatesar ahkamil fikhijje od Ali bin Ferid El Hindija u prijevodu Ebu Usame i djelo Shvatanja koja trebamo ispraviti od Imada EIMisrija Na pole ini prve knjige je proglas imamima i studentima Dostavljamo vam zbirku fikhskih propisa zasnovanu na Kur anu i vjerodostojnim hadisima Ovo je put ashaba i onih poslije njih ljudi zlatnih generacija kojima je Allah d elle se nuhu dao mogu nost da osvoje Istok i Zapad a da ne do e do razmimoila enja Kad su do li imami etiri mezheba slijedili su Sunnet svojih prethodnika s tim to su neki od njih bili bli e Sunnetu zbog boljeg poznavanja hadisa oni su ulagali sav trud da upoznaju ljude s vjerom i zabranjivali su da budu slije eni od drugih Govorili su Nema pravo govoriti niko na im rije ima bez poznavanja na ih dokaza I jo su rekli Ako je hadis vjerodostojan to je na mezheb a ako na ete da se hadis su prosta vi ja na em mi ljenju ostavite na e mi ljenje Zatim su ljudi po li slijepo slijediti svoje u enjake Dr El Buti se u svojoj knjizi upravo bavi odgovorima na ovakve potvore na prethodne u enjake i otkriva od koga one dolaze Na oj itala koj publici su od sli nih autora nu ena mi ljenja i mi radi ilustracije rezimiramo sljede a U Takvimu Rijaseta 1996 g u tekstu od Kardavija u prijevodu Ibrahima Husi a navodi se na str 124 Slije enje jednog od spomenutih mezheba te povo enje za imamom doti nog mezheba u svemu to ka e nije ni farz stroga obaveza ni sunnet preporu eno Na str 126 Pristrasno i fanati no slije enje jednog mezheba novotarija je u ummetu Muhammeda alejhis selam a uz to je suprotno praksi selefa u prva tri stolje a islama Nastavak na istoj stranici Rezultat svega spomenutog je da kompetentna ulema smatra mi ljenje o obaveznosti slije enja odre enog mezheba pogre nim tavi e oni smatraju da je povo enje za odre enim imamom u smislu slije enja svih njegovih mi ljenja a odbacivanje mi ljenja drugih haram zabranjeno u vjeri Jjejhul islam Ibn Tejmijje u tom smislu ka e Ako se onaj ko zastupa takvo mi ljenje ne pokaje treba ga ubiti Takvo ne to nije dozvoljeno u Allahovoj vjeri i od onoga ko 2 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Rije  izdava a Po tovani  itaoci Predstavlja n...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti to ka e treba zatra iti da se pokaje pa ako ostane uporan u svome stavu Ibn Tejmijje smatra da je iza ao iz islama dina Ovakvo opasno igranje mezhebima uglavnom se je u povijesti Bo njaka aktueliziralo u vrijeme kada mu je bilo jedinstvo najpotrebnije i kada je svako razvodnjavanje i razjedinjavanje slabilo im mo To je bilo u vrijeme agresije na Bosnu i njen narod Poslije svega toga ne treba se puno uditi fanati nim stavovima mladi a koji su nau eni ili bolje re eno nafilovani citatima kao to su gore navedeni da se okrenu sa arom vjere u jedinog Allaha da odvra aju ljude od slije enje mezheba jer su to shvatili kao dio borbe za pravu vjeru Njima treba dostaviti da uju ili pro itaju i druk iji stavove o pojavi mezheba njihovoj realnosti nastajanja i ulozi koju su odigrali Upravo sa pripremanjem ove knjige za tampu zamislili smo da se izme u ostalog i to postigne Zahvaljujemo autoru ovog djela dr Butiju izdava koj ku i El Farabi od koje smo otkupili pravo objavljivanja knjige na bosanskom jeziku kao i na im vrijednim studentima prevodiocima ovoga djela koji su ulo ili od sebe trud da ovo djelo ugleda svjetlo zore nadamo se za bo nja ki narod bolje zore Za odabir naslova knjige uva ili smo sugestiju uva enog prof Mehmedalije Had i a vrsnog poznavaoca arpaskog jezika savjetnika za serijatska pitanja reisul uleme u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji je podr ao izdavanje ovoga projekta i dao mi ljenje da prijevod rije i Ella mezhebijje stavimo sa Potiranje mezheba A ova konstrukcija mo e imati ova zna enja amezhebizam negiranje mezheba protiv mezheba potiranje ili potiskivanje ili anuliranje mezheba i si Molimo Allaha d elle e nuhu da Svojom nagradom nagradi svakog koji je na bilo koji na in doprinio da se ovo djelo pojavi me u na im narodom Fikret Asad Arnaut 3 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti to ka e treba zatra iti da se pokaje, pa ako osta...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Bismillahirrahmanirrahim Zahvaljujem Allahu d elle e nuhu na svakoj Njegovoj blagodati i donosim selam i salavat na Njegovog Poslanika Muhammeda alejhis selam Poslanikovu asnu porodicu ashabe i tabi ine Bo e moj utje em ti se od toga da me ne prepusti samome sebi u onome to podu avam ili u im I utje em ti se da cilj moga pisanja ne bude neka od du evnih po uda ili mrska tvrdokornost sa kojom dolazi ejtan ili strast I molim te Bo e moj da presudi izme u nas i na e bra e Tvojom presudom kojom e se podi i koprena sa o iju i udaljiti zle misli i namjere od srca I skru eno te molim da nam od sebe podari blagodat iskrenosti pa da u na im poslovima ne bude ni eg drugog sem elje za Tvojim zadovoljstvom Zaista si ti Dobro initelj Milostivi PREDGOVOR NOVOG IZDANJA Ovo je posebno i preure eno izdanje ove knjige Ve je prvo i drugo izdanje do tampavano na ofsetu desetak puta a da pritome nisam ni ta dodao na predgovor drugog izdanja Ali sada bih elio da iskoristim priliku njenog novog izdanja da bih rekao slijede e to se ti e izlaganja istine nau no logi kim metodom i na inom istim od uvreda i namjernog nepravednog odnosa prema drugima ono je obaveza svakog onog ko je sposoban da to u ini Ovo je su tina ajeta u kome Allah d elle e nuhu ka e neka me u vama bude onih koji e na dobro pozivati i tra iti da se ini dobro a od zla odvra ati oni e ta ele posti i Ali izokretanje ovakvog izlaganja istine nakon svega u nizu prepirki i uzastopnih replika te potpomaganje uvrjedljivim izrazima i rije ima punim antipatije radi zadovoljavanja svojih po uda i radi elje za li nim trijumfom jeste vrsta rasprave koja nam je zabranjena I sa uvaj Bo e da ona bude u sklopu dokazivanja istine ili da je obuhva ena zna enjem ovog asnog ajeta Ono emu me je uputio Uzvi eni Allah d elle e nuhu kroz dijelove ove knjige je izlaganje prave istine a ako Bog da knjiga e biti objavljivana sve dok u narodu bude postojala potreba za njom Sto se ti e onih kojima se nije svidjela prezentacija ove istine oni su na nju odgovorili vrije anjem koriste i se te kim i uvrjedljivim izrazima punim mr nje Molim Allaha d elle e nuhu da me sa uva od bavljenja s tim i ulaska u ovakve teme Prezentacija istine u okviru granica koje su neophodne da se ona u cjelosti pojasni jeste jedan od najbitnih faktora za postizanja jedinstva uklanjanje razlika i u vr enje inilaca zdravog rasu ivanja I to je ono to sam sa ovom knjigom htio posti i A otvaranje prepirki i diskusija te uzvra anje na grubi govor istim spada u ajopasnije uzroke cijepanja i onog to dovodi do podjele i nesloge Molim Allaha d elle e nuhu da me sa uva od ovoga i udalji od upu tanja u to Molim Ga Uzvi enog i Svemogu eg da u na im srcima ne bude zlobe prema onima koji vjeruju i da nas sjedini na Njegovom pravom putu i da se na i ivoti zavr e sa onim ime je On zadovoljan Vel hamdu lillahi Rabbi l a lemin Muhammed Seid Ramadan El Buti Damask aban 1405 h april 1985 g 4 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Bismillahirrahmanirrahim Zahvaljujem Allahu d elle...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti PREDGOVOR DRUGOG IZDANJA Dugo sam se omi ljao o mogu em novom tampanju ove knjige i provode i jedan dio vremena pitao sam se Da li sam njenim objavljivanjem bio razbija muslimanskog jedinstva ili pak onaj ko je to jedinstvo oslabio Da li su se u njoj nalazile neke moje rije i koje su uvrijedile ne iju li nost Da li sam i sa jednim retkom od ovoga to sam napisao odstupio od nepristrasne nau ne studije ulaze i u prepirke ili rasprave sofisti kog karaktera koje u srcima izazivaju mr nju neuklanjaju i sumnju sa uma to se ti e mogu nosti nekorektnog odnosa i odstupanja od nepristrasne nau ne diskusije i prelaska na klevete i ismijavanje drugih izvr io sam detaljnu analizu svega to sam napisao itaju i pa ljivo svaki redak i kontroli u i sve vrlo kriti ki i nepristrasno Pored svega toga nisam nai ao hvala Allahu d elle e nuhu ni na jedan redak ijim sam smislom ili zna enjem ru no postupio prema bilo kome A to se ti e mogu nosti da sam objavljivanjem ove knjige oslabio muslimansko jedinstvo zbog toga sam pomno slu ao reakcije koje je izazvala ova knjiga me u itateljstvom razli itih orijentacija i mi ljenja i primio sam ogroman broj pisama koja su mi pristigla kao komentar na nju Zato me nisi mogao vidjeti hvala Allahu d elle e nuhu da sam negdje unio razdor oslabio neko udru enje ili dokraj io neki sporazum Naprotiv ono to je prouzrokovala ova knjiga je potpuno suprotno tome Izdanje ove knjige imalo je dva me usobno opre na uticaja ali svaki od njih je dopunjavao drugog u cilju sjedinjavanja velikog broja razjedinjenih muslimana do jedne granice umjerenosti gdje nejma pretjerivanja u bilo kojem smislu Pa je tako bilo me u itateljima onih koji su pitanje slije enja jednog od etiri mezheba rje avali logikom koja se uglavnom temeljila na mezhebskoj fanati nosti i novotarijama Tako da onaj koji je bio npr afijskog mezheba nije obavljao namaz za imamom sljedbenikom hanefijske pravne kole i nisu za sebe smatrali dozvoljenim izlazak iz okvira svoga mezheba pa ak i po ovim pitanjima u kojima su detaljno istra ili argumente Kur ana i Sunneta i uvjerili se kako ja i argumenti ne idu u prilog mezhebu kojeg slijede Ali kada su doti ni pro itali ono to sam na ovu temu napisao odrekli su se svoje mezhebske fanati nosti uvidjev i vrijednost razmi ljanja i prou avanja te su zauzeli po ovom pitanju jedan umjereniji stav Isto tako je bilo me u itateljstvom onih koji su svoje mi ljenje o etverid imama Ebu Hanife Malik afija i Ahmed ibn Hanbel gradili na za u uju em neznanju Tako da su neki od ovih smatrali da ova etverica imama mud tehida nisu ni ta drugo do suparnici erijata Allahovog Poslanika valejhis selam te da se njihova uloga sastojala u odvra anju ljudi od erijata Allahovog Poslanika alejhis selam i njihovom pridobijanju za sopstvene mezhebe Te im ne preostaje ni ta drugo po njihovom uvjerenju nego da uklone ove me usobno sporne i tetne pregrade koje su se isprije ile izme u njih i Allahovog Poslanika alejhis selam Ali nakon to su pro itali ono to sam napisao u ovoj knjizi uo ili su sa tugom i bolom svoje opasno neznanje i spoznali da su mezhebi ova etverica imama mud tehida poput stepenica koje su neophodne da bi se stiglo do upute Allahovog Poslanika alejhis selam a sa uvaj Bo e da bi mezhebi mogli biti u suparni kom odnosu prema Kur anu i Sunnetu Tako da je posljedica ova dva uticaja bila to da su se ove dvije grupe na kraju susrele na liniji umjerenosti 5 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti PREDGOVOR DRUGOG IZDANJA Dugo sam se omi ljao o mo...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti U mnogobrojnim pismima koja su pristigla na moju adresu te kroz mnoge sastanke sa bra om uo io sam veliki broj primjera pozitivnog djelovanja ovih uticaja kao to je ujedinjenje mnogih grupa ljudi koji su skrenuli sa istinskog puta i uputili ih na prostrani put koji zagovara svaki musliman Pa jesam li ovim to sam u inio sjedinio ili razjedinio safove muslimana Da li sam ih time razasuo po bespu u nedoumice i konflikta ili sam ih iz tog bespu a izveo tamo gdje dominira jasna razboritost i zdrav razum Mo da e re i da je bilo onih kojima je te ko palo ono to sam napisao te su u njemu otkrili tetu koja prijeti jedinstvu muslimana i ispravnosti njihovog ubje enja ak su se neki od njih ustegli od njenog itanja i nisu alili truda da odvrate itateljstvo od toga To je ta no jer zaista je bilo onih koji su stajali na ovom stanovni tvu Neki od njih su ovu knjigu opisali sa onim od ijeg se spominjanja stidi ak i pero dok sam po nekima bio neznalica onaj koji iri glasine i la ov Ali sve ovo ne zna i da nisam ujedinio mnoga razli ita mi ljenja i da nisam ukazao na put prave istine od koje se muslimani nisu odvajali od prvih generacija islama do dana njih dana Upravo oni tretiraju etiri mezheba kao opasnu novotariju za vjeru jer ti mezhebi nejmaju ni ta sa njom Neki od njih su opisali djela ove etverice imama kao hr u ali sve to nije nimalo izmijenilo istinu koja je bila jasna i poznata u svakom vremenu i na kojoj su se usaglasili svi muslimani generacija za generacijom a to je da ovi mezhebi ine sr i dragulj islama te da su upravo oni u svako vrijeme ukazivali muslimanima na propise njihove vjere te im olak avali put slije enja Kur ana knjige Gospodara njihova i Sunneta njihovog Poslanika alejhis selam Sve to sam zabilje io od diskusije sa jednim od njih jeste ista istina od koje nisam ni ta promijenio osim nekoliko re enica izgovorenih na narodnom dijalektu koje je bilo neophodno ispraviti prema pravilima knji evnog jezika Pored svega toga ponovo sam se zapitao Da li muslimani imaju potrebu za novim izdanjem ove knjige Zar ono to su ve pro itali ne ini novo izdanje bespotrebnim Prvi odgovor sa kojim sam se bio zadovoljio jeste da nejma potrebe za novim izdanjem i da su hiljade primjeraka prvog izdanja bile dovoljne Ali sam primijetio ljude kako je uporno tra e i kada sam o tome pitao odgovoreno mi je da je me u ljudima jedan veliki broj onih koji nisu ak ni uli za knjigu niti za njen sadr aj a drugi ako su i poku ali da do u do nje bila je ve rasprodata Ako po njima ovaj nepravedni govor zaslu uju etverica imama mud tehida pa ima li onda ne to lak e da meni kao onom koji sam stao u odbranu tih imama i njihovog ugleda pripi u neznanje la i opi u moju knjigu sa onim ega se moj jezik stidi izgovoriti Ipak ja se ponovo pitam Da li sam kroz ovo to sam napisao ikog uvrijedio ili se prema nekom ogrije io Da li moja knjiga sadr i ne to drugo do nepristrasnu nau nu studiju Da li sam sa ovim to sam napisao doveo muslimane u nedoumicu i nestabilnost ili sam ih izveo iz svega toga Zatim da li sam mogao da pre utno prije em preko vela zabluda koji je prekrio razum mnogih muslimana a da ne poku am podi i taj veo sa nekolicinom napisanih redaka kao musliman kojeg je Allahova d elle e nuhu volja po astila da bude sluga imama i uleme i da sa emanetom nosi pero u svojoj desnici a moj Gospodar svjedo i da kroz ono to sam napisao nisam ni na koga ni ta slagao Tako mi Allaha d elle e nuhu nisam ni slutio da e elja za spoznajom istine na ovu temu do i do ovako za u uju e visokog nivoa niti sam mogao pretpostaviti da u primiti tako veliki broj razli itih pisama u kojima je iskazano olak anje zbog 6 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti U mnogobrojnim pismima, koja su pristigla na moju a...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti spozanje prave istine i onoga to na nju upu uje s obzirom da je bila prekrivena neistinom Nakon svega ovoga spoznao sam kakvom su pritisku izlo ene muslimanske mase od strane ovih koji uporno nastoje presje i svaku njihovu vezu sa ova etiri mezheba i njihovim pouzdanim i u enim imamima Velika ve ina ovih masa su neobrazovani ili poluobrazovani ljudi koji ne posjeduju dovoljan nau ni kapacitet sa kojim bi mogli otkriti neosnovanost njihovih ideja iako posjeduju uro enu zdravu islamsku misao i isto u ljudskog uma sa ime osje aju da je ova propaganda te ka za srce daleka od istine i ogrezla u neistini Zbog toga su osjetili veliku potrebu za nekim ko e im pojasniti ovaj problem koriste i pri tome dokaze i objektivna nau na mjerila Tako er se osjetila potreba za jednom sa etom ali sveobuhvatnom i korisnom knjigom Dakle bilo je neminovno odgovoriti ovom zahtjevu muslimanskih masa sa novim izdanjem ove knjige Dok prevr em stranice ove knjige ne osje am potrebu za izmjenom niti jednog retka u njoj kao to ne osje am potrebu da joj dodam bilo ta novo sem ovog predgovora i komentara za kojim se ukazala potreba nakon rasprave koja se odigrala izme u mene i ejh Nasira Albanija neposredno nakon pojave prvog izdanja ove knjige A da su doprle do mene bilo kakve replike ili zahtjevi za poja njenjem bilo ega u ovoj knjizi to bih objasnio i izmijenio Me utim nisam primio nikakve replike od onih koji sebe smatraju protivnicima istine koju sam objelodanio kao to nisam primio nikakav zahtjev od strane itatelja koji uporno tra e ponovno tampanje ove knjige za poja njenjem ili dodavanjem bilo ega Sve to se desilo po ovom pitanju svelo se na elju ejh Albanija da se sastanemo da bi on iznio svoje vi enje ove knjige I zaista sreli smo se pa sam imao priliku da ujem njegove primjedbe i mi ljenja koje se svode na dvije stvari Prvo Pretjerivanje po pitanju naslova knjige Potiranje mezheba najopasnija novotarija koja prijeti islamskom erijatu te da ja po njegovom mi ljenju nisam naveo ne to to bi ukazivalo na istinitost ovog opasnog naslova Drugo Da ja po njegovom vi enju nisam dobro shvatio ono to je elio re i El Had endi u svojoj studiji na koju sam ja odgovorio sa ovom knjigom Tako on El Had endi po mi ljenju ejh Albanija ne pori e prednosti niti vrijednosti mezheba kao to ne pori e ispravnost njihova slije enja onome koji nije dostigao stepen id tihada Me utim on osu uje samo onoga koji se fanati no priklanja mezhebima ostavljaju i po strani ispravan dokaz koji je potpuno razumio to je ono na emu smo se on i ja usaglasili i zbog ega ne bi bilo potrebe da se di e ovolika pra ina Ovo je rezime opaski koje je naveo ejh Albani u toku na eg susreta koji je trajao tri sahata Ovaj predgovor sam napisao prije nego to sam saznao za odgovor koji su zajedno napisali gospoda ejh Albani Mahmud Mehdi El Istanbul i Hajruddin Van l i pod naslovom Mezhebski fanatizam to je novotarija da bi nakon to sam do ao do ove knjige napisao komentar u obliku postscriptuma kojeg cijenjeni itaoci mogu nad na kraju knjige Povodom prve primjedbe odgovorio sam mu Zaista sadr aj knjige u cjelosti dokazuje ispravnost njenog naslova jer najva nije to sam elio ovom knjigom pojasniti je to da su muslimani koji nisu dostigli stepen direktnog preuzimanja propisa iz Kur ana i Sunneta u vrijeme ashaba tabi ina i onih koji su dolazili poslije njih slijedili mezheb nekog od imama koji su taj stepen postigli Pa je mogao 7 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti spozanje prave istine i onoga  to na nju upu uje,...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti jedan od njih ako je htio da slijedi nekog odre enog imama neodstupaju i od njegovog mezheba ili da ga promijeni Pouzdano se zna da je bilo me u ashabima r a onih koji se nisu oslanjali osim na fetve Ibn Abbasa r a tako da nisu pitali druge sem njega a da pri tome niti jedan u enjak nije prona ao me u ashabima nekog ko je poricao ovakve postupke Tako su Ira ani dugo vremena ivjeli slijede i isklju ivo mezheb Abdullaha ibn Mes uda r a koji se manifestirao kroz njegovu li nost ili kroz li nosti njegovih u enika a da se pri tome nije na ao niko ko bi im to osporio Kao to su se stanovnici Hid aza pridr avali mezheba Abdullaha ibn Omera r a i njegovih u enika te se i ovdje nije niko na ao ko bi porekao ispravnost ovog postupka Dugo vremena su u Mekki va ile samo fetve Ata ibn Ebi Rebbaha i Mud ahida jer je halifin telal dao proglas da niko ne smije donositi fetve osim ova dva imama a da se pri tome niko od uleme iz generacije tabi ina nije suprostavio ovakvom postupku halife ili naroda Zar poslije svega tvrdnja o zabrani pridr avanja jednog odre enog imama nije ni ta drugo do novotarija koja nejma svoga upori ta u vjeri I da li Potiranje mezheba u biti predstavlja ne to drugo Na ovu jasnu mes elu dodajemo slijede e poja njenje mezhebstvo zna i da neko ko nije upu en u islamsko pravo ili onaj koji nije dostigao stepen id tihada slijedi mezheb nekog od imama mud tehida koji je taj stepen dostigao bez obzira dali se stalno pridr avao jednog odre enog mezheba ili proveo ivot prelaze i iz jednog u drugi Dok bezmezhebstvo zna i da onaj koji ne poznaje islamsko pravo ili onaj koji nije dostigao stepen id tihada ne slijedi niti jednog imama mud tehida Ovo je obja njenje rije i koje je op te poznato u jezi koj i terminolo koj nauci kao i masama te e tako re i za nekoga od ljudi da je partija ako slijedi jednu partiju bez obzira da li se stalno pridr avao jedne odre ene partije ili proveo ivot prelaze i iz jedne u drugu kao to e re i za nekoga da nije partija ako ne pripada niti jednoj partiji na bilo koji na in S tim da ejh Albani ka e da ovakvo tuma enje nije ono to dana nji muslimani podrazumijevaju pod pojmom mezhebstvo vidi knjigu Kako je klanjao Poslanik alejhis sela m Ne razumijem za to ovaj ovjek sebi umi lja da je upravo on primjer istine za svakog muslimana pa ono to on razumije to moraju razumjeti svi kao to bi trebalo da svi sa njim negiraju i ne razumiju ono to on ne razumije to zna i da ako on ne zna zna enje ova dva pojma mezhebstvo i Potiranje mezheba koja sam objasnio tokom na e rasprave u tom njegovom neznanju i negiranju bi ga trebali slijediti svi muslimani ejh Albani tako tvrdi da sam ja ovakvim tuma enjem u cjelosti uni tio svoju sopstvenu knjigu jer po njemu na osnovu ovakvog tuma enja mezhebstva svi ljudi postaju mezheba i ime studija koju sam napisao postaje samo govor o iluziji koja u stvarnosti nigdje ne postoji Zaista bi me veoma radovalo kada bi svi oni koji sebi la no pripisuju selefizam bili uistinu mezhebisti u ovom smislu i zna enju rije i mezhebstvo kojeg ejh Albani nije poznavao tj da se ne udaljuju od slije enja nekog imama mud tehida iji su nam id tihadi i mi ljenja dostavljeni sa punim emanetom Svejedno da li se oni pridr avali samo jednog mezheba ili prelazili iz jednog u drugi tada nebi bilo nikakve potrebe za pisanjem niti jedne ovakve knjige 8 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti jedan od njih, ako je htio, da slijedi nekog odre ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ali na alost tvrdnja ejha Albanija se ne podudara sa stvarno u Zaista me u ovima kojima elimo ukazati na pravi put nejrna onih koji bi prihvatili slije enje bilo kojeg od etverice imama r a nego se svaki od njih poziva na crpljenje er jatskih propisa direktno iz Kur ana i Sunneta Koliko smo samo vidjeli gotovo nepismenih ljudi koji ne pri hvataj u ni u kom slu aju da slijede nekog od etverice imama sve dok mu ne saop timo argument doti nog imama i hadis na kojeg se on oslanjao a zatim mu objasnimo ja inu argumenta ispravnost lanca prenosioca hadisa i stepe n njihove pouzdanosti Kao da je on stvarno neki veliki pooznavalac hadiske nauke pa daje sebi za pravo da ispravlja mezheb ovog imama ili da mu pripisuje grje ke i poni ava ga Nisu ovi ljudi nikakav narod sa Marsa ili neke druge planete nego su oni ljudi kao i mi Na njih se ale stanovnici svakog grada kvarta i sela i ima ih tako mnogo da bi ejh Albani mogao ponosno di i glavu Sta zna e rije i El Had endija koga ejh Albani naziva u enjakom brani njegovu knjigu i opisuje je kao korisnu kada ka e El Hadzendi u svojoj knjizi Postizanje id tihada na ovaj na in veoma je lahka stvar i ne zahtijeva ni ta vi e od El Muvetta e Sahih Buharije i Mu li ma Sune n Ebi Davud D ami a Et Tirmizi i En Nesaf Ove knjige su poznate i ra irene pa je mogu e do njih do i u vrlo kratkom vremenskom periodu to bi ti morao da zna U slu aju da ti ne zna a neki od tvoje bra e te je prestigao u tome i to ti objasnio na jeziku kojeg poznaje nakon toga nejma ti opravdanja ili kada ka e Ako se pojavi vi e opre nih predaja rivajeta od Bo ijeg Poslanika alejhis selam po odre enom pitanju a ti ne bude znao kada je koja izre ena odnosno koja kasnije a koja ranije u tom si slu aju du an praktikovati sve predaje daju i prioritet as jednoj a as drugoj predaji Da li ti u ovim rije ima nalazi imalo po tovanja za bezmezhebsvto onako kako smo ga mi formulisali pa je ejh Albani zanegirao tu formulaciju koja po njemu ini sve ljude mezhebistima Zar nije njima svima preprije io put slije enja Imama i njihovih mezheba sa onim to im je ostavio na raspolaganju a to je El Muvetta Sahih Buharija i Muslim Sunen Ebi Davud D ami a Et Tirmizi i En Nesaf i sve ove knjige kao to re e su poznate i ra irene pa je mogu e do njih do i u vrlo kratkom vremenskom periodu U skladu sa tim ne postoji nikakva potreba za slije enjem bilo kojeg mezheba bi o to u obliku vrstog pridr avanja ili ne Mo da ustvari ejh Alban i zna da su se svi imami usaglasili uklju uju i tu i Ibn Tejmiju i Ibn el Kajjima i E Sevkanija da posjedovanje ovih zbirki hadisa ne ini njihova vlasnika mud tehidom i da se on ne mo e oslanjati samo na njih u dono enju fetava ili izvo enju propisa nego je neophodno pored svega ovoga da posjeduje odre en stepen znanja s kojim se uzdi e do stepena idztihada to je suprotno onome to tvrdi veliki alim El Had endi u svojoj knjizi za koju ejh Albani veli da je vrlo korisna Dakle moja knjiga nije uni tena kao to tvrdi ejh Albani nego na alost jo uvijek postoji velika potreba za njom a koliko sam samo elio da za njom ne bude nikakve potrebe A to se ti e druge stvari ona se zasniva na poja njenju svakog teksta koji u sebi sadr i uo ljivu grje ku i udaljavanje od prave istine na na in koji se podudara sa onim to sam iznio u svojoj knjizi El Had endi svojoj knjizi ka e slijede e Mezhebi su mi ljenja uleme njihovi id tihadi razumijevanje pojedinih mes ela a Allah d elle e nuhu i Njegov Poslanik alejhis selam nisu obavezali nikoga na njihovo slije enje 9 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ali, na  alost, tvrdnja  ejha Albanija se ne podu...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ejh Albani smatra da se rije nikog odnosi samo na one koji su dostigli stepen id tihada I njegov govor Postizanje id tihada na ovaj na in veoma je lahak i ne zahtijeva ni ta vi e od El Muvetta e Sahih Buharije i Muslima Sunen Ebi Davud D ami a Et Tirmizi i En Nesa i Ove knjige su poznate i ra irene pa je mogu e do njih do i u vrlo kratkom periodu to bi ti morao da zna U slu aju da ti ne zna a neki od tvoje bra e te je prestigao u tome i to ti objasnio na jeziku kojeg poznaje nakon toga nejma ti opravdanja Ovaj citirani odlomak po njemu odnosi se samo na one koji su dostigli stepen id tihada i direktnog preuzimanja propisa iz Kur ana i Sunneta pa tako ovaj citat dakle ne sadr i ne to to zbunjuje i nejma potrebe za ikakvim odgovorom ili komentarom kao i njegova izjava Kada god se na e tekst Kur ana Sunneta ili izreke ashaba r a postupanje po njima je obaveza od koje se ne odstupa radi onoga to su rekli u enjaci Po ejh Albaniju se to odnosi na ovjeka koji je u io ne to od islamskih znanosti i upoznao se sa dokazima i onim na to oni aludiraju I tako sve to je spomenuto u knjizi El Had endija poput ovih odlomaka mo e se po mi ljenju ejh Albanija protuma iti na na in koji se podudara sa istinom koju smo pojasnili Tako e po njemu mi bi trebali El Had endijeve tekstove da razumijemo na na in na koji bi mogli da nazremo odre ene norme i specifi nosti na razli itim mjestima njegove knjige A kada sam mu rekao Zaista niko od uleme ne generalizira zna enje svoga teksta na ovakav na in a zatim eli da uka e na ne to suprotno onome na to aludira jasna poruka teksta tako da ga niko od ljudi ne e razumjeti onako kako si ga ti razumio Njegov odgovor je bio da je ovaj ovjek El Had endi porijeklom iz Buhare te da njegov maternji jezik nije arapski s toga on ne mo e ne to objasniti i izraziti se kao to mogu Arapi i da je on ve preselio na Ahiret pa smo mi du ni kao muslimani da se postavimo prema njegovom govoru onako kako mu to dolikuje i da imamo lijepo mi ljenje o njemu koliko je to mogu e To je rezime snimljenog razgovora koji je trajao otprilike tri sahata Zatim je poslije ove rasprave poslao prijedlog za novi susret na to sam mu pismeno odgovorio to se ti e va eg prijedloga o na em novom susretu primijetio sam kao to sam rekao prilikom prvog susreta da se nismo ni ta okoristili Pa tako vi niste odustali od odbrane El Hud endijevih stavova niti sam se ja zadovoljio onim tuma enjem kojim ste protuma ili njegovu knjigu Ubije en sam da kada bi ste eljeli da tuma ite i ocjenjujete stavove ljudi poput ejh Muhjiddina ibn Arebija samo etvrtinom onoga tuma enja kojim ste protuma ili djela El Had endija ne bi ste bili u stanju progla avati ga kjafirom niti grije nikom U svakom slu aju va nedavni govor vrtio se samo oko odbrane El Had endija uz poja njenje da on nije elio ni ta drugo do upravo ono to sam ja u svojoj knjizi iznio samo to sam ja njegov govor pogre no razumio Svejedno da li bio El Had endi onakav kakvim ga vi vidite ili kako ga ja vidim u svakom slu aju mene posebno raduje da vi ne prihvatate mi ljenja koja sam razumio iz njegovog djela Tako e veoma bi me radovalo da me u narodom razglasite ispravke ili poja njenja njegovih mi ljenja i sve to uvrstite u ono to ste ranije spomenuli o va em uva avanju Imama te nu nost da ih slijedi onaj ko nije dostigao stepen id tihada A to se ti e ponovnog susreta ja zaista u njemu ne vidim nikakve koristi jer na pro lom susretu nisam osjetio ni ta drugo do to da sam izgubio tri sahata koja sam mogao iskoristiti u obavljanju nekih korisnijih poslova Primite iskrene selame 10 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  ejh Albani smatra da se rije  nikog odnosi sam...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ovo je sve sa im sam se suo io od replika ili rasprava vezanih za ovu knjigu to me ini da se jo ja e pridr avam onoga to sam napisao i konstatovao Ja sam sada jo vr e ubije en da je Potiranje mezheba najopasnija novotarija koja prijeti islamskom erijatu i ono to je navedeno u mojoj knjizi dovoljno je kao dokaz koji otkriva ispravnost ove injenice Zbog toga nejmam nikakve potrebe da na ovu knjigu dodam niti jedno jedino slovo osim nekolicinu komentara iz razloga koje sam ve ranije naveo Ja jo uvijek razumijem El Had endijevu knjigu na na in na koji je razumije svaki Arap koji objektivno posmatra svako odstupanje od istine i zapadanje u ozbiljne i opasne pogre ke na koje treba ukazati i upozoriti Allah d elle e nuhu nas nije zadu io da kopamo otvore po jasnim re enicama i tekstovima prodiru i kroz njih na takav na in do njihovog pravog zna enja normi i karakteristika pa da nakon toga konstatujemo da je to bila prava namjera autora i da na kraju prenesemo ljudima ove tekstove nadaju i da e ih oni protuma iti i formulisati na eljeni na in Allah d elle e nuhu nas nije obavezao ni sa pola ovakvog tuma enja po pitanju sufijskih meditacija bez obzira to oni ponekad zapadaju u stanja koja ih vode do toga pa kako e nas onda obavezati na ovakvo tuma enje rije i ovjeka za koga ka u da je alim i koji izla e obja njenje nau ne injenice koja se zasniva na jasnim dokazima sa kojima se eli iskazati preciznost i odstraniti iluzije ak i ako uzmemo u obzir da doti ni stvarno nije bio u stanji da obrazlo i svoje namjere onda mu moja knjiga ni ta ne kodi Mo da zaslu ujem njegovu zahvalu i dovu pa ak i mrtvog zato to sam sprije io muslimanske mase da na pogrje an na in razumiju ono na to aludiraju njegovi tekstovi Me u propagatorima bezmezhebstva i njihovim pomaga ima bilo je i onih koji su irili neistinite vijesti o raspravi koja je tekla izme u mene i ejha Albanija Ne bih se htio zaustavljati kod ovih stvari ili davati komentare na njih nego mi je jedina elja da sav moj ulo eni trud po ovom pitanju bude u cilju slu enja islamskom erijatu za to o ekujem nagradu samo od Uzvi enog Gospodara Allaha d elle e nuhu a neka ovi nakon toga pri aju o meni ta ele Ali ono na to moram da se osvrnem na trenutak zastanem i itaocima otkrijem istinu o tome jeste dio onoga to su la no pro irili a to je njihova tvrdnja da se moj po tovani otac Allah ga sa uvao koji je jednim dijelom u estvovao u raspravi slo io sa mi ljenjima ejh Albanija i osporio moje razila enje sa njim Ovu la nu vijest ne treba pre utati jer u protivnom ona bi se mogla preobraziti u zamku za pridobijanje masa za pokvarene ideje ovih ljudi isticanjem kako fakih i bogobojazni alim iz Damaska ejh Mula Ramadan el Buti podr ava njihovu ideju i sla e se sa njenim najistaknutijim propagatorima Radi toga moj otac Allah d elle e nuhu ga sa uvao mi je naredio da itateljima pojasnim veli inu ove potvore koja nejma nikakve osnove i potpuno je suprotna stvarnosti a kaseta na koju sam snimio raspravu u potpunosti najbolji je dokaz za to Po tovani itaoc e na i poslije ovog predgovora pismenu izjavu moga oca po ovom pitanju sa njegovim potpisom Na kraju elja mi je da se izvinem svima kojima e mo da ova knjiga koja se kosi sa njihovim pogledima zadati brige kao to bih elio da sam u mogu nosti da ih zadovoljim ne udaljavaju i se od puta objektivnog nau nog istra ivanja koje se zasniva na tra enju Allahovog d elle e nuhu zadovoljstva Ali na alost ja ne mogu ostaviti ovaj cilj Mo da je jedan od najva nijih uzroka te moje nemo i to to ve ina ove bra e nejmaju strpljenja to mi je od ranije poznato da u cjelosti pro itaju ono to sam napisao niti se optere uju vi e od prevrtanja stranica i izdvajanja nekih njenih 11 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ovo je sve sa  im sam se suo io od replika ili ra...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti odlomaka da bi zatim pustili svoje jezike da govore ono to im se prohtije prepu taju i se zlobi koja se nalazi u njima Pa koji je onda na in da se oni zadovolje kada je prvi i najva niji put za to tako vrsto zatvoren Diskusija i rasprava je bilo i me u imamima i ulemom iz prvih generacija muslimana te je svaki od njih iznosio svoja mi ljenja i stavove po kojima su se razlikovali od drugih Tako da su svi oni me usobno itali svoja mi ljenja sa po tovanjem i velikom pa njom pri emu su nastojali da se slo e makar i po najjednostavnijim mogu im pitanjima u mes elama po kojima su se razi li ili bi svako od njih u suprotnom ostao kod svoga vi enja i mezheba u slu aju da je ispravnost njegovih dokaza vjerovatna i mogu a Ali oni se nisu rastajali osim uz me usobno po tovanje i uva avanje tra e i opravdanja za stavove svojih neistomi ljenka Dakle u pro lim vremenima nau na diskusija je bila jedan od najva nijih faktora nau ne renesanse i ujedinjavanja rije i i razli itih mi ljenja Tako e i danas ona je najva nija garancija za ostvarenje svega toga Ja sam se u svojoj knjizi nastojao koristiti upravo ovom metodom i pri tome nisam imao nikakav drugi cilj Pa za to se onda na a bra a ophode sa nama sa ovolikom dozom mr nje i netrpeljivosti I za to osu uju knjigu i ono to sam u njoj iznio sa njihovim okretanjem od nje i nezadovoljstvom sa njom Pa kada smo jedne prilike rekli o idejama nekog od njih da nisu ispravne jedan od njih je rekao ovjek je izvr io id tihad i potrudio se da bi zatim napisao ono to je smatrao ispravnim pa i vi pi ite i polemi ite sa njim oko njegovih stavova A danas kada smo poku ali u praksi sprovesti njihove savjete te objelodaniti ovo to zastupamo i to samo u nepristrasnom nau nom okviru oni su mrzovoljni i nezadovoljni onim to smo iznijeli ak su neki od njih poku ali odvratiti itaoce od knjige te nas potvarati da smo prouzrokovali raskol savjetuju i nas da se klonimo ove i prihvatimo neke druge obaveze Nejma nikakve tete ni po dru tvo i ni po vjeru u onome to objavljuju izdava ke ku e od isto objektivnih nau nih rasprava u okviru razli itih nauka i umjetnosti Naprotiv u svemu tome ima dunjalu ke i vjerske koristi Ali je najve a teta da postoji neko ko je ne zadovoljan takvim na inom diskusije pa je do ekuje sa onim to joj ne dolikuje tj raznim prepirkama mr njom i najraznovrsnijim oblicima fanati ne du evne ograni enosti Ja skru eno molim Allaha d elle e nuhu da zlodjelo prema ovjeku zadovoljavanje vlastite e i za osvetom ili rasplamsavanje fanati nosti u koju pu u vjetrovi d ahilijeta ne u ini ciljem bilo kojeg moga nau nog djela koje sam objavio tokom svoga ivota i da sa uva moje pero od ru nog postupka prema bilo kojem bratu muslimanu Muhammed Seid Ramadan el Buti Damask d umade l uhra 1390 h 12 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti odlomaka, da bi zatim pustili svoje jezike da govor...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti IZJAVA MOG CIJENJENOG OCA Ja otac Muhammeda Seida Ramadana tvrdim da onaj koji je rekao za mene da podr avam mi ljenja Albanija ne poznaje ni ta od nau nih studija i rasprava Kako mo e moj govor zna iti podr ku njemu a ja sam mu rekao izazvan njegovim neznanjem u pogledu pojma apsolutno zna enje medlul el mutlak Ako se odre enom pojmu pridoda naziv onda se pod tim smatra cjelovito i op enito zna enje el ferdu 1 kamil Npr islamski pravnici su rekli da ako mu uslovi razvod braka svojoj eni njenim klanjanjem namaza taj razvod ne e biti erijatski pravosna an ako njegova ena bude klanjala erijatski neispravan namaz zato to se taj njen neispravan namaz ne mo e okarakterisati kao namaz u pravom smislu rije i tj on nejma cjelovito i op enito zna enje el ferdu l kamil On je potvrdio i prihvatio ove moje rije i Zatim sam mu rekao Knjiga Potiranje mezheba je napisana za ulemu a ne za obi ne ljude zna enje ovih mojih rije i je Kao to mo e na i prostora za pitanje o namjerama autora tj dr El Butija op prev u onome stoje izrekao tako mo e na i odgovor naveden u nau noj terminologiji nepitaju i pri tome autora o njegovoj namjeri tj Ako sebe naziva alimom i mud tehidom onda ne bi trebao da pita autora o nekim banalnim stvarima op prev Bo e kakvog uda Kako da podr avam onoga koji tvrdi da mezhebi etverice imama mud tehida nisu od vjere Nakon to sam mu objasnio da je Poslanik alejhis selam potvrdio ispravnost id tihada i ispravnost mud tehidovog namaza pa makar bio njegov id tihad po pitanju tog namaza pogrje an a ono to je Poslanik alejhis selam potvrdio i odobrio je od vjere on mi je rekao Ali ovaj namaz je neispravan neosje aju i da ove rije i povla e za sobom to da je Poslanik alejhis selam potvrdio ne to to je neispravno Bo e sa uvaj to nije mogu e Ovaj primjer je dovoljan dokaz da on slijedi svoje prohtjeve i da nije svjestan propasti u koju ju je upao Snimljena kaseta ove rasprave najbolji je dokaz za to Mula Ramadan 13 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti IZJAVA MOG CIJENJENOG OCA  Ja, otac Muhammeda Sei...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti PREDGOVOR PRVOM IZDANJU Pri eljkivao sam da na em opravdan razlog koji bi me po tedio pisanja na ovu temu I koliko sam samo elio da se ne na e niko ko bi me ometao u onome to je u stvari du nost svakog muslimana tj da se posveti prou avanju stanja muslimana i razmatranju opasnih bolesti koje su se natalozile u njihovom bi u do te mjere da su im prouzrokovale stanje propasti raskola i poni enja prijete i im nestankom i iskorijenjavanjem ako hitno u najskorijem vremenu i na najbr i mogu i na in ne na u spasonosni lijek Da koliko sam samo elio da banalne stvari i op epoznata pitanja ne odvrate mene i moje pero od ovako opasnog problema Ali ta da ini sa onim ko ti je do ao nose i sa sobom mnogo ovakvih op epoznatih pitanja nakon to je u inio od toga probleme koji zahtijevaju diskusiju istra ivanje i izu avanje i nametnuo takvo stanje stvari jer on vidi u tim pitanjima najopasniju prepreku koja stoji na putu rje avanja ovakvog opasnog stanja u kojem su se na li muslimani ta bi ti u inio u slu aju da bude zaokupljen preno enjem ovjeka koji je pogo en jakim krvarenjem u najbli i centar hitne pomo i da bi mu na taj na in spasio ivot a onda se odnekud pojavi neko ko pred tobom zatvara ovaj put otima ti bolesnika i odnosi ga u pravcu najbli e banje da bi mu prvo o istio njegovo tijelo a zatim ga izlo io kozmeti kom tretmanu7 Da li bi ti preostalo i ta drugo u spa avanju ivota ovog nesretnika sem da ga upozori da se ne prepusti u ruke ovog lu aka i da ga zatim udalji od njega te da se sa njim brzinom munje zaputi do najbli eg doktora7 Me u najve im nevoljama kojima su pogo eni muslimani danas su problem misaonog ateizma odstupanja od islamske etike i razila enje kod same osnove I ne bi trebalo da knjige i mislioci koje brine stanje muslimana tretiraju i ta drugo do ova tri problema koja smo naveli Ali kako ih rje avati kada su se izme u tebe i ovih problema isprije ili zastori i prepreke u obliku drugih banalnih pitanja oko kojih muslimani ne bi trebali gubiti vrijeme i tako sijati nove probleme Kako da se posveti rje avanju ovih problema a ti kad god se okrene onima kod kojih ti je ukazana prilika da ih u vrsti na stazi istinskog imana i islamskog ahlaka vidi da su ve izme u njih i problema postavljene nove prepreke sa drugim novim razlozima Tako oni tumaraju u krugu koji nejma ni po etka ni kraja a to je Slije enje jednog od etverice imama zna i kufr Slije enje jednog odre enog mezheba je zabluda Pristajanje uz imama jednog od priznatih mezheba je uzimanje gospodara mimo Allaha d elle se nuhu Pa kada musliman pogleda u povjest islama u svjetlu ovih rije i u njemu ne e primijetiti ni ta drugo do da ova povijest obiluje otpadnicima od vjere i onima koji su zalutali i koji su daleko od istine a on je ustvari prigrlio islam upravo pod njihovim uticajem i onoga to je saznao iz njihovih biografija I kada isproba svoju sre u u osloba anju muslimana od slije enja ova etverice imama irazumijevanju islamskog prava iz njegovih osnova tj Kur ana i Sunneta vidje e sebe i sebi sli ne u kako tonu u zabludu u nepoznato plivaju i bez ikakvih pomagala Pa kako da se prepusti d ihadu iza kojeg slijede odre eni rezultati kada ova pukotina guta sve to si postigao Ovo to sam rekao nije nikakva fantazija nego je pouzdana slika na e svakodnevnice koju dobro primje ujmo i poznajemo 14 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti PREDGOVOR PRVOM IZDANJU Pri eljkivao sam, da na e...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Do ao mi je jedan student knji evnosti u Damasku i obavijestio me da se on nedavno vratio islamu i njegovim obredima te da je u io iz fikha afijskog mezheba po kojem obavlja svoje ibadete ali je nai ao na Bro uru u kojoj pi e da nije dozvoljeno muslimanu da slijedi neki od etiri mezheba i da onaj koji to ini automaski postaje nevjernik koji je zalutao sa puta islama te da je na njemu da direktno preuzima dokaze iz Kur ana i Sunneta Doti ni mi je kasnije objasnio kako jo nije navikao svoj jezik na izvorno i ispravno u enje Kur ana pored toga to pojma nejma o njegovim zna enjima i propisima da bi me na kraju upitao ta da radim ta da mu odgovorim Zar bih trebao da mu ka em da sam trenutno zaokupiran rje avanjem velikih problema u islamu i da ne treba da se upu tam pored njih u rje avanje nekih marginalnih pitanja koja nejmaju nikakve va nosti te da ja ne mogu da dozvolim sebi da govorim o njima i tako izazovem nove razdore koji nam zaista nisu potrebni7 Mogu li ja zaista da se prepustim rje avanju velikih problema i da ukazem ljudima kako e ih rije iti i iz njih prona i izlaz a da niti jednu rije ne posvetim rje avanju problema koji mu e ljude poput ovog studenta Da li je ovaj student usamljeni slu aj pa da mu to nasamo daleko od ljudi objasnim i ukazem na pravu istinu da ne bih izazivao nova razmimoila enja i probleme Me utim postoje stotine ljudi poput ovog studenta koje je ova Bro ura dovela u nedoumicu sumnju u njihovu povijest i nove nepoznanice o stvarnosti islama Tako e je neophodno da smatramo ovo pitanje dijelom onih velikih problema ije je rje avanje neodlo no to je htjela da nam nametne jedna grupa ljudi u emu su i uspjeli Oni su eljeli da sprije e prebacivanje povrije enog koji je pogo en jakim krvarenjem pritom odbijaju i sve solucije osim one da ga prenesu na mjesto gdje e ga malo zalije iti i uljep ati njegov izgled Glupo bi bilo sa na e strane da za mirimo i pre utimo jer bi to zna ilo Zaista izazivanje konfrontacija sa ovim ljudima ne ide u prilog bolesniku utimo i pustimo ih da rade ta ho e Ne Ne emo utjeti niti ih pustiti da rade ta ho e sa ovim ludim i smije nim argumentom U najmanju ruku du ni smo upoznati bolesnika da se ne preda njihovim la ima i prevarama Zaista je jako alosno da smo primorani da se upu tamo u raspravu za koju u biti nejma potrebe Muslimani su oduvjek ivjeli znaju i sasvim jasno da se ljudi dijele na mud tehide i mukallide i da je mukallid obavezan da slijedi jednog od mud tehida a kada postane sljedbenik jednog od njih on ima pravo ako ho e da ga slijedi tokom cijelog svog ivota kao to ima pravo da odstupi od njega slijede i nekog drugog od etverice imama mud tehida To je tako bilo sve do na ih vremena kada se pojavila jedna grupa koja je iznenadila narod s nekim udnim i novim zakonom koji optu uje za nevjerstvo svakog onog koji slijedi jednog odre enog imama i pri tome izjavljuju da je slije enje Kur ana i Sunneta slije enje onoga to je bezgrije no a slije enje etverice imama je ustvari slije enje ne eg stoje izlo eno grije enju Tako je obaveza svih ljudi da slijede bezgrije no i da se oslobode slije enje onoga to je izlo eno grije enju A svakom iole razumnom ovjeku na ovom svijetu je poznato da kada bi svi ljudi znali na in slije enja onog to je bezgrije no i kada bi znali sredstvo pomo u kojeg se sti e do spoznajem njegovog pravog zna enja ne bi se podijelili na dvije grupe mukallid i mud tehid i ne bi Allah d elle e nuhu rekao prvoj grupi pitajte u ene o onome to ne znate Nehl 43 Sa ovim je Allah d elle e nuhu njima direktno naredio slije enje onih koje je nazvao u ovom ajetu Ehluz zikr tj u eni bez obzira to su oni izlo eni grije enju a nije 15 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Do ao mi je jedan student knji evnosti u Damasku ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti im naredio da se obrate direktno tekstovima Kur ana i Sunneta iako su oni za ti eni od svake grje ke Zaista je vrlo alosno to to smo primorani da iznosimo ovako jasne injenice koje nije te ko razumjeti svakom pametnom ovjeku Ali ovo alosno pitanje danas nam se samo po sebi name e Tako je jedan od njih ele i da ostane anoniman objavio Bro uru koju je naslovio Da li je musliman du an slijediti jedan od etiri mezheba Pisanje ove knjige je pripisao Muhammed Sultan El Me asumi El Had endi El Mekkijju predava u u Mesd idi l Harem u Knjiga uglavnom sadr i ono to smo ve ranije spomenuli a to je smatranje onih koji slijede jedan od etiri mezheba nevjernicima opisuju i ih sa glupo u neznanjem i zabludom te da su oni ti koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili i da je Allah d elle e nuhu za njih rekao Oni pored Allaha bogovima sve enike svoje i monahe svoje uzimaju i da su od onih ija djela ne e nikako priznata biti iji e trud na ovom svijetu uzaludan biti a koji e misliti da je dobro ono to rade Tako je izdava koji je elio biti anoniman po eo iriti svoju Bro uru me u muslimanima razli itih slojeva obi nim ljudima studentima radnicima i drugima Mnogi od ovih ljudi su dolazili kod mene pitaju i me o onome ta treba da ine iznose i mi delikatnost situacije Tako e mi je do ao jedan od njih sav presretan konstatuju i Vidi da ono ime se vi zamarate podu avaju i ga i to nazivate fikhom i islamskim erijatom nije ni ta drugo do puko shvatanje etvorice imama mud tehida i rezultat njihovih pravnih razmi ljanja koja su povezali sa Kur anom i Sunnetom Zatim je argumentirao svoj stav onim to pi e u spomenutoj Bro uri govore i mi Ve smo rekli da islam nije ni ta drugo do skup ibadeta utemeljenih na pet op te poznatih stubova i da ih je obi ni beduin mogao zapamtiti za samo nekoliko minuta a zatim ih i prakti no primijeniti To je islam A vi ste nam do li vr iti propagandu kako Kur an i Hadis u sebi sadr e propise civilnog krivi nog i dr avnog zakona i da je islam vjera i dr ava Pa evo to na to se vi pozivate negira li no predava u Haremi erifu Kako da se postavim prema ovom alosnom doga aju koji se dogodio Zar da utim i ostanem po strani da mi ne bi zahaturila skupina ljudi koji e mo da pomisliti da bavljenje ovim pitanjem zna i ostavljanje onoga to je va nije Ima li i ta va nije od rje avanja nedoumice ovih ljudi ije sam stanje odnosno njegov mali dio opisao Ima li i ta va nije od poja njenja ljudima da hiljade velikih u enjaka iz reda afijskog malikijskog hanbelijskog i hanefijskog mezheba nisu kjafiri zalutali nevjernici glupaci niti nehajni pojedinci nego su oni imami muslimana kojima pripada svaka zasluga za o uvanje islamskog erijata i njegovo dostavljanje ljudima Postoji li ne to va nije od toga da objasnimo ovom ovjeku koji vidi Bro uru kao neku svoju vrijednu izgubljenu stvar i koji je po eo ponavljati hrabro i zanosno te velike orijentalisti ke la i koje je izmislio zlobni njema ki orijentalista aht Schacht tvrde i kako fikh nije ni ta drugo do zakon koji je proiza ao iz nadprosje no inteligentnih umova kojima je odgovaralo da ga pripi u Kur anu i Sunnetu Naime aht eli da doka e svoju tvrdnju istim dokazom koji je do ao na po etku Bro ure a to je su tina islama je jednostavna i sa eta koju je mogao razumjeti obi ni beduin za nekoliko minuta da bi zatim oti ao govore i Tako mi Allaha na 16 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti im naredio da se obrate direktno tekstovima Kur ana...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ovo ne u ni ta dodati aludira na doga aj koji se odigrao izme u jednog beduina i Poslanika alejhis selam op prev Pa otkuda da se pojave nakon toga toliki propisi Zbog toga je neophodno da se ovo podrobno objasni i otkrije pravo lice istine U svakom slu aju ja ne u ispuniti svoju knjigu opisima kojima je natrpana Bro ura kao to su kufr zabluda ludost neznanje slijepo slije enje i tome sl Naprotiv ja u nastojati da objasnim sva pitanja na objektivan i nau ni na in izbjegavaju i pretjerivanje u bilo kojem smislu koje je oduvijek bilo osnovni razlog isku enja u koje su zapadali mnogobrojni u enjaci u svakom dobu i koje je do lo kao rezultat razli itih reakcija ili osje aja ni e vrijednosti ili fanatizma Molim Uzvi enog Allaha d elle e nuhu da sve nas uputi na Pravi Put i o isti na e du e od zla netrpeljivosti fanatizma i spletkarenja Zaista On sve zna i o svemu je obavije ten Muhammed Seid Ramadan el Buti Damask 23 zul ka de 1389 h 30 januar 1970 g 17 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ovo ne u ni ta dodati  aludira na doga aj, koj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti REZIME SADR AJA BRO URE Lijepo bi bilo na samom po etku da predo im itaocu rezime onoga to sadr i Bro ura ma ko bio njen autor i izdava a zatim na inim od njega temu studija u narednim poglavljima namjeravaju i time da uputim nasihat u islamskom duhu i na osnovama nepristrasne nau ne metode neo ekuju i iz svega toga neki li ni interes niti mi je cilj omalova avanje nekog u enjaka ili da ga smatram glupim ili ak kjafirom Ne tra im od itaoca zauzvrat ni ta drugo sem da se pridr ava onoga ime sam sebe obavezao a to je da izbistri svoj pogled i misao te da mu znanje bude jedini vodi u onome to ita i orijentir koji e slijediti u svemu na to ga on uputi neve u i sebe ili svoju misao teretima fanatizma ili slijepog slije enja Nakon toga itaoc e uvidjeti da je pravljenje problema i buke po pitanju slije enja ova etiri mezheba suvi no i da je to diskusija na pogre nu temu ili kao to se ka e oluja u find anu Autor Bro ure je po eo svoj studij obja njenjem su tine imana i islama pa je naveo D ibrilov alejhis selam hadis kada je pitao Allahovog Poslanika alejhis selam o islamu Tako er i hadis Islam se gradi na pet stubova i hadis kako je do ao neki ovjek Poslaniiku alejhis selam i rekao mu Allahov Poslanice ukazi mi na posao sa kojim u ako ga budem radio u i u D ennet na to u je Poslanik alejhis selam rekao Da svjedo i da nejma drugog boga osim Allaha itd i hadis ovjeka koji je natjerao svoju devu da se zaustavi ispred Poslanikove d amije a zatim u ao kod njega i upitao ga o najva nijim stubovima imana Autor je zatim zaklju io na osnovu toga da islam nije ni ta vi e do skup nekoliko rije i i jednostavnih propisa koje razumije bilo koji musliman te da su oni do te mjere lahki da nije potrebno slije enje imama mud tehida 18 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti REZIME SADR AJA BRO URE Lijepo bi bilo na samom...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Time je stigao do zaklju ka da mezhebi nisu ni ta drugo do mi ljenja uleme i njihova shvatanja nekih erijatskih pitanja te da Allah d elle e nuhu i Njegov Poslanik alejhis selam nisu nikoga obavezali na slije ene ovih istih mi ljenja i shvatanja Pa prema tome slije enje jednog od ova etiri mezheba nije ni farz niti mendub i tako musliman ne mora da se pridr ava jednog od njih A onaj ko se bude pridr avao jednog od njih po svim erijatskim pitanjima jeste fanatik grije nik to ih slijepo slijedi te je on od onih koji su se razi li i u vjeri podijelili Njegov dokaz se svodi na to da osnova slije enja islama jeste u pridr avanju Kur ana i Sunneta koji su za ti eni od grje ki a to se ti e Imama mezheba to je jedan vid prelaska sa propisa Kur ana i Sunneta na ne to drug tj prelazak sa nepogre ivog na slije enje onoga koji mo e da pogrije i Bro ura 6 7 str Nakon toga je zaklju io da su mezhebi novotarija koja se pojavila nakon prve tri generacije islama i da su oni bez sumnje zabluda a zatim se zapitao ta ako postoji negdje dokaz da e insan biti pitan u kaburu kada umre o mezhebu ili pravcu Autor Bro ure misli da ova etiri mezheba imaju ulogu rivalstva naspram mezheba Muhammeda v alejhis selam te zaklju uje rije ima Jedini ispravan mezheb kojem se mora obra ati i koji se mora slijediti jeste mezheb Muhammeda alejhis selam zatim mezheb njegovih pravovjernih halifa r a Pa odakle su do li ovi mezhebi i zbog ega su se pro irili i u vrstili u muslimanskom okrilju Ibid 12 str Tako er prenosi rije i od Ed Dehlevija koje podupiru njegov stav i navodi da je on rekao Ko uzme sva mi ljenja jednog od etiri mezheba i ne osloni se na ono to je u Kur anu i Sunnetu time je proturije io konsenzusu islamske uleme i ne slijedi put vjernika 19 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Time je stigao do zaklju ka da mezhebi nisu ni ta...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zatim je naveo dokaze i predaje koje poja njavaju da musliman ako slijedi jednog imama ne treba da ga slijedi tokom itavog ivota i da nije dozvoljeno onome koje izu io propis nekog erijatskog pitanja putem dokaza iz Kur ana i Sunneta te razumio dokaze po kojima se ulema razi la i ono na to upu uju da se pored toga svega fanati no pridr ava mezheba svoga imama i u isto vrijeme istupa protiv onoga to je razumio iz Kur ana i Sunneta Poslije toga po inje da pravi razliku izme u taklida i vittiba a smatraju i taklid pogrdnim i poku enim a ittiba a lijepim i pohvalnim Ittiba a je po njemu to da sljedbenik pita o Allahovom i Poslanikovom propisu a ne da pita nekoga za mi ljenje niti stav njegovog mezheba Ibid 14 15 str Nakon toga je zaklju i da ako se pojavi vi e opre nih predaja rivajeta od Bo ijeg Poslanika alejhis selam po odre enom pitanju a ti ne bude znao kada je koja izre ena odnosno koja kasnije a koja ranije u tom si slu aju du an praktikovati sve predaje daju i prioritet as jednoj as drugoj predaji Zatim poja njava da su se ovi razli iti mezhebi pojavili samo zato to nisu slijedili ovo na elo Ibid 17 str Autor se kasnije vra a ponavljaju i ono to je ve izrekao da mud tehid mo e da do e do pogre nog ali i ispravnog zaklju ka zbog toga ga nije dozvoljeno slijediti dok je Poslanik alejhis selam sa uvan od grije enja pa zato nije dozvoljeno odstupati od onoga to je rekao To svoje mi ljenje potkrepljuje onim to se prenosi od razli itih dokaza koji zabranjuju fanati no slije enje jednog od mezheba opre no jasnom dokazu iz Kur ana i Sunneta kojeg je mukallid izu io razumio i temeljito obradio Autor poslije toga ponavlja da je slije enje mezheba odre enog imama bid at i smatra da su se svi ashabi pozivali na Kur an i Sunnet Bo ijeg 20 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zatim je naveo dokaze i predaje koje poja njavaju ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Poslanika alejhis selam i ono to im se poka e ta nim od mi ljenja kod nepostojanja dokaza da bi se zatim pojavila poslije tre e generacije muslimana novotarija slije enja mezheba taklid Poslije toga on poredi one koji slijede mezheb jednog od imama sa popla enim divljim magarcima aludira na 50 ajet sure El Muddessir op prev i opisuje ih kao neznalice i inad ije i one koji su se sa ejtanom spetljali Ibid 24 25 str Zatim kori one koji smatraju da je slije enje propisa njihovih imama pre e od slije enja Kur ana argumentiraju i to sa mnogim predajama od samih Imama o zabrani fanati nog slije enja jednog od njih koje je opre no jasnom dokazu iz Kur ana i Sunneta ako ga je temeljito obradio i razumio te povezuje ove izjave i njegove temeljne tvrdnje o zabrani taklida i pridr avanja jednog odre enog mezheba Ibid 28 34 str Na kraju autor poziva svakog muslimana da se direktno prihvati Kur ana i Sunneta u razumijevanju islamskih propisa zaklju uju i da je to lahko i da nema u tome nikakvih pote ko a jer mu za to ne treba ni ta vi e od Muvetta e Sahiha Buharije i Muslima Sunena Ebu Davuda D ami a Et Tirmizija i En Nesa ija Ibid 40 str Zatim se ponovo vra a da bi izmije ao mnoge dokaze koji zabranjuju u enjaku sposobnom da razumije dokaz fanati no slije enje mi ljenja svoga imama iako se ono protivi tom dokazu te poja njava autor Bro ure osnovu svojih tvrdnji koje imaju za cilj apsolutnu zabranu slije enja odre enog mezheba Ibid 40 str i nadalje Autor potom skre e pa nju itaoca ka itanju djela El Mukaddima od Ibn Halduna tvrde i da on zastupa mi ljenje da su mezhebi njihov nastanak i irenje rezultat tiranske politike i osvajanja vlasti od strane nearapa koji su imali svoje li ne ciljeve u tome Ibid 45 str 21 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Poslanika - alejhis - selam - i ono  to im se pok...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ovo je rezime onoga to stoji u Bro uri Ona ima za cilj kroz sve njezine teme poglavlja i razli ite prenesene izjave ili tekstove potvrdu zabrane bilo kojem muslimanu da slijedi jedan od etiri poznata mezheba i da je slije enje jednog od njih zabluda i nevjerstvo te da je to uzimanje ljudi za boga a ne Allaha d elle e nuhu Tako er po njemu bi trebao musliman da uzima propise direktno iz Kur ana i Sunneta pa ako ne bude u stanju da to ini onda mu ne preostaje ni ta drugo do prela enje as u jedan as u drugi mezheb ejh Albani smatra da se u Bro uri nalazi re enica koja otklanja uzrok nesklada u svim odlomcima i tekstovima koje smo naveli i vra a ih u njihovo pravo zna enje te zatvara svaki put ka njihovoj kritici a to je El Had endijeva izjava na 29 str Znaj da je uzimanje mi ljenja uleme i njihovih analognih rje enja kijas na razini tejemmuma kome se prilazi tek kod nepostojanja vode pa tako gdje god postoji tekst iz Kur ana i Sunneta i izreke ashaba neka je Allah d elle e nuhu zadovoljan s njima onda je uzimanje po njima obavezno i ne smije se od njih odstupiti uzimaju i mi ljenje uleme To nam je rekao ejh Albani tokom rasprave koja je tekla izme u nas A mi smo u ovom odlomku kojeg je sa ponosom naveo ejh Albani na li jo ve i belaj i u asniji problem koji je kao to se ka e dolijevanje ulja na vatru Zna i kad god nai emo na tekst u Kur anu i Sunnetu po pitanju neke mes ele onda muslimani moraju da ga se dr e i haram im je da se vrate id tihadu imama Koje to jo rekao ovakve udne rije i Gdje on tu vidi otklanjanje uzroka nesklada 22 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ovo je rezime onoga  to stoji u Bro uri . Ona im...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zar nismo napisali ovu Bro uru da bi replicirali na ove za u uju e nepravilnosti Stavi danas zbirke Buh ari je i M u li m a pred ve inu muslimana i reci im da poku aju razumjeti propise njihove vjere iz tekstova koji se nalaze u njima pa zatim pogledaj koliko e samo biti neznanja tumaranja i poigravanja sa vjerom Zar je to ono to ho e u enjak El Had endi kao i ejh Albani svojim udnim stavom sa kojim brani El Had endi jev besmislen i neispravan govor ejh Ibnu 1 Kajjim a sa njim sva ulema i imami ka u Posjedovanje velikog broja hadiskih zbirki nije dovoljno za ispravnost fetve koja se daje na osnovu njih nego je neophodno uz njih dostizanje stepena sposobnosti crpljenja erijatskih propisa i sposobnost izu avanja i ocjene pa ako se to ne ispuni onda mu je obavezno da slijedi ono to ka e Uzvi eni Allah pitajte u ene o onome to ne znate En Nahl 43 ejh El Had nedi a sa njim i ejh Albani ka u Gdje god postoji tekst u Kur anu Sunnetu i izreke ashaba onda je uzimanje po njima obavezno i ne smije se od njih odstupiti uzimaju i mi ljenje uleme Pa kome onda da vjerujemo onome na emu se slo ila sva ulema a od njih Ibn Tejmije Ibnu 1 Kajjim i mnogi drugi ili onome sa ime se izdvojio 23 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zar nismo napisali ovu Bro uru da bi replicirali n...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti El Had endi a sa njime i ejh A bani u njegovoj korisnoj knjizi Ako pa ljivo razmotri ove El Had endijeve rije i prona i e u njima za u uju i d ehl On misli da su imami zasnovali svoje id tihade koje su muslimani prihvati i da slijede na osnovu svojih razmi ljenja i li nih stavova koji nejmaju oslonca u Kur anu i Sunnetu Eto to je ono stoje navelo muslimane da ih slijede u njihovim id tihadima i to je taj tejemmum bez kojeg se mo e S tim da id tihadi imama ne mogu i ne smiju da se smatraju ispravnim ako se ne grade na osnovama dokaza iz Kur ana i Sunneta Imam koji daje svoje mi ljenje po vjerskim pitanjima ne oslanjaju i se pri tome na Kur an ili Sunnet i na taj na in dodaje vjeri ne to od sebe u tom slu aju nikom od muslimana nije dozvoljeno da ga slijedi te on u erijatu nije na razini ni vode ni tejemmuma Imam Safija u svojem djelu Er Risale ka e Aliah d e le se nuhu nije dozvolio nikom poslije Allahovog Poslanika Muhammeda alejhis sela m da ka e ne to o vjeri osim na osnovu prethodnih saznanja a to su Kur an Sunnet konsenzus id ma uleme predaje i oni oblici kijasa koje sam naveo Kijasom analogijom se mo e baviti samo onaj koji je postigao potpunu sposobnost da ga vr i a ta sposobnost se ogleda u poznavanju kur anskih propisa njegovog farza etike na i ha mensuha uop tenosti i posebnosti poruka i njegovih smjernica 24 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti El - Had endi, a sa njime i  ejh A bani, u njegov...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ti primje uje da je kijas najdublji vid crpljenja erijatskih propisa u id tihadu a on mo e jedino biti ispravan ako ima osnove u Kur anu ili Sunnetu ili izrekama ashaba a izreke ashaba su ustvari jedna vrsta Sunneta osim ako se ne ustanovi da je to njihovo li no mi ljenje Zatim tako er smatra da je nepoznavanje erijatskog propisa rezultat nepoznavanja odgovaraju eg dokaza iz Kur ana ili Sunneta pa kada se na e taj dokaz onda se svi razlozi nepoznavanja erijatskog propisa gube i ostaju ljudi izjedna eni u pogledu mogu nosti razumijevanja erijatskog propisa te tako nestaje potreba slije enja imama po tom pitanju Da li ovo mo e da ka e neko ko poznaje smisao Kur ana i Sunneta i na ine izvo enja erijatskih propisa iz njih Sporazum izme u dvije strane oko pogodbenih uslova u kupoprodajnom ugovoru je pitanje koje je zasnovano na dokazima iz Kur ana i Sunneta Bez obzira na to onaj ko nije sposoban da vr i id tihad i izvodi erijatske propise niti poznaje njihova na ela ne mo e na osnovu ovih dokaza izvesti propis pogodbenih uslova u ugovorima i ocjeniti ispravnost samog ugovora Isto tako propis o zemlji tima koje su zaplijenili muslimani u ratu je pitanje koje se zasniva na jasnim dokazima Kur ana i Sunneta i bez obzira na to ja pozivam propagatore bezmezhebstva koji su najupu eniji u erijatsku nauku ako mogu da poku aju izvu i erijatski propis iz ovih dokaza a da ih pri tome ne zadesi vrtoglavica Tako u svim poglavljima fikha postoje sli ne mes ele i propisi Pa ta onda zna e rije i El Had endija Gdje god postoji tekst u Kur anu i Sunnetu i izreke ashaba r a onda je uzimanje po njima obavezno i ne smije se od njih odstupiti uzimaju i mi ljenje uleme Pa koji onda smisao ima tejemmum i da li postoji uop te potreba za njim nakon ovih rije i Nakon to smo pojasnili dio ovih rije ejh Albani je izjavio da E l Had endijeve rije i imaju 25 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ti primje uje  da je kijas najdublji vid crpljenj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti zami ljeno i neiskazano zna enje a ono je sve ovo va i u slu aju ako u enjak dostigne po pitanju odre enog dokaza stepen znanja koji mu omogu ava da izvodi erijatske propise iz njega Kada smo mu rekli da je rije gdje god hajsu od rije i koje aludiraju na uop tenost on je insistirao da se ova uop tenost ne odnosi na ovaj slu aj Na argument po pitanju neprihvatanja bilo kojeg oblika specificiranja ove uop tenost je u tome da niko od u enjaka arapskog jezika i njegovih osnova kada je nabrajao stvari koje specificiraju uop tenost nije spomenuo da su od ovih specifi nosti i one norme koje ejh Albani unosi u govore drugih Autor Bro ure uzima kao dokaz za svoje tvrdnje prenesene rije i Imama o zabrani fanati nog slije enja jednog mezheba koje je opre no dokazu iz Kur ana i Sunneta onome ko je taj dokaz temeljito obradio i razumio On je pomije ao pitanja po kojima je postignut konsenzus izme u muslimana sa onim pitanjima koje nije izrekao niti jedan musliman i tako on uzima dokaze onoga na emu je postignut konsenzus kao argument za tvrdnje koje nije izgovorio niti jedan musliman Trebao je kad ve izu ava odre enu nau nu temu koja se zasniva na dokazima i raspravi da prvo pojasni predmet izu avanja i razila enja a zatim usredsredi svoj dokaz i tvrdnju u pravcu podru ja konfrontacije te da se nakon svega toga dr i svojih tvrdnji onako kako on to eli Me utim on to nije u inio Zato je neophodno prije ulaska u raspravu sa autorom da poku amo nazna iti ono to mu je promaklo i da defini emo predmet razmimoila enja te da istaknemo ta ke po kojima smo se slo ili mi on i svi muslimani i tako ih udaljimo od polja rasprave i izu avanja ne gube i vrijeme na njih i ne dozvoljavaju i im da nam ometaju raspravu 26 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti zami ljeno i neiskazano zna enje, a ono je sve o...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti PITANJA PO KOJIMA NEJMA RAZILA ENJA Postoje pitanja po kojima nejma razila enja i koja se moraju odstraniti iz podru ja izu avanja koje sadr i opasne tvrdnje a radi kojih je autor napisao ovu Bro uru PRVO to se ti e mukallida jednog od mezheba ne postoji ne to to ga obavezuje sa erijatske strane da nastavi svoje slije enje tog mezheba kao to ne postoji ne to to mu zabranjuje prelazak na drugi mezheb Islamska ulema se slo ila da je dozvoljeno mukallidu slije enje bilo koga od mud tehida ako bi spoznao osnovu njihovih mezheba i stavova tako da on mo e svaki dan da slijedi nekog od etiri poznata imama iako je u zadnje vrijeme bilo onih koji osu uju prelazak mukallida iz jednog u drugi mezheb ali to je omra eni fanatizam na ijoj se neispravnosti slo ila ulema Poznato je svakom u enjaku da po ovom pitanju nejma razila enja to se razlikuje od tvrdnje da mukallid ne smije slijediti jedan odre eni mezheb i sve to zna i da neobaveznost pridr avanja jednog odre enog mezheba ne podrazumijeva istovremeno zabranu pridr avanja istog tj da ga mora mijenjati DRUGO Ako mukallid ulo i truda u shvatanju nekog erijatskog pitanja i upozna se sa njegovim dokazima iz Kur ana Sunneta i temelja id tihada onda se on mora osamostaliti i napustiti mezheb svoga imama po tom erijatskom pitanju i u njemu mu nije dozvoljen taklid sve dok je on u mogu nosti da vr i id tihad u toj mes eli oslanjaju i se na nau ni potencijal koji posjeduje To je ono na emu se slo ila islamska ulema i sami imami mezheba Onda je neosporno da mu se nedozvoljava da daje prednost mi ljenju svoga imama nad onim do ega je on stigao svojim id tihadom u toj mes eli kojoj se potpuno posvetio izu avaju i i razumijevaju i njene dokaze i osnove Ovakav u enjak se smatra mud tehidom u 27 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti PITANJA PO KOJIMA NEJMA RAZILA ENJA Postoje pitanj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti okviru svog mezheba jer se pojam mud tehid dijeli kao to je to poznato i spomenuto u svim knjigama usuli fikha na apsolutnog mud tehida a to je onaj koji je prou io osnove id tihada i stekao sposobnost vr enja id tihada u svim fikhskim pitanjima i podru jima i mud tehida u okviru mezheba a to je onaj koji ulo i trud po nekim erijatskim pitanjima i sposoban je da ih potpuno shvati iz njegovih izvornih dokaza ejh Albani se udi kada smo mu pojasnili ovu poznatu injenicu i misli da se ovaj drugi smatra muttebi om Tako er se usprotivio mojoj podjeli ljudi na dvije grupe mud tehid i mukallid argumentiraju i to time da ovjek mo e usavr iti izu avanje nekih mes ela do te mjere da poznaje njihove dokaze i za e u njihove dubine te on smatra da taj ovjek time nije dostigao nivo etiri poznata imama u id tihadu a niti je na nivou masa koje su obi ni mukallidi Prema ejh Albaniju to zna i bez sumnje da on i njemu sli ni ine tre u grupu tj muttebi H Mi ka emo ono to ka e sva ulema er jatskog prava i usuli fikha On se smatra mud tehidom u mes eli u kojoj je dostigao stepe n id tihada ali i mukallidom po svim ostalim pitanjima tj ovo je pravo zna enje njihovih rije i kada ka u da su id tihad i taklid slojevit Iako se tako e pojavio u zadnje vrijeme neko ko je sklon ovom obliku fanatizma i time napustio ono po emu se slo ila islamska ulema to je jedan vid omra enog fanatizma i stran arenja na koje treba upozoriti Isto tako je poznato svakom u enjaku da po ovome pitanju nejma razila enja ali to nikako ne zna i poziv mukallidu koji ne poznaje dokaze vezane za propis da odbaci taklid i direktno se osloni na kur anske i hadiske tekstove 28 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti okviru svog mezheba, jer se pojam mud tehid dije...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti TRE A Sva etverice imama su u pravu to zna i da idztihad svakog od njih jeste njemu opravdanje kod Uzvi enog Allaha d elle e nuhu ako ne pronikne u stvarnost propisa kojeg je Allah d elle e nuhu elio robovima u tim id tihadskim mes elama i nije na njemu ni ta drugo sem da ide putem koji mu je njegov idztihad pokazao Zbog svega ovoga slije enje mukallida onoga koga ho e od imama je slije enje istine i pridr avanje upute a on ako ve izabere jednog od njih ne treba da misli da ostali nisu u pravu pa se zbog toga slo ila ulema po pitanju ispravnosti klanjanja hanefije za afijom ili malikijom i obratno 5vakako prva generacija uleme se slo ila oko ispravnosti namaza afije iza henef je i obratno O ito je da je ovdje pojam namaz u njegovom apsolutnom zna enju Ta njegova apsolutnost se ogleda u cjelovitom i op enitom zna enju el ferdu 1 kamil to zna i da se pod pojmom namaz ovdje podrazumjeva namaz u kojem muktedija ne zna da je njegov imam po inio ne to to po mezhebu muktedije kvari namaz Me utim ova apsolutnost ne obuhvata razila enje uleme po pitanju namaza afije npr koji zna da je njegov imam hanefija dotakao svoju enu prema afijskom mezhebu dodir ene sa kojom se mo e sklopiti brak kvari abdest dok prema hanefijskom ne kvari op prev Ovaj slu aj ni na koji na in ne spada u cjelovito i op enito zna enje el ferdu l kamin tako da ga prema tome apsolutnost zna enja ne obuhvata Pa prema tome ne postoji nikakav prigovor na apsolutnu ispravnost namaza afije za hanefijom Njemu sli an primjer je kada bih rekao da se ulema slo ila oko ispravnosti namaza u ba ti 29 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti TRE A Sva  etverice imama su u pravu,  to zna ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Me utim neispravnost namaza u otetoj ba ti ne zna i da pojam ba ta gubi na svome apsolutnom zna enju Ovo je jasan govor kojeg razumije svako ko je u io poglavlje o apsolutnom i ograni enom el mutlak ve el mukajjed u bilo kojoj knjizi usuli fikha Uzaludno dugo smo poku avali da ovo doka emo ejh Albaniju koji je stalno ponavljao tokom rasprave koja je tekla izme u nas sljede e rije i Apsolutno el mutlak ima svoju pravu primjenu i zna enje sve dok se ne pojavi ne to to e ga ograni iti i definisati el mukajjed Kao da time eli re i Uop teno ima svoju pravu primjenu i zna enje sve dok se ne pojavi ne to to e ga ograni iti i definisati neshvataju i veliku razliku izme u zna enja ova dva pojma el mutlak i el mukajjed Radi toga sam po njegovom mi ljenju pogrije io kada sam rekao Po ovoj mes e i je postignut konsenzus Imama jer se dogodilo veliko razila enje me u njima oko ispravnosti muktedijinog namaza koji zna da je njegov imam uradio ne to to kvari namaz po njegovom muktedijinom mezhebu On smatra moje podr avanje ovog razila enja opasnim formu isanjem izraza id ma konsenzus ak smatra da to formu isanje anulira korist mojih rije i i time me svrstava u sa f sa onima koji zastupaju mi ljenje Vi e mihraba i d emata u jednoj d amiji iako sam se pretvarao da to negiram i da slijedim umjereni put ejh Albani je tako er rekao u svojoj knjizi Kako je klanjao Bo iji Poslanik alejhis selam Brat El Buti u svojoj knjizi Potiranje mezheba tvrdi da postoji konsenzus uleme oko ispravnosti namaza hanefije za afijom npr Pa kada sam mu pojasnio neispravnost te tvrdnje o postojanju 30 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Me utim, neispravnost namaza u otetoj ba ti ne zn...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti koncenzusa on mi je mo e li zamisliti odgovorio da on kada to ka e podrazumjeva pod uslovom ispravnosti imamovog namaza po muktedijinom mezhebu te je time sru io sve ono ime se pretvarao da je umjeren po ovom pitanju str 231 Dakle on ne smatra da postoji umjereno mi ljenje po ovom pitanju sve dok ne ka emo da je muktedijin namaz ispravan iza imama drugog mezheba u svim slu ajevima svejedno u ini li imama ne to to kvari namaz po muktedijinom mezhebu ili ne i svejedno znao to muktedija ili ne Mi postavljamo pitanje ejh Albaniju ta bi on uradio kada bi pristupio iza imama koji u d epu nosi bocu alkohola a alkohol je po ejh Albanijevom mi ljenju ne ist Da li e se on klanjaju i iza tog imama koji nosi alkohol pridr avati umjerenosti zbog koje se rastu io kada sam je nakon poku aja pretvaranja ostavio ili e odbaciti ovu izmi ljenu umjerenost na stranu povla e i se u o ak d amije da bi formirao novi d emat Mi znamo da on ponekad odbija da prati d enaze mnogih muslimana koji su po na em mi ljenju dobri i estiti ljudi samo zato to misli da su oni po inili stvari koje on smatra kufrom i irkom Ovo je slu aj u kojem nije u pitanju pristupanje za imamom ili bilo koji drugi vid slije enja pa kako onda da stupi u namaz za imamom koji je u inoo ne to to po ejh Albanijevom id tihadu kvari namaz Ja se nisam poigravao sa rije ima kada sam prenio da je postignut koncenzus uleme po pitanju ispravnosti namaza muslimana jednih za drugima pa makar bili razli iti njihovi mezhebi jer nije moja osobenost da se prilikom nau nog istra ivanja pretvaram i govori m ono to ne mislim iako mije on to pripisao Moje rije i u ovoj mes eli su ta ne a to zna svako ko poznaje na ela arapskog jezika i usuli fikha 31 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti koncenzusa, on mi je, mo e  li zamisliti, odgovor...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Prava umjerenost jeste ono to su rekli na i erijatski pravnici o ispravnosti namaza muktedije za imamom koji slijedi jedan od etiri poznata mezheba dokle god muktedija ne zna sigurno da kod imama postoji ne to to kvari namaz Pa ako on to sazna pouzdano onda je ispravno re i da je namaz muktedije pokvaren oslanjaju i se na to da odlu uju a stvar za ispravnost ili neispravnost namaza muktedije jeste muktedijino uvjerenje a ne imama za kojim klanja To bi isto bilo kao kad bi ejh Albani npr klanjao za nekim za koga zna sigurno da nije u io bismillu na po etku Fatihe a ejh Albani na osnovu svog id tihada smatra da je bismilla ajet od Fatihe i ako se izostavi namaz e biti pokvaren mi ne bi smatrali u tom slu aju njegovo nepristupanje za tim imamom udaljavanjem od umjerenosti A ono to zbilja osu ujemo i ne smatramo umjerenim jeste potpuno izbjegavanje nekih ljudi da klanjaju za imamom koji nije njihovog mezheba pa ak i kad ne uo e kod tog imama ne to to kvari namaz po njihovom mezhebu U vrijeme na ih priznatih serijatskih pravnika u kojem je upotpunjen konsenzus koji smo spomenuli nije zabilje eno da je neko podr avao omra eni fanatizam iako im to ejh Albani pripisuje u svojoj knjizi On je pri tome trebao da nam spomene imena tih serija tski h pravnika i mjesta u njihovim knjigama i biografijama gdje se spominju ti stavovi koje im je on pripisao Me utim u zadnje vrijeme pojavilo se me u nekim ljudima ono to proturije i ovoj injenici po kojoj je postignut konsenzus to je tako er podr ka poku enom fanatizmu koji nema osnove u vjeri te se muslimani moraju svim sredstvima na to upozoriti Postojanje vi e mihraba u d amiji i nazivanje svakog od njih imenom jednog od etiri mezheba jeste najlo ija slika u kojoj se odra ava stran arenje koje nejma nikakve osnove niti opravdanja u vjeri Tako e postoje neke neznalice 32 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Prava umjerenost jeste ono  to su rekli na i  er...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti koje se povla e u o ak d amije dok se namaz obavlja u d ematu pred njihovim o ima a ni ta ih ne sprije ava da mu se priklju e osim to to imam nije njihovog mezheba Oni pri tome ekaju imama koji je njihovog mezheba i ne e da pristanu ni za kim drugim jer misle da im namaz u tom slu aju ne e biti ispravan Na e mi ljenje je da ovo to se pro irilo kod mnogih neznalica ili kod poluobrazovanih ljudi jeste ne to to nejma nikakvog osnova u vjeri i emu su se usprotivili islamski u enjaci u svih vremenima Ono to vrsto dr i ove ljude na ovom obi aju jesu njegova dva osnovna elementa fanatizam ovih ljudi koji nejma nikakve osnove korist ije su plodove navikli ubirati ljudi koji su naslije ivali ovakve i sli ne zada e sa koljena na koljeno Ovo su tri stvari za koje smo na po etku poglavlja rekli da je postignut konsenzus u njima i mi ne proturije imo onome koji na njih ukazuje i podr ava ih jer ih je ve islamska ulema neka je Allah d elle e nuhu zadovoljan sa njima potvrdila i zabilje ila u svojim djelima Sve ono to je prenio autor Bro ure od imama Ibn el Kajjima r a El Izz ibn Abdis Selama aha Ed Dehlevija i dr vrti se oko ove tri stvari i niko od priznatih u enjaka nije im se suprostavio niti bi trebao da to uradi Da je autor Bro ure usredsredio svoju studiju na ove stvari i time slijedio ostale imame po tom 33 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti koje se povla e u  o ak d amije dok se namaz ob...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti pitanju suprostavljaju i se svim vrstama omra enog fanatizma koji nejma osnove primili bi smo njegovu Bro uru bez rije i i ne bi imali povoda da mu to i ta osporavamo Ali on je uzeo sve ove tekstove i dokaze pa ih je povezao sa tvrdnjama koje nejmaju ama ba nikakve veze sa njima te uzeo dokaze o zabrani suprostavljanja stvarima po kojima se slo io muslimanski ummet kao argument za zabranu slije enja nekog od ljudi bilo kojeg od etiri priznata mezheba Pa pogledaj kolika je razlika izme u ovoga i onoga to smo maloprije naveli Ovi su dokazi suprotni njegovim tvrdnjama jer on argumentira ispravnost svojih teza rije ima El lzza ibn Abdis Selama koji je pristalica afijskog mezheba i rije ima Ed Dehlevija i Kemala ibn el Humama koji su pristalice hanefijskog mezheba te rije ima Ibn el Kajjima a on je sljedbenik hanbelijskog mezheba tj on podupire rije ima ovih u enjaka svoju tvrdnju o zabrani slije enja odre enog mezheba a ti isti ljudi su radili ono to on tvrdi daje haram 34 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti pitanju, suprostavljaju i se svim vrstama omra en...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti NOVE IDEJE KOJE ZASTUPA BRO URA NJENI DOKAZI I NA ODGOVOR NA NJIH Nakon to smo odvojili od tematskog dijela knjige sve ono to nejma veze sa raspravom i izdvojili tekstove koje je pribilje io autor da bi potvrdio stvari po kojima se svi sla u i u kojima nejma razila enja na i emo iza svega toga opasne i nove tvrdnje koje ine osnovu onoga to je autor Bro ure u stvari namjeravao iskazati a one glase da je zabranjeno bilo kojem muslimanu da se pridr ava jednog od etiri priznata mezheba i da je to od njega slijepi fanatizam i jasna zabluda i oni koji to urade jesu ravni onima koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili Bro ura str 7 Hajde da sada otkrijemo pravo lice ovih tvrdnji i da se zapitamo o njenim argumentima i osnovama nakon to smo otklonili zastor iza kojeg su se one krile a to je zastor koji je sa injen od tri teze koje ine osnovu prethodnog poglavlja i na kojima su se slo ili svi imami i ulema i utvrdili ih koriste i se pri tome ispravnim dokazima To su stvari koje nejmaju nikakve veze sa ovim tvrdnjama te zbog toga ne smiju njihovi propagatori da se slu e sa bilo ime od dokaza na kojima se zasnivaju te teze ili da sa njima oja avaju te svoje tvrdnje ili ih pripisuju istim Pa koji su to dokazi sa kojima se poslu io autor Bro ure da bi dokazao ove svoje tvrdnje Donosimo rezime njegovih dokaza u sljede em PRVI DOKAZ Tvrdnja da islam nije ni ta vi e sem nekoliko neznatnih propisa koje razumije svaki musliman argumentiraju i to hadisima koje je naveo u Bro uri na 5 6 str i da mezhebi nisu ni ta drugo do mi ljenja uleme iznesena na osnovu njihovog razumijevanja nekih erijatskih pitanja te da Allah d ni Poslanik alejhis selam nisu nikoga obavezali na slije enje tih mi ljenja 35 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti NOVE IDEJE KOJE ZASTUPA BRO URA , NJENI DOKAZI I ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti A mi na to odgovaramo da ne bi uop te bilo potrebe ako je istinita injenica da su islamski propisi ograni eni na nekoliko stvari koje je Poslanik alejhis selam podu io beduina koji je zatim oti ao zadovoljan da knjige hadisa budu ispunjene hiljadama hadisa koji se bave razli itim propisima vezanim za ivot jednog muslimana Isto tako ne bi bilo potrebe da Poslanik alejhis selam tokom nekoliko dana stoji duge sahate oslanjaju i se zbog umora as na jednu as na drugu nogu podu avaju i delegaciju Sekifa arapsko pleme op prev islamskim propisima i obavezama prema Allahu d elle e nuhu kojim su zadu eni Ukazivanje ljudima od strane Poslanika alejhis selam na islam i njegova osnovna na ela jeste jedna stvar dok je njegovo podu avanje ljudi na inu sprovo enja tih na ela ne to sasvim drugo Me utim ono prvo ne zahtijeva ni ta vi e od nekoliko minuta ali zato ovo drugo iziskuje podu avanje i ulaganje truda i energije Zato je Bo iji Poslanik alejhis selam iza takvih delegacija od kojih nije tra io da potpuno shvate na ela islama za samo nekoliko minuta slao njemu najbli e ashabe da bi boravili me u njima i podu avali ih razli itim islamskim propisima i obavezama Tako je Halid Ibn el Velida r a poslao u Ned ran Aliju r a u Jeman a sa njim Ebu Musa el E arija i Muaza ibn D ebela r a a Osmana ibn Ebi el Asa r a u Sekif Sve njih je slao da podu e ljude poput beduina iju je brzinu shvatanja islama autor Bro ure uzeo kao argument pored toga to je i sam Poslanik alejhis selam podu avao i obja njavao ljudima propise vjere ejh Albani se izvi n i o u El Had endijevo ime radi njegove teze koja je suprotna onome to smo objasni i brane i ga da je on nearap iz Buhare i da se ne mo e izraziti kako treba te moli Allaha d elle e nuhu da ga nagradi kada je uspio da napi e 36 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti A mi na to odgovaramo da ne bi, uop te, bilo potre...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ono to je napisao i tra i da osnova na eg shvatanja rije i muslimana bude lijepo mi ljenje o njima Mi se udimo kako mo e biti ikakve veze izme u jezi ke nepravilnosti u re enici i cjelokupnog teksta ije je zna enje jasno s tim da smo poku ali da prona emo unutar El Had endijeve Bro ure tragove te jezi ke nerpavilnosti i njegovog nearapskog porijekla ali nismo prona li niti jednu jedinu re enicu koju bi karakterisala jezi ka nepravilnost ili nearapsko pori i jeki o Da li pristaje ejh Albani da prije e preko udnih izraza nekih sufija nearapa koji se nalaze u njihovom govoru smatraju i to kao trag jezi ke napravilnosti i njihovog nearapskog porijekla Dali e na njih primijeniti na elo lijepog mi ljenja o muslimanima na koje nas je maloprije pozivao Da u prvim periodima islama su bili malobrojni problemi koji su zahtijevali od islama rje enja i poja njenja njihovih propisa zbog nera irenosti islama i jednostavnosti tada njih muslimana Ali su se ovi problemi namno ili nakon irenja islamske dr ave i pojavom mnogih obi aja i interesa kojih nije bilo prije Svi ovi problemi su propisima svejedno da l tekst iz Kur ana hadis muslimanskog ummeta rije eni odgovaraju im izvor ovih rje enja bio iz Sunneta konsenzus id mav ili analogija kijas a sve su ovo izvori koji potje u iz dubine islama i njegovog poretka a poredak Uzvi enog Allaha jeste ono na to nas upute ovi izvori na osnovu odre enih uslova njihovog razumijevanja 37 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ono  to je napisao i tra i da osnova na eg shvat...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti redoslijeda primjene i na ina izvo enja propisa iz njih Pa na koji na in je mogu e odvojiti islam od onih propisa koje su izveli etverica imama i njima sli ni iz ovih osnovnih izvora islama Kako onda autor Bro ure mo e re i a ovi mezhebi nisu ni ta drugo do mi ljenja uleme i njihovi id tihadi i razumijevanje pojedinih mes ela te Allah d elle e nuhu niti Njegov Poslanik nisu nikoga obavezali na njihovo slije enje Dali je ovo i ta drugo do su tina la i koju ispoljava pun oholosti i inata njema ki orijentalista aht Schacht koji je poznat po svojoj mr nji prema islamu aht ka e Islamsko erijatsko pravo koje su sro ili imami etiri mezheba nije ni ta drugo do pravno djelo proiza lo iz natprosje no inteligentnih umova kojima je odgovaralo da ga pripi u Kur anu i Sunnetu Ta njegova knjiga na ovu temu je knjiga broj jedan po kojoj evropski univerziteti podu avaju svoje studente Ako su mi ljenja autora Bro ure i njema kog orijentaliste ahta ispravna onda bi to zna ilo da ne postoji ni ta to nam nare uje sa erijatske strane da se pridr avamo ve ine propisa porodi nog prava Kanun el ahvalu ahsijje zato to oni nisu ni ta drugo sem id tihadi i mezhebska mi ljenja kojima Allah d elle e nuhu niti Njegov Poslanik alejhis selam nisu nikoga zadu ili da ih slijedi kao to ka e autor Bro ure Tako e ne postoji ni ta to nas obavezuje sa erijatske strane da slijedimo islamsko gra ansko pravo Kanun medeni islami kojeg e sutra sastaviti komisija sastavljena od uleme zato to se njegovi propisi sastoje od mi ljenja i id tihada kojima nas Allah d elle e nuhu ni Poslanik alejhis selam nisu zadu ili Pa kako onda mo emo re i da je islam 38 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti redoslijeda primjene i na ina izvo enja propisa i...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti istovremeno vjera i dr ava i za to onda ne shvatimo na e grje ke i obznanimo kako to aht i pri eljkuje da je islam samo puko vjerovanje Bo iji Poslanik valejhis selam je slao u gradove i plemena ashabe koji su se isticali po ja ini pam enja razumijevanja i izvo enja propisa te ih zadu ivao da pou e narod islamskim propisima Muslimanski ummet se slo io da su ti isti ashabi vr ili id tihad ako ne bi prona li jasan dokaz iz Kur ana i Sunneta i sam Poslanik alejhis selam im je to odobravao Prenosi Ebu Davud i TirmizT od u be neka je Allah d elle se nuhu zadovoljan sa njima da je Poslanik alejhis selam rekao Muazu r a kada ga je htio poslati u Jemen ta e uraditi ako do e u situaciju da izvr i presudu Presudi u prema onome to je u Kur anu odgovori Na to mu Poslanik re e Pa ako ga ne prona e u Kur anu Po Sunnetu Njegova Poslanika alejhis selam re e Poslanik alejhis selam ga ponovo upita Ako ga ne na e ni u Sunnetu Vr i u id tihad i ne u aliti truda odgovori on Muaz r a dodaje na ovaj hadis Zatim me je Bo iji Poslanik alejhis selam blago udario po prsima i rekao Hvala Allahu koji je uputio izaslanika Bo ijeg Poslanika ka onome ime je on zadovoljan Ovo je hadis kojeg prenosi u be od Ebu A vna od El Haris ibn Amra od nekih Muazovih drugova a oni od Muaza r a Rekao je Ibn el Kajjim u djelu I alamu el Muvekki in 1 202 Ovaj hadis se prenosi od nepozanatih prenosilaca ali je poznato da su oni Muazovi prijatelji to ne 39 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti istovremeno vjera i dr ava i za to onda ne shvati...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti teti ispravnosti h adi sa i upravo to pokazuje da je hadis poznat me hu i da ga El Haris ibn Amr prenosi od skupine Muazovih drugova a ne jednog od njih Na ovakav na in hadis postaje poznatiji nego kad ga prenosi jedan prenosilac ije je ime navedeno jer nije poza na to da je neko od Muazovih drugova optu en za ne to poznat kao la ov ili da se o njemu negativno govorilo Neki u enjaci hadisa su rekli Kada vidi hadis u ijem lancu prenosilaca je u be onda se vrsto dr i tog hadisa Rekao je Ebu Bekr ibn el Hat b da je re eno da ovaj hadis prenosi Vbade ibn Nesijj od Abdurrahmana ibn Ganema od Muaza a ovaj hadis je prenesen povezanim lancem prenosilaca koji su poznati kao pouzdani S obzirom da ga ulema navodi i uzima kao argument zato ga i mi smatramo vjerodostojnim Ovo su primjeri id tihada i shvatanja uleme iz reda ashaba r a po kojima su donosili svoj sud i ivjeli me u ljudima a sve to uz prihvatanje i odobravanje Poslanika alejhis selam Pa kako da se o njima ka e To su id tihadi i shvatanja kojima Allah d elle e nuhu niti Poslanik alejhis selam nisu nikoga zadu ili Dakle propisi islama nisu tako lahki za shvatanje i nisu tako malobrojni kako to misli autor Bro ure argumentiraju i sve to sa onim hadisima na koje smo ranije ukazali nego su ti propisi toliko op irni i sadr ajni da su obuhvatili sve to je u vezi sa privatnim i dru tvenim ivotom u razli itim situacijama i okolnostima Svi ti propisi imaju osnove u Kur anu i Sunnetu bilo to sa direktnim vanjskim zna enjem ili indirektnim putem istra ivanja id tihada i izvo enja propisa pa ako musliman razumije propis na bilo koji od ova dva na ina to e za njega biti propis od Uzvi enog Allaha d elle e nuhu i ne smije odstupiti od njega Isto tako to e biti Allahov d elle e nuhu propis za onoga 40 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  teti ispravnosti h adi sa i upravo to pokazuje da...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti koji je do ao tra iti fetvu pa mu je muftija izdao Da nije tako Poslanikove alejhis selam slanje ashaba po plemenima i gradovima ne bi imalo nikakav zna aj i ti ljudi bi mogli re i ashabima Bo ijeg Poslanika alejhis selam Allah d elle e nuhu niti Njegov Poslanik alejhis selam nisu nam naredili da slijedimo va a mi ljenja i id tihade DRUGI DOKAZ Osnova slije enja islama je u pridr avanju Kur ana i Sunneta koji nisu izlo eni grje kama dok slije enje Imama mezheba je ostavljanje nepogrje ivog i slije enje nekoga ko mo e da pogrije i Bro ura 8 12 Pitali smo ejh Albanija o tome kako on razumije govor Had nedija koji smatra mezhebe suparnicima koji stoje nasuprot onome to on naziva mezhebom Bo ijeg Poslanika alejhis selam i to kada je govorio u sklopu negiranja ispravnosti ova etiri mezheba gdje ka e Jedini ispravan mezheb kojem se mora obra ati i koji se mora slijediti jeste mezheb Muhammeda alejhis selam Na to ejh Albani odgovori To je ta no jer ovi mezhebi nisu svi potpuno ispravni zbog mogu nosti grje ke imama u id tihadu dok se to ne mo e desiti u onome to nam je prenio Poslanik alejhis selam Na to smo odgovorili da ono na emu se okon a id tihad jednog od imama se smatra vjerskim elementom svejedno bilo to pogre no ili ispravno a dokaz na to je nagrada koju e u svakom slu aju dobiti za svoj id tihad sa jedne kao i obaveznost obavljanja ibadeta prema njemu sve dok se ne sazna daje pogrije o sa druge strane ejh Albani je insistirao na tome da nije od vjere id tihad koji nije u skladu sa pravim smislom propisa kojeg eli Allah d elle e nuhu zbog ega ga upita jedan od prisutnih prof ejh Ahmed Re fet Ekbazli Da li je id tihad od vjere ili nije Da on je od vjere re e ejh Albani Kako 41 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti koji je do ao tra iti fetvu, pa mu je muftija izd...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti mo e id tihad da bude od vjere a ono do ega nas on dovede nije od vjere primjeti prof Ekbazli ho e da me u bijedi u ono to je suprotno mi ljenju u enjaka koje glasi Produkt koji proizilazi iz mezheba nije od mezheba lazimul mezhebi lejse bi mezheb s time da ti osniva mezheba jasno daje do znanja da je id tihad od vjere a da produkt koji proizilazi iz id tihada nije od vjere tj on uporno tvrdi da propis koji je proizi ao iz id tihada ne mo e nikako biti od vjere jer nije za ti en od grje aka op prev Ovdje moram da pojasnim udnu iluziju koju gaji ehj Albani po pitanju zna enja ove poznate postavke lazimul mezhebi lejse bi mezheb Me utim prije svega elim da ti objasnim njeno pravo zna enje onako kako su ga formulisali oni koji su izveli ovu postavku ve ina uleme se slo ila da ako jedan od imama postane poznat po odre enom stavu a iz tog stava neophodno proizilazi nu ni produkt onda se taj produkt ne smatra sastavnim dijelom tog njegovog stava samo zbog toga to je nu no povezan sa stavom kojeg je imam iznio jer on mo da nije uspio uvidjeti nu nu povezanost izme u ove dvije stvari stav i nu ni produkt stava pa se pridr ava svoga stava bez namjere da prihvati taj nu ni produkt kojeg nije uop te uo io Zbog toga opreznost iziskuje od nas da mu ne pripisujemo ni ta drugo osim stava kojeg je on jasno izrekao Primjer toga je stav M u te ila da u osnovi svega prirodno i samo po sebi le i dobro i zlo koje razum mo e sam od sebe da spozna Sunnitski u enjaci smatraju da ovaj stav nepobitno povla i za sobom zaklju ak da karakteristike dobra i zla prirodno same od sebe le e u osnovi svega i da one nisu posljedica Allahovog d elle e nuhu stvaranja po emu bi Allahova d elle se nuhu stvarala ka mo bila nepotpuna Ovakvo vjerovanje prema konsenzusu ovih u enjaka vodi u kufr Me utim mi ne optu ujemo M u tezile zbog produkta koji nu no proizilazi iz ovog njihovog 42 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti mo e id tihad da bude od vjere, a ono do  ega na...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti stava i ne pripisujemo im ni ta osim ono to su jasno rekli a to je da dobro i zlo prirodno sami od sebe le e u osnovi svega jer oni mo da nisu uo ili nu nu povezanost izme u ovog njihovog stava i njegovog nu nog produkta ili su mo da sam taj produkt smatrali neispravnim Ali ako bi se kojim slu ajem sreli sa njima pa oni potvrde i slo e se sa nu nom povezano u izme u ovog stava i njegovog nu nog produkta tek onda e taj produkt postati sastavni dio tog njihovog stava a to je samo zbog njihove potvrde i slaganja s tim a ne zbog nu ne povezanosti Ali ejh Albani umi lja da je zna enje ovog pravila da je ovjeku dozvoljeno da vjeruje u odre eni stav a da se pri tome ne pridr ava njegovog nu nog produkta pa ak i kada bi uo io nu nu povezanost izme u njih i to potvrdio Na osnovu ovoga je po mi ljenju ejh Albanija bilo sasvim norma Ino da u isto vrijeme tvrdi dvije opre ne stvari a to su nu nost povezivanja izme u id tihada i onoga to proizilazi iz njega s tim da su oni sastavni dio vjere da se ono to proizilazi iz id tihada ako bude pogre no u odnosu na A lahovo d elle se nuhu apsolutno znanje ne mo e smatrati od vjere A udnije od svega toga jeste da on argumentira ispravnost svoga stava sa ranije spomenutim pravilom la im u mezhebi lejse bi mezheb U svakom slu aju poslije velikog napora ejh Albani je priznao da je grje ka u id tihadu od 70 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti vjere sve dok mud tehid ne uo i grje ku i ustraje na njoj Onda smo mu rekli Pa kako El Had endi mo e da tvrdi da ova etiri mezheba nisu uop te ispravna znaju i pri tome da nijedan od etvorice 43 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti stava i ne pripisujemo im ni ta, osim ono  to su ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti imama nije ustrajao na grje ci onog momenta kada mu se ukazalo na nju Nakon toga je promijenio stav rekav i da El Had endi kada govori o etiri mezheba podrazumijeva pod tim njihove sljedbenike Da bi zatim oko etvrt sa ha ta raspravljao sa mnom da mi ljenja etvorice imama nisu uvijek ispravna zato to oni mogu pogrije iti u svojim id tihadima pa ih s toga ne mo emo sve smatrati od vjere sve dok nije bio primoran da prizna da su zaista id tihadi u potpunosti od vjere Kada je uvidio da je E l Had endi jev stav neispravan i oboren promijenio je svoj stav rekav i Ali autor je time aludirao na sljedbenike ta etiri mezheba koji uvide imamovu grje ku i usprkos tome ga slijede a nije aludirao na sama mi jenja Imama Sve to samo da El Had endi ostane nepogrje iv i veliki u enjak kao i da njegova Bro ura ostane vrlo korisna A ti itao e tako ti Ali ah a d elle se n uh u reci mi kako ovo da nazove osim fanatizmom u njegovim najru nijim oblicima i vidovima Mi pitamo komentiraju i ove udne rije i ko su ti kome se obra ate ovim dokazom pozivaju ci ih da ga slijede Ako su od onih koji posjeduju sposobnost razumijevanja propisa direktno iz Kur ana 71 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Sunneta ili analogije po njima kijas bez posredstva muftije ili imama onda je va a tvrdnja ispravna jer nejma potrebe da slijedi mi ljenje imama kada mo e sam direktno da shvati Allahove d elle e nuhu i Poslanikove rije i Me utim ovo je van podru ija izu avanja i rasprave kao to smo to ve objasnili i niko od 44 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti imama nije ustrajao na grje ci, onog momenta kada ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti muslimana u bilo kojem vremenu ne bi vam se suprostavio po ovom pitanju niti bi se raspravljao sa vama Ali ako su oni kojima se vi obra ate ovim rije ima obi ni ljudi i oni koji ne posjeduju sposobnost za vr enje id tihada i izvo enje propisa te upoznavanje sa dokazima i njihovim zna enjima onda su to zaista udne rije i koje ne mogu ni u kom slu aju biti ispravne Za ti eno od grje aka po pitanju razumijevanja Kur ana i Sunneta jeste samo ono na to je elio ukazati Allah d elle e nuhu sa svojim rije ima a ono to nije izlo eno grje kama po pitanju razumijevanja Sunneta jeste samo ono na to je elio ukazati Bo iji Poslanik alejhis selam Me utim to se ti e razumijevanja ova dva izvora islama od strane ljudi ono je daleko od toga da bude za ti eno od grje aka svejedno bili ti ljudi mud tehidi ulema ili neznalice osim u slu aju da zna enje teksta iz Kur ana i Sunneta bude potpuno jasno te da onaj koji ga prou ava bude dobro potkovan arapskim jezikom jer nemogu nost da se potkrade grje ka u tuma enju proizilazi iz potpuno jasnog zna enja onoga na to aludira tekst Ako je shvatanje metod za uzimanje prepisa iz kur ana i Sunneta i ako je ovo razumijevanje 72 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti poku aj koji se ne mo e okarakterisati sa nepogrje ivo u izuzimaju i primjer koji smo naveli u prethodnoj re enici pa koja je onda razlika izme u poku aja obi nog ovjeka i mud tehida u razumijevanju osim to je poku aj obi nog ovjeka bli i grje ci u odnosu na poku aj mud tehida 45 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti muslimana, u bilo kojem vremenu, ne bi vam se supro...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ta zna i poziv neznalici da odbaci taklid pod izgovorom da je Kur an nepogrje iv a da je imam kojeg on slijedi izlo en grije enju Da li su se ljudi jo od davnina dijelili na obi nog ovjeka alima mukallida i mud tehida pa da je obi an ovjek ili neznalica mogao poslije izu avanja kur anskih tekstova da stigne do tog stepena u shvatanju u kojem nejma grje ke tj ono na to je elio Allah d elle e nuhu da uka e tim propisom Kao da autor Bro ure umi lja da mezhebi donose svoje id tihade iz nekih drugih izvora a ne iz Kur ana i Sunneta i da su odvojeni od mezheba Bo ijeg Poslanika alejhis selam te da su se pojavili kao njegovi konkurenti i suparnici On eli onima to su zavedeni mezhebima da skrene pa nju ka istinskom mezhebu i da im doka e da ostali mezhebi mogu pogrije iti dok je Poslanikov alejhis selam mezheb nepogrije iv Pa kako ostavljate nepogrije ivog i slijedite nekog ko je izlo en grije enju Razmi ljaj koliko eli o zna enju ovog udnog dokaza ali tako mi Allaha ne e nai i na bilo koje drugo zna enje osim na ono na koje aludira jasan tekst 73 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti TRE I DOKAZ Do sada nije utvr eno ni sa jednim dokazom da e ovjek biti pitan u kaburu o mezhebu koji je slijedio ili tarikatu Bro ura str 10 Kao to primje uje ovaj vid dokazivanja jasno ukazuje da autor Bro ure smatra da je glavno mjerilo poznavanja obaveza kojima je Allah d elle e nuhu zadu io insana jesu pitanja dva meleka u kaburu to zna i da je sve ono na to se odnose pitanja ova dva meleka obaveza kojom je insan zadu en a sve to je van okvira tih pitanja ne 46 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  ta zna i poziv neznalici da odbaci taklid, pod i...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti smatra se obavezom niti propisom Ja ne znam da li je utvr eno u bilo kojem od izvora islamskog akaida da meleci pitaju mejjita npr o dugovima i pravima drugih kod njega kupoprodaji da li se okon ala ispravno i da li je njegovo poslovanje dozvoljeno ili pak o zanemarivanju odgajanja svoje porodice djece i o vremenu kojeg je proveo u igri i besposlicama Ako bude postojao neki dokaz koji e potvrditi da meleci pitaju mejjita o svemu ovome i tome sli no pa pogledajmo da li e ga ova dva meleka pitati Za to je slijedio imama Safiju a nije vr io id tihad i za to se pridr avao jednog imama mud tehida ne napu taju i ga Ako ga meleci stvarno budu o ovome pitali ja svjedo im da je autor Bro ure u pravu i da smo svi istra iva i ulema i ja pogrije ili kada smo smatrali da e pitanja od strane dva meleka obuhvatiti samo osnovna islamska na ela koja e se ogledati u odre enom broju pitanja kao to je navedeno u sahih predajama To bi onda podrazumijevalo da je zadatak meleka u kaburu podrobno i sveobuhvatno ispitivanje mejjita 74 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ali ja i dalje tvrdim ono to tvrdi ve ina uleme i muslimana da su obaveze muslimana na dunjaluku daleko op irnije od onih ograni enih pitanja koje ih meleci pitaju u kaburu Ne e na i jasnog zna enja u tre em dokazu osim ako ponovo ne zamisli autora Bro ure kako smatra da su ovi mezhebi i shvatanja erijatskih propisa iz Kur ana i Sunneta do li da kontriraju i name u se mezhebu Bo ijeg Poslanika alejhis selam to zna i da ovi Imami imaju ulogu njegovih suparnika i rivala po autorovom mi ljenju a poznato je da meleci pitaju mejjita o njegovom stavu prema Muhammedu 47 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti smatra se obavezom niti propisom Ja ne znam da li ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti alejhis selam koji je bio njegov poslanik i da ga ne e pitati bilo ta o ovim mezhebima koji mu konkuri u i koji su se kasnije ra irili Molim cijenjenog itaoca da ne misli da se ovim rije ima izigravam sa autorom ili ga grdim jer je to ono to sam shvatio i to e shvatiti svako onaj koji malo bolje razmisli o zna enju njegovih rije i On je jasno iskazao ono to smo naveli kada ka e Znaj da jedini ispravan mezheb na koji se mora obra ati i koji se mora slijediti jeste mezheb Muhammeda alejhis selam i on je najve i imam El Imam el E azam koji se mora slijediti a poslije njega etvorica pravovjernih halifa r a i nije nam nare eno da slijedimo nikoga sem Muhammeda alejhis selam a Allah d elle se nuhu ka e Ono to vam Poslanik dostavi uzmite a ono to vam zabrani ostavite Bo iji Poslanik alejhis selam ka e Dr ite se moga Sunneta i sunneta pravovjernih halifa Ibid str 12 75 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zar nije jasno iz ovih rije i da autor Bro ure misli da se u pro losti pojavio veliki broj mezheba od kojih je svaki isticao samog sebe i pozivao ljude u svoje okrilje te da je jedini ispravan mezheb me u njima mezheb Bo ijeg Poslanika alejhis selam dok su svi ostali neispravni A ti itao e ma koliko bilo povr no tvoje pozanavanje povijesti islamskog zakonodavstva zar bi bilo mogu e da zaboravi sve te injenice da bi bio u stanju da shvati ove rije ii na ovakav udan i izokrenut na in Kakva je razlika izme u etiri priznata mezheba i mezheba Zejd ibn Sabita Muaza ibn D ebela ili Abdullaha ibn Abbasa u shvataju nekih islamskih propisa i kakva je razlika izme u imama ova etiri mezheba i osniva a mezheba Er Re j u Iraku i osniva a mezheba El Hadis u Hid azu a 48 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  alejhis - selam -, koji je bio njegov poslanik i d...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti osniva i ova dva mezheba su od najodabranijih ashaba i tabi ina kao to su svi ovi mezhebi imali svoje sljedbenike Zar ne ka e autor Bro ure da su to desetine mezheba a ne samo etiri te da su se svi pojavili kao konkurenti mezhebu Bo ijeg Poslanika alejhis selam ili mo da eli re i da mezhebi koji proturije e vjeri i koji rivalski stoje naspram mezheba Bo ijeg Poslanika alejhis selam su samo ova etiri dok mezhebi koji su bili prije njih su dobri i ispravni jer se zasnivaju na temelju jednakosti sa mezhebom Bo ijeg Poslanika alejhis selam rame uz rame Ne znam koji od ova dva mi ljenja e izabrati autor Bro ure ali ono to znam jeste to da su 76 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ovo dva govora od kojih je najsla i gorak a najbolji la i potvora Sa uvaj Bo e da su id tihadi ashaba i tabi ina ili pak ostalih mud tehida bili i ta drugo do obja njavanje onoga to je Poslanik alejhis selam dostavio od Allahove d elle e nuhu objave i slu enje tom cilju iako su neki njihovi id tihadi i obja njenja proturije ili jedni drugima ime su ti razli iti stavovi bili mezhebi po pitanju razumijevanja rije i Bo ijeg Poslanika valejhis selam a ne mezhebi koji imaju za cilj da budu suparnici istim Pa kako oni mogu biti konkurenti i suparnici njima kada svaki od njih dokazuje svoje tvrdnje Poslanikovim alejhis selam rije ima i ula e sav trud radi shvatanja onoga na to one upu uju ETVRTI DOKAZ Rije i koje je prenio autor Bro ure iz djela El Insaf iji je autor ah Velijjullah ed Dehlevi gdje ka e Ko uzme sva mi ljenja Ebu Hanife Malika afije Ahmeda ili nekog drugog imama i ne 49 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti osniva i ova dva mezheba su od najodabranijih asha...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti osloni se na ono to se nalazi u Kur anu i Sunnetu time se suprostavio konsenzusu itavog islamskog ummeta i ne slijedi put vjernika Na ovo ka em da nije utvr eno da se ove Ed Dehlevijeve rije i po pitanju mukallida koji se ne mo e baviti id tihadom ne nalaze u El Insafu niti u njegovim ostalim djelima ve je na vi e mjesta zastupao potpuno suprotno mi ljenje Velijjullah Ed Dehlevi spominje u svojim djelima El Insaf str 53 i Hud etullahi el baliga 1 132 str sljede e Znaj da su ummet i njegovi 77 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti u enjaci postigli konsenzus o dozvoljenosti slije enja ova etiri priznata mezheba do dana dana njeg U tom se nalazi o igledna korist posebno u ovim danima u kojima je ponestalo volje slast je opila du e i kada se svako divi svome mi ljenju Ja pozivam autora Bro ure i njegove sljedbenike da prona u u Ed Dehlevijevim knjigama barem jedan redak od onoga to mu je autor Bro ure pripisao Zatim ka e Ed Dehlevi na 124 125 str poja njavaju i da je dozvoljeno slijediti odre enog imama Kako neko mo e negirati ustanovu fetve kada je ona prisutna me u muslimanima jo od doba Bo ijeg Poslanika alejhis selam Nejma razlike izme u toga da ovjek tra i fetve konstantno od jednog muftije i toga da ih tra i sad od jednog sad od drugog s tim da muftija posjeduje id tihadske kriterije koje smo ve spomenuli Naravno to je zato jer mi vjerujemo da ne postoji erijatski pravnik kojem je Allah d elle e nuhu objavio fikh i obavezao nas da ga slijedimo kao bezgije nog 50 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti osloni se na ono  to se nalazi u Kur anu i Sunnetu...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Pa ako budemo slijedili bilo koga od njih onda je to samo zato to znamo da on poznaje Kur an i Sunnet Bo ijeg Poslanika alejhis selam to zna i da njegov govor mo e biti izveden na osnovu jasne poruke Kur ana i Sunneta id tihada koji proizilazi iz njih indicija koje ukazuju da postoji njemu sli an propis sa kojim ga ve e isti uzrok i nakon to mu se srce smirilo sa tom spoznajom analogno e 78 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti izvesti propis na osnovu ve postoje eg Kao da mud tehid ka e Mislio sam da je Poslanik alejhis selam elio re i Svaki puta kada nai e na uzrok na osnovu kojeg se izvodi propis onda e donijeti propis na osnovu njega a propis koji je analogno izveden tako e ulazi u sveobuhvatnost tog uzroka Pa se tako na osnovu pretpostavki ova analogija dovodi u vezu sa Bo ijim Poslanikom alejhis selam i da nije toga ne bi nijedan vjernik slijedio mud tehida Pogledaj koja je samo kontradiktornost izme u ovih Ed Dehlevijevih rije i i onoga to mu je pripisao autor Bro ure Ti mo e da pogleda njegova djela Hudzetuilahi el baliga i El Ensaf da bi se uvjerio u istinitost ovih rije i koje smo od njega prenijeli Nejma sumnje da Ed Dehlevi ovdje govori o zabranjenosti taklida za onoga koji je dostigao stepen id tihada po pitanju jedne vi e ili svih mes ela i propisa Ove njegove rije i su van podru ja konfrontacije i istra ivanja kao to smo to ve objasnili i nije mogu e da razuman ovjek uzme ne to od ovoga kao dokaz za tvrdnje o zabranjenosti taklida ili zabranjenosti pridr avanja jednog odre enog 51 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Pa ako budemo slijedili bilo koga od njih, onda je ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti mezheba po pitanju onoga koji ne mo e dosti i nivo id tihada Ovo je jedna stvar a ono to je govorio Ed Dehlevi je ne to sasvim drugo i stvarno ne znam ta je uzrok mije anja ove dvije stvari PETI DOKAZ 79 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Rije i koje je prenio autor Bro ure od El Izz ibn Abdis Selama Ibn el Kajjima i El Kemal ibn el Humama sa kojima dokazuje ono na to se poziva a zbog ega je i izdao ovu svoju Bro uru u kojoj je sadr ana teza o zabranjenosti vrstog slije enja odre enog mezheba obaveznosti uzimanja dokaza za sve ljude direktno iz Kur ana i Sunneta i potrebi lutanja izme u mud tehida i imama bez zaustavljanja kod jednog od njih A sve to je prenio od ovih ljudi nejma nikakve veze sa ovom njegovom neispravnom tezom koja se ne temelji ni na kakvim dokazima Pa kako e biti njihove rije i dokaz na ne to od toga a sami oni koji su ih izrekli su dosljedni sljedbenici odre enih mezheba i niko od njih nije promijenio svoj mezheb po kojem je poznat za neki drugi Pa je tako El Izz ibn Abdis Selam afija Ibn el Kajjim hanbelija i El Kemal ibn el Humam hanefija Zaista sve izjave ova tri imama le e na one tri injenice koje smo izdvojili iz podru ja rasprave i kojima se ne protivi niko od pravi nih u enjaka Me utim nemogu e je da bude ne to od ovih izjava dokaz za ono emu udi autor Bro ure pu taju i sve to u opticaj i okupljaju i sa time svoje prista e Na tebi je da pod prvo pro ita ta ka e El Izz ibn Abdis Selam na 135 str 2 tom njegove knjige Kava idu l Ahkam Niko nejma pravo da slijedi onoga ije mu slije enje nije nare eno 52 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti mezheba, po pitanju onoga koji ne mo e dosti i ni...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti npr da mud tehid slijedi mud tehida ili id tihad ashaba Po ovom pitanju su se razi li u enjaci pa je u rije ima Uzvi enog odgovor onima koji se ne sla u sa tim Vlast pripada samo Allahu 80 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti naredio vam je da ne robujete nikome osim njemu Iz ovoga se izuzima obi an svijet pa je njihova zada a slije enje nekoga zbog njihove nesposobnosti da stignu do spoznaje propisa uz pomo id tihada za razliku od mud tehida koji je sposoban da pronikne u smisao propisa Da li je dozvoljeno onome koji je slijedio odre enog imama da slijedi nekog drugog od imama U tome postoji razila enje izme u uleme a najispravnije je slijede e obja njenje Ako je u mezhebu u koji on eli da prije e poni ten propis koji tra i nije mu dozvoljeno prela enje u taj mezheb jer automatski prelaskom u taj mezheb poni tava u odnosu na sebe propis u svom mezhebu Zato to se ne poni tava propis mati nog mezheba osim u slu aju da bude neta an Pa ako budu dva propisa iz razli itih mezheba na pribli no jednakom stepenu ispravnosti onda je dozvoljeno slije enje mezheba na kojem je ve mukallid ali i prelazak na pribli no jednak propis iz drugog mezheba Zato to Jjudi nisu prestajali od vremena ashaba do pojave etiri mezheba slijediti priznate u enjake i ni sa jedne strane nije im to osporavano A da je to bilo neispravno to bi im se zaista osporilo pa shodno tome nije obavezno slije enje boljeg iako je to u biti prioritetno Jer da je to bilo obavezno ne bi slijedili boljeg i manje dobrog u doba ashaba r a i tabi ina a da im to niko nije osporavao ak su bili odani slije enju dobrog i 53 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti npr. da mud tehid slijedi mud tehida ili id tiha...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti boljeg niti je bolji pozivao sav narod da ga slijede niti je onaj manje dobar zabranjivao ljudima da ga 81 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti pitaju o fetvama usprkos postojanju boljeg To su injenice u koje ne sumnja niti jedan razuman ovjek Zaista ti prenesoh ove njegove rije i usprkos svoj njihovoj du ini ne izostavljaju i iz njega ni jedno jedino slovo da bi znao da je ono to ka e ovaj imam u potpunoj suprotnosti sa glasinama koje svojim jezikom iri autor Bro ure Pa tako El Izz AIlah mu se smilovao obavezuje obi an svijet na slije enje jednog odre enog mezheba a autor Bro ure ih obavezuje na slije enje bezgrije nog i ostavljanje onoga koji grije i kao to si vidio El Izz AIlah mu se smilovao kao temeljnu stvar kod mukallida navodi to da se on ve e za jednog odre enog imama i na osnovu toga grana svoje izlaganje o statusu onoga koji eli da prije e iz jednog mezheba u drugi mezheb i spominje razila enje u enjeka oko ovog pitanja da bi se zatim priklonio kao to si primijetio tvrdnji da je to dopu teno ne obavezno uz odre ene uslove Pa tako El Izz r a ne vidi problema u vezanju mukkallida za jedan odre eni mezheb bez da izlazi iz njegovih okvira dok autor Bro ure ga najstro ije obavezuje na lutanje izme u svih mezheba i to je naj udnije on sa ovim rije ima potvara El Izza i stavlja mu u usta rije i koje su suprotne onome to je on rekao Pogledaj po etak 13 stranice Bro ure Ne znamo za to je kolegij zapljusnuo gomilom replika ovu na u knjigu usprkos objavljivanju ovih injenica i na e odbrane El Izza od podvala koje mu se pripisuju Me utim kao odgovor na sve to do le su uvrjede sa druge strane 82 54 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti boljeg, niti je bolji pozivao sav narod da ga slije...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Da nastavio je odmah El Izz ibn Abdis Selam r a ove rije i koje sam ti prenio grde i islamske pravnike koji se dr e slabog propisa njihovog imama i sakrivaju pravo stanje stvari nenalaze i potporu i odbranu za njegovu slabost i pored svega toga slijede taj propis i ostavljaju Kur an i Sunnet i pravno ispravnu analogiju kijas njegova mezheba stameno se ve u i za svoga imama Svu opasnost tog problema je dobro i op irno obznanio El Izz Pa gdje je veza svega ovoga sa tvrdnjom autora Bro ure I gdje je opravdanje za ovo to ini ovaj ovjek uzimaju i tekstove poput ovih kao krpu kojom pokriva svoje obna ene stavove Zar nije bacio pogled na drugi tekst koji se nalazi neposredno uz ovaj odlomak da bi razumio zna enje tih rije i i dosegnuo granice tra enog I da li ga on zaista nije pogledao informisao se o njemu vidio ga i razumio ili ga je pak negirao i preuredio zamijenio sa onim to dolazi iza njega da bi zatim stavljao u usta ovjeka rije i od kojih je on nevin i sa kojima nejma nikakve veze Tu je zatim ono to je rekao Ibn el Kajjim u svojoj knjizi Hamu 1 Muvekki in u 3 tomu na 168 str izdanje Es Se ade Rasprava o taklidu Taklid se dijeli na 1 ono o emu je zabranjen govor i davanje fetvi na osnovu njega 2 ono ega se neophodno dr ati 3 ono to je prihvatljivo ali nije obavezno Sto se ti e prve vrste ona ima tri oblika odbacivanje onoga to je objavio Allah d elle e nuhu i neosvrtanje na njega zadovoljavaju i se slije enjem predaka 83 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 55 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Potiranie mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti slije enje onoga za koga ne zna mukallid da je dostojan da se slijedi njegov govor slije enje nakon to su se pojavili jasni argumenti koji se protive onome to ve slijedi mukallid Zatim je Ibn el Kajjim odu io komentar i nabrajanje tetnih posljedica i zloupotreba zabranjene vrste taklida koju je ograni io na ova tri oblika Pa tako sve to je prenio u svome dugom govoru o negiranju i omalova avanju taklida i upozoravanju na isti je re eno o ova tri oblika koji su grane prve vrste taklida Tako je mo da neki povr ni italac itao dio njegova dugog govora o ovom problemu ne ulaze i u njegovu sr i duboko zna enje pa je sebi predo io da on potpuno negira taklid da bi zatim koristio ovaj tekst za dokazivanje nesumnjive nezakonitosti taklida i citira ga u svome op irnome dijelu kao to je to u inio autor Bro ure Ali svako ko razmi lja zna da je Ibn el Kajjim podijelio svoj podu i tekst koji smo ve imali priliku vidjeti po sistemu kojeg je u inio temeljom svoga djela Pa dosta ti je kao jasan dokaz na to uzimaju i u obzir i ve preneseni tekst njegove rije i u i i diskusije Re eno je lo li je onaj koji slijedi nevjernike i svoje pretke koji nisu razmi ljali o ni emu niti su htjeli slijediti pravi put a dobar je onaj koji slijedi u enjake koji su na pravom putu to mu je ak i nare eno ako uzmemo u obzir pitanje onih koji su u Kur anu nazvani Ehlu z Zikr a tuma enje ove rije i je Ehlu l lim tj u enjaci Ovakva vrsta slije enja je njima dozvoljena pa zar Allah d elle e nuhu nije rekao 84 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Pitajte u ene o onome to ne znate En Na h 142 56 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti - slije enje onoga za koga ne zna mukallid da je d...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ovo je naredba onima koji su neznalice da slijede one koje znaju Ovo je jasan odgovor onima koje je Allah d elle e nuhu prekorio zbog okretanja le a onome to je On objavio i slije enja svojih predaka u nevjerstvu Ovaj oblik taklida je po zajedni kom mi ljenju prvih generacija islama i etvorice mud tehida pogrdan i zabranjen Me utim taklid u slu aju onoga koji je ulo io svoj trud na sprovo enje Allahovih d elle e nuhu propisa ali dio toga svojim razumom nije mogao doku iti pa je zbog toga slijedio onoga koji je u eniji od njega je pohvalan i nije pogrje an Za taj taklid e dobiti nagradu i ne e zaraditi grijeh kao to e do i u poglavlju o obaveznom i preporu enom taklidu ako Bog da Zatim je nastavio Ibn el Kajjim poslije toga obja njavati pogrdnost zabranjenih formi taklida potro iv i na to oko stotinu stranica svoje knjige ini se da je zaboravio poslije ovog op irnog izlaganja da se vrati na obja njenje druge vrste taklida ono ega se neophodno dr ati koje je obe ao Zatim je pre ao na izlaganje o Kur anu i Sunnetu i zabranjenosti dono enja fetvi sa onim to im je opre no i polo aju Sunneta u odnosu na Kur an Onaj koji bude razmotrio Ibn el Kajjimove studije u njegovoj knjizi I lamu l Muvekki in i bude strpljiv u njenom itanju sa oprezno u i dubokim razmi ljanjem na i e u njoj mnogo udnih stvari 85 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti On ponekad dijeli poglavlja da bi zatim po eo da obra a pa nju na pojedine dijelove odu uje komentar i istra ivanje u tom domenu i otvara put razli itim digresijama da bi zatim ostavio nezavr eno poglavlje i ne bacaju i pogled na njegove ostale dijelove pre ao na drugo poglavlje 57 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ovo je naredba onima, koji su neznalice da slijede ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti kao to je to uradio upravo u ovom slu aju On tako er ponekad zalazi u za u uju e kontradiktornosti da ni sam ne zna razlog svega toga kao to je to bio slu aj kod njegovog op irnog govora o lukavstvu el Hile i njegovoj pravnoj podlozi u ovom poglavlju se nalaze veoma za u uju e kontradiktornosti koje mo e zapaziti svaki u enjak itaju i ga i pa ljivo prate i Od najizraziti i h oblika te kontradiktornosti je to da je on nabrojao vrste nezakonitih oblika lukavstava pa je pored ostalog spomenuo i lukavstvo osloba anja od zakletve njezinim poricanjem rekav i Ovakav oblik lukavstva nejma nikakvu zakonsku prednost n ti je zakonit kod svih velikih u enjaka To je poricanje zakletve koje nije odobrio Allah d eli e se nuhu niti Njegov Poslanik alejhis selam Nakon toga je nastavio koriti one koji dozvoljavaju ovaj vid lukavstva 3 tom 271 str da bi zatim spomenuo neke od dozvoljenih vidova lukavstva pomo u kojih se izbjegavaju oni nedozvoljeni i me u njima je spomenuo onaj koji je malo as zabranio i apsolutno negirao njegovu zakonitost Pa je pored ostalog rekao 4 tom 110 str 11 rje enje poricanje zakletve koje dozvoljavaju u enici afije r a i drugi je dozvoljeno iz vi e razloga ako se za to uka e potreba iako ga Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti zabranjuju u enjaci Medine i imam Ah med sa svojim u enicima Zatim je po eo nabrajati razloge opravdanosti ovakvog vida lukavstva kojeg je najstro i je zabranjivao prije tri stotine stranica svoje knjige Bez obzira na sve ovaj ovjek je govorio na drugom mjestu u knjizi o zakonitosti taklida i njegovoj neophodnosti za onoga ko nije stigao do nivoa mud tehida pa je zbog toga priredio duga poglavlja koja su povezana sa uslovima za dono enje fetve i njenim odlikama obuhvataju i 58 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti kao  to je to uradio upravo u ovom slu aju. On ta...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti mnoga istra ivanja i pitanja sa obja njenjem onoga na emu treba da se zaustavi obi an ovjek i u enjak koji nije dostigao stepen id tihada te da je njima obavezno slije enje imama koji e ih upu ivati na pravo rije enje odre enog problema i izdavati im propise vezane za halal i haram Tako er je ukazao na to da nije dopu teno ljudima poput ovih da donose fetve drugim ljudima iako su se kod njega nagomilale knjige hadisa i ima mogu nost tra enja hadisa u njima koji je povezan sa fetvom Nave emo ti pasuse njegova govora koji su povezani sa poja njenjem ovog problema Rekao je u 4 tom tomu na str 175 20 Napomena Nije dopu teno mukallidu da izdaje fetvu u Allahovoj d elle e nuhu vjeri sve dok je u njoj mukallid i ne posjeduje uvid u nju Na ovome su bile saglasne prve generacije muslimana i u tome su bili jasni imam Ahmed i afija r a 87 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Rekao je Ebu Amr ibn Es Salah Odlu ni su bili Ebu Abdillah El Hilmi afijski imam i kadija Ebu l Muhsin Er Rujani i dr u tome da nije dozvoljeno mukallidu da daje fetve u onome podru ju u kojem je i sam on mukallid Zatim je oduljio Ibn el Kajjim u potvr ivanju ovog mi ljenja i njegovom obja njavanju s namjerom da doka e njegovu istinitost pa je rekao u 4 tom tomu na 196 str 21 Napomena Ako ovjek do e do odre enog stepena znanja i pro ita knjigu od knjiga islamskog prava ili vi e od toga on je i pored toga nedovoljno u en u pogledu znanja iz Kur ana Sunneta tradicije prvih generacija islama izvo enja pravnih propisa njihovog upore ivanja i odabiranja onih ispravnijih Pa da li dopustiti slije enje njega u fetvi Tu postoje etiri mi ljenja a ono ispravno 59 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti mnoga istra ivanja i pitanja sa obja njenjem onog...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti zahtijeva podrobno obja njenje ako mogne onaj koji tra i odgovor da do e do u enjaka koji e mu ga pru iti nije mu dozvoljeno uzimanje fetve od mukallida Tako nije dozvoljeno mukallidu da pripisuje sebi sposobnost izdavanja fetvi dok je prisutan u enjak koji je mo e izdati Ali ako ne na e onaj koji tra i odgovor nikoga drugoga osim ovog mukallida onda nejma sumnje da je prioritetnije da ga upita nego da zasniva svoja djela na neznanju Na 215 str 4 tom rekao je 30 Napomena Ako je neko mukallid u mezhebu svoga imama i ne bude nezavisan u id tihadu da li je njemu dozvoljeno da izdaje fetve Tu postoje dva mi ljenja kod u enika afije i Ahmeda r a Jedno od njih je odobravanje jer 88 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti onaj koji slijedi fetvu slijedi umrlog imama a ne ovog mud tehida kojem pripada samo najobi nije preno enje imamova mi ljenja a drugo je neodobravanje zato to onaj koji pita slijedi onoga koji odgovara a ne umrlog imama za kojeg se ne vr i id tihad Jer onaj koji pita ka e Ja u te slijediti u tvojoj fetvi Tako er je rekao u 4 tom tomu na 215 str Da li je dozvoljeno ivome slijediti mrtvog i sprovo enje u praksu njegove fetve bez obzira na neophodnost nala enja dokaza ispravnosti postupanja po njoj Tu postoje dva mi ljenja kod u enika imama Ahmeda Oni koji ovo zabranjuju su rekli Da je on iv bila bi dozvoljena primjena njegova id tihada jer je on znao korigovati svoje mi ljenje u odre enim slu ajevima Drugo mi ljenje odobrava ovakav oblik taklida i on je obavezan za 60 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti zahtijeva podrobno obja njenje ako mogne onaj koj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti sve mukallide na cijeloj zemaljskoj kugli jer je taklid ono najbolje to posjeduju a mi znamo da rije i ne umiru sa smr u onoga koji ih je izgovorio kao to ne umiru hadisi sa smr u njihovih prenosilaca Tako er je rekao u 4 tom tomu na 234 str 48 Napomena Ako se na e kod ovjeka sahih Buharije i Muslima ili jedan od njih ili bilo koja knjiga hadisa Bo ijeg Poslanika alejhis selam u iju je ispravnost on siguran da li je dozvoljeno da na osnovu toga izdaje fetve Ispravno mi ljenje po ovom pitanju zahtijeva podrobno obja njenje ako bude zna enje hadisa potpuno jasno za svakoga ko ga uje i ne bude 89 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti sadr alo nikakvo skriveno zna enje dozvoljeno mu je da postupi po njemu i izdaje fetvu Tu ne treba tra iti dodatno obja njenje od erijatskog pravnika ili imama nego se tu kao osnova uzima govor Bo ijeg Poslanika alejhis selam Me utim ako bude ono na to upu uje hadis skriveno i ne bude mu jasno ta se eli re i sa time nije mu dozvoljeno da postupa po njemu niti e izdavati fetvu na osnovu onoga to mu se ini da je cilj govora Bo ijeg Poslanika alejhis selam nego e tra iti obja njenje hadisa i njegovo pravo zna enje Da bi zatim rekao I sve to je mogu e ako postoji kod njega odre eni nivo stru nosti u pogledu sekundarnih nauka pravila usuli fikha i arapskog jezika Me utim ako ne postoji nikakva stru nost onda je za njega obavezna primjena kur anskog ajeta Pitajte u ene o onome to ne znate Zatim je rekao u 4 tom tomu na 237 str odgovaraju i na pitanje Da li je dozvoljeno muftiji da izdaje fetvu van mezheba svoga imama Prenosi se od Ebu vAmr ibn Es Salaha Kada 61 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti sve mukallide na cijeloj zemaljskoj kugli, jer je t...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti neko nai e na hadis koji je suprotan njegovom mezhebu i ako je on dostigao stepen apsolutnog id tihada ili je mud tehid u mezhebu svoga imama tom podru ju islamskog prava ili samo po toj mes eli onda je bolje da slijedi taj hadis Me utim ako on nije postigao niti jedan od ovih oblika id tihada i osjeti u svome srcu gri nju savjesti zbog neslije enja hadisa nakon to je tra io za njegovo neslije enje odgovaraju i argument neka vidi da li je po tome hadisu postupao neki samostalni mud tehid ili ne pa ako nai e na potvrdan odgovor dozvoljeno mu je da 90 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti po tom pitanju slijedi njegov mezheb i da to bude opravdanje za trenutno odstupanje od mezheba njegova imama a Allah d elle e nuhu najbolje zna Rekao je odmah poslije toga 50 Napomena Da li je dozvoljeno muftiji koji je vezan za mezheb jednog odre enog imama da izdaje fetvu slu e i se drugim mezhebom ako mu se uka e da je to mi ljenje ispravnije Ako je izabrao put toga imama u pogledu id tihada i slije enja dokaza onda je njemu dopu teno da izdaje fetve na osnovu onoga to mu se inilo ispravnije iz drugog mezheba Me utim ako on bude mud tehid koji je usko vezan za propise svoga imama i ne zamjenjuje ih drugima onda je re eno Nije mu dopu teno da izdaje fetve osim po mezhebu svoga imama Ali ako bude elio doslovno e prenijeti govor imama drugog mezheba o tom propisu Me utim najta nije je da e on morati ako se njemu poka e ispravnijim govor drugog imama da iza e iz okvira svoga mezheba i propisa svoga imama po tom pitanju jer su se imami mezheba slo ili na osnovnim postavkama i kada jedan od njih ka e ispravniji 62 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti neko nai e na hadis, koji je suprotan njegovom mez...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti govor onda se mi ljenja drugih ostavljaju po strani i slijedi se ono to je ispravnije A svaki ispravan govor ima prednost nad postavkama imama etiri mezheba Pa ako se jasno pokazalo ovom mud tehidu koji je usko vezan za mezheb svoga imama ispravnost tog govora i ispravnost onoga iz ega je on proistekao za razliku od govora njegovog imama onda e on izdavati fetve po 91 Potiranie tnezheba najopasnija novotarija Dr Se d Ramadan el Buti onome to je ispravnije a samo od Allaha d elle e nuhu zavisi uspjeh Ovo su odlomci iz njegovog op irnog govora o fetvi njenim uslovima i odlikama Da li ga smatra govorom onoga koji zabranjuje taklid i obavezuje sve ljude da uzimaju propise direktno iz Kur ana i Sunneta Ili ga mo da smatra govorom onoga koji zabranjuje pridr avanje jednog odre enog mezheba Ili je to mo da govor koji upu uje mukallida na skakutanje od jednog do drugog mud tehida itavog svog ivota Zar nisi vidio da svaki od ovih odlomaka je u stvari nesumnjivo deklarisan u smislu da neznalica d ahil nejma kod sebe mjesta ni za ta drugo osim taklida i da onome ko slijedi odre eni mezheb nije dozvoljeno da 63 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti govor onda se mi ljenja drugih ostavljaju po stran...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti izdaje fetve po odre enom pitanju van okvira svoga mezheba osim da bude mud tehid po tom pitanju Zar nisi vidio da slije enje mrtvog ovjeka je kao slije enje ivog zato to rije i ne umiru sa smr u onoga koji ih je izrekao kao to je to formulisao Ibn el Kajjim Zar nisi vidio da puko oslanjanje na knjige hadisa ne ini mukallida mud tehidom Ako Ibn el Kajjim misli kao to misli autor Bro ure tj da je slije enje etverice imama slije enje grije nih ljudi a slije enje Bo ijeg Poslanika alejhis selam slije enje bezgrje nog ovjeka i da nije 92 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti dozvoljeno uzimanje propisa osim direktno od bezgrje nog pa za to onda ini slije enje mezheba temeljom svoje studije i osnovom njenog definisanja i za to on zabranjuje mukallidu da uzima iz knjige hadisa i izdaje fetvu kao to zabranjuje onome koji tra i odgovor da se oslanja na odgovor pukog mukallida kojeg upozorava da ne izlazi iz podru ja fetve svoga imama osim ako postane mud tehid po tom pitanju i za to na kraju unosi zadovoljstvo u srce mukallida rekav i mu da je njegovo slije enje mrtvog mud tehida dozvoljeno a ne zabranjeno 64 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti izdaje fetve po odre enom pitanju van okvira svoga...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zaista sam previ e odu io u citiranju Ibn el Kajjimovih rije i po ovom pitanju zbog toga to sam upoznat sa fanati nim vezanjem ove grupe ljudi koja poziva na potiranje mezheba za Ibn el Kajjimova mi ljenja kojemu se oni fanati no priklanjaju nepodno ljivim fanatizmom za koji optu uju sve muslimane koji slijede mezhebe svojih imama Mo da e im ovo tvrdokorno slije enje Ibn el Kajjimovih mi ljenja olak ati ako ve nisu porazmislili o ovim njegovim tekstovima put povratka na stazu istine Me utim tekst koji je izabrao autor Bro ure od svega onoga to je rekao Ibn el Kajjim po ovom pitanju i izdvojio ga iz njegove knjige ostavljaju i ostalo da bi potkrijepio sve ono na to se poziva po pitanju zabrane slije enja odre enog mezheba je u stvari vrlo daleko od njegovih tvrdnji i izme u njih ne postoji nikakva veza 93 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Odlomak koji je izabrao iz gomile njegovih tekstova su njegove rije i Nije dozvoljeno obi nom ovjeku da se dr i jednog mezheba pa makar ga on i slijedio jer obi an ovjek nema mezheba I ako ka e ja sam afija hanefija hanbelija malikija ili ne to drugo ne postaje to samo zato to je to izgovorio Rije i koje su prije i poslije ovih su obja njenje za ono u ijoj biti nema razila enja a to je neobaveznost strogog slije enja jednog mezheba u svim njegovim podru jima i po svim pitanjima Jer smo mi zaista rekli da je ovo pitanje po kome su se svi slo ili i udaljili smo ga od podru ja na eg nau nog istra ivanja Ali je ovaj odlomak koji smo prenijeli od Ibn el Kajjima jedini koji se mo e pri initi kao potvrda 65 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zaista sam previ e odu io u citiranju Ibn el Kajj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti onoga na to se poziva Bro ura po ev i od odbacivanja taklida do upu ivanja svih ljudi na uzimanje propisa direktno iz Kur ana i Sunneta iako ovaj odlomak nejma nikakve veze sa tim Ono to je bila namjera da se ka e ovim tekstom je ono to su rekli mnogi u enjaci Kada se sastane obi an ovjek sa muftijom zbog nekog svog pitanja na koje tra i odgovor i upita ga o njemu tada on mora da prihvati ono to ka e muftija bez toga da tra i odgovor koji je povezan sa jednim odre enim mezhebom A sve to zbog toga jer je muftija mud tehid i ako on to ne bude onda mu nije dozvoljeno da se naziva muftijom A mud tehid odgovara na pitanja na osnovu onoga na to mu ukazuje njegov id tihad i nije mu dozvoljeno slijediti drugog mud tehida koji je na istom nivou pa da zatim izdaje fetvu na osnovu mezheba tog mud tehida 94 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Da dozvoljeno Je obi nom ovjeku da upita o onome to ka e Safija npr o njegovom problemu i muftiji je dozvoljeno da mu prenese to mi ljenje u formi preno enja a ne izdavanja propisa Me utim nije mu dozvoljeno da tra i od muftije mud tehida da donosi propise na osnovu mezheba imama kojem on pripada jer onda on nije ni ta drugo do neznalica koja se poziva na znanje iz mezheba odre enog imama i pripadnost njemu A ako je to tako onda on nejma potrebe za pitanjem o pravnom mi ljenju tog muftije mud tehida Uzimaju i u obzir ovo zna enje u koje se ne sumnja niti ima problema oko njegovog shvatanja rekli su u enjaci Mezheb obi nog ovjeka je mezheb njegovog muftije pa prema tome on nejma odre enog mezheba Ali ta e biti sa tim obi nim ovjekom kada se okrene oko sebe i ne na e muftiju tj apsolutnog 66 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti onoga na  to se poziva Bro ura , po ev i od od...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti mud tehida i ne vidi nikoga osim u enjaka od kojih svaki slijedi odre eni mezheb pa ak i onaj koji je nazvan muftijom pridodan mu je taj naziv u apstraktnom smislu Ove rije i su poznate i svakom najmanjem u eniku koji je pre ao lekciju Razlika izme u tri pojma muftija u enjak i mud tehid Usprkos tome kolegij koristi ove jasne nau ne injenice u svrhe gadosti prema kojoj osje a odbojnost svako asno bi e zbog izazivanja sukoba i smutnje a sve to bez ikakve nau ne rasprave ili barem onoga to joj nalikuje Zaista se pravilo Mezheb obi nog ovjeka je mezheb njegovog muftije ne primjenjuje u ovoj 95 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti prilici i to je potpuno jasno jer on nejma muftije Zbog toga je njemu du nost da potra i fetvu kod prethodnih generacija mud tehida I ve smo ti spomenuli da su islamski u enjaci a na njihovom elu Ibn el Kajjim rekli Zaista rije i ne umiru sa smr u onoga koji ih je izrekao pa je zbog toga dozvoljeno ivome da slijedi mrtvoga Pa kada on ima potrebu za fetvom prethodnih generacija mud tehida onda je najbolje da je uzme iz onoga to su ostavila etverica imama Na ovome se slo ila sva ulema islamskog umeta zbog onoga to su pru ili ti njihovi mezhebi po ev i od injenja usluge ummetu istra ivanja bilje enja i mno tva uzroka pouzdanosti u ispravnost oslanjanja na njih to nije slu aj sa drugim mezhebima koji se nisu odr ali Zatim e on upitati koga eli od njih etverice postavljaju i pitanja u enjacima ili e to u initi putem u enja iz njihovih knjiga ako bude za to postojala mogu nost Isto tako je njemu dozvoljeno da se ve e za jednog od njih u svemu to se postavlja pred njega od pitanja i pravnih problema 67 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti mud tehida i ne vidi nikoga osim u enjaka od koj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Me utim dozvoljeno mu je da koristi mi ljenje drugog mud tehida pod uslovima koje su naveli islamski u enjaci i koje je objasnio jedan od njih u onome to je prethodilo ovome govoru Tom prilikom ine i to taj obi ni ovjek u su tini ne e povrijediti pravilo Mezheb obi nog ovjeka je mezheb njegovog muftije zbog toga to ne nalazi u svome okru enju muftije mud tehida pa je prisiljen da slijedi npr afiju i time je 96 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti njegov mezheb postao afijski u skladu sa samim pravilom Upravo ovo je zna enje Ibn el Kajjimovih rije i i na i e ih poja njene u knjigama usuli fikha u poglavlju Idztihad Obrati se na koju god bude elio od njih i na i e sve to podrobno obja njeno Zatim tebi je posve eno ono to je rekao El Kemal ibn el Humam u svome djelu Et Tahrir po ovom pitanju Da li smije mukallid slijediti u odre enim stvarima nekoga drugog osim onoga koga trenutno slijedi Najta nije je Da zbog injenice da su na i prethodnici tra ili fetve jedanput od jednoga a drugi put od drugoga ne slijede i mi ljenje samo jednog muftije Pa ako bude slijedio samo jedan odre eni mezheb kao npr hanefijski ili afijski onda je re eno da to mora tako biti a re eno je i da ne mora Zatim je komentator Et Tahrira Ibn Emir el Had d dao prednost neobaveznosti slije enja jednog odre enog mezheba a to je zajedni ko stajali te velike ve ine islamskih u enjaka uzimaju i u obzir da ni ta nije obavezno ako nas Allah d elle e nuhu nije obavezao na to a Allah d elle e nuhu nije obavezao neznalicu osim na slije enje u enjaka mud tehida udno je to to je autor Bro ure pripisao El Kemalu ibn el Humamu podu i govor osim 68 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Me utim, dozvoljeno mu je da koristi mi ljenje dr...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti onoga koji smo naveli a on ga ustvari nije ni izgovorio To su naprotiv rije i Ibn Emir el Had d a u njegovom komentaru El Kemalovog teksta Ime knjige Ibn Emir el Had d a je Et 97 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Takrir ve et Tahbir i tu je pomije ao stvari veliki u enjak i autor Bro ure pa je pripisao te rije i Ibn el Humamu a on ih uop te nije izgovorio Kao to mu je tako er pripisao knjigu koja se zove Et Takrir ve et Tahbir a on nije nikada izdao knjigu pod ovim imenom pogledaj Et Takrir ve et Tahbir od Ibn Emir el Had d a 3 Tom 350 str Ono to je rekao Ibn Emir el Had d u toj knjizi podudarno je sa onim to je rekao Ibn el Kajjim o obi nom ovjeku koji je do ao da tra i fetvu od muftije tj da on nejma mezheba i da je njegov mezheb mezheb njegovog muftije A mi smo ve spomenuli zna enje ovog govora i objasnili smo ta se njime eli re i ESTI DOKAZ To je mi ljenje da je postojanje etiri mezheba rezultat nasilni ke politike i preuzimanja vlasti od strane nearapa eljnih dominacije nad drugima Pripisao je autor Bro ure ovo svoje mi ljenje Ibn Haldunu tj da ga je on iznio u svom povijesnom djelu El Mukaddime pa je rekao autor Bro ure Ako eli da dobije uvid u uzroke postojanja mezheba i tarikata mora da ita El Mukaddimu od Ibn Halduna gdje je on to izvrsno objasnio da ga Allah d elle e nuhu nagradi za to govore i da je formiranje i postojanje mezheba rezultat nasilni ke politike i preuzimanja vlasti od strane nearapa Bro ura 45 str 98 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 69 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti onoga koji smo naveli, a on ga ustvari nije ni izgo...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Na ovo odgovaram sljede im rije ima U inili smo ono na to nas je uputio autor Bro ure pa smo se vratili na El Mukaddimu od Ibn Halduna i pratili njegov govor o razvoju mezheba i njegovim uzrocima Me utim nismo nai li ni na to od onoga to mu je pripisao autor Bro ure niti smo mogli prepoznati u njegovim rije ima ni ta osim onoga to je jasna istina na kojoj se slo ila od prije ve ina muslimana i to ni u kom slu aju ne odgovara autoru Bro ure Rekao je Ibn Haldun na 216 str u okviru izlaganja o fikhu i na inu njegovog razvoja kao i o razvoju njegovih mezheba Zaista nisu svi ashabi r a bili sposobni da izdaju fetve niti su se propisi vjere uzimali od svih nego je to bilo rezervisano za hafize Kur ana koji su poznavali derogiraju e na ih derogirane mensuh manje jasne i potpuno jasne ajete muhkemat i mute abihat i ostale upute koje su primili od Bo ijeg Poslanika alejhis selam ili od onoga koji ih je uo od najodabranijih od njih pa su zbog svega toga nazvani El Kurram u a i Ta situacija se nije mijenjala tokom itavog prvog perioda islama dok se nisu pove ali islamski gradski centri i zahvaljuju i Kur anu nestala je nepismenost kod Arapa kao to je postalo mogu e izvo enje pravnih propisa te se tako fikh upotpunio i postao vje tina i znanje pa im je ime El Kurra zamijenjeno imenom islamski pravnici i u enjaci Podijelilo se islamsko pravo kod njih na dva pravca 99 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 1 Ehl er Re j ve l Kijas racionalisti ka kola kojem je pripadalo stanovni tvo Iraka 2 Ehl el Hadis tradicionalisti ka kola kojem je pripadalo stanovni tvo Hid aza 70 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Na ovo odgovaram sljede im rije ima   U inili ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti U Iraku se osje alo pomanjkanje hadisa iz razloga koje smo ve naveli pa su zbog toga mnoge propise izvodili analogno drugima i bili su veoma vje ti u tome Zbog toga su nazvani Ehl er Re j racionalisti Na elu ove skupine i njena osnova bio je Ebu Hanife en Nu man r a sa svojim u enicima Dok su vo e u enjaka Hid aza Malik ibn Enes i afija r a poslije njega Poslije toga je skupina u enjaka negirala pravosna nost analogije el kijas tj Zahirije koji su ograni ili svu spoznaju islamskog prava na Kur an Hadis i Id ma a a odbacili o itu analogiju i skrivenu poruku teksta tj ajeta ili hadisa zato to skrivena poruka teksta vodi spoznaji stvarnog propisa u svakom slu aju Osniva i ovog mezheba su Ibn Hazm njegov sin i njihovi u enici Ovi mezhebi su bili u svoje vrijeme mezhebi masa veoma ra ireni me u itavim ummetom Zatim je po eo obja njavati kako se dio Pita izdvojio sa posebnim mezhebima i shvatanjima islamskih propisa i rekao je to isto o harid ijama Da bi zatim rekao da su se te dvije skupine udaljile od puta kojim je po la ve ina muslimana i mezheba na kojima su se slo ili Potom je objasnio da se zahirijski mezheb formirao putem predavanja njegovih imama kodifikacijom usuli fikha i 100 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti postavljanjem pravila za izvo enje erijatsko pravnih propisa putem Kur ana Sunneta i vlastitog vi enja i nije se pro irio zbog toga to je ve ina muslimana odbacila one koji pripisuju sebi njegovo ime Poslije toga je rekao Nije ostalo od njega ni ta osim nekoliko knjiga oko kojih se okupilo mnogo studenata od kojih su i oni koji pripisuju sebi ovaj 71 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti U Iraku se osje alo pomanjkanje hadisa iz razloga,...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti mezheb i ude za slije enjem njegovog fikha i mezheba od ega nejma nikakve koristi suprostavljaju i se time mi ljenju ve ine muslimana i njihovom odbacivanju ovog mezheba Mo da se sa ovim svojim inom po inju ubrajati u nosioce novotarija zbog primanja znanja iz knjiga bez posredstva u itelja Zatim je po eo Ibn Haldun da pi e biografiju etverice imama i uzeo je ocrtavati obim njihovog znanja i na in njihovog prou avanja fikha i usuli fikha te i to kako su u enici Ebu Hanife kombinirali na in dono enja propisa karakteristi an za u enjake Hid aza sa na inom u enjaka Iraka pa su se tako sjedinile dvije pravne kole Potom je ozna io granice i mjesta irenja svakog od etiri mezheba pa je rekao Zatvorili su ljudi vrata razila enja da bi na njih potom ponovo zakucali zbog mno tva nau nih termina i zbog svega to je ote avalo stizanje do nivoa id tihada kao i zbog straha od pripisivanja sposobnosti id tihada onima koji toga nisu dostojni i ne mo e se pouzdati u njihovo mi ljenje i ja inu vjere 101 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ovo je dakle rezime onoga to je izrekao Ibn Haldun o mezhebima i njihovom razvoju i sve je to od onoga to se nije svidjelo autoru Bro ure i to mu ne koristi kao dokaz za njegove tvrdnje Molim cijenjenog itaoca da se vrati na ovo poglavlje El Mukaddime od Ibn Halduna i da ga pro ita itavog a zatim da se potrudi da upre prstom u jednu jedinu rije koja govori o nasilni koj politici koja je uplela svoje prste u proces razvoja mezheba kako je to formulisao autor Bro ure Pa neka onda nazove po tovani italac ovo djelo koje je po inio cijenjeni autor Bro ure imenom koje mu se daje i u arapskom i u drugim jezicima I neka mi ne zamjeri ako ja to 72 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti mezheb i  ude za slije enjem njegovog fikha i mez...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ne u inim jer sam se obavezao na po etku ove knjige da u obraditi temu idu i isto nau nim pravcem i da ne u koristiti svoje pero za bilo koji pojam ili kvalifikaciju koji se spu taju ispod tog nivoa pa ak iako je Bro ura puna takvih sli nih pojmova i kvalifikacija SEDMI DOKAZ Rije i autora Bro ure Ka e se mukallidu Na emu su bili ljudi prije nego se pojavio taj i taj ovjek kojeg ste slijedili i u inili njegove rije i poput Allahovih d elle se nuhu rije i7 Da li su ljudi bili na pravom ili krivom putu prije njihove pojave7 pojave mud tehida op prev Oni moraju konstatovati da su ti ljudi bili na pravom putu pa e se re i njima Na emu su bili ono koji su pripadali skupini koja slijedi Kur an Sunnet i stope prvih generacija muslimana i time 102 dali prednost govoru Allaha d elle se nuhu Njegovog Poslanika i praksi ashaba r a nad onim to im je suprotno i sudili po njima bez toga da tra e mi ljenje nekog od ljudi7 Ako je ovo pravi put pa ta je onda suprotno istini osim zabluda pa kuda se odme u Bro ura 38 str Mi ka emo povodom izno enja na vidjelo ovog udnog dokaza i odgovaraju i u ime mukallida kome je autor Bro ure postavio ova pitanja inili su ljudi prije nego to je postojao odre eni mud tehid ono to je spomenuo Ibn Haldun u odlomku kome si ti dao prednost nad govorom autora Bro ure Zar nije rekao Ibn Haldun u tom istom odlomku Zaista nisu svi ashabi r a bili sposobni da izdaju fetve niti su se propisi vjere uzimali od svih nego je to bilo rezervisano za hafize Kur ana koji su poznavali derogiraju e na ih derogirane mensuh manje jasne i potpuno jasne ajete muhkemat i mute abihat i ostale upute 73 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ne u inim, jer sam se obavezao na po etku ove knj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Pa ta je onda zna enje ovog jasnog govora7 Ako je broj onih ashaba r a koji su bili sposobni da izdaju fetve i primijene vlastiti id tihad bio prepoznatljiv i ograni en kao to to ka e Ibn Haldun dok ostali nisu bili na tom nivou od koga su onda ovi ostali primali propise vjere Nejma sumnje da su ih primali od ovog ograni enog broja ljudi koji su posjedovali sposobnost id tihada i izvo enja pravnih propisa pa da li je taklid i ta drugo do ovo7 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Dakle ne razlikuje se ova stvar niti se promijenila izme u dva perioda Tako su obi ni ljudi slijedili u doba ashaba r a onoga koji je bio uven po fetvama i id tihadu Isto to su inili i u doba tabi ina a i u doba koje je uslijedilo nakon toga Tako afija Ebu Hanife Ahmed i Malik r a nisu ni ta drugo do grupe mud tehida poput onih koje smo naveli i koje je dozvoljeno slijediti kao to je bilo dozvoljeno slijediti one poput njih i ije je slije enje dozvoljeno obi nim ljudima kao to je bilo dozvoljeno obi nim ljudima od ashaba r a da slijede mud tehide svoga doba poput Ibn Abbasa Ibn Mes uda Zejd ibn Sabita i Cetverice pravednih halifa r a Zar se nisu slo ili u enjaci povijesti i povijesti islamskog zakonodavstva da su u doba tabi ina postojala dva velika mezheba 1 Mezheb Ehl el Hadis u Hid azu tradicionalisti 2 Mezheb Ehl er Re j u Iraku racionalisti i da je svo stanovni tvo Hid aza slijedilo ve inski mezheb kod njih kao to je svo stanovni tvo Iraka slijedilo mezheb koji je preovladavao kod njih a svaki od ova dva mezheba je imao svoje imame ta se to desilo pojavom etiri mezheba to kontrira ovom injeni nom stanju Ni ta zna ajno se nije desilo Sve to je novo jeste da su imami postavili metod izvo enja pravnih 74 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Pa  ta je onda zna enje ovog jasnog govora7 Ako j...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti propisa koje su donijeli uz pomo dokaza iz Kur ana i Sunneta kao to su regulisali tim metodom svoje mi ljenje i istinsku analogiju kijas i odvojili ih od neispravnog mi ljenja i analogije Tako su se sjedinili mezheb Er Re j i mezheb El 104 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Hadis i postepeno prikrili pretjerivanja u bilo kom smislu Ovo je bio jedan od najzna ajnijih inilaca u formiranju visoke pozicije etiri mezheba u podru ju istra ivanja i id tihada i u potvr ivanju njihova slije enja i uzimanja propisa od njih od strane razli itih grupa i slojeva ljudi Ovo je poznata injenica tako da mislim da nejma potrebe da tro im vrijeme iznose i dokaze i tekstove vezane za ovu temu Dakle do kojeg razila enja je do lo oko stvarne biti id tihada i taklida da bi autor Bro ure mogao izjaviti Na emu su bili ljudi prije nego to se pojavio taj i taj ovjek kojeg slijedite 7 Kao da nas on sa ovim ho e obavezati na svoje mi ljenje iz kojeg nejma izlaza U koju su to zabludu i grijeh zapali slijedbenici etiri mezheba a oni nisu u tom pogledu ni ta drugo nego kao oni koji su prije njih slijedili mezheb er Re j i mezheb el Hadis ili kao oni prije njih koji su slijedili imame i mud tehide od ashaba r a 75 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti propisa, koje su donijeli uz pomo  dokaza iz Kur a...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti TAKLID JE NEIZBJE AN Nejma prepreke za slije enje jednog odre enog mezheba i dokaz na to Ukratko smo ti naveli u prethodnom dijelu knjige dokaze koje je iznio autor Bro ure za ono na to poziva Tako er smo to razjasnili na na in koji ne e ni jednog objektivnog itaoca staviti u 105 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti sumnju da to nisu u stvari nikakvi dokazi kao to ih je predstavio autor Bro ure To su u stvari rije i koje ne nose nikakav argument ili bar dio argumenta kojeg je potvrdila nauka ili se oslonila na njega A to to ih je autor Bro ure nazvao dokazima ne mijenja pravo stanje stvari Ono u emu se nismo suprostavili njemu putem rasprave ili op irnog odgovora je sve ono to je u skladu sa tri ta ke na kojima su se slo ili svi u enjaci i koje nisu urodile plodom u podru ju razlika Zbog toga mu nismo replicirali na to i 76 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti TAKLID JE NEIZBJE AN Nejma prepreke za slije enje...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti nismo smatrali ono na to se poziva ni im drugim do gubljenjem vremena Ne prili i nam da utvrdimo suprotnost onoga na to se poziva autor Bro ure putem omalova avanja njegovih dokaza nego moramo da primoramo sami sebe pored svega toga na tra enje novih pozitivnih argumenata koji upu uju na pokvarenost ovih opakih mi ljenja na koje se on poziva i koji potvr uju njihovu potpunu suprotnost Ono to poku ava potvrditi autor Bro ure je ograni eno na dvije stvari izme u kojih ne mo emo na i kompromisa i ne znamo kako su se mogle sastati u umu autora Bro ure Prva stvar koju zagovara i koju ponavlja na vi e mjesta u svojoj Bro uri je apsolutna zabrana taklida uzimaju i kao dokaz to da je mud tehid pogrje iv a Kur an i Sunnet su bez grje aka a slije enje bezgrie nog je bolje od slije enja onoga koji je izlo en grije enju kao i to da je id tihad lahak i da on ne treba ni ta vi e nego to su Muvetta a Dva Sahiha Buharija i Muslim 106 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Sunen od Ebu Davuda i Tirmizija Bro ura 25 str TJ ami a od Et Ne znam na koji na in da povezem ove dvije stvari Ako je taklid u svome korijenu neispravan zato to je to slije enje obi nog ovjeka ta onda zna i zabrana samo jedne odre ene vrste taklida tj slije nje jednog odre enog mezheba Ako je od taklida neispravna samo ova vrsta ta onda zna i totalno odbacivanje taklida pozivaju i se pri tome na tezu o grje nosti i bezgrje nosti Ne mogu da spoznam sliku ovog propisa u kompletnom obliku kao to ju je spoznao autor 77 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti nismo smatrali ono na  to se poziva ni im drugim ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Bro ure ali u postaviti ispred itaoca dokaz na to da je taklid neizbje an kod muslimana i da je on pravosna an i postojan u islamskom pravu i zatim da mukallid mo e ako ho e da slijedi jedan odre eni mezheb i da ne prelazi na drugi ne ine i pri tome ni ta zabranjeno PRVO Taklid je neizbje an i pravosna an po konsenzusu svih muslimana Taklid je slije enje govora odre enog ovjeka bez poznavanja dokaza koji potvr uje tacnost tog govora bez obzira na to da li on zna ili ne zna dokaz koji potvr uje ispravnost samog taklida Tako da mukallid ponekad mo da zna dokaz za ispravnost svog slije enja tog u enjaka mud tehida ali on ne zna dokaze za ono u emu slijedi tog mud tehida 107 PQtiran e_rnezheba_ _najQpasniia novotarija Dr Se d Ramadan el Buti Ne postoji razlika u tome da naziva ovo taklicf ili ittibam jer obe rije i imaju isto zna enje i nije utvr ena nikakva jezi ka razlika izme u njih Allah d elle e nuhu je dao rije i wittiba a zna enje taklid u njegovom najgorem obliku pa je rekao Uzvi eni Kada e glave ine za kojima su se drugi povodili svojih sljedbenika odre i i kada e veze koje su ih vezale prekinute biti i oni e patnju do ivjeti I kada e sljedbenici njihovi uzviknuti Da nam je samo da se vratimo na dunjaluk pa da se i mi njih odreknemo kao to su se oni nas odrekli El Bekare 166 167 Nejma sumnje da se ovdje sa rije ju ittibam eljelo re i da je to slijepo slije enje za koje nejma opravdanja Bez obzira da li si po ovom pitanju zasnovao svoju terminologiju na osnovu neke nove podjele 78 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  Bro ure , ali  u postaviti ispred  itaoca dokaz...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ili ne znaj da je podjela u svakom slu aju dvojnog karaktera jer ovdje istra iva mo e da bude ili u enjak koji poznaje dokaze i ima sposobnost izvo enja pravnih propisa iz njih pa je on dakle mud tehid ili onaj koji ne poznaje dokaze i nije upoznat sa na inom dono enja pravnih propisa iz njih pa je on dakle mukallid mud tehida A velika koli ina nau nih termina ne mijenja ni ta od injeni nog stanja stvari Pa gdje je onda dokaz na pravosna nost taklida i njegovu obaveznost u slu aju nesposobnosti da se vr i id tihad Mora se znati da je na govor povezan sa sekundarnim pravnim propisima Me utim to se ti e stvari koje zalaze u podru je 108 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti a ka i da koje su povezane sa osnovama vjere tu nije dozvoljen taklid uz saglasnost kompletne uleme Razlika je u tome da kod vjerovanja pretpostavka ne igra nikakvu ulogu nego je tu najva nija jasnost i nesumnjivost S tim u vezi je govor Uzvi enog Ne povodi se za onim to ne zna I sluh i vid i razum za sve to e se zaista odgovarati El Isra 36 Njegove rije i koje negiraju postupak onih koji slijede pretpostavke u svome vjerovanju Povode se samo za pretpostavkama i samo uobra avaju Junus 66 Do potpune istine se sti e isklju ivo zapo ljavanjem razuma i objektivno u pogleda i istra ivanja Me utim to se ti e sekundarnih propisa tu robujemo Allahu d elle se nuhu na osnovu pretpostavki i mi ljenja tj On je u inio mi ljenje i pretpostavku mud tehida i u enjaka pravnim dokazom ija je primjena neophodna i obavezna Dokaz za ovu tvrdnju je to da je Boziji Poslanik alejhis selam slao pojedince da podu avaju druge sekundarnim propisima iz razli itih podru ja ibadeta i tome si obavezuju i ih na slije enje onoga to im ka e jedan od njih 79 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ili ne, znaj da je podjela, u svakom slu aju, dvoj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti znaju i da haber ahad ne koristi osim u pretpostavci ili mi ljenju Kao da ka e njima Ako pretpostavite u vezi sa nau nim istra ivanjem ili slije enjem odre enog u enjaka koji se bavi istra ivanjem da je to zaista tra eni propis onda je vama obavezno njegovo primjenjivanje ovo je razlika izme u akaidskih obaveza i izvr avanja pravnih propisa Taj dokaz ima vi e svojih ta aka 109 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti PRVA TA KA Rije i Uzvi enog Pitajte u ene o onome to ne znate Slo ili su se islamski u enjaci da je ajet naredba za one koji nisu upoznati sa propisom niti dokazom za njega da slijede onoga koji je upoznat sa tim U inili su svi u enjaci usuli fikha ovaj ajet najva nijim osloncem za tvrdnju da je obi nom ovjeku obavezno slijediti u enjaka mud tehida Pored ovog upu uje nas na to i slijede i ajet Svi vjernici ne treba da idu u boj Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se uputi u vjerske nauke i neka opominju narod kada im se vrate da bi se Allaha pobojali Et Tevbe 122 Allah d elle e nuhu je dakle zabranio da svi ljudi idu u boj i d ihad narediv i da ostane grupa od njih i da se prepusti sticanju znanja iz Allahove d elle e nuhu vjere tako kad se vrate njihova bra a da na u onoga ko e im izdavati fetve u pogledu halala i harama i obja njavati Allahov d elle e nuhu poredak Pogledaj tefsir od El Kurtubija El D ami li ahkami l Kur an 8 tom str 293 i 294 DRUGA TACKA Ono na ta nas upu uje zajedni ko mi ljenje svih islamskih u enjaka jeste da nisu svi ashabi r a bili 80 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti znaju i da haber ahad ne koristi osim u pretpost...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti jednaki u pogledu znanja i da nisu svi bili sposobni da izdaju fetve kao to to ka e Ibn Haldun i da se nisu propisi vjere uzimali od svih nego je manji dio njih dostigao stepen muftije mud tehida dok je velika ve ina bila na stepenu mukallida koji je 10 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti bio prisiljen da tra i fetvu Bo iji Poslanik alejhis selam je slao jednog od u enih ashaba r a u mjesto iji stanovnici ne znaju ni ta o islamu osim njegova vjerovanja i njegovih osnova pa bi ga oni slijedili u svemu to bi im on iznio kao svoje fetve u pogledu razli itih djela ibadeta me usobnih odnosa i op tih pitanja koja su vezana za halal i haram Mo da se taj ashab nekada na ao u situaciji da ne zna odre eni dokaz iz Kur ana i Sunneta pa je zbog toga inio id tihad i izdavao im fetve po onome na ta ga je uputio njegov id tihad i oni su ga u tome slijedili Rekao je El Gazali u svojoj knjizi El Mustesfa u poglavlju Taklid i tra enje fetve dokazuju i da obi nom ovjeku ne preostaje ni ta drugo do taklid Kao dokaz navodimo dvije stvari jedna od njih je zajedni ki stav ashaba r a koji su donosili fetve obi nim ljudima i nisu im nare ivali da se uzdi u na nivo id tihada i sve ovo je op epoznato i utvr eno tevatur predajom od u enjaka i obi nih ljudi iz reda ashaba r a El Mustesfa 2 tom 385 str I rekao je El Amidi u svojoj knjizi El Ihkam Zajedni ko mi ljenje uleme je da obi ni ljudi u vrijeme ashaba r a i tabi ina nisu prestajali tra iti fetve od mud tehida sve dok se nisu po eli javljati oni koji zabranjuju taklid Oni su ih tako er slijedili u pravnim propisima dok su u enjaci odmah odgovarali na njihova pitanja esto ne spominjujud dokaze i ne zabranjuju i to pa je tu postojao zajedni ki stav o dopu tenosti potpunog 81 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti jednaki u pogledu znanja i da nisu svi bili sposobn...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti slije enja mud tehida od strane obi nog ovjeka El Ihkam 3 tom 171 str Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Oni koji su izdavali fetve u doba ashaba r a su bili malobrojni pojedinci prepoznatljivi izme u ashaba r a po poznavanju fikha rivajeta i izvo enja pravnih propisa Najpoznatiji od njih su etverica halifa pa zatim Abduilah ibn Mes ud Ebu Musa el E ari Mu az ibn D ebel Ubejj ibn Ka b i Zejd ibn Sabit r a dok su sljedbenici ovih navedenih osoba u njihovim mezhebima i fetvama bili mnogobrojni U vrijeme tabi ina se pro irio krug id tihada i slijedili su muslimani u ovom periodu isti put koji su odabrali ashabi r a s tim da se id tihad reprezentovao u obliku dva glavna mezheba tj mezheb Er Re f racionalisti ki mezheb i mezheb El Hadis tradicionalisti ki mezheb zbog uticaja razli itih id tihadskih faktora koje smo spomenuli kada smo prenosili govor Ibn Halduna Od onih koji su inili osnovu mezheba Er Re j u Iraku su Alkame ibn Kajs en Nah i Mesruk ibn el Ed de el Hemdani Ibraim ibn Zejd en Nah i i Se id ibn D ubejr Svo stanovni tvo Iraka i njegove okoline su slijedili ovaj mezheb bez izuzetka A od onih koji su inili osnovu mezheba El Hadis u Hid azu su Se id ibn el Musejb el Mahzumi vUrve ibn ez Zubejr alim ibn Abdillah ibn Omer Sulejman ibn Jasir i Nafi oslobo eni rob Abdullaha ibn Omera Svo stanovni tvo 82 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti slije enja mud tehida od strane obi nog  ovjeka...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Hid aza i njegove okoline su slijedili ovaj mezheb bez izuzetka Postojale su ponekad izme u u enjaka ova dva mezheba rasprave i neslaganja ali obi ni ljudi i Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti u enici koji nisu bili na istom stepenu znanja i fikha kao i oni koje nije zanimao status tih rasprava slijedili su onoga koga su eljeli i onoga koji im je bio najbli i i niko im to nije osporavao A rasprava izme u mud tehida ne odra ava se nikakvim lo im ishodom ili odgovorno u za onoga koji iz opravdanog razloga nije upu en u propise vjere TRE A TA KA Iznije emo jasan racionalni dokaz prenose i ono to je rekao veliki u enjak ejh Abduilah Dra Dokaz koji prihvata razum jeste da onaj ispred kojeg se postavi odre eni pravni problem i nije sposoban da vr i id tihad u tom slu aju postupi na jedan od sljede ih na ina ne e u initi ni ta a to je suprotno onome na emu se slo ila sva ulema id ma u ini e ne to istra ivaju i dokaze ili slijede i jednog od priznatih mud tehida to se ti e istra ivanja dokaza ono je nemogu e jer bi to primoralo njega i sve ljude da tra e dokaze za sve pravne propise to bi zna ilo zapostavljanje brige o egzistenciji i potomstvu zaustavljanje proizvodnje propasti dunjaluka po pitanju obustavljanja poljoprivredne proizvodnje tako da naglo ukidanje taklida bi za sve to predstavljalo veliku nevolju Dakle ne preostaje mu ni ta drugo do taklid i on je tako sa njim ispunio svoju obavezu Pogledaj komentar ejh Abdullaha Dra a na El Muvafakat od E Satibija 4 tom 22 str i pogledaj ta ka u o 83 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Hid aza i njegove okoline su slijedili ovaj mezheb...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti tome El Amidi u El Ihkam i El Gazali u El Mustesfa 113 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Kada su spoznali islamski u enjaci povezanost izme u kur anskih hadiskih i racionalnih dokaza za to da obi an ovjek koji nije dostigao stepen izvo enja pravnih propisa i id tihada treba da slijedi jednog odre enog mud tehida koji je upoznat sa dokazom rekli su da je fetva mud tehida za obi nog ovjeka kao dokaz iz Kur ana i Sunneta za mud tehida Jer Kur an kao to je obavezao u enjaka na prihvatanje njegovih argumenata tako je obavezao i neznalicu na prihvatanje fetvi u enjaka i njegovog id tihada Obja njavaju i ovo E atibi ka e Fetve mud tehida su u odnosu na obi ne ljude kao erijatsko pravni dokazi po pitanju mud tehida A dokaz na to je da postojanje ili nepostojanje dokaza po pitanju onih koji slijede odre eni mezheb je potpuno neva no ako oni od njih nejmaju nikakve koristi Oni nisu na tom nivou da bi mogli ocjenjivati dokaze i izvoditi pravne propise iz njih i to im uop te nije dozvoljeno Jer je Allah d elle e nuhu rekao Pitajte u ene o onome to ne znate Mukallid je onaj koji ne zna i nije mu dozvoljeno ni ta drugo do pitanje onih koji znaju i potpuno su upu eni u propise islama Pa dakle oni i njihove rije i predstavljaju za mukallida islamsko pravo El Muvafakat od E atibija 4 tom 290 292 str Moram da te podsjetim na tekstove Ibn el Kajjima Ed Dehlevija El Izz ibn Abdis Selama i El Kemal ibn el Humama koje sam naveo u replici na dokaze autora Bro ure a svaki od njih sadr i dokaz pravosna nosti taklida za one iji je 114 84 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti tome El - Amidi u El - Ihkam i El - Gazali u El ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti stepen znanja nedovoljan za izvo enje pravnih propisa i id tihada Pa ako ti se uka e jasan dokaz koji se temelji na ispravnom rivajetu potpunoj saglasnosti u enjaka i lahkom razumijevanju i koji ne upu uje samo na pravosna nost taklida nego i na njegovu obaveznost u slu aju nepostojanja sposobnosti izvo enja pravnih propisa i id tihada koja je onda razlika u tome da bude slije eni mud tehid jedan od ashaba r a jedan od imama mezheba Er Re ja i mezheba EI Hadisa ili pak jedan od etverice imama kada su svi oni bili na nivou mud tehida i kada je onaj drugi u ovoj relaciji mukallid i neupu en u na in dokazivanja i izvo enja pravnih propisa ta onda zna e rije i da je nastanak etiri mezheba i njihovo slije enje novotarija Za to se smatra nastanak etiri mezheba novotarijom dok to nije slu aj sa nastankom dva mezheba mezhebi Er Re j i El Hadis I za to sljedbenik Safije ili Ebu Hanife unosi novotarije u vjeru dok to ne ini sljedbenik En Nah ija u Iraku ili Se id ibn ei Musejba u Hid azu Ili za to je slije enje ova etiri mezheba novotarija dok to nije slu aj sa slije enjem mezheba Abduilah ibn Abbasa Abduilah ibn Mes uda ili majke pravovjernih Ai e r a ta su to unijeli Imami ova etiri mezheba od novotarija u vjeru da bismo ljude odvra ali od njihova slije enja ta su to oni dodali na tradiciju njihovih prethodnika mud tehida od ashaba r a i tabi ina 15 Potiranje mezhem najopasnija novotarija Dr Se d Ramadan el Buti 85 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Potiranie mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Sve to im se mo e pripisati kao novotarija jeste to da su oni kodifikovali Sunnet i fikh i postavili osnove i na in izvo enja pravnih propisa i istra ivanja to je dovelo do prevazila enja prija njih razlika izme u dva mezheba mezheba Er Re j i El Hadis pa su se slo ile ove dvije grupe oko uspostavljanja novog metoda koji se tako er sa svoje strane oslanja na dokaze iz Kur ana i Sunneta i id ma a Sa ovim su u vr eni i oja ani temeljni stubovi ova etiri mezheba i kodificirani njihovi glavni i sporedni dijelovi kojima je ulema posvetila posebnu pa nju izu avaju i ih To je bila tajna njihovog opstanka irenja njihovih knjiga stajanja uleme na njihovu stranu u svim vremenskim razdobljima posti u i konsenzus oko toga da nije dozvoljeno nijednom alimu da slijedi jednog od etverice imama ako je spoznao propis i njegov dokaz te posjeduje sposobnost izvo enja i istra ivanja propisa to ukazuje na ispravnost njegovog razumijevanja i znanja Ovo je taj novitet po kojem se ova etiri mezheba razlikuju u odnosu na ostale mezhebe Pa gdje je taj bid at novotarija koju ovi mezhebi dr e u svom okrilju i zabluda u koju su zapali milioni njihovih sljedbenika Sa kojom nau nom ili polunaucnom osnovom autor Bro ure tvrdi da su ovi mezhebi novotarija i da je slije enje jednog od njih novotarija koja se pojavila nakon prve tri generacije muslimana Po kojoj erijatskoj osnovi on poredi mukallide ova etiri mezheba sa prepla enim divljim magarcima Pogledaj suru El Mudessir 38 51 ajet op prev Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Nakon to sam jDOjasnio stvarnost taklida njegov dokaz polo aj etiri mezheba naspram onih koji su se pojavili prije njih i injeni no stanje muslimana prije i poslije pojave ovih mezheba dovoljno mi je da izlo im pred objektivnog i 86 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Sve  to im se mo e pripisati kao novotarija , je...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti razumnog itaoca ova pitanja koja izazivaju zaprepa tenje kod autora Bro ure Ja ne u poku avati odgovoriti na ova pitanja jer zaista objektivnost bilo kojeg itaoca je dovoljna da ga ubijedi da su Bro ura i njen autor daleko od jasne i svijetle istine Prije imo nakon ovoga na dokaz za drugu tvrdnju DRUGO Nije zabranjeno mukallidu da slijed jedan odre eni mezheb Nakon to smo zavr ili govor u kojem smo pojasnili da neznalici koji nije dostigao stepen id tihada u izvo enju pravnih propisa ne preostaje ni ta drugo do taklid to nam je potvr eno jasnim dokazima koje smo vam op irno izlo ili Pa nakon svega ovoga mi pitamo Da li je mukallid obavezan da svaki dan mijenja imama kojeg slijedi ili da li je obavezan da to ini npr svakog mjeseca ili godine Ako ovo bude stvarni erijatski propis tj ako bude obavezan da s vremena na vrijeme mijenja imama kojeg slijedi pa koji je to erijatski dokaz koji potvr uje neophodnost ovog slije enja Re i emo u odgovoru da je obaveza neznalice shodno dokazu da bude mukallid kac to smo ve 17 Poliranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan el Buti spomenuli Ovo je op te na elo to se jasno vidi iz onoga na to aludira kur anski ajet Pitajte u ene o onome to ne budete znali Dakle koliko god neznalica pitao u ene i slijedio ih u njihovim mi ljenjima i fetvama izvr io je to se njega samog ti e ono ime ga je Allah d elle e nuhu zadu io bez obzira da li se pridr avao jednog odre enog mezheba ili ne i svejedno da li 87 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti razumnog  itaoca, ova pitanja, koja izazivaju zapr...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti je njegovo slije enje prouzrokovano blizinom tog mezheba lahko om upoznavanja sa njim ili pak smirajem koji on nalazi u slije enju tog mezheba i njegovim postavkama Ako bude smatrao da je obavezan da slijedi jednog odre enog imama kojeg ne e napu tati niti mijenjati onda je on u tom slu aju napravio pogrje ku ali ako bude smatrao da je to Allahova d elle se1nuhu naredba ne slijede i pri tome mud tehida koji je pogrije io u svom id tihadu onda je on grije nik Isto tako je pogrije io ako bude smatrao da treba svaki dan ili s vremena na vrijeme mijenjati imama me utim ako bude uvjeren da je to propis objavljen od Allaha d elle se nuhu i ne bude imao opravdan razlog za slije enje onoga koji se pretvara da je mud tehid onda je on grije nik Sve ove navedene solucije spadaju u falsifikovanje Allahovih d elle se nuhu propisa On mora znati da je njegova obaveza slije enje jednog od priznatih mezheba u svemu onome to nije kadar da razumije od osnovnih dokaza i nije ga Allah d elle se nuhu zadu io vise od toga tj nije ga zadu io da neprestano mijenja imame niti da se stalno pridr ava jednog od njih Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ovo je propis po kojem su ulema i Imami postigli konsenzus a dokaz na to sastoji se od nekoliko ta aka PRVA TA KA Obaveznost striktnog pridr avanja jednog odre enog imama ili obaveznost njegovog konstantnog mijenjanja jeste propis koji je pridodat osnovi a ona je obaveznost slije enja jednog od priznatih mezheba zbog toga pridodati propis mora imati svoj valjani argument a on ga ustvari nejma Taj dokaz nije nigdje spomenut 88 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti je njegovo slije enje prouzrokovano blizinom tog m...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti osim u obliku navoda da je onome koji nije postigao sposobnost razumijevanja dokaza i izvo enja propisa iz njih obavezno slije enje imama koji je postigao tu sposobnost a svaki propis koji se doda na zna enje na koje upu uje taj dokaz jeste novotarija kojoj ne treba pridavati pa nju Prenosi se u vjerodostojnoj predaji da je Bo iji Poslanik alejhis selam rekao Svakipropis koji nejma svoju osnovu u Allahovoj dzelle se nuhu Knjizi odbacuje se pa makar ih bilo stotinu Prenosi ga El Bezar i Taberan kajD i Buharija i Muslim u sli nom obliku a on glasi ta je ljudima postavljaju propise koji nejmaju osnove u Allahovoj dzelle e nuhu Knjizi svaki propis koji nejma osnovu u Allahovoj dzelle e nuhu Knjizi je la an pa makar ih bilo i stotinu udno je da autor Bro ure uzima kao dokaz za svoje tvrdnje o zabranjenosti pridr avanja jednog odre enog mezheba na e rije i koje govore o nepostojanju dokaza na obaveznost pridr avanja 119 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti jednog odre enog imama ili stalnog prelaska od jednog do drugog Zatim pored toga nare uje mukailidu pridr avanje stalnog mijenjanja imama kojeg slijedi zaboravljaju i da sa time kontrira samom sebi i da je on malo prije potvrdio da ne postoji dokaz za obaveznost ova dva oblika pridr avanja Ako je obaveznost ova dva oblika pridr avanja propis koji nejma svoga dokaza kao to smo ve rekli pa koja je onda razlika izme u toga da mukallid nametne sebi kao obavezu pridr avanje stalnog mijenjanja imama kojeg slijedi ili pridr avanja jednog odre enog imama Zbog ega je prva solucija obavezna i neizbje na 89 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti osim u obliku navoda da je onome, koji nije postiga...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti a druga strogo zabranjena kada ove solucije spadaju pod pojam pridr avanje koje je zabranjeno smatrati obaveznim7 Dakle ne preostaje mukailidu koji ima opravdanje za taklid ni ta drugo nego da smatra da mu je to njegova obaveza Me utim ako bi smatrao da je njegova obaveza slije enje samo jednog odre enog imama kojeg ne e napu tati ili da je njegova obaveza svakodnevno mijenjanje imama on je u tom slu aju pogrije io i du nost je da mu se uka e na ono stoje ispravno A ako zna da mu Allah d elle e nuhu i Njegov Poslanik alejhis selam nisu naredili pridr avanje jedne od ove dvije solucije onda je on na pravome putu bez obzira da li se pridr avao sa prakti noga aspekta samo jednog odre enog imama kojeg ne e napu tati ili e konstantno mijenjati imame Uvjeti ispravnosti 120 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti promjene imama kod ve ine u enjaka islamskog prava i usuli fikha jesu da ga ne podsti e na to li ni prohtjev i namjera da izbjegne odre ene obaveze da ne slijedi vi e od jednog mud tehida u jednom ibadetu jer kada bi to uradio pridr avao bi se oblika vr enja jednog ibadeta spojenog od id tihada dva imama na kojem se nisu slo ila njih dvojica da poznaje mezheb novog imama na koji eli prije i po pitanjima u kojima ga eli slijediti DRUGA TACKA Mi ka emo postoji deset kiraeta Kur ana prenesenih od Bo ijeg Poslanika alejhis selam 90 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti a druga strogo zabranjena, kada ove solucije spadaj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti mutevatir predajom po kojima se mo e u iti Kur an Svakom od ovih kiraeta posvetio se odre eni imam te ga je prenosio itao po njemu i njime podu avao ljude i svoje u enike Utvr eno je da svaki musliman mo e u iti Kur an po bilo kojem od ovih kiraeta kao to je utvr eno da musliman koji nije sposoban da vr i id tihad mo e slijediti po svom izboru jedan od etiri priznata mezheba Pa zna i li to da musliman prilikom u enja Kur ana mora stalno mijenjati kiraete po kojima u i da bi mu se moglo u isto vrijeme strogo zabraniti da se pridr ava jednog odre enog kiraeta nenapu taju i ga Da li je iko od muslimana u pro losti ili sada njosti potvrdio ove rije i i da li autor Bro ure li no u i Kur an svaki dan po drugom kiraetu 121 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti l i Koja je razlika izme u slije enja imama po fikhskim pitanjima i slije enja imama u kiraetu prilikom u enja Kur ana Zbog ega se name e obaveza prvoj grupi da mijenja ono to slijedi dok u isto vrijeme druga grupa nije obavezna da to ini 91 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti -, mutevatir predajom, po kojima se mo e u iti Ku...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Re i e neko da mnogi muslimani mo da nisu u stanju da nau e vi e od jednog kiraeta tj nisu u mogu nosti da se upoznaju sa svim kiraetima Mi analogno tome ka emo da je ovaj primjer jednak primjeru slije enja jednog od etiri priznata mezheba zato to mnogi muslimani nisu u stanju da se upoznaju sa vi e od jednog mezheba tj nisu u mogu nosti da nau e sve potrebne propise iz etiri priznata mezheba Pa za to onda opravdavamo prvi slu aj a drugi nejako se ne radi o pitanju postojanja ili nepostojanja opravdanja nego se pitanje vra a na postojanje dokaza Sve dok ne posjedujemo dokaz za obaveznost pridr avanja stalnog mijenjanja imama ili slije enja samo jednog odre enog imama bez obzira da li se to odnosilo na imame kiraeta ili imame mezheba propis u oba slu aja kiraeti i mezhebi ostaje isti TRE A TA KA Pro ao je period ashaba i tabi ina a zatim je do ao period etverice imama i onih poslije njih da nismo uli niti jednog imama iz ovih perioda da je upozorio mukallide imama i muftija da slijede samo jednog odre enog imama kao to nismo uli da je neko od njih naredio ljudima da lutaju izme u imama uzimaju naizmjeni no propise od 122 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti svih i da slijede svakog od njih jedno odre eno vrijeme Ono to mi znamo potpuno je suprotno ovome a to je da je halifa javno objavljivao ime imama kojem je dodijelio pravo izdavanja fetvi ukazuju i svim ljudima na njega da bi od njega tra ili fetve i slijedili ga po pitanju vjere Pa ak je halifa ponekad zabranjivao drugima da izdaju fetve da se nebi narod na ao zbunjen i u nezgodnoj situaciji usljed postojanja razli itih fetvi V ta ibn Ebi Rebbah i Mud ahid su bili jedini koji 92 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Re i  e neko da mnogi muslimani, mo da, nisu u s...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti su izdavali fetve u Mekki tako je halifin telal mnogo puta digao glas uzvikuju i naredbu halife da niko ne smije izdavati fetve osim ova dva imama Pogledaj uzurat ez Zeheb od Ibn el Imada 1 tom 148 str Dugo su vremena stanovnici Mekke slijedili mezheb ove dvojice imama a da nisu njih dvojica ili neko drugi osporili ovaj halifin postupak niti su zabranili ljudima da slijede samo jednog odre enog imama Bilo je ljudi koji su vi e voljeli da im fetve izdaje Abdullah ibn Abbas r a tako da nisu nikoga osim ovog asnog ashaba pitali za fetvu i nije poznato nikome od uleme da je on ili neko drugi od ashaba zabranio ovaj postupak i pripisao grijeh onome ko ga ini Ira ani su dugo vremena ivjeli slijede i mezheb Abdullaha ibn Mes uda r a koji se o itovao u njegovoj li nosti i li nosti njegovih u enika nakon njegove smrti i nije se na ao niko od uleme tog vremena ko je zanegirao ovaj postupak Isto tako je narod u Hid azu dugo vremena ivio praktikuju i mezheb El Hadis koji se o itovao u Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti li nosti Abdullaha ibn Omera r a i njegovih u enika a da im to niko od u enjaka tog vremena nije osporio Mezhebe etverice imama slijedili su milioni ljudi neznalica poluu enih ljudi i velikih u enjaka izabrav i pri tome onaj mezheb koji su htjeli ili onaj koji im je bio najlak i ili najbli i mjestu njihovog boravka Biografske knjige zabilje ile su na hiljade velikana i istaknutih li nosti koji nisu osporavali mukallidu slije enje jednog odre enog mezheba To mo e nad u slijede im knjigama 1 Tabakat e afi ijje el Kubra od Es Subkij 2 Tabakat el Hanabile od Ibn Red eba 93 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti su izdavali fetve u Mekki, tako je halifin telal mn...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 3 Tabakat el Malikijje od Burhanuddin El Medenija 4 Tabakat el Hanefijje od Hafiz el Kure ija Pogledaj ta ka e imam Ez Zehebi Allah mu se smilovao o islamskim pravnicima koji su slijedili jednog od etverice imama hvale i ih i podr avaju i ih u tome sve dok jedan od njih ne bude fanati no slijedio svoga imama nakon to mu se ukazao ispravan dokaz kojeg je on razumio na ispravan na in Tako on u svojoj knjizi Zaglu 1 Umi ve ttalebi ka e Malikijski pravnici su na dobru i slijede uputu samo bi njihove kadije i muftije trebale da se okane brzog prolijevanja krvi i osuda za nevjerstvo a zatim ka e Hanefijski pravnici posjeduju preciznost o troumnost i inteligenciju i bili bi bolji od ostalih ako ostave suvi no razmi ljanje i pronala enje olak ica za kamatu i izbjegavanje zekjata 124 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Da bi poslije toga rekao afijski pravnici su od najo troumnijih ljudi i od najve ih poznavalaca vjere Osnove njihovog mezheba zasnivaju se na slije enju sahih hadisa Njihov imam je od najve ih u enjaka hadisa i posjeduje mnogobrojne vrline Pa ako se priklju i ovom mezhebu i pokorava se Allahu d elle e nuhu putem njega i otklanja od sebe neznanje onda si na velikom dobru A o hanbelijama ka e to se ti e hanbelija oni posjeduju vrlo korisne nauke i njihovo vjerovanje je potpuno i malo se osvr u na dunjaluk me utim neki ljudi im osporavaju pojedine stvari u njihovom akaidu i optu uju ih za ted sim materijalno ograni avanje Allaha d elle e nuhu svojstvima nekih Njegovih stvorenja op prev 94 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 3  Tabakat el - Malikijje od Burhanuddin El Meden...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti kojeg se oni vrsto dr e Me utim oni nejmaju nikakve veze s tim osim u rijetkim slu ajevima Allah im oprostio Zatim u enjak Ez Zehebi zabranjuje onima koji slijede odre eni mezheb pogrdni mezhebski fanatizam prema njihovim imamima i da neko smatra da je od svih mezheba njegov najbolji i dodaje Nemoj misliti da je tvoj mezheb najbolji i najdra i Allahu d elle e nuhu jer za to nejma nikakvog dokaza kao to ga nejmaju ni oni to slijede druge mezhebe Svi imami r a su bili izvor velikoga dobra i njima ako ispravno presude pripadaju dvije nagrade za svako pravno pitanje a ako pogrije e jedna nagrada Pogledaj Zaglu l Urni ve ttalebi 14 16 str 125 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Posmatraj objektivno brate Ovaj govor se prenosi od velikog hafiza emsuddina Ez Zehebija u enika imama Ibn Tejmije u kojem se pohvalno izra ava o u enjacima etiri mezheba i odobrava im slije enje njihovih imama i pridr avanje njihovih id tihada Dakle mogao si vidjeti u njegovom govoru da ih on hvali i ujedno ih objektivno upozorava na upu tanje u fanatizam i davanje prednosti imamu pa makar im se ukazao jasan i razumljiv dokaz To su odlomci iz biografija velikana afijskog malikijskog hanefijskog i hanbelijskog mezheba i to je stvarno stanje tabi ina i ashaba r a kao to sam ti ve objasnio Sve je to re eno na najjasniji mogu i na in i podrazumijeva potpuni konsenzus da u mukailidovom slije enju jednog odre enog imama kojeg on nikako ne napu ta nejma tete grijeha niti prigovora sve dok ne bude vjerovao da ga je Allah d elle e nuhu obavezao na to slije enje jer 95 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti kojeg se oni  vrsto dr e. Me utim, oni nejmaju n...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti to je ono to negiramo mi i svi ostali muslimani Zar sve ovo to smo spomenu l ne pokazuje da je bilo me u ashabima tabi inima tebe a tabi inima i onima poslije njih onih koji su slijedili jednog odre enog imama ili mezheb i nisu ga mijenjali pa je tako slije enje jednog odre enog mezheba bez njegovog napu tanja pravosna na i legalna stvar ija zabrana nije ni na koji na in utvr ena Naprotiv potvr ena je potpuna suprotnost toj zabrani time da su neki od ashaba tabi ina i onih poslije njih praktikovali slije enje jednog odre enog imama ili mezheba 126 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zar nije na osnovu svega ovoga to smo naveli tvrdnja o zabrani slije enja jednog odre enog imama ili mezheba novotarija i falsifikat u vjeri Bez obzira na sve to ejh Albani nas je pitao u raspravi koja je vo ena izme u mene i njega o dokazu koji podupire na e tvrdnje u ovoj knjizi da je Potiranje mezheba novotarija i o dokazu da je neko od ashaba i tabi ina slijedio jednog odre enog imama Upitali smo ga Da li si pro itao knjigu Odgovorio je Da ako Bog da Ali mi ne znamo da li je ovo ako Bog da izgovorio tra e i pomo od Allaha d elle se nuhu ili radi bereketa Pro itao je knjigu ako Bog da a nije na ao u primjeru neosporenog izdavanja fetvi od strane Ata ibn Ebi Rebbaha i Mud ahida u Mekki ono to ukazuje na konsenzus po pitanju pravosna nosti slije enja jednog odre enog imama i na to da su tvrdnje o zabrani ovakvog na ina slije enja novotarija i ne to to Allah d elle se nuhu nije dozvolio 96 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti to je ono  to negiramo, mi i svi ostali muslimani....
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Pro itao je knjigu ako Bog da ali nije na ao u slije enju stanovni tva Iraka mezheba Er Re j koji se o itovao u li nosti Abdullaha ibn Mes uda r a i njegovih u enika nakon njegove smrti bilo kakav dokaz legitimnosti ovakvog slije enja i zabrane negiranja istog Tako er nije na ao u slije enju stanovnika Hid aza mezheba Abdullaha ibn Omera r a koji se o itovao u njegovoj li nosti i li nosti njegovih u enika odgovor na pitanje koje je postavio Pro itao je knjigu ali nije na ao u vrstom slije enju mezheba etverice imama od strane 127 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti m i l iona ljudi ono to oja ava dokaze prethodno postignutog konsenzusa i potvr uje nepobitnim dokazom da slije enje jednog odre enog imama nije zabranjena niti poku ena stvar kao ni novotarija u vjeri N ej m a sumnje da su prividno nepoznavanje ovih jasnih dokaza i tvrdnja usprkos njima o zabrani slije enja jednog odre enog mezheba novotarija koja n ej m a nikakvog osnova u vjeri i da je poziv na Potiranje mezheba analogno tome najopasnija novotarija koja prijeti islamskom seri jatu a posebno stoje u ovom vremenu mnogo onih koji slijede svoje prohtjeve i ejfove 97 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Pro itao je knjigu,  ako Bog da , ali nije na a...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ta zna i slije enje jednog imama i pridr avanje njegovog mezheba Kada govorimo o onome to poznaje svaki objektivan musliman a to je da onome koji nije dostigao stepen id tihada ne preostaje ni ta drugo do da slijedi imama mud tehida bilo to na na in potpunog pridr avanja ili ne neophodno je da tako er pojasnimo pojam nu nosti slije enja tog imama i pridr avanja njegovog mezheba Da li se slijedi jedan imam zbog njegove li nosti ili neke njegove specifi ne vrline Sa uvaj Bo e Sa uvaj Bo e da neko od muslimana ka e ovako ne to Muslimani su spoznali jo od vremena Bo ijeg Poslanika alejhis selam pa sve do danas da je jedino Allahov d elle e nuhu zakon taj koji 128 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti sudi me u ljudima njihov orijentir i osnova njihovog pona anja i slije enja Onog momenta kada je mudrost Allaha d elle se nuhu i Njegovog zakona iskazala htijenje da se ljudi op enito razlikuju po stepenu znanja i spoznaje i na poseban na in po stepenu poznavanja propisa islamskog erijata bilo je neophodno sa ciljem pokoravanja Allahovom d elle se nuhu zakonu da neznalica slijedi alima a da alim slijedi onog u enijeg od sebe da bi se svi sastali na jednom putu a to je put Allaha Silnog i hvale Dostojnog Ova injenica se jasno o ituje ak i po pitanju na eg slije enja Bo ijeg Poslanika alejhis selam Pa tako mi ne slijedimo njega zato to je on Muhammed alejhis selam obi na ljudska li nost nego ga slijedimo zbog toga to nam je on dostavio objavu od Allaha d elle se nuhu Zbog toga se ne mo e re i da je slije enje Kur ana pre e od slije enja Sunneta zbog toga to je 98 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  ta zna i slije enje jednog imama i pridr avanj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Allahov d elle se nuhu govor pre i i prioritetniji od slije enja ovjekove rije i ma ko on bio jer je osnova slije enja Bo ijeg Poslanika alejhis selama to to je on prenosilac Allahove d elle se nuhu objave i mi ga samo zbog toga slijedimo Slu aj veze imama mud tehida i Sunneta Bo ijeg Poslanika alejhis selam po pitanju preno enja i razumijevanja onoga to je on rekao je poput slu aja veze izme u Bo ijeg Poslanika valejhis selam i njegovog Gospodara po pitanju dostavljanja i obja njavanja onoga to mu je objavljeno od Kur ana Po ovom pitanju koje sam ti upravo objasnio na najljep i na in se izrazio imam E atibi u svojoj 129 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti knjizi I atisam 3 tom 250 str Ako se slijede rije i i propisi erijatskih u enjaka onda se to ini sa stanovi ta da je on poznavalac islamskog prava i onoga to ono iziskuje ne zbog ne ega drugog jer on u stvarnosti samo vr i ulogu prenosioca od Allahovog Poslanika alejhis selam koji je prenosilac Objave od AIlaha dzelle e nuhu Rije i tog u enjaka se mogu primiti pod uslovom da se jasno zna da je on svoje znanje primio od Bo ijeg Poslanika alejhis selam ili prevlada mi ljenje po tom pitanju a ni u kom slu aju ako se taj u enjak smatra izvorom propisa jer u stvarnosti nije zabilje eno da se neko smatra izvorom propisa osim u dva slu aja slu aj islamskog erijata koji je objavljen Bo ijem Poslaniku alejhis selam i Sunneta Bo ijeg Poslanika alejhis selam sa aspekta njegove nepogrije ivosti Zatim je rekao Tako onaj koji je zadu en erijatskim propisom mo e se svrstati u tri kategorije 99 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Allahov d elle se nuhu govor pre i i prioritetnij...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti da bude mud tehid po pitanju tih propisa te e on u tom slu aju slijediti ono do ega ga dovede njegov id tihad da bude mukallid koji nikako ne poznaje nauke koje su potrebne za izvo enje pravnih propisa pa je neophodno da ima vodi a koji e ga voditi suca koji e mu suditi i u enjaka kojeg e slijediti a op epoznato je da ga on slijedi samo zbog toga to je on poznavalac nauka koje su potrebne za izvo enje pravnih propisa Dokaz tome je slu aj ako bi on sigurno znao ili bi preovladalo kod njega mi ljenje da taj u enjak Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti nije od nosilaca tog znanja nije mu dozvoljeno da ga slijedi niti da postupa po propisu koji je on donio Nije ispravno da obi nom ovjeku ili nekom drugom ak i naumpadne da slijedi nekoga po odre enom pitanju znaju i da on nije sposoban da rije i to pitanje kao to nije mogu e da se bolesnik prepusti nekome za koga zna da nije doktor osim u slu aju da je izgubio pamet Ako je ovo to smo rekli ispravno onda to zna i da se muftija slijedi sa stanovi ta da on posjeduje znanje po kojemu se mora postupati a ne zbog toga stoje on ovaj ili onaj ovjek Po ovom pitanju nejma razila enja na racionalnoj ili erijatskoj osnovi da bude od onih koji nisu dostigli stepen id tihada me utim razumije dokaz i ono na to on upu uje Tako njegovo razumijevanje ini ga sposobnim da vr i kombinaciju razli itih pravnih tuma enja koriste i se priznatim elementima id tihada da bi postigao eljeni cilj i tome si Za njega postoje dvije solucije da bude priznat na in njegovog upore ivanja i razmatranja dokaza ili ne Pa u slu aju da mu se to prizna postaje kao mud tehid sa ovog stanovi ta i on e slijediti ono 100 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti - da bude mud tehid, po pitanju tih propisa, te  ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti do ega ga njegovo znanje dovede nakon podrobnog razmatranja dokaza Sve ovo se tako er odnosi i na one koji su na njegovom stepenu a ako ne bude priznato njegovo upore ivanje i razmatranje dokaza neophodno je da se vrati na stepen obi nog ovjeka a obi an ovjek slijedi mud tehida da bi ga ovaj uputio ka ispravnom saznanju To se odnosi i na sve one koji su na njegovom stepenu Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Sada nakon to si stekao predstavu o ovom pitanju i pristupio ovim rje ima objektivno bez subjektivnosti shvatio si da je ono to ka e autor Bro ure odvratno i za u uju e neznanje a to je Znaj da je jedini ispravni mezheb kojeg se mora pridr avati jeste mezheb Bo ijeg Poslanika alejhis selam a on je najve i imam El Imamu l E azam koji se mora slijediti Zatim je rekao Ako je ovo polazna osnova pa odakle su onda do li svi ovi mezhebi kako su se pro iri i nametnuli kao obaveza muslimanima Da bi na kraju po eo dijeliti pogrdne nazive svima onima koji se vrsto pridr avaju ovih mezheba On se pretvara da ne zna ono to zna svako ko je u io povijest islamskog zakonodavstva po pitanju nastanka mezheba i osnove iz koje su oni proiza li od ega smo ne to ve spomenuli u ovoj knjizi To pretvaranje mu slu i da la no prika e masama da je slije enje ovih mezheba prouzrokovano davanjem prednosti njima nad mezhebom Bo ijeg Poslanika alejhis selam Pred ovom obmanom je pokleknuo veliki broj ljudi koji ne posjeduju nikakvu predstavu o zna enju id tihada taklida i na inu razvoja mezheba Ova varka je postala dio njihove svijesti pa tako mo e uti nekoga od njih kako govori Uistinu moj brate da li smo mi sljedbenici Allahovog Poslanika alejhis selam ili sljedbenici afije i kakvu vrijednost imaju ti mezhebi nad mezhebom Allahovog Poslanika valejhis selam 101 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti do  ega ga njegovo znanje dovede, nakon podrobnog ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zar nije ova obmana varka koje se kloni svako onaj ko posjeduje imalo znanja objektivnosti i predanosti Allahovoj d elle se nuhu vjeri Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zar zaista autor Bro ure ne zna pravo zna enje pojma slije enja mezheba to je obja njeno od strane velikog broja u enjaka u stotinama knjiga i to je zabilje eno u ve ini povijesnih izvornih dijela da bi mu to neznanje bilo opravdanje za za u uju e rije i koje upu uje masama A ako bude neznalica po pitanju ove jasne injenice i uz to se jo upli e u ovu opasnu propagandu onda je to zaista ru na i alosna stvar A ako bude poznavao tu injenicu kao to je poznaju svi u enjaci ali se pri tome pretvara da je ne poznaje stvaraju i time prostor svojoj novotariji da bi se lak e uvukla u svijest ljudi onda taj postupak sadr i u sebi ono to je mnogo te e i odvratnije Kada je obavezno prekinuti slije enje mezheba i njegovog imama 102 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zar nije ova obmana, varka koje se kloni svako onaj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Postoje dvije situacije u kojima mora mukallid ma u kakvoj situaciji on bio da prestane sa slije enjem svoga imama 1 Da bude potpuno upoznat sa nekom od mes ela kao i sa svim njenim dokazima i na inima izvo enja pravnog propisa iz njih Na njemu je po pitanju te mes ele da slijedi ono do ega ga dovede njegov id tihad i zabranjeno mu je da odbaci znanje koje posjeduje po tom pitanju i nastavi sa slije enjem svoga imama Na isti na in e postupiti ako njegova nau na sposobnost bude prelazila okvire jedne mes ele 2 Ako nai e na hadis ije je zna enje suprotno mi ljenju njegovog imama i pri tome se uvjeri u ispravnost tog hadisa i njegovu dokaznu mo po tom pitanju na njemu je da slijedi ono na to upu uje hadis i odustane od slije enje mezheba svoga imama po tom pitanju To je zbog toga jer su sva etverica imama savjetovali svoje u enike i sljedbenike da slijede ono na to upu uje vjerodostojan hadis u slu aju da bude opre an njihovim id tihadima Pa je dakle slije enje hadisa u stvarnosti su tina mezheba etverice imama i zajedni ko stajali te na kojem su se oni slo ili i u koje su vrsto uvjereni Me utim za ovo to smo spomenuli postoje odre eni uslovi koji se moraju upoznati i pridr avati ih se jer svaki hadis na koji nai e u enjak a za kojeg on smatra da je suprotan id tihadu njegovog imama ne mora upu ivati u stvarnosti na ono to je on razumio Sada emo ti predo iti kako je Imam En Nevevi pojasnio ovo pitanje u svom kapitalnom fikhskom djelu Med mun ovo to je rekao afija ne zna i da svako onaj ko vidi sahih hadis mo e da ka e ovo je afijski mezheb i da radi prema njegovm povr nom i prividnom zna enju nego se 103 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Postoje dvije situacije u kojima mora mukallid, ma ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ovo odnosi na onoga koji je postigao stepen id tihada u doti nom mezhebu uz karakteristike id tihada koje smo ranije spomenuli ili bar pribli no njima a sve to pod uslovom da kod njega 134 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti prevlada mi ljenje da afija nije bio upoznat sa ovim hadisom ili nije znao stepen njegove vjerodostojnosti Me utim sve ovo slijedi tek nakon prou avanja svih knjiga od afije ili onih koji su ga slijedili i u ili od njega Ovaj uslov je veoma te ak i malo je onih koji se mogu pohvaliti da su ga ispunili Ovi spomenuti uslovi su postavljeni zbog toga to afija r a nije radio po povr nom zna enju mnogih hadisa koje je vidio i prou io ali je imao dokaz za njihovo odbacivanje derogiranje specifi nost ili pak druk ije tuma enje i si El Med mu od Nevevija 1 tom 64 str Za napu tanje imama mud tehida na osnovu prividno vanjskog zna enja nekog hadisa postoje mnogi id tihadski razlozi kojih prema Ibn Tejmiji ima deset a njima je pridodao jo jedan a to je da je dozvoljeno da se kod u enjaka na e argument za ostavljanje hadisa sa kojima mi mo da nismo upoznati jer je nau na spoznaja zaista obimna Pogledaj Refi ul melam ani 1 E immetiel E alam od Ibn Tejmije 31 str Pa ako bi tra ili razloge zbog kojih je imam mud tehid ostavio prividno zna enje hadisa i ne na emo nijedan od deset razloga koje je spomenuo Ibn Tejmije onda nije dozvoljeno odstupati od onoga na to ukazuje sahih hadis s argumentom da je taj mud tehid mo da imao opravdanje s kojim nismo upoznati ili je imao argument ali ga nije spomenuo jer je mogu nost grje ke kod u enjaka ve a od mogu nosti grje ke u erijatskim dokazima nakon upoznavanja s njima i njihovog prou avanja i razumijevanja 104 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ovo odnosi na onoga, koji je postigao stepen id ti...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 135 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti onoga to se sa njima eli re i Pogledaj Refi ul melam ani l E immeti el E alam od Ibn Tejmije 31 str Ovo su dokazi za pravosna nost taklida po pitanju onoga koji nije dostigao stepen mud tehida i ovo su dokazi koji ukazuju da je dozvoljeno mukallidu da slijedi jedan odre eni mezheb ili da ga promijeni Sve smo to jasno i podrobno objasnili tako da po ovom pitanju nije ostalo ni ta skriveno pod plastom nejasno e Pa ako bude brate itao e objektivan bez utjecaja fanatizma i elje za li nim trijumfom shvati e da je istina ovo to sam rekao Ali ako ti fanatizam i li ni prohtjevi budu vodilja onda je sve to sam ti objasnio samo prazan govor koji nejma nikakve vrijednosti i te ko da e u njemu na i nekog lijeka za tu svoju bolest Nego jedini preostali lijek jeste da molimo Allaha d elle e nuhu da nas sviju spasi od egoizma i zadovoljavanja li nih prohtjeva i da nam podari blagodat iskrenosti u Njegovoj vjeri i objektivnost u razumijevanju Njegovog zakona ta bi se desilo kada bi se svi ljudi zaputili ka bespu ima poliranja mezheba 105 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 135 Potiranie mezheba - najopasnija novotarija Dr. ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti nekon to smo objasnili i citirali nepobitne dokaze pitamo se ta bi bilo kada bi smo odbacili sve ove dokaze i pozvali ljude na osnovu vlastitog id tihada da se oslobode mezhebskih okova i 136 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti njihovog slije enja te da urone u iroka prostranstva id tihada Moj odgovor na ovo glasi ta bi se desilo kada bi pozvali sve ljude da odustanu od slije enja in injera njihove pomo i i oslanjanja na njihovo znanje po pitanju gra evinskih projekata ili kada bi ih pozvali da odustanu po pitanju zdravstvenih problema od slije enja Ijekara oslanjanja na njih i njihove savjete ili pak ta bi bilo kada bi kojim slu ajem pozvali ljude da u podru ju industrijske proizvodnje i izvora egzistencije odustanu od slije enja razli itih specijalizovanih stru njaka odbaciv i korist njihovog znanja i bogatog iskustva ta bi se dakle desilo kada bi sve ljude pozvali da napuste slije enje ovih stru njaka i zamijene ga sopstvenim id tihadom oslanjaju i se na vlastito ubje enje koje je posljedica istra ivanja i id tihada pa da se nakon toga odazovu tom na em pozivu i sprovedu ga u djelo Ono to bi se bez sumnje desilo poslije toga jeste ubita an nered u gra evinarstvu poljoprivredi i potomstvu i tako bi ljudi u ime izgradnje ru ili svoje ku e uni tavali svoje ivote u ime lije enja i uvukli sebe u siroma tvo i bezizlaznu situaciju pozivaju i se na rad i proizvodnju To je rezultat id tihada kojeg su postavili na pogre no mjesto i primijenili ga bez ispunjavanja odre enih preduslova ignori u i Allahov d elle e nuhu zakon u univerzumu koji se odra ava u kohezionim faktorima koji povezuju 106 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti nekon  to smo objasnili i citirali nepobitne dokaz...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ljude po pitanju saradnje potpomaganja obrazovanja i savjetovanja Ova injenica je 137 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti poznata svima pa ak i maloj djeci a i onima koji zagovaraju potiranje mezheba Me utim za to ovi ljudi ne razumiju ovu istu zakonitost u pogledu stru nih pitanja vjere i propisa halala i harama Ne znamo Neizbje an rezultat koji bi se desio nakon prodiranja svih ljudi na polje id tihada po pitanju svjetovnih nauka je jednak rezultatu koji e se desiti nakon prodiranja svih ljudi na polje id tihada po pitanju vjerskih nauka i propisa halala i harama Danas imamo upotpunjen fikh u pogledu svih situacija u koje zapadaju ljudi pojedina no ili kolektivno kojeg su kodifikovali imami mud tehidi i njihovi u enici Kao da nam on danas tako stvaran i upotpunjen eli re i Ne postoji izma u vas i primjene ovog fikha na polju civilnog krivi nog i svakog drugog prava ni ta drugo do da izabrete sebi najbolji put njegovog sprovo enja u praksu Ali ako bi ovo veliko fikhsko blago izlo ili silovitim vjetrovima koji su prouzrokovani id tihadom svakog muslimana pojedina no njegova sudbina bi bila poput sudbine suhe trave koju raznose jaki vjetrovi Pa kada bi smo nakon toga pogledali na li bi smo da su od na e vrste fikhske tvr ave ostale samo razrovane ru evine i gomile kamenja To je tragi na posljedica koju osporavaju samo tvrdoglavi ljudi udne vrste Me utim pred muslimanom dana njice se nalazi odgovaraju a mogu nost za razumijevanje propisa namaza posta zekata i svega to njegov privatni ivot postavi pred njega iz oblasti vjerskih pitanja 107 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ljude, po pitanju saradnje, potpomaganja, obrazovan...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 138 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti On e tu mogu nost iskoristiti izu avanjem neke manje knjige koja sadr i u sebi rezime erijatskih propisa jednog od etiri mezheba i pri tome ne mora da razumije dokaze ili razmi lja o njima sve dok ne postane mud tehid kao to je to bio slu aj sa mnogima koji su tra ili fetve od poznatih ashaba i tabi ina Pa ako bi obavezao svakog muslimana da vr i id tihad i izu ava dokaze udaljiv i ga prethodno od ovih fikhskih knjiga iz kojih je mogao da nau i propise halala i harama slijede i jednog od poznatih imama to bi zna ilo kao da si mu rekao otvoreno i jasno Allahov propis u problematici sa kojom se susre e svodi se samo na ono na to te upu uje tvoje li no jb e en e Jedan od najpoznatijih zagovornika potiranja mezheba je okarakterisao ove knjige koje sadr e id tihad e etverice imama kao prazan govor op a Nakon kratkog vremena na ao bi sav islamski erijat kao rije i bez zna enja ili naslov bez teme ili pak kao gra evinu sli nu D uhinom mezaristanu lik iz aljivih arapskih pri a op prev zid na kojem su ugra ena vrata pri vr ena debelim lancima a iza njega je zapu teno zemlji te gdje se okupljaju vukovi i ostale zvijeri Pa ako bi mukallida nakon to si ga udaljio od tih mezhebskih knjiga i njihovih imama nagovorio da se prihvati nekih drugih knjiga koje su napisali na osnovu svog id tihada neki drugi ljudi obavezav i ga sa tim knjigama i njihovim slije enjem onda sa time stvarno nisi ni ta uradio osim to si mu nametnuo da ostavi slije enje afije Ebu Hanife Malika i Ahmeda i Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 108 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 138 Potiranie mezheba - najopasnija novotarija Dr. ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti prihvati se slije enja jednog od svojih savremenika Ova obaveza koju si mu nametnuo nejma drugo zna enje osim zlobe prema ovoj etverici imama njihovim sljedbenicima a to je u stvari fanati no slije enje nekih ljudi i isticanje njihovih id tihada Upitao sam jednog u enika koji je klanjao do mene neprestano pomijeraju i ka iprst na sjedenju u namazu te ehhudu Za to tako pomijera prst To je Sunnet Bo ijeg Poslanika alejhis selam odgovori on Navedi mi hadis koji se prenosi po tom pitanju i stepen njegove vjerodostojnosti te koji to dokaz u njemu aludira da se to pomijeranje ka iprsta upravo odnosi na pomijeranje u tom obliku Ne znam ali u pitati o tome toga i toga Da je on ako je ve neznalica u dokazu rekao da u tome slijedi mezheb imama Nalika s tim bi olak ao i sebi i drugima i skinuo odgovornost sa sebe Dakle on se sa time udaljio od slije enja jednog od etverice imama samo zbog toga da bi se priklonio slije enju nekog drugog i kada bi on itavog svoga ivota slijedio tu osobu i uzimao propise samo na osnovu njegovog id tihada ovi potira i mezheba mu ne bi rekli Haram ti je slije enje samo tog ovijeka kao to to ka u za onoga ko slijedi jednog od etverice imama Dali si vidio fanatizam u ru nijem i gorem obliku od 109 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti prihvati se slije enja jednog od svojih savremenik...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ovoga Ne brine nas to da ovi mezhebisti imaju svoje posebne id tihade za erijatske propise sa kojima e oponirati ve ini imama a slagati se sa svoj m 140 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti istomi ljenicima To nas zaista ne brine pa mo da e neko od njih ulo iti truda po pitanju pojedinih fikhskih mes ela to e ga u initi sposobnim u najmanju ruku po njegovom li nom ubje enju da vr i id tihad u njima Pa mo da emo mi po nekom pitanju imati mi ljenje opre no njihovom i i emo davati prednost onome na emu se slo ila ve ina ili im mo da ak ne emo priznati sposobnost na id tihad Mo da bi o svemu tome ako bi bi o potrebe raspravljali u jednoj mirnoj i bratskoj atmosferi ali ni u kojem slu aju ne bi njihova mi ljenja koja su izabrali u ime istra ivanja i uzimanja propisa iz Kur ana i Sunneta u inili predmetom osporavanja i negiranja te razlogom za konfrontaciju i podizanje nepotrebne galame Svakako da nije na a stvar da li e neko konstantno pomjerati ka iprst na sjedenju u namazu te ehhudu ili da li e klanjati teravih namaz osam rekjata niti to to on ne nalazi po svom li nom ubje enju ne to to dozvoljava naklanjavanje namjerno propu tenog namaza Ve se na ao neko me u imamima i u enjacima ko je ovo izjavio i nije nikakva novotarija u islamskom zakonodavstvu da su se neki ljudi pozivali na id tihad i sami birali mi ljenje u pojedinim fikhskim mes ela m a bez obzira da li su u stvarnosti bili kompetentni za id tihad ili ne Ali ono to negiramo i to nas se ti e jeste to to ovi ljudi koriste mi ljenja do kojih su do li kao ubita no oru je koje koriste protiv Imama mezheba prekidaju i njime vrstu vezu izme u njih i velike ve ine muslimana i izazivaju i fitneluk kao to to danas radi ve ina njih po d amijama i 110 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ovoga  -  Ne brine nas to da ovi mezhebisti imaj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 141 drugim mjestima svaki put kada im se uka e za to prilika Nakon to su ostavili pozivanje Allahovoj d elle se nuhu vjeri o krenuv i le a od zavedenih i onih koji su skrenuli sa pravoga puta i lutaju u zabludi da l i su se na suprostavljanje svakom vjerniku koji se ne sla e sa njihovim id tihadima ili je ustrajan na slije enju jednog od etverice imama ili iskazuje svoju nemo da vr i id tihad i osje a potrebu za taklidom upu taju i se s time u beskrajnu raspravu sa njima prekidaju i je sa neprijateljstvom prema drugoj strani optu uju i ih za zabludu i pripisuju i njihovim imamima neznanje dok za njihove knjige ka u da su neta ne i prazan govor Ako bi kojim slu ajem vidjeli u ruci nekog od njih tespih kojeg koriste prilikom svakodnevnog zikra obasuti bi ga sa atributima gluposti i zablude i rekli bi da uvodi novotariju u vjeru ili ako bi mujezin poslije ezana glasno donio sa l a vat na Bo ijeg Poslanika a ejh s selam optu ili bi ga za irk i upozorili bi ga da to vi e ne ponovi Tako er ako bi ljudi eljeli da klanjaju u d amiji te ra vi ju namaz od dvadeset rekjata ti potira i mezheba bi izazvali fitnu kojoj kraja nejma i mo da bi stvar dostigla stepen kome anja mase u d amiji i podizanje glasova pra en i h psovkama i vrije anjem Jo uvijek se sje am jedne ramazanske ve eri u kojoj me nakon teravije posjetila grupa od petnaestak obi nih ljudi na ijim su se licima i glasovima jo uvijek opa ali tragovi rasprave nakon koje su mi odmah do li Tra ili su od mene da zaustavim usplamsalu fitnu koja je zapo eta u njihovoj d amiji zbog onih koji 142 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 111 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 141  drugim mjestima, svaki put kada im se uka e ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti smatraju haramom sve to prelazi vi e od osam rekjata teravije namaza Rezultat svega toga je bila estoka smutnja unutar d amije ime je Allahova d elle se nuhu ku a pretvorena u popri te verbalnog su kuba na ejtanovom putu ta spre ava ove ljude da klanjaju teraviju namaz onako kako ele i da nas ostave da i mi klanjamo onako kako smo ubije eni da treba klanjati bilo to putem taklida ili id tihada Zar nije njihova sva briga da umi ljaju sebi sposobnost razumijevanja i izvo enja erijatskih propisa iz Kur ana i Sunneta nepridr avaju i se taklida jednog od etverice imama Pa eto mi ih ostavljamo da to umi ljaju sebi neka osnuju sebi onako kako ele neki novi specijalni mezheb pored ova etiri priznata mezheba kojeg e svesti na desetak mes ela iz podru ja ibadeta i neka se ponose time koliko im du a eli slu e i se pri tome fikhom etverice imama i njihovim id tihadima u onoj mjeri koliko to ele Ali koji je razlog obasipanja onih koji imaju njima suprotno mi ljenje sa atributima neznanja ludosti i zablude I za to pru aju svoje jezike vrije aju i i ismijavaju i etvericu imama njihove knjige id tihade i mukaIIide71 I za to gubiti vrijeme na pra enje onoga to oni nazivaju propustima Ebu Hanife7 Sta je povod da se na sijelima vrije a i ismijava imam afija i njegov fikh zbog toga to je izdao fetvu o ispravnosti braka izme u ovjeka njegove k erke iz van bra ne veze a on da je pro itao afijine rije i po tom pitanju u njegovoj 143 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti knjizi El Umm izgubio bi se u svom udnom neznanju 112 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti smatraju haramom sve  to prelazi vi e od osam rek...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Mo da e re i neko poput ejh Albanija Bo e sa uvaj mi ne umanjujemo vrijednost etverice imama niti i ta ru no govorimo o njihovim mezhebima Svakako on to izjavljuje na pojedinim sjedeljkama me utim stvarnost potvr uje su tu suprotnost ovome to on tvrdi Onaj koji po tuje i uva ava etvericu imama i njihov ulo eni trud u poja njavanju serijatskih propisa i njihovom izvo enju iz Kur ana i Sunneta ne ka e bespotrebno i bez povoda u svom komentaru hadisa o ponovnom dolasku Isa alejhis selam Ovo jasno ukazuje na to da e Isa a ejh s selam suditi po na em erijatu tj Kur anu i Sunnetu a ne po ne emu drugom kao to je Ind il hanefijski fikh ili ne to sli no Pogledaj ove rije i i razmisli o njihovom zna enju kada on ka e a ne po ne emu drugom kao to je Ind il hanefijski fikh ili ne to sli no Dakle ovaj ovjek je uvjeren da hanefijski fikh nije ni ta drugo do kao Ind il odnosno stvar koja nejma nikakve veze sa islamskim erijatom ili pak sa Kur anom i Sunnetom Da li postoji musliman koji se boji Allaha d elle se nuhu tragaju i za istinom a da ne zna da 113 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Mo da  e re i neko, poput  ejh Albanija   Bo ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti hanefijski fikh nije ni ta drugo do skup propisa zasnovanih na Kur anu i Sunnetu ili kijasu i da se imam ovog mezheba Ebu Hanife neka je Al ah d elle se n uhu zadovoljan sa njim pribli io Ali ah u d elle se nuhu poja njavaju i propise Kur ana i Sunneta Bo ijeg Poslanika alejhis selam i da 144 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti se nije pribli io ejtanu i osnovao neki drugi mezheb koji e rame uz rame sa Ind ilom oponirati propisima Kur ana bez obzira to je on neka je Allah d el e se nuhu zadovoljan sa njim pogre no ili ispravno donio odre ene id tihade Zatim koje rekao da e Isa a ejh s sela m biti slabiji od ejha Albanija u poznavanju Kur ana i Sunneta i ne e biti sposoban da vr i id tihad te e biti primoran da slijedi u erijatskim propisima jednog od etverice imama i da e od njih izabrati ba Ebu Hanifu Da li je ta no da me u hanefijama postoji neko ko tvrdi ovakve stvari Mo da Mo da se na ao neki izuzetak u razmi ljanju koji se slu i ovakvim besmislicama ali nau ni moral u ovoj situaciji podrazumijeva to da ejh Albani navede ime ovijeka koji je izgovorio ove rije i i uka e na mjesto i knjigu u kojima se one nalaze a da zatim replicira na to nau nom metodom kojeg mo e primijeniti svaki musliman koji po tuje pravu vrijednost islamskih u enjaka a to je da e Isa a ejh s sela m biti sposoban da crpi erijatske propise direktno iz Kur ana i Sunneta i da je to ono najmanje ime se mo e okarakterisati Bo iji Poslanik Isa a ejh s sela m te da je neosnovana izjava o njegovom slije enju jednog od etverice imama 114 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti hanefijski fikh nije ni ta drugo do skup propisa z...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Nije ispravno prema islamskom i nau nom moralu da ejh Albani koristi repliku na ove rije i vrije aju i pri tome fikh Ebu Hanife i tvrde i da je on potpuno kao i Ind il van okvira islamskog erijata Po tovani itao e mo da ti ove rije i izgledaju prete kim da bi iza le iz usta jednog muslimana 145 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Da bi se uvjerio pogledaj knjigu Skra ena Muslimova zbirka hadisa od El Munzirija i pro itaj komantar na strani 308 koji je napisao ejh Albani Saznali smo da je jedan od velikih u enjaka upozorio izdava a knjige na ovu udnu la i ukazao mu na neophodnost izbacivanja ove besmislice iz drugog izdanja koje e se uskoro pojaviti Ne znamo da li e izdava dati prednost svemu to je napisao komentator ejh Albani i time zadr ati u knjizi ovu opasnu izjavu ili e dati prednost Allahovom d elle se n uh u seri ja tu i istini koja je poznata svim muslimanima pa makar to zahtijevalo rtvovanje jednog retka kojeg je napisala ruka ejh Albanija Ne znamo ali pojava drugog izdanja e razjasniti stvar na osnovu ega emo mo i dati svoj komentar Koji e objektivni ovjek odbaciti dokaze koje smo naveli po pitanju nepobitnosti slije enja jednog od priznatih mud tehida sve dok je mukallid nesposoban da vr i id tihad a zatim pozvati mase na vr enje id tihada pa makar one i ne bile sposobne za to i da se oslobode slije enja imama mud tehida iako su ih prije njih slijedili milioni muslimana kao i da izvode propise halala i harama iz Kur ana i Sunneta onako kako ih oni razumiju i zami ljaju pa makar sa tim svojim zabludama pocijepali Allahov d elle se nuhu erijat 115 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Nije ispravno, prema islamskom i nau nom moralu, d...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ima li ovjeka a da ne zna da irom otvorena vrata id tihada pred masama sa svim njenim razli itostima ustvari zna e mogu nost za neprijatelje islama i njegovog erijata da ih pocijepaju dio po dio sa tim no em id tihada 146 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Da li postoji u na em arapskom svijetu obrazovan ovjek koji je razumio ne to od savremene povijesti a da ne poznaje na in pomo u kojeg je Britanija nakon kolonijalizacije Egipta prodrla u islamski erijat poigravaju i se sa njim onako kako je htjela Islam je po mi ljenju Lorda Kromera bio zaostao i suhoparan koji oponira napretku tako da je on tra io djelotvorno sredstvo za osloba anje egipatskog dru tva od ovih okova To izvanredno djelotvorno sredstvo na ao je u propagiranju i irenju idztihada od strane ljudi koji su vjerovali u neophodnost razvoja dru tva po modernom evropskom obliku Nedugo nakon to su ti modernisti koji vjeruju u evropsko dru tvo u mnogim njegovim segmentima i vrijednostima zaposjeli najosjetljivije vjerske funkcije kao to su muftijstvo al azharski me ihat i njegova uprava po eli su pozivati al azharsku ulemu na id tihad izbjegavaju i njegove uslove tako da je ejh El Meragi ak tvrdio da mud tehid ne mora poznavati ni arapski jezik Na taj su na in britanski poslu nici dali se na vr enje idztihada u islamskom erijatu da bi na kraju rezultat tog njihovog idztihada bio promjena zakona o porodi nom pravu zabrana poligamije ograni enje prava razvoda braka izjedna avanje mu karca i ene po pitanju nasle ivanja Ova ivahna aktivnost izdavanja fetvi je dovela do negiranja hid aba odobravanja uzimanja odre enog procenta kamate iz banaka a ove muftije su opisivani kao ljudi 116 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ima li  ovjeka, a da ne zna da  irom otvorena vra...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti irokih pogleda slobodnih ideja i oni koji su prodrli u sr islama 147 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Vidid knjigu El Ittid ahat el Vatanijje fi l Edebi el Mua sir 2 298 str i knjigu Mevkif u 1 Akli ve l Umi ve l Alimi min Rabbi l Alemin 4 350 str Koju bi pouku trebali da uzmemo iz ove bliske nam pro losti Koje je to opravdanje na osnovu kojeg bi se mogla sru iti velika fikhska gra evina koju su svojim rukama u pro lim vijekovima izgradili estiti imami mud tehidi a zatim otvoriti vrata id tihada pred masama odbaciv i pri tome slije enje etiri priznata mezheba Bolest koja je ju e sru ila vrata id tihada prisutna je i danas a ruke koje se pripremaju da rastrgnu kodifikovane islamske propise sa no em id tihada su iste kao one ju era nje s tim da ih je danas duplo vi e O vi potira i mezheba ostavite muslimane da slijede put svojih imama ije su slije enje i taklid odabrale generacije i generacije muslimana i latite se id tihada ako ve elite da id tihadite u izvo enju propisa vezanih za savremene probleme koji nisu bili prisutni do ju e i nisu ih tretirali Imami u svoje doba a mi emo vam pri tome u iti dovu za uspjeh i ispravnost mi ljenja i ideja Ali vi kakve li ironije okre ete le a svim novim problemima o kojima nisu rekli svoju rije prethodni imami i u kojima se mora primjeniti id tihad da bi se do lo do spoznaje propisa u savremenom dobu npr i ivotno i imovinsko osiguranje dioni arska dru tva i kompanije razli ite police socijalnog osiguranja kompenzacije koje obuhvataju ugovori te novi oblici zemlji nih ugovora izme u vlasnika i zakupca itd 117 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  irokih pogleda, slobodnih ideja i oni koji su pro...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 148 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Vi okre ete le a svemu ovome i nastavljate progla avati id tihade etverice imama ludostima i upozoravati obi ne ljude da ih ne slijede Tako mi Allaha d elle e nuhu nisam vidio nijednog od ovih potira a mezheba da je bilo kada izu avao neku od ovih do sada nepoznatih mes ela za ijim poja njenjem mase svakodnevno vape Me utim oni sav svoj trud ula u na ru enje onoga to je ve izgra eno i iji su propisi odavno poznati na osnovu kojih svaki mud tehid i mukallid imaju opravdanje pred Allahom d elle e nuhu te su se prema tome oslobodili svake odgovornosti i obavili svoju du nost prema Allahu d elle e nuhu koja im je bila za vratom O vi Ostavite propise koje su ve kodifikovali najodabraniji imami i koje su svesrdno prihvatili muslimani sa koljena na koljeno i dozvolite nama da vr imo id tihad po pitanju ovih do sada nepoznatih mes ela sa kojima se nije susreo niti ih istra ivao niko od Imama a zbog kojih se danas ali ve ina muslimana nepoznavaju i Allahov d elle se nuhu propis za njih Pa ako iznesete svoj id tihad po tim pitanjima povezete ih sa odgovaraju im dokazima iz Kur ana i Sunneta i reprezentujete na in izvo enja propisa iz njih prepusti emo vam propise sve etverice imama i ostavi emo vas da derogirate njihove id tihade svojima i onda emo pozvati sve ljude da slijede vas a ne njih 118 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 148 Potiranie mezheba - najopasnija novotarija Dr. ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Rezime rasprave koja se odvijala izme u mene i nekoliko potira a mezheba Mo da se ovo poglavlje isti e po va nosti nad ostalim poglavljima ove knjige Ne zbog toga to e mo da u njemu nai i na neke nove nau ne detalje i pravila jer smo ve spomenuli dovoljno nau nih dokaza koji su brojniji od onih koje e na i u ovom poglavlju Me utim pravi razlog za to le i u ispoljavanju fanatizma kod potira a mezheba koje mo da ne e na i ni kod bilo kojeg razumnog ljudskog bi a Ti ljudi nas optu uju za fanatizam zato to se ne elimo pomjeriti sa istinskog stajali ta koje se 119 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Rezime rasprave, koja se odvijala izme u mene i ne...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti zasniva na hiljadama dokaza a istovremeno e vidjeti ove ljude kako tokom rasprave sebe zatvaraju u kafeze zapanjuju eg fanatizma ak i ako ih to odvodi u bolest i ludilo Ne u u ovome poglavlju nikoga potvarati niti klevetati niti u upotrijebiti jednu jedinu rije iz svijeta iluzija i pretpostavki Ovo je na odgovor onome ko smatra da smo mi mijenjali i podvaljivali Me utim da nas ne sprje ava strah od Allaha d elle se nuhu odbranili bi se od njega svjedo enjem desetak osoba koji su pravo stanje stvari vidjeli svojim o ima i uli svojim u ima Rekao sam bratu sa kojim sam imao raspravu o ovom problemu dok je on glasno uzvikivao svoje udne i zapanjuju e stavove Objavi u to to ka e ako ostane uporan u tim svojim stavovima A Allah d elle se nuhu najbolje zna da sam mu to rekao sa eljom da ga trznem iz sna i uputim na razmi ljanje i strpljenje u onome to govori Ali mi je taj ovjek rekao Objavi ta ho e ja se ne bojim 150 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ne elim spomenuti ime ovog ovjeka ali bi e dovoljno da ti ka em da je on od onih koji podu avaju Potiranje mezheba a ne od onih koji ga u e On je pored svega toga dobar ovjek i astan mladi ali samo da nije ove prljave mrlje koja je pala na njega i njegovu misao i uzdigla ga do najvi eg nivoa za u uju eg fanatizma Do ao je vode i sa sobom nekoliko dobrih mladi a koji su istrajni u tra enju istine pa sam zapo eo razgovor sa njim rekav i mu Na koji na in razumije Allahove d elle e nuhu propise da li ih direkto uzima iz Kur ana i Sunneta ili od Imama mud tehida 120 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti zasniva na hiljadama dokaza, a istovremeno  e  vi...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Odgovorio je Studiram mi ljenja Imama i njihove dokaze po tom pitanju a zatim se oslanjam na ono to je najbli e dokazima Kur ana i Sunneta Rekoh Zamisli da posjeduje pet hiljada sirijskih lira koje su ostale est mjeseci polo ene kod tebe a zatim si kupio s njima robu i po eo trgovati Kada e dati zekjat na ovu robu da li nakon slijede ih est mjeseci ili poslije itave godine Odgovorio je nakon razmi ljanja Ho e da ka e da je zekjat na trgovinsku robu obavezan Rekao sam Ja pitam i od tebe se ovdje tra i da odgovori na tebi svojstven na in Evo ispred tebe je biblioteka i u njoj su knjige tefsira Sunneta i fikhske knjige etverice imama mud tehida Nakon kratkog razmi ljanja re e Brate ovo je vjera nije to lahka stvar na koju se odgovara spontano i bez razmi ljanja Tu je potrebno ponavljanje i u enje i za sve to treba vremena Me utim mi smo do li da raspravljamo o sasvim drugoj temi 151 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Odustah od ovog pitanja i rekoh mu U redu da li svaki musliman mora da prou i dokaze etverice imama da bi zatim uzeo po onima koji su najbli i Kur anu i Sunnetu Odgovorio je Da Rekao sam mu To zna i da svi ljudi posjeduju sposobnost id tihada kao to je to bio slu aj sa Imamima mezheba Naprotiv njihova sposobnost je jo ve a i potpunija jer onaj koji je u stanju da daje svoj sud o njihovim mes elama ili da sudi o tim mes elama na osnovu mjerila Kur ana i Sunneta bez sumnje je u eniji od sviju njih On odgovori Ustvari ljudi se dijele u tri grupe mukallid muttebi i mud tehid Tako onaj ko je sposoban da vr i komparaciju mezheba i selekciju 121 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Odgovorio je   Studiram mi ljenja Imama i njihov...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti onoga to je u njima najbli e Kur anu zove se muttebi i on je na stepenu izme u taklida i id tihada Upitah ta je onda obaveza mukallida Na to mi re e Slijedi e one mud tehide koji su priznati od strane Ummeta Zatim sam ga upitao Da li je on grije an ako bude slijedio samo jednog od njih pridr avaju i se samo njega i njegovih fetvi ne napu taju i ga Odovorio je Da to mu je haram Dodadoh ta je dokaz da je to haram Re e Dokaz je to to je on uzeo sebi kao obavezu ne to sa ime ga Allah d elle e nuhu nije obavezao 152 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Nakon toga sam ga upitao Na kojih od sedam poznatih kiraeta u i Kur an Odgovorio mi je Na kiraetu Hafs Upitah ga Da li se pridr ava samo tog kiraeta ili svaki dan u i drugim kiraetom Odgovori Ne samo se pridr avam kiraeta Hafs Rekoh mu Za to se pridr ava samo jednog kiraeta s obzirom da te Allah d elle e nuhu nije obavezao da u i Kur an osim onako kako je preneseno tevatur predajom od Bo ijeg Poslanika alejhis selam Odgovorio je Zato to nisam poklanjao veliku pa nju drugim kiraetima i nisam bio u mogu nosti da u im Kur an osim na ovaj na in Konstatovao sam Tako onaj koji je u io afijski fikh i nije poklanjao pa nju u enju drugih mezheba kao to nije bio u mogu nosti da u i 122 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti onoga  to je u njima najbli e Kur anu, zove se mu...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti vjerske propise osim na ovom mezhebu ako bi ga primorao da poznaje sve ono do ega su do li imami mud tehidi i da to primjeni shodno tome i ti bi morao da nau i sve kiraete i po njima svima u i Kur an Pa ako nalazi za sebe opravdanje u nemo i trebao bi isto tako da ima razumjevanja za ovog mukallida U svakom slu aju da te pitam Odakle ti to da mukallid mora neprestano prelaziti sa jednog na drugi mezheb kada ga Allah d elle e nuhu nije time obavezao tj kao to ga nije obavezao da se pridr ava samo jednog mezheba tako er ga nije obavezao da mora neprestano prelaziti iz jednog u drugi 153 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Re e Njemu je haram da se strogo dr i jednog mezheba smatraju i da mu je to Allah d elle e nuhu naredio Dodao sam Eh to je ne to drugo To je istina u koju nejma sumnje niti razila enja Ali da li je on grije an ako bi se dr ao samo jednog mezheba znaju i da ga Allah d elle e nuhu time nije obavezao7 Odgovori Nije grije an Na to mu rekoh Me utim u Bro uri po kojoj ti podu ava nalazi se suprotnost onoga to ti ka e Odnosno njen autor tvrdi da je to haram i ak ide do te mjere da na pojedinim mjestima progla ava kjafirom onoga koji slijedi samo jednog imama ne napu taju i njegov mezheb Upita za u eno Gdje uzev i Bro uru pomno je posmatrao njene tekstove itaju i rije i autora Tako onaj ko se bude pridr avao samo jednog mud tehida u svim mes elama nije ni ta do fanatik grije nik slijepi sljedbenik i od onih koji su se u vjeri razi li i u grupe podijelili to je prokomentarisao Pod obavezom iltizam 123 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti vjerske propise, osim na ovom mezhebu, ako bi ga pr...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti autor podrazumijeva onoga koji to smatra erijatskom obavezom a sama re enica ima u sebi nedore enog Upitah ga ta ti je dokaz da je tako mislio i za to ne ka e da je autor pogrije io7 154 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Sagovornik je ostao pri tome da je re enica ispravna da je zami ljeno zna enje izostavljeno i da autor u njoj uop te nije pogrije io Rekoh Ali re enica po ovom zami ljenom zna enju ne upu uje ni na kakvo zami ljeno zna enje niti ima svoje svrhe Nejma muslimana a da ne zna da slije enje etiri priznata mezheba ne spada u strogu vjersku du nost niti postoji ijedan musliman koji slijedi samo jedan mezheb a da to ne radi iz svoje sopstvene volje i izbora Re e iznena en Kako Ja sam uo dosta ljudi a i neku ulemu da je erijatska obaveza dr ati se samo jednog mezheba i da nije dozvoljeno prelaziti iz jednog u drugi Na to sam dodao Spomeni mi bar jedno ime od obi nih ljudi ili uleme koji su rekli tako ne to ovjek u uti ude i se da bi moj govor mogao biti ta an i ponavljaju i da je sva njegova predstava o tome da mnogi ljudi smatraju haramom prelazak iz mezheba u mezheb Rekao sam Ne e na i danas nikoga ko je ubije en u ovu la nu iluziju Da prenosi se da su u zadnjem periodu Osmanske vladavine smatrali golemim prelazak hanefije u neki drugi mezheb to je bez sumnje bilo kod njih ako je vijest ta na znak krajnje maloumnosti i slijepe fanati nosti 155 124 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti autor podrazumijeva onoga, koji to smatra  erijats...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zatim sam mu rekao Odakle ti ova razlika izme u mukallida i muttebi e Je li to jezi ka ili terminolo ka razlika Odgovori Izme u njih je jezi ka razlika Donio sam mu literaturu da iz nje potvrdi jezi ku razliku izme u ove dvije rije i ali on ne na e ni ta a zatim mu rekoh Ebu Bekr r a kada je odbio platu koju su mu nudili muslimani rekao je beduinu Ako muhad iri budu sa time zadovoljni vi ih slijedite iza radije el muhad irun fe innema entum tebe Sa jednom rije i slije enje et teb ijja elio je da se izjasni o pristanku i saglasnosti poslije koje nejma nikakvog prosu ivanja niti rasprave Odgovori Pa eto neka bude terminolo ka razlika Zar ja nejmam pravo da terminolo ki defini em ono to ja elim Rekao sam mu Svakako ali ovaj tvoj termin u su tini nije ni ta promijenio Ustvari ovaj to ga ti naziva muttebi om ili je upu en u dokaze i na ine pronicanja hukmova to je stepen mud tehida ili je neznalica u svemu tome to je stepen mukallida U slu aju da bude u pojedinim mes elama ovako mud tehid ili onako mukallid onda je on mud tehid na osnovu prvog a mukallid na osnovu onog drugog U svakom slu aju ova podjela je dvostrukog karaktera i hukm svakog od njih dvojice je jasan i poznat Re e Muttebi je onaj koji mo e da pravi razliku izme u izre enog kavi i dokaza edille i da daje svoj sud o njima Ovaj stepen potpuno se razlikuje od isto slijepog taklida Na to mu odgovorih Ako pod razlikovanjem izme u izre enog smatra razlikovanje jednog stava od drugog u smislu ja ine dokaza ili njegove 125 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Potiranie mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti slabosti pa to je onda najvi i stepen idztihada Da li ti li no mo e da radi tako ne to Re e Ja to radim u okviru svojih mogu nosti Primijetih Poznato mi je da ti donosi fetve da se istovremeni izgovor talaka razvoda braka tri puta broji kao jedan put Da li si prije nego to donese tu svoju fetvu pogledao ta ka u o tome etverica imama i njihove dokaze po tom pitanju a zatim ih uporedio i dao fetvu na osnovu toga Uvejmir el Ad elani je pustio svoju enu odjednom tri puta pred Bo ijim Poslanikom nakon to se zakleo da istinu govori zatim je rekao Slagao bih na nju Bo iji Poslanice ako bi je zadr ao Ona je ve pu tena tri puta Koliko ti poznaje ovaj hadis njegovo mjesto u ovoj mes eli i kolika je njegova dokazna mo kod ve ine mezheba ili pak kod Ibn Tejmije Odgovori Ovaj hadis mi je nepoznat Dodadoh Pa kako si onda dao fetvu na ovu mes elu suprostavljajud se onome na emu su se slo ila sva etiri mezheba prethodno neuzimaju i u obzir njihove dokaze koliko su oni slabi ili jaki Eto ti si napustio svoj princip za koji ka e da ga vrsto slijedi i poku ava i nas da primora na to To je princip slije enja el ittiba sa zna enjem koje si mu ti dao Re e U to vrijeme kod mene nije bilo dovoljno literature u kojoj bih mogao na i mi ljenje mezheba i njihove dokaze Upitah ga ta te je onda nagnalo da uri sa fetvom suprostavljaju i se velikoj ve ini muslimana a da prethodno nisi ni pogledao njihove dokaze Odgovorio je ta da radim kad sam ve bio upitan a imao sam kod sebe samo malo literature 126 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti slabosti, pa to je onda najvi i stepen idztihada. ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Na to sam mu rekao Bio si u mogu nosti da uradi ono to su radili sva ulema i imami kada bi se na li u sli noj situaciji da ka e Ne znam ili da prenese stav etiri mezheba i njima opre an stav bez toga da ti donosi fetvu na osnovu ova dva stava To si mogao da uradi ne nego to ti je bila stroga obaveza naro ito to ovaj problem nije sna ao li no tebe da bi bio primoran da na e bilo koji izlaz iz njega Ali da ti donosi fetvu na osnovu stava koji je opre an onome na emu su se sva etverice imama slo ilila prethodno negledaju i kako si sam priznao njihove dokaze zadovoljavaju i se samovoljnom odlukom o prihvatanju dokaza njihovih neistomi ljenika pa to je krajnji ekstremizam za koji nas vi optu ujete Re e Pro itao sam mi ljenje etverice imama po ovom pitanju kod E evkanija kao i u knjigama Subulu s Sela m i Fikhu s Su n ne Odgovorih mu Ove knjige su potpuno suprotnog stava po ovoj mes eli od stava etverice imama i sve pusu u jedan rog navode i dokaze koji idu njima u prilog Zar bi pristao na presudu jednom od zava enih na osnovu samo njegove izjave njegovih svjedoka i bli e rodbine Na to mi re e Ja ne vidim u ovom svom postupku ne to zbog ega bih bio prekoravan Ja sam morao dati fetvu i to je najvi e to sam mogao posti i svojim razumom Dodao sam Ti ka e da si muttebi i da bi mi svi trebali da budemo muttebi e Definisao si slije enje el ittiba kao razmatranje i izlaganje stavova priznatih mezheba prou avanje njihovih dokaza a zatim uzimanje mi ljenja mezheba koji je najbli i ispravnom dokazu ed delil s sahih Dok si ti u ovom svom postupku fetvi potpuno zanemario svoj princip Ti zna da su sva etiri mezheba zauzeli jedinstven stav po pitanju istovremenog razvoda braka tri puta da se broji tri 127 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Na to sam mu rekao   Bio si u mogu nosti da urad...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti razvoda tj da ovjek svojoj eni istovremeno i na istom mjestu ka e tri ili vi e puta rije i koje upu uju na razvod braka kao npr Ti si pu tena op prev Tako er poznato ti je da oni za taj stav imaju dokaze u koje ti nisi imao uvida i usprkos tome napustio si ono na emu su se oni slo ili prihvativ i se onoga emu je tvoja du a te ila Odgovori Da ali ja nisam imao uvida u njih jer nisam imao kod sebe odgovaraju u literaturu Upitah ga Pa za to onda nisi sa ekao Za to si se urio kada te AIlah d elle e nuhu nije uopste sa time obavezao Zar je tvoje nepoznavanje dokaza etverice imama bio dovoljan argumenat koji daje prednost mi ljenju Ibn Tejmije Da li je fanatizam za koji nas la no optu ujete i ta drugo do ba ovo Na to re e U knjigama koje su se zadesile kod mene na ao sam dokaze koji su me uvjerili u ispravnost ovog mi ljenja a ni AIlah d elle e nuhu me nije obavezao vi e od toga Konstatovao sam Ako bi musliman nakon i itavanja odre enih knjiga pro itao dokaz za ne to zar bi mu to bio dovoljan motiv da ostavi etiri mezheba iji su stavovi opre ni njegovom razumijevanju pa makar i ne znao njihove dokaze po tom pitanju Odgovori Da to bi mu bilo dovoljno Zatim sam mu rekao Mladi skoro prigrlio islam ne poznaje ama ba ni ta od njegovih propisa pro itao je kur anski ajet A Allahov je istok i zapad kuda god se okrenete pa tamo je Allahova strana AIlah je zaista neizmjerno dobar i On sve zna i iz njega razumio da se musliman u namazu mo e okrenuti na koju eli stranu na to upu uje i bukvalno zna enje ajeta Me utim uo je da su se Cetverica imama saglasili na obavezi okretanja prema Kjabi 128 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti razvoda tj. da  ovjek svojoj  eni, istovremeno i...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti znaju i da oni imaju dokaze ali ih nije itao ta mu je initi kada stane na namaz Da li e se povesti za svojim ubje enjem kao dokazom koji trenutno posjeduje ili e slijediti mi ljenje etverice imama koje je opre no onome to je on razumio iz ajeta Re e Svakako slijedi e svoje li no ubje enje Upitao sam ga I tako e on na primjer klanjati okrenut ka istoku i namaz e mu biti ispravan Odgovori Da budu i da je obavezan slijediti svoje li no ubje enje Primijetih Zamisli da mu je njegovo li no ubje enje do apnulo da mu nije nikakav grijeh ako izvr i preljubu sa enom svoga kom ije napije se alkohola ili da od naroda bespravno otima imovinu Zar e mu Allah d elle e nuhu sve to dozvoliti zahvaljuju i njegovom li nom ubje enju ovjek se za trenutak u uti a zatim re e U svakom slu aju ovaj primjer o kome me pita jeste jedna neosnovana misao i neostvariva pretpostavka Na to mu rekoh 0vo nije samo gola pretpostavka nego koliko ih se samo sli nih de ava jo i udnijih Mladi ne zna ni ta o islamu Kur anu i Sunnetu uo je neko predavanje ili slu ajno pro itao kura nski ajet iz koga je razumio ono to bi razumio svaki Arapin gledaju i u bukvalno zna enje da nejma grijeha ako bi se klanja okrenuo na stranu koju eli bez obzira to vidi sav ostali narod da se okre e samo prema Kibli Stvar koju je normalno zamisliti i normalno je da se dogodi sve dok me u muslimanima ima onih koji ne znaju ni ta o islamu U svakom slu aju ti osu uje ovaj primjer bio on iluzija ili stvarnost istinskom presudom i uva ava li no ubje enje kao presudno u tim opcijama opre no tvojoj podjeli ljudi na tri grupe mukallid muttebi i mud tehid 129 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti znaju i da oni imaju dokaze, ali ih nije  itao. ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Re e Na njemu je da traga Zar nije pro itao niti jedan drugi hadis ili ajet Odgovorio sam Nije posjedovao literaturu kod sebe isto kao to je bilo sa tobom kada si dao fetvu o mes eli razvoda braka niti je imao priliku da pro ita drugi ajet koji govori o Kibli i okretanju prema njoj Zar jo uvijek vrsto insistira na tome da e on slijediti svoje li no ubje enje napustiv i jednoglasan stav Cetverice imama po tom pitanju Rekao je Da ako ne bude u mogu nosti da nastavi daljnje istra ivanje opravdano mu je i dozvoljno da se osloni na rezultat tog svog istra ivanja Zatim mu rekoh Ja u da objavim ovo to si rekao zaista je to opasan i udan govor Odgovori mi Objavi ta ho e ja se ne bojim Zbog ega ga upitah Kako da se boji mene kada se ne boji Allaha d elle e nuhu i sa svojim izjavama zanemaruje kur anski ajet Pitajte u ene o onome to ne znate Re e Brate ovi imami nisu bezgrije ni dok je ajet na koji se on mladi pozvao govor Uzvi enog Pa kako da napusti ono to je nepogrje ivo a prihvati ono to je pogrje ivo Dodao sam 0 ti Bezgrje no je stvarno zna enje na koje Allah d elle e nuhu aludira u ajetu A Allahov je istok i zapad a nije bezgrije no shvatanje ovog mladi a koji ne poznaje ono najosnovnije o slamu njegovim propisima i porukama Kur ana tj stvarno pore enje o kome te pitam jeste pore enje izme u shvatanja ovog mladi a neznalice i shvatanja imama mud tehida Oba ova poimanja su izlo ena grije enju samo to je jedno od njih rezultat neznanja i pogre nog shvatanja a drugo rezultat studiranja znanja i preciznosti 130 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Re e   Na njemu je da traga. Zar nije pro itao ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Odgovori Allah d elle e nuhu ga ne optere uje iznad njegovih mogu nosti Rekoh mu Onda mi odgovori na ovo pitanje ovjek ima bolesno dijete koje boluje od neke upale i svi doktori u gradu su ga pregledali i slo ili se da mu dadnu odre eni lijek i pri tome upozorili oca da dijete ni u kom slu aju ne smije primati pencilin obavijestiv i ga da bi to moglo prouzrokovati smrt djeteta Me utim otac je znao na osnovu onoga to je pro itao u nekom medicinskom asopisu da upravo penicilin koristi kod upala Pa na osnovu te informacije odbaciv i upozorenja doktora zato to nije poznavao njihove argumente upotrijebi svoje li no ubje enje i dade djetetu pencilin injekciju od ega je ono i preselilo na Ahiret Ho e li ovaj ovjek biti osu en i da li je grije an zbog toga to je u inio ili nije Nakon kra eg razmi ljanja ovjek re e Eh to je ne to drugo Odgovorih mu Naprotiv to je potpuno isti primjer uo je za saglasnost doktora kao to je onaj uo za saglasnost imama ali je uzeo kao osnovu jedan jedini tekst koji je pro itao iz medicinske literature kao i onaj to je uzeo za osnovu samo jedan kur anski ajet tako da su obojica upotrijebili svoja li na ubije enja Re e Brate Kur an je Svjetlost Da li On mo e kao dokaz da se poredi sa obi nim govorom Na to sam mu rekao Svjetlost Kur ana se reflektuje na razum onoga ko gleda u njega i razum njegovog u a a i zar e ga svako od njih razumjeti tu svjetlost na koju Allah d elle e nuhu aludira Pa kakva je onda razlika izme u uleme i ostalih ljudi obzirom da svi upijaju tu svjetlost Ova dva primjera su potpuno ista i me u njima nejma apsolutno nikakve razlike zato je neophodno da mi odgovori na slijede e pitanje 131 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Odgovori   Allah d elle  e nuhu ga ne optere u...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Da li e onaj koji traga za odgovorom u dva prethodno navedena primjera slijediti li no ubje enje ili e slijediti kompetentnog u enjaka Njegov odgovor je glasio Svakako li no ubje enje je osnova Zbog toga ga upitah Pa ve je primijenio svoje li no ubje enje koje je prouzrokovalo smrt djeteta Da li e zbog toga snositi kakvu erijatsku ili zakonsku odgovornost Na to ovjek punim ustima odgovori Ne e on snositi nikakvu odgovornost Rekoh mu Zavr imo na u raspravu kod ove zadnje tvoje izjave Sa njom je prekinuta svaka mogu nost dijaloga izme u mene i tebe na kojem bi mogli graditi ikakvu diskusiju Dosta ti je to si sa svojim udnim odgovorom iza ao iz konsenzusa islamskog ummeta Tako mi Allaha d elle e nuhu fanatizam ne e imati nikakav smisao na zemaljskoj kugli ako vi ne budete njegovi nosioci Musliman neznalica slijedi e svoje i no ubje enje u razumijevanju onoga to pro ita iz Kur ana i klanjati ne okrenuv i se prema Kibli to je protivno praksi svih muslimana i namaz e mu biti ispravan I bilo koji neznalica upotrijebi e svoje li no ubje enje i njime lije iti koga ho e i kako ho e i bolesnik e umirati njegovom grje kom i na to e mu se re i Allah ti dao zdravlje Dakle ne znam za to nas ovi ljudi ne ostave na miru da i mi tako e upotrebljavamo na e li no ubje enje da neuk ovjek u propisima vjere i njenim dokazima treba da se pridr ava jednog od priznatih imama mudztehida sa stanovi ta da taj imam bolje poznaje Allahovu Knjigu i Sunnet Njegova Poslanika alejhis selam Ma koliko ovo mi ljenje bilo pogre no kod njih ono u sebi u svakom slu aju za efa iju ima i no ubje enje i neka im ono bude uzor kao onome to je klanjao le ima okrenut Kibli pa mu 132 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti   Da li  e onaj, koji traga za odgovorom, u dva p...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti bi namaz ispravan i onome to dijete ubi pa uze e to kao id tihad i lije enje A ZATIM A zatim brate itao e ako bude objektivan oslobo en od fanati nog slije enja puta koji si izabrao eljan da spozna istinu na osnovu jasnih dokaza pa zaista u onome to sam napisao i jasno obznanio nalazi se poruka koja ti razja njava sve nepoznanice i otklanja svaku sumnju Ali ako se bude prepirao brane i svoju ideju i put koji si izabrao i sa kojim si postao poznat i ona sa tobom onda je ona definitivno postala dio tvoje li nosti Zato ti ni ta drugo ne preostaje nego da je fanati no slijedi i poziva njoj I kada bi na ovu jasnu i o iglednu istinu dodao jo jedno itavo breme dokaza i primjera ne bi ti to ni ta koristilo zato to tvoj problem nije neznanje koje se odstranjuje spoznajom i znanjem nego stran arenje i fanatizam od koga te mo e osloboditi samo iskrena bogobojaznost Me utim koji god da si od ove dvojice neophodno je da te upozorim da u svakom narodu ili skupini 133 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti bi namaz ispravan i onome  to dijete ubi, pa uze...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ljudi koji propagiraju odre enu ideju ima i onih koji su se u unjali u njihove redove a koji nemaju nikakve veze sa tom idejom sa stanovi ta vjerovanja u nju ili njenog poricanja ve je njihov jedini cilj da potpale iskru neprijateljstva izme u sebe i drugih svaki put kada kada bi se ona ugasila ili skoro nestala Bez sumnje oni simuliraju zanesenost sa su tinom te ideje ali jedini cilj kao to sam ti ve rekao jeste produbljenje pukotine razdora i njeno pretvaranje koliko je to mogu e u neprijateljstvo i razdor uklanjaju i svaku mogu nost zdravog razmi ljanja i rasu ivanja Ovo je o evidna istina u koju pametan ne sumnja Pa na koji na in je onda mogu e udaljiti ta ke dijaloga i neslaganja od provalije neprijateljstva i razdora Jedini put ka tome jeste da pribjegnemo objektivizmu u dijalogu i da u inimo isti nau ni dokaz presudnim koji ne e biti okaljan bilo kakvim li nim interesom pristrasno u ili fanatizmom I tek tada e malo po malo nestajat razdora nakon ega ne e mo i spletkaro i vu i nikoga od ove dvije skupine u provalije mr nje razdora i pakosti Tebi u ovoj svojoj studiji napisao sam sve to zahtijeva zdrav razum za spoznaju istine o ovom problemu Samo po sebi ti se otkrilo kako je autor Bro ure prenio neta ne informacije i ak opre ne izvornom tekstu Tako er si mogao pro itati izjave onih kojima je autor pri io ove prepiske koje su potpuno suprotne onome na to se on poziva Isto tako mogao si da uo i konsenzus muslimana od vremena ashaba pa do dana njeg dana Bez sumnje ovaj moj tekst si itao sa velikom pa njom i predano u i tako mi Allaha d elle e nuhu niko objektivan ne mo e tvrditi da sam u njemu nekoga potvorio ili manipulirao informacijama ili da sam se u izlaganju dokaza udaljio od objektivnosti Zato dragi brate dr i se puta na kojem su bili 134 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ljudi, koji propagiraju odre enu ideju, ima i onih...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ve ina muslimana u svakom vremenu i zauzmi stav onoga ko podr ava taj put i brani ga bore i se protiv pretjeranosti i nemarnosti Upozori narod na mezhebski fanatizam na na in na koji smo to objasnili i ukazi im da je ispravan dokaz osnova svega ali ako si u mogu nosti da ga prepozna i razumije Nemoj biti tvrdoglav i neumjeran jer zaista je to osnova svake nevolje i belaja Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alijjil azim POST SKRIPTUM Nakon to su kod mene bile gotove osnovne konture za drugo izdanje ove knjige i nakon to sam je pripremio za tampanje pod ruku mi je do ao primjerak knjige Fanati no slije enje mezheba to je novotarija El mezhebijjetu el Mute assibetu h je l bid atu pripisana gospodinu Muhammedu Idu Abasiju koja sadr i u sebi repliku na ono to je do lo u ovoj mojoj knjizi Odmah sam pristupio njenom itanju ukazuju i izdava u da sa eka sa izdavanjem nadaju i se da u u toj knjizi na i neki koristan detalj koji sam propustio i na osnovu njega ispraviti ono to sam napisao ili na i neku nau nu opasku koja je podlo na razmatranju i studiranju i tako uzev i sve to u obzir usmjeriti ovo novo izdanje ka drugom pravcu koji e otkloniti sumnje i otkriti nejasno e Ali kod itanja ove replike koja je dostigla 350 str nisam ni ta na ao zbog ega bi trebao iznova razmatrati ono to sam napisao Zato smatram da je ovaj post scriptum dovoljan i da ne treba na ne to vi e gubiti vrijeme 135 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ve ina muslimana u svakom vremenu i zauzmi stav on...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ono to karakteri e ovu knjigu jesu gomile grdnji i vrije anja kojima nisam na ao sli nih u knjizi bilo kojeg autora na ma kojoj obrazovnoj razini on bio i ma koliko bili razli iti njegovi pogledi Bez obzira na to to znam da je to jedna nepoznata knjiga iskreno molim itaoca da je potra i i osaburi na njenom itanju do kraja iako ga sa time pozivam da ita grdnje upu ene meni u najodvratnijem obliku jer zaista zadr avanje itateljstva na ovakvom obliku komunikacije sa drugima rasvjetljava stvarnu li nost i nivo ovih ljudi zbog ega mi nije potrebno da duljim u upozoravanju masa na njih Nejma potrebe da se branim od njihovih kleveta i vrije anja nakon to su obasuli njima najodabraniju elitu islamske uleme neka je Allah d elle e nuhu zadovoljan sa njima kao i njihove knjige El Gazali r a za njih je otpadnik od vjere imam El Bad uri po njihovoj osudi i pisanju je lu ak a Ebu Hanife r a za njih je neznalica koji je znao napamet samo nekoliko hadisa Tako er ejh Muhammed el Hamid r a je prema njihovim rije ima sljedbenik med usija dobio je od Allaha ono to zaslu uje u zabludu je odveo samo jednu manju grupu svojih sljedbenika i lu aka Tako ga opisuje jedan od najve ih grdilaca i psova a me u njima Zar nije sasvim normalno da ja primam mnogo vi e grdnji kleveta i uvrijeda na moje znanje pamet i ahlak a ne mogu ni sluga da budem onome najmanjem me u gore spomenutim I ne udim se nakon svega ovoga to sam na ao da spomenuta knjiga po inje bez bismilleta Tako je po etak do ao u skladu sa itavom knjigom ukazuju i na njenu sadr inu i va nost kao i na interesovanje i po tovanje njenih pisaca prema Sunnetu Muhammeda alejhis selam i njegovim uputama Na slijede ih nekoliko stranica poku a u da rezimiram svoj komentar na ovu knjigu prelaze i preko onih pogrdnih izraza i re enica koje 136 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ono  to karakteri e ovu knjigu jesu gomile grdnji...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti izbjegava svaki plemeniti insan pamtiv i nasihat koji mi je uputila prije nekoliko dana jedna velika islamska li nost poznata po svom ugledu u islamskom svijetu dok sam boravio u jednoj od susjednih arapskih zemalja Tada mi je rekao Pazi da te ovi ne spuste na njihov poznati nivo u raspravljanju jer je u njihovim prsima zloba i mr nja prema ve ini muslimana prija njim i sada njim to rezultira kaljanjem asti svakog onog ko ima njima opre an stav I stvarno da sam poku ao pratiti sve grje ke ove knjige i otkrivati sve ono to se nalazi u njoj od krivog prikazivanja stvari oduzimanja pravog zna enja rije i i poigravanja sa idejama i rije ima drugih zaista bih uo io da sam se spustio na nivo kojim se ne bih trebao poni avati Sa time bih u ao u nedogledno gubljenje vremena i iskora io iz okvira posla sa kojim se tra i Allahovo d elle e nuhu zadovoljstvo u ono to je ispod toga i ega bi se trebao uvati svako ko dr i do sebe a to je pakost vrije anje prepirka itd Ne bih tro io svoga truda u pisanju jednog jedinog slova na komentar ove knjige da nije potrebe za upozoravanjem muslimanskih masa na djela ovih ljudi i njihovu stvarnost da se ne bi prevarili Ali nisam mogao a da ne spomenem ono to e biti dovoljno za upoznavanje vrijednosti ove knjige sa aspekta nau ne nepristrasnosti i islamske obaveze Moj komentar na ovu knjigu e biti sadr an u slijede im ta kama 1 Na koricama knjige napisano je Autor Muhammed vld Abbasi Me utim knjigu nije on napisao nego su u njenom pisanju u estvovali ejh Nasir el Albani Mahmud Mehdi el Istanbul i Hajruddin Vanli to znamo pouzdano a nije rezultat proizvoljnog zaklju ka dok je Muhammed Id Abbasi napisao samo mali dio ove knjige Ovo je priznao gospodin Mahmud Mehdi el Istanbuli na em prijatelju had iji Adnanu Tajbi tokom 137 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti izbjegava svaki plemeniti insan, pamtiv i nasihat ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti privatne posjete kada ga je ovaj vidio zaokupljenog pripremanjem knjige Neka nam gospoda autori odgovore na to emo im biti jako zahvalni na slijede a erijatska pitanja koja glase Kakav je hukm za onog muslimana koji svoj govor pripisuje drugima Kako e se on nazvati i da li se la u ovom slu aju ubraja u erijatski dozvoljenu lukavost Kunem se da znam da je afija napisao ne to i to pripisao drugome ili uzeo govor drugog i pripisao ga sebi izgubio bi moje povjerenje i ne bih vjerovao niti jednom hukmu ili hadisu kojeg on prenosi ili mes eli u kojoj je on dao svoje pravno mi ljenje Pa ta re i za onoga koji to radi u ovom slu aju ejh Albani i Mahmud Mehdi 2 Pisci ove knjige pripisali su mi da sam zanegirao postojanje autora knjige Da li je musliman du an slijediti samo jedan mezheb Hel el muslimu mulzemun bittiba i mezhebin mu ajjen a to je ejh El Me asumi i da sam rekao Neko od selefija je napisao ovu knjigu kriju i svoje ime od naroda Evo mog teksta napisanog u prvom izdanju ove knjige na 24 str Neko od njih je izdao Bro uru nespominju i svoje ime niti o kome se radi i nazvao je Da li je musliman du an slijediti samo jedan mezheb i napisao da je njen autor Muhammed Sultan El Me asumi El Had endi Dakle ja sam pripisao izdavanje knjige a ne njezino pisanje onome koji je sakrio svoje ime to je ispravno i ne mo e se pore i jer je to sam izdava knjige uradio Ali ta zna i da autori meni pripi u ono to nisam rekao i koji je razlog da stave rije napisao je umjesto rije i izdao je koja jasno stoji u mojoj knjizi a kolika je samo razlika izme u njih dvije Kako se zove ova rabota i koji je njen hukm 138 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti privatne posjete kada ga je ovaj vidio zaokupljenog...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 3 Pod naslovom Na stav prema mezhebima i mi ljenje o id tihadu i ta kl i d u Mevkifuna mine 1 mezahibi ve re juna f l id tihadi ve t taklid na str 13 autori su naveli uslove ispravnog id tihada pozivaju i se u tome na ono to je rekao El Gazali u svojoj knjizi EI Mustesfa gdje on ka e Drugi uslov koji je osnova id tihada jeste da bude upu en u erijatske izvore i sposoban da iz njih direktno crpi erijatske propise Ovo e posti i kada bude poznavao erijatske izvore koji u sebi sadr e eljeni hukm i na ine kori tenja dokaza a povrh svega toga mora poznavati i ovih sedam znanosti a to su Kur an Sunnet id ma racionalizam kijas usuli fikh arapski jezik njegovu sintaksu na ih i mensuh i mustalah el Hadis hadisku terminologiju Mi znamo da autori ove knjige ne vide u El Gazaliju i njegovom znanju nikakvu vrijednost niti priznaju njegov doprinos islamu to bi im dalo za pravo da se pozivaju na ne to od njegovih izreka Naprotiv poznato nam je da naj e i grdilac medu njima smatra El Gazalja otpadnikom od vjere zalutali m koji u zabludu odvodi Zaista se udim nakon ovoga kako mogu da se pozivaju na njegove govore i mi ljenja Najvjerovatnije da su to uradili pod parolom Prava tvoja vrijednost dolazi do izra aja kada ti to neprijatelj prizna Zatim se autor pozvao na ovaj tekst El Gazalja da bi dokazao ispravnost El Me asumijevih rije i koje je izrekao u svojoj Bro uri Postizanje id tihada na ovaj na in veoma je lahak i ne zahtijeva ni ta vi e od El Muvetta e Buharije Muslima Sunen Ebi Davuda D ami a Et Tirmizi i En Nesai Ove knjige su poznate i ra irene pa je mogu e do njih do i u vrlo kratkom vremenskom periodu to bi morao da zna U slu aju da ti ne zna a neki od tvoje bra e te je prestigao u tome i to ti objasnio na jeziku kojeg poznaje nakon toga nejma ti opravdanja El Gazali uslovljava dobro poznavanje osam znanosti da bi se dostigao stepen potpunog 139 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 3 Pod naslovom Na  stav prema mezhebima i mi lj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti id tihada dok je po El Me asumiju za to dovoljno negdje na pijaci kupiti knjige hadisa i jo ka e da su to poznate knjige do kojih e lahko do i Uz sve to ejh Albani da bi potvrdio tacnost El Me asumijevog govora poziva se na ono to je spomenuo El Gazali I ne samo to nego dodaje Ovo razotkriva grje ku dr Butija kada se ismijavao sa izrekom El Me asumija r a da je id tihad lahak i jednostavan udim se onome koji dokazuje tacnost ne ega sa onim to je potpuno suprotno tome 4 Pod ovim istim naslovom autor negira ono to se njemu i sli nim pripisuje da sve muslimane obavezuju na id tihad i isto tako zanegirao je ono to se za njih ka e da strogo zabranjuju neznalici da slijedi jedan odre eni mezheb str 15 Me utim ja ka em da se ejh Albani i oni uz njega koriste ovakvim i sli nim izjavama samo u nekim prilikama i sjedeljkama dok je stvarnost koju poznaje svako onaj koji je bio njima isku an da oni ne pu taju nikoga nad kojim imaju nadzor a da iz njegova srca ne i upaju povjerenje u etvericu imama ubje uju i ga da je on kao i oni sposoban da razumije kao to razumiju i da vr i id tihad kao to to oni rade a zatim ga navedu da ne prihvati nijedan erijatski hukm dok ne pita za dokaz iz Kur ana i Sunneta Nerijetko mo emo vidjeti njihove pristalice od obi nih ljudi i neznalica kako presre u imame i ulemu po d amijama i putevima raspravljaju i sa njima o id tihadu Safije i Ebu Hanife i pri tome su uporni u svojim stavovima da oni ne pridaju nikakvu vrijednost taklidu ove etverice imama nego je njihov oslonac Kur an i Sunnet A da si od jednog od njih zatra io da ti prou i tri ajeta iz Kur ana uo bi mno tvo grje aka i nepravilnosti Nisu ovi to ih spominjemo sa Marsa ili nekog drugog svijeta nego su to kao to smo ve rekli u ovoj knjizi skupine ljudi zbog kojih nejma kvarta 140 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti id tihada, dok je po El - Me asumiju za to dovoljn...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti grada ili d amije a da nisu sa njima belaja vidjeli trpe i njihov d ehl kojeg oni smatraju znanjem i id tihad kojem kraja nejma 5 Na str 33 autor nam je zamjerio to smo mase podijelili na samo dvije grupe mud tehid i mukallid i to tre u kategoriju muttebi nismo uzeli u obzir Ve smo rekli da za muttebi u postoje dvije solucije taklid ako nije dostigao stepen da mo e raspoznavati dokaze i d tihad ako je dostigao taj stepen Da bi dokazao grje ku na eg stava autor se poziva na tekst koji prenosi iz djela E atibije El I atisam Od tebe tra im brate itao e da dobro obrati pa nju na postupak falsifikacije i la i u preno enju tekstova i poku aja da se stavi u usta uleme ono to nisu rekli Posmatraj Posmatraj sa mnom da bi dobro shvatio stvarnost ovih ljudi i onoga to im du e skrivaju Da bi nam pripisao grje ku zato to nismo uzeli u obzir muttebi u kao tre i stepen u podjeli autor se poziva na sljede e E atibija ka e Tako onaj koji je zadu en erijatskim propisom mo e se svrstati u tri kategorije da bude mud tehid po pitanju tih propisa te e on u tom slu aju slijediti ono do ega ga dovede njegov id tihad da bude mukallid koji nikako ne poznaje nauke koje su potrebne za izvo enje pravnih propisa pa je neophodno da ima vodi a koji e ga voditi onaj koji nije dostigao stepen mud tehida ali je sposoban da razumije dokaz i ono na to se on odnosi Tako njegovo razumjevanje ini ga 141 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti grada ili d amije, a da nisu sa njima belaja vidje...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti sposobnim da vr i kombinaciju razli itih pravnih tuma enja koriste i se priznatim elementima id tihada da bi postigao eljeni cilj i tome si Ovdje autor prekida govor E atibija i zatvara navodnike izostavljaju i pasus u kome on govori o sudbini ove tre e skupine Vratimo se originalu ovoga djela na str 253 tre i tom i pro itajmo pasus kojeg je pouzdani autor zostavio i kod njega zatvorio navodnike U pasusu stoji Za njega postoje dvije solucije da bude priznat na in njegovog upore ivanja i razmatranja dokaza ili ne Pa u slu aju da mu se to prizna postaje kao mud tehid sa ovog stanovi ta i on e slijediti ono do ega ga njegovo znanje dovede nakon podrobnog razmatranja dokaza Sve ovo se tako er odnosi i na one koji su na njegovom stepenu A ako ne bude priznato njegovo upore ivanje i razmatranje dokaza neophodno je da se vrati na stepen obi nog ovjeka a obi an ovjek slijedi mud tehida da bi ga ovaj uputio ka ispravnom saznanju To se odnosi i na sve one koji su na njegovom stepenu Zna i akva je sudbina muttebi e po mi ljenju E atibija na kojeg se autor pozvao Sudbina mu je kao to si ve vidio da bude mud tehid ako je na njegovom stepenu ili obi an ovjek ako nije dostigao taj stepen Tako da je podjela ostala kao to smo i tvrdili dvojnog karaktera mud tehid i mukallid Ali pouzdani autor izostavlja ovaj pasus koji je ustvari su tina itavog teksta tako da bi ga onog momenta kada itav tekst bude u formi koja je suprotna onome to je u biti rekao E atibi uzeo kao dokaz na ispravnost onoga na to se on poziva i da meni pripi e grje ku Jo se udi kako sam pro itao ovaj tekst a da ga nisam razumio i po eo brbljati o onome to ne znam i nepromi ljeno postupati Dozvoli mi brate itao e da te upitam Kako je mogu e da musliman ima pouzdanja u din onoga 142 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti sposobnim da vr i kombinaciju razli itih pravnih ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ko falsifikuje prenesene tekstove i mijenja njihovo pravo zna enje kao to vidi svojim o ima a zatim mu se prepusti i povjeruje u uzimanju vjerskih propisa i uz to mu se jo vjeruje kada on omalova ava i smatra glupim izjave etverice imama i njihove id tihade Kako Kako da to dolikuje muslimanu ma ko on bio Molim iskreno svakog onog kome je knjiga E atibija El rt sam pri ruci neka se vrati na str 252 tre i tom izdanje El Mennar pa neka je 177 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti dobro razmotri uzme pouku i dobro upozna svoju vjeru da ne bi zapao u spletke ovih ljudi 6 Ve sam objasnio ono na emu se slo ila velika ve ina muslimana da je taklid sa svojim preduvjetima dozvoljen u sekundarnim pitanjima vjere ovdje mislim na vjerske propise koji su zasnovani na teoretsko hipoteti kim dokazima el edilletu z zanijje Me utim to se ti e akaida i njemu sli nih hukmova zasnovanih na nepobitnim dokazima u njima nije dozvoljen taklid dok je ve ina sekundarnih propisa vjere zasnovana na teoretsko hipoteti kim dokazima i primjena id tihada u njima je bila sasvim normalna stvar Ali ejh Albani u knjizi u ijem je pisanju u estvovao sa gosp Mahmudom Mehdijem i Hajruddinom Vanlijem ka e da sam ja pogrije io u podjeli izme u akaida i erijata po pitanju taklida i da sam pogrije io kada sam rekao da je ve ina sekundarnih propisa vjere zasnovana na teoretsko hipoteti kim dokazima Njegovo mi ljenje je da potpuno vjerovanje i sekundarni propisi vjere koji su podlo ni id tihadu mogu biti zasnovani na teoretsko hipoteti kom dokazu kao to su to 143 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ko falsifikuje prenesene tekstove i mijenja njihovo...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti ahad hadisi po etak 45 str Uostalom kako bi Bo iji Poslanik alejhis selam pristao da alje po jednog ovjeka da podu ava ljude ispravnom vjerovanju Ka em Zaista nisam na ao u svim mi ljenjima sa kojima se ejh Albani izdvojio od ostalih udnijeg i neobi nijeg mi ljenja od ovog O ekivao sam da mi 178 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti se suprotstavi u mnogo emu to se nalazi u ovoj mojoj knjizi ali nikako nisam mogao o ekivati da mi se suprotstavi ili pripi e grje ku u ovoj nau noj injenici na kojoj su se slo ila sva prija nja i sada nja ulema i imami osim jednog ovjeka iz redova Mu tezila Abdullaha ibn el Hasen el Anberija Naime ova injenica se prije svega temelji na nau noj osnovi na to upu uju neosporni racionalni dokazi u kojima nejma kontradiktornosti kao i ivot ashaba r a to emo sada vidjeti to se ti e racionalnog dokaza pa to je ono na emu su se slo ili svi pametni i svjesni ljudi a to je da teoretsko hipoteti ki dokazi rezultiraju pretpostavkama dok nepobitna nau na injenica dolazi kao produkt nepobitnih dokaza Tako doktor koji za osnovu ima nepobitan dokaz da e onaj ko popije find an odre enog otrova umrijeti npr za pola sahata mo e pouzdano tvrditi da e on ako tako postupi umrijeti nakon to istekne to vrijeme Dok onaj koji ne nalazi druge dokaze za to osim pretpostavki mo e samo naga ati kada e se to desiti Ovo je injenica u koju pametan ne sumnja i na osnovu toga mo emo konstatovati da teoretsko hipoteti ki dokazi kao ahad hadisi ne mogu sami biti oslonac u osnovnim na elima akaida sa kojima nas je Allah d elle e nuhu zadu io da u njih vrsto vjerujemo 144 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti ahad hadisi po etak 45. str. . Uostalom, kako bi ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zbog toga se sva ulema slo ila da ono to je zasnovano na teoretsko hipoteti kim dokazima od akaidskih pitanja kao to je raspravljanje o pro ivljenju tijela na Sudnjem danu da li e to biti nakon njihovog potpunog uni tenja ili nakon raspadanja nije mogu e dokazati nepobitnim dokazima i zahtijevanje da se u jednu od te dvije solucije vrsto vjeruje bilo bi te ko i iznad mogu nosti Zato se vrsto vjerovanje u to ne ubraja u strogu obavezu Ako je ovaj govor bio jasan kako onda mo e ejh Albani da zamisli ispravnost potpunog vjerovanja zasnovanog na teoretsko hipoteti kim dokazima kao to su to ahad hadisi ejh Albani navodi kao dokaz za ovu svoju sumnjivu tvrdnju da je samo jedan od izaslanika Bo ijeg Poslanika alejhis selam dostavljao ljudima od njega alejhis selam temelje akaida isto kao to im je dostavljao sekundarne propise vjere Odgovor glasi onako kako je to definisao imam El Gazali i ostali ovi izaslanici nisu bili tu da bi dostavljali ljudima akaidska pitanja od Bo ijeg Poslanika alejhis selam dok ti ljudi ne budu ubije eni u istinitost Poslanstva Uostalom ta je to to e ih nagnati da vjeruju izaslaniku Muhammeda alejhis selam a jo nisu ni u Poslanstvo povjerovali El Gazali r a o ovome ka e Ne Osnove poslanstva iman i obznana poslanstva se ne mogu graditi na ahad hadisu Jer kako e izaslanik Bo ijeg Poslanika alejhis selam re i Poslanik alejhis selam je naredio da mi vjerujete a oni jo nisu ni sa Poslanikovom alejhis selam misijom upoznati Ali nakon to povjeruju u poslanstvo tek onda izaslanici mogu tra iti da narod od njih slu a naredbe shodno nare enju Poslanika alejhis selam 145 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zbog toga se sva ulema slo ila da ono  to je zasn...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti To je sa jedne strane dok sa druge onaj ko vjeruje u Allaha d elle e nuhu samo na osnovu ahad hadisa do kojeg je do ao nejma u su tini ispravan iman jer se njegov iman mora zasnivati na skupu neospornih racionalnih dokaza koji rezultiraju potpunom sigurno u i uvjerenjem dok ahad hadis koji je uo nije ni ta drugo do sredstvo koje e mu ukazati na ove dokaze kao to je to objasnio u enjak El Id u svojoj knjizi MevakiF i dr Apsurdno je da pametan i svjestan insan u svom srcu gnijezdi potpuno i neosporno vjerovanje na osnovu teoretski relativnih dokaza u ne to to nije ni uo ni vidio niti je uo io bilo kakav ubjedljiv dokaz koji e to potvrditi Dakle potvr eno je da se osnovni principi akaida sa kojima nas je Allah d elle se nuhu zadu io da u njih vrsto vjerujemo ne mogu graditi na teoretsko hipoteti kim dokazima kao to su to ahad hadisi nego je neophodno da se ti principi zasnivaju na vrstim dokazima kao to su mutevatir hadisi i nepobitni racionalni dokazi do kojih mo e na i put svaki pametan i razuman ovjek A ono na to se poziva ejh Albani ne mo e biti nikakav dokaz koji e potvrditi suprotno onome to smo mi i ve ina uleme rekli Ako je ovo utvr ena injenica shodno tome taklid ni u kome slu aju nije dozvoljen u akaidu sa kojim nas je Allah d elle se nuhu zadu io da u njega vrsto vjerujemo Dakle taklid je rezultat nemogu nosti da se vr i id tihad a id tihad je dozvoljen i ispravan samo u teoretsko hipoteti kim pitanjima kao to je jasno i poznato Osnovni postulati vjere u koje moramo vrsto vjerovati u sebi ne sadr e ne to to je relativno 146 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti To je sa jedne strane, dok sa druge, onaj ko vjeruj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti kao to smo ve objasnili zbog ega je id tihad u njima nemogu Pa odakle ejh Albaniju da u njima dozvoljava taklid Ne mo e se re i mo da neko ne mo e da razumije dokaz koji upu uje na osnovne principe akaida pa mu je neophodno da u njima bude mukallid Ovo pitanje bi bilo ta no u slu aju da se od njega tra i da vr i id tihad tj da ocjenjuje i vr i komparaciju teoretsko hipoteti nih dokaza da bi postigao tra eno Ali od njega se tra i da obrati pa nju i da se usmjeri na nepobitno kategori ne dokaze el edille el kat ijje ed drurijje u ijem zapa anju i razumijevanju u estvuju on i sva pametna razumna i punoljetna ljudska bi a Zbog toga je ulema rekla Onaj ko ka e Ja vjerujem u Allaha d elle e nuhu zato to sam vidio svoje roditelje ili svog u itelja da vjeruju u Njega Uistinu njegov iman nije prihvatljiv niti se to podrazumjeva kod njega kao iman Pa najmanje to se mo e re i za takvog mukallida u principima akaida jeste da je on grije nik Pa ako je ovaj kolegij za prou avanje i pisanje uo ove rije i prvi put ili ih odbacuje i smatra kontradiktornim njegovom mi ljenju i tezi koju e 147 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti kao  to smo ve  objasnili, zbog  ega je id tiha...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti iznijeti ejh Albani u ovoj raspravi pa stoga molim ejh Albanija da pro ita ta su o tome napisali etverica imama i prethodna generacija istaknute uleme Neka pro ita npr ta je napisao imam afija u svojoj knjizi Er Risale od prvog poglavlja El lim do kraja knjige zatim poglavlje El Haber ve l Id tihad u knjizi El Mustesfa od El Gazalja i isto poglavlje u knjizi El Ihkam od El Amidija ili El Muvafekat od E atibija ili bilo koju drugu od opse nih knjiga iz akaida polahko i pa ljivo I nije za njega tako mi Boga nikakva ljaga niti sramota da ako se na e ispred njega problem ili mes ela pita druge o tome Zbog toga to nije jednostavno da ovjek o jednom va nom nau nom problemu ka e ovako ne to Moje mi ljenje je da je ovaj govor i dokazivanje neistinito prije nego to detaljno pro ita sve to su po tom pitanju napisali islamski u enjaci Neka primi cijenjeni ejh od mene ovaj savjet iako dolazi od neznalice koji po njegovom mi ljenju ne bi trebao da pi e i izdaje knjige pa mo e se desiti da Allah d elle e nuhu obdari mudro u jezik neznalice 7 Zatim ka e autor pod naslovom Na e mi ljenje o etverid imama mud tehida da ih on vaoma po tuje i da su on i njegova bra a najbolje upoznati sa njihovom vrijedno u i najvi e po tuju njihov trud te oni kod slije enja Kur ana i Sunneta idu njihovim stopama Mi ka emo Zaista je to lijepa besjeda ali ona je isto tako jako bijedna bez ikakvog dokaza koji je potvr uje u stvarnosti Da je ovaj njihov govor ta an nikad ne bismo vidjeli pogrdne rije i o etverid imama koje izlaze iz usta najve ih u enika i sljedbenika Rotiranja mezheba i da je ovaj govor ta an ne bi rekao jedan od pisaca na drugom mjestu u ovoj knjizi 148 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti iznijeti  ejh Albani u ovoj raspravi, pa stoga mol...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti aludiraju i na Ebu Hanifu da je nau io napamet samo nekoliko hadisa Da je bio ovaj govor ta an ne bi napisala ejh Albanijeva ruka takvu grije nu i opasnu konstataciju u jednom od svojih komentara na knjigu Skra ena Muslimova zbirka hadisa od El Munzirija A rekao je ono to potvr uje slijede i tekst Op epoznato je da e Isa alejhis selam vladati po erijatu i donositi presude na osnovu Kur ana i Sunneta a ne po ne em drugom kao to je Ind il ili hanefijski fikh i tome sl Naime on tvrdi da je hanefijski fikh kopija Ind ila i da kao i Ind il nejma nikakve veze sa erijatom i svim onim to obuhvata Kur an i Sunnet Molim Uzvi enog Allaha za oprost od ove besmislice koju ne treba da izgovara nijedan musliman Ve smo ukazali na ove njegove rije i u prethodnim poglavljima Pa kako da razumijemo iskrenost njegovog govora da on i njegova bra a idu stopama Cetverice imama u slije enju Kur ana i Sunneta a on je taj koji jasno ovdje ka e da je hanefijski mezheb stvar koja nejma veze sa Kur anom i Sunnetom i u potpunosti sli i Ind ilu Poslije toga autor poziva ljude na ulaganje maksimalnog truda za objedinjavanje mezheba i predla e za to put i na ine ostvarenja zami ljaju i da je ovo ujedinjenje lahka stvar i da nije ni ta drugo nego kao kada neko skuplja razasute listove ili ve e razasute grane udno je da on poziva ljude na objedinjavanje mezheba a istovremeno ne odustaje od poziva masa na id tihad A mi mu ka emo rije i koje smo ponovili sa imamima i ulemom tako da su ve postale od poznatih i jasnih stvari o kojima nemo e biti rasprave niti razila enja Ka emo mu to se ti e propisa koji su zajedni ki izme u etverice imama tu se nejma ta re i zbog toga to su se oni stvarno slo ili na njima Me utim jedino propisi u kojima se razilaze njihovi 149 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti aludiraju i na Ebu Hanifu, da je nau io napamet, ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti id tihadi mogu biti predmet istra ivanja Ova istra ivanja su postavljena na teoretsko relativnim dokazima mogu im zbog mnogo razloga koje poznaje onaj koji je dobro upu en u ono na to aludiraju pojedini termini u usuli fikhu Dakle zaista e mi ljena po pitanju izvo enja pravnih propisa iz teoretsko hipoteti nih dokaza ostati razli ita i mnogobrojna uostalom ne bi bili po svojoj prirodi teoretsko hipoteti ni dokazi Problem ejh Albanija jeste da on gleda u su tinu etiri mezheba na osnovu desetak mes ela koje postavlja i ve e za mezhebe bijesne i i l ju te i se na imame i ulemu Ali mi mu ka emo i ponavljamo da su tina mezheba nisu samo te mes ele nego su tu i studije o me usobnim odnosima po pitanju prodaje i iznajmljivanja kamate hipoteke prava prvokupnje kompanije zatim studije o porodi nom pravu po pitanju braka i razvoda dojenja odgajanja El Id i d ihadu i pobuni itd Moja jedina molba za ovog ovjeka jeste da pro ita sve ove studije u enciklopedijama komparativneg fikha etiri mezheba a da nam zatim da rezultat njegovog razmi ljanja i da ka e poslije toga ako bude u stanju da je objedinjavanje etiri mezheba obaveza za muslimane Da pro ita npr Studiju Osnovni uzrok kamate le i u est nazna enih kategorija i posljedice toga nalazimo u onome u emu se ostvaruje kamata i da razumije to dobro kod etiri mezheba zatim da nam poslije toga do e sa idejnim utiscima i da ka e kako objediniti etiri mezheba u tom podru ju 8 Prenosi autor na 88 str da sam ja pozivao ljude na zadr avanje svega onoga to se navodi u mezhebskim knjigama pa ak i da ne to od toga bude suprotno jasnim i o iglednim dokazima iz Kur ana i Sunneta i jo ka e da sam to spomenuo u ovoj svojoj knjizi od 74 75 str Vratite se i pogledajte knjigu u cjelosti Da li nalazite u njoj ove rije i ili ne to to ukazuje na 150 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti id tihadi mogu biti predmet istra ivanja. Ova ist...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti njih na bilo kojoj njenoj stranici I da li nalazite ne to osim upravo suprotno tome kada sam rekao na str 70 Ako neko vidi hadis koji ukazuje na suprotnost onome to je uzeo njegov imam kojeg slijedi u propisima vjere i utvrdi ispravnost hadisa i njegovu dokaznu mo za propis obaveza mu je da slijedi ono na to upu uje hadis i da se istrgne iz privr enosti mezhebu njegovog imama u tom propisu Ako niste na li ni ta u mom govoru od onoga to mi pripisuje ovaj pisac na li ste sigurno suprotnost tome Pa kako da nazovemo ovaj postupak i gdje je njegovo mjesto u osnovama ljudske etike a da ne govorimo o asnom islamskom pravu 9 Na 42 str sam pojasnio da se u osnovi ime muftija daje apsolutnom mud tehidu i na ovom stepenu su bile muftije u prvom islamskom periodu a ova stvar je poznata svakom u enjaku Na i e detaljnu studiju o tome u predgovoru En Nevevijeve knjige med mu i drugim knjigama usuli fikha ili fikhskim enciklopedijama Isto tako sam obrazlo io da se naziv muftija poslije po eo apstraktno pridodavati svakom onom ko prenosi ljudima Allahove d elle e nuhu propise iz fikhske literature uz to da je i on sam mukallid Zbog toga ka e ulema da kada ovaj muftija mukallid iznosi ljudima pravno mi ljenje obaveza mu je da im spomene izvor propisa i da im ne presu uje na osnovu svog mi ljenja jer on u stvarnosti nije ni ta drugo do li u enjak prenosilac propisa prema kojem iznosi pravno mi ljenje Zatim ejh Albani ili Mahmud Mehdi komentari e ovu moju izjavu pretpostavljaju i da se imena muftija i alim pripisuju istoj osobi i da u fikhskoj terminologiji imaju jedno zna enje Na 81 str autor se obra a muslimanskoj ulemi pozivaju i ih na bunt Da li se sla ete sa dr El Butijem da vi niste ulema osim u apstraktnom smislu 151 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti njih na bilo kojoj njenoj stranici. I da li nalazit...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zaista svakom djetetu koje je u ilo ne to iz fikha ili usuli fikha poznata je razlika izme u alima i muftije i zna da oni imaju neke dodirne a ke ali i posebnosti pa svaki muftija je i alim ali nije uslovljeno da svaki alim bude i muftija A to se ti e komentara na moju izjavu o onome to sam primjetio od ovih odvratnih poziva na bunt ja tako mi Allaha zaista osje am odvratnost prema bilo kakvom razmatranju ili raspravi o tome 10 Zatim na 88 str pod naslovom Za to nije dozvoljeno pridr avanje jednog odre enog mezheba poku avali su ejh Albani i njegova dva prijatelja da repliciraju na dokaze koje sam iznio u ovoj svojoj knjizi radi obja njenja da pridr avanje jednog odre enog mezheba nije zabranjeno sve dok se ne bude smatralo da je to slije enje obaveza Rezultat njegovog govora bio je da on nije replicirao na dokaze koje sam pojasnio osim sa onim to slijedi a El Musadera vale l Matlub to se ti e njegovog prvog odgovora da je pridr avanje jednog odre enog mezheba novotarija bid at to je kao to zna svaki alim na osnovu istra ivanja el Musadera ale l Matlub a ne pobijanje dokaza koje sam spomenuo Musadera ale 1 Matlub da se neko raspravlja sa tobom o ispravnosti tvojih tvrdnji vra aju i se pri tome na po etak rasprave koriste i svoju po etnu tezu kao argument Ali kao to vidi to nije nikakav argument nego je to vra anje na predmet rasprave koji sam po sebi zahtjeva dokaz Odnosno ejh Albani je upotrijebio svoju tezu Slije enje jednog odre enog mezheba je novotarija kao dokaz ne dodaju i pri tom nikakve stvarne dokaze koji bi oja ali tu tezu op prev b Da je nepridr avanje jednog odre enog mezheba lak e temeljitije i bli e ispravnom 152 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zaista, svakom djetetu, koje je u ilo ne to iz fi...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti razumjevanju onog to Allah d elle e nuhu zahtjeva od nas Dobro razmotri ovaj dokaz Da li nalazi u njemu bilo kakve nau ne dokaze koji pobijaju dokaze koje sam iznio u ovoj svojoj knjizi Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti I nije li on ni ta drugo do li ponavljanje istih tvrdnji c Da se nepridr avanje jednog odre enog mezheba sla e sa principom pravljenja razlike izme u slije enja nepogrje ivog i slije enja onoga koji je podlo an grijesima Pogledaj u ovaj dokaz tako e Da li nalazi u njemu bilo kakvu opre nost ili ru enje dokaza koje sam ve objasnio s tim da smo ovu temu objasnili na drugom mjestu ove na e knjige i jasno mu ukazali na ono to se u njoj krije od udnog neznanja d Da je praksa ashaba i prve tri generacije muslimana bila nepridr avanje jednog odre enog mezheba Ovo je jedini dokaz koji bi ako bi bio ta an poni tio ono sa im sam dokazivao njegovu suprotnost Pa da pogledamo da li je ta no da se prve generacije muslimana nisu pridr avale jednog odre enog mezheba ejh Albani i njegova dva prijatelja negiraju istinitost na e izjave da je stanovni tvo Iraka uzelo fikh od Ibn Mes uda r a i njegovih u enika dok je stanovni tvo Hid aza uzelo fikh od Ibn Omera r a i njegovih u enika te da je me u ashabima bilo onih koji nisu pitali za fetvu osim npr Ibn Mes uda r a ili Ibn Abbasa r a Pa dobro kakvo je njihovo mi ljenje o rije ima imama Ibn el Kajjima u knjizi Ham el Muvekki in 1 tom 21 str Din fikh i nauka su se pro irili u ummetu preko u enika Ibn Mes uda zatim u enika Zejda ibn Sabita u enika Abdullaha ibn Omera i u enika Abdullaha ibn Abbasa neka je Allah d elle e nuhu zadovoljan 153 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti razumjevanju onog  to Allah d elle  e nuhu zahtj...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti sa njima Tako da i znanje ljudi vu e korijene od u enika ove etverice Sto se ti e stanovni tva Medine njihova je nauka potekla od u enika Zejd ibn Sabita i Abdullaha ibn Omera a nauka stanovni tva Mekke od u enika Abdullaha ibn Abbasa dok je nauka stanovni tva Iraka potekla od u enika Abdullaha ibn Mes uda neka je Allah d elle se nuhu zadovoljan sa njima Ono to znamo mi i ostali istra iva i povijesti i povijesti islamskog zakonodavstva jeste da su vAta ibn Ebi Rebbah i Mud ahid svaki ponaosob po halifinoj naredbi izdavali fetve u Mekki uz saglasnost svih ashaba i tabi ina tako da ljudi nisu tra ili fetve osim od jednog od ove dvojice imama Draga gospodo u kolegiju da li pridr avanje jednog odre enog mezheba zna i ne to drugo osim ovoga e Autor ka e da je moje pore enje slije enja mezheba sa kiraetima Kur ana o ita pogre ka jer se svi ovi na ini prenose mutevatir predajom od Poslanika s a v s to nije slu aj sa ova etiri mezheba jer se u njima nalazi i ne to to je ta no a isto tako i ne to to je neta no i la no Ponovit emo obja njenje ovog problema kazav i to se ti e onog koji dostigne stepen znanja da otkriva ta je ta no a ta neta no u fikhu mezheba pa takav u osnovi i nije obavezan da slijedi mezheb u smislu obligatnosti ili na bilo koji drugi na in A to se ti e onog koji nije dostigao ovaj stepen znanja za njega su svi mezhebi isti i prema konsenzusu uleme na njemu je da slijedi koji ho e odnosno to se njega ti e svi su ta ni na to ukazuje i tevatur predaja u koji nejma sumnje Tako je za njega status mezheba postao jednak statusu kiraeta za sve muslimane Svi kiraeti su za sve muslimane ispravni isto kao to su sva etiri mezheba ispravna za onog koji je nesposoban za id tihad ili 154 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti sa njima. Tako da i znanje ljudi vu e korijene od ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti otkrivanje ta nog i neta nog u id tihadima etverice imama Koja je razlika izme u propisa dobivenog analogijom i onoga na emu se zasnovala ta analogija u pogledu onog koji je nesposoban za id tihad i kojem je taklid obaveza f Zatim ejh Albani i njegova dva prijatelja ka u da je ono sa im sam dokazivao ovu tvrdnju da su hiljade onih koji slijede afiju Nalika Ebu Hanifu i Ahmeda sa ijim su se ivotopisima ispunile mnoge knjige nestinit dokaz i da su oni svi bili u zabludi Da bi zatim uzeli dokazivati to s mnogo ajeta kao npr rije ima Uzvi enog A ve ina ljudi ma koliko ti elio ne e biti vjernici Jusuf 103 Ako bi se ti pokoravao ve ini onih koji ive na zemlji oni bi te od Allahova puta odvratili El En am 116 Mi emo otvorena srca prema ovoj bra i pojasniti ono to treba da razumije svako ko ide putem istra ivanja i nauke i ka emo da postoje tekstovi u Kur anu i Sunnetu koji ukazuju na ono to su spomenuli da uvjek manjina ljudi ide putem istine i da ve ina ljudi iako ja te im za tim nisu vjernici Me utim postoje tako e i sahih hadisi koji su 155 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti otkrivanje ta nog i neta nog u id tihadima  etv...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti gotovo dostigli stepen tevatur ma nevi i nare uju muslimanima ostanak u zajednici i neizdvajanje iz nje Jedan od tih hadisa prenosi Ibn Mad e od Enesa ibn Malika r a da je rekao Rekao je Resulullah alejhis selam Moji sljedbenici e se podijeliti u 72 grupe i sve e u vatru osim jedne a to je ona koja se dr i zajednice navodi se u knjizi Ez Zevaid njegov sened je sahih i prenosioci pouzdani sika Zatim od tih hadisa je i hadis koji prenosi Et Tirmizi i Ibn Mad e sa sahih senedom od Omera ibn el Hattaba da je Poslanik alejhis selam rekao Dr ite se d ema ata i klonite se podjele Zaista je ejtan sa jednim a dalje od dvojice pa ko udi za najvi im stepenima D enneta neka se dr i zajednice Ka e Et Tirmizi da je ovaj hadis hasen sahih garib u ovom obliku ali ga je prenio i Ibn El Mubarek od Muhammeda ibn Suka kao to se prenosi u drugom obliku od Omera r a a on od Poslanika valejhis selam Tako e tu je i ono to prenosi Et Tirmizi od Ibn Omera r a da je Poslanik alejhis selam rekao Allah d elle e nuhu ne e dozvoliti mom ummetu ili je rekao ummetu Muhammeda alejhis selam da se slo i u zabludi Allahova je milost sa d ema atom a ko se izdvaja izdvojio se u vatru Ka e Et Tirmizi Kod uleme rije d ema at odnosi se na u enjake fikha i hadisa I od tih hadisa je ono to prenose Buharija i Muslim sa senedom od Huzejfe ibn el Jemana da je rekao Ljudi su pitali Poslanika alejhis selam o hajru a ja sam ga pitao o erru zlu do dijela kada ka e Huzejfe Da li e do i nakon tog erra neki hajr Resulullah alejhis selam re e Da i u njemu e biti duhn zloba 156 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti gotovo dostigli stepen tevatur ma nevi i nare uju ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti pokvarenost u srcu Rekao sam ta je njegov duhn Re e Narod koji e upu ivati bez moje upute Ne to e im se priznavati a ne to negirati od toga Rekao sa A ima li poslije toga hajra erra Rekao je Da misionari poziva i na vratima d ehhnema ko im s eodazove bi e ba en u d ehhennem Upitao sa Opisi nam ich o Allahov Poslnai e On re e Oni su na e ko e i govore na im jezikom ta mi nare uje ako do ivim to vrijeme Re e Dr i muslimasnke zajednice ve ine i njihovog imama Mnogi u enjaci su ocijenili razli ite rivajete koje nose ovo isto zna enje kao tevatur ma navi elegori ni a ulema usuli fikha smatra da su ovi hadisi najva nija potpora pravosna nosti id ma i El Amidi tako er tvrdi da su ovi hadisi najja i dokaz za njenu ispravnost Dakle svi oni ajeti koje je citirao autor su kontradiktorni ovim hadisima kao to se to na prvi pogled ini istra iva u Pa ta nam je raditi U enjak je taj koji ispituje bit kur anskih i hadiskih tekstova dok je ne spozna i postigne sklad izme u zna enja tekstova koji su povr inski gledano opre ni I nije on taj koji istresa iz njih povr no zna enje i gradi na tome najva nije propise da bi nakon toga rekao za sve one imame i ulemu koji su spomenuti u biografskim zbirkama da su u zabludi jer se pridr avaju jednog od etiri mezheba i ne odstupaju od njega Smisao asnog Kur ana odnosi se na sve ljude na zemlji i ovo je stvar o ita i istinita u koju nejma sumnje Ali je grupa koja vjeruje u Allaha d elle e nuhu i slijedi Njegov program na ovoj zemlji manja od bijele mrlje na ko i crnog bika i to je ta tu ina na koju je aludirao Poslanik alejhis selam u prethodnom hadisu A to se ti e hadisa od kojih smo neke ve spomenuli oni se odnose na ve inski dio islamskog ummeta Pa ako na emo nesporazum izme u muslimanskih redova i njihove uleme Allahova Knjiga i Sunnet Njegova Poslanika alejhis selam su ti koji e presuditi a najve i 157 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti pokvarenost u srcu .  Rekao sam    ta je njego...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti dio muslimanske uleme posmatraju i sve islamske zemlje su ti koji su bli i Kur anu i Sunnetu Nije vi eno odstupanje ni u jednom vremenu od Allahovog d elle e nuhu zakona ne uzimaju i u obzir manje otpadni ke grupe bez razlike da li u akaidu ili u ostalim propisima niti su zajednica muslimana i njen najve i dio bili i ta drugo do lijep primjer kako se slijedi Allahova Knjiga i upravlja prema Sunnetu Njegova Poslanika alejhis selam Jedino Harid ije D ehmije Murd i e i Kaderije predstavljaju spomenutu manjinu u odnosu na ve i dio muslimana Dakle jesu li oni ta manjina koja predstavlja istinu prema ar inima ejh Albanija i njegova dva prijatelja Ko je ne to sli no ovome rekao i ko od muslimana e vas podr ati u ovom udnom odstupanju sa stanovi ta ideje i nauke 11 Ve sam objasnio u ovoj knjizi da rije i imam afije Ako je hadis sahih pa on je moj mezheb ne zna e da svako ko vidi sahih hadis ije je vanjsko zna enje opre no onom to je uzeo afija mo e da radi po hadisu pozivaju i se na ove njegove poznate rije i nego za to postoje odre ene norme i uslovi a za to sam iznio kao dokaz rije i imam Nevevija iz predgovora njegove knjige El Med mua Na to kolegij za pisanje ka e da sam ja pogre no razumio Nevevijeve rije i i da on uop te nije spomenuo ni ta to ukazuje na zabranu uzimanja i rada po hadisu osim sa spomenutim normama i uslovima A ja zaista molim one koji razumiju kur anske i hadiske izraze i jasan arapski jezik da pro itaju ta je o ovome napisao Nevevi na str 64 prvi dio i izdanje El Munirije po inju i sa re enicom Ovo 158 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti dio muslimanske uleme, posmatraju i sve islamske z...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti to je rekao afija ne zna i da svako ko vidi sahih hadis ka e ovo je afijski mezheb i da radi po njemu Ti zna da su se na e rije i odnosile na onog koji nije mud tehid nego je npr sljedbenik afije Da li je njemu dozvoljeno u okviru njegovih mogu nosti kao mukallida a ne mud tehida da se pridr ava hadisa ije je vanjsko zna enje suprotno onome to je uzeo afija Me utim ako jeste ta osoba mud tehid sve ove norme i uslove koje je spomenuo Nevevi za njega ne va e jer je on tada na istom stepenu sa afijom stepenu njegova razumjevanja i izvo enja erijatskih pravnih propisa i on e uzimati i ostavljati dokaze koje ho e 12 Zatim su Istanbuli i njegova dva prijatelja napisali dva poglavlja u ovoj knjizi od 116 do 232 str pod naslovima Za to pozivamo na vra anje Sunnetu i Stvarnost mezhebske fanati nosti i na e primjedbe na nju Autor ovih stranica dobro ih je natrpao sa onim to je sakupio od grje aka etvorice imama i u enjaka sljedbenika etiri mezheba iz razli itih povijesnih razdoblja koriste i to da bi im pripisao mezhebsku fanati nost spominjanje rijetkih pretpostavki ili ostavljanje sahih hadisa i prihvatanje mezhebskog stava U svemu tome nije zaboravio da se koristi sa grje kama u koje su zapali neki od nekompetentnih u enjaka novijeg vremena kojima je on pripisao najve a nau na zvanja da bi skupiv i sve to po eo sa svojom op epoznatom drsko u dijele i pri tom takve 159 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  to je rekao  afija, ne zna i da svako ko vidi s...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti nadimke kao to su glupost blesavost i neznanje za asne Imame koji su ispunili islamski svijet dobrom za koje ih samo Allah d elle e nuhu mo e nagraditi Zatim je na svemu tome zasnovao svoje rije i str 222 Dragi itao e ako si se upoznao sa njegovim prethodnim dokazom onda zna da doktor El Buti nikako nije imao pravo na osporavanje ejh El M asumija Allah mu se smilovao zbog onoga to je on iznio o etiri mezheba da je njihovo osnivanje i irenje bilo samo zbog politi ke koristi i drugih ciljeva Na komentar na sve ovo jeste da mi osporavamo mezhebsku fanati nost a isto tako ne vidimo koristi od gubljenja vremena u ispitivanju mnogo dalekih hipoteza kao to osporavamo suprostavljanje sahih hadisu nakon potvr ivanja istinitosti njegove dokazne mo i ija je poruka u suprotnosti sa mi ljenjem mezheba na osnovu onoga to je ve objavljeno Ali sve to ne poziva nas da spojimo istok i zapad i da ka emo da se mezhebi nisu osnovali i pro irili osim radi nepravednih ciljeva i politika Kao to nam to sve isto tako ne dozvoljava po Allahovom d elle e nuhu zakonu niti prema mjerilu etike da opisujemo ove u enjake koji su mo da jednom ne to objavili sa atributima kao to su glupost blesavost ili ne im sli nim od nepodesnih naziva Zaista imami i u enjaci na ijim trpezama doprinosa danas mi ivimo nisu bezgrije ni poslanici nego su usprkos njihovim odlikama samo obi ni ljudi i dozvoljeno im je ne to to se mo e zamisliti da zadesi bilo kojeg ovjeka podlo nog grje kama ovjeku koji se odlikuje vrstinom karaktera ne prolazi ivot prikupljaju i grje ke i propuste u enih to rezultira gubljenjem osje aja za njihovu vrijednost i vrijednost njihovih dijela nego on je taj koji e vidjeti u aspektima njihovog doprinosa i onoga velikog dobra to su pru ili ljudima ono to e ga u initi da zaboravi te 160 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti nadimke, kao  to su glupost, blesavost i neznanje,...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti grje ke ili da u najmanju ruku na e opravdanje za onog koji ih je po inio Ja znam da se je ovaj ovjek odnosno onaj glavni za vrije anje u kolegiju za pisanje odavno posvetio upornom istra ivanju grje aka i propusta kod Imama i u enjaka I nejma sumnje da je on za vrijeme svog dugog tra enja pre ao valovita mora od nau nih pretraga i fikhskog bogatstva sa kojim nisu u stanju da se porede svi dunjalu ki zakoni Lahko mu je bilo da je htio da se okoristi od njih nau no teoretski ili razumjevanjem ili u najmanju ruku sa doprinosom ove etverice imama i veli inom njihovog dara kojim su zadu ili islamski svijet Ali ovjek se od svega toga nije ni ta okoristio nego se vratio obijestan iz takve etnje sa onim to je ulovio od njihovih grje aka i propusta ne vrije aju i njihovo dobro instvo i ne pripisuju i im grijehe ali im pod plastom tih grje aka priljepljuje atribute glupavosti blesavost zalutalost odstupanje S tim da ve ina ovog to je na ao kod njih to se podrazumjeva pod grje kom ili propustom jeste samo plod njegove ma te i naga anja Kao npr Ona grje ka koju je prona ao kod imam afije r a ismijavaju i se s njim i pri aju i anegdote o njoj govore i afija dozvoljava brak izme u oca i k erke Podrazumjeva k erku koja je za eta njegovim sjemenom van bra no jer ona u biti erijatski nije njegova k erka i nejma erijatske prepreke za brak A on da je itao afijine rije i o tome i da ga je pomogla njegova pamet u njihovom razumjevanju i poznavanju njihovog zna enja predao bi se priznav i istinu i vra aju i se onome na to bi se trebao ograni iti a to je podu avanje djece O ti Jesi li zavr io sa i enjem svoje du e i njenim udaljavanjem od onih atributa sa kojim si opisao etvericu imama kao to je glupavost blesavost odstupanje spletkarenje od onoga 161 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti grje ke ili da, u najmanju ruku, na e opravdanje ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti za to je ovaj ovjek okrivio imame jeste da oni spletkare u Serijatu a mi upu ujemo njega i druge na ono to smo napisa i op irno o tome u na oj knjizi Davabitu l Masleha fi eri ati el Islamijetr s tim da sam ja potpuno siguran da on ne e razumjeti niti jednu stranicu te knjige pa si se sada osmjelio sa napadanjem ugleda i reputacije ovih ljudi na ijim trpezama doprinosa mi danas ivimo O ti tvoj ejh s ciljem odbrane El Had endi ja ka e da nam je obaveza da tuma imo na najbolji mogu i na in rije i prethodnih generacija i da gdje god je to mogu e na emo opravdanja za njihove grje ke Zar te je tvoj ejh podu io da se ovaj veliki islamski temelj ne prihvata osim sa El Had endi jevim blagoslovom i njemu sli nih O ti tako ti Uzvi enog Stvoritelja ako vjeruje u Njega da li te je nekada obuzela strepnja u du i da Allah d elle e nuhu ne spusti na tebe isku enje od kojeg ne e mo i pobje i kao kazna to si pru ao svoj jezik sa lo im i besramnim govorom vrije aju i ljude koji su ivjeli slu e i Allahovoj vjeri i Njegovom erijatu zatim da te o ini poukom za sve na dunjaluku i Ahiretu Ja upozoravam bra u koji e mo da itati rije i sli ne rije ima ovog ovjeka od kojeg u svom ivotu nisam vidio drskijeg u kaljanju asti prethodnih imama i u enjaka neka je Allah d elle se nuhu zadovoljan s njima da se tako ne naviknu na omalova avanje Imama i nasla ivanje sa istra ivanjem njihovih propusta I neka svakako pro itaju poglavlje koje je napisao imam Nevevi u predgovoru svoje knjige El Med mua pod naslovom Sigurna zabrana i stra na prijetnja za onog koji poni ava ili uznemirava islamske pravnike i one koji su upu eni u vjeru i podsticanje na njihovo po tovanje i veli anje njihove asti na ijem po etku prenose i od Hafiza ibn Asakaira ka e Znaj brate da nas Allah d elle se nuhu uputi na pravi put i da nas u ini od onih koji strahuju od Njega i boje Ga se onako kako Ga 162 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti za  to je ovaj  ovjek okrivio imame, jeste da oni...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti se treba bojati da su asti u enjaka otrovne i da e Allah d elle se nuhu sigurno ukazati na one koji omalova avaju u enjake i da e onog koji pru i svoj jezik prema u enjacima isku ati poni avaju i ga prije njegove smrti sa smr u srca U mogu nosti si da upozorava na mezhebski fanatizam ili na gubljenje vremena u raspravama o hipoteti kim postavkama ije je doga anje gotovo neostvarivo po tuju i i brane i ostale islamske pravnike i ine i im dovu I nije nikako uslov ovog upozoravanje da opisuje jednog od njih sa atributima gluposti ili blesavosti ili da od njegove grje ke ini neko udo ili predmetom ismijavanja 13 Ve sam objasnio da je govor koji je prenio El M asumi od Ed Dehlevija u knjizi El Insaf potvoren na njega koji nije utvr en niti u El Insafu niti u nekoj drugoj knjizi a on glasi Onaj ko radi po kompletnom u enju Ebu Hanife Malika Safije Ahmeda ili nekog drugog i ne rukovodi se prema onom to je do lo u Kur anu i Sunnetu usprotivio se je konsenzusu ummeta i ne slijedi put vjernika A ja sam prenio iz El Insafa upravo potpunu suprotnost toj potvori a to je Ummet i njegovi u enjaci su postigli konsenzus o dozvoljenosti slije enja ova etiri priznata mezheba do dana dana njeg O ekivao sam od ovih u esnika u kampanji protiv mene da razmotre stvar i da ovo ta no ispitaju u 163 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti se treba bojati, da su  asti u enjaka otrovne i d...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti mom govoru i ako ga budu smatrali istinitim da se slo e sa mnom u tome ili da ute o njemu ili ga ignori u u najmanju ruku Me utim ovo im nije bilo po volji pa su do li sa udnim govorom pa makar i na na in izmi ljanja i dotjerivanja da bi vas obmanuli da je Ed Dehlevi spomenuo ono to je prenio od njega ElM asumi I pogledaj u njihovo udnovato djelo Ure iva ki kolegij je napisao Provjerili smo u knjizi El Insaf od Ed Dehlevija neka je Allahova milost na njega i na li dio govora kojeg je spomenuo El M asumi a ovo je njegov tekst Znaj da ljudi u prvom i drugom stolje u nisu bili saglasni na slije enju jednog odre enog mezheba Naravno op a Ka e Ebu Talib El Mekkij u knjizi Kutu l Kulub da su knjige i enciklopedije govori i fetve po mezhebu jednog u enjaka i doslovno prihvatanje njegovih rije i i fikha zasnovanog na njegovom mezhebu novijeg datuma i nisu bili ljudi na tome u prvom i drugom stolje u nego su bili na dva stepena u enjaci i obi ni ljudi De avalo se kod obi nih ljudi da su oni slijedili samo Poslanika s a v s po pitanjima u kojima nije bilo razmimoila enja izme u muslimana i ve ine mud tehida Pa ako bi se desila neka rijetka pojava pitali bi za fetvu muftiju kojeg na u bez utv ivanja njegovog mezheba Ka e Ibn el Humam u zadnjem dopisu Tra ili su fetvu jednom od jednog muftije drugi put od drugog nepridr avaju i se samo jednog od njih Prilikom na eg itanja knjige El Insaf izdanje Faruk iz El Mensure utvrdili smo da se ovaj zadnji nagla eni red ne nalazi u izvornom tekstu Pored svega mi pitamo itaoca Da li nalazi u ovom tekstu ijedan dio prenesen od strane autora kojim je potvoren Ed Dehlevi u El M asumijevoj Bro uri i da li nalazi ikakvu vezu izme u njih 164 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti mom govoru i ako ga budu smatrali istinitim da se s...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zatim nam autor ka e A to se drugog dijela ti e on je prisutan u knjizi Hud d etu l ahi el L 201 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ba iga prvi dio str 154 155 i prenio ga je Ed Dehlevi od imama Ibn Hazma neka mu se Allah smiluje i evo ovdje ga mi prenosimo sa njegovim tekstom Ka e Ed Dehlevi Rekao je Ibn Hazm Taklid jednog mezheba je haram i nije nikom dozvoljeno da bez argumenta uzme govor nekog drugog osim govora Bo ijeg Poslanika alejhis selam Zatim je citirao dugi govor koji je Ed Dehlevi prenio od Ibn Hazma a u ijem se okviru nalazi tekst koji je El M asumi pripisao Ed Dehleviju i za koji sam u ovoj studiji ve rekao da je potvoren na njega Zatim iza toga dolaze atributi koje autor upu uje meni kao npr la lahkoumnost varanje itd I sad do i da pogledamo ta je stvarno rekao Ed Dehlevi o Ibn Hazmu u knjizi Hud d etu llahi el Baliga izdanje El Hajrije prvi dio str 123 Znaj da su ummet i njegovi u enjaci postigli konsenzus o dozvoljenosti slije enja ova etiri priznata mezheba do dana dana njeg U tom se nalazi o igledna korist posebno u ovim danima u kojima je ponestalo volje i slast je opila du e i kada se svako divi svome mi ljenju Zatim odmah iza ovoga govora ka e Ono do ega je do ao Ibn Hazm da je slije enje haram i nije nikome dozvoljeno da uzme govor nekog drugog osim govor Bo ijeg Poslanika s a v s pa je zatim citirao kompletan govor Ibn Hazma da bi mu na kraju odgovorio Me utim ovo se odnosi na onoga koji je sposoban da izvr i id tihad pa makar i u jednoj mes eli 165 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zatim nam autor ka e ,,A  to se drugog dijela ti...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Zatim je pojasnio uslove id tihada i poduljio u dokazivanju poznate istine po ovom pitanju Pa ta su uradili oni koji su nas optu ili za la lakoumnost i varanje Pristupili su po etku govora kojeg sam prenio od Ed Dehlevija pa ga izbrisa e kompletnog zatim su pristupili subjektu na po etku govora o Ibn Hazmu koji je odnosna zamjenica ono Ma el Mevsul pa izbrisa e i njega da bi izbrisali i njegov predikat koji se nalazi iza dugog Ibn Hazmovog govora Da bi na kraju iz Ed Dehlevijevog govora izdvojili samo relativnu re enicu odnosnu re enicu Silletu l mevsuul bez spominjanja subjekta na po etku niti predikata na kraju i to su pripisali njemu ed Dehleviju neka je Alahova milost na njega bez obzira to je on nevin od toga a zatim mu pripisali da je rekao Ka e Ibn Hazm Slije enje jednog odre enog mezheba je haram Na kraju su prikazali Ed Dehlevijev govor kao da se on poziva na rije i Ibn Hazma i podr ava ih ali naprotiv naveo je njegov govor da bi ga kritikovao i replicirao mu kao to je to svakom jasno Mogao sam da pre em preko otkrivanja ovog udnog i opasnog falsificiranja i da pro em pored ovog ne asnog govora neobra ajau i pa nju na njega Ali Allahov emanet nauka i karakter pozivaju me da upozorim muslimane na ovaj udni postupak sa kojim su se pozabavili oni koji pozivaju ljude na njihovo slije enje i oslanjanje na njihovu vjeru i predaje hadisa Mo da sam pretjerao u ovom svom govoru ali neka itaoci uzmu knjigu Hud d etu llahi el Baliga i otvore na navedenom im mjestu i stranici i zatim neka otvore i njihovu knjigu Mezhebski fanatizam je novotarija El Mezhebijjetu el muteasibetu hije 1 Bid a na str 287 i sve to pro itaju i uporede A nakon svega neka uzmu iz toga pouku koju bi trebao da uzme svaki razuman ovjek 166 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Zatim je pojasnio uslove id tihada i poduljio u do...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Svakako se moramo osvrnuti prema onima koji jo uvjek vjeruju ovom ovjeku i njegovoj dru ini pitaju i za obja njenje Koji je status u islamskim propisima onoga koji nekom od pisaca pripise tvrdnju sli nu ovoj Ono do ega je do ao Ibn Hazm da je slije enje haram i Ovo se odnosi na onoga koji je sposoban da izvr i id tihad zatim bri e odre enu zamjenicu ono s po etka komentara pa bri e i njegov predikat da bi na kraju ono stoje preostalo uzeo kao dokaz i pripisao tom piscu sa namjerom da oja a svoje tvrdnje Ve si mogao vidjeti ranije rabotu sli nu ovoj koju je u inio sa E atibijevim rije ima neka mu se Allah d elle se nuhu smiluje i njegov proglas da je hanefijski fikh sli an Ind ilu u oponiranju islamskom erijatu Da je ovaj postupak bio iz neznanja a nije sigurno bismo rekli To je bio propust pa nau i e ovjek poslije njega A da se to desilo nepa njom a nije rekli bismo Kakva slu ajnost Nepa nja pa da do e potpuno srazmjerno njegovoj potrebi Vratimo se i pitajmo ovu bra u ta je Allahov propis za onog koji citira tekstove pisaca suprotno onom to su oni ustvari rekli da bi obmanu ljude da imaju u tome oslonac za istinitost svojih tvrdnji ta je islamski propis za onog ko to radi ne prema mezhebskim id tihadima nego skladno tekstovima Kur ana i Sunneta direktno Da li se ovaj postupak na nau nom putu istra ivanja istine mo e porediti sa po tenjem i objektivno u Kako da se musliman ko god on bio osloni na slije enje onih koji su u inili ovo djelo na njihove id tihada predaje hadisa i dono enja fetvi u Allahovim d elle se nuhu propisima Ja zaista ne u opisati ove ljude ni sa im ru nim niti u im dodati ikakve atribute ali ova pitanja upu ujem onome koji gleda svojim o ima misli svojim mozgom i koji je iskren u svojoj vjeri I ja molim muslimanska udru enja zajednice sa 167 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti   Svakako se moramo osvrnuti prema onima, koji jo...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti svim njihovim aktivistima i ulemom da odgovore na ovo pitanje i da odrede svoj stav koji je stav islama naspram onoga koji je u inio ovo djelo I mi emo ekati odgovor 14 Prigovara nam autor na 245 str i da smo citirali dijelove govora imam Ez Zehebija i da smo iz njih dosta toga izbrisali Stoga sam po njegovom mi ljenju bio najvje tiji ovjek u falsifikovanju A mi ka emo kolegiju za istra ivanje i pisanje da smo zaista citirali rije i imam Ez Zehebija prilikom dokazivanja da on ne zabranjuje mukallidu pridr avanje jednog mezheba a sami odlomci koje smo prenijeli iz Ez Zehebijevog govora su dovoljan i jasan dokaz Ez Zehebi je u svom djelu Et Te asub el Mezhebij na str 111 pohvalio hanefijske u enjake i odobrio im slije enje mezheba Ebu Hanife tako er je pohvalio afijske u enjake i odobrio im slije enje afijskog mezheba i rekao je isto po pitanju sljedbenika imam Malika i imam Ahmeda A ti zna da su svi ovi u enjaci sljedbenici jednog odre enog mezheba sa ijim su se ivotopisima ispunile knjige generacija i oni su ti za koje kolegij za istra ivanje i pisanje na drugom mjestu ka e da su zalutali i da ne slijede put vjernika pozivaju i se pri tom na rije i Uzvi enog Ako bi se ti pokoravao ve ini onih koji ive na zemlji oni bi te od Allahovog puta odvratili B An am 116 Osim gore navedene pohvale Ez Zehebi ovim mezhebistima zabranjuje ru nu fanati nost prema njihovim imamima kao i da jedan od njih tvrdi da je njegov mezheb najbolji od svih to je u skladu sa njegovim prethodnim govorom a nije njegova negacija niti ga poni tava Ovo je ono to ne pori emo niti smo se u tome razi li i sa kim i to nije predmet dokazivanja ili istra ivanja i konflikta s tim da smo mi ozna ili ono ta smo izostavili iz njegovog govora to je bilo nepotrebno za dokazivanje i nismo ga poni tili sa tri ta ke Mi smo prenijeli u tome rezime njegovog govora i 168 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti svim njihovim aktivistima i ulemom, da odgovore na ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti nismo uradili ono to je uradio kolegij sa brisanjem subjekta i predikata u govoru od Ed Dehlevija i sa izdvajanjem samo odnosne re enice da bi sa njom dokazali potpunu suprotnost onom to je Ed Dehlevi htio re i 15 Kritizirao nas je autor zbog onoga to smo napomenuli u knjizi Fikhu s Sira za nekoliko hadisa u ijem je ocjenjivanje ejh Albani mo da imao pogre nu predstavu Rezime napomene koju smo prenijeli jeste da se prilikom tuma enja prenesenog hadisa za jedan doga aj ne bi trebalo ograni avati na spominjanje hasen ili daif puta predaje i pre u ivati sahih ta an ili esah ta niji put predaje po to je u tome jasno obmanjivanje kojeg se uvaju u enjaci hadisa i ova je stvar poznata kod svih Npr hadis o klanjanju ashaba za Ebu Bekrom i njegovo opona anje Poslanikovog namaza dok je Poslanika alejhis selam bio na samrtnoj postelji Ovaj hadis se odnosi na jedan doga aj koji se nije ponavljao odnosno on je samo jedan hadis i ne bi se trebalo ograni avati u njegovom ocjenjivanju na spominjanje Ahmeda i Ibn Mad e s obzirom da je on pored toga hadis mutefekun alejh A ako do e do neznatnog razmimoila enja u verzijama ili pove anju broja seneda onda se spominju sve predaje ili se ka e mutefekun alejh i nadove e se rije verzija od toga i toga Tako er drugi hadis kojeg prenosi Ai a r a o opisu smrtne agonije Bo ijeg Poslanika alejhis selam kojeg prenose Buharija Ibn Mad e Et Tirmizi i dr i svi od Ai e r a da je u Poslanikovim rukama bila posuda sa vodom u koju je Poslanik alejhis selam stavljao ruke a zatim s njima brisao lice i ovdje su se razi le predaje u rije i koju je tada izgovorio Poslanik alejhis selam pa Buharija prenosi da je rekao La ilahe illalah zaista trenuci smrti imaju svoje patnje a Et Tirmizi Ibn Mad e i En Nesai prenose Bo e moj pomozi mi kod smrtne estine ili je rekao patnje kod smrti 169 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti nismo uradili ono  to je uradio kolegij sa brisa...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ve smo prokomentarisali u knjizi Fikhu s Sira ejh Albanijevo ocjenjivanje ovog hadisa da je daif na slijede i na in On je daif samo u ovoj verziji a to se ti e osnove hadisa prenosi ga Buharija sa sahih senedom Ako jedan hadis ima dva seneda ne bi se trebali ograni iti prilikom njegovog komentarisanja na spominjanje onog koji je daif jer to u sebi sadr i obmanu i ne tete neznatna razmimoila enja u verzijama sve dok se radi o jednom doga aju Fikhu s Sira drugo izdanje str 536 A to se ti e tre eg hadisa kod njega smo napomenuli upravo potpunu suprotnost ovoj stvari Ovaj hadis se dovodi u vezu sa dva izvora ali svaki od njih prenosi doga aj neovisan od drugog Prenosi iz knjige f Tabekat od Ibn S ada da je Poslanik alejhis selam dvojici izaslanika koje mu je poslao Bazan Kisrin namjesnik u Jemenu vidjev i njihove usukane brkove i obrijane obraze okrenuv i lice od njih rekao Te ko vama ko vam naredi ovo Reko e Naredio nam na gospodar Kisra Me utim ova predaja u ovom obliku je samo u tefsiru od Ibn D erira et Taberija dok je Ibn S ad u svom djelu Et Tabekat prenio ovaj isti hadis samo u drugom obliku A to se ti e onoga to je spomenuo Ibn S ad na drugom mjestu to je potpuno drugi doga aj to je jasno svakom onom ko malo bolje obrati pa nju a radi se o slijede em hadisu Do ao je med usija obo avalac vatre Poslaniku alejhis selam sa dugim brkovima potkresanom bradom na to mu re e Poslanik v alejhis selam re e Ko ti je naredio ovo Odgovori med usija Moj gospodar Pa re e Poslanik alejhis selam Ali moj Gospodar mi je naredio da skra ujem brkove i pu tam bradu Ovaj med usija nije isto to i ona dva Bazanova izaslanika koje je spomenuo Ibn S ad i doga aj sa Poslanikom alejhis selam bez spominjanja ovog dijaloga izme u njih 170 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ve  smo prokomentarisali, u knjizi Fikhu - s Sira...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ako su bila dva razli ita doga aja onda su bez sumnje i dva razli ita hadisa Tako da se u tom slu aju svaki hadis dovodi u vezu sa prenosiocem hadisa koji ga prenosi dnosno sa izvorom koji ga prenosi op prev I tako je tamo ejh Albani jedan hadis podijelio izme u dva puta predaje a trebao ih je ujediniti a ovdje je ujedinio dva razli ita hadisa a trebao je da ih podijeli i razlikuje i da dovede svaki hadis u vezu sa njegovim prenosiocem Ustvari mi smo na mnogim mjestima u knjizi Fikhu s Sira prigovorili ejh Albaniju ali nam je kolegij za pisanje odgovorio na samo ova tri Bez obzira na to teta je neznatna i mi u spomenutim komentarima i napomenama nismo imali namjeru da nekom pripisujemo neznanje da vrije amo ili smatramo nekog glupim nego to su stvari koje se mogu desiti bilo kojem istra iva u ili u enjaku Ali nesre a svih nesre a je u neprihvatanju opomene ili savjeta pozivanju na bezgrije nost i osobini oholosti tite i se od drugih to se ti e onog to nam prigovara autor za ono to smo spomenuli u knjizi Kubra el Jekinijat za hadis o enidbi Poslanika alejhis selam sa Zejneb bint D ah r a mi nismo ispravljali daif hadis ali smo se suprostavili rasprostranjenoj predaji koju prenosi Et Taberij a na kojoj neki ljudi zasnivaju pokvarene misli i eljeli smo da pojasnimo da zaista ova predaja ak da bude utvr ena i ta na ne povla i za sobom nikakav nedostatak kod Poslanika alejhis selam Dodali smo u drugom izdanju ove knjige detaljno obja njenje o dokazivanju ove stvari koje e se ako Bog da uskoro pojaviti A to se ti e onog to nam prigovara za predaju hadisa Mua za o id tihadu mi ne bismo prenijeli ono to je o njemu spomenuo Ibn el Kajjim da nismo unaprijed znali da su ga neki od uleme ocijenili kao daif hadis 171 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ako su bila dva razli ita doga aja, onda su bez s...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ali mi ka emo kao to je rekao Ibn el Kajjim i drugi Hadis dobiva na snazi ako u enjaci daju saglasnost za njega Ka e u knjizi Tedribu r Ravi prenose i od nekog u enjaka Hadis se ocjenjuje vjerodostojnim ako ulema da saglasnost za to iako sened nije sahih i prenosi isto to od Ibn Abdi l Berr a i Ebu Ishaka el Esferanija Izdanje El Nemnekanij str 24 Ako ejh Albani ima drugo mi ljenje neka uzme po njemu ali nije na njemu da nas primorava da ga slijedimo neuzimaju i druge u obzir I nije njegovo da nam zabranjuje da se sla emo sa Su betom i drugim kao to nije ni na e da mu zabranjujemo da se sla e sa Ibn Tejmijom koji se spominje na vi e mjesta u njegovoj knjizi I nisam ja jedan od ljudi lanca predaje da bi smatrao to od mene kao krivotvorenje 16 Zatim su gospoda autori dali komentar na raspravu koja je vo ena odmah nakon objavljivanja prvog izdanja ove moje knjige izme u mene i ejh Albanija sa rije ima na koje ne bih trebao obra ati pa nju niti osvrnuti se na njih Ali ipak u re i Sadr aj ove rasprave i onog to se odvijalo tokom nje poznaje onaj koji je preslu ao njen tonski zapis od po etka do kraja I ja sam taj koji ju je snimio i kopiju od nje dao prema njegovom zahtjevu ejh Albaniju te je ona danas rasprostranjena kod mnogih ljudi i u razli itim mjestima I ja sada ponavljam ovdje ono to sam napomenuo ejh Albaniju u pismu S moje strane nejma uop te nikakve prepreke da se rastura kompletan snimak ove rasprave pod uslovom da se ne unosi nikakva promjena ni u jednoj rije i na njoj 17 A to se ti e stra ne preplave od udnih vrije anja i pogrda koja u biti predstavlja ki meni stub knjige ja ka em nasuprot nje rije koja ne izlazi osim iz dubine du e i nisam zna Allah d elle e nuhu u tome izvje ta en niti licemjeran 172 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ali mi ka emo, kao  to je rekao Ibn el - Kajjim i...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ka em Ako sam stvarno zaslu io ovo vrije anje i pogrde pa ja se zaista obra am Allahu d elle e nuhu da me popravi i uputi na pravi put a ako nisam to zaslu io molim Allaha d elle e nuhu da oprosti onima koji su to rekli i da im ne pripi e nikakav grijeh za to i da ne u ini u mom srcu bilo kakvu pakost prema onom sa kojim me ve e ast vjere u Allah d elle e nuhu i Njegova Poslanika alejhis selam 18 Zavr etak knjige po tovane gospode bio je savjet upu en meni da prestanem pisati i izdavati pet godina Ali ja pitam sam sebe ta je to to me danas odr ava na pisanju i izdavanju to se ti e reputacije stekao sam vi e nego to sam o ekivao i elio A to se ti e imetka po astio me je Allah d elle e nuhu s njim onoliko koliko mo e zadovoljiti potrebu I to se ti e pohvale od ljudi stekao sam vi e nego to zaslu ujem i na kraju sam uo io da je to stvar u kojoj nejma nikakve koristi osim da mi neko od bra e muslimana u ini hajr dovu daleko od o iju ljudi Zaista ono najva nije to me dr i da ustrajem na pisanju i izdavanju Allah d elle e nuhu mi je svjedok jeste jedan kur anski ajet Kad god sam ga ponavljao nadao sam se da me Allah d elle e nuhu sjedini bez obzira na moje nedostatke i nemo sa onima na koje se odnosi ovaj ajet a to su rije i Uzvi enog A ko govori ljep e od onoga koji poziva Allahu koji dobra djela ini i koji govori Ja sam doista musliman Fussilet 33 Allah d elle e nuhu najbolje zna da ja udim stoje i ve odavno pred vratima ovih ljudi koji su pozivali u Njegovu vjeru i koji su postupali po Njegovom erijatu da me u ini od njih pa iako nisam dostigao njihov stepen i da mi podari ne to 173 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ka em   Ako sam, stvarno, zaslu io ovo vrije a...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti od njihove nagrade iako to ne zaslu ujem Ali ja bez obzira na sve ne u oklijevati da prestanem sa pisanjem izdava tvom onog momenta kada dobijem savjet za to od onog sa ijom sam vjerom znanjem i iskreno u zadovoljan Pa mo da je onom koji govori utnja nekad prikladnija i bolja a on to ne zna I na kraju neka mi oprosti brat kojem su autori pripisali knjigu ako se nisam osvrnuo na njega tokom svoga govora Moje opravdanje je to nisam za to vidio nikakve potrebe VE AHIRUN D AVANA ENNE L HAMDU LILLAHI RABBI L ALEMIN DODATAK U BOSANSKOM IZDANJU KNJIGE 1 Sa ete biografije spomenutih kod nas manje poznatih u enjaka ABDULLAH IBN MUBAREK 118 181 h Ebu Abdirrahman Abdullah ibn el Mubarek ibn el Vahid el Hanzeli el Mirdezi je poznat u enjak hadiskih nauka fikha i arapskog jezika kao i uspije an tgovac Bio je nastanjen u Horosanu a umro je u gradu Hejt na rijeci Eufrat vra aju i se iz rata kojeg su muslimani vodili protiv Bizantije Odlikovao se jakim pam enjem Napisao je knjige El D ihad Er Rekaik itd 174 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti od njihove nagrade, iako to ne zaslu ujem. Ali ja,...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Preneseno iz El E alam od Ez Zerklija ATA IBN EBI REBBAH 115 h Ata ibn Ebi Rebbah je bio poznat me u tabi inima kao veliki u enjak i muftija Rodio se za vrijeme hilafeta Osmana r a U io je kod mnogih ashaba kao to su Ebu Hurejre Ibn Omer majki pravovjernih Ai e i Umm Seleme neka je Allah d elle e nuhu zadovoljan sa njima itav svoj ivot posvetio je preno enju znanja koje je nau io od ovih ashaba Njegovi najpoznatiji u enici su Mud ahid ibn D uber Omer ibn Dinar Amr ibn u ajb i Ebu Hanife Poznat je kao pobo an i skroman ovjek Re eno je za njega da mu je ku a bila d amija Jedan od Umejevi kih halifa postavio ga je za muftiju Mekke pa se mogao uti telal za vrijeme had d a kako uzvikuje halifinu naredbu da niko ne smije donositi fetve osim ovog tabi ina Sreo se sa vi e od dvije stotine ashaba Rekao je El Erza i povodom njegove smrti Smrt je uzela v Ata ibn Rebbaha ovjeka sa kojim je narod bio najzadovoljniji Preneseno iz Sijer el E alam en Nubelam od Ez Zehebija ED DEHLEVI 1110 1179 h Ebu Abdilaziz ibn Abdirraim el Faruki Ed Dehlevi el Hindi poznat kao ah Velijullah je u enjak hanefijske pravne kole iz grada Dehli u Indiji Posjetio je Hid az izme u 1143 1145 h On njegovo potomstvo i njegovi u enici uveliko su doprinijeli razvoju hadiske nauke na podru ju indijskog potkontinenta Najpoznatija njegova djela su Fevzu l Kebir fi usuli t Tefsif koje je napisao na perzijskom jeziku a prevedeno je na arapski jezik poslije njegove smrti Hud d etullah el Baliga i Akdu l D idi fi l Ahkami l Id tihadi ve 1 TaklidP itd 175 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  Preneseno iz El - E alam od Ez - Zerklija  ATA ...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Preneseno iz Sijer el Hamu en Nubelam od Ez Zehebija IMAM EL GAZALI 450 505 h Ebu Hamid Muhammed ibn Muhammed ibn Muhammed El Gazali je u enjak afijskog mezheba Poznat je po svojoj pobo nosti skromnosti ubraja se u najistaknutije li nosti islamskog tesavvufa Zbog velikog znanja koje je posjedovao dobio je titulu Hud d etu l Islam Jo od malih nogu postao je hafiz Kur ana nakon ega je pristupio u enju na na in kako to mogu samo veliki u enjaci i najinteligentniji ljudi Na tom putu sticanja znanja proputovao je kroz Nejsabur Hid az Sam Egipat a zatim se povratio u rodno mjesto Et Tu gdje je i umro Najpoznatija djela su mu Tehafutu 1 Felasife Ihja u umi d Din EI Mustesfa Mekasidu 1 Felasife itd Preneseno iz Sijer el E lam en Nubelam od Ez Zehebija IBN HALDUN 732 808 h Ebu Zejd Abdurrahman ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Haldun poznat kao Velijuddin je ro en u Tunisu a vodi porijeklo iz Sevilje panija Izu avao je kur anske i hadiske nauke fikh i arapski jezik a naro ito se istakao na polju povijesti filozofije i socijologije U toku svoga ivota je obavljao zna ajne dr avne funkcije izme u ostalog vr enje du nosti kadije u Egiptu Za vrijeme svoga ivota je proputovao ve i dio islamskog svijeta Hid az Islamska panija Sjeverna Afrika am Umro je iznenada u Kairu 808 h god Njegova najpoznatija djela su EI Mukadima kapitalno sociolo ko djelo koje je prevedeno na francuski jezik a ona je u stvari samo prvi dio 176 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  Preneseno iz Sijer el - Hamu en - Nubelam od Ez -...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti njegovog djela El Iber napisanog u sedam tomova zatim ifa u s Sa il li Tehzibi l Mesa il kao i mnoga djela iz matematike logike arapskog jezika itd Preneseno iz El E alam od Ez Zerklija IMAM IBN HAZM 384 456 h Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed ibn Seid ibn Hazm Ez Zahiri je poznati u enjak iz Andaluzije El Endelus i jedan od imama mud tehida Ro en je u Kordovi u poznatoj i uglednoj vezirskoj porodici me utim on se odrekao vlasti i izabrao put nauke Njegove ideje su ga dovele u sukob sa tada njom ulemom pa je zbog toga bio esto izlo en progonima od strane vlasti Nakon svega povukao se u podru je Leble Andaluzija gdje je ivio sama kim ivotom Njegov sin El Fadl navodi da mu je otac napisao oko etiri stotine tomova razli itih knjiga to obuhvata oko osam stotina hiljada listova Re eno je za njega Jezik Ibn Hazma i sablja El Had d ad a su kao dva ro ena brata Najpoznatija su mu djela EI Milel ve n Nihel EI Ihkam li usuli 1 Ah ka m itd 216 Potiranie mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Preneseno iz Sijer el E lam en Nubelam od Ez Zehebija IMAM IBN EL KAJJIM 691 751 h Ebu Abdillah emsuddin ibn el Kajjim el D evzijje Muhammed ibn Bekr ibn Ejjub ibn Se ad ez Zer i ed Dime ki je jedan od nosilaca islamskog preporoda i istaknuti u enjak poznat po 177 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti njegovog djela El - Iber napisanog u sedam tomova...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti bogobojaznosti i inteligenciji esto je imao verbalne konflikte sa ateistima i onima koji su u vjeru uvodili zablude i novotarije Ro en je u Damasku u skromnoj porodici Rastao je sa ljubavlju prema znanju i u enjacima Stekao je veliko znanje na polju fikha tefsira arap jezika i povijesti Njegov najpoznatiji u itelj bio je ejh Ibn Tejmijja sa kojim je proveo jedno vrijeme u zatvoru Damaska Najpoznatija su mu djela Zadu l Me ad Medarid u s Salikin I lam el Muvekki in itd Preneseno iz Medarid u s Salikin IMAM IBN TEJMIJE 661 728 h Ahmed ibn Abdilhalim ibn Abdisselam el Hurani ed Dime ki el Hambeli je ro en u Horanu nakon ega ga je njegov otac prebacio u Damask Poznat je po svojoj mudrosti i zagovaranju islamskog preporoda Stekao je veliko znanje iz tefsira usuli fikha i arap jezika tako da je prije svoje dvadesete godine podu avao ljude i izdavao fetve Zbog svojih fetvi esto je bio tra en ali iproganjan a nerijetko i zatvaran Umro je u zatvoru Damaska i skoro itav Damask mu je bio prisutan na d enazi Najpoznatija su mu djela EI Fetava 38 tomova El Istikame itd Preneseno iz El E alam od Ez Zerkelija MUD AHID IBN D EBR 100 h Mud ahid ibn D ebr je iz generacije tabi ina Bo je jedan od vode ih poznavalaca Kur ana i tefsira svoga doba On je oslobo eni rob Said ibn Ebi Said el Mahzumija Ne postoje ta ni podaci kada je ro en Znanje je sticao od mnogih ashaba kao npr Ibn Abbasa Ai e Abdullah ibn Amra Ebu Seid el Mudrija Ibn Omera i dr neka je Allah d elle e nuhu zadovoljan sa njima Nakon to je primio ovo znanje prenio ga je na mnoge generacije muslimana Njegovi najpoznatiji u enici su Amr ibn Dinar Sulejman el E ame Katade i 178 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti bogobojaznosti i inteligenciji.  esto je imao verb...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti dr Ponovio je tri puta Kur an sa tefsirom pred Ibn Abbasom r a Jedno vrijeme je bio muftija Mekke sa svojim u iteljem Ata ibn Ebi Rebbahom Preneseno iz El E alam od Ez Zerklija IMAM EL MUNZIRI 585 656 h Ebu Muhammed Zekijjuddin Abdulazim ibn Abdilkavvi ibn Abdillah el Munziri je veliki u enjak hadisa arap jezika i povijesti Ro en je u Damasku a porijeklom je iz Egipta Njegov otac mu je oporu io da se bavi izu avanjem erijatskih nauka a posebno hadisom Da bi izvr io ovu o evu oporuku krenuo je putem nauke i prisustvovao je predavanjima mnogobrojnih u enjaka Pa kada je postigao stepen sposobnosti da svoje znanje prenosi na druge svim svojim bi em se predao predavanjima tako da iz kole nije izlazio osim u slu aju prijeke potrebe Njegova najpoznatija djela su Et Tergib ve 1 Terhib Muhtasar Sahih Muslim Et Tekmile itd Preneseno iz Et Tergib ve 1 Terhib IMAM EN NEVEVI 631 671 h Ebu Zekerijja Muhjiddin Jahja ibn eref En Nevevi e afi i je ro en u selu Neva blizu Damaska Kada su njegovi u itelji uvidjeli kod njega natprosje nu inteligenciju i zanimanje za islamske nauke poslali su ga sa ocem u Damask u kojem je proveo dugo vremena na sticanju znanja Isticao se u fikhu i hadisu i bio je najistaknutiji u enjak svoga doba Zadnji dio ivota proveo je u svome rodnom mjestu Najpoznatija djela su mu El Med mu a Revdatu t Talibin Komentar M u si i m ovog Sahih a Rijadu s Sa ih n EI Ezkar M Preneseno iz Rijadu s Salihin IMAM E ATIBI 790 h 179 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti dr. Ponovio je tri puta Kur an sa tefsirom pred Ibn...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti Ibraim ibn Musa ibn Muhammed el Lehami el Garnati poznat kao E atibi je veliki pobo njak i u enjak svoga doba Bio je stanovnik Granade u islamskoj paniji i nije poznato kada je ro en Posjedovao je veliko znanje iz usuli fikha i bio je sljedbenik malikijskog mezheba Njegove najpoznatije knjige su El Muvafakat El I tisam El Ittifak fi Umi el I tikak itd Preneseno iz El E alam od Ez Zerkelija IMAM ES SEVKANI 1173 1250 h Muhammed ibn Ali ibn Muhammed ibn Abdillah el Hasen E evkani je poznati islamski pravnik i mud tehid iz Jemena Bio je postavljen za glavnog kadiju grada Sana u Jemenu i umro je obavljaju i tu du nost Isticao se sa stavovima svojstvenim za njega Najpoznatija su mu djela Nejlu 1 Evtar Jttihafu l Ekber EI Feva id Med mu a min Eh a d i s Me vdu a i td Preneseno iz El E alam od Ez Zerklija IMAM ET TABERI 224 310 h Ebu D e afer Muhammed ibn D erir ibn Jezid et Taberi je jedan od najve ih islamskih povjesni ara i mufessira Ro en je u Taberistanu a ve i dio svoga ivota proveo je u Bagdadu gdje je i umro Nu eno mu je mjesto glavnog bagdadskog kadije me utim on je to odbio Za njega Ibn es Serir ka e Ebu D e afer je najpoznatiji me u onima koji su bilje ili povijest i u njegovom tefsiru se nalazi ono to upu uje na njegovo obilno znanje i istra iva ku sposobnost Njegove najpoznatije knjige su Ahbar er Rusuli ve 1 Mu uk Tarih et Taberi Tefsir et Taberi itd Preneseno iz El E alam od Ez Zerklija IMAM EZ ZEHEBI 673 748 h 180 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti Ibraim ibn Musa ibn Muhammed el - Lehami el Garnati...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti emsuddin Muhammed ibn Ahmed ibn Osman Ez Zehebi je ro en u okolini Damaska u pobo noj porodici turkmanskog porijekla Nadimak Ez Zehebi naslijedio je od svoga oca koji je po zanimanju bio zlatar a po nekim izvorima u po etku svog ivota i sam se bavio tim zanatom Unato tome njegov otac i djed bili su poznati u enjaci tog podru ja Imam Ez Zehebi ivio je u vremenu izra enog mezhebskog fanatizma Mnogo je putovao u druge zemlje kao to su Egipat Hid az Bio je savremenik mnoge poznate uleme kao to su Ibn Tejmija Hafiz el Mezzi Ibn el Kajjim itd Posjedovao je veliko znanje iz fikha hadisa i kur anski znanosti a posebno se isticao u hadisu gdje se njegovo mi ljenje uzima kao relevantno Najpoznatija su mu djela Tarih el Islam Sijer el E alam en Nubela i mnoge knjige iz razli itih oblasti hadiskih nauka Umro je 748 h u Damasku Preneseno iz Sijer el E alam en Nubelam 2 BIOGRAFIJA AUTORA KNJIGE Doktor Muhammed Se id ibn Mula Ramadan el Buti je ro en 1929 g u pokrajini Buta Kurdistan u pobo noj porodici Otac mu ejh Mula Ramadan je bio u samom vrhu tada nje turske i amske uleme U svojoj etvrtoj godini Muhammed Se id je u inio hid ru sa svojim ocem u Damask bje e i od tada njeg Ataturkovog sistema Prva saznanja o islamu sti e pred svojim ocem koji ga je nakon osnovne kole upisao u serijatsku medresu kod tada njeg poznatog u enjaka Hasana Habenneke koji mu je uo iv i njegovu inteligenciju posvetio posebnu pa nju Po zavr etku kolovanja u ovoj medresi putuje 1953 god u Kairo i upisuje se na poznati Al Azhar gdje je diplomirao na erijatskom fakultetu a nakon toga i na Filozofskom fakuletu odsijek pedagogija 181 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti  emsuddin Muhammed ibn Ahmed ibn Osman Ez Zehebi j...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 1960 god je imenovan za asistenta na erijatskom fakultetu pri Univerzitetu u Damasku da bi 1965 god uspje no odbranio doktorsku disertaciju iz usuli fikha na temu Normativni kriteriji dobrobiti u islamskom pravu Davabitu l Masleha fi eri ati el Islamijeti Iste godine postavljen je za redovnog profesora na erijatskom fakultetu u Damasku a nakon izvjesnog vremena postaje i njegov dekan I danas je redovni profesor iz vi e predmeta na istom fakultetu i ujedno vodi Katedru za akaid i religije Pored toga ima sedmi ni termin na sirijskoj televiziji a uz to dva puta sedmi no dr i predavanja u velikoj d amiji El Iman u Damasku na kojima prisustvuje po nekoliko hiljada ljudi Danas obavlja i du nost hatiba u d amiji Er Rifa i ije je temelje postavio njegov otac Allah mu se smilovao U estvovao je na mnogim svjetskim kongresima i nau nim raspravama lan je Kraljevske Akademije za izu avanje islamske civilizacije u Ammanu Pored arapskog jezika govori turski i kurdski a slu i se i sa engleskim Napisao je preko etrdeset naslova iz raznih oblasti u kojima tretira razli ite probleme muslimana dana njice od kojih izdvajamo Fikhu s Sira HazihiMu kilatuna Hazihi Mu kilatuhum Mine l Fikri ve l Kalbi Nakdu l Evham el Madijje el D edelijje Min Reva i 1 Kur an El Ka da ja el Fikhijje el Mu asire i dr Mnoga od ovih djela su prevedena na njema ki engleski i francuski jezik 182 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 1960. god. je imenovan za asistenta na  erijatskom...
Potiranje mezheba najopasnija novotarija Dr Seid Ramadan El Buti 3 INDEX MANJE POZNATIH POJMOVA Ahad hadis je prema mi ljenju u enjaka svaki hadis koji nije mutevatir predaje Fakih islamski pravnik Fetva erijatsko pravno mi ljenje Id ma saglasnost islamske uleme po odre enom pitanju Id tihad samostalni intelektualni napor u nastojanju da se do e do ispravnog mi ljenja i rije enja rasu ivanje o nekom pitanju na osnovu izvora islama Imam vjerski vo a osniva mezheba ili istaknuti islamski u enjak Ittiba slije enje mud tehida u vjerskim propisima Kijas pravna analogija Mensuh derogirani ajet ili hadis Mes ela erijatsko pravno pitanje Me hur je onaj hadis koji ima odre eni broj seneda i to vi e od dva ali ne dosti e stepen mutevatir predaje Mud tehid u enjak koji samostalno donosi propise na osnovu Kur ana Sunneta i drugih islamskih izvora Mukallid sljedbenik mud tehida u pravnim propisima vjere Mustalah el Hadis nauka o hadiskoj terminologiji Mutevatir predaja je onaj hadis koji prenosi od po etka pa do kraja njegova seneda toliki broj ljudi da uop te ne mo emo posumnjati u njegovu istinitost Muttebi isto to i mukallid Na ih abrogiraju i ajet ili hadis Rivajet predaja Taklid isto to i ittiba Tevatur ma nevi je hadis iji je sadr aj mutevatir pa makar do lo i do odre enih razlika u formi teksta hadisa Usuli fikh nauka o fikhskoj metodologiji 183 fb com HanefijskiMezheb
Potiranje mezheba - najopasnija novotarija Dr. Seid Ramadan El - Buti 3. INDEX MANJE POZNATIH POJMOVA Ahad hadis - je, pr...