simplebooklet thumbnail

TRAKHOME UTOPIA www trakhomeutopia com
TRAKHOME UTOPIA www.trakhomeutopia.com
Kurumsal 1971 y l nda Abdi K RLEYEN taraf ndan kurulan firmam z D ver Demir ad yla 2001 y l na kadar demir elik sat faaliyetini s rd rm t r n aat sekt r n n 2001 y l nda geli mesi ve lokomotif sekt r olmas sebebiyle in aat malzemeleri sat nda da faaliyet g steren irketimiz 7500 m kapal depolama tesisi ile b lgenin en nemli kurulu lar aras nda yer almaktad r Uzman ve dinamik al anlar yla her g n geli en ve b y yen TRAKYA BORU yapt yat r mlar ile ad ndan s k a s z ettirmektedir n aat malzemelerinin yan s ra mutfak dolab banyo dolab koltuk ofis koltuklar vb r nlerin retimini de yapan TRAKYA BORU son y llarda in aat taahh t ve emlak alan nda yapt yat r mlar ve projelerle siz De erli Edirneli ve Trakyal dostlar m za hizmet vermekten gurur duymaktad r Sayg lar mla Raif KAR I
Kurumsal 1971 y l nda Abdi K RLEYEN taraf ndan kurulan firmam z D ver Demir ad yla 2001 y l na kadar demir  elik...
TRAKHOME UTOPIA n aat sekt r nde e itli alanlarda faaliyet g steren Trakya Boru Seramik Mobilya Ltd ti 2013 y l nda n aat taahh t faaliyetlerine ya da halk dilinde yap sat sekt r nde faaliyet g stermeye ba lam t r irketimiz l ks ve ergonomik yat r mc y mutlu edecek bir anlay la ve Sizin in Her eyi D nd k slogan yla 2015 y l nda 1 projemiz olan TRAKHOME APART tamamlam t r 2016 y l ba nda start verdi imiz yeni projemiz TRAKHOME UTOPIA kalite ve l ks konut anlay n z de i tirecek bir proje olmaya aday L ks ve konforun yan s ra sorunsuz site anlay ile hayata ge irilecek bu projede gerek sosyal tesis gerekse profesyonel site y netimi tarz yla huzur dolu bir ya am sizleri bekliyor
TRAKHOME UTOPIA  n aat sekt r nde,  e itli alanlarda faaliyet g steren Trakya Boru Seramik Mobilya Ltd.  ti. 2013 ...
TRAKHOME UTOPIA UTOPIA TRAKHOME 4
TRAKHOME UTOPIA UTOPIA TRAKHOME 4
Mimari anlay Kom uluk ili kilerinin motive edildi i ve a da ya am ihtiya lar n n gereksinimleri d n lerek sosyal aktivite alanlar n n en st d zeyde olu turuldu u nezih bir semt olarak TRAKHOME UTOPIA projesi hayata ge irilmi tir levsel anlamda karma bir proje olan TRAKHOME UTOPIA sosyal tesis alanlar iskeleli verandal ak ll ev sistemleri k bah eleri vb modern ya am alanlar n kapsayan villa tipi konut anlay Edirne de yeni trendler belirlemesi ve Edirne kent ya am na modern de erler katmas amac yla tasarlanm t r Sayg lar mla Do an DURGUN Y Mimar 6 TRAKHOME UTOPIA
Mimari anlay   Kom uluk ili kilerinin motive edildi i ve  a da  ya am ihtiya lar n n gereksinimleri d   n ...
TRAKHOME UTOPIA 2010 Y l nda mimarl k ve mimari dan manl k hizmetleri vermek i in kurulan ofisimiz son y llarda b y k l ekli projelerle ismini duyurmu tur Efor Al veri ve Ya am Merkezi projesi t m mimari uygulama projeleri mimari dan manl k hizmetleri olarak verilmi ve faaliyete ge irilmi tir Bolu Abant b lgesinde 600 adet villa 5 y ld zl otel ve sa l k turizmi i eren BORVO Resort Thermal Spa projesi t m mimari uygulama projeleri dan manl k ve proje hizmetleri devam etmektedir T RK YE FUTBOL FEDERASYONU Riva Tesisleri 5 y ld zl milli tak mlar oteli 1000 ki ilik konferans salonu TFF Y netim Binas toplant salonlar ve fizik tedavi spa yat liman ve heliport blo undan olu an projenin t m mimari projeleri ve dan manl taraf m zdan verilmektedir TFF Riva Deresi kar s 230 d n m alan zerine antreman sahalar ve buna ba l rekrasyon alanlar ndan olu an mimari proje hizmetleri taraf m zdan y r t lmektedir Ayr ca TFF Antalya Ahmediye K y b lgesinde yap lmas d n len kamp e itim tesisleri projesi taraf m zdan y r t lmekte ve projelendirilmektedir
TRAKHOME UTOPIA 2010 Y l nda mimarl k ve mimari dan  manl k hizmetleri vermek i in kurulan ofisimiz son y llarda b...
Neden Utopia Verilere g re yeni ev sahibi olanlar n 50 si sahip olduklar evlerde tadilat ve tamirat yap yor Tadilat ile evlerini istekleri do rultusunda ekillendiren ki ilerin 30 u da ya ad klar site ya da apartman y netimlerinden istedikleri hizmeti alam yor Bir o u da site y netimlerinin imk nlar n n dar oldu unu bildi i i in taleplerini iletme gere i bile duymuyor Bunun en b y k sebebi m terilerin bilin siz olmas duyars z ve plans z imalatlar olarak belirlenmi tir Taahh t lerin 80 i yapt i in arkas nda durmuyor ve m terilerini ma dur etmekte herhangi bir sak nca g rm yorlar Kaliteli projeler b y k ilgi g rmekle beraber s radan projeler de b t esi dar olan insanlar taraf ndan al c bulmaktad r 8 TRAKHOME UTOPIA Sat n al rken ucuza almak her insan n hem iste i hem de ihtiyac phesiz Ancak ev ya da herhangi bir gayrimenkul s n lacak bir mek n oldu u i in hem rahat hem konforlu hem de y netim zaafiyetinin olmad durumlarda insan mutlu ediyor Daha sonra tadilat i in harcanacak paralar ve al nacak riskler genelde hesaba kat lm yor Ancak al nan m lk d ar dan her ne kadar iyi g r n rse g r ns n buradaki sosyal donan m n eksikli i ve apartman ya da sitenin do ru y netilmemesi m lk n z de ersiz i erisinde oturan insan da mutsuz ediyor T m bunlardan yola karak yat r mc s n mutlu edecek ya ayanlar na huzur ve sosyal olanaklar sa layacak bir proje i in al yoruz Ev sahibi olan insanlar n t m beklentilerinin kar land sosyal alanlar n insanlar n hizmetine sunulup en yararl ekilde i letildi i bir site anlay n hedefliyoruz Mutlu insan mutlu aile ve huzurlu site anlay bizim i in olmas gereken bir hayaldi Hayallerimizin pe inde her ge en g n daha fazla al arak Utopia y planlad k Bizim Hayalimiz Sizin Utopia n z olacak
Neden Utopia  Verilere g re yeni ev sahibi olanlar n 50  si sahip olduklar  evlerde, tadilat ve tamirat yap yor. Ta...
TRAKHOME UTOPIA TRAKHOME
TRAKHOME UTOPIA TRAKHOME
Hayat n z art k s radan olmayacak Do a ile i i e ve modern hayat n t m olanaklar ndan yararlanabilece iniz Trakhome Utopia sizlere s ra d bir ya am kalitesi sunuyor Sosyal tesisinde sizlere zel aktivite alanlar sorunsuz site anlay ve 24 saat g venlik personelinin bulundu u kameral g venlik sistemi sizlere sorunsuz ve huzur dolu bir site anlay sunuyor Jenerat r ve ar tma sistemli su deposu sizlere 24 saat hizmet verecek olup site i erisinde kurulan server sistemi ile evlerinizdeki ak ll ev aksiyonlar n z ak ll telefonlar n zdan y netebileceksiniz 10 TRAKHOME UTOPIA
Hayat n z art k s radan olmayacak Do a ile i  i e ve modern hayat n t m olanaklar ndan yararlanabilece iniz Tra...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
L ks ve konfor UTOPIA villalar standard n ok zerinde donan ma ve konfora sahip Mimari detaylar son derece titizlikle ele al nm olup sizlerin konforu i in hi bir detay g z ard edilmedi D cephelerde kullan lan malzeme kalitesi ve mimarideki modern izgiler evlerinizin s ra d bir g r nt ye sahip olmas n sa l yor Villalar n z Alman Ak ll Ev Teknolojisiyle hem daha konforlu hem de daha verimli hale gelecek Teknolojinin yan s ra eviniz de ya anabilecek t m risklerden de sizleri koruyacak Su bask n h rs zl k gibi Ak ll ev teknolojisi sizlere enerji verimlili i a s ndan da b y k kazan sa l yor Art k evinizdeki t m mek nlar sizlerin iste ine g re ayr ayr s t labilecek Bu sistemle enerji tasarrufu ile beraber ki iye zel bir konfor sunuluyor Panjurlar n z perdelerinizi kliman z y netebilecek ve evinizdeki t m elektrikli ev aletlerine ak ll telefonunuzdan m dahale edebileceksiniz Alt yap s n olu turdu umuz kamera sisteminizi isterseniz aktif edebileceksiniz Uzmanlar taraf ndan belirlenen senaryolarla ak ll evinizde hayal etti iniz ya am standard n bulacaks n z 12 TRAKHOME UTOPIA
L ks ve konfor UTOPIA villalar , standard n  ok  zerinde donan ma ve konfora sahip. Mimari detaylar son derece titiz...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
Sosyal ya am ve y netim G venli inizin ve huzurunuzun st d zey tasarland TRAKHOME UTOPIA sosyal olanaklar a s ndan da Utopia denecek kadar st seviyede tasarland Kapal Squash basketbol salonu spor salonu cafe bar havuz bay ve bayan olarak ayr ayr planlanan buhar odas ve saunadan olu maktad r Profesyonel bir y netim anlay yla y netilecek bu tesiste g n n t m yorgunlu u atabilir sa l kl ya am i in t m spor aktivitelerinden yararlanabilirsiniz 14 TRAKHOME UTOPIA
Sosyal ya am ve y netim G venli inizin ve huzurunuzun  st d zey tasarland    TRAKHOME UTOPIA, sosyal olanaklar a ...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
Sosyal ya am ve y netim Hayat m z n en de erli varl klar olan ocuklar n z n g venli ve huzurlu bir sitede ya amas n n sizler i in ne kadar nemli oldu unu biliyoruz Sizlerin ve ocuklar n z n sosyal olanaklar n n bu sitede en st seviyede d n ld n projemizi inceledi inizde sizler de g receksiniz Y netimin profesyonel bir kadro taraf ndan yap laca projemizde g venlik hizmetleri at k toplama hizmetleri ve sosyal tesislerin y netilmesi villa sahiplerinin konforu i in en st d zeyde d n lm t r 16 TRAKHOME UTOPIA
Sosyal ya am ve y netim Hayat m z n en de erli varl klar  olan  ocuklar n z n, g venli ve huzurlu bir sitede ...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
Mimari ve modern izgiler Mimari tasar m ergonomik mek nlar ve kullan lan malzeme kalitesi Trakhome topia y ayr cal kl bir proje yapmaktad r Kullan lan malzemeler ve imalat yapan ekipler teknik ve uzman kadromuz taraf ndan hassas ve titiz bir ekilde denetlenmekte olup sahip oldu unuz villada rahat ve huzurlu bir ekilde ya aman z i in b y k bir gayret g sterilmektedir Ergonomik mekanlar villa sahipleri i in rahat ve konforlu ya am alanlar sunuyor Villalar n zda standard n zerinde t m donan mlar bulunuyor mine jakuzi modern izgilerle dizayn edilmi mutfak dolab banyo dolab portmanto ve giyinme dolaplar gibi Daha sayamad m z bir ok zelli in bulundu u TRAKHOME UTOPIA da sizde yerinizi al n 18 TRAKHOME UTOPIA
Mimari ve modern  izgiler Mimari tasar m, ergonomik mek nlar ve kullan lan malzeme kalitesi, Trakhome  topia  y  ay...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
Evinizi siz dizayn edin Projemizin sizler i in en avantajl y n ise tamamen sizin be enilerinizle dizayn edilecek olmas d r Yap marketimizde bulunan r nlerden se mi oldu unuz seramik parke boya gibi r nlerin imalat ve montaj se kin usta kadromuz taraf ndan mimarlar m z n denetiminde ger ekle ecektir En ba ta da belirtti imiz gibi ev ya da villa alan insanlar n bir o u evinde tadilat ve tamirat yap yor Tabii bu evin i inde ya ayan insanlar olduk a mutsuz ediyor Utopia da b yle bir endi eniz asla olmayacak Evinizdeki t m mobilya mutfak dolab banyo dolab portmanto giyinme dolab vs ihtiya lar n z ma azam zda sizler taraf ndan renk ve model se ilip retim merkezimizde imal edilecektir Villalar m z n ah ap merdivenleri yine retim merkezimizde imal edilip uzman kadromuz taraf ndan monte edilecektir K sacas villan z imkanlar dahilinde tamamen sizlerin isteklerine g re dizayn edece iz Standart olarak kullan lan t m r nler 1 s n f ve st d zey markalardan olu maktad r Grohe Hager Creavit Hafele gibi Ayr ca sahip olaca n z villalar n zda 1 y l i erisinde do abilecek gerek teknik gerekse imalat a s ndan olu abilecek aksakl klar proje sahibinin sorumlulu u ve garantisi alt ndad r Bu taahh t sat s zle mesinde mutlak ekilde yer alacakt r 20 TRAKHOME UTOPIA
Evinizi siz dizayn edin... Projemizin sizler i in en avantajl  y n  ise tamamen sizin be enilerinizle dizayn edilece...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
Konum E6 TRAKHOME UTOPIA E5 TRAKHOME UTOPIA ehirin g r lt s nden uzak do ayla i i e olmakla birlikte ehir merkezine sadece 9km uzakl ktad r Villalar b lgesi olarak bilinen b lgede yer almakta olup Avrupa Kent ve Ladin Evleri sitelerinin kom u parselinde yer almaktad r Projemizden hem Edirne K rklareli yoluna hemde Edirne Havsa yoluna k rahatl kla yap labilmektedir 22 TRAKHOME UTOPIA
Konum E6 TRAKHOME UTOPIA E5 TRAKHOME UTOPIA  ehirin g r lt s nden uzak, do ayla i  i e olmakla birlikte,  ehi...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
Kat Planlar TRAKHOME UTOPIA Villalar nda farkl plan bulunmaktad r 1 A Plus Villa 2 Grand Villa 3 Twin Villa T m villa tiplerimizde at kat nda 30 35 m2 depo alan bulunmaktad r 24 TRAKHOME UTOPIA
Kat Planlar  TRAKHOME UTOPIA Villalar nda   farkl  plan bulunmaktad r. 1. A Plus Villa 2. Grand Villa 3. Twin Villa...
A PLUS V LLA A PLUS V LLA ZEM N KAT PLANI 152 38 m Teras 2 Salon Mutfak Vestiyer Hol Merdiven Wc misafir banyo Misafir Yatak Odas Wc Yemek Odas Teras 1 Giri 24 10 m 35 55 m 19 59 m 17 74 m 6 12 m 5 37 m 10 65 m 3 m 13 28 m 9 63 m 7 35 m A PLUS V LLA B R NC KAT PLANI 106 51 m Balkon ebv Hol Balkon ocuk E Yatak Odas Wc gen odas Giyinme Odas E Banyo Gen Odas ama r Odas Genel Banyo ocuk Odas Merdiven at Kat 5 35 m 17 35 m 4 89 m 15 57 m 5 62 m 11 45 m 5 67 m 10 27 m 3 74 m 7 77 m 12 71 m 6 12 m 35 00 m
A PLUS V LLA A PLUS V LLA ZEM N KAT PLANI 152.38 m  Teras-2  Salon  Mutfak  Vestiyer  Hol  Merdiven  Wc misaf...
TWIN V LLA TWIN V LLA ZEM N KAT PLANI 166 43 m 178 45 m 26 TRAKHOME UTOPIA Teras 2 Mutfak Salon Yemek Odas Teras 1 Giri Hol Misafir Yatak Odas Misafir Banyo Merdiven Wc Garaj R zgarl k Twin Villalar m z tek bir villa olmay p Plan itibar birle ik iki ayr villadan olu maktad r B y kl k ve plan olarak grand villa ile ayn plandad r Arsan n yap s itibar ile projemizde 6 adet twin villa yer almaktad r 22 75 m 34 77 m 22 34 m 40 94 m 13 50 m 15 75 m 16 42 m 9 92 m 4 71 m 6 86 m 2 68 m 19 00 m 10 56 m TWIN V LLA B R NC KAT PLANI 112 93 m Master Yatak Odas 15 82 m Balkon ebv 8 04 m Giyinme Odas 7 28 m Ebeveyn Banyo 9 11 m Hol 17 85 m Gen Odas 13 77 m Balkon gen 6 01 m Wc Banyo gen 4 71 m Genel Banyo 8 24 m ama r Odas 4 10 m ocuk Odas 11 14 m Merdiven 6 86 m at kat 35 00 m
TWIN V LLA TWIN V LLA ZEM N KAT PLANI 166.43 m  - 178.45 m  26 TRAKHOME UTOPIA Teras - 2   Mutfak   Salon   ...
GRAND V LLA GRAND V LLA ZEM N KAT PLANI 166 43 m 178 45 m Teras 2 22 75 m 34 77 m Mutfak 22 34 m Salon 40 94 m Yemek Odas 13 50 m Teras 1 15 75 m Hol Merdiven 33 84 m Misafir Yatak Odas 9 92 m Banyo misafir 4 71 m Wc 2 68 m Garaj 19 00 m GRAND V LLA B R NC KAT PLANI 114 49 m Balkon master 8 04 m Hol Merdiven 24 71 m Gen Yatak Odas 13 77 m Wc Banyo gen 4 71 m Balkon gen 6 01 m Giyinme Odas 7 28 m Ebeveyn Banyo 9 11 m Genel Banyo 8 24 m ama r Odas 4 10 m ocuk Odas 12 70 m Master Yatak Odas 15 82 m at Kat 35 00 m
GRAND V LLA GRAND V LLA ZEM N KAT PLANI 166.43 m  - 178.45 m  Teras - 2  22.75 m  - 34.77 m  Mutfak   22.34 m...
KHOM E TRA Prim Garantisi IA UT P O Trakhome Utopia da villa sahibi olan yat r mc lar m z asla kaybetmeyecekler Villa sahipleri i in projemiz de kazanma garantisi veriyoruz Pe inat veren ve 1 y l d zenli deme yapan yat r mc lar m z istedikleri takdirde 10 k r ederek gayrimenkullerini iade edebileceklerdir Bunu proje olarak garanti ediyoruz rne in 200 000 TL pe in deyerek 1 villa sahibi oldunuz 12Ay x 7 000 84 000 deme yapt n z Toplam da 284 000 x 10 28 400 TL tutar ve anaparan z takip eden ay n sonundan ba lamak zere 3 e it taksit olarak size iade ediyoruz DEME KOLAYLI I Ki iye zel uygun deme se enekleri bulunan projemizde bankaya gitmeden faiz demeden kar l kl g r erek size uygun deme se eneklerini belirleyebilirsiniz 18 Ay i erisinde oturuma haz r hale gelecek 1 Etap TRAKHOME UTOPIA da siz de yerinizi al n Not S zle me s ras nda t m artlar ve deme se enekleri sizlere sunulacakt r 28 TRAKHOME UTOPIA
KHOM E TRA Prim Garantisi IA UT P O Trakhome Utopia  da villa sahibi olan yat r mc lar m z asla kaybetmeyecekler...
TRAKHOME UTOPIA
TRAKHOME UTOPIA
30 TRAKHOME UTOPIA
30 TRAKHOME UTOPIA
Projemizde kulland m z markalar Grohe Banyo Armat r ve Batarya Braas at Sistemleri Berker Ak ll Ev Teknolojileri K ster Yal t m Malzemeleri Wavin Pilsa Yerden Is tma Sistemleri Egger Laminat Parke Ytong Gaz Beton Creavit Vitrifiye Seramiksan Seramik Suncare Spa ve Buhar Odas Bonus Pan Mantolama Sistemleri Onduline at ve Cephe Kaplama Ege Pen Deceuninck Pencere Sistemleri D fa Boya H rsan mine Hafele Mutfak Sistemleri ve Aksesuarlar Trakhome Mobilya 32 TRAKHOME UTOPIA Ak ll Ev Sistemleri
Projemizde kulland   m z markalar Grohe Banyo Armat r ve Batarya Braas  at  Sistemleri Berker Ak ll  Ev Tekn...