simplebooklet thumbnail

bezp atne rozpowszechnienie wyj tkowa grupa docelowa M E DYC Y N A P O L S K A 2017 d ugi czas oddzia ywania doskona y souvenir nak ad 10 000 egzemplarzy termin wydania kwiecie 2017 DYSTRYBUCJA izb gospodarczych urz d w 38 16 instytucji samorzb du lekarskiego 6 72 nadchodz ce sympozja i imprezy targowe wydzia w i uczelni medycznych 19 21 centr w biznesowych o rodk w naukowych i instytucji badawczych 13 4 sieci hoteli o rodk w SPA 29
bezp atne rozpowszechnienie   wyj tkowa grupa docelowa M E DYC Y N A P O L S K A 2017 d ugi czas oddzia ywania   ...
ENCYKLOPEDYCZNIE I TECHNICZNIE O PUBLIKACJI wybitni autorzy eksperckie teksty interesuj ca tematyka wywiady z liderami polsko angielska wersja j zykowa wywa one proporcje tekst w i ilustracji wyj tkowe archiwalia nowoczesny design 430 zdj format 235 x 290 mm liczba stron minimum 240 oprawa twarda ca opapierowa grzbiet zaokr glony papier ok adki tektura 2 5 mm papier oklejki ok adki 135 g m2 kreda po ysk wk ad papier rodka albumu 170 g m2 kreda po ysk druk wk adu tzn rodka albumu 4 4 dwustronnie pe nobarwny uszlachetnianie ok adki folia matowa jednostronnie AUTORZY prof dr hab Ryszard Witold Gryglewski Uniwersytet Jagiello ski Collegium Medicum Wydzia Lekarski Katedra Historii Medycyny prof dr hab Anita Maria Magowska Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydzia Lekarski I Katedra i Zak ad Historii Nauk Medycznych prof dr hab Micha Jan Musielak Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydzia Nauk o Zdrowiu Katedra Nauk Spo ecznych dr Katarzyna Teresa P kacka Falkowska Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydzia Lekarski I Katedra i Zak ad Historii Nauk Medycznych prof dr hab Bo ena P onka Syroka Uniwersytet Medyczny im Piast w l skich we Wroc awiu Wydzia Farmaceutyczny z Oddzia em Analityki Medycznej Zak ad Humanistycznych Nauk Wydzia u Farmaceutycznego dr Piotr Romaniuk l ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydzia Zdrowia Publicznego w Bytomiu Zak ad Polityki Zdrowotnej prof dr hab Bo ena Halina Urbanek l ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydzia Farmaceutyczny z Oddzia em Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Katedra Nauk Spo ecznych Instytut Historii Nauki im Ludwika i Aleksandra Birkenmajer w Polskiej Akademii Nauk Percepcja zintegrowana forma przekazu marketingowego druk polsko angielska wersja j zykowa Internet dwa niezale ne serwisy internetowe wysoki poziom wiarygodno ci reklamodawcy trudny do osi gni cia w innym medium przekaz promocyjny odbierany jako warto ciowa informacja a nie nachalna reklama
ENCYKLOPEDYCZNIE I TECHNICZNIE O PUBLIKACJI   wybitni autorzy   eksperckie teksty   interesuj ca tematyka   wywia...
KOMPLEMENTARNA FORMA presti owy album oraz medyczny portal wiedzy polskoj z yczny w w w M e d yc y n a P o l s ka e u i angloj zyczny w w w P o l i s h M e d i c i n e e u ZAKRES MERYTORYCZNY I Pocz tki medycyny Medycyna lud w pierwotnych Najdawniejsze cywilizacje Mezopotamia Egipt Indie Chiny Persja Fenicja Antyczna Grecja Staro ytny Rzym IV Dzieje medycyny w Polsce Najdawniejsze r d a Polska redniowieczna Medycyna Polski szlacheckiej i mieszcza skiej Rozw j medycyny pod zaborami Polscy lekarze i naukowcy na obczy nie Dwudziestolecie mi dzywojenne Okres okupacji niemieckiej Rozw j medycyny w PRL Zmiany po 1989 r II Medycyna redniowieczna Bizancjum i Daleki Wsch d Medycyna arabska W wiecie chrze cija skim Epidemie V Wsp czesno Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce Rynek medyczny w Polsce Kszta cenie i badania naukowe Sukcesy polskiej medycyny III Medycyna nowo ytna Medycyna w okresie rozwoju kapitalizmu Odkrycia naukowe Kliniczna medycyna wewn trzna Rozw j chirurgii Wykszta cenie specjalno ci lekarskich Szpitale Korzy ci bezp atne rozpowszechnienie wyj tkowa grupa docelowa d ugi czas oddzia ywania doskona y souvenir
KOMPLEMENTARNA FORMA presti owy album oraz medyczny portal wiedzy polskoj z yczny w w w. M e d yc y n a P o l s ka . e...
Cele publikacji Czytelnictwo ksi ka 21 nak ad 10 0oo rednia liczba czytelnik w 1 egz 4 7 egzemplarzy trafi za granic egzemplarzy czytelnictwo cznie 47 000 odwiedzaj cy rednia miesi czna ods ony rednia miesi czna strony sesja redni czas sesji 20 466 128 117 6 26 00 12 49 Czytelnictwo www Odbiorcy Liderzy opinii mened erowie bran owi eksperci urz dnicy politycy dziennikarze naukowcy samorz dowcy Dane dotycz ce czytelnictwa na podstawie badania CATI przeprowadzonego przez SMG KRC Millward Brown wielko pr by 268 przypadk w dotyczy albumu Kolejnictwo polskie wydanie 2014
Cele publikacji Czytelnictwo   ksi  ka 21  nak ad 10.0oo  rednia liczba czytelnik w 1 egz.  4,7 egzemplarzy ...