simplebooklet thumbnail

Posiadam ponad 10 letnie poparte sukcesami do wiadczenie w zarz dzaniu operacyjnym oraz koordynacji projekt w technicznych Wiem jak tworzy i realizowa strategi rozwoju przedsi biorstwa Specjalizuj si w identyfikowaniu i rozwi zywaniu problem w na wszystkich Rafa Go a Kierownik operacyjny etapach projektu Doskonale odnajduj si w analizowaniu wynik w finansowych i podejmowaniu dzia a umo liwiaj cych optymalizacj koszt w Poszukuj nowych wyzwa zawodowych na stanowisku X Przewagi konkurencyjne Posiadam obszern wiedz z pogranicza r nych dziedzin przede wszystkim prawa finans w oraz zarz dzania Wiem jak wdra a standardy i procedury maj ce na celu popraw jako ci oferowanych serwis w oraz wzrost poziomu satysfakcji klienta Do wiadczenie 2013 06 Termika Ltd do dzi Koordynator projektu Profil firmy wykonawca izolacji technicznych dla przemys u zar wno w kraju jak i zagranic Kluczowe projekty 2 du e projekty izolacyjne w Wielkiej Brytanii Dane osobowe Adres Szczecin Zakres obowi zk w Telefon Zarz dzanie realizacj projekt w technicznych 48 798 446 640 Monitorowanie i koordynowanie poszczeg lnych etap w projektu E mail Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz kontrola bud etu rafal golas1 gmail com Identyfikowanie i rozwi zywanie problem w technicznych na wszystkich etapach projektu oraz zarz dzanie ryzykiem Nadz r nad pracami podwykonawc w w powierzonych projektach Zarz dzanie prac zespo u od 6 do 21 os b Planowanie strategii firmy Organizacja zaplecza budowlanego w oparciu o parametry bud etowe Koordynacja projekt w Utrzymanie standard w BHP Rekrutacja i szkolenie pracownik w Implementacja narz dzi Lean Znajomo ci przepis w prawa pracy Raportowanie bie cego post pu prac oraz stanu BHP na budowie do Zarz du Sporz dzanie dokumentacji dotycz cej prowadzonego projektu Wsp praca wewn trzna Odbi r sprz tu z zak ad w produkcyjnych Wybrane osi gni cia na podstawie wska nik w Dochodowo na jednego montera zosta a przekroczona o 7 a nast pnie o 15 i 18 dzi ki sprzeda y us ug dodatkowych Zarz dzanie zespo ami 21 Utrzymywanie jako ci monta u zgodnej z wymaganymi standardami Dzia ania administracyjne Zarz dzanie operacyjne Rekrutacja pracownik w mi dzynarodowych Pilnowanie i wdra anie strategii oraz dzia a rozwojowych Kluczowe umiej tno ci Terminowo wszystkie projekty zosta y przeprowadzone w terminie Wzrost zatrudnienia doprowadzi em do wzrostu liczby pracownik w przy Zarz dzanie bud etem Optymalizacja koszt w Usprawnianie proces w Wsparcie logistyczne Zarz dzanie magazynem Tworzenie raport w J zyki obce projektach z 6 do 21 os b Poziom satysfakcji klienta utrzymanie poziomu 99 j zyk angielski bieg o na poziomie B2 2010 09 Aluhak Trading Sp z o o 2013 05 Koordynator magazynu Profil firmy producent konstrukcji aluminiowych m in dla przemys u Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw z dnia 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz U 2016 r poz 922 Programy MS Office szczeg lnie Excel
Posiadam ponad 10-letnie, poparte sukcesami do wiadczenie w zarz dzaniu operacyjnym oraz koordynacji projekt w techn...

petrochemicznego Zakres obowi zk w Nadz r nad prawid owym funkcjonowaniem magazynu firmy Organizowanie logistyki wewn trznej Koordynowanie i nadz r nad przep ywem towar w r wnie na rynek skandynawski Zarz dzanie 5 osobowym zespo em pracownicy magazynu i produkcji Wdra anie i szkolenie zespo u Przygotowywanie raport w dotycz cych pracy dzia u Wsp praca z innymi dzia ami produkcja wyposa enie HR w sprawie cel w plan w kadrowych i harmonogram w Wybrane osi gni cia Stworzy em procedury wdro eniowe i trasy wydawania komponent w dzi ki czemu usprawni em przep yw logistyczny 2006 01 Ramirent S A 2010 08 Kierownik regionalny Profil firmy najwi ksza w Polsce i czo owa na rynkach europejskich sie wypo yczalni sprz tu budowlanego podno nik w kontener w rusztowa oraz podest w roboczych Zakres obowi zk w Zarz dzanie i koordynacja sieci 12 oddzia w Kszta towanie struktury organizacyjnej i kontrolnej regionu Kszta towanie polityki kadrowej Nadz r nad realizacj bud etu regionu Koordynowanie pracy zespo u Dokonywanie okresowych ocen pracownik w Sta y nadz r nad popraw wynik w Biznes Wsp praca z kluczowymi kontrahentami m in z Termik Uczestniczenie w procesie wdra ania nowych kontrakt w Wybrane osi gni cia Doprowadzi em do 3 krotnego wzrostu liczby cz onk w zespo u Stworzy em i wdro y em autorski pomys oddzia projektowy Wp yn em na zwi kszenie bud etu firmy z 7 mln do 19 mln rocznie 1998 04 Scanwood Polska Sp z o o 2005 11 Kierownik sprzeda y Profil firmy Producent mebli Edukacja 2017 Akademia kompetencji menad erskich studia podyplomowe Zachodniopomorska Szko a Biznesu w Szczecinie 2015 Site Management Safety Training Scheme London Knight Learning 2012 Bezpiecze stwo wewn trzne studia licencjackie 2015 Collegium Balticum Szczeci ska Szko a Wy sza Zainteresowania Sport szczeg lnie eglarstwo i bieganie Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw z dnia 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz U 2016 r poz 922
petrochemicznego. Zakres obowi zk w Nadz r nad prawid owym funkcjonowaniem magazynu firmy      Organizowanie logi...